Μυτιλήνη: Αρ. Πρωτ: 1245

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη: Αρ. Πρωτ: 1245 Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός Ανδριανή ιαγουµά Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΘΕΜΑ: ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 για την ροµήθεια και την εκτέλεση εργασιών συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) για τις ανάγκες του 1ου υ οέργου του έργου: Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), 2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). 4. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247). 5. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 1

2 6. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς. 7. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 8. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι Τη µελέτη εγκριθείσα δια της µε αρ. ρ. ΥΠΠΟΤ/ ΑΝΣΜ/119176/3094/ Α όφασης του Υ ουργού Πολιτισµού. 10. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/22765/412/ α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την εκτέλεση των εργασιών του 1 ου Υ οέργου του έργου: «Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου», στη Βαρειά Μυτιλήνης, α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου (Α Α: 4Α19Γ-ΓΑ). 11. Το Π.. 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α /1980) και Π.. 733/1980 (ΦΕΚ 183/Α /1980) ό ως συµ ληρώθηκαν µε το Π.. 74/1985 (ΦΕΚ/26/Α /1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β /2004) Α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών 12. Τη µε αρ. ρωτ. ΟΙΚ. 341/ Α όφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για ένταξη του έργου: «Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης, µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό ρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ». 13. Την µε αρ. ρωτ. ΟΙΚ. 1996/ Α όφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 1η Τρο ο οίηση της Πράξης: «Ε ισκευή Εκσυγχρονισµός ιαρρύθµιση του Μουσείου Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη TERIADE και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα " Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 14. Τη Σ.Α.Ε 2011ΣΕ µε την ο οία εγγράφεται το έργο στο Π..Ε. του Ε014/8 µε τον κωδικό MIS Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98) Α οφασίζουµε: 1. Την διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ροµήθεια και την εκτέλεση εργασιών συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) για τις ανάγκες του 1ου Υ οέργου του έργου: Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης, εκτιµώµενου συνολικού κόστους ενήντα έντε χιλιάδων Ευρώ (55.000,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2

3 2. Η δα άνη, θα βαρύνει τις ιστώσεις του 1ου υ οέργου του έργου: «Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου», στη Βαρειά Μυτιλήνης, ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό ρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2011ΣΕ ΣΑΕ014/8 ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και α ό το Ελληνικό ηµόσιο. 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη αναλυτική ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α και Β αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι την 19/06/2013 και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 20/06/2013. Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Η αρούσα α όφαση, οι συνηµµένες αναλυτική ιακήρυξη και ερίληψη αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκα έντε (15) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Η Προϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου Μαρία Τα ανλή - ανιά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακολουθά Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ροδιαγραφές Παράρτηµα Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1245/ Η Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχου συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) για τις ανάγκες του 1 ου υ οέργου του έργου: Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης. 1) Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού - Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Βουρνάζων 19 Το οθεσία / Πόλη: Μυτιλήνη Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Σύµβαση ροµήθειας και εργασιών. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τό ος αράδοσης των υ ό ροµήθεια αγαθών και αροχής των εργασιών: Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade στη Βαρειά Μυτιλήνης. 5) Τίτλος: «Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ροµήθεια και την εκτέλεση εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) για τις ανάγκες του 1 ου υ οέργου του έργου: Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης. Το αντικείµενο της διακήρυξης εριλαµβάνει την ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) στο Μουσείο - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade. Στην ροµήθεια και εργασία θα εριλαµβάνεται η κατασκευή, η το οθέτηση και η σύνδεση 2 Pillar διαστάσεων 60x80x40 cm, σύµφωνα µε το σχέδιο ινάκων ισχυρών ρευµάτων, ό ου σε κάθε Pillar εριλαµβάνεται: ρελλέ διαφυγής, φωτοκύταρο αφής σβέσης, χρονοδιακό της τροφοδοσίας ροβολέων εξωτερικών καµερών και οδεύεσεων ασφαλείας εριµετρικά του Μουσείου. Όλα τα α αιτούµενα υλικά και εργασίες ου α αιτούνται θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές εριγραφές, στις ευρω αϊκές ροδιαγραφές και τα ρότυ α του ΕΛΟΤ καθώς και τα σχέδια της µελέτης ασθενών και ισχυρών ρευµάτων. 4

5 Οι ροβολείς κάµερας εξωτερικού χώρου είναι ροβολείς ασύµµετρης δέσµης κατάλληλης για λαµ τήρες αλογονιδίων µετάλλων ισχύος 250 Watt σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές και τις τεχνικές εριγραφές. Τα συστήµατα συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης θα εγκατασταθούν και θα συνδεθούν στα ήδη εγκατεστηµένα δίκτυα καλωδίων, αφού ρώτα ελεγχθούν. Ο έλεγχος εριλαµβάνεται στην τιµή ροσφοράς του αναδόχου. Τα συστήµατα θα εγκατασταθούν και θα συνδεθούν στα ήδη εγκατεστηµένα δίκτυα καλωδίων, αφού ρώτα ελεγχθούν. Ο έλεγχος εριλαµβάνεται στην τιµή ροσφοράς του αναδόχου. Οι εργασίες και οι ροµήθειες της εγκατάστασης θα ραγµατο οιηθούν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ροδιαγραφές, οδηγίες και τεχνικές εριγραφές και σχέδια της µελέτης. Αναλυτικότερα, οι ροµήθειες, οι εργασίες και όλες οι α αιτούµενες τεχνικές ροδιαγραφές της εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) εριγράφονται στην σχετική µελέτη (τεύχος τεχνικής εριγραφής και ροδιαγραφών - σχέδια εγκατάστασης). Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την µελέτη µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της µέχρι το τέλος του έργου, ) ε θα ληφθούν υ όψη εναλλακτικές ροσφορές. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α -Β ) α ό τα Γραφεία της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, υ εύθυνος κ. Γεώργιος Στεριανός, τηλ , fax : , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική ιακήρυξη δηµοσιεύεται ε ίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση εν ροβλέ εται ροθεσµία για την αραλαβή της ιακήρυξης. 9) Ο ροϋ ολογισµός της σύµβασης είναι έως του οσού των σαράντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών και εβδοµήντα εννιά λε τών (47.413,79 ), ήτοι ενήντα έντε χιλιάδων Ευρώ ( ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (16%). 10) Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, υ όψη κου Γεωργίου Στεριανού, µέχρι την 19/06/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 20/06/2013. Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα γίνει στην Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, στις 20/06/2013, ηµέρα Πέµ τη και ώρα 11:00 και µ ορούν να αρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το ε ιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ρόσω α ου: - ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµ ορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των αρα άνω ροσώ ων. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δεν µ ορεί να µετέχει σε ερισσότερες της µιας ροσφορές. 13) Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι έως το τέλος του έργου, , µε δικαίωµα αράτασης του χρόνου α ό την Υ ηρεσία. 14) Οι ληρωµές στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιούνται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. 15) H σύµβαση, η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ του Υ ουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού - Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και του Αναδόχου, θα χρηµατοδοτηθεί α ό τις 5

6 ιστώσεις του 1ου υ οέργου του έργου: «Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου», στη Βαρειά Μυτιλήνης, ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2011ΣΕ ΣΑΕ014/8 ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και α ό το Ελληνικό ηµόσιο. 16) Προσφυγές και ενστάσεις υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ροθεσµίες ου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υ οβολή ενστάσεων και ροσφυγών αρέχονται α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, τηλ , fax : , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η Προϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου Μαρία Τα ανλή - ανιά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1245/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ(CCTV) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η - TERIADE ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ», ΣΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 20/06/2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 19/06/2013 Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ε.Σ.Π.Α. στο λαίσιο του Ε.Π. Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΜΥΤΙΛΗΝΗ,

8 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις ό ως τρο ο οιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ροµήθεια και η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) για τις ανάγκες του 1 ου υ οέργου του έργου: Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης. Όλες οι α αιτούµενες ροµήθειες, οι εργασίες και όλες οι α αιτούµενες τεχνικές ροδιαγραφές της εγκατάστασης εριγράφονται στην σχετική µελέτη (τεύχος τεχνικής εριγραφής και ροδιαγραφών - σχέδια εγκατάστασης). Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την µελέτη, µ ορούν να α ευθύνονται στην Υ ηρεσία µας, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του έργου ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό των ενήντα έντε χιλιάδων Ευρώ (55.000,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης, ενταγµένου στο ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2011ΣΕ ΣΑΕ014/8 ου συγχρηµατοδοτείται α ό Κοινοτικούς και Εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων αραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής: Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού - Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Βουρνάζων 19 Το οθεσία / Πόλη: Μυτιλήνη 8

9 Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ιακήρυξης δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. ΆΡΘΡΟ 5 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 19/06/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 15: Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 4. Προσφορά µ ορεί να υ οβληθεί µε ο οιοδή οτε τρό ο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όµως µόνο στην ερί τωση ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έως τη λήξη του έργου, α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει αράταση της ισχύος των ροσφορών. ΆΡΘΡΟ 6 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Οι ροσφορές θα είναι καθαρογραµµένες στο συνηµµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς( Παράρτηµα Β της αρούσας) 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 4. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 5. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 9

10 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης: 1245/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η - TERIADE ΣΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 20/06/2013 και ώρα 11:00 Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται α ό ε ιστολή, η ο οία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην ο οία θα ρέ ει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ρόσω ο/ένωση ου υ οβάλλει την ροσφορά. Η συνοδευτική ε ιστολή α οτελεί την αίτηση του υ οψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ό του. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία. Στον κυρίως φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται: Τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της αρούσας. Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8, στο Παράρτηµα Α της αρούσας ροκήρυξης και στο τεύχος της σχετικής µελέτης. Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας ροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 5 του αρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 7 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά: 10

11 1. Υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει στην ο οία: - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα. 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµόσιου. ΆΡΘΡΟ 8 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο οίος εριέχει: 1. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ό ως ισχύει στην ο οία δηλώνεται ότι: i) διαθέτει ε άρκεια εξο λισµού για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας και στο τεύχος της σχετικής µελέτης ii) iii) iv) διαθέτει ε αρκή εµ ειρία για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας και στο τεύχος της σχετικής µελέτης εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την αντα όκριση του στις τεχνικές α αιτήσεις της διακήρυξης. εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την ροσφερόµενη οιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την ο οία ροορίζονται και γενικά την αντα όκρισή τους στις τεχνικές α αιτήσεις της µελέτης v) όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα, vi) η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να εξετάσει την ικανότητα ως ρος την εκτέλεση των εριγραφόµενων στην ροκήρυξη εργασιών του συνεργείου του µειοδότη, αντί οινής διακο ής των εργασιών και κήρυξης του µειοδότη ως έκ τωτου. vii) η ροσφορά ισχύει µέχρι το τέλος του έργου, στις Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ό ως ισχύει στην ο οία δηλώνεται ότι: i) η αράδοση του συστήµατος θα γίνει εντός µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. ii) ως ηµεροµηνία αράδοσης, θα θεωρηθεί η ηµεροµηνία µετά τη συναρµολόγηση και τον λήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλης της εγκατάστασης α ό τον ανάδοχο και την Υ ηρεσία iii) εγγυάται την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον 18 µήνες, µετά την αράδοσή της iv) διαθέτει τα ανταλλακτικά ου α αιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει τεχνική υ οστήριξη και ε ισκευή της εγκατάστασης και αναλαµβάνει την υ οχρέωση να καλύ τει τις βλάβες αλλά και τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και service του εξο λισµού, για τουλάχιστον 18 µήνες µετά την αράδοσή της. 11

12 v) έχει την υ οχρέωση να αντα οκρίνεται άµεσα σε τυχόν βλάβες, - εντός 72 ωρών-, α ό την αναγγελία της Α.Α των αναγκών ου αφορά σε ανταλλακτικά και service, καλύ τοντας τις ανάγκες του Μουσείου, ο ίδιος µε δικά του έξοδα και για όσο χρόνο δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας. 3. Ε ισύναψη υ οδείγµατος σύµβασης καλής λειτουργίας και συντήρησης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην αράγραφο 5 «Εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης» του αραρτήµατος Α της οικείας ροκήρυξης.. 4. Τις α αιτούµενες ιστο οιήσεις, τεχνική έκθεση και τεχνικά δελτία, ό ως αυτά εριγράφονται στην αράγραφο 3 του αραρτήµατος Α της οικείας ροκήρυξης. Στα εριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ροσφοράς δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµ εριλαµβανοµένων λέξεων ό ως «δωρεάν») α οτελεί λόγο α όρριψης της ροσφοράς. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Το έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας συµ ληρώνεται λήρως, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική ροσφερόµενη τιµή, όσο και τις ε ιµέρους τµές της ροµήθειας και των εργασιών, τιµές ου αιτιολογούν τη συνολική ροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ροσφοράς. Το άθροισµα των ε ιµέρους τιµών ου αιτιολογούν τη συνολική ρέ ει να ισούται µε αυτή. 4. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: το κόστος υλικών,µηχανηµάτων, εργασιών, την λήρη ασφάλιση του ροσω ικού (τεχνίτες, εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων, κ.λ..), το κόστος του εξο λισµού, το κόστος τυχόν δοκιµών εφαρµογής, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση και όλα όσα εριγράφονται στην αράγραφο 6 του Παραρτήµατος Α της αρούσης. 5. Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ. 6. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 7. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. 12

13 10. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους έως το τέλος του έργου, Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει αράταση της ισχύος των ροσφορών. ΆΡΘΡΟ 10 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, η ο οία έχει συσταθεί µε α όφαση της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. (α) Η ε ιτρο ή του διαγωνισµού αραλαµβάνει τους φακέλους, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Προσφορές ου υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή µετά την έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή για να ε ιστραφούν στους δικαιούχους ως εκ ρόθεσµες. Αρχικά α οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και ροβαίνει στην καταγραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Οι ροσφορές ου κατά το στάδιο αυτό δεν έγιναν α οδεκτές δεν ροχωρούν στο ε όµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 7 και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της αρούσας, η Ε ιτρο ή ροβαίνει στο άνοιγµα του φακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ροσφορών µε τους όρους της αρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 8 και στο Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν α όρριψη των τεχνικών ροσφορών ου δεν ληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν α οδεκτοί σύµφωνα µε την αρ. (α) του αρόντος άρθρου. Στην ερί τωση α όρριψης τεχνικών ροσφορών οι φάκελοι µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν α οσφραγίζονται, αλλά ε ιστρέφονται στους κατόχους τους ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκ ροσώ ους αυτών. (γ) Στη συνέχεια α οσφραγίζονται οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η Ε ιτρο ή στη ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 9 και το Παράρτηµα Β της αρούσας και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Η Ε ιτρο ή αραδίδει όλο το υλικό του διαγωνισµού, ροσφορές ρακτικά ίνακες κατάταξης, στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Α.Α. ενηµερώνει άµεσα µε fax όλους όσους κατέθεσαν εµ ρόθεσµα έγκυρη ροσφορά, για το α οτέλεσµα του διαγωνισµού. Στη συνέχεια εκδίδει α όφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού και 13

14 καλεί τον ρώτο µειοδότη να ροσέλθει στα Γραφεία της Υ ηρεσίας εντός 10 ηµερών, για την υ ογραφή της σύµβασης εκτέλεσης των εργασιών. ΆΡΘΡΟ 11 ιοικητικές Προσφυγές Ενστάσεις και ροσφυγές υ οβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις ροϋ οθέσεις και στις ροθεσµίες ου ροβλέ ονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν µε τη διενέργεια ρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή ροσφυγές για ο οιοδή οτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και ροσφυγές υ οβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ου θα οριστεί µε α όφαση της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και ρωτοκολλούνται. Ε ί των ενστάσεων και ροσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Ε ιτρο ή και α οφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση ου υ οβάλλεται χωρίς την ροσκόµιση σχετικού αραβόλου υ έρ του ηµοσίου σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.. 118/2007 α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Για την κατάθεση της ροσφυγής της αρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν ροβλέ εται η ροσκόµιση αραβόλου. ΆΡΘΡΟ 12 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας και Εργασιών 1. Τό ος αροχής των ροµηθευόµενων υλικών, µηχανηµάτων και εργασιών είναι το υφιστάµενο κτήριο και η νέα ροσθήκη του Μουσείου Teriade στη Βαρειά Μυτιλήνης. 2. Η έναρξη της ροµήθειας και των εργασιών θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη. Η εξέλιξη των εργασιών της αρούσας θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Ε ίσης, κατά τη σύνταξη της σύµβασης ο ανάδοχος υ οχρεούται να ορίσει υ εύθυνο της κατασκευής της εγκατάστασης. Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αράτασης ή χρονικής µετάθεσης των εργασιών. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Η αραλαβή των µηχανηµάτων, υλικών και εργασιών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση, α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής και σε συνεργασία µε τους ε ιβλέ οντες µηχανικούς του έργου. Η Ε ιτρο ή αφού διενεργήσει τους α αραίτητους ελέγχους αραλαµβάνει οριστικά τα υ ό ροµήθεια υλικά, µηχανήµατα και εργασίες. 4. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον ροϋ ολογισµό του έργου του άρθρου 3 της αρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και την υ οβληθείσα ροσφορά του Αναδόχου. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις φάσεις αράδοσης των εργασιών και αφού ο Ανάδοχος ροσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και τη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. 14

15 Στο οσό της αµοιβής, ρο Φ.Π.Α., θα γίνεται αρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος και κράτηση 0,10% στο συνολικό οσό της σύµβασης, σύµφωνα µε τον Νόµο 4013/ εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να µην εξαντλήσει το σύνολο του ροϋ ολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκό ιµο. Σε ερί τωση λύσης της σύµβασης για ο οιοδή οτε λόγο ριν την κάλυψη του αρα άνω συνολικού τµήµατος ο Ανάδοχος α εκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υ όλοι ο οσό. 5. Με α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό ρόταση της Ε ιτρο ής Παραλαβής διακό τεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υ αιτίως δεν εκτελεί τις εργασίες υ ό τους όρους της σύµβασης. 6. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα ροστασίας τόσο για το ροσω ικό ου θα α ασχολεί ο ίδιος, όσο και για το ροσω ικό της ΥΝΜΤΕΒΑ ου θα εργάζεται λησίον αυτών. Η δα άνη για την α οκατάσταση τυχόν βλαβών, ου ροκλήθηκαν α ό τον ίδιο, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 7. Οι ειδικότεροι και λε τοµερείς όροι εκτέλεσης των εργασιών θα εριγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί µε τον Ανάδοχο. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑ: Προµήθεια και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) για τις ανάγκες του 1ου υ οέργου του έργου: Ε ισκευή -εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, στη Βαρειά Μυτιλήνης. 1. Γενική εριγραφή: Το κέλυφος του κτηρίου του Μουσείου - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade, φερόµενης ιδιοκτησίας του Ελληνικού ηµοσίου (δωρεά του Στρατή Ελευθεριάδη στο Υ ουργείο Πολιτισµού) έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε την αριθµ. ΥΠΠΟ/ ΝΑΣΚ/117833/2642/ Υ ουργική Α όφαση και βρίσκεται στην εριοχή Βαρειά του ήµου Μυτιλήνης. Το Μουσείο στεγάζεται σ ένα διώροφο µε υ όγειο κτήριο συνολικής ε ιφάνειας 823 τ.µ. ερί ου και α οτελείται α ό τους αρακάτω χώρους: Ισόγειο ορθογωνικής κάτοψης µε ρόστυλο και «σαχνισί» διαστάσεων 29,25 x 10,35 µ. εµβαδού 303,00 τ.µ. ου εριλαµβάνει τον χώρο της εισόδου, το κλιµακοστάσιο και 9 αίθουσες έκθεσης. Όροφος ορθογωνικής κάτοψης µε ρόβολο διαστάσεων 29,25 x 10,35 µ. εµβαδού 323,00 τ.µ. ου εριλαµβάνει χώρο υ οδοχής και ανά αυσης στην α όληξη του κλιµακοστασίου και 9 αίθουσες έκθεσης. Υ όγειο εµβαδού 195,00 τ.µ. ου εριλαµβάνει τα γραφεία της διοίκησης, α οθηκευτικούς χώρους, και χώρους WC των εργαζοµένων και του κοινού. Το υφιστάµενο κτήριο βρίσκεται στη φάση ε ισκευής του και στην ίσω όψη του (ανατολική) έχει ανεγερθεί ισόγεια µε 2 υ όγεια ροσθήκη συνολικής ε ιφάνειας 420,00 τ.µ. ου θα καλύψει τις ανάγκες δηµιουργίας αίθουσας εριοδικών εκθέσεων και α οθηκευτικών χώρων. Στο ισόγειο ε ιφάνειας 120,00 τ.µ. ερί ου, θα λειτουργήσει αίθουσα εριοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων ενώ στο υ όγειο ε ιφάνειας 120,00 τ.µ. ερί ου θα ενταχθούν χώροι υγιεινής κοινού και α οθήκες. 2. Περιγραφή εργασιών της αρούσας ροκήρυξης: Στο λαίσιο της εκτέλεσης εργασιών και ροµηθειών της ενταγµένης στο Ε.Π «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » ράξης µε τίτλο Ε ισκευή - εκσυγχρονισµός - διαρρύθµιση του Μουσείου - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade στη Βαρειά Μυτιλήνης και ροσθήκη κατ ε έκταση ισογείου και υ ογείου χώρου, ου εκτελείται α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου κρίνεται α αραίτητη η ροµήθεια και η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) Το αντικείµενο της ροκήρυξης εριλαµβάνει την ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCTV) στο Μουσείο - Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade.. Στην ροµήθεια και εργασία θα εριλαµβάνεται η κατασκευή, η το οθέτηση και η σύνδεση 2 Pillar διαστάσεων 60x80x40 cm, σύµφωνα µε το σχέδιο ινάκων ισχυρών ρευµάτων, ό ου 16

17 σε κάθε Pillar εριλαµβάνεται: ρελλέ διαφυγής, φωτοκύταρο αφής σβέσης, χρονοδιακό της τροφοδοσίας ροβολέων εξωτερικών καµερών και οδεύεσεων ασαφαλείας εριµετρικά του Μουσείου. Όλα τα α αιτούµενα υλικά και εργασίες ου α αιτούνται θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές εριγραφές, στις ευρω αϊκές ροδιαγραφές και τα ρότυ α του ΕΛΟΤ καθώς και τα σχέδια της µελέτης ασθενών και ισχυρών ρευµάτων. Οι ροβολείς κάµερας εξωτερικού χώρου είναι ροβολείς ασσιµµετρης δέσµης κατάλληλης για λαµ τήρες αλογονιδίων µετάλλων ισχύος 250 Watt σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές και τις τεχνικές εριγραφές. Τα συστήµατα συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης θα εγκατασταθούν και θα συνδεθούν στα ήδη εγκατεστηµένα δίκτυα καλωδίων, αφού ρώτα ελεγχθούν. Ο έλεγχος εριλαµβάνεται στην τιµή ροσφοράς του αναδόχου Αναλυτικότερα, το σύστηµα συναγερµού θα α οτελείται α ό τα µέρη ου εριγράφονται στον αρακάτω ίνακα: Περιγραφή υλικών και εργασιών εγκατάστασης Τεµάχια σε λήρη Συστήµατος συναγερµού λειτουργία Πίνακας 9 ζωνών µε κωδικο οιητή σύµφωνα 1 µε την τεχνική εριγραφή, τις α αιτούµενες ροδιαγραφές κι όλα τα αρελκόµενα Τροφοδοτικό λήρες 12V/5A 1 Συσσωρευτής 12V/7A 2 Πληκτρολόγιο ρογραµµατισµού χειρισµών 1 και ενδείξεων Μαγνητικές ε αφές-σύνδεση στον ίνακα των 65 υφιστάµενων µαγνητικών ε αφών Ανιχνευτής αθητικών υ έρυθρων µε ανιχνευτή µικροκυµάτων 42 Σειρήνα εσωτερική 106 db 1 Σειρήνα αυτοτροφοδοτούµενη µε φλας και µ αταρία db, crade 3 Περιγραφή υλικών και εργασιών εγκατάστασης κλειστού κυκλώµατος TV (CCTV) Τεµάχια σε λήρη λειτουργία Κάµερα έγχρωµη εξωτερικού χώρου true day/night, εµβέλεια 12 φακού 40 µ., 12VDC,IP68 µε όλα τα αρελκόµενα, µετατρο έα σήµατος,τροφοδοτικά καµερών και κυτία για λήρη το οθέτηση Κάµερα έγχρωµη εξωτερικού χώρου true day/night, εµβέλεια 32 φακού 25 µ., 12VDC,IP67 µε όλα τα αρελκόµενα, µετατρο έα σήµατος οµοαξονικού σε UTP, τροφοδοτικά κάµερας χωρίς κυτία για εσωτερική χρήση Ψηφιακό καταγραφικό 16 καναλιών σύµφωνα µε εριγραφές, 3 ροδιαγραφές και αρελκόµενα Μόνιτορ οθόνη 19 TFT 3 17

18 Περιγραφή υλικών και εγκατάστασης συστηµάτων ισχυρών ρευµάτων για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας Pillar εξωτερικού χώρου IP 66 σύµφωνα µε σχέδια και εριγραφές.κατασκευή, το οθέτηση, συνδέσεις αροχής και ρευµάτων και λήρη αράδοση σε λειτουργία Προβολέας κάµερας ασύµµετρης δέσµης κατάλληλος για λαµ τήρα αλογονιδίων µετάλλων 250Watt, IP 66, η LED 70 Watt Ιστός το οθέτησης ροβολέα λήρες µε βάση α ό σκυρόδεµα α ό 1-3 µέτρα ύψος Τεµάχια σε λήρη λειτουργία 2 Κανάλι λαστικού τύ ου Legrade 40 µµ Εύκαµ τος ενισχυµένος σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 200µµ Τύ ου CIBI Φ16 Εύκαµ τος ενισχυµένος σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 100µµ Τύ ου CIBI Φ23 Καλώδιο ΝVV 3x1.5 mm2 500µµ Καλώδιο ΝVV 3x2.5 mm2 200µµ Καλώδιο ΝVV 5x1.5 mm2 100 µµ Αναλυτικότερα, οι εργασίες, οι ροµήθειες και όλες οι α αιτούµενες τεχνικές ροδιαγραφές της εγκατάστασης εριγράφονται στην σχετική µελέτη (τεύχος τεχνικής εριγραφής και ροδιαγραφών - κατασκευαστικά σχέδια εγκατάστασης) η ο οία θα διατίθεται α ό την Υ ηρεσία µας στους ενδιαφερόµενους. 3. Α αιτούµενες ιστο οιήσεις και τεχνικά δελτία i) Τεχνική εριγραφή, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και α εικονίσεις του υλικού, η αυθεντικότητα των ο οίων να µ ορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται α ό την Αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα ροσφερόµενα µέρη της εγκατάστασης ρέ ει να τεκµηριώνονται α ό τα ε ίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστικών οίκων των µηχανηµάτων και των αρελκόµενων υλικών. (Ως ε ίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυ ώσεις τέτοιων εγγράφων α ό την ε ίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ρέ ει να είναι σύµφωνα µε όσα ροδιαγράφονται στην µελέτη της εγκατάστασης συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες ii) Πιστο οιητικά, δηλώσεις συµµόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, µε τα ο οία ιστο οιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των ροϊόντων iii) Οι κατασκευαστικοί οίκοι των βασικών µηχανηµάτων καθώς και των αρελκόµενων βασικών υλικών θα ρέ ει να είναι ιστο οιηµένοι σύµφωνα µε το ρότυ ο διασφάλισης οιότητας ISO Η διάρκεια ισχύος ιστο οιητικού θα ρέ ει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών όσο και κατά την διάρκεια της αράδοσης των ροϊόντων στην υ ηρεσία (υ οβολή ιστο οιητικού). 18

19 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας και υ οχρεώσεις αναδόχου ως ρος τη συντήρηση της εγκατάστασης Ο ανάδοχος θα ρέ ει : Να εγγυηθεί την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον 18 µήνες, µετά την αράδοσή της Να διαθέτει τα ανταλλακτικά ου α αιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει τεχνική υ οστήριξη και ε ισκευή της εγκατάστασης και αναλαµβάνει την υ οχρέωση να καλύ τει τις βλάβες αλλά και τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και service του εξο λισµού, για τουλάχιστον 18 µήνες µετά την αράδοσή της. Να έχει την υ οχρέωση να αντα οκρίνεται άµεσα σε τυχόν βλάβες, - εντός 72 ωρών-, α ό την αναγγελία α ό την Α.Α των αναγκών του Μουσείου Teriade ου αφορά σε ανταλλακτικά και service, καλύ τοντας τις ανάγκες του Μουσείου, ο ίδιος µε δικά του έξοδα και για όσο διάστηµα α αιτεί η εγγύηση καλής λειτουργίας. 5. Εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης Ο ροµηθευτής υ οχρεούται να αρέχει εγγύηση συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών µηνών τόσο για τα ε ιµέρους τµήµατα ου α αρτίζουν το ροσφερόµενο σύστηµα, όσο και για το σύνολο του συστήµατος. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αρέχει δωρεάν συντήρηση όλων των συσκευών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων ου α οτελούν τις εγκαταστάσεις. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να ε ιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς ρόσθετη αµοιβή γι' αυτά. Στις εργασίες συντήρησης εριλαµβάνεται και η εκτέλεση κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης της ρολη τικής συντήρησης ό ως αυτή ροβλέ εται α ό τους κατασκευαστές του εξο λισµού ου θα εγκατασταθεί, καθώς και η άξια των αναλώσιµων υλικών ου θα α αιτηθούν κατά την υλο οίησή της. Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της α οκατάστασης ο οιασδή οτε βλάβης αρουσιαστεί σε ο οιαδή οτε τµήµα της εγκατάστασης. Σε ερί τωση ου δεν α οκατασταθεί η βλάβη, ο ροµηθευτής είναι υ οχρεωµένος να αντικαθιστά τις ε ιµέρους µονάδες µε καινούργιες οι ο οίες θα συνοδεύονται α ό εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εάν συµβεί κατά τον χρόνο της εγγύησης, ώστε να λήγει µε την συνολική εγγύηση. θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την εγγύηση σε ότι αφορά: - Στην εριοδικότητα και διάρκεια της ρολη τικής συντήρησης και το ωράριο µέσα στο ό οιο µ ορεί να ραγµατο οιείται. Οι ηµεροµηνίες και ώρες θα καθορίζονται µετά α ό συνεννόηση µε την Υ ηρεσία. - Στο µέσο χρόνο α όκρισης µεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του εξειδικευµένου ροσω ικού για την αντιµετώ ιση βλαβών και το ροβλε όµενο ωράριο α όκρισης καθώς και οι όροι για αντιµετώ ιση βλαβών εκτός του αρα άνω ωραρίου. -Στη δυνατότητα διάθεσης των α αραίτητων για την συντήρηση του ροσφερόµενου συστήµατος ανταλλακτικών. - Στη διαδικασία ου θα ακολουθεί για την ερί τωση ου α αιτούµενα ανταλλακτικά δεν υ άρχουν στο α όθεµα, καθώς και ο µέγιστος και ο ελάχιστος ιθανός χρόνος αναµονής µέχρι την άφιξή τους. Ο ροµηθευτής υ οχρεούται να ε ισυνάψει στην ροσφορά του υ όδειγµα σύµβαση εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης. 19

20 6. Οικονοµική ροσφορά: Η οικονοµική ροσφορά θα εριλαµβάνει: (α) Την ροµήθεια υλικών και µηχανηµάτων για την εγκατάσταση συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες του έργου καθώς και την ροµήθεια υλικών και εγκατάστασης συστηµάτων ισχυρών ρευµάτων για την τροφοδοσία και λειτουργία των συστηµάτων (β) Τις εργασίες για την το οθέτηση, συναρµολόγηση και λήρη λειτουργία της εγκατάστασης συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες του έργου καθώς και την ροµήθεια υλικών και εγκατάστασης συστηµάτων ισχυρών ρευµάτων για την τροφοδοσία και λειτουργία των συστηµάτων Στις ροσφερόµενες τιµές της οικονοµικής ροσφοράς για όλες τις αρα άνω εργασίες εριλαµβάνεται το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: i) Το κόστος του εξο λισµού εργασίας, η µεταφορά αυτού ε ί τό ου του έργου α ό ο οιαδή οτε α όσταση και µέσω ο οιασδή οτε οδού, η ροσέγγιση και η το οθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλου του α αιτούµενου εξο λισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. ii) Το κόστος µεταφοράς για την λήρη αράδοση των υλικών στον χώρο του έργου. iii) Η κατασκευή των α αιτούµενων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων, η ροσέγγιση και το οθέτηση τους στη στάθµη εργασίας, η α οξήλωσή τους µετά το έρας των εργασιών και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. Σηµειώνεται ότι τα ικριώµατα θα ρέ ει να είναι σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύ ου, µε δά εδο εργασίας α ό µαδέρια. Τα ικριώµατα θα είναι ε αρκώς στερεωµένα ε ί της ε ιφάνειας του κτιρίου και µε ιδιαίτερη ροσοχή ώστε να µην ληγωθεί η τοιχο οιίας, δεν θα αρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας. iv) Το κόστος ε ιδιόρθωσης ατελειών και οι ε ιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω υ αιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής ανακατασκευής). v) Το κόστος δοκιµών εφαρµογής - λειτουργίας. vi) Η λήρη ασφάλιση του ροσω ικού (τεχνίτες, εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί κ.λ..). Οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε τέλος, δασµός, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση. vii) Ο καθαρισµός των αρακείµενων ε ιφανειών, η ε ιδιόρθωση τους α ό τις φθορές λόγω των εργασιών. viii) Η α οθήκευση και ροστασία των µηχανηµάτων και των υλικών ix) Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η α οµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το έρας των εργασιών. x) Κάθε άλλη εργασία ου α αιτείται για την λήρη, έντεχνη και εµ ρόθεσµη α ο εράτωση των εργασιών, έστω και ρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο αρόν. 20

21 Η οικονοµική ροσφορά θα έχει την µορφή του συνηµµένου στην αρούσα τεχνική έκθεση υ οδείγµατος ροϋ ολογισµού ροσφοράς, σύµφωνα µε το αράρτηµα Β της αρούσας διακήρυξης 7. Υ οχρεώσεις αναδόχου 7.1. Ο ανάδοχος ρέ ει να υ ολογίσει όλες τις αραµέτρους της εγκατάστασης του συστήµατος, τις το οθετήσεις µε ικριώµατα, αντιστηρίξεις, σκαλωσιές καθώς και οτιδή οτε άλλο α αιτείται για τις συνδέσεις - το οθετήσεις και την λήρη εγκατάσταση του συστήµατος. 7.2 Ο ανάδοχος έχει την υ οχρέωση, αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης να δώσει χρονοδιάγραµµα της αραλαβής των µηχανηµάτων, των φάσεων των εργασιών και ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, το ο οίο δεν θα ξε ερνά τους µήνες. 7.3 Στις υ οχρεώσεις του αναδόχου θα είναι οι ανωτέρω εργασίες να γίνουν µε κατάλληλα εξειδικευµένο ροσω ικό για την ασφάλεια του ο οίου θα είναι υ εύθυνος τηρώντας τα α αραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τα ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου. Ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να διαθέτει όλον τον α αιτούµενο εξο λισµό έγκαιρα για την εµ ρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 7.4 Στις υ οχρεώσεις του αναδόχου είναι όσα αναγράφονται στην αράγραφο 4 και 5 για την εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης. 8. Χρονοδιάγραµµα Η έναρξη των ανωτέρω εργασιών θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη. Η εξέλιξη των εργασιών της αρούσας ροκήρυξης θα σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Ε ίσης, κατά τη σύνταξη της σύµβασης ο ανάδοχος υ οχρεούται να ορίσει υ εύθυνο της κατασκευής της εγκατάστασης. Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αράτασης ή χρονικής µετάθεσης των εργασιών. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η - TERIADE ΣΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ(CCTV) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η - TERIADE ΣΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθµ. ιακήρυξης: 1245/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ α/α ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. οσοστό 16% Φ.Π.Α. (1) (2) (3) 1.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων για την εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCYT) 1.Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προµήθεια υλικών και εγκατάστασης συστηµάτων ισχυρών ρευµάτων για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας 2.Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Εργασίες για την το οθέτηση, συναρµολόγηση και λήρη λειτουργία των για την εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού και κλειστού κυκλώµατος ε ιτήρησης µε κάµερες (CCYT) 2.Β Εργασίες: Εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων ισχυρών ρευµάτων για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήµατος ασφαλείας ΣΥΝΟΛΟ 22

23 Το παραπάνω ποσό της προσφοράς µπορεί να αυξοµειωθεί, ανάλογα µε την αυξοµείωση των υλικών - εργασιών, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συµφωνεί να παραδώσει µεγαλύτερη ποσότητα υλικών ή να εκτελέσει τυχόν επιπλέον εργασίες, αµειβόµενος ανάλογα, ή να µη λάβει ολόκληρο το ποσό της προσφερόµενης τιµής, όταν παραδώσει µικρότερη ποσότητα υλικών ή όταν εκτελέσει λιγότερες εργασίες, οπότε απεκδύεται του δικαιώµατός του. Ηµεροµηνία: Σφραγίδα και υ ογραφή ροσφέροντος 23

24 Το αρόν αναλυτικό τεύχος ιακήρυξης µετά των Παραρτηµάτων αυτού (Α - Β ) εγκρίθηκε µε την αρ. ρωτ. 1245/ α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Προϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου Μαρία Τα ανλή - ανιά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα