ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και των τεχνικών ψύξης Το έντυπο αυτό ετοιμάστηκε από τον Δρ. Χαράλαμπο Χατζηπάκκο, Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις πιθανές συνέπειες από την εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 και δεν υποκαθιστά τον Κανονισμό. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2

3 Εισαγωγή Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της γης είναι αποτέλεσμα της εκπομπής στην ατμόσφαιρα αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο αλλά και τα φθοριούχα αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, κυρίως στους τομείς της ψύξης και του κλιματισμού. Η διεθνής κοινότητα, μέσω του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Κλιματικές Αλλαγές, δεσμεύτηκε στη μείωση κατά την περίοδο 2008 ως 2012 των εκπομπών αερίων του κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα του Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων αυτών, με την εισαγωγή του Κανονισμού 842/2006/ΕΚ. Με το Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται η συγκράτηση, η χρήση, η ανάκτηση και η καταστροφή ορισμένων φθοριούχων αερίων καθώς και η σήμανση και η διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά. Επίσης εισήχθηκαν εισάγονται μερικές απαγορεύσεις προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια όπως και η ενώ εισάγεται η υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού και των εταιρειών που ασχολούνται στον τομέα αυτό. Ο πιο πάνω Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Ιουνίου 2006 και θα εφαρμόζεται από τις 4 Ιουλίου 2007, με εξαίρεση το άρθρο 9 και το παράρτημα ΙΙ τα οποία ήδη εφαρμόζονται από τις 4 Ιουλίου, 2006.

4 1. Ορισμοί «φθοριούχα αέρια»: είναι οι ουσίες που φαίνονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν σημαντικές για την Κυπριακή βιομηχανία ουσίες, όπως τα HFC-134, HFC- 134a, HFC-23 και HFC-365mfc. «δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP-Global Warming Potential)»: το δυναμικό θέρμανσης του κλίματος ενός φθοριούχου αερίου του σε σχέση με το αντίστοιχο δυναμικό του διοξειδίου του άνθρακα. «παρασκεύασμα»: μείγμα αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ουσίες από τις οποίες μια τουλάχιστον είναι φθοριούχο αέριο του, εκτός αν το συνολικό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη του παρασκευάσματος είναι κατώτερο του 150. «χειριστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων που εμπίπτουν στον Κανονισμό. Στην Κυπριακή νομοθεσία το πρόσωπο αυτό είναι ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού. «διάθεση στην αγορά»: η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και την Κύπρο, προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια ή η λειτουργία των οποίων εξαρτάται από τα αέρια αυτά. «χρήση»: η χρησιμοποίηση φθοριούχων αερίων κατά την παραγωγή, επαναπλήρωση, επισκευή ή συντήρηση προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον Κανονισμό. «σύστημα ανίχνευσης διαρροής»: μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη διαρροή φθοριούχων αερίων και ειδοποιά το χειριστή. «περιέκτης»: οι κύλινδροι που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την αποθήκευση των αερίων. «ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων, π.χ. από μηχανήματα, εξοπλισμό και περιέκτες. «ανακύκλωση»: η επαναχρησιμοποίηση ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του μετά από διαδικασία βασικού καθαρισμού. «ποιοτική αποκατάσταση»: η επανεπεξεργασία ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένη ποιότητα. «καταστροφή»: η διαδικασία με την οποία όλο το φθοριούχο αέριο του ή το μεγαλύτερο μέρος του, μετατρέπεται ή αποσυντίθεται σε μια ή περισσότερες σταθερές ουσίες που δεν είναι φθοριούχα αέρια. «εξοπλισμός»: ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους, καθώς και συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια.

5 2. Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών Εξοπλισμού 2.1 Συγκράτηση Άρθρο Κανονισμού Ημερομηνία Εφαρμογής Συντήρηση Εξοπλισμού Άρθρο 3 (1) 4 Ιουλίου 2007 Χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα που είναι τεχνικά εφικτά και δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος: α) προλαμβάνουν τη διαρροή των αερίων, και β) επισκευάζουν, το ταχύτερο δυνατόν, κάθε διαπιστωμένη διαρροή, Έλεγχος/ Επισκευή Εξοπλισμού Εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός και τα συστήματα υποβάλλονται σε ελέγχους από πιστοποιημένο προσωπικό για τον εντοπισμό τυχόν διαρροών, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: α) για εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων, τουλάχιστον μια φορά κάθε δώδεκα μήνες, β) για εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 30 kg φθοριούχων αερίων τουλάχιστον μια φορά ανά εξάμηνο εκτός αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών οπότε ο έλεγχος γίνεται κάθε δώδεκα μήνες, γ) για εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 300 kg φθοριούχων αερίων, τουλάχιστον ανά τρίμηνο εκτός αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης διαρροών οπότε ο έλεγχος γίνεται κάθε έξι μήνες. Ο εξοπλισμός πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο για τον εντοπισμό διαρροών εντός ενός μηνός από την επισκευή της διαρροής για να εξασφαλίζεται ότι αυτή υπήρξε αποτελεσματική. Άρθρο 3 (2) και 3(4) 4 Ιουλίου 2007 Εγκαθιστούν στον εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 300 kg φθοριούχων αερίων συστήματα ανίχνευσης διαρροών τα οποία πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. Άρθρο 3(3) 4 Ιουλίου 2007

6 2.1.2 Διατήρηση Αρχείων Συντήρησης/Επισκευής Άρθρο 3(6) 4 Ιουλίου 2007 Διατηρούν αρχεία για τον εξοπλισμό που περιέχει τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων, στα οποία καταγράφονται- (α) (β) (γ) (δ) (ε) η ποσότητα και ο τύπος φθοριούχων αερίων που περιέχει, οι τυχόν ποσότητες που έχουν προστεθεί κατά τη συντήρηση και την επισκευή, η ποσότητα που ανακτάται κατά τη συντήρηση, την επισκευή και την τελική διάθεση, τα στοιχεία της εταιρείας ή του τεχνικού που πραγματοποίησε την επισκευή ή τη συντήρηση, οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται, και (στ) οι σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό του κάθε σταθερού εξοπλισμού. 2.2 Ανάκτηση Εξασφαλίζουν ότι από - α) τα ψυκτικά κυκλώματα εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, Άρθρο 4(1) 4 Ιουλίου 2007 β) τον εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια, γ) τα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, και δ) τον εξοπλισμό μεταγωγής υψηλής τάσεως, γίνεται ανάκτηση από πιστοποιημένο προσωπικό, των φθοριούχων αερίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους. Τα φθοριούχα αέρια που περιέχονται σε άλλα προϊόντα και εξοπλισμό καθώς και τον κινητό εξοπλισμό, εκτός αν αυτός χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανακτώνται κατά το μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, από προσωπικό

7 που διαθέτει τα δέοντα προσόντα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους. 2.3 Κατάρτιση και πιστοποίηση Εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που ασχολείται με τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού είναι πιστοποιημένο ότι, δηλαδή, γνωρίζει τους κανονισμούς και τα πρότυπα και έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για την πρόληψη των εκπομπών και την ανάκτηση φθοριούχων αερίων και τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού του σχετικού τύπου και μεγέθους. Άρθρο 5(3) 4 Ιουλίου Υποχρεώσεις Εισαγωγέων/ Εξαγωγέων Φθοριούχων Αερίων του Θερμοκηπίου 3.1 Υποχρεώσεις Εισαγωγέων Κάθε εισαγωγέας φθοριούχων αερίων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2008 και στη συνέχεια κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινοποιώντας την στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η έκθεση περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος: Άρθρο 6(β) 31 Μαρτίου 2008 (α) την ποσότητα κάθε φθοριούχου αερίου του που εισήγαγε ή διέθεσε στην αγορά, αναφέροντας χωριστά τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών (π.χ. κινητά κλιματιστικά, ψύξη, κλιματισμός, αφροί, αεροζόλ, ηλεκτρικός εξοπλισμός, παραγωγή ημιαγωγών) στις οποίες ανέμενε να χρησιμοποιηθεί η ουσία, (β) τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του που εισήγαγε προς ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή.

8 3.2 Υποχρεώσεις Εξαγωγέων Κάθε εξαγωγέας, ο οποίος εξάγει ποσότητα φθοριούχων αερίων άνω του ενός τόνου ετησίως, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2008 και στη συνέχεια κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινοποιώντας την στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος: 31 Μαρτίου 2008 (α) (β) τις ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του που εξήγαγε από την Κοινότητα, τις τυχόν ποσότητες κάθε φθοριούχου αερίου του που εξήγαγε προς ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή. 4. Υποχρεώσεις Κατασκευαστών/ Εισαγωγέων Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου Τα πιο κάτω προϊόντα και εξοπλισμός: α) ψυκτικά προϊόντα και εξοπλισμός που περιέχουν υπερφθοράνθρακες ή παρασκευάσματα που περιέχουν υπερφθοράνθρακες, Άρθρο 7(1) 4 Ιουλίου 2007 β) ψυκτικά και κλιματιστικά προϊόντα και εξοπλισμός (πλην των εγκατεστημένων σε μηχανοκίνητα οχήματα), αντλίες θερμότητας, συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, αν ο αντίστοιχος τύπος προϊόντος ή εξοπλισμού περιέχει υδροφθοράνθρακες ή παρασκευάσματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες, γ) εξοπλισμός μεταγωγής που περιέχει εξαφθοριούχο θείο ή παρασκευάσματα που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο, και δ) όλοι οι περιέκτες φθοριούχων αερίων, πριν διατεθούν στην αγορά θα πρέπει να φέρουν σήμανση η οποία να καταδεικνύει ότι το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια καλυπτόμενα από το Πρωτόκολλο του Κιότο καθώς και την ποσότητά τους. Αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς και ανεξίτηλα πάνω στο προϊόν

9 ή τον εξοπλισμό, δίπλα στα σημεία που χρησιμοποιούν για την πλήρωσή του ή την ανάκτηση του φθοριούχου αέριου του ή το μέρος του προϊόντος ή του εξοπλισμού που περιέχει το αέριο Τα ερμητικά σφραγισμένα συστήματα φέρουν την ανάλογη σήμανση. Οι πληροφορίες για τα φθοριούχα αέρια, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης των πιο πάνω προϊόντων και εξοπλισμού. Η σήμανση αυτή εφαρμόζεται στους ακόλουθους τύπους προϊόντων και εξοπλισμού: α) ψυκτικά προϊόντα και εξοπλισμός που περιέχουν υπερφθοράνθρακες ή παρασκευάσματα που περιέχουν υπερφθοράνθρακες, β) ψυκτικά και κλιματιστικά προϊόντα και εξοπλισμός (πλην των εγκατεστημένων σε μηχανοκίνητα οχήματα), αντλίες θερμότητας, συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, αν ο αντίστοιχος τύπος προϊόντος ή εξοπλισμού περιέχει υδροφθοράνθρακες ή παρασκευάσματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες, γ) εξοπλισμός μεταγωγής που περιέχει εξαφθοριούχο θείο ή παρασκευάσματα που περιέχουν εξαφθοριούχο θείο, και Άρθρο 7(3) 4 Ιουλίου 2007 δ) όλοι οι περιέκτες φθοριούχων αερίων, Η μορφή της σήμανσης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 5. Υποχρεώσεις Χρηστών Φθοριούχων Αερίων του Θερμοκηπίου 5.1 Ανάκτηση Φθοριούχων Αεριών από περιέκτες Άρθρο 4(2) 4 Ιουλίου 2007 Ο χρήστης ενός περιέκτη φθοριούχων αερίων, είτε αυτός είναι επαναπληρώσιμος ή μιας χρήσεως, όταν ο περιέκτης φθάσει στο τέλος της ζωής του, είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για την ορθή ανάκτηση των τυχόν εναπομείναντων αερίων προκειμένου να διασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση ή η καταστροφή τους.

10 5.2 Ανάκτηση Φθοριούχων Αεριών από εξοπλισμό Η ανάκτηση, με σκοπό την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή των φθοριούχων αερίων, πραγματοποιείται πριν από την τελική διάθεση του εξοπλισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την επισκευή και τη συντήρησή του. Άρθρο 4(4) 4 Ιουλίου Απαγορεύσεις Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου ή παρασκευασμάτων του στη χύτευση μαγνησίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η χρησιμοποιούμενη ποσότητα εξαφθοριούχου θείου είναι μικρότερη από 850 kg ετησίως. Άρθρο 8 (1) 1 Ιανουαρίου 2008 Από τις 4 Ιουλίου 2007, απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου ή παρασκευασμάτων του για την πλήρωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων. Άρθρο 8 (2) 4 Ιουλίου 2007 Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, τα οποία περιέχουν φθοριούχα αέρια ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που φαίνονται στο παράρτημα. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που αποδεικνύεται ότι έχουν κατασκευαστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικείας απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά. Άρθρο 9(1) Άρθρο 9(2) Ανάλογα με το προϊόν. 7. Υποχρεώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7.1 Έλεγχος διαρροών Η Επιτροπή θεσπίζει τις απαιτήσεις των βασικών ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής στον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους και στα συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια. Άρθρο 3(7) 4 Ιουλίου 2007

11 7.2 Κατάρτιση και Πιστοποίηση Θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και όρους για αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά προγράμματα κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το προσωπικό τους το οποίο συμμετέχει στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και ανάκτηση φθοριούχων αερίων του από εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, (συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους) και από συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια. Άρθρο 5(1) 4 Ιουλίου Σήμανση Καθορίζει τη μορφή της σήμανσης για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του Άρθρο 7(3) 4 Ιουλίου Υποχρεώσεις Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 8.1 Κατάρτιση προσωπικού Άρθρο 5(2) 4 Ιουλίου 2008 Θεσπίζει ή προσαρμόζει τις υφιστάμενες απαιτήσεις κατάρτισης και πιστοποίησης βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι τις 4 Ιουλίου, 2007, με βάση το Άρθρο 5(1). 8.2 Πιστοποίηση επιχειρήσεων Άρθρο 5(4) 4 Ιουλίου, 2009 Εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη συγκράτηση (Άρθρο 3) και ανάκτηση (Άρθρο 4) φθοριούχων αερίων του θα εξασφαλίζουν τα αέρια αυτά μόνον αν εργοδοτούν πιστοποιημένο προσωπικό.

12 Παράρτημα I Φθοριούχα αέρια Φθοριούχο αέριο Χημικός τύπος Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) Εξαφθοριούχο θείο SF Υδροφθοράνθρακες (HFC) HFC-23 CHF HFC-3 2 CH 2 F HFC-41 CH 3 F 97 HFC-43-10mee C 5 H 2 F HFC-125 C 2 HF HFC-134 C2H2F HFC-134a CH2FCF HFC-152a C2H4F2 120 HFC-143 C 2 H 3 F HFC-143a C 2 H HFC-227ea C 3 HF HFC-236cb CH 2 FCF 2 CF HFC-236ea CHF 2 CHFCF HFC-236fa C 3 H 2 F HFC-245ca C 3 H 3 F HFC-245fa CHF 2 CH 2 CF HFC-365mfc CF 3 CH 2 CF 2 CH Υπερφθοράνθρακες (PFC) Υπερφθορομεθάνιο CF Υπερφθοροαιθάνιο C 2 F Υπερφθοροπροπάνιο C Υπερφθοροβουτάνιο C4F Υπερφθοροπεντάνιο C 5 F Υπερφθοροεξάνιο C 6 F Υπερφθοροκυκλοβουτάνιο c-c 4 F

13 Παράρτημα ΙΙ Απαγορεύσεις Διάθεσης στην Αγορά Σύμφωνα με το Άρθρο 9 Φθοριούχα αέρια Φθοριούχα αέρια Υδροφθοράνθρακες και υπερφθοράνθρακες Υπερφθοράνθρακες Φθοριούχα αέρια Φθοριούχα αέρια Φθοριούχα αέρια Φθοριούχα αέρια Φθοριούχα αέρια Υδροφθοράνθρακες Προϊόντα και εξοπλισμός Περιέκτες μιας χρήσης 4 Ιουλίου 2007 Συστήματα άμεσης εξάτμισης σε ανοικτό περιβάλλον που περιλαμβάνουν ψυκτικά μέσα Συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες Ημερομηνία απαγόρευσης 4 Ιουλίου Ιουλίου 2007 Παράθυρα για οικιακή χρήση 4 Ιουλίου 2007 Άλλα παράθυρα 4 Ιουλίου 2008 Υποδήματα 4 Ιουλίου 2006 Επίσωτρα 4 Ιουλίου 2007 Αφροί ενός συστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών προτύπων ασφαλείας Ψυχαγωγικά και διακοσμητικά αεροζόλ 4 Ιουλίου Ιουλίου 2009

14 Χρήσιμες πληροφορίες Δρ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Λευκωσία Τηλ Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα διαδρομή >Υπηρεσία Περιβάλλοντος > Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Σταθερός εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Εξοπλισμός που περιέχει διαλύτες με βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου Κανονισμός (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑ Α ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Ενηµέρωση των προµηθευτών και των χρηστών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2011 COM(2011) 581 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την εφαρµογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισµού για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου (κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1232 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 18694/658/Ε 103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 29.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 244/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014 Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014 Κυρία/ε, Σας αποστέλλεται για απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νo.18 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ: 28/05/2014 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Με μια ματιά.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νo.18 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ: 28/05/2014 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Με μια ματιά. ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ: Με μια ματιά. Αγαπητά μέλη Σε αυτό το τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα που μας απασχόλησαν το μήνα που πέρασε. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν σαφώς ο νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/24 Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 AEOLIKI Ltd ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 Ημερομηνία σύνταξης: Νοέμβριος 2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221/2009 EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα