ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 2130

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 2130 ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα 15/09/2014 ηµέρα ευτέρα στα Γραφεία της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου οι υ ογράφοντες Μαρία Τα ανλή ανιά ροϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ., η ο οία ενεργεί στην ροκειµένη ερί τωση ως εκ ρόσω ος του Ελληνικού ηµοσίου και η " ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΚΟΥ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", (ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 19 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Α.Φ.Μ , ΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα οδέχονται τα αρακάτω: Έχοντας υ όψη: 1) Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19). 2) Τα άρθρα του Ν. 2362/95 «Περί ηµόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247). 3) Το Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46). 4) Το Π.. 118/ 2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150). 5) Το Π..16/1980(ΦΕΚ 8/Α /1980) και Π.. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α /1980) ό ως συµ ληρώθηκαν µε το Π.. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α /1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ / ΟΕΠΥ / ΤΟΠΥΝΣ /15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β /2004) Α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών. 6) Την αρ. 4157/ Ένταξη Πράξης «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 10) Την αρ. 3793/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 11) Την αρ. ΟΙΚ. 4454/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 12) Την αρ. ΟΙΚ. 3010/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 13) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/89832/2182/ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 14) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 9160 / τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2182 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και 1

2 λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 15) Την αρ. ΥΠΠΟΑ /Γ ΑΜΤΕ / / / η Τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ/ 89832/ 2182/ Υ ουργικής Α όφασης για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 16) Την αρ. ΥΠΠΟΑ /Γ ΑΜΤΕ / / 20076/ η Τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ/ 89832/ 2182/ Υ ουργικής Α όφασης για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 17) Την αρ / (Α Α: Ω83ΝΓ-00Ε) Α όφαση ιενέργειας του διαγωνισµού για την ε ιλογή αναδόχου του έργου «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών», και την συνηµµένη σε αυτήν αναλυτική ιακήρυξη. 18) Την αρ / (Α Α: ΩΞΤΛΓ-1ΟΑ) «Έγκριση ρακτικών Ε ιτρο ής διενέργειας ρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών και κατακύρωση της σύµβασης µε τίτλο: Εκτέλεση εργασιών κατασκευής κουφωµάτων, κλιµακοστασίων, ταβανωµάτων, α οδυτηρίων και λοι ών ξύλινων κατασκευών (εργασία µετά των υλικών), για το έργο «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». Η ρώτη των συµβαλλοµένων µε την αναφεροµένη ιδιότητά της και λαµβάνοντας υ όψη τα Πρακτικά της Ε ιτρο ής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού στις 22/08/2014 και 25/08/2014 και την αρ. Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ./ 2101/ α όφαση κατακύρωσης της αρ / ιακήρυξης, αναθέτει στην δεύτερη των συµβαλλοµένων την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κουφωµάτων, κλιµακοστασίων, ταβανωµάτων, α οδυτηρίων και λοι ών ξύλινων κατασκευών (εργασία µετά των υλικών), στο έργο: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών», σύµφωνα µε τις τιµές ου εµφανίζονται στην α ό ροσφορά της και αντί του συνολικού οσού των (29.687,91) ΕΥΡΩ λέον Φ.Π.Α. (16 %), ήτοι (34.437,98) ΕΥΡΩ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Περιγραφή εργασιών: Στο λαίσιο της εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» ενταγµένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » ου εκτελείται α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου κρίνονται α αραίτητες οι εργασίες κατασκευής κουφωµάτων, κλιµακοστασίων, ταβανωµάτων, α οδυτηρίων και λοι ών ξύλινων κατασκευών (εργασία µετά των υλικών) οι ο οίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα αρακάτω άρθρα: Α.Τ. 1 : Άρθρο NAOIK A/ Α.. Σκελετοί ατωµάτων α ό δοµική ξυλεία ριστή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5204 Κατασκευή σκελετού ατωµάτων (µε κατακόρυφους στύλους-ορθοστάτες και οριζόντιες δοκούς ανά τουλάχιστον 40 cm α ό άξονα σε άξονα) α ό δοµική ξυλεία ριστή, κατηγορίας κατ ελάχιστον C22-10E κατά το ρότυ ο ΕΝ 338, σε διατοµές, διαστάσεις και διατάξεις ου ορίζουν τα κατασκευαστικά σχέδια και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (µ ουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), µεταλλικές στηρίξεις κάθε τύ ου, µεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων µορφών και µικροϋλικά καθώς και εργασία για λήρη 2

3 κατασκευή. Γενικά η κατασκευή θα είναι στέρεη, χωρίς τριγµούς, σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της τεχνικής. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ραγµατικού το οθετηµένου όγκου ξυλείας Α.Τ. 2 : Άρθρο NAOIK A/ Α.. ά εδο καρφωτό α ό ξυλεία δρυός ε ί έτοιµου σκελετού α ό δοµική ξυλεία Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5322 ά εδο καρφωτό α ό ξυλεία δρυός, δηλαδή σανίδωµα µε φαρδιές τάβλες τουλάχιστον cm, καθαρού άχους τουλάχιστον 22 mm και µήκους τουλάχιστον 0,40 m, στερεωµένο σε υ άρχοντα σκελετό α ό δοµική ξυλεία, και γενικά υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία για λήρη κατασκευή, ξύσιµο και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και λήρη καθαρισµό της ε ιφανείας. Γενικά η κατασκευή θα είναι στέρεη, χωρίς τριγµούς, σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της τεχνικής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ραγµατικής ε ιφάνειας. Α.Τ. 3 : Άρθρο NAOIK A/ Α.. Σοβατε ιά λάτους 5 έως 8 cm, άχους τουλάχιστον 12 mm, α ό ξυλεία τύ ου δρυός Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352 Σοβατε ιά α ό ξυλεία τύ ου δρυός λάτους 5 έως 8 cm, άχους τουλάχιστον 12 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, λήρως κατεργασµένα και το οθετηµένα µε ατσαλό ροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και ο ωσδή οτε στις συνδέσεις των εριθωρίων και σε κάθε λευρά των γωνιών, ου θα καλύ τονται µε στόκο στην α όχρωση του ξύλου, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία λήρους κατασκευής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) Α.Τ. 4 : Άρθρο NAOIK A/54.20.Α.. Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 Κατασκευή και το οθέτηση υαλοστασίων (τζαµιλικιών) συνήθων, α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας, δροµικής κάσας, εραστών, ο οιωνδή οτε διαστάσεων και σχεδίων, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, µε νεροχύτη, λαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, µε ή χωρίς ηχάκια µονών ή δι λών υαλο ινάκων, µε καϊτια για τους υαλο ίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, εριθώρια ( ερβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυ τρα κάσσας 2.5x2.5 cm µεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρµοκάλυ τρα φύλλων (µ ινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι ολυ ρο υλένιου σε εγκο ή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεµοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός α ό χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για λήρη κατασκευή, το οθέτηση και λειτουργία. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι µ ρούτζινα ή ανοξείδωτα. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). Α.Τ. 5 : Άρθρο NAOIK A/54.40.Α. Θύρες ξύλινες ταµ λαδωτές εσωτερικές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ

4 Θύρες εσωτερικές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν (Α οιότητας), µε τετράξυλο (κάσσα δροµική), αρµοκαλύ τρα 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα µε λαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες(ταµ λάδες), ο οιουδή οτε σχεδίου α ό δυο στρώσεις, α ό τις ο οίες η εσωτερική µε άχος 8 mm α ό κόντρα λακέ ή µοριοσανίδες, και η εξωτερική µε άχος 1,5 cm α ό ξύλα λάτους το ολύ 7 cm, συνδεοµένες µεταξύ τους µε εντορµίες (γκινισιές) και ήχεις α ό σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας ( λήν χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών) και µικροϋλικά και εργασία για λήρη κατασκευή, το οθέτηση και στερέωση για λειτουργία εριλαµβανοµένης και της εργασίας το οθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι µ ρούτζινα ή ανοξείδωτα. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Α.Τ. 6 : Άρθρο NAOIK A/54.56.Α. Θύρες ξύλινες καρφωτές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5456 Θύρες α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν (Α οιότητας), καρφωτές, µε τετράξυλο (κάσσα) 8x8 cm, άχους 2,5 cm και λάτους σανίδων έως 10 cm συνδεόµενες µε εντορµίες και γλωτίδες (ραµ οτέ, αρσενικοθήλυκο) µε λε τή διακόσµηση (τσιµ ουκάκι) και ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) δι λού Ζ α ό σανίδες 14x2,5 cm και σύνδεσή τους µε κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας ( λήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και µικροϋλικά και εργασία για λήρη κατασκευή, το οθέτηση και στερέωση για λειτουργία εριλαµβανοµένης και της εργασίας το οθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι µ ρούτζινα ή ανοξείδωτα Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Α.Τ. 7 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ. ΧΑΜ. Α.1 Κατασκευή ταβανωµάτων τύ ου «αχανέ» α ό κόντρα λακέ θαλάσσης ή MDF. Κατασκευή ταβανώµατος α ό κόντρα λακέ θαλάσσης ήmdf άχους τουλάχιστον 12 mm µε φαρδιές λωρίδες 22 cm και 19 cm (κα άκια) και µε σκελετό α ό ξύλινους ήχεις ( δοκίδωση µε καδρόνια της α αιτούµενης διατοµής, σκελετό α ό καδρόνια διατοµής 5x5, 4x6 ή 3,5x7 cm, το οθετηµένα ανά 30 cm) και ξύλινη εριµετρική κορνίζα µεταξύ της συναρµογής τοιχο οιίας και ταβανιού και γενικά ξυλεία, υλικά αναρτήσεως, στερεώσεως και µικροϋλικά και εργασία για λήρη κατασκευή, το οθέτηση και στερέωση. Α.Τ. 8 : Άρθρο NAOIK A/55.01.Α. Βαθµίδες και λατύσκαλα α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας (κλιµακοστάσια) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Βαθµίδες και λατύσκαλα α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας, κλίµακας ευθύγραµµης ή λοξής ή καµ ύλης ή εριστροφικής µε λάτη και ύψη βαθµίδων σύµφωνα µε το σχέδιο, ατήµατος µε άχος 5 cm, ρύχτια µε άχος 2 cm, βαθµιδοφόροι 5 cm, διατοµή κεντρικού στύλου 16Χ16 cm σε εριστροφική κλίµακα, και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρµολόγησης, το οθέτησης και στερέωσης και εργασία για λήρη κατασκευή συµ εριλαµβανοµένων γλυφών α λού σχεδίου του στύλου.. Τιµή ανά τρέχον µέτρο µήκους βαθµίδας (m). Α.Τ. 9 : Άρθρο NAOIK A/ Α. Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και λατυσκάλων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 4

5 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5512 Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και λατυσκάλων ευθύγραµµα, α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας, σε α λό σχέδιο µε χειρολισθήρα ευθύγραµµο διατοµής 9Χ9 cm, ακραίων και ενδιαµέσων ορθοστατών 14x14 cm και κιγκλίδων ευθύγραµµων διατοµής κυκλικής ή ορθογωνικής 5x5 cm ή σχετικής, σε µεταξύ τους α όσταση ανάλογα µε το σχέδιο α ό 13 έως 20 cm και εν γένει υλικά και εργασία λήρους κατασκευής συνθέσεως, το οθετήσεως και στερεώσεως συµ εριλαµβανοµένης της διαµόρφωσης της διατοµής του χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε µε τόρνο είτε µε γλυφές. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ανα τύγµατος χειρολισθήρα. Α.Τ. 10 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ ΧΑΜ. Α..2 Ταµ λαδωτά στηθαία α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµα ελαιοχρωµατισµένα Κατασκευή ταµ λαδωτού στηθαίου α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας ερίτεχνου σχεδίου, µε διαµόρφωση κατακόρυφων ραβδώσεων µεταξύ των ταµ λάδων και κυµάτια στην α όληξη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τις υ οδείξεις τις Υ ηρεσίας. Όλες οι ανωτέρω κατασκευές, ριν την τελική το οθέτησή τους θα είναι ε εξεργασµένες και ελαιοχρωµατισµένες, σε α όχρωση και τύ ο χρώµατος ου θα υ οδειχθεί α ό την Υ ηρεσία. Α.Τ. 11 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ ΧΑΜ.Α..3 Κατασκευή ταµ λαδωτών τοιχωµάτων α οδυτηρίων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµων ελαιοχρωµατισµένων Ταµ λαδωτά τοιχώµατα α οδυτηρίων ισογείου και υ ερώου µε διαµόρφωση άνω εριµετρικών φεγγίδων και κορνιζωµάτων α λού σχεδίου στα ανοίγµατα ρόσβασης, α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας, ο οιονδή οτε διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια (ενδεικτικές διαστάσεις κάθε µεµονωµένου φύλλου τοιχώµατος 0.60x 2.25), άχους τουλάχιστον 3 cm κατάλληλα στερεωµένα, µε διαµόρφωση των συναρµογών και γενικά µε τα υλικά, υλικά σύνδεσης και ανάρτησης, µικρουλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία για λήρη κατασκευή, σύµφωνα µε το σχέδιο της αρχιτεκτονικής µελέτης και τις υ οδείξεις των ε ιβλε όντων της Υ ηρεσίας. Όλες οι ανωτέρω κατασκευές, ριν την τελική το οθέτησή τους θα είναι ε εξεργασµένες και ελαιοχρωµατισµένες, σε α όχρωση και τύ ο χρώµατος ου θα υ οδειχθεί α ό την Υ ηρεσία. Όλα τα µεταλλικά υλικά σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα Α.Τ. 12 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ ΧΑΜ.Α..4 Κατασκευή διαχωριστικών καρφωτών τοιχωµάτων α οδυτηρίων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµων ελαιοχρωµατισµένων Καρφωτά διαχωριστικά τοιχώµατα α οδυτηρίων µε διαµόρφωση άνω καφασωτού α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας, ο οιονδή οτε διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια, άχους τουλάχιστον 2 cm κατάλληλα στερεωµένα, µε διαµόρφωση των συναρµογών και γενικά µε τα υλικά, υλικά σύνδεσης και ανάρτησης, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία για λήρη κατασκευή, σύµφωνα µε το σχέδιο της αρχιτεκτονικής µελέτης και τις υ οδείξεις των ε ιβλε όντων της Υ ηρεσίας. Όλες οι ανωτέρω κατασκευές, ριν την τελική το οθέτησή τους θα είναι ε εξεργασµένες και ελαιοχρωµατισµένες, σε α όχρωση και τύ ο χρώµατος ου θα υ οδειχθεί α ό την Υ ηρεσία. Όλα τα µεταλλικά υλικά σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα. 5

6 Α.Τ. 13 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ ΧΑΜ.Α..4 Κατασκευή δι λού άγκου υ οδοχής ι λός άγκος υ οδοχής ενδεικτικών διαστάσεων 1,20x 1,45x 0,45, µε ανακλινόµενο τµήµα εισόδου κατασκευασµένος α ό ξύλινο µασίφ σκελετό ξυλείας τύ ου Νιαγκόν α οιότητας µε εριµετρική ε ένδυση α ό ταλµ αδωτά ξύλινα ετάσµατα. Η ε ιφάνεια του άγκου θα είναι α ό συγκολλητή ξυλεία διαστάσεων 200Χ45 cm ερί ου, ε ενδυµένη µε κα λαµά δι λής όψεως µε ε ιλογή όψης ξύλου σε φυσική βελανιδιά (Natural Oak). Το συνολικό άχος της ε ιφάνειας θα ρέ ει να είναι 7,5cm. Όλες οι ανωτέρω κατασκευές, ριν την τελική το οθέτησή τους θα είναι ε εξεργασµένες και ελαιοχρωµατισµένες, σε α όχρωση και τύ ο χρώµατος ου θα υ οδειχθεί α ό την Υ ηρεσία. Όλα τα µεταλλικά υλικά σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα Τιµή ανά τεµάχιο. Α.Τ. 14 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ. ΧΑΜ. Α..5 Κατασκευή ερµαρίων (ντουλα ιών) Ερµάρια ή ντουλά ια άχους 22 mm µε υθµένα, οροφή και λευρικά τοιχώµατα α ό MDF άριστης οιότητας και γενικά υλικά, µικρουλικά και εργασία για λήρη κατασκευή και το οθέτηση σε τοίχους, σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας Α.Τ. 15 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ. ΧΑΜ. Α..6 Κατασκευή ξύλινου βάθρου (εσωτερικού χώρου) Κατασκευή ξύλινων βάθρων ενδεικτικών διαστάσεων 3,75x1,20 και 1,90x1,20 και ενδεικτικού ύψους 15 cm Τα βάθρα θα είναι κατασκευασµένα α ό σκελετό τύ ου δρυός (καδρόνια διατοµής 5Χ12εκ. εριµετρικά και εσωτερικά 5Χ12εκ. και 5Χ5εκ.) ε ί έτοιµου δα έδου. Ε ί του σκελετού θα το οθετηθεί καρφωτά ξύλινη ε ικάλυψη τύ ου δρυός ή τύ ου Νιαγκόν, καθαρού άχους τουλάχιστον 22 mm και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ε ίβλεψης. Γενικά η κατασκευή θα είναι στέρεη, χωρίς τριγµούς, σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης και της τεχνικής. Α.Τ. 16 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ. ΧΑΜ. Α..7 Ανακατασκευή εξωστόθυρας ταµ λαδωτής α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Ανακατασκευή δίφυλλης θύρας (σύµφωνα µε τα δείγµατα και την φωτογραφική α οτύ ωση της αρχικής) και σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας, α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας, µε τετράξυλο (κάσσα) αρµοκαλύ τρα, θυρόφυλλα µε λαίσια (τελάρα) και υαλο ίνακες, καθρέφτες (ταµ λάδες), ο οιουδή οτε σχεδίου α ό δυο στρώσεις, α ό τις ο οίες η εσωτερική µε άχος 8 mm α ό κόντρα λακέ ή µοριοσανίδες, και η εξωτερική µε άχος 1,5 cm α ό ξύλα λάτους το ολύ 7 cm, συνδεόµενες µεταξύ τους µε εντορµίες (γκινισιές) και ήχεις α ό σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και µικροϋλικά και εργασία για λήρη κατασκευή, το οθέτηση και στερέωση για λειτουργία εριλαµβανοµένης και της εργασίας το οθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Στην τιµή δεν συµ εριλαµβάνονται χειρολαβές, χωνευτή κλειδαριά και υαλο ίνακες. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι µ ρούτζινα ή ανοξείδωτα. 6

7 Α.Τ. 17 : Άρθρο ΟΙΚΟΘ. ΧΑΜ. Α..8 Κατασκευή ξύλινων καφασωτών ετασµάτων ( άνελ) α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Κατασκευή ξύλινων καφασωτών ετασµάτων εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, Α οιότητας, µε τελάρο και λανισµένα θηλυκωτά υχάκια, µε µάτι ενδεικτικών διαστάσεων 4x4 cm. Τα ηχάκια θα είναι εµ οτισµένα και όλα τα µεταλλικά µέρη θα είναι ανοξείδωτα. Προδιαγραφές (α) Όλες οι ξυλουργικές κατασκευές θα υλο οιηθούν υ οχρεωτικά σύµφωνα µε: 1. Την ΕΤΕΠ (Για Σκελετούς ατωµάτων α ό δοµική ξυλεία και ξύλινα καρφωτά δά εδα) 2. Την ΕΤΕΠ (Για ξύλινα κουφώµατα) 3. Την ΕΤΕΠ (Για Ξυλουργικές εργασίες: Εντοιχισµένα ή σταθερά έ ι λα) (β) Κάθε κατασκευή θα συνοδεύεται α ό αραστατικά για το είδος της χρησιµο οιούµενης ξυλείας, σύµφωνα µε τα αρακάτω: 1. Η ξυλεία θα συνοδεύεται στα αραστατικά έγγραφα 2. Θα αναφέρεται η χώρα ροέλευσης (µαζί και µε την ιθανή εριοχή/ζώνη ροέλευσης της ξυλείας) 3. Θα αναφέρεται ο ροµηθευτής 4. Θα αναφέρεται η αρχική οσότητα κλ. 5. Θα αναφέρεται ο εσωτερικός (στην Ε.Ε.) έµ ορος ου ροµήθευσε την ξυλεία 6. Κάθε είδος ξυλείας θα φέρει τη σήµανση CE Έλεγχοι Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να εξετάσει την οιότητα του αραδιδόµενου ροϊόντος. Οι κατασκευές κρίνονται α ορρι τέες στις ακόλουθες ερι τώσεις: όταν η κατασκευή τους δεν ακολουθεί τις ροδιαγραφές και τις οδηγίες της Υ ηρεσίας όταν δεν φέρουν τα α αιτούµενα εξαρτήµατα όταν η λειτουργία τους δεν είναι οµαλή, αθόρυβη και α αλλαγµένη α ό κάθε άλλο ελάττωµα όταν δεν έχουν την α αραίτητη ε ι εδότητα, κατακορυφότητα και τα σωστά τελειώµατα όταν δεν ληρούν τις α αιτήσεις ανεµοστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης κτλ. Υ οχρεώσεις αναδόχου α. Όλες οι ανωτέρω κατασκευές θα κατασκευαστούν και θα το οθετηθούν υ ό τις οδηγίες και την ε ίβλεψη της Υ ηρεσίας. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία ου θα χρησιµο οιηθεί, ανεξάρτητα α ό το είδος, ρέ ει να είναι α όλυτα ξηρή, είτε φυσικά είτε τεχνητά. εν θα αρουσιάζει ρόζους, ρωγµές, στρεβλώσεις, ανώµαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες χρωµατικές διαφορές ή άλλα ελαττώµατα. Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία ου δεν έρχονται σε ε αφή µε το εξωτερικό εριβάλλον (εσωτερικές θύρες) η εριεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου ρέ ει να κυµαίνεται µεταξύ 6% - 10% ενώ για εξωτερικά ξύλινα στοιχεία (εξωτερικά κουφώµατα) σε συνεχή ε αφή µε τον αέρα µεταξύ 10% - 15% σε σχέση µε το άνυδρο βάρος, εφόσον δεν ροδιαγράφεται διαφορετικά α ό το εργοστάσιο αραγωγής των ξύλινων τεµαχίων. Η Υ ηρεσία δικαιούται να διεξάγει έλεγχο της εριεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία και της οιότητας του αραδιδόµενου ροϊόντος. 7

8 β. Η Υ ηρεσία δικαιούται να ζητήσει δείγµατα ενδεικτικά της τεχνικής της κατασκευής και της οιότητας των ε ί µέρους τµηµάτων, των µεταλλικών εξαρτηµάτων και άλλων στοιχείων των κατασκευών ριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. Αν η Υ ηρεσία κρίνει α αραίτητο µ ορεί να α αιτήσει την κατασκευή ολοκλήρων κουφωµάτων όλων των κατηγοριών και τύ ων. γ. Ο µειοδότης υ οχρεούται να ανακατασκευάσει ή να α οκαταστήσει το κούφωµα στην ερί τωση ου αυτό κριθεί α ορρι τέο µε τη χρήση νέων υλικών, εφόσον κριθεί α αραίτητο, χωρίς την α αίτηση ε ι λέον α οζηµίωσης. Είδος και οσότητα εργασιών - συµ εριλαµβανόµενες δα άνες: Συνο τικά οι κατασκευές οι ο οίες ρέ ει να εκτελεστούν και οι οσότητες αυτών εριλαµβάνονται στον ακόλουθο ίνακα: ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Σκελετοί ατωµάτων α ό δοµική ξυλεία ριστή 0,70 m3 2 ά εδο καρφωτό α ό ξυλεία δρυός µε σκελετό (υ όβαση) α ό καδρόνια 8,12 m2 3 Σοβατε ιά λάτους 5 έως 8 cm, άχους τουλάχιστον 12 mm, α ό ξυλεία τύ ου δρυός 17,06 m2 4 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 6,96 m2 5 Θύρες ξύλινες ταµ λαδωτές εσωτερικές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 4,64 m2 6 Θύρες ξύλινες καρφωτές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 3,00 m Κατασκευή ταβανωµάτων τύ ου «αχανέ» α ό κόντρα λακέ θαλάσσης. Βαθµίδες και λατύσκαλα α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Α οιότητας (κλιµακοστάσια) Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και λατυσκάλων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Ταµ λαδωτά στηθαία α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµα ελαιοχρωµατισµένα 69,60 m2 19,72 τρέχοντα µέτρα (ανά µήκος βαθµίδας) 5,80 τρέχοντα µέτρα (ανά ανά τυγµα χειρολισθήρα) 5,80 m Κατασκευή ταµ λαδωτών τοιχωµάτων α οδυτηρίων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµων ελαιοχρωµατισµένων Κατασκευή διαχωριστικών καρφωτών τοιχωµάτων α οδυτηρίων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµων ελαιοχρωµατισµένων 25,52 m2 6,26 m2 13 Κατασκευή δι λού άγκου υ οδοχής 1 Τεµάχιο 14 Κατασκευή ερµαρίων (ντουλα ιών) 3,48 m2 15 Κατασκευή ξύλινου βάθρου (εσωτερικού χώρου) 7,86 m Ανακατασκευή εξωστόθυρας ταµ λαδωτής α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν Κατασκευή ξύλινων καφασωτών ετασµάτων ( άνελ) α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 13,24 m2 3,48 m2 8

9 Συµ εριλαµβανόµενες δα άνες: Στις δα άνες των εργασιών της αρούσας σύµβασης συµ εριλαµβάνονται: Γενικά η ξυλεία, τα ικριώµατα, ο εξο λισµός, µικροϋλικά και εργασία για λήρη κατασκευή, το οθέτηση και στερέωση των κατασκευών. Οι δα άνες των κάθε είδους ε ιβαρύνσεων στα υλικά α ό φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λ. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας εριλαµβάνονται οι δασµοί και λοι οί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για ροµήθειες εξο λισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Οι δα άνες ροµήθειας και µεταφοράς στους τό ους ενσωµάτωσης ή και α οθήκευσης, φύλαξης, ε εξεργασίας και ροσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, ου είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις α αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την λήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα αρα άνω, των ερισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους α όρριψης, λαµβανοµένων υ όψη των ο οιωνδή οτε εριβαλλοντικών εριορισµών ου θα ισχύουν. Οι δα άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ ερωριών, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λ. Οι δα άνες α οµάκρυνσης των ερισσευούµενων υλικών, του εξο λισµού, των ικριωµάτων µετά την εραίωση του έργου και η α οκατάσταση του χώρου σε βαθµό α οδεκτό α ό την Υ ηρεσία. Οι κάθε είδους δα άνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου Οι δα άνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, ροσω ικού - Ι.Κ.Α. κ.λ.) Οι δα άνες ενδεικτικών οιοτικών ελέγχων, δοκιµών και κατασκευής δειγµάτων σε ερί τωση ου αυτοί κριθούν α αραίτητοι α ό τους ε ιβλέ οντες µηχανικούς της Υ ηρεσίας. Οι δα άνες διάθεσης, ροσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοι ού εξο λισµού, ου α αιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις ο οίες εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η α οθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η ε ιβάρυνση λόγω α όσβεσης, η ε ισκευή, η συντήρηση, η άµεση α οκατάσταση (ό ου ε ιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για ο οιαδή οτε αιτία, η α οµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν α αιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα α αιτούµενα καύσιµα, λι αντικά, ανταλλακτικά κ.λ. Οι δα άνες αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης των κατασκευών µε ή χωρίς τις ροσωρινές α οθέσεις, και λάγιες µεταφορές Οι δα άνες καθυστερήσεων, µειωµένης α όδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και ροσω ικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής αραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµ οδίων στο χώρο του έργου καθώς και λόγω των δυσχερειών ου θα ροκύψουν α ό την υ άρχουσα κυκλοφορία ( εζών, οχηµάτων και λοι ών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά). Οι δα άνες ρόσθετων εργασιών και λήψης συµ ληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη αρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας εζών, οχηµάτων και λοι ών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην εριοχή του έργου. Οι δα άνες διατήρησης, κατά την ερίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου και η α όδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου α ό ο οιεσδή οτε κατασκευές και εµ όδια. 9

10 Οι δα άνες για την δηµιουργία ρόσβασης και κάθε είδους ροσ ελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δα έδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή ου θα α αιτηθεί σε ο οιοδή οτε στάδιο εργασιών, εριλαµβανοµένων και των δα ανών για την α οξήλωση και α οµάκρυνσή τους. Οι δα άνες για την ρόληψη αλλά και την α οκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις ου οφείλονται σε υ αιτιότητα του Αναδόχου. Οι δα άνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την ενα όθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λ. Χρονοδιάγραµµα: Η έναρξη των ανωτέρω εργασιών θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της αρούσας µε τον µειοδότη. Η εξέλιξη της το οθέτησης των κατασκευών της αρούσας σύµβασης θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου και αράλληλα µε την ρόοδο και των άλλων εµ λεκοµένων εργασιών, µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος 2 µηνών α ό την υ ογραφή της αρούσας. Η ροσφορά ισχύει και δεσµεύει την µειοδότρια του διαγωνισµού έως τη λήξη του έργου, µε δικαίωµα αράτασης α ό την Υ ηρεσία της ισχύος των ροσφορών. Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αράτασης ή χρονικής µετάθεσης των εργασιών. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ α/α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (16%) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (1) (2) (3) (4) (5)=(2)Χ(4) 1 Σκελετοί ατωµάτων α ό δοµική ξυλεία ριστή 0,70 m3 545,00 632,20 442,54 2 ά εδο καρφωτό α ό ξυλεία δρυός ε ί έτοιµου σκελετού 8,12 m2 50,00 58,00 470,96 3 Σοβατε ιά λάτους 5 έως 8 cm, άχους τουλάχιστον 12 mm, α ό ξυλεία τύ ου δρυός 17,06 m2 6,90 8,00 136,55 4 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 6,96 m2 523,00 606, ,49 5 Θύρες ξύλινες ταµ λαδωτές εσωτερικές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 4,64 m2 322,00 373, ,13 6 Θύρες ξύλινες καρφωτές α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 3,00 m2 242,00 280,72 842,16 7 Κατασκευή ταβανωµάτων τύ ου «αχανέ» α ό κόντρα λακέ θαλάσσης ή MDF 69,60 m2 36,00 41, ,50 19,72 τρέχοντα 8 βαθµίδας) Βαθµίδες και λατύσκαλα α ό ξυλεία τύ ου µέτρα (ανά Νιαγκόν Α οιότητας (κλιµακοστάσια) µήκος 97,00 112, ,89 9 Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και λατυσκάλων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 5,80 τρέχοντα µέτρα (ανά ανά τυγµα χειρολισθήρα) 81,00 93,96 544,97 10 Ταµ λαδωτά στηθαία α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµα ελαιοχρωµατισµένα 5,80 m2 338,15 392, ,07 11 Κατασκευή ταµ λαδωτών τοιχωµάτων α οδυτηρίων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµων 25,52 m2 342,00 396, ,29 ελαιοχρωµατισµένων 12 Κατασκευή διαχωριστικών καρφωτών τοιχωµάτων α οδυτηρίων α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν, έτοιµων 6,26 m2 255,00 295, ,71 ελαιοχρωµατισµένων 13 Κατασκευή δι λού άγκου υ οδοχής 1 Τεµάχιο 372,00 431,52 431,52 14 Κατασκευή ερµαρίων (ντουλα ιών) 3,48 m2 51,00 59,16 205,88 15 Κατασκευή ξύλινου βάθρου (εσωτερικού χώρου) 7,86 m2 22,50 26,10 205,15 16 Ανακατασκευή εξωστόθυρας ταµ λαδωτής α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 13,24 m2 362,00 419, ,74 17 Κατασκευή ξύλινων καφασωτών ετασµάτων ( άνελ) α ό ξυλεία τύ ου Νιαγκόν 3,48 m2 66,00 76,56 266,43 ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ,98 10

11 Οι αρα άνω οσότητες µ ορούν να αυξοµειωθούν, κατά την κρίση της Υ ηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Στην ερί τωση αυτή, η Ανάδοχος συµφωνεί να εκτελέσει τυχόν ε ι λέον οσότητες εργασιών, αµειβόµενη ανάλογα ή να µη λάβει ολόκληρο το οσό της αµοιβής της, όταν εκτελέσει λιγότερες εργασίες, ο ότε α εκδύεται του δικαιώµατός της. εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η δα άνη θα καλυφθεί α ό τις ιστώσεις ΣΑΕ 014/8 του Π Ε Υ.Π.ΠΟ.Α έργο: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». Στο καθαρό οσό της αρούσας σύµβασης θα γίνει κράτηση 0,10 %, σύµφωνα µε τον Νόµο 4013/ και κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% ( λέον 20% εισφοράς υ έρ ΟΓΑ) ε ί του οσού της κράτησης 0,10% σύµφωνα µε το αρ. 2/55469/0026/ έγγραφο της 26 Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ηµοσιονοµικών ιατάξεων. Οι ληρωµές θα ραγµατο οιούνται τµηµατικά µε έκδοση ε ιταγής Τρά εζας Ελλάδος α ό τον Υ όλογο ιαχειριστή στο όνοµα της ικαιούχου, σύµφωνα µε την ρόοδο των εργασιών, ου θα ιστο οιείται µε ινάκιο ε ιµετρήσεων και ρωτόκολλο αραλαβής, έναντι Τιµολογίων, Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας, ό ου α αιτείται, ου θα ροσκοµίζει η Ανάδοχος. Στο οσό της αµοιβής ρο Φ.Π.Α. θα γίνεται αρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Ο τό ος αροχής των ροµηθευόµενων υλικών και εργασιών είναι το διατηρητέο λουτρό (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη. Η εξέλιξη των εργασιών της αρούσας θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος 2 µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αράτασης ή χρονικής µετάθεσης των εργασιών. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34. Η αραλαβή των κατασκευών και των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής και σε συνεργασία µε τους ε ιβλέ οντες µηχανικούς του έργου. Η Ε ιτρο ή αφού διενεργήσει τους α αραίτητους ελέγχους αραλαµβάνει οριστικά τις υ ό ροµήθεια κατασκευές και εργασίες. Με α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό ρόταση της Ε ιτρο ής Παραλαβής διακό τεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον η Ανάδοχος υ αιτίως δεν εκτελεί τις εργασίες υ ό τους όρους της αρούσας. Η Ανάδοχος υ οχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα ροστασίας τόσο για το ροσω ικό ου θα α ασχολεί η ίδια, όσο και για το ροσω ικό της ΥΝΜΤΕΒΑ ου θα εργάζεται λησίον αυτών. Η δα άνη για την α οκατάσταση τυχόν βλαβών, ου ροκλήθηκαν α ό την ίδια, θα βαρύνει την ανάδοχο. Ως χρόνος έναρξης των εν λόγω εργασιών ορίζεται η και ολοκλήρωσης η σύµφωνα µε τη ιακήρυξη. Οι τυχόν ροκύ τουσες διαφορές θα ε ιλύονται συµφώνα µε το Π.. 118/2007. Η αρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υ ογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα και έλαβε α ό δύο έκαστος των συµβαλλοµένων. Οι Συµβαλλόµενοι Η Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Για την Ανάδοχο εταιρεία " Χ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. " Μαρία Τα ανλή ανιά ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ο Εκ ρόσω ος Στέφανος Σταµάτης του Ζήση 11

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Μ. Φλώρου Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.: 27310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα