Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: Αρ. ρωτ.: 920

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920"

Transcript

1 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα Ηλ. /νση: Τηλέφωνα: , 39580, Φαξ: Πληροφορίες: Ελένη Μ ακόλα, Βασιλική Νάκου, Μιχάλης Κωτσό ουλος ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΜΠΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ», στο λαίσιο του έργου «Α οκατάσταση εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)», ενταγµένου στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Ε ιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ. 1

2 Έχοντας υ όψη: 1. το άρθρο 1, αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19) 2. το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, 3. το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45) 4. τα άρθρα 79K85 του Ν. 2362/1995 «Περί δηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247) 5. το άρθρο 12, αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 6. το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς 7. το άρθρο 38 της µε αρ. ρωτ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει 8. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98) 9. τη µε αρ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83, αραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ου αφορούν στην ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 10. τη µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.» 11. τη µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων οι ο οίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη» 12. το Π 191/2003 (ΦΕΚ146/Α/ ) «Οργανισµός του Υ ουργείου Πολιτισµού» 13. το Π.. 24/ (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και µετονοµασία Υ ουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 4 «Σύσταση Υ ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων» 14. Την Υ ουργική Α όφαση ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ Β/2891/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υ ογραφής στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών» 15. Το µε αρ. ρωτ.υπποα/γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068/ έγγραφο σχετικά µε την το οθέτηση Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων ε ι έδου /νσης Υ ηρεσιών της Κεντρικής, Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υ ηρεσιών και δηµοσίων Μουσείων της Γεν. /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτ. Κληρονοµιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. 16. τη µε αρ. ρωτ. Π1/1493/ εγκύκλιο του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, για την κράτηση 0,10% στις συµβάσεις ου υ άγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 17. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 18. το Ν. 3028/2002/(ΦΕΚ153/Α/ ) «Για την ροστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 19. το άρθρο 38 της µε αρ 14053/2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540) ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει 20. τη µε αρ. ρωτ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/356/ Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, για την έγκριση (440) ΕΤΕΠ µε υ οχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα δηµόσια έργα 21. το Εγχειρίδιο ιαδικασιών Συστήµατος ιαχειριστικής Ε άρκειας Αρχαιολογικών Έργων ου εκτελούνται µε Αυτε ιστασία, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει µε την αρ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΦΧΙΧ/1715/ τρο ο οίηση της Γ ΑΠΚ (1η τρο ο οίηση Α ρίλιος 2012) 2

3 22. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο , ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 23. την ράξη νοµοθετικού εριεχοµένου «Ρυθµίσεις κατε ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ ουργείων οικονοµικών, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοι ές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/237/ ) 24. Την ύ αρξη αναγκαίων ιστώσεων ου θα διατεθούν α ό το έργο «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)», το ο οίο έχει ενταχθεί στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Η είρου » (ΕΣΠΑ), (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ) 25. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ33-46/67702/3120, , α όφαση έγκρισης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)» α ολογιστικά και δι αυτε ιστασίας 26. Την κήρυξη του Κάστρου Ιωαννίνων ως ροέχοντος βυζαντινού µνηµείου και ιστορικού διατηρητέου χώρου µαζί µε τον οικισµό του σύµφωνα µε την Υ.Α / (ΦΕΚ 35/ ) 27. Την µε αρ. ρωτ. 392/ α όφαση συγκρότησης α) Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών έτους 2015 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, β) Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στα λαίσια των ως άνω διαγωνισµών, γ) Ε ιτρο ής Παραλαβής Προµηθειών, Υ ηρεσιών και Έργων για το έτος Την γνωµοδότηση της αρ. ράξη 8/2014 α όφασης του Το ικού Συµβουλίου Μνηµείων Η είρου και τη µε αρ. ρωτ. 824/ α όφαση του Προϊσταµένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ερί έγκρισης µελέτης υγροµόνωσης του δυτικού εριδρόµου του Κάστρου Ιωαννίνων, α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού 29. Το µε αρ. ρωτ. 87/ αίτηµα της ε ιτρο ής ε ίβλεψης του έργου για τη διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων και την µε αρ. ρωτ. 88/ έγκριση του Προϊστάµενου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για τη διενέργεια του ως άνω ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 3 Α οφασίζουµε 1. τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΜΠΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ», µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4, αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12, αρ. 1 Π.. 99/1992), στο λαίσιο του έργου «Α οκατάσταση εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)». Το οικονοµικό αντικείµενο του διαγωνισµού ανέρχεται στις σαράντα ε τά χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ευρώ (47.970,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων, ήτοι τριάντα εννιά χιλιάδες ευρώ (39.000,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. 2. Η δα άνη, θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «Α οκατάσταση εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)» το ο οίο έχει ενταχθεί στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Η είρου » (ΕΣΠΑ), (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ). 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στη αναλυτική ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα Α, Β, Γ και αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι τις , ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ροθεσµία είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η Τετάρτη, Η αρούσα Α όφαση, συνοδευόµενη α ό την αναλυτική διακήρυξη µε τα αραρτήµατά της και ερίληψη αυτής θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού κόµβου του Υ ουργείου καθώς και στο διαδικτυακό

4 κόµβο για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκαε τά (17) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Κωνσταντίνος Σουέρεφ Αρχαιολόγος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση στο ιαδίκτυο 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α : Τεχνική έκθεση - Τεχνικές ροδιαγραφές Προµέτρηση εργασιών Παράρτηµα Β : Σχέδια Παράρτηµα Γ : Προϋ ολογισµός εργασιών Παράρτηµα : Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς Παράρτηµα Ε : Υ όδειγµα αίτησης Υ όδειγµα υ εύθυνης δήλωσης Παράρτηµα ΣΤ : Σχέδιο σύµβασης 4

5 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02/2015 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχου για την «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25 ης Μαρτίου, 45221, Ιωάννινα. 2) Σύµβαση εργασιών. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός. 4) Τό ος εκτέλεσης των εργασιών: Κάστρο Ιωαννίνων. 5) Τίτλος «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων. Το αντικείµενο του διαγωνισµού εριλαµβάνει την ροµήθεια των υλικών και την υλο οίηση των εργασιών για την υγροµόνωση και τη δηµιουργία δικτύου α οχέτευσης των όµβριων υδάτων ου συλλέγονται στην ε ιφάνεια του δυτικού εριδρόµου, ου σχηµατίζεται ανάµεσα α ό τα δύο τείχη της οχύρωσης του κάστρου, ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α. εν ε ιτρέ εται να κατατεθούν ροσφορές για τµήµα του ροκηρυσσόµενου έργου. 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της µέχρι 120 ηµέρες. 7) ε θα ληφθούν υ όψη εναλλακτικές ροσφορές. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α - Β - Γ - - Ε - ΣΤ ) α ό τα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στο Βυζαντινό Μουσείο, Κάστρο Ιωαννίνων, υ εύθυνοι κ. Βασιλική Νάκου, κ. Μιχάλης Κωτσό ουλος, κ. Ελένη Μ ακόλα, τηλ , fax: (ώρες 09:00 µε 14:00). Η ερίληψη της διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 5

6 Υ ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων στην ιστοσελίδα και στον ίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Βυζαντινό Μουσείο, Κάστρο Ιωαννίνων και Πλατεία 25 ης Μαρτίου, Ιωάννινα για τουλάχιστον 17 µέρες. 9) Ο ροϋ ολογισµός του έργου ανέρχεται στο οσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (39.000,00 ), µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, το ο οίο ανέρχεται στο οσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα ευρώ (8.970,00 ). 10) Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υ όψη της κ. Ε. Μ ακόλας µέχρι τις 03/03/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 04/03/2015 ηµέρα Τετάρτη. Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα γίνει στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, στις 04/03/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.µ. και µ ορούν να αρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το ε ιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µηχανικοί, εργολή τες και ελεύθεροι ε αγγελµατίες ου α οτελούν νοµικά ή φυσικά ρόσω α ου ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή Συνεταιρισµοί εµ ορίας ή Ενώσεις Πάροχων υ ηρεσιών των αρα άνω ροσώ ων. Για ενώσεις: δεν α αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ οβολή της ροσφοράς. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δεν µ ορεί να µετέχει σε ερισσότερες της µιας ροσφορές. 13) Λόγοι α οκλεισµού: Α οκλείονται όσοι δεν ληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 αρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του άρθρου 3 της αναλυτικής ιακήρυξης. Ε ίσης, α οκλείονται ροσφορές ου δεν συνοδεύονται α ό τα α αιτούµενα δικαιολογητικά κατά το άρθρο 4 της αναλυτικής ιακήρυξης. 14) Α αιτούµενα ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων : Θα ρέ ει οι υ οψήφιοι να έχουν εκτελέσει εργασίες υγροµόνωσης, συνολικού ροϋ ολογισµού τουλάχιστον µε ΦΠΑ. Η εν λόγω εµ ειρία θα α οδεικνύεται µε ροσκόµιση σχετικών συµβάσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (όσον αφορά σε έργα αξίας ίσης ή και µεγαλύτερης του 50% του Προϋ ολογισµού του ροκηρυσσόµενου έργου) α ό τους φορείς ανάθεσης ή µε δελτία αροχής Υ ηρεσιών, ου καλύ τουν το είδος της εµ ειρίας. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος δεν ροσκοµίσει α οδεικτικά εµ ειρίας, α οκλείεται της εραιτέρω διαδικασίας άνοιγµα οικονοµικών ροσφορών. 15) Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι 4 µήνες. Για την υ ογραφή της σύµβασης α αιτείται η ροσκόµιση εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης οσού ίσου µε το 10% του συνολικού ροϋ ολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. 16) Η ληρωµή στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιείται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου οριστικής αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. 17) H σύµβαση η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και του Αναδόχου θα χρηµατοδοτηθεί α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Η είρου » (ΕΣΠΑ). 18) Στην ερί τωση ε ιλογής ένωσης άροχων υ ηρεσιών, ρέ ει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 19) Προσφυγές και ενστάσεις υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ροθεσµίες ου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υ οβολή ενστάσεων και ροσφυγών αρέχονται α ό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 13/02/2015 Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Κωνσταντίνος Σουέρεφ Αρχαιολόγος 6

7 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα Ηλ. /νση: Τηλέφωνα: , 39580, Φαξ: Πληροφορίες: Ελένη Μ ακόλα, Βασιλική Νάκου, Μιχάλης Κωτσό ουλος ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 02/2015 «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων, στο λαίσιο του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων» (β φάση)». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: ,00 ιάρκεια αροχής υ ηρεσιών: 4 µήνες Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού : 04/03/2015 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών : 03/03/2015 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο του διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα συµµετοχής Προϋ οθέσεις σύνταξης και υ οβολής ροσφοράς Παραλαβή τευχών ΑΡΘΡΟ 4 Ηµεροµηνία ιαγωνισµού, Α αιτούµενα Στοιχεία Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 5 Αξιολόγηση Φακέλων Προσφορών Ενστάσεις ΑΡΘΡΟ 6 Κατακύρωση Α οτελέσµατος ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 7 ιάρκεια εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 8 Όροι εκτέλεσης των εργασιών και αράδοσης αραλαβής αυτών ΑΡΘΡΟ 9 Τρό ος ληρωµής ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση Υ οκατάσταση ΑΡΘΡΟ 11 - Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης - Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 12 - Ακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 13 Λοι ές ληροφορίες Παράρτηµα Α : Τεχνική έκθεση - Τεχνικές ροδιαγραφές Προµέτρηση εργασιών Παράρτηµα Β : Σχέδια Παράρτηµα Γ : Προϋ ολογισµός εργασιών Παράρτηµα : Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς Παράρτηµα Ε : Υ όδειγµα αίτησης Υ όδειγµα υ εύθυνης δήλωσης Παράρτηµα ΣΤ : Σχέδιο σύµβασης 8

9 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα είναι ρόχειρος µειοδοτικός µε σφραγισµένες ροσφορές. Το κριτήριο αξιολόγησης των ροσφορών για την ανάδειξη µειοδότη είναι η χαµηλότερη τιµή, µε την ροϋ όθεση ότι εξασφαλίζονται στην ροσφορά τα α αιτούµενα τεχνικά και οιοτικά χαρακτηριστικά. Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και σύµφωνα µε: Α. τις διατάξεις 1. του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α / ) «Για την ροστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 3. του Π 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α / ) «Οργανισµός του Υ ουργείου Πολιτισµού» 4. το Π.. 24/ (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και µετονοµασία Υ ουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 4 «Σύσταση Υ ουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων» 5. Την Υ ουργική Α όφαση ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ Β/2891/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υ ογραφής στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών» 6. Το µε αρ. ρωτ.υπποα/γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068/ έγγραφο σχετικά µε την το οθέτηση Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων ε ι έδου /νσης Υ ηρεσιών της Κεντρικής, Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υ ηρεσιών και δηµοσίων Μουσείων της Γεν. /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτ. Κληρονοµιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. 7. του Ν. 1958/ (ΦΕΚ 122/Α / ) «Τρό ος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 8. του Π 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α / ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», ό ως τρο ο οιηµένο και συµ ληρωµένο ισχύει σήµερα, και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 12, ό ως αυτά τρο ο οιήθηκαν και ισχύουν µε τις αρ. 33α και 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α / ) «Θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµ ιακής Υ οδοµής και άλλες διατάξεις» 9. του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), ό ως τρο ο οιήθηκε µε τις διατάξεις της αρ. 26 του άρθρου 20 του Ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών α αλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α / ) και µε το Ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» και ισχύει (ΦΕΚ 141/Α / ) 10. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Περί Προµηθειών του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 11. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» 12. της µε αρ. ρωτ /739/ Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚΒ /1291/ ) «Περί αύξησης των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. της µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/ Υ ουργική Α όφαση (ΦΕΚ 2032/Β / ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.» 14. της µε αρ. ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ Υ/ ΟΕΠΥ/ /19799/268 (ΦΕΚ 1781/Β/ ) Υ ουργική Α όφαση για «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ ογραφής µε εντολή Υ ουργού στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, και Τµηµάτων της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 15. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/Α / )«ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο », ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 16. του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α / ) «Αντιµετώ ιση της βίας στα γή εδα, του Ντό ινγκ, των ροσυνεννοηµένων αγώνων και λοι ές διατάξεις» 9

10 17. του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει 18. της ράξη νοµοθετικού εριεχοµένου «Ρυθµίσεις κατε ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ ουργείων Οικονοµικών, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοι ές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/237/ ) 19. της µε αρ. ρωτ. Π1/1493/ εγκύκλιο του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, για την Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις ου υ άγονται στον ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 20. της µε αρ. ρωτ. ΙΠΑ /οικ/ 356/ εγκύκλιο του Υ ουργείο Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, για την έγκριση (440) ΕΤΕΠ µε υ οχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα δηµόσια έργα Β. την ύ αρξη αναγκαίων ιστώσεων ου θα διατεθούν α ό το έργο «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων» (β φάση)», το ο οίο έχει ενταχθεί στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Η είρου » (ΕΣΠΑ), (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ) Γ. την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ33-46/67702/3120, , α όφαση έγκρισης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)» α ολογιστικά και δι αυτε ιστασίας. το Εγχειρίδιο ιαδικασιών Συστήµατος ιαχειριστικής Ε άρκειας Αρχαιολογικών Έργων ου εκτελούνται δι Αυτε ιστασίας, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει µε την αρ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΦΧΙΧ/1715/ τρο ο οίηση της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (1η τρο ο οίηση Α ρίλιος 2012) Ε. Την µε αρ. ρωτ. 392/ α όφαση συγκρότησης α) Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών έτους 2015 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, β) Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στα λαίσια των ως άνω διαγωνισµών, γ) Ε ιτρο ής Παραλαβής Προµηθειών, Υ ηρεσιών και Έργων για το έτος 2015 ΣΤ. Την γνωµοδότηση της αρ. ράξη 8/2014 α όφασης του Το ικού Συµβουλίου Μνηµείων Η είρου και τη µε αρ. ρωτ. 824/ α όφαση του Προϊσταµένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ερί έγκρισης µελέτης υγροµόνωσης του δυτικού εριδρόµου του Κάστρου Ιωαννίνων, α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού Ζ. Το µε αρ. ρωτ. 87/ αίτηµα της ε ιτρο ής ε ίβλεψης του έργου για τη διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων και την µε αρ. ρωτ. 88/ έγκριση του Προϊστάµενου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για τη διενέργεια του ως άνω ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού Η. Το γεγονός ότι η συνολική δα άνη των α οκηρυσσόµενων εργασιών δεν υ ερβαίνει τις ,00 ευρώ, µη συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Θ. Ο αρών ρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) κατ αναλογική εφαρµογή, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του αφορά σε αροχή υ ηρεσιών. 10

11 ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο του ιαγωνισµού 1. Αντικείµενο του ιαγωνισµού είναι οι εργασίες «Υγροµόνωσης του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων, ό ως αυτές εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Αναλυτικός Προϋ ολογισµός (Παράρτηµα Α ), το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του ιαγωνισµού και της αρούσας διακήρυξης 2. Οι εργασίες θα αρχίσουν µε την υ ογραφή της σύµβασης και θα ρέ ει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών. 3. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών. 4. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων εργασιών. 5. Η καταβολή του οικονοµικού ανταλλάγµατος θα γίνει κατά τα ροβλε όµενα στη σύµβαση. 6. Οι εργασίες της σύµβασης µ ορεί να µειωθούν, χωρίς καµία α οζηµίωση του Αναδόχου µέχρι και σε οσοστό 25% του αρχικού συµβατικού εργολαβικού ανταλλάγµατος, οσοστό ου µ ορεί να ροκύ τει α ό ο οιαδή οτε ε ί µέρους οσοστά µειώσεων ή και ολοσχερούς καταργήσεως ε ί µέρους εργασιών. Σε αυτήν την ερί τωση αλλαγής των οσοτήτων ο Ανάδοχος δεσµεύεται για αυτά µε τις ήδη ροσφερόµενες τιµές. ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα συµµετοχής - Προϋ οθέσεις σύνταξης και υ οβολής ροσφοράς - Παραλαβή τευχών ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν: µηχανικοί, εργολή τες, ελεύθεροι ε αγγελµατίες, φυσικά και νοµικά ρόσω α. ενώσεις εταιρειών ου υ οβάλλουν κοινές ροσφορές, εφόσον ληρούν τους όρους ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. κοινο ραξίες ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Οι συµµετέχοντες θα ρέ ει ε ί οινή α ορρίψεως της ροσφοράς τους να διαθέτουν τα εξής ελάχιστα ε ί εδα όσον αφορά τις τεχνικές ε αγγελµατικές τους γνώσεις και ικανότητες: να έχουν εκτελέσει εργασίες υγροµόνωσης, συνολικού ροϋ ολογισµού τουλάχιστον µε ΦΠΑ. Η εν λόγω εµ ειρία θα α οδεικνύεται µε ροσκόµιση σχετικών συµβάσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (όσον αφορά σε έργα αξίας ίσης ή και µεγαλύτερης του 50% του Προϋ ολογισµού του ροκηρυσσόµενου έργου) α ό τους φορείς ανάθεσης ή µε δελτία αροχής Υ ηρεσιών, ου καλύ τουν το είδος της εµ ειρίας. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος δεν ροσκοµίσει α οδεικτικά εµ ειρίας, α οκλείεται της εραιτέρω διαδικασίας άνοιγµα οικονοµικών ροσφορών. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση άροχων υ ηρεσιών οι ελάχιστες α αιτήσεις ρέ ει να ληρούνται τουλάχιστον α ό ένα εκ των µελών. Η συµµετοχή στο ιαγωνισµό ροϋ οθέτει και α οτελεί τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι: α) έχουν µελετήσει την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών υγροµόνωσης και α οχέτευσης των όµβριων υδάτων και ότι θα συµµορφωθούν α όλυτα µε αυτή και τις αναφερόµενες σε αυτή Λοι ές Τεχνικές Πληροφορίες, καθώς και τις υ οδείξεις της οµάδας ε ίβλεψης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. β) έλαβαν γνώση της διακήρυξης και των λοι ών στοιχείων, των κειµένων διατάξεων της Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας και των κειµένων διατάξεων ερί ροµηθειών του ηµοσίου, καθώς και ότι έλαβαν γνώση όλων των το ικών συνθηκών (της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχο οιίας της οχύρωσης του κάστρου, της υφιστάµενης υγροµόνωσης στο υ όλοι ο τµήµα του δυτικού εριδρόµου, των κλίσεων του εδάφους στο ερίδροµο, τη δυνατότητα διακίνησης µηχανηµάτων) ροκειµένου να εξετάσουν µε ροσοχή όλες τις ροϋ οθέσεις ου θα µ ορούσαν να ε ηρεάσουν το οσό ή την φύση της ροσφοράς. Σηµειώνεται ε ίσης ότι ο Ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και α οθήκευσης των µηχανηµάτων ιδιοκτησίας του ου θα χρησιµο οιεί για την εκτέλεση του έργου, ως το έρας της ανάθεσης ρος αυτόν. γ) σε ερί τωση ου αναδειχθούν µειοδότες α οδέχονται να συµµορφωθούν µε τις υ οχρεώσεις ου βαρύνουν τον Ανάδοχο οι ο οίες ορίζονται ως εξής: 11

12 1) Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών υγροµόνωσης του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού, στο κάστρο Ιωαννίνων υ οχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς ου αφορούν στις ροµήθειες υλικών και εξο λισµού. 2) Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά, ή φθορά στο τµήµα του εριδρόµου ου θα εκτελούνται οι εργασίες η ο οία θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα, εξο λισµό και µέσα ου θα χρησιµο οιήσει για την υλο οίηση των εργασιών ου ανέλαβε. 3) Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την λήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του ροσω ικού του, καθώς και για το ροσω ικό της Υ ηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε ότι αφορά την εκτέλεση των εργασιών ου έχει αναλάβει. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λαµβάνουν τα σχετικά τεύχη του ιαγωνισµού ( ιακήρυξη, Παράρτηµα Α / Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτηµα Β /Σχέδια, Παράρτηµα Γ /Προϋ ολογισµός, Παράρτηµα / Τυ ο οιηµένο Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς, Παράρτηµα Ε / Υ όδειγµα Αίτησης, Υ όδειγµα Υ εύθυνης ήλωσης, Παράρτηµα ΣΤ / Σχέδιο Σύµβασης) ροσερχόµενοι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέχρι την Τρίτη 03/03/2015, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Βυζαντινό Μουσείο, Κάστρο Ιωαννίνων, τηλ , fax Υ εύθυνοι για την αράδοση των τευχών είναι οι κ. Ελένη Μ ακόλα, Βασιλική Νάκου, Μιχάλης Κωτσό ουλος. ΑΡΘΡΟ 4 Ηµεροµηνία ιαγωνισµού, Α αιτούµενα Στοιχεία Προσφοράς Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλλουν τις εργάσιµες ώρες και εντός δεκαε τά (17) ηµερών α ό την ηµεροµηνία δηµοσιο οίησης της διακήρυξης, δηλαδή το αργότερο µέχρι τις 03/03/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 µ.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Ταχ. /νση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, τηλ.: , 01053, 25989, 39580, Fax: ), αίτηση συµµετοχής (κατά το συνηµµένο υ όδειγµα στο Παράρτηµα Ε ) στο ιαγωνισµό υ ογεγραµµένη α ό το διαγωνιζόµενο (φυσικό ρόσω ο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζόµενου νοµικού ροσώ ου). Η αίτηση συµµετοχής θα συνοδεύεται α ό σφραγισµένο φάκελο συµµετοχής στο ιαγωνισµό, στον ο οίο εσωκλείονται: Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Υ εύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 στην ο οία να δηλώνει ο υ οψήφιος: α) ότι έλαβε λήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των συνηµµένων σε αυτήν εγγράφων και ότι τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα ε ί οινή α αράδεκτου της ροσφοράς του αν δεν εριλαµβάνει τη δήλωση αυτή β) ότι δεν έχει α οκλειστεί τελεσίδικα α ό ιαγωνισµό άλλης ηµόσιας Υ ηρεσίας ή ΝΠ ή ΝΠΙ και δεν έχει κηρυχτεί έκ τωτος γιατί δεν εκ λήρωσε τις συµβατικές του υ οχρεώσεις γ) ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη α όφαση για κά οιο α ό τα αδίκηµα α ό τα αναφερόµενα στο άρθρο 6, αρ. 2, εδ.α, ερ.1 του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2008) δ) ότι δεν τελεί σε κά οια α ό τις αναφερόµενες στο άρθρο 6, αρ.2, εδ.α, ερ. 2 του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2008) ε) ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο ε ιµελητήριο στ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως ρος τις υ οχρεώσεις ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του ζ) ότι αναλαµβάνει την υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις του άρθρου 20 του Π.. 118/2007 η) ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή θ) ότι έχει ε άρκεια τεχνικού ροσω ικού και εξο λισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση των εργασιών και η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για τη διασφάλιση της οιότητας. 12

13 Σε ερί τωση ένωσης ή κοινο ραξίας η αρα άνω υ εύθυνη δήλωση α αιτείται α ό κάθε µέλος της ένωσης ή κοινο ραξίας. Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2. Υ οβολή σχετικών δελτίων αροχής Υ ηρεσιών ου καλύ τουν το οσό και το είδος της εµ ειρίας ή συµβάσεων έργου α ό φορείς ανάθεσης, σύµφωνα µε τα ο οία οι υ οψήφιοι να έχουν εκτελέσει εργασίες υγροµόνωσης, συνολικού ροϋ ολογισµού τουλάχιστον 5000 συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης α ό φορείς ανάθεσης α αιτείται µόνο σε έργα αξίας ίσης ή µεγαλύτερης µε το 50% του ροϋ ολογισµού του ροκηρυσσόµενου έργου. 3. Εφόσον οι υ οψήφιοι συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης (α λό έγγραφο µε το ο οίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ρόσω ο για υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς σε ερί τωση ου δεν υ ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ ρόσω ος του φορέα την ροσφορά και τα λοι ά α αιτούµενα έγγραφα του ιαγωνισµού, καθώς και να αραστεί στην α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του ιαγωνισµού και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο ζητηθεί). 4. Σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική ροσφορά του υ οψηφίου κατά το τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς (Παράρτηµα ). Οι ροσφερόµενες τιµές δίνονται σε ευρώ και εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: το κόστος του α αιτούµενου ροσω ικού, των υλικών, της λειτουργίας των µηχανηµάτων και του εξο λισµού, το κόστος µεταφοράς και το οθέτησής τους στο χώρο του έργου, στο κάστρο Ιωαννίνων, το κόστος τυχόν ροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, το κέρδος του Αναδόχου, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Η οικονοµική ροσφορά θα είναι για το σύνολο των εργασιών και θα εριλαµβάνει ξεχωριστά τη συνολική τιµή ρο ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και τη συνολική τιµή µε ΦΠΑ. Η δε σύγκριση των οικονοµικών ροσφορών θα γίνει ε ί της τιµής για το σύνολο των εργασιών µε ΦΠΑ, η ο οία ρέ ει να αναγράφεται στο τέλος ολογράφως και αριθµητικώς. Η οικονοµική ροσφορά θα φέρει υ ογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκ ροσώ ου της ε ιχείρησης. Οι ροσφορές ου υ ερβαίνουν τον ροεκτιµούµενο ροϋ ολογισµό του ιαγωνισµού α ορρί τονται. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Σε κάθε ερί τωση οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει, µε οινή α οκλεισµού, να υ οβάλουν ροσφορά για το σύνολο των εργασιών. 13

14 Ο σφραγισµένος φάκελος συµµετοχής στο ιαγωνισµό, ου εριέχει την Υ εύθυνη ήλωση, τις Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, το Παραστατικό εκ ροσώ ησης και το σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, ρέ ει να φέρει υ οχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα (δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη): ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πλατεία 25 ης Μαρτίου, Ιωάννινα, ΤΚ Υ όψη Ε ιτρο ής Αξιολόγησης του ιαγωνισµού ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 02/2015 (αρ. ρωτ. 920/ ).: «Υγροµόνωση δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά έως τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων στο λαίσιο του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων» (β φάση)». Ηµεροµηνία διενέργειας ιαγωνισµού: 04/03/2015 και ώρα 11:00.µ. Να µην ανοιχθεί α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου Ο σφραγισµένος φάκελος οικονοµικής ροσφοράς, ου εσωκλείεται στον ροηγούµενο, ρέ ει να φέρει την ακόλουθη ετικέτα (δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη): ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πλατεία 25 ης Μαρτίου, Ιωάννινα, ΤΚ Υ όψη Ε ιτρο ής Αξιολόγησης των Α οτελεσµάτων του ιαγωνισµού ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 02/2015 (αρ. ρωτ. 920/ ).: «Υγροµόνωση δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά έως τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων στο λαίσιο του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων» (β φάση)». Εφίσταται η ροσοχή στους διαγωνιζόµενους να µεριµνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη αραλαβή των ροσφορών τους α ό την Αναθέτουσα Αρχή, δεδοµένου ότι αυτές ρέ ει να έχουν εριέλθει σ αυτήν µέχρι την ανωτέρω ηµέρα και ώρα και όχι α λώς να έχουν ταχυδροµηθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Μετά τη λήξη της ροθεσµίας ουδεµία ροσφορά γίνεται δεκτή. Α οδεκτές, ε οµένως, είναι οι ροσφορές ου έχουν λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 14

15 Οι ροσφέροντες α ό άλλη χώρα της Ευρω αϊκής Ένωσης ου συµµετέχουν στο ιαγωνισµό υ οχρεούνται ε ί οινή α ορρίψεως να ροσκοµίσουν όλα τα α αραίτητα έγγραφα σε ε ίσηµη ελληνική µετάφραση. Οι ροσφορές ου υ ερβαίνουν τον ροεκτιµούµενο ροϋ ολογισµό του ιαγωνισµού α ορρί τονται της διαδικασίας. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή αντι ροσφορών ή ροσφορών για µέρος των υ ηρεσιών ου εριλαµβάνονται στην αρούσα διακήρυξη, ή ροσφορών µε αίρεση, αόριστων, ανε ίδεκτων εκτίµησης ή µε όρο ανα ροσαρµογής της τιµής. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους έως την υ ογραφή της σύµβασης και για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τονται. ΑΡΘΡΟ 5 Αξιολόγηση Φακέλων Προσφορών - Ενστάσεις Α οσφράγιση φακέλου συµµετοχής Στις 04/03/2015 και ώρα 11:00.µ., στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25 ης Μαρτίου, σε δηµόσια συνεδρίαση κατά την ο οία µ ορούν να αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ ρόσω οί τους, η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ροσφορών ου κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει δηµόσια τον φάκελο συµµετοχής κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονοµικής ροσφοράς µονογράφεται αλλά δεν α οσφραγίζεται. Κατά την α οσφράγιση η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων, ρος τους όρους της αρούσας ιακήρυξης. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Α οδεκτοί γίνονται όσοι ροσφέροντες έχουν υ οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της αρούσας και εφόσον αυτά ληρούν τους όρους της αρούσας. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. Μετά την ενηµέρωσή τους για το α οτέλεσµα, οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να υ οβάλλουν ένσταση ε ί του α οτελέσµατος εντός των ε όµενων τριών εργάσιµων ηµερών (Π 118/2007, άρθρο 15). Η ένσταση υ οβάλλεται στη Γραµµατεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, αξιολογείται α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και α οφαίνεται τελεσίδικα ο Προϊστάµενός της. Α οσφράγιση φακέλου «Οικονοµικής ροσφοράς» Η α οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ροσφοράς γίνεται µόνο για τους διαγωνιζόµενους των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν, σε ηµεροµηνία και ώρα ου καθορίζεται και γνωστο οιείται µε σχετική ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών διαγωνιζοµένων δεν α οσφραγίζονται, αλλά ε ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον ε ιλεγέντα Ανάδοχο. Η Ε ιτρο ή σε δηµόσια συνεδρίαση, α οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και τις σφραγίσει, ανακοινώνει τις ροσφερόµενες τιµές. Στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών, συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή και ροτείνει το µειοδότη. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενοι µε τηλεοµοιοτυ ία. Μετά την ενηµέρωσή τους για το α οτέλεσµα, οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να κάνουν ένσταση ε ί του α οτελέσµατος εντός 15

16 των ε όµενων τριών εργάσιµων ηµερών (Π 118/2007, άρθρο 15). Η ένσταση υ οβάλλεται στη Γραµµατεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, αξιολογείται α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και α οφαίνεται τελεσίδικα ο Προϊστάµενός της. ιευκρινήσεις, τρο ο οιήσεις, α οκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της ροσφοράς ου δίδονται α ό τους ροσφέροντες ο οτεδή οτε µετά την κατάθεση των ροσφορών τους, δε γίνονται δεκτές. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής της τιµής, αντι ροσφορές, εναλλακτικές ροσφορές, ροσφορές ου είναι αόριστες και ανε ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Υ ερβολικά χαµηλή οικονοµική ροσφορά, της ο οίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% του ιάµεσου (median) των α οδεκτών οικονοµικών ροσφορών, είναι δυνατόν να α ορριφθεί. Εφόσον η Ε ιτρο ή κρίνει α αραίτητο, δύναται να ζητηθούν α ό τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν ε ι λέον στοιχεία για διευκρίνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων και του εξο λισµού ρος χρήση στο έργο. Στην ερί τωση ου οι έγκυρες ροσφορές είναι ισότιµες, τελικός Ανάδοχος ε ιλέγεται ο µειοδότης ου ροκύ τει κατό ιν δια ραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι ροσφέροντες ου είχαν ισότιµες ροσφορές. Σε ερί τωση ου στο ιαγωνισµό υ οβληθεί µία µόνο ροσφορά ή τελικά γίνει α οδεκτή µία µόνο ροσφορά και εφόσον δεν υ άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ροηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς ου να ε ιβεβαιώνονται µε αραστατικά, ο ιαγωνισµός µαταιώνεται και ε αναλαµβάνεται υ οχρεωτικά. Στον ε αναλη τικό ιαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι αρα άνω εριστάσεις, ο ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε δια ραγµάτευση της τιµής. ΑΡΘΡΟ 6 Κατακύρωση Α οτελέσµατος ιαγωνισµού Μετά την κατακύρωση του α οτελέσµατος του ιαγωνισµού ο Ανάδοχος θα ροσκληθεί για την υ ογραφή της σύµβασης εντός εύλογης ροθεσµίας ου θα ροσδιορίζεται στην ρόσκληση. Σε ερί τωση κατά την ο οία κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός στον Ανάδοχο και αυτός δεν ροσέλθει ή δεν ροσκοµίσει τα κατωτέρω ιστο οιητικά µετά α ό την έγγραφη ειδο οίηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκ τωτο τον Ανάδοχο µε α λή δήλωσή της και να κατακυρώσει το ιαγωνισµό στον ε όµενο µειοδότη ή να κηρύξει το ιαγωνισµό άγονο. Πριν α ό την υ ογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στο Λογιστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλατεία 25 ης Μαρτίου, Ιωάννινα) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πλήρη στοιχεία της Νόµιµης εκ ροσώ ησης (Καταστατικό της Εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσής του) ή υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι ροσω ική ε ιχείρηση και στερείται καταστατικού. 2. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 3. Πρόσφατο ιστο οιητικό αρµόδιας αρχής ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων. 4. Πρόσφατο α όσ ασµα οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ροσώ ου ή του νόµιµου εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ροσώ ου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη α όφαση οινικού δικαστηρίου για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, α άτης, εκβίασης, λαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκο ίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση και νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες. 5. Υ εύθυνη δήλωση ορισµού µηχανικού ως τεχνικού ασφαλείας του έργου εκ µέρους του Αναδόχου, δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος θα είναι ο α οκλειστικός υ εύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 6. Κατά την υ ογραφή της σύµβασης ο µειοδότης υ οχρεούται να καταθέσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική οσοτική και οιοτική αραλαβή των εργασιών και ύστερα α ό την εκκαθάριση των τυχών α αιτήσεων α ό τους δύο συµβαλλόµενους. 16

17 Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε ιστολής ρέ ει να λήγει µε την ε ιστροφή τους στο ιστωτικό ίδρυµα ου τις εξέδωσε. Σε ερί τωση ένωσης άροχων υ ηρεσιών η εγγύηση εριλαµβάνει και τον όρο της αρ. 11 του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Εάν η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, ε ειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υ οχρεωτικώς α ό ε ίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η ο οία θα εριλαµβάνει όρο ότι σε ερί τωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδα ού και του ελληνικού κειµένου υ ερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική ε ιστολή θα είναι εισ ρακτέα και ληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέ εται α ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ όκειται στην α οκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7 ιάρκεια εκτέλεσης Οι εργασίες θα αρχίσουν µε την υ ογραφή της σύµβασης και θα ρέ ει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών. ΑΡΘΡΟ 8 Όροι εκτέλεσης των εργασιών και αράδοσης αραλαβής αυτών Η εκτέλεση του έργου «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων στο λαίσιο του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β φάση)», σύµφωνα µε τη συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα Α ), θα ραγµατο οιηθεί στον χώρο του εριδρόµου, ου διαµορφώνεται ανάµεσα α ό την δυτική εξωτερική και εσωτερική τοιχο οιία, στο κάστρο Ιωαννίνων και η αράδοση αραλαβή του έργου θα γίνει στον ίδιο χώρο. Η ε ίβλεψη των εργασιών θα γίνεται α ό τους ε ιβλέ οντες και το ροσω ικό του έργου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός τεσσάρων ηµερών α ό την έγγραφη ειδο οίηση της Υ ηρεσίας. Εάν µετά α ό τρεις συνεχόµενες ειδο οιήσεις ο Ανάδοχος δεν αντα οκριθεί στις υ οχρεώσεις του, κηρύσσεται έκ τωτος. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων ου ροκύ τουν α ό τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του ροσω ικού του Αναδόχου στα αρα άνω αναφερόµενα, µετά α ό τρεις έγγραφες συστάσεις έχουν ως α οτέλεσµα να κηρυχθεί έκ τωτος ο Ανάδοχος. Έγγραφες συστάσεις µ ορεί να είναι: αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, ειδο οίηση µέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ου θα δηλώσει ο Ανάδοχος ή fax στον αριθµό ου θα δηλώσει ο Ανάδοχος κατά την υ ογραφή της σύµβασης, έγγραφη ε ιστολή ή µε ο οιοδή οτε άλλο νόµιµο τρό ο κρίνει ο φορέας του έργου. Η κατ ε ανάληψη χρονοτριβή στην εκτέλεση των εργασιών δίνει το δικαίωµα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων να διακόψει τη σύµβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου. Η έναρξη των εργασιών γίνεται κατό ιν έγγραφης ειδο οίησης του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή. Η ολοκλήρωση του έργου γίνεται σε 4 µήνες α ό την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης και η αράδοση αυτού κατό ιν έγγραφης ειδο οίησης του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. Το έργο θα αραδοθεί εξ ολοκλήρου και όχι τµηµατικά. Η αραλαβή των εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση, α ό την τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής Προµηθειών, Υ ηρεσιών και Έργων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων έτους 2015, η ο οία συστάθηκε µε τη µε αρ. ρωτ. 392/ α όφαση. Η Ε ιτρο ή αφού διενεργήσει τους α αραίτητους ελέγχους αραλαµβάνει οριστικά το έργο. Οι ειδικότεροι και λε τοµερείς όροι εκτέλεσης του έργου θα εριγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί µε τον Ανάδοχο. 17

18 ΑΡΘΡΟ 9 Τρό ος ληρωµής Η ληρωµή θα γίνει µε την ολοκλήρωση των συµφωνηθεισών εργασιών και µετά την οιοτική και οσοτική αραλαβή αυτών α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής Εργασιών του Έργου «Υγροµόνωση του δυτικού εριδρόµου α ό τη ράµ α του Θωµά µέχρι τον Πύργο του Ρολογιού», στο κάστρο Ιωαννίνων, η ο οία θα ελέγξει την τήρηση της οσότητας και των τεχνικών ροδιαγραφών, ου συνοδεύει την αρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ρωτόκολλο αραλαβής. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου ( εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ εξόδων µεταφοράς κ.α.) και δεδοµένης της ανα ροσαρµογής του άρθρου 2, αράγραφος 6 της αρούσας διακήρυξης, εφόσον χρειαστεί. Πριν α ό την ληρωµή ο Ανάδοχος θα ρέ ει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υ ηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιµολόγιο αροχής υ ηρεσιών ε ί του ο οίου γίνεται η ροβλε όµενη αρακράτηση φόρου ε ί του καθαρού οσού, ρο ΦΠΑ 23%. 2. Πιστο οιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 3. Ε ιµέτρηση των εργασιών, καθώς και ό οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α ό το Λογιστήριο της Υ ηρεσίας. Η σχετική δα άνη θα βαρύνει τις υ άρχουσες ιστώσεις του έργου «Α οκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων» (β φάση)», το ο οίο έχει ενταχθεί στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Η είρου » (ΕΣΠΑ), (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ). την ύ αρξη αναγκαίων ιστώσεων ου θα διατεθούν α ό το έργο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση Υ οκατάσταση Ο Ανάδοχος α αγορεύεται να υ οκατασταθεί α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο σχετικά µε τις υ οχρεώσεις ου θα αναλάβει εξ αφορµής της αρούσης, καθώς ε ίσης α αγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας του Προϊσταµένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. ΑΡΘΡΟ 11.- Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να καταθέσει, κατά την υ ογραφή της Σύµβασης, εγγυητική ε ιστολή αναγνωρισµένου γι αυτό το σκο ό ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της αρούσας. Το ύψος της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, αντιστοιχεί σε οσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την αρέλευση του χρονικού διαστήµατος των 15 µηνών α ό την οριστική οσοτική και οιοτική αραλαβή των εργασιών και ύστερα α ό την εκκαθάριση των τυχών α αιτήσεων α ό τους δύο συµβαλλόµενους και καλύ τει την εγγύηση για συντήρηση και α οκατάσταση ζηµιών κ.λ.. κατά το διάστηµα των 15 µηνών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών ε ιστολών ρέ ει να λήγει µε την ε ιστροφή τους στο ιστωτικό ίδρυµα ου τις εξέδωσε. Σε ερί τωση ένωσης άροχων υ ηρεσιών η εγγύηση εριλαµβάνει και τον όρο της αρ. 11 του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Εάν η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, ε ειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υ οχρεωτικώς α ό ε ίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η ο οία θα εριλαµβάνει όρο ότι σε ερί τωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδα ού και του ελληνικού κειµένου υ ερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική ε ιστολή θα είναι εισ ρακτέα και ληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέ εται α ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ όκειται στην α οκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 12 Ακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού Το α οτέλεσµα του ιαγωνισµού µ ορεί να µαταιωθεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις ερι τώσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/2007. Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ρογενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών ροσφορών, µ ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ιαγωνισµού και να α οφασιστεί η ε ανάληψή του α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. 18

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ. Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κων. Ντουβή, Παν. Σκάγκου Τηλ.: 27310 25363 28503, 27320 61403

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Μ. Φλώρου Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.: 27310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα