ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 933

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ: 933 ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα 24/04/2014 ηµέρα Πέµπτη στα Γραφεία της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου οι υ ογράφοντες Μαρία Τα ανλή ανιά ροϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ., η ο οία ενεργεί στην ροκειµένη ερί τωση ως εκ ρόσω ος του Ελληνικού ηµοσίου και η ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑ ΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε..Ε., Α.Φ.Μ , ΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα οδέχονται τα αρακάτω: Έχοντας υ όψη: 1) Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19). 2) Τα άρθρα του Ν. 2362/95 «Περί ηµόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247). 3) Το Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46). 4) Το Π.. 118/ 2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150). 5) Το Π..16/1980(ΦΕΚ 8/Α /1980) και Π.. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α /1980) ό ως συµ ληρώθηκαν µε το Π.. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α /1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ / ΟΕΠΥ / ΤΟΠΥΝΣ /15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β /2004) Α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών. 6) Την αρ. 3764/ Ένταξη Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 7) Την αρ. ΟΙΚ.3787/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 8) Την αρ. οικ. 5853/ η Τρο ο οίηση Πράξης «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". 9) Την αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/82018/2005/ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 10) Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 9202 / τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2005 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 11) Την αρ. ΥΠΠΟΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 1473 / η τρο ο οίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2005 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 12) Την µε αρ. 569/ Α όφαση ιενέργειας του διαγωνισµού για την ε ιλογή αναδόχου του έργου «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» και την συνηµµένη σε αυτήν αναλυτική ιακήρυξη. 1

2 13) Την µε αρ. 874/ (Α Α: ΒΙΗ5Γ-8ΨΧ) «Έγκριση ρακτικού Ε ιτρο ής διενέργειας ρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών και κατακύρωση της σύµβασης µε τίτλο: Εκτέλεση εργασιών χρωµατισµών ελαιοχρωµατισµών - βερνικοχρωµατισµών (συµ εριλαµβανοµένων των υλικών), για το έργο «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)». Η ρώτη των συµβαλλοµένων µε την αναφεροµένη ιδιότητά της και λαµβάνοντας υ όψη το 1 ο Πρακτικό της Ε ιτρο ής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού της 01/04/2014, το 2 ο Πρακτικό της Ε ιτρο ής του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού της 08/04/2014 και την αρ. Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Β.ΑΙ. 874 / α όφαση κατακύρωσης της αρ. 569 / ιακήρυξης, αναθέτει στην δεύτερη των συµβαλλοµένων την εκτέλεση εργασιών χρωµατισµών ελαιοχρωµατισµών - βερνικοχρωµατισµών (συµ εριλαµβανοµένων των υλικών), στο έργο: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)», σύµφωνα µε τις τιµές ου εµφανίζονται στην α ό ροσφορά της και αντί του συνολικού οσού των (22.656,54) ΕΥΡΩ λέον Φ.Π.Α. (16 %), ήτοι (26.281,59) ΕΥΡΩ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στο λαίσιο της εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)» ενταγµένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » ου εκτελείται α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου κρίνονται α αραίτητες οι εργασίες χρωµατισµών, ελαιοχρωµατισµών και βερνικοχρωµατισµών ου αφορούν γενικά στα αρακάτω µορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία του κτηρίου εκ των ο οίων οι κυριότερες είναι: Χρωµατισµός ε ιχρισµένων τοιχο οιιών όψεων µε ακρυλικά χρώµατα Χρωµατισµός εσωτερικών ε ιφανειών τοιχο οιιών και διαχωριστικών ε ιχρισµένων τοιχο οιιών µε σ ατουλαριστά λαστικά χρώµατα. Χρωµατισµός διαχωριστικών τοιχο οιιών α ό γυψοσανίδες, των ο οίων θα ροηγηθεί καλό σ ατουλάρισµα Ελαιοχρωµατισµοί, κουφωµάτων, των ο οίων η ροετοιµασία έχει γίνει ήδη α ό την Υ ηρεσία. Τα αράθυρα και οι µ αλκονό ορτες φέρουν κανάτια µε τζαµλίκια, ερβαζώµατα και καρφωτά αραθυρόφυλλα, ενώ οι εσωτερικές όρτες είναι ξύλινες ταµ λαδωτές. Ελαιοχρωµατισµός (συµ εριλαµβανοµένης της ροετοιµασίας) ταβανωµάτων τύ ου Αχανέ, τα ο οία είναι κατασκευασµένα α ό ΜDF και διαµορφώνονται µε ηχάκια και εριµετρικά κορνιζώµατα. Ελαιοχρωµατισµός (συµ εριλαµβανοµένης της ροετοιµασίας) διαφόρων ερµαρίων τα ο οία είναι κατασκευασµένα είτε α ό MDF είτε α ό σουηδική ξυλεία. Ελαιοχρωµατισµός εξωτερικής εριµετρικής ξύλινης κορνίζας, κάτω α ό την έδραση της στέγης. Βερνικοχρωµατισµός ξύλινων καρφωτών δα έδων τα ο οία είναι κατασκευασµένα µε φαρδιές τάβλες α ό σουηδική ξυλεία. Βερνικοχρωµατισµοί δύο κλιµακοστασίων (βαθµιδοφόροι, βαθµίδες, κ.τ.λ) κατασκευασµένων α ό σουηδική ξυλεία Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων κιγκλιδωµάτων (µε µ αρµακλίκια) κλιµακοστασίων, αταριού µεσο ατώµατος και β ορόφου. Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων δοκών ατωµάτων ( ατόξυλα), αφού ροηγηθεί καλό τρίψιµο, ξεχόνδριασµα και ε εξεργασία για ευθυγράµµιση της ε ιφάνειας. Ελαιοχρωµατισµοί µεταλλικών εσωτερικών και εξωτερικών δοκών διατοµής IPΕ, HEA κ.τ.λ. Ελαιοχρωµατισµοί µεταλλικών κιγκλιδωµάτων εξωστών ολυσύνθετου και σύνθετου σχεδίου. Οι εργασίες χρωµατισµών, ελαιοχρωµατισµών και βερνικοχρωµατισµών θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα αρακάτω άρθρα: 2

3 Α.Τ. 1 : Άρθρο NAOIK A/23.01.Α. Ικριώµατα σιδηρά µεταλλικά (για ύψος α ό δά εδο εργασίας άνω των 5 µέτρων) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2301 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύ ου, µε δά εδο εργασίας α ό µαδέρια. Στην τιµή συµ εριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών λαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά των άσης φύσεως υλικών ε ί τό ου του έργου, η εργασία συναρµολόγησης και α οσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. Τα ικριώµατα θα είναι ε αρκώς στερεωµένα ε ί της ε ιφάνειας του κτιρίου και µε ιδιαίτερη ροσοχή ώστε να µην ληγωθεί η λιθοδοµή, δεν θα αρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. Ως ε ιφάνεια ρος ε ιµέτρηση λαµβάνεται η ε ιφάνεια του κτιρίου ε ί της ο οίας εκτελούνται οι εργασίες ροσαυξανόµενη κατά τις αρά λευρες ροεξοχές του ικριώµατος, εφ όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο α ό 0,20 m. εν εριλαµβάνονται ενδεχόµενες κορωνίδες, κορνίζες κλ. Α.Τ. 2 : Άρθρο NAOIK A/23.14.Α.. Ε ενδύσεις ρόσοψης ικριωµάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Ε ένδυση ρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, ροσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η ε ικάλυψη θα είναι λήρης και τα φύλλα ε ικάλυψης ε αρκώς τανυσµένα. Ε ισηµαίνεται ότι η ε ένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υ οχρεωτική για όλες τις κατασκευές. Α.Τ.3 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α.. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε υδατικής διασ οράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς ροηγούµενο σ ατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία των ε ιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου, ικριώµατα και εργασία. Εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως Α.Τ. 4 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α.. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε υδατικής διασ οράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς ροηγούµενο σ ατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία των ε ιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου, ικριώµατα και εργασία. Εξωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 3

4 Α.Τ. 5: Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α.. Χρωµατισµοί ε ιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασ οράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σ ατουλάρισµα της γυψοσανίδας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί ε ιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασ οράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία των ε ιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των όρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της α ορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά ε ί τό ου του έργου, ικριώµατα και εργασία, µε σ ατουλάρισµα της γυψοσανίδας. Α.Τ. 6 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\77.81.Α.. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών ε ιφανειών, µε σ ατουλάρισµα Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ Χρωµατισµοί σ ατουλαριστοί ε ί ε ιφανειών εσωτερικών ε ιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε υδατικής διασ οράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ε ιφανειών σκυροδέµατος", "Χρωµατισµοί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων". Προετοιµασία της ε ιφανείας, σ ατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής διασ οράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου, ικριώµατα και εργασία. Α.Τ. 7 : Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.54.Α.. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων ε ιφανειών (στιλ νοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά ε ί τό ου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών". Α.Τ. 8 : Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\ Α. Εφαρµογή ε ί ξύλινων ε ιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών". Α όξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σ ατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υ οστρώµατος ή υ οστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου και εργασία. Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 4

5 Α.Τ. 9: Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.55.Α. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών ε ιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Αντισκωριακή ροστασία και χρωµατισµός σιδηρών ε ιφανειών". Α όξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδό ανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υ οστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά ε ί τό ου και εργασία. 1. Γενικοί όροι και γενικοί και ειδικοί όροι ε ιµέτρησης 1.1 Γενικοί όροι Στις τιµές µονάδος εργασιών των ανωτέρω άρθρων, ου αναφέρονται σε µονάδες εραιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες ου θα εκτελεστούν στην εριοχή του υ όψη έργου, ανεξάρτητα α ό την θέση αυτών εριλαµβάνονται: Όλες οι α αιτούµενες δα άνες για την λήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υ ολοί ων στοιχείων του έργου "Κάθε δα άνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι α αραίτητη για την λήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µ ορεί να θεµελιωθεί ου να έχει σχέση µε το είδος και την α όδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού ροσω ικού, ό ως και την δυνατότητα χρησιµο οίησης ή όχι µηχανικών µέσων Οι δα άνες των κάθε είδους ε ιβαρύνσεων στα υλικά α ό φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λ. [ λην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]. Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας εριλαµβάνονται οι δασµοί και λοι οί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για ροµήθειες εξο λισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέ εια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν αρέχεται ουσιαστικά στην Υ ηρεσία, ου θα ε ο τεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υ ηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ο οιασδή οτε βεβαίωσης για την αροχή ο οιασδή οτε ατέλειας ή α αλλαγής α ό τους δασµούς και τους υ όλοι ους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξο λισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή α αλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν α αλλάσσεται α ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων Οι δα άνες ροµηθείας των άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, α οθήκευσης, φύλαξης, ε εξεργασίας τους (αν α αιτείται) και ροσέγγισής τους, µε τις α αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις α αιτούµενες λάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών ερι τώσεων, ου η µεταφορά ληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δα άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων ροϊόντων εκσκαφών και λοι ών υλικών, σε κατάλληλους χώρους α όρριψης, λαµβανοµένων υ όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων Οι δα άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ ερωριών, υ ερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα ούς ή/και αλλοδα ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ.), δώρων εορτών, ε ιδοµάτων ου καθορίζονται α ό τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλ ), νυκτερινής α ασχόλησης ( λην των έργων ου η εκτέλεσή τους ροβλέ εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλ, του άσης φύσεως ροσω ικού (ε ιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υ αλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλ.) ηµεδα ού ή αλλοδα ού ου α ασχολείται για την κατασκευή του έργου, ε ί τό ου ή ο ουδή οτε αλλού Οι δα άνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, και λοι ών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, καθώς και λοι ών α αιτούµενων εργοταξιακών ευκολιών. 5

6 1.1.7 Οι δα άνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και α οµάκρυνσής τους µετά την εραίωση του έργου, καθώς και οι δα άνες α οκατάστασης των χώρων κατά τρό ο α οδεκτό α ό την Υ ηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους Οι κάθε είδους δα άνες για την εγκατάσταση, εξο λισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν ροβλέ εται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υ ηρεσίας Οι δα άνες των µέτρων ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της ρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της α οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα ράγµατα τρίτων, της α οφυγής ρύ ανσης ρεµάτων, οταµών, ακτών κλ, καθώς και οι δα άνες των µέτρων ροστασίας των χρωµατισµένων ε ιφανειών µέχρι την οριστική αραλαβή τους Οι δα άνες διεξαγωγής των ελέγχων οιότητος και οι δα άνες κατασκευής των άσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" και δοκιµές υλικών ου θα υ οδειχθούν α ό την Υ ηρεσία Οι δα άνες διάθεσης, ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξο λισµού και µέσων (.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) ου α αιτούνται για την κατασκευή των χρωµατισµών κ.τ.λ. στο λαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις ο οίες εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά ε ί τό ου, η συναρµολόγηση (όταν α αιτείται), η α οθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι α οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λι αντικά και λοι ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε ισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο οιαδή οτε αιτία, οι άσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις ( ου δεν οφείλονται σε υ αιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η α οσυναρµολόγησή τους (εάν α αιτείται) και η α οµάκρυνσή τους α ό το Έργο. Περιλαµβάνονται ε ίσης οι άσης φύσεως δα άνες του εφεδρικού εξο λισµού ου διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ ιση βλαβών ή για ο οιαδή οτε άλλη αιτία Οι δα άνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την ενα όθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λ Οι ε ιβαρύνσεις α ό καθυστερήσεις, µειωµένη α όδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και ροσω ικού ου οφείλονται: (α) σε εµ όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (β) στις τυχόν ιδιαίτερες α αιτήσεις αντιµετώ ισης των εµ οδίων α ό τους αρµόδιους για αυτά φορείς (γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµ οδίων, (δ) στην διενέργεια των α αιτουµένων ελέγχων (ε) σε ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη εριοχή του έργου για ο οιαδή οτε αιτία (.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υ οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ.), γενικότερα, εκτός αν ροβλέ εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο ράτησης Οι δα άνες διατήρησης, κατά την ερίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και α αλλαγµένου α ό ξένα ρος το έργο αντικείµενα, καθώς και οι δα άνες για την α όδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου και ό ως στους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δα άνες ου α ορρέουν α ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών ου εφαρµόζονται κατά ο οιονδή οτε τρό ο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δα άνες διαµόρφωσης ροσβάσεων, ροσ ελάσεων και δα έδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ου θα α αιτηθεί σε ο οιοδή οτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν ροβλέ εται ιδιαίτερη ε ιµέτρηση αυτών, καθώς και οι δα άνες α οξήλωσης των ροσωρινών κατασκευών και εριβαλλοντικής α οκατάστασης των χώρων ( ροσβάσεων, ροσ ελάσεων, δα έδων εργασίας κ.λ..) Οι δα άνες ρόληψης και α οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι α οζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε ί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ου οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υ οδείξεων της Υ ηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υ αιτιότητα του Αναδόχου Οι δα άνες λήψης µέτρων για την ροστασία του εριβάλλοντος, α ό την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την αραλαβή του Έργου, ό ως αυτά καθορίζονται στους ισχύοντες εριβαλλοντικούς όρους Οι δα άνες συντήρησης του χρωµατισµένων κ.τ.λ. ε ιφανειών µέχρι την οριστική του αραλαβή Η το οθέτηση ενηµερωτικών ινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας. 6

7 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου ε ιβαρύνει τον Κύριο του Έργου Γενικοί και ειδικοί όροι τρόπου επιμέτρησης των εργασιών Γενικοί όροι Η ε ιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών ε ιµετρητικών σχεδίων και ινάκων, λαµβανοµένων υ όψη των έγγραφων εντολών της Υ ηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. Η Υ ηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος των εργασιών, κατά την κρίση της, ροκειµένου να ε ιβεβαιώσει την ορθότητα των ε ιµετρητικών στοιχείων ου υ οβάλει ο Ανάδοχος. Η ληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ραγµατικής οσότητας κάθε εργασίας, ε ιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, ε ί την τιµή µονάδας της εργασίας, ό ως αυτή καθορίζεται στα αρόντα άρθρα εργασιών. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρό ος και η µονάδα ε ιµέτρησης, καθώς και ο τρό ος ληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες αραγράφους των αρακάτω ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των ε ί µέρους εργασιών των ανωτέρω άρθρων. Αν το εριεχόµενο ενός ε ιµέρους άρθρου, ου αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή α οτελεί λήρη α οζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες ε ιµέρους εργασίες δεν θα ε ιµετρούνται ούτε θα ληρώνονται στο λαίσιο άλλου άρθρου ου εριλαµβάνεται στην ροκήρυξη. Στη ερί τωση ο οιασδή οτε διαφωνίας µε τον συνο τικό ίνακα τιµών, υ ερισχύουν οι όροι του αρόντος Ειδικοί όροι εργασιών χρωµατισµών Οι εργασίες χρωµατισµών ε ιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) ε ιφανειών. Τα γραµµικά στοιχεία ε ιµετρούνται σε µέτρα ανοιγµένης εριµέτρου διατοµής συγκεκριµένων διαστάσεων ε ί το µήκος τους (τετραγωνικά µέτρα). Η ε ιµέτρηση γίνεται ε ί στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, λήρως εραιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Α ό τις ε ιµετρούµενες ε ιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, ο ή ή κενό και α ό τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια ου δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται ό ως ορίζεται αρακάτω. Οι οσότητες των εργασιών ου εκτελέστηκαν ικανο οιητικά, ό ως αυτές ε ιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν α οδεκτές α ό την Υ ηρεσία, θα ληρώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα εργασιών της ροκήρυξης για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Οι τιµές µονάδας θα α οτελούν λήρη α οζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω αράγραφο "Ειδικοί όροι" του αρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δα άνη ου είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του αρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε ραγµατική χρωµατιζόµενη ε ιφάνεια και σε ύψος α ό το δά εδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς ου εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα της αρούσας ροκήρυξης, τα ο οία έχουν εφαρµογή όταν δεν ληρώνεται ιδιαιτέρως η δα άνη των ικριωµάτων. Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών εριλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων α ό την Ε ίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα ο οία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις ερί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού ροσω ικού, και η εργασία αφαιρέσεως και ε ανατο οθετήσεως στοιχείων (.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλ ) στις ερι τώσεις ου αυτό α αιτείται ή ε ιβάλλεται. Όταν ρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα ο οία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η ε ιµετρούµενη ε ιφάνεια των χρωµατισµών υ ολογίζεται ως το γινόµενο της α λής συµβατικής ε ιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης α ό µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα λήρους, α λής ε ιφάνειας, ε ί συµβατικό συντελεστή ο ο οίος ορίζεται αρακάτω: 7

8 α/α Είδος Συντελεστής 1. Θύρες ταµ λαδωτές ή ρεσσαριστές λήρεις ή µε υαλο ίνακες οι ο οίοι καλύ τουν λιγότερο α ό το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 λίνθου) 2,30 β) µε κάσα ε ί δροµικού τοίχου 2,70 γ) µε κάσα ε ί µ ατικού τοίχου 3,00 2. Υαλόθυρες ταµ λαδωτές ή ρεσσαριστές µε υαλο ίνακες ου καλύ τουν ερισσότερο α ό το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 λίνθου) 1,90 β) µε κάσσα ε ί δροµικού τοίχου 2,30 γ) µε κάσσα ε ί µ ατικού τοίχου 2,60 3. Υαλοστάσια : α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 λίνθου) 1,00 β) µε κάσσα ε ί δροµικού τοίχου 1,40 γ) µε κάσσα ε ί µ ατικού 1,80 δ) αραθύρων ρολλών 1,60 ε) σιδερένια 1,00 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδή οτε τύ ου (χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) λην ρολλών. 3,70 5. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : α) α λού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 β) ολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και ροδιαγραφές ενδεικτικών υλικών χρωµατισµών, ελαιοχρωµατισµών και βερνικοχρωµατισµών 2.1 Ενδεικτικά Είδη Υλικών και Τεχνικά Χαρακτηριστικά ( ροδιαγραφές) υλικών : - Ακρυλικά χρώµατα εξωτερικών χρήσεων Ακρυλικό οικοδοµικό χρώµα µε µεγάλη αντοχή στα αλκάλια και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες για ε ιχρισµένες ε ιφάνειες. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 1,40-1,49± 0,02gr/cm3 (EΛΟΤ 523), ανάλογα µε την α όχρωση Ενδεικτικό Ιξώδες : ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C) Ενδεικτική Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR)>= 0.85 Συντελεστής εκ οµ ής στην υ έρυθρη ακτινοβολία (ε)> = 0,85 Ενδεικτικός είκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI)> = Ακρυλικό αστάρι νερού διαφανές (υδατοδιαλυτό) Για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους µε αντοχή στην αλκαλικότητα των οικοδοµικών υ οστρωµάτων µε ισχυρή ρόσφυση και µεγάλη διεισδυτικότητα.το υλικό θα ρέ ει να είναι άοσµο και,φιλικό για το εριβάλλον και τον χρήστη Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 1,02 ± 0,02 g/cm3 ( ΕΛOT 523 ) - Ακρυλικό αστάρι διαλύτου, διαφανές αδιάβροχο για εξωτερικές ε ιφάνειες Ακρυλικό υ όστρωµα βάσεως διαλύτου µε ισχυρή ρόσφυση και µεγάλη διεισδυτικότητα για αστάρωµα ε ιφανειών ου βάφονται µε ακρυλικά χρώµατα, λαστικά χρώµατα, στεγανωτικά. Με ικανότητα αδιαβροχο οίησης και δια νοής χωρίς να δεν ροκαλεί κιτρινίσµατα στα τελικά χρώµατα. 8

9 - Πλαστικά χρώµατα εσωτερικών χρήσεων Πλαστικό χρώµα βάσεως συµ ολυµερούς PVA-VEOVA, µεγάλης καλυ τικότητας χωρίς αµµωνία για εσωτερικές τοιχο οιίες. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 1,44-1,52± 0,02gr/cm3 (EΛΟΤ 523), ανάλογα µε την α όχρωση Ενδεικτικό Ιξώδες : ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C). - Στόκος για σ ατουλάρισµα ( σε σκόνη)- αρετίνα Στόκος σ ατουλαρίσµατος (ιδιαίτερα λε τόκκοκο τσιµεντοκονίαµα), ενισχυµένο µε ολυµερή συστατικά (ρητίνες), για την εξοµάλυνση και ροετοιµασία ε ιφανειών τοίχου ου ρόκειται να καλυφθούν µε χρώµα, κατάλληλος για ε ιφάνειες σοβά ή σκυροδέµατος, χρώµατος λευκού. Κατάταξη ως κονίαµα τύ ου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ εδία αρµογής - Τσιµεντόστοκος εξωτερικών ε ιφανειών σε σκόνη - Ακρυλικός στόκος γυψοσανίδας Έτοιµος ακρυλικός στόκος σ ατουλαρίσµατος, κατάλληλος για σ ατουλάρισµα και αρµολόγηση γυψοσανίδων για τη διαµόρφωση ε ί εδης και λείας τελική ε ιφάνεια, έτοιµης για αστάρωµα και βαφή. - Πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών Ε οξειδικός στόκος 2 συστατικών, κατάλληλος για στοκαρίσµατα ε ιφανειών και την α οκατάσταση βλαβών σε τσιµεντοκονίες, καθώς και για το σφράγισµα ρωγµών - Ρι ολίνη ελαιόχρωµα νεφτιού (γυαλιστερή και σατινέ) Αλκυδικό βερνικόχρωµα για ξύλινες ε ιφάνειες µε αντοχές στο κιτρίνισµα, στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, στην ατµοσφαιρική ρύ ανση κ.τ.λ.. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 0,94-1,43kg/lt (ISO 2811), ανάλογα µε την α όχρωση-στιλ νότητα Ενδεικτικό Ιξώδες : 6-10 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C), ανάλογα µε τη στιλ νότητα - Σιδηροµ ογιά, ελαιόχρωµα για µεταλλικές ε ιφάνειες Αλκυλιδικό βερνικόχρωµα (ντούκο) για µέταλλα, ουρεθανικά τρο ο οιηµένο, χωρίς εριεκτικότητα σε µόλυβδο και χρωµικά, µεγάλης σκληρότητας, µε µεγάλη αντοχή αντοχή, στα χτυ ήµατα και στη φθορά. Οι τελικοί χρωµατισµοί θα ε ιλεγούν α ό τους ε ιβλέ οντες του έργου, κατό ιν εφαρµογής δοκιµίων. Ενδεικτικό Ειδικό βάρος: 0,97 έως 1,19± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), ανάλογα µε την α όχρωση. Ενδεικτικό Ιξώδες : 4,5 5,5 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 C). - Συντηρητικό ξύλου - µυκητιοκτόνο Υδατοδιαλυτό άχρωµο συντηρητικό ξύλου (εντοµοκτόνο, τερµιτοκτόνο, µυκητοκτόνο, ροστατευτικό κατά της σήψης του ξύλου), Για εφαρµογή σε ξυλεία εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, συµβατό µε όλα τα εµ οτιστικά και βερνίκια και ελαιοχρωµατισµούς ξύλου, είτε αυτά είναι υδατοδιαλυτά, είτε νεφτοδιαλυτά. - Αλκυδικό Αστάρι µετάλλου Αλκυδικό υ όστρωµα βερνικοχρωµάτων., κατάλληλο για µεταλλικές ε ιφάνεις χωρίς µόλυβδο και χρωµικά. και εναρµονισµένο µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ. - Αντισκωριακό ε οξειδικό αστάρι µετάλλων Ε οξειδικό αστάρι µετάλλων δύο συστατικών, α αλλαγµένο α ό χρωστικές χρωµίου και µολύβδου, εναρµονισµένο µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ. - Βελατούρα νεφτιού Υ όστρωµα ελαιοχρωµάτων, µε υψηλή καλυ τικότητα κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες ε ιφάνειες µε ικανο οιητική ρόσφυση σε αλαιά βερνικοχρώµατα διαλύτου (ρι ολίνες ή λαδοµ ογιές). 9

10 - Ξυλόστοκος Ακρυλικός στόκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για την ε ιδιόρθωση µικρών ατελειών του ξύλου ό ως σκασίµατα, τρύ ες, βαθουλώµατα - Ενισχυµένος ε ισκευαστικός στόκος µε ίνες Γεµιστός στόκος σ άτουλας για άχη µέχρι 5mm, ενισχυµένος µε συνθετική ρητίνη και ίνες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Έγχρωµο βερνίκι ξύλινων εσωτερικών ε ιφανειών Έγχρωµο βερνίκι για εφαρµογή σε εσωτερικά ξύλινα ατώµατα για εµ οτισµό και φινίρισµα τελικής ε ιφάνειας - Αστάρι δύο συστατικών για ξύλινα δά εδα - Άχρωµο Βερνίκι δύο συστατικών για ξύλινα δά εδα δύο συστατικών Άχρωµο, γυαλιστερό ή σατινέ βερνίκι για εφαρµογή σε εσωτερικά ξύλινα ατώµατα για εµ οτισµό και φινίρισµα τελικής ε ιφάνειας 2.2 Α αιτούµενες ιστο οιήσεις υλικών Για τα ροσφερόµενα υλικά θα ρέ ει να ροσκοµισθούν τα αρακάτω ιστο οιητικά του αρασκευαστή (α) Πιστο οιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 (β) Πιστο οιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 1996 Η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω ιστο οιητικών θα ρέ ει να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια της αράδοσης των ροϊόντων στην Υ ηρεσία. (γ) Ε ίσης θα ρέ ει να ροσκοµισθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών θα ε ιβεβαιώνονται α ό ιστο οιήσεις και τεχνικά φυλλάδια ροδιαγραφών σύµφωνα µε τα ρότυ α του ΕΛΟT, ISO & DIN. Ε ίσης α ό τα τεχνικά φυλλάδια θα ρέ ει να γίνεται σαφές ότι: -Τα ροϊόντα χρωµάτων και βερνικιών είναι συµµορφωµένα σύµφωνα µε οδηγία 2004/42/ΕΚ της Ευρω αϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε το εδίο εφαρµογής της οδηγίας) ου αναφέρεται σε ροϊόντα µειωµένης εριεκτικότητας σε Π.Ο.Ε.- Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC - Volatile Organic Compound), και φέρουν την κατάλληλη σήµανση. -Τα ροϊόντα είναι εναρµονισµένα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου (σύµφωνα µε το εδίο εφαρµογής αυτού) για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους εριορισµούς των χηµικών ροϊόντων (REACH) -Τα συστατικά ου υ εισέρχονται στη σύνθεση του ροϊόντος δεν εριέχουν ουσίες ου χρησιµο οιούν ή έχουν ως βάση: κάδµιο - µόλυβδο - χρώµιο VI - υδράργυρο - αρσενικό. -Στη σύσταση του ροϊόντος δεν εριλαµβάνονται ουσίες ταξινοµηµένες ως: ολύ τοξικές - τοξικές - καρκινογόνες - µεταλλαξιογόνες - τοξικές για την ανα αραγωγή. - ιατίθενται συστάσεις σχετικά µε τις συνθήκες υ ό τις ο οίες ρέ ει να διατηρείται το ροϊόν µετά το άνοιγµα του δοχείου. Ε ισηµαίνεται ότι οι τεχνικές ροδιαγραφές και τα ιστο οιητικά α οτελούν στο σύνολό τους α αράβατους όρους και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτές συνε άγεται µε οινής διακο ής των εργασιών και κήρυξης του µειοδότη ως έκ τωτου. Ε ίσης ο µειοδότης µε υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 έχει δηλώσει ότι: (α) διαθέτει ε άρκεια εξο λισµού και εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας, σε άριστη λειτουργική κατάσταση, (β) θα διατηρεί τον ιο άνω εξο λισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και θα α οκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση, 10

11 (γ) όλες οι εργασίες θα γίνονται ύστερα α ό υ οδείξεις της Υ ηρεσίας και θα συµµορφώνεται µε τις εντολές της ε ίβλεψης της Υ ηρεσίας, (δ) διαθέτει ε αρκή εµ ειρία και εξειδικευµένο ροσω ικό υ ό την καθοδήγηση εργοδηγού του συνεργείου του για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας ροκήρυξης, (ε) θα συµµορφώνεται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ό ως αυτοί καθορίζονται στα ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και θα διαθέτει στο συνεργείο του τα ροβλε όµενα µέσα ατοµικής ροστασίας, (στ) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την αντα όκριση του στις τεχνικές α αιτήσεις της διακήρυξης, (ζ) η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να εξετάσει την ικανότητα ως ρος την εκτέλεση των εριγραφόµενων στην ροκήρυξη εργασιών του συνεργείου του µειοδότη και την οιότητα των κατασκευών και των ενσωµατούµενων υλικών αντί οινής διακο ής των εργασιών και κήρυξης του µειοδότη ως έκ τωτου, (η) Ο µειοδότης υ οχρεούται να ανακατασκευάσει ή να α οκαταστήσει τυχόν ελαττωµατικές κατασκευές και υλικά στην ερί τωση ου αυτά κριθούν α ορρι τέα, χωρίς την α αίτηση ε ι λέον α οζηµίωσης. (θ) Πριν την έναρξη των εργασιών, θα γίνει δοκιµαστική εφαρµογή των ροβλε όµενων τεχνικών και κατασκευή δειγµάτων ώστε να δια ιστωθεί η καταλληλότητα του συνεργείου για την ε ιτυχή εκτέλεση των εργασιών. Ο εξο λισµός ου θα διαθέτει το συνεργείο θα ρέ ει να είναι ο κατάλληλος για την τεχνική ου θα εφαρµοστεί κατά ερί τωση. Κατά τη δοκιµαστική εφαρµογή θα χρησιµο οιείται εξο λισµός όµοιος µε αυτόν ου θα χρησιµο οιηθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας. 11

12 Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (µετά των υλικών) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. οσοστό 16% Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 1. Ικριώµατα σιδηρά µεταλλικά (για ύψος α ό το δά εδο εργασίας άνω των 5 m) 367,72 m2 5, ,60 5, ,78 2. Ε ενδύσεις ρόσοψης ικριωµάτων 367,72 m2 0,50 183,86 0,58 213,28 3. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως 34,80 m2 7,50 261,00 8,70 302,76 4. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών ε ιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 5. Χρωµατισµοί ε ιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασ οράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σ ατουλάρισµα της γυψοσανίδας 6. Χρωµατισµοί ε ί ε ιφανειών ε ιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασ οράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή ολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών ε ιφανειών µε σ ατουλάρισµα 7. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξύλινων ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 8. Εφαρµογή ε ί ξύλινων ε ιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 9. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών ε ιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 359,60 m2 8, ,68 9, , m2 10, ,00 11, , m2 10, ,00 11, ,00 365,40 m2 6, ,40 6, ,18 649,60 m2 11, ,40 13, ,66 37,12 m2 5,00 185,60 5,80 215, , ,59 Οι αρα άνω οσότητες µ ορούν να αυξοµειωθούν, κατά την κρίση της Υ ηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Στην ερί τωση αυτή, ο Ανάδοχος συµφωνεί να εκτελέσει τυχόν ε ι λέον οσότητες εργασιών, αµειβόµενος ανάλογα ή να µη λάβει ολόκληρο το οσό της αµοιβής του, όταν εκτελέσει λιγότερες εργασίες, ο ότε α εκδύεται του δικαιώµατός του. εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η δα άνη θα καλυφθεί α ό τις ιστώσεις ΣΑΕ 014/8 του Π Ε Υ.Π.ΠΟ.Α έργο: «Α οκατάσταση - διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας ( ρώην οικία Σαχτούρη)». Στο οσό της αµοιβής, ρο Φ.Π.Α., θα γίνεται αρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Στο καθαρό οσό της αρούσας σύµβασης θα γίνει κράτηση 0,10 %, σύµφωνα µε τον Νόµο 4013/ και κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% ( λέον 20% εισφοράς υ έρ ΟΓΑ) ε ί του οσού της κράτησης 0,10% σύµφωνα µε το αρ. 2/55469/0026/ έγγραφο της 26 Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ηµοσιονοµικών ιατάξεων. Οι ληρωµές θα ραγµατο οιούνται τµηµατικά µε έκδοση ε ιταγής Τρά εζας Ελλάδος α ό τον Υ όλογο ιαχειριστή στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε την ρόοδο των εργασιών, ου θα ιστο οιείται µε ινάκιο ε ιµετρήσεων και ρωτόκολλο αραλαβής, έναντι Τιµολογίων, Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας, ό ου α αιτείται, ου θα ροσκοµίζει ο Ανάδοχος. Ο τό ος αροχής των εργασιών είναι το διατηρητέο κτήριο της ρώην οικίας Σαχτούρη στην εριοχή του Ρωµέικου Γιαλού στην Μύρινα Λήµνου. Η έναρξη των ανωτέρω εργασιών θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη. Η εξέλιξη των εργασιών της αρούσας διακήρυξης θα γίνει τµηµατικά σε δύο φάσεις τουλάχιστον, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος 2 µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Ως εργοδηγός του συνεργείου ορίζεται ο κ. Μ άφας Ηλίας του Νικολάου. 12

13 Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έως τη λήξη του έργου , µε δικαίωµα τρο ο οίησης- αράτασης α ό την Υ ηρεσία της ηµεροµηνίας λήξης του έργου. Η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αράτασης ή χρονικής µετάθεσης των εργασιών. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34. Ως χρόνος έναρξης των εν λόγω εργασιών ορίζεται η και λήξης η Οι τυχόν ροκύ τουσες διαφορές θα ε ιλύονται συµφώνα µε το Π.. 118/2007. Η αρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υ ογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα και έλαβε α ό δύο έκαστος των συµβαλλοµένων. Οι Συµβαλλόµενοι Η Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Ο Μειοδότης Μαρία Τα ανλή ανιά ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ευγενία Πα αδάκου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί η προµήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 16-10-2014 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ αρ.πρωτ.32062 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 10/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: Α ΑΜ:14REQ002407581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 10/11/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 73732 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα