ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 2142 Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή στα Γραφεία της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου οι υ ογράφοντες Μαρία Τα ανλή ανιά ροϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ., η ο οία ενεργεί στην ροκειµένη ερί τωση ως εκ ρόσω ος του Ελληνικού ηµοσίου και η "TECHNOCLIMAIR ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ", ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Α.Φ.Μ , ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα οδέχονται τα αρακάτω: Έχοντας υ όψη: 1) Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19). 2) Τα άρθρα του Ν. 2362/95 «Περί ηµόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247). 3) Το Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46). 4) Το Π.. 118/ 2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150). 5) Το Π..16/1980(ΦΕΚ 8/Α /1980) και Π.. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α /1980) ό ως συµ ληρώθηκαν µε το Π.. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α /1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ / ΟΕΠΥ / ΤΟΠΥΝΣ /15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β /2004) Α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών. 6) Την αρ. 3764/ Ένταξη Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ) Την αρ. ΟΙΚ.3787/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/82018/2005/ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 9) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 9202 / τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2005 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 10) Την µε αρ. 962 / Α όφαση ιενέργειας του διαγωνισµού για την ε ιλογή αναδόχου του έργου «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» και την συνηµµένη σε αυτήν αναλυτική ιακήρυξη. 11) Την µε αρ. 2044/ (Α Α: ΒΛ97Γ-ΜΤΟ) «Έγκριση ρακτικού Ε ιτρο ής διενέργειας ρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών και κατακύρωση της σύµβασης µε τίτλο: Προµήθεια και την εκτέλεση εργασιών εγκαταστάσεων θέρµανσης κλιµατισµού και συστήµατος ενεργητικής υρο ροστασίας, για το έργο «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)». 1

2 Η ρώτη των συµβαλλοµένων µε την αναφεροµένη ιδιότητά της και λαµβάνοντας υ όψη το Πρακτικό της Ε ιτρο ής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού της 29/08/2013 και την αρ. Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ / α όφαση κατακύρωσης της αρ / ιακήρυξης, αναθέτει στην δεύτερη των συµβαλλοµένων την ροµήθεια και την εκτέλεση εργασιών εγκαταστάσεων θέρµανσης κλιµατισµού και συστήµατος ενεργητικής υρο ροστασίας, στο έργο: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)», σύµφωνα µε τις τιµές ου εµφανίζονται στην α ό ροσφορά της και αντί του συνολικού οσού των (30.900,00) ΕΥΡΩ λέον Φ.Π.Α. (16%), ήτοι (35.844,00) ΕΥΡΩ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Το αντικείµενο του διαγωνισµού εριλαµβάνει την ροµήθεια και την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης: (Α) Συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού όλων των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ, µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type), το ο οίο α οτελείται, α ό µία εξωτερική µονάδα, (αντλία θερµότητας) και 14 εσωτερικές µονάδες σύµφωνα µε τα αρακάτω: Α.1.Γενικές Αρχές Για όλους τους χώρους κύριας χρήσης του κτιρίου, ροβλέ εται εγκατάσταση θέρµανσηςκλιµατισµού. Η εγκατάσταση θα ραγµατο οιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις τεχνικές ροδιαγραφές της αρούσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ, των ΤΟΤΕΕ 2423/86 και ΤΟΤΕΕ 2425/86 και τους κανόνες της είρας και της τέχνης Α.2.Περιγραφή της ροτεινόµενης λύσης. Για τη θέρµανση - κλιµατισµό των διαφόρων χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου, ροτείνεται η εξής λύση συνο τικά : Προβλέ εται ένα ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ, µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type), το ο οίο θα ληροί τις αρακάτω βασικές αρχές : Στα σχέδια κατόψεων της µελέτης θέρµανσης κλιµατισµού, αναγράφονται οι α αιτήσεις εκάστου χώρου σε φορτία θέρµανσης ψύξης. Θα α οτελείται, α ό µία εξωτερική µονάδα, (αντλία θερµότητας) και 14 εσωτερικές µονάδες, α ό τις ο οίες κάθε µια θα έχει δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας ανάλογα µε τις α αιτήσεις του αντίστοιχου χώρου. Αναλυτικότερα, για τις εσωτερικές µονάδες ροβλέ ονται τα εξής : 14 κλιµατιστικές µονάδες VRV τύ ου δα έδου εµφανούς τύ ου, (α οδόσεων σύµφωνα µε το αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης), δίκτυα ροσαγωγής και ε ιστροφής ψυκτικού υγρού ανάλογης διατοµής ό ως θα υ ολογίσει ο ανάδοχος του έργου, δίκτυο α οχέτευσης συµ υκνωµάτων, καλώδια αυτοµατισµών κλ υλικά και µικροϋλικά, όλα λήρως το οθετηµένα, συναρµολογηµένα και ρυθµισµένα, για αράδοση του κλιµατισµού των χώρων σε λήρη και κανονική λειτουργία. Α.3.Γενικές Προδιαγραφές του συστήµατος VRV Ό ως ροαναφέρθηκε, το σύστηµα κλιµατισµού θα είναι α ' ευθείας εκτόνωσης, ολυδιαιρούµενο, ολλα λών κλιµατιζόµενων ζωνών, µεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type) Θα χρησιµο οιεί ψυκτικό µέσο R-410a, το ο οίο είναι ιο α οδοτικό και φιλικό ρος το εριβάλλον. 2

3 Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα µ ορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τις ανάγκες του χώρου ου είναι εγκατεστηµένες. Οι εσωτερικές µονάδες θα συνδέονται µε την εξωτερική µονάδα µε δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων καθώς και καλωδίωση ε ικοινωνίας. Η λειτουργία του συστήµατος θα βασίζεται στην χρήση αισθητήρων ίεσης και θερµοκρασίας, οι ο οίοι θα ελέγχουν τη συχνότητα του κινητήρα (Inverter) του συµ ιεστή, µεταβάλλοντας έτσι την ταχύτητα εριστροφής του και ε οµένως τον όγκο και την θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου στο δίκτυο. Ο έλεγχος αυτός θα έχει σαν α οτέλεσµα την κάλυψη της ραγµατικά α αιτούµενης ανάγκης του κτιρίου καθώς και την διασφάλιση της µέγιστη α όδοσης του συστήµατος σύµφωνα µε την εξωτερική θερµοκρασία. Θα υ άρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 64 εσωτερικών µονάδων διαφορετικού τύ ου και µεγέθους σε ένα ψυκτικό δίκτυο, οι ο οίες θα ελέγχονται ανεξάρτητα, µε α ώτερο σκο ό την µέγιστη εκµετάλλευση του ετεροχρονισµού στο κτίριο, τη µείωση της εγκατεστηµένης ψυκτικής ισχύος των εξωτερικών µονάδων και τον εριορισµό της κατανάλωσης ενέργειας. Το σύστηµα θα µ ορεί να συνεργαστεί µε µονάδες ε εξεργασίας νω ού αέρα ό ως Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες µε στοιχείο α ευθείας εκτόνωσης καθώς και µε µονάδες εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. Για την µέγιστη ε οχιακή α όδοση καθώς και για συνθήκες µερικού φορτίου, (ακόµα και για λειτουργία µίας εσωτερικής µονάδας), το σύστηµα θα ρέ ει να έχει δυνατότητα ελέγχου της α οδιδόµενης ισχύος α ό 3% έως 100% της ονοµαστικής α όδοσης. Η εσωτερική θερµοκρασία του κάθε χώρου θα ελέγχεται α ό µικροε εξεργαστή ό ου µε την ε εξεργασία βασικών δεδοµένων (ε ιθυµητή θερµοκρασία χώρου, θερµοκρασία ε ιστροφής και ροσαγωγής του αέρα, θερµοκρασία υγρού και αερίου για τον έλεγχο της υ ερθέρµανσης) θα γίνονται διορθωτικές ενέργειες ( αλµοί εκτονωτικής βαλβίδας, ταχύτητα ανεµιστήρα, κ.α.) για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος. Θα ρέ ει να διασφαλίζεται η αδιάκο η λειτουργία του συστήµατος για εύρος εξωτερικών θερµοκρασιών α ό τους 5º C DB έως + 43º C DB κατά τη λειτουργία της ψύξης και α ό τους 20º C WB έως τους +15,5º CWB κατά την λειτουργία της θέρµανσης. Το σύστηµα θα µ ορεί να λειτουργεί και εκτός των αρα άνω ορίων µέχρι τη διακο ή της λειτουργίας α ό τις διατάξεις ασφαλείας του συστήµατος. Θα υ άρχει λειτουργία αντιστάθµισης της θερµοκρασίας εξάτµισης ή συµ ύκνωσης του ψυκτικού µέσου σύµφωνα µε την εξωτερική θερµοκρασία εριβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι την µέγιστη ε οχιακή α όδοση του συστήµατος και την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Θα υ άρχει η δυνατότητα ρύθµισης σταθερής θερµοκρασίας εξάτµισης σε διάφορες τιµές, έτσι ώστε το σύστηµα να λειτουργεί µε διαφορετικό συντελεστή αισθητής θερµότητας. Κατ αυτό τον τρό ο και ανάλογα µε το ε ί εδο της σχετικής υγρασίας στον εσωτερικό χώρο, η θερµοκρασία του αέρα ροσαγωγής µεταβάλλεται, (αυξάνεται), αυξάνοντας έτσι τις συνθήκες άνεσης, λόγω της µείωσης των ρευµάτων κρύου αέρα στον χώρο. Την ίδια στιγµή θα ρέ ει να διασφαλίζονται τα ε ί εδα σχετικής υγρασίας στον χώρο σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες. Το σύστηµα θα ρέ ει να είναι υψηλής α όδοσης, τόσο στην ψύξη όσο και στην θέρµανση, σε εκτεταµένο εύρος εξωτερικών θερµοκρασιών. Όλα τα συστήµατα θα έχουν την δυνατότητα ενεργο οίησης ή α ενεργο οίησης της αυτόµατης ε ανεκκίνησης της εσωτερικής µονάδας µετά α ό διακο ή ρεύµατος ή βλάβη µέσω ρύθµισης στο χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας. Ε ίσης το σύστηµα θα µ ορεί να αραµείνει σε λειτουργία ακόµα και µετά την διακο ή ρεύµατος σε µια εσωτερική µονάδα, (λόγω βλάβης, διακο ής ρεύµατος κλ ) 3

4 Εξωτερική µονάδα Οι εξωτερική µονάδα θα έχει κατασκευαστεί για λειτουργία µε τριφασική ηλεκτρολογική αροχή 400V/50Hz. Η ηχητική στάθµη (ηχητική ίεση) δεν θα ξε ερνάει τα 66 db (A) µετρηµένο σε εργαστηριακές συνθήκες ηµί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάµου, σε οριζόντια α όσταση 1 m α ό την µονάδα και 1,5 m α ό τη βάση της µονάδας. Η εξωτερική µονάδα, (ε οµένως και όλο το σύστηµα), θα έχει την δυνατότητα να συνεχίζει να λειτουργεί ακόµα και µε ένα συµ ιεστή, σε ερί τωση ου ο άλλος συµ ιεστής είναι α ενεργο οιηµένος (λειτουργία έκτατης ανάγκης). Οι εξωτερικές µονάδες θα έχουν τεχνολογία «οµαλής έναρξης soft start», έτσι ώστε να α ορροφούν λιγότερο ρεύµα κατά την εκκίνηση, να µειώνετε το µέγεθος του α αιτούµενου ηλεκτρολογικού ίνακα, και να µειώνεται η κατα όνηση στα ε ιµέρους µέρη της εξωτερικής µονάδας (.χ. συµ ιεστής, κινητήρες). Λαµβάνοντας υ όψη ότι η δηµιουργία (χτίσιµο) άγου αρατηρείται σε εξωτερικές θερµοκρασίες α ό - 7º C έως +7ºC, (εξαρτάται α ό τα ε ί εδα σχετικής υγρασίας), η εξωτερική µονάδα θα ρέ ει να έχει ειδική αντι αγωτική λειτουργία, σύµφωνα µε την ο οία θα εξασφαλίζεται συνεχής άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου καθ όλη την διάρκεια της αντι αγωτικής λειτουργίας. Η αντι αγωτική λειτουργία θα ρέ ει να γίνεται τακτικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εναλλακτών της εξωτερικής µονάδας. Το σύστηµα θα έχει λειτουργία «Hot Start» στην θέρµανση, για την α οφυγή κρύων ρευµάτων αέρα στις εσωτερικές µονάδες κατά την εκκίνηση του συστήµατος. Όλες οι εξωτερικές µονάδες θα ρέ ει να έχουν λειτουργία αυτόµατης λήρωσης ψυκτικού υγρού, έτσι ώστε να ροστίθεται αυτόµατα η ε ι ρόσθετη οσότητα ψυκτικού υγρού. Θα ρέ ει να υ άρχει δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου όλων το συνδέσεων, (ψυκτικών και ηλεκτρολογικών), αισθητήρων και βανών µειώνοντας έτσι την ιθανότητα ανθρω ίνου λάθους Θα υ άρχει οθόνη 7 ψηφίων έτσι ώστε να α εικονίζεται ο κωδικός σφάλµατος, στάδιο της διαδικασίας και δεδοµένα λειτουργίας του συστήµατος. Για την εκκίνηση του συστήµατος, θα γίνεται η χρήση ειδικού λογισµικού ου θα ε ιτρέ ει την αραµετρο οίηση για την βέλτιστη λειτουργίας. Η αραµετρο οίηση και ο ρογραµµατισµός του συστήµατος θα µ ορεί να γίνει και εκτός σύνδεσης. Εσωτερικές µονάδες Όλες οι µονάδες θα αρουσιάζουν ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου. Οι εµφανείς µονάδες δα έδου θα εριλαµβάνουν διακοσµητικό άνελ, εναλλάκτη θερµότητας, ανεµιστήρα, αντλία συµ υκνωµάτων µανοµετρικού ύψους 500mm α ό το εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι έτοιµες για σύνδεση µε δίκτυο ψυκτικού µέσου, α οχέτευσης συµ υκνωµάτων και ηλεκτρικού ρεύµατος. Ε ι λέον, εκάστη µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον ανεξάρτητο έλεγχο της ροής του ψυκτικού µέσου. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται µε microcomputer µέσω αισθητηρίου ε ιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υ ερθέρµανσης. Η ε ιθυµητή θερµοκρασία για κάθε χώρο θα ελέγχεται και θα ε ιτυγχάνεται µέσω µικροε εξεργαστή, ο ο οίος θα ε εξεργάζεται τις διάφορες αραµέτρους (θερµοκρασία αέρα ε ιστροφής και ε ιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και τις θερµοκρασίες αέριου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υ ερθέρµανσης) και θα ροβαίνει σε διορθωτικές ρυθµίσεις (άνοιγµακλείσιµο εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα). 4

5 Η κάθε µονάδα θα ελέγχεται α ό το δικό της χειριστήριο, θα υ άρχει όµως η δυνατότητα, αν α αιτηθεί, να συνδεθεί και δεύτερο χειριστήριο ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της α ό δύο διαφορετικά σηµεία. Τέλος ο αισθητήρας θερµοκρασίας ου υ άρχει στην ε ιστροφή της µονάδας, θα µ ορεί να αντικατασταθεί α ό α οµακρυσµένο αισθητήρα θερµοκρασίας, για καλύτερο έλεγχο των συνθηκών του χώρου. Ε ισηµαίνεται ότι η εξο λισµός και η εγκατάσταση του συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού και όλες οι α αιτούµενες τεχνικές ροδιαγραφές της εγκατάστασης εριγράφονται στην µελέτη θέρµανσης- κλιµατισµού (τεύχος τεχνικής εριγραφής και ροδιαγραφών - κατασκευαστικά σχέδια εγκατάστασης). Στα σχέδια κατόψεων της µελέτης θέρµανσης κλιµατισµού, αναγράφονται οι α αιτήσεις εκάστου χώρου σε φορτία θέρµανσης ψύξης. Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές µονάδες του συστήµατος VRV θα ρέ ει να είναι ροσυναρµολογηµένες και ελεγµένες α ό το εργοστάσιο κατασκευής και θα ρέ ει να φέρουν ιστο οιητικό συµµόρφωσης (CE) σύµφωνά µε την ευρω αϊκή νοµοθεσία. Ο κατασκευαστής θα ρέ ει να είναι ιστο οιηµένος σύµφωνα µε το ρότυ ο διασφάλισης οιότητας ISO 9001 και σύµφωνα µε το ρότυ ο εριβαλλοντικής ροστασίας ISO Οι ψυκτικές α οδόσεις του συστήµατος θα ρέ ει να αναφέρονται ευκρινώς στα τεχνικά έγγραφα του κατασκευαστή και θα ρέ ει να έχουν υ ολογιστεί στις αρακάτω συνθήκες. o Εσωτερική θερµοκρασία 27º C DB/ 19º C WB o Εξωτερική θερµοκρασία 35º C DB o Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων 5 m o Υψοµετρική διαφορά 0 m Η α όδοση του συστήµατος στη θέρµανση (COP) θα ρέ ει να είναι άνω α ό 3,0 : o σε εξωτερική θερµοκρασία εριβάλλοντος - 15º CWB o µε εσωτερική θερµοκρασία χώρου +20º DWB o και συνδεσιµότητα 120% Ε ι ρόσθετα, όλοι οι ε ίσηµοι συνδυασµοί θα ρέ ει να έχουν ονοµαστικό βαθµό α όδοσης στην ψύξη (EER) άνω α ό 3,5 και στην θέρµανση (COP) άνω α ό 3,8. Η εξωτερική µονάδα θα ρέ ει να έχει εράσει ε ιτυχηµένα τις αρακάτω αξιολογήσεις: 1. VDA Wechseltest 2. Kesternich test (Β) Συστήµατος ενεργητικής υρο ροστασίας το ο οίο εριλαµβάνει: Χειροκίνητο Σύστηµα Συναγερµού για τους χώρους του ισογείου και των δυο ορόφων. Οι θέσεις το οθέτησης των ε ί µέρους στοιχείων του συστήµατος, (κοµβία, φαροσειρήνες, καλώδια κλ ), σηµειώνονται στις αντίστοιχες κατόψεις του κτιρίου. Το αρα άνω σύστηµα θα συνδέεται µε τον ίνακα συναγερµού. Ο ίνακας θα διαθέτει και έξοδο για την αυτόµατη τηλεφωνική ειδο οίηση της Πυροσβεστικής Υ ηρεσίας σε ερί τωση σήµανσης συναγερµού α ό το σύστηµα χειροκίνητης αναγγελίας υρκαγιάς. Το σύστηµα αυτό θα είναι σύµφωνο µε το αράρτηµα Α της 3/81 Π.. Αυτόµατο σύστηµα υρανίχνευσης: Σε όλους τους χώρους του ισογείου και των δυο ορόφων, θα εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα υρανίχνευσης, το ο οίο θα εριλαµβάνει ηλεκτρονικούς ανιχνευτές κα νού, κεντρικό ίνακα υρανίχνευσης συναγερµού και καλωδιώσεις στις θέσεις ου σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης της σχετικής µελέτης. Αναλυτικότερα εριλαµβάνονται: 5

6 -Κεντρικός ίνακας υρανίχνευσης: Ο ίνακας υρανίχνευσης θα το οθετηθεί στο χώρο του ισογείου και θα εριλαµβάνει τα αρακάτω όργανα εντολών και ενδείξεων σύµφωνα µε την σχετική µελέτη. Ο ίνακας θα φέρει τις α αραίτητες ζώνες ελέγχου, ανάλογα µε τους καλυ τόµενους χώρους, σε συνδυασµό και µε τα κοµβία χειροκίνητης ενεργο οίησης συναγερµού και τις αντίστοιχες φαροσειρήνες. Για την κατασκευή του ίνακα θα χρησιµο οιηθούν συµ αγή ηλεκτρονικά στοιχεία και τυ ωµένα κυκλώµατα. Η τάση λειτουργίας (εξόδου) του ίνακα θα είναι 12 V, συνεχές ρεύµα. Ο ίνακας κανονικά θα τροφοδοτείται µε ρεύµα όλεως (220V, 50 Hz). Ο ίνακας θα ρέ ει να γειωθεί στο σύστηµα γειώσεως του κτιρίου και να τροφοδοτηθεί α ό την ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου. -Ανιχνευτές: Για την κάλυψη των χώρων, ροβλέ εται ένας τύ ος ανιχνευτή - ο τικοηλεκτρονικός ανιχνευτής κα νού. Οι ανιχνευτές κα νού θα το οθετηθούν στους χώρους ου ροβλέ ονται στις αντίστοιχες κατόψεις. Ο ο τικοηλεκτρονικός ανιχνευτής κα νού- ανιχνευτής τύ ου ιονισµού, θα είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτρονικό στοιχείο για την ανίχνευση του κα νού (µη ραδιενεργό). Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, θα είναι το οθετηµένα µέσα σε στεγανό ερίβληµα, για να ροστατεύονται α ό σκόνες, υγρασία ή διαβρωτικό εριβάλλον. Τα όρια λειτουργίας του ανιχνευτή θα είναι για θερµοκρασίες α ό C έως C. Ο ανιχνευτής θα φέρει ενδεικτική λυχνία (LED) ου θα ανάβει σε κατάσταση ηρεµίας κάθε 8 sec, ενώ όταν αυτός διεγείρεται θα αραµένει συνεχώς αναµµένη. Ε ίσης θα δίνει εντολή για να ανάψει κά οιος φωτεινός ε αναλή της ου βρίσκεται σε α όσταση α ό τον ανιχνευτή. Τέλος θα ρέ ει να υ άρχει η δυνατότητα, να λαµβάνει σήµα και να διεγείρεται ο ίδιος φωτεινός ε αναλή της, α ό οµάδα ανιχνευτών. Φορητούς υροσβεστήρες: Θα το οθετηθούν φορητοί υροσβεστήρες ξηράς κόνεως (Ρα) των 6 kg. Η θέση και το είδος εκάστου υροσβεστήρα σηµειώνεται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης της σχετικής µελέτης, ό ου σηµειώνεται και η αρίθµησή τους αντίστοιχα, α ό την ο οία ροκύ τει και ο συνολικός αριθµός των (Γ) Προµήθεια φωτιστικών ασφαλείας: Προβλέ εται φωτισµός ασφαλείας µε αντίστοιχα φωτιστικά αυτόνοµης λειτουργίας, ό ως σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια της σχετικής µελέτης Ε ισηµαίνεται ότι η εξο λισµός και η εγκατάσταση του συστήµατος ενεργητικής υρο ροστασίας και όλες οι α αιτούµενες τεχνικές ροδιαγραφές της εγκατάστασης εριγράφονται στην µελέτη ενεργητικής υρο ροστασίας (τεύχος τεχνικής εριγραφής και ροδιαγραφών - κατασκευαστικά σχέδια εγκατάστασης). 4. Α αιτούµενες ροδιαγραφές ιστο οιήσεις και τεχνικά δελτία i) Τεχνική εριγραφή, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και α εικονίσεις του υλικού, η αυθεντικότητα των ο οίων να µ ορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται α ό την Αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα ροσφερόµενα µέρη της εγκατάστασης ρέ ει να τεκµηριώνονται α ό τα ε ίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των κατασκευαστικών οίκων των µηχανηµάτων και των αρελκόµενων υλικών. (Ως ε ίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυ ώσεις τέτοιων εγγράφων α ό την ε ίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ρέ ει να είναι σύµφωνα µε όσα ροδιαγράφονται στην µελέτη της εγκατάστασης θέρµανσης κλιµατισµού και ενεργητικής υρο ροστασίας. ii) Πιστο οιητικά, δηλώσεις συµµόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, µε τα ο οία ιστο οιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των ροϊόντων iii) Οι κατασκευαστικοί οίκοι των βασικών µηχανηµάτων καθώς και των αρελκόµενων βασικών υλικών θα ρέ ει να είναι ιστο οιηµένοι σύµφωνα µε το ρότυ ο διασφάλισης οιότητας ISO 9001 και σύµφωνα µε το ρότυ ο εριβαλλοντικής ροστασίας ISO Η διάρκεια ισχύος ιστο οιητικού ρέ ει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών όσο και κατά την διάρκεια της αράδοσης των ροϊόντων στην υ ηρεσία (υ οβολή ιστο οιητικού). 6

7 iv) Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές µονάδες της εγκατάστασης θέρµανσης-κλιµατισµού να είναι ροσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι ιστο οιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα µε τους Ευρω αϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE 5. Εγγύηση καλής λειτουργίας και υ οχρεώσεις αναδόχου ως ρος τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Ο ανάδοχος εγγυάται: Την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον 18 µήνες, µετά την αράδοσή της Ότι διαθέτει τα ανταλλακτικά ου α αιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει τεχνική υ οστήριξη και ε ισκευή της εγκατάστασης και αναλαµβάνει την υ οχρέωση να καλύ τει τις βλάβες αλλά και τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και service του εξο λισµού, για τουλάχιστον 18 µήνες µετά την αράδοσή της. Έχει την υ οχρέωση να αντα οκρίνεται άµεσα σε τυχόν βλάβες, εντός 72 ωρών-, α ό την αναγγελία α ό την Α.Α των αναγκών του κτηρίου ου αφορά σε ανταλλακτικά και service, καλύ τοντας τις ανάγκες ο ίδιος µε δικά του έξοδα και για όσο διάστηµα α αιτεί η εγγύηση καλής λειτουργίας. Αναλυτικότερα: Ο ανάδοχος αρέχει εγγύηση συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών τόσο για τα ε ιµέρους τµήµατα ου α αρτίζουν το ροσφερόµενο σύστηµα, όσο και για το σύνολο του συστήµατος. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αρέχει δωρεάν συντήρηση όλων των συσκευών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων ου α οτελούν τις εγκαταστάσεις. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να ε ιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς ρόσθετη αµοιβή γι' αυτά. Στις εργασίες συντήρησης εριλαµβάνεται και η εκτέλεση κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης της ρολη τικής συντήρησης ό ως αυτή ροβλέ εται α ό τους κατασκευαστές του εξο λισµού ου θα εγκατασταθεί, καθώς και η άξια των αναλώσιµων υλικών ου θα α αιτηθούν κατά την υλο οίησή της. Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της α οκατάστασης ο οιασδή οτε βλάβης αρουσιαστεί σε ο οιαδή οτε τµήµα της εγκατάστασης. Σε ερί τωση ου δεν α οκατασταθεί η βλάβη, ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αντικαθιστά τις ε ιµέρους µονάδες µε καινούργιες οι ο οίες θα συνοδεύονται α ό εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εάν συµβεί κατά τον χρόνο της εγγύησης, ώστε να λήγει µε την συνολική εγγύηση. θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για την εγγύηση σε ότι αφορά: - Στην εριοδικότητα και διάρκεια της ρολη τικής συντήρησης και το ωράριο µέσα στο ό οιο µ ορεί να ραγµατο οιείται. Οι ηµεροµηνίες και ώρες θα καθορίζονται µετά α ό συνεννόηση µε την Υ ηρεσία. - Στο µέσο χρόνο α όκρισης µεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του εξειδικευµένου ροσω ικού για την αντιµετώ ιση βλαβών και το ροβλε όµενο ωράριο α όκρισης καθώς και οι όροι για αντιµετώ ιση βλαβών εκτός του αρα άνω ωραρίου. -Στη δυνατότητα διάθεσης των α αραίτητων για την συντήρηση του ροσφερόµενου συστήµατος ανταλλακτικών. - Στη διαδικασία ου θα ακολουθεί για την ερί τωση ου α αιτούµενα ανταλλακτικά δεν υ άρχουν στο α όθεµα, καθώς και ο µέγιστος και ο ελάχιστος ιθανός χρόνος αναµονής µέχρι την άφιξή τους. 6. Οικονοµική ροσφορά: (α) Η ροµήθεια υλικών και µηχανηµάτων για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης - κλιµατισµού του έργου, ό ως εριγράφονται στην αράγρ. 3 του αραρτήµατος Α της διακήρυξης και σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη 7

8 (β) Οι εργασίες για την το οθέτηση, συναρµολόγηση και λήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρµανσης - κλιµατισµού του έργου, ό ως εριγράφονται στην αράγρ. 3 του αραρτήµατος Α της διακήρυξης και σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (γ) Η ροµήθεια υλικών και µηχανηµάτων για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης - κλιµατισµού του έργου, ό ως εριγράφονται στην αράγρ. 3 του αραρτήµατος Α της διακήρυξης και σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (δ) Οι εργασίες για την το οθέτηση, συναρµολόγηση και λήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρµανσης - κλιµατισµού του έργου, ό ως εριγράφονται στην αράγρ. 3 του αραρτήµατος Α της διακήρυξης και σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη Στις ροσφερόµενες τιµές της οικονοµικής ροσφοράς για όλες τις αρα άνω εργασίες εριλαµβάνεται το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: i) Το κόστος του εξο λισµού εργασίας, η µεταφορά και το οθέτηση αυτού ε ί τό ου του έργου α ό ο οιαδή οτε α όσταση και µέσω ο οιασδή οτε οδού, η ροσέγγιση και η το οθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλου του α αιτούµενου εξο λισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. ii) Το κόστος µεταφοράς για την λήρη αράδοση των υλικών στον χώρο του έργου. iii) Η κατασκευή των α αιτούµενων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων, η ροσέγγιση και το οθέτηση τους στη στάθµη εργασίας, η α οξήλωσή τους µετά το έρας των εργασιών και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. Σηµειώνεται ότι τα ικριώµατα θα ρέ ει να είναι σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύ ου, µε δά εδο εργασίας α ό µαδέρια. Τα ικριώµατα θα είναι ε αρκώς στερεωµένα ε ί της ε ιφάνειας του κτιρίου και µε ιδιαίτερη ροσοχή ώστε να µην ληγωθεί η τοιχο οιίας, δεν θα αρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας. iv) Το κόστος ε ιδιόρθωσης ατελειών και οι ε ιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω υ αιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής ανακατασκευής). v) Το κόστος δοκιµών εφαρµογής - λειτουργίας. vi) Η λήρη ασφάλιση του ροσω ικού (τεχνίτες, εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί κ.λ..). Οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε τέλος, δασµός, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση. vii) Ο καθαρισµός των αρακείµενων ε ιφανειών, η ε ιδιόρθωση τους α ό τις φθορές λόγω των εργασιών. viii) Η α οθήκευση και ροστασία των µηχανηµάτων και των υλικών ix) Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η α οµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το έρας των εργασιών. x) Κάθε άλλη εργασία ου α αιτείται για την λήρη, έντεχνη και εµ ρόθεσµη α ο εράτωση των εργασιών, έστω και ρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο αρόν. ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. οσοστό 16% Φ.Π.Α. 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (α) (β) Προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων για την εγκατάσταση θέρµανσης - κλιµατισµού Προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων για την εγκατάσταση ενεργητικής υρο ροστασίας , , , ,00 (γ) Προµήθεια φωτιστικών ασφαλείας 400,00 464,00 2. ΕΡΓΑΣΙΑ (α) (β) Εργασία για την το οθέτηση, συναρµολόγηση και λήρη λειτουργία της εγκατάστασης θέρµανσης -κλιµατισµού Εργασία για την το οθέτηση, συναρµολόγηση και λήρη λειτουργία της εγκατάσταση ενεργητικής υρο ροστασίας 4.600, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Οι αρα άνω οσότητες µ ορούν να αυξοµειωθούν, κατά την κρίση της Υ ηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Στην ερί τωση αυτή, η Ανάδοχος συµφωνεί να εκτελέσει τυχόν ε ι λέον οσότητες εργασιών, αµειβόµενος ανάλογα ή να µη λάβει ολόκληρο το οσό της αµοιβής του, όταν εκτελέσει λιγότερες εργασίες, ο ότε α εκδύεται του δικαιώµατός του. εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. 8

9 7. Υ οχρεώσεις αναδόχου 7.1. Ο ανάδοχος έχει υ ολογίσει όλες τις αραµέτρους εγκατάστασης των συστηµάτων θέρµανσης - κλιµατισµού, τις το οθετήσεις των µηχανηµάτων µε ικριώµατα, αντιστηρίξεις, σκαλωσιές καθώς και οτιδή οτε άλλο α αιτείται για τις συνδέσεις - το οθετήσεις και την λήρη εγκατάσταση του συστήµατος ό ως ίνακες ισχύος, ίνακες αυτοµατισµών, ψυκτικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. 7.2 Στις υ οχρεώσεις του αναδόχου θα είναι οι ανωτέρω εργασίες να γίνουν µε κατάλληλα εξειδικευµένο ροσω ικό για την ασφάλεια του ο οίου θα είναι υ εύθυνος τηρώντας τα α αραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τα ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου. Ο ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να διαθέτει όλον τον α αιτούµενο εξο λισµό έγκαιρα για την εµ ρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 7.3 Στις υ οχρεώσεις του αναδόχου είναι όσα αναγράφονται στην αράγραφο 4 και 5 του αραρτήµατος Α για την εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης. Οι ληρωµές θα ραγµατο οιούνται τµηµατικά µε έκδοση ε ιταγής Τρά εζας Ελλάδος α ό τον Υ όλογο ιαχειριστή στο όνοµα της ικαιούχου, σύµφωνα µε την ροµήθεια των υλικών µηχανηµάτων και την ρόοδο των εργασιών, ου θα ιστο οιείται µε ινάκιο ε ιµετρήσεων και ρωτόκολλο αραλαβής, έναντι Τιµολογίων, Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας, ό ου α αιτείται, ου θα ροσκοµίζει ο Ανάδοχος. Στο οσό της αµοιβής ρο Φ.Π.Α. θα γίνεται αρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος και κράτηση 0,10 % στο συνολικό οσό της αρούσας, σύµφωνα τον Νόµο 4013/ Το ροσω ικό ου θα εργαστεί στις εργασίες εγκατάστασης θέρµανσης - κλιµατισµού οφείλει να είναι ασφαλισµένο µε ευθύνη της Αναδόχου. Ο τό ος αροχής των εργασιών είναι το διατηρητέο κτήριο της ρώην οικίας Σαχτούρη στην εριοχή του Ρωµέικου Γιαλού στην Μύρινα Λήµνου. Η εξέλιξη των ροµηθειών και εργασιών της αρούσας διακήρυξης θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος ερί ου 3 µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Ως υ εύθυνοι της κατασκευής θέρµανσης κλιµατισµού και του συστήµατος ενεργητικής υρασφάλειας, η µειοδότρια εταιρεία όρισε τους κυρίους Συµεών Πατούνα και Αντώνιο ανιηλίδη. Η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης θέρµανσης κλιµατισµού και συστήµατος ενεργητικής υρο ροστασίας, θα γίνει µόνο ύστερα α ό γρα τή ειδο οίηση της Υ ηρεσίας ρος την Ανάδοχο εταιρεία. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34. Οι τυχόν ροκύ τουσες διαφορές θα ε ιλύονται συµφώνα µε το Π.. 118/2007. Η αρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υ ογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα και έλαβε α ό δύο έκαστος των συµβαλλοµένων. Οι Συµβαλλόµενοι Η Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Η Μειοδότρια Εταιρεία "TECHNOCLIMAIR ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ" Οι εκ ρόσω οι Μαρία Τα ανλή ανιά ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Νικόλαος ανιηλίδης του Αντωνίου Συµεών Πατούνας του ηµητρίου 9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την

ΣΥΜΒΑΣΗ. κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 9 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 16-10-2014 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ αρ.πρωτ.32062 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: Προκηρύσσουµε: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε πρόσκληση κατάθεσης σφραγισµένων προσφορών για την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: Προκηρύσσουµε: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε πρόσκληση κατάθεσης σφραγισµένων προσφορών για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα