ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 933

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 933 ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα 24/04/2014 ηµέρα Πέµπτη στα Γραφεία της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου οι υ ογράφοντες Μαρία Τα ανλή ανιά ροϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ., η ο οία ενεργεί στην ροκειµένη ερί τωση ως εκ ρόσω ος του Ελληνικού ηµοσίου και η ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑ ΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε..Ε., Α.Φ.Μ , ΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα οδέχονται τα αρακάτω: Έχοντας υ όψη: 1) Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19). 2) Τα άρθρα του Ν. 2362/95 «Περί ηµόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247). 3) Το Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46). 4) Το Π.. 118/ 2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150). 5) Το Π..16/1980(ΦΕΚ 8/Α /1980) και Π.. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α /1980) ό ως συµ ληρώθηκαν µε το Π.. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α /1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ / ΟΕΠΥ / ΤΟΠΥΝΣ /15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β /2004) Α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών. 6) Την αρ. 3764/ Ένταξη Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 7) Την αρ. ΟΙΚ.3787/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 8) Την αρ. οικ. 5853/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 9) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/82018/2005/ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 10) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 9202 / τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2005 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 11) Την αρ. ΥΠΠΟΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 1473 / η τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2005 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 12) Την µε αρ. 569/ Α όφαση ιενέργειας του διαγωνισµού για την ε ιλογή αναδόχου του έργου «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» και την συνηµµένη σε αυτήν αναλυτική ιακήρυξη. 1

2 13) Την µε αρ. 874/ (Α Α: ΒΙΗ5Γ-8ΨΧ) «Έγκριση ρακτικού Ε ιτρο ής διενέργειας ρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών και κατακύρωση της σύµβασης µε τίτλο: Εκτέλεση εργασιών χρωµατισµών ελαιοχρωµατισµών - βερνικοχρωµατισµών (συµ εριλαµβανοµένων των υλικών), για το έργο «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)». Η ρώτη των συµβαλλοµένων µε την αναφεροµένη ιδιότητά της και λαµβάνοντας υ όψη το 1 ο Πρακτικό της Ε ιτρο ής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού της 01/04/2014, το 2 ο Πρακτικό της Ε ιτρο ής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού της 08/04/2014 και την αρ. Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ. 874 / α όφαση κατακύρωσης της αρ. 569 / ιακήρυξης, αναθέτει στην δεύτερη των συµβαλλοµένων την εκτέλεση εργασιών χρωµατισµών ελαιοχρωµατισµών - βερνικοχρωµατισµών (συµ εριλαµβανοµένων των υλικών), στο έργο: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)», σύµφωνα µε τις τιµές ου εµφανίζονται στην α ό ροσφορά της και αντί του συνολικού οσού των (22.656,54) ΕΥΡΩ λέον Φ.Π.Α. (16 %), ήτοι (26.281,59) ΕΥΡΩ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στο λαίσιο της εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» ενταγµένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » ου εκτελείται α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου κρίνονται α αραίτητες οι εργασίες χρωµατισµών, ελαιοχρωµατισµών και βερνικοχρωµατισµών ου αφορούν γενικά στα αρακάτω µορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία του κτηρίου εκ των ο οίων οι κυριότερες είναι: Χρωµατισµός ε ιχρισµένων τοιχο οιιών όψεων µε ακρυλικά χρώµατα Χρωµατισµός εσωτερικών ε ιφανειών τοιχο οιιών και διαχωριστικών ε ιχρισµένων τοιχο οιιών µε σ ατουλαριστά λαστικά χρώµατα. Χρωµατισµός διαχωριστικών τοιχο οιιών α ό γυψοσανίδες, των ο οίων θα ροηγηθεί καλό σ ατουλάρισµα Ελαιοχρωµατισµοί, κουφωµάτων, των ο οίων η ροετοιµασία έχει γίνει ήδη α ό την Υ ηρεσία. Τα αράθυρα και οι µ αλκονό ορτες φέρουν κανάτια µε τζαµλίκια, ερβαζώµατα και καρφωτά αραθυρόφυλλα, ενώ οι εσωτερικές όρτες είναι ξύλινες ταµ λαδωτές. Ελαιοχρωµατισµός (συµ εριλαµβανοµένης της ροετοιµασίας) ταβανωµάτων τύ ου Αχανέ, τα ο οία είναι κατασκευασµένα α ό ΜDF και διαµορφώνονται µε ηχάκια και εριµετρικά κορνιζώµατα. Ελαιοχρωµατισµός (συµ εριλαµβανοµένης της ροετοιµασίας) διαφόρων ερµαρίων τα ο οία είναι κατασκευασµένα είτε α ό MDF είτε α ό σουηδική ξυλεία. Ελαιοχρωµατισµός εξωτερικής εριµετρικής ξύλινης κορνίζας, κάτω α ό την έδραση της στέγης. Βερνικοχρωµατισµός ξύλινων καρφωτών δα έδων τα ο οία είναι κατασκευασµένα µε φαρδιές τάβλες α ό σουηδική ξυλεία. Βερνικοχρωµατισµοί δύο κλιµακοστασίων (βαθµιδοφόροι, βαθµίδες, κ.τ.λ) κατασκευασµένων α ό σουηδική ξυλεία Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων κιγκλιδωµάτων (µε µ αρµακλίκια) κλιµακοστασίων, αταριού µεσο ατώµατος και β ορόφου. Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων δοκών ατωµάτων ( ατόξυλα), αφού ροηγηθεί καλό τρίψιµο, ξεχόνδριασµα και ε εξεργασία για ευθυγράµµιση της ε ιφάνειας. Ελαιοχρωµατισµοί µεταλλικών εσωτερικών και εξωτερικών δοκών διατοµής IPΕ, HEA κ.τ.λ. Ελαιοχρωµατισµοί µεταλλικών κιγκλιδωµάτων εξωστών ολυσύνθετου και σύνθετου σχεδίου. Οι εργασίες χρωµατισµών, ελαιοχρωµατισµών και βερνικοχρωµατισµών θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα αρακάτω άρθρα: 2

3 Α.Τ. 1 : Άρθρο NAOIK A/23.01.Α. Ικριώµατα σιδηρά µεταλλικά (για ύψος α ό δά εδο εργασίας άνω των 5 µέτρων) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2301 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύ ου, µε δά εδο εργασίας α ό µαδέρια. Στην τιµή συµ εριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών λαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά των άσης φύσεως υλικών ε ί τό ου του έργου, η εργασία συναρµολόγησης και α οσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. Τα ικριώµατα θα είναι ε αρκώς στερεωµένα ε ί της ε ιφάνειας του κτιρίου και µε ιδιαίτερη ροσοχή ώστε να µην ληγωθεί η λιθοδοµή, δεν θα αρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. Ως ε ιφάνεια ρος ε ιµέτρηση λαµβάνεται η ε ιφάνεια του κτιρίου ε ί της ο οίας εκτελούνται οι εργασίες ροσαυξανόµενη κατά τις αρά λευρες ροεξοχές του ικριώµατος, εφ όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο α ό 0,20 m. εν εριλαµβάνονται ενδεχόµενες κορωνίδες, κορνίζες κλ. Α.Τ. 2 : Άρθρο NAOIK A/23.14.Α.. Ε ενδύσεις ρόσοψης ικριωµάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Ε ένδυση ρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, ροσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η ε ικάλυψη θα είναι λήρης και τα φύλλα ε ικάλυψης ε αρκώς τανυσµένα. Ε ισηµαίνεται ότι η ε ένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υ οχρεωτική για όλες τις κατασκευές. Α.Τ.3 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α.. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε υδατικής διασ οράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς ροηγούµενο σ ατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία των ε ιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου, ικριώµατα και εργασία. Εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως Α.Τ. 4 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α.. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε υδατικής διασ οράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς ροηγούµενο σ ατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία των ε ιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου, ικριώµατα και εργασία. Εξωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 3

4 Α.Τ. 5: Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α.. Χρωµατισµοί ε ιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασ οράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σ ατουλάρισµα της γυψοσανίδας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί ε ιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασ οράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία των ε ιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των όρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της α ορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά ε ί τό ου του έργου, ικριώµατα και εργασία, µε σ ατουλάρισµα της γυψοσανίδας. Α.Τ. 6 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\77.81.Α.. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών ε ιφανειών, µε σ ατουλάρισµα Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί σ ατουλαριστοί ε ί ε ιφανειών εσωτερικών ε ιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε υδατικής διασ οράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών σκυροδέµατος", "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία της ε ιφανείας, σ ατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής διασ οράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου, ικριώµατα και εργασία. Α.Τ. 7 : Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.54.Α.. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων ε ιφανειών (στιλ νοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά ε ί τό ου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών". Α.Τ. 8 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α. Εφαρµογή ε ί ξύλινων ε ιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών". Α όξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σ ατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υ οστρώµατος ή υ οστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου και εργασία. Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 4

5 Α.Τ. 9: Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.55.Α. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών ε ιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Αντισκωριακή ροστασία και χρωµατισµός σιδηρών ε ιφανειών". Α όξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδό ανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υ οστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου και εργασία. 1. Γενικοί όροι και γενικοί και ειδικοί όροι ε ιµέτρησης 1.1 Γενικοί όροι Στις τιµές µονάδος εργασιών των ανωτέρω άρθρων, ου αναφέρονται σε µονάδες εραιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες ου θα εκτελεστούν στην εριοχή του υ όψη έργου, ανεξάρτητα α ό την θέση αυτών εριλαµβάνονται: Όλες οι α αιτούµενες δα άνες για την λήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υ ολοί ων στοιχείων του έργου "Κάθε δα άνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι α αραίτητη για την λήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µ ορεί να θεµελιωθεί ου να έχει σχέση µε το είδος και την α όδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού ροσω ικού, ό ως και την δυνατότητα χρησιµο οίησης ή όχι µηχανικών µέσων Οι δα άνες των κάθε είδους ε ιβαρύνσεων στα υλικά α ό φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λ. [ λην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας εριλαµβάνονται οι δασµοί και λοι οί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για ροµήθειες εξο λισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέ εια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν αρέχεται ουσιαστικά στην Υ ηρεσία, ου θα ε ο τεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υ ηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ο οιασδή οτε βεβαίωσης για την αροχή ο οιασδή οτε ατέλειας ή α αλλαγής α ό τους δασµούς και τους υ όλοι ους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξο λισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή α αλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν α αλλάσσεται α ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων Οι δα άνες ροµηθείας των άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, α οθήκευσης, φύλαξης, ε εξεργασίας τους (αν α αιτείται) και ροσέγγισής τους, µε τις α αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις α αιτούµενες λάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών ερι τώσεων, ου η µεταφορά ληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δα άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων ροϊόντων εκσκαφών και λοι ών υλικών, σε κατάλληλους χώρους α όρριψης, λαµβανοµένων υ όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων Οι δα άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ ερωριών, υ ερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα ούς ή/και αλλοδα ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ.), δώρων εορτών, ε ιδοµάτων ου καθορίζονται α ό τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλ ), νυκτερινής α ασχόλησης ( λην των έργων ου η εκτέλεσή τους ροβλέ εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλ, του άσης φύσεως ροσω ικού (ε ιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υ αλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλ.) ηµεδα ού ή αλλοδα ού ου α ασχολείται για την κατασκευή του έργου, ε ί τό ου ή ο ουδή οτε αλλού Οι δα άνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, και λοι ών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, καθώς και λοι ών α αιτούµενων εργοταξιακών ευκολιών. 5

6 1.1.7 Οι δα άνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και α οµάκρυνσής τους µετά την εραίωση του έργου, καθώς και οι δα άνες α οκατάστασης των χώρων κατά τρό ο α οδεκτό α ό την Υ ηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους Οι κάθε είδους δα άνες για την εγκατάσταση, εξο λισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν ροβλέ εται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υ ηρεσίας Οι δα άνες των µέτρων ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της α οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα ράγµατα τρίτων, της α οφυγής ρύ ανσης ρεµάτων, οταµών, ακτών κλ, καθώς και οι δα άνες των µέτρων ροστασίας των χρωµατισµένων ε ιφανειών µέχρι την οριστική αραλαβή τους Οι δα άνες διεξαγωγής των ελέγχων οιότητος και οι δα άνες κατασκευής των άσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" και δοκιµές υλικών ου θα υ οδειχθούν α ό την Υ ηρεσία Οι δα άνες διάθεσης, ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξο λισµού και µέσων (.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) ου α αιτούνται για την κατασκευή των χρωµατισµών κ.τ.λ. στο λαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις ο οίες εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά ε ί τό ου, η συναρµολόγηση (όταν α αιτείται), η α οθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι α οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λι αντικά και λοι ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε ισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο οιαδή οτε αιτία, οι άσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις ( ου δεν οφείλονται σε υ αιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η α οσυναρµολόγησή τους (εάν α αιτείται) και η α οµάκρυνσή τους α ό το Έργο. Περιλαµβάνονται ε ίσης οι άσης φύσεως δα άνες του εφεδρικού εξο λισµού ου διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ ιση βλαβών ή για ο οιαδή οτε άλλη αιτία Οι δα άνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την ενα όθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λ Οι ε ιβαρύνσεις α ό καθυστερήσεις, µειωµένη α όδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και ροσω ικού ου οφείλονται: (α) σε εµ όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (β) στις τυχόν ιδιαίτερες α αιτήσεις αντιµετώ ισης των εµ οδίων α ό τους αρµόδιους για αυτά φορείς (γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµ οδίων, (δ) στην διενέργεια των α αιτουµένων ελέγχων (ε) σε ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη εριοχή του έργου για ο οιαδή οτε αιτία (.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υ οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ.), γενικότερα, εκτός αν ροβλέ εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο ράτησης Οι δα άνες διατήρησης, κατά την ερίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και α αλλαγµένου α ό ξένα ρος το έργο αντικείµενα, καθώς και οι δα άνες για την α όδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου και ό ως στους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δα άνες ου α ορρέουν α ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών ου εφαρµόζονται κατά ο οιονδή οτε τρό ο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δα άνες διαµόρφωσης ροσβάσεων, ροσ ελάσεων και δα έδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ου θα α αιτηθεί σε ο οιοδή οτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν ροβλέ εται ιδιαίτερη ε ιµέτρηση αυτών, καθώς και οι δα άνες α οξήλωσης των ροσωρινών κατασκευών και εριβαλλοντικής α οκατάστασης των χώρων ( ροσβάσεων, ροσ ελάσεων, δα έδων εργασίας κ.λ..) Οι δα άνες ρόληψης και α οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι α οζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε ί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ου οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υ οδείξεων της Υ ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υ αιτιότητα του Αναδόχου Οι δα άνες λήψης µέτρων για την ροστασία του εριβάλλοντος, α ό την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την αραλαβή του Έργου, ό ως αυτά καθορίζονται στους ισχύοντες εριβαλλοντικούς όρους Οι δα άνες συντήρησης του χρωµατισµένων κ.τ.λ. ε ιφανειών µέχρι την οριστική του αραλαβή Η το οθέτηση ενηµερωτικών ινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας. 6

7 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου ε ιβαρύνει τον Κύριο του Έργου Γενικοί και ειδικοί όροι τρόπου επιμέτρησης των εργασιών Γενικοί όροι Η ε ιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών ε ιµετρητικών σχεδίων και ινάκων, λαµβανοµένων υ όψη των έγγραφων εντολών της Υ ηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. Η Υ ηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος των εργασιών, κατά την κρίση της, ροκειµένου να ε ιβεβαιώσει την ορθότητα των ε ιµετρητικών στοιχείων ου υ οβάλει ο Ανάδοχος. Η ληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ραγµατικής οσότητας κάθε εργασίας, ε ιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, ε ί την τιµή µονάδας της εργασίας, ό ως αυτή καθορίζεται στα αρόντα άρθρα εργασιών. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρό ος και η µονάδα ε ιµέτρησης, καθώς και ο τρό ος ληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες αραγράφους των αρακάτω ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των ε ί µέρους εργασιών των ανωτέρω άρθρων. Αν το εριεχόµενο ενός ε ιµέρους άρθρου, ου αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή α οτελεί λήρη α οζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες ε ιµέρους εργασίες δεν θα ε ιµετρούνται ούτε θα ληρώνονται στο λαίσιο άλλου άρθρου ου εριλαµβάνεται στην ροκήρυξη. Στη ερί τωση ο οιασδή οτε διαφωνίας µε τον συνο τικό ίνακα τιµών, υ ερισχύουν οι όροι του αρόντος Ειδικοί όροι εργασιών χρωµατισµών Οι εργασίες χρωµατισµών ε ιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) ε ιφανειών. Τα γραµµικά στοιχεία ε ιµετρούνται σε µέτρα ανοιγµένης εριµέτρου διατοµής συγκεκριµένων διαστάσεων ε ί το µήκος τους (τετραγωνικά µέτρα). Η ε ιµέτρηση γίνεται ε ί στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, λήρως εραιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Α ό τις ε ιµετρούµενες ε ιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, ο ή ή κενό και α ό τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια ου δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται ό ως ορίζεται αρακάτω. Οι οσότητες των εργασιών ου εκτελέστηκαν ικανο οιητικά, ό ως αυτές ε ιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν α οδεκτές α ό την Υ ηρεσία, θα ληρώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα εργασιών της ροκήρυξης για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Οι τιµές µονάδας θα α οτελούν λήρη α οζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω αράγραφο "Ειδικοί όροι" του αρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δα άνη ου είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του αρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε ραγµατική χρωµατιζόµενη ε ιφάνεια και σε ύψος α ό το δά εδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς ου εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα της αρούσας ροκήρυξης, τα ο οία έχουν εφαρµογή όταν δεν ληρώνεται ιδιαιτέρως η δα άνη των ικριωµάτων. Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών εριλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων α ό την Ε ίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα ο οία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις ερί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού ροσω ικού, και η εργασία αφαιρέσεως και ε ανατο οθετήσεως στοιχείων (.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλ ) στις ερι τώσεις ου αυτό α αιτείται ή ε ιβάλλεται. Όταν ρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα ο οία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η ε ιµετρούµενη ε ιφάνεια των χρωµατισµών υ ολογίζεται ως το γινόµενο της α λής συµβατικής ε ιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης α ό µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα λήρους, α λής ε ιφάνειας, ε ί συµβατικό συντελεστή ο ο οίος ορίζεται αρακάτω: 7

8 α/α Είδος Συντελεστής 1. Θύρες ταµ λαδωτές ή ρεσσαριστές λήρεις ή µε υαλο ίνακες οι ο οίοι καλύ τουν λιγότερο α ό το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 λίνθου) 2,30 β) µε κάσα ε ί δροµικού τοίχου 2,70 γ) µε κάσα ε ί µ ατικού τοίχου 3,00 2. Υαλόθυρες ταµ λαδωτές ή ρεσσαριστές µε υαλο ίνακες ου καλύ τουν ερισσότερο α ό το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 λίνθου) 1,90 β) µε κάσσα ε ί δροµικού τοίχου 2,30 γ) µε κάσσα ε ί µ ατικού τοίχου 2,60 3. Υαλοστάσια : α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 λίνθου) 1,00 β) µε κάσσα ε ί δροµικού τοίχου 1,40 γ) µε κάσσα ε ί µ ατικού 1,80 δ) αραθύρων ρολλών 1,60 ε) σιδερένια 1,00 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδή οτε τύ ου (χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) λην ρολλών. 3,70 5. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : α) α λού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 β) ολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και ροδιαγραφές ενδεικτικών υλικών χρωµατισµών, ελαιοχρωµατισµών και βερνικοχρωµατισµών 2.1 Ενδεικτικά Είδη Υλικών και Τεχνικά Χαρακτηριστικά ( ροδιαγραφές) υλικών : - Ακρυλικά χρώµατα εξωτερικών χρήσεων Ακρυλικό οικοδοµικό χρώµα µε µεγάλη αντοχή στα αλκάλια και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες για ε ιχρισµένες ε ιφάνειες. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 1,40-1,49± 0,02gr/cm3 (EΛΟΤ 523), ανάλογα µε την α όχρωση Ενδεικτικό Ιξώδες : ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C) Ενδεικτική Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR)>= 0.85 Συντελεστής εκ οµ ής στην υ έρυθρη ακτινοβολία (ε)> = 0,85 Ενδεικτικός είκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI)> = Ακρυλικό αστάρι νερού διαφανές (υδατοδιαλυτό) Για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους µε αντοχή στην αλκαλικότητα των οικοδοµικών υ οστρωµάτων µε ισχυρή ρόσφυση και µεγάλη διεισδυτικότητα.το υλικό θα ρέ ει να είναι άοσµο και,φιλικό για το εριβάλλον και τον χρήστη Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 1,02 ± 0,02 g/cm3 ( ΕΛOT 523 ) - Ακρυλικό αστάρι διαλύτου, διαφανές αδιάβροχο για εξωτερικές ε ιφάνειες Ακρυλικό υ όστρωµα βάσεως διαλύτου µε ισχυρή ρόσφυση και µεγάλη διεισδυτικότητα για αστάρωµα ε ιφανειών ου βάφονται µε ακρυλικά χρώµατα, λαστικά χρώµατα, στεγανωτικά. Με ικανότητα αδιαβροχο οίησης και δια νοής χωρίς να δεν ροκαλεί κιτρινίσµατα στα τελικά χρώµατα. 8

9 - Πλαστικά χρώµατα εσωτερικών χρήσεων Πλαστικό χρώµα βάσεως συµ ολυµερούς PVA-VEOVA, µεγάλης καλυ τικότητας χωρίς αµµωνία για εσωτερικές τοιχο οιίες. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 1,44-1,52± 0,02gr/cm3 (EΛΟΤ 523), ανάλογα µε την α όχρωση Ενδεικτικό Ιξώδες : ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C). - Στόκος για σ ατουλάρισµα ( σε σκόνη)- αρετίνα Στόκος σ ατουλαρίσµατος (ιδιαίτερα λε τόκκοκο τσιµεντοκονίαµα), ενισχυµένο µε ολυµερή συστατικά (ρητίνες), για την εξοµάλυνση και ροετοιµασία ε ιφανειών τοίχου ου ρόκειται να καλυφθούν µε χρώµα, κατάλληλος για ε ιφάνειες σοβά ή σκυροδέµατος, χρώµατος λευκού. Κατάταξη ως κονίαµα τύ ου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ εδία αρµογής - Τσιµεντόστοκος εξωτερικών ε ιφανειών σε σκόνη - Ακρυλικός στόκος γυψοσανίδας Έτοιµος ακρυλικός στόκος σ ατουλαρίσµατος, κατάλληλος για σ ατουλάρισµα και αρµολόγηση γυψοσανίδων για τη διαµόρφωση ε ί εδης και λείας τελική ε ιφάνεια, έτοιµης για αστάρωµα και βαφή. - Πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών Ε οξειδικός στόκος 2 συστατικών, κατάλληλος για στοκαρίσµατα ε ιφανειών και την α οκατάσταση βλαβών σε τσιµεντοκονίες, καθώς και για το σφράγισµα ρωγµών - Ρι ολίνη ελαιόχρωµα νεφτιού (γυαλιστερή και σατινέ) Αλκυδικό βερνικόχρωµα για ξύλινες ε ιφάνειες µε αντοχές στο κιτρίνισµα, στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, στην ατµοσφαιρική ρύ ανση κ.τ.λ.. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 0,94-1,43kg/lt (ISO 2811), ανάλογα µε την α όχρωση-στιλ νότητα Ενδεικτικό Ιξώδες : 6-10 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C), ανάλογα µε τη στιλ νότητα - Σιδηροµ ογιά, ελαιόχρωµα για µεταλλικές ε ιφάνειες Αλκυλιδικό βερνικόχρωµα (ντούκο) για µέταλλα, ουρεθανικά τρο ο οιηµένο, χωρίς εριεκτικότητα σε µόλυβδο και χρωµικά, µεγάλης σκληρότητας, µε µεγάλη αντοχή αντοχή, στα χτυ ήµατα και στη φθορά. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 0,97 έως 1,19± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), ανάλογα µε την α όχρωση. Ενδεικτικό Ιξώδες : 4,5 5,5 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C). - Συντηρητικό ξύλου - µυκητιοκτόνο Υδατοδιαλυτό άχρωµο συντηρητικό ξύλου (εντοµοκτόνο, τερµιτοκτόνο, µυκητοκτόνο, ροστατευτικό κατά της σήψης του ξύλου), Για εφαρµογή σε ξυλεία εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, συµβατό µε όλα τα εµ οτιστικά και βερνίκια και ελαιοχρωµατισµούς ξύλου, είτε αυτά είναι υδατοδιαλυτά, είτε νεφτοδιαλυτά. - Αλκυδικό Αστάρι µετάλλου Αλκυδικό υ όστρωµα βερνικοχρωµάτων., κατάλληλο για µεταλλικές ε ιφάνεις χωρίς µόλυβδο και χρωµικά. και εναρµονισµένο µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ. - Αντισκωριακό ε οξειδικό αστάρι µετάλλων Ε οξειδικό αστάρι µετάλλων δύο συστατικών, α αλλαγµένο α ό χρωστικές χρωµίου και µολύβδου, εναρµονισµένο µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ. - Βελατούρα νεφτιού Υ όστρωµα ελαιοχρωµάτων, µε υψηλή καλυ τικότητα κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες ε ιφάνειες µε ικανο οιητική ρόσφυση σε αλαιά βερνικοχρώµατα διαλύτου (ρι ολίνες ή λαδοµ ογιές). 9

10 - Ξυλόστοκος Ακρυλικός στόκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για την ε ιδιόρθωση µικρών ατελειών του ξύλου ό ως σκασίµατα, τρύ ες, βαθουλώµατα - Ενισχυµένος ε ισκευαστικός στόκος µε ίνες Γεµιστός στόκος σ άτουλας για άχη µέχρι 5mm, ενισχυµένος µε συνθετική ρητίνη και ίνες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Έγχρωµο βερνίκι ξύλινων εσωτερικών ε ιφανειών Έγχρωµο βερνίκι για εφαρµογή σε εσωτερικά ξύλινα ατώµατα για εµ οτισµό και φινίρισµα τελικής ε ιφάνειας - Αστάρι δύο συστατικών για ξύλινα δά εδα - Άχρωµο Βερνίκι δύο συστατικών για ξύλινα δά εδα δύο συστατικών Άχρωµο, γυαλιστερό ή σατινέ βερνίκι για εφαρµογή σε εσωτερικά ξύλινα ατώµατα για εµ οτισµό και φινίρισµα τελικής ε ιφάνειας 2.2 Α αιτούµενες ιστο οιήσεις υλικών Για τα ροσφερόµενα υλικά θα ρέ ει να ροσκοµισθούν τα αρακάτω ιστο οιητικά του αρασκευαστή (α) Πιστο οιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 (β) Πιστο οιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 1996 Η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω ιστο οιητικών θα ρέ ει να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια της αράδοσης των ροϊόντων στην Υ ηρεσία. (γ) Ε ίσης θα ρέ ει να ροσκοµισθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών θα ε ιβεβαιώνονται α ό ιστο οιήσεις και τεχνικά φυλλάδια ροδιαγραφών σύµφωνα µε τα ρότυ α του ΕΛΟT, ISO & DIN. Ε ίσης α ό τα τεχνικά φυλλάδια θα ρέ ει να γίνεται σαφές ότι: -Τα ροϊόντα χρωµάτων και βερνικιών είναι συµµορφωµένα σύµφωνα µε οδηγία 2004/42/ΕΚ της Ευρω αϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε το εδίο εφαρµογής της οδηγίας) ου αναφέρεται σε ροϊόντα µειωµένης εριεκτικότητας σε Π.Ο.Ε.- Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC - Volatile Organic Compound), και φέρουν την κατάλληλη σήµανση. -Τα ροϊόντα είναι εναρµονισµένα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου (σύµφωνα µε το εδίο εφαρµογής αυτού) για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους εριορισµούς των χηµικών ροϊόντων (REACH) -Τα συστατικά ου υ εισέρχονται στη σύνθεση του ροϊόντος δεν εριέχουν ουσίες ου χρησιµο οιούν ή έχουν ως βάση: κάδµιο - µόλυβδο - χρώµιο VI - υδράργυρο - αρσενικό. -Στη σύσταση του ροϊόντος δεν εριλαµβάνονται ουσίες ταξινοµηµένες ως: ολύ τοξικές - τοξικές - καρκινογόνες - µεταλλαξιογόνες - τοξικές για την ανα αραγωγή. - ιατίθενται συστάσεις σχετικά µε τις συνθήκες υ ό τις ο οίες ρέ ει να διατηρείται το ροϊόν µετά το άνοιγµα του δοχείου. Ε ισηµαίνεται ότι οι τεχνικές ροδιαγραφές και τα ιστο οιητικά α οτελούν στο σύνολό τους α αράβατους όρους και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτές συνε άγεται µε οινής διακο ής των εργασιών και κήρυξης του µειοδότη ως έκ τωτου. Ε ίσης ο µειοδότης µε υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 έχει δηλώσει ότι: (α) διαθέτει ε άρκεια εξο λισµού και εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας, σε άριστη λειτουργική κατάσταση, (β) θα διατηρεί τον ιο άνω εξο λισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και θα α οκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση, 10

11 (γ) όλες οι εργασίες θα γίνονται ύστερα α ό υ οδείξεις της Υ ηρεσίας και θα συµµορφώνεται µε τις εντολές της ε ίβλεψης της Υ ηρεσίας, (δ) διαθέτει ε αρκή εµ ειρία και εξειδικευµένο ροσω ικό υ ό την καθοδήγηση εργοδηγού του συνεργείου του για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας ροκήρυξης, (ε) θα συµµορφώνεται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ό ως αυτοί καθορίζονται στα ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και θα διαθέτει στο συνεργείο του τα ροβλε όµενα µέσα ατοµικής ροστασίας, (στ) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την αντα όκριση του στις τεχνικές α αιτήσεις της διακήρυξης, (ζ) η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να εξετάσει την ικανότητα ως ρος την εκτέλεση των εριγραφόµενων στην ροκήρυξη εργασιών του συνεργείου του µειοδότη και την οιότητα των κατασκευών και των ενσωµατούµενων υλικών αντί οινής διακο ής των εργασιών και κήρυξης του µειοδότη ως έκ τωτου, (η) Ο µειοδότης υ οχρεούται να ανακατασκευάσει ή να α οκαταστήσει τυχόν ελαττωµατικές κατασκευές και υλικά στην ερί τωση ου αυτά κριθούν α ορρι τέα, χωρίς την α αίτηση ε ι λέον α οζηµίωσης. (θ) Πριν την έναρξη των εργασιών, θα γίνει δοκιµαστική εφαρµογή των ροβλε όµενων τεχνικών και κατασκευή δειγµάτων ώστε να δια ιστωθεί η καταλληλότητα του συνεργείου για την ε ιτυχή εκτέλεση των εργασιών. Ο εξο λισµός ου θα διαθέτει το συνεργείο θα ρέ ει να είναι ο κατάλληλος για την τεχνική ου θα εφαρµοστεί κατά ερί τωση. Κατά τη δοκιµαστική εφαρµογή θα χρησιµο οιείται εξο λισµός όµοιος µε αυτόν ου θα χρησιµο οιηθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας. 11

12 Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (µετά των υλικών) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. οσοστό 16% Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 1. Ικριώµατα σιδηρά µεταλλικά (για ύψος α ό το δά εδο εργασίας άνω των 5 m) 367,72 m2 5, ,60 5, ,78 2. Ε ενδύσεις ρόσοψης ικριωµάτων 367,72 m2 0,50 183,86 0,58 213,28 3. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως 34,80 m2 7,50 261,00 8,70 302,76 4. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 5. Χρωµατισµοί ε ιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασ οράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σ ατουλάρισµα της γυψοσανίδας 6. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών ε ιφανειών µε σ ατουλάρισµα 7. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 8. Εφαρµογή ε ί ξύλινων ε ιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 9. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 359,60 m2 8, ,68 9, , m2 10, ,00 11, , m2 10, ,00 11, ,00 365,40 m2 6, ,40 6, ,18 649,60 m2 11, ,40 13, ,66 37,12 m2 5,00 185,60 5,80 215, , ,59 Οι αρα άνω οσότητες µ ορούν να αυξοµειωθούν, κατά την κρίση της Υ ηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Στην ερί τωση αυτή, ο Ανάδοχος συµφωνεί να εκτελέσει τυχόν ε ι λέον οσότητες εργασιών, αµειβόµενος ανάλογα ή να µη λάβει ολόκληρο το οσό της αµοιβής του, όταν εκτελέσει λιγότερες εργασίες, ο ότε α εκδύεται του δικαιώµατός του. εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η δα άνη θα καλυφθεί α ό τις ιστώσεις ΣΑΕ 014/8 του Π Ε Υ.Π.ΠΟ.Α έργο: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)». Στο οσό της αµοιβής, ρο Φ.Π.Α., θα γίνεται αρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Στο καθαρό οσό της αρούσας σύµβασης θα γίνει κράτηση 0,10 %, σύµφωνα µε τον Νόµο 4013/ και κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% ( λέον 20% εισφοράς υ έρ ΟΓΑ) ε ί του οσού της κράτησης 0,10% σύµφωνα µε το αρ. 2/55469/0026/ έγγραφο της 26 Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ηµοσιονοµικών ιατάξεων. Οι ληρωµές θα ραγµατο οιούνται τµηµατικά µε έκδοση ε ιταγής Τρά εζας Ελλάδος α ό τον Υ όλογο ιαχειριστή στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε την ρόοδο των εργασιών, ου θα ιστο οιείται µε ινάκιο ε ιµετρήσεων και ρωτόκολλο αραλαβής, έναντι Τιµολογίων, Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας, ό ου α αιτείται, ου θα ροσκοµίζει ο Ανάδοχος. Ο τό ος αροχής των εργασιών είναι το διατηρητέο κτήριο της ρώην οικίας Σαχτούρη στην εριοχή του Ρωµέικου Γιαλού στην Μύρινα Λήµνου. Η έναρξη των ανωτέρω εργασιών θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη. Η εξέλιξη των εργασιών της αρούσας διακήρυξης θα γίνει τµηµατικά σε δύο φάσεις τουλάχιστον, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος 2 µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Ως εργοδηγός του συνεργείου ορίζεται ο κ. Μ άφας Ηλίας του Νικολάου. 12

13 Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έως τη λήξη του έργου , µε δικαίωµα τρο ο οίησης- αράτασης α ό την Υ ηρεσία της ηµεροµηνίας λήξης του έργου. Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αράτασης ή χρονικής µετάθεσης των εργασιών. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34. Ως χρόνος έναρξης των εν λόγω εργασιών ορίζεται η και λήξης η Οι τυχόν ροκύ τουσες διαφορές θα ε ιλύονται συµφώνα µε το Π.. 118/2007. Η αρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υ ογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα και έλαβε α ό δύο έκαστος των συµβαλλοµένων. Οι Συµβαλλόµενοι Η Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Ο Μειοδότης Μαρία Τα ανλή ανιά ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ευγενία Πα αδάκου 13

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Λ.Τ.Χ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Λ.Τ.Χ. Σελί δα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Λ.Τ.Χ. ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ν.ΧΩΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 160.000,00 µε ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 160.000,00 µε ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα