!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!"

Transcript

1 !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&!

2 02.(#-L,-2%+.*5+,-$M.*5+ -L2)(! %! '()*+,(-./! 01*12-13.! *+4! $4$*.,1*+/!,(*13+-56! 017! *%/! 040' /! +-2#68$%/! *+4! +970+:! 970*:+4! *%/! )(-7+;./!,('<*%/! 01=5/! 017! +! (6*+)7$,>/! 017! %! ()7$.,16$%! *>$+! *86! 437$*#,(686! >$+! 017! *86! 161,(6>,(686! 6#%4N5+ -L2)(+ +! )-+$97+-7$,>/! (6>/! $4$*.,1*+/!,(*13+-56! 271! *%6! *+! *+! 9461*>6! 37'70>! )-+/! *+! (6(-2(710#! 1)+*('($,1*70>! F,(! >$+! *+! 9461*>6! ;1,%'>*(-%! 01*16#'8$%! 014$B,86G! 017! *+! +)+B+! F$:$*%,1!,(*13+-56G! =1! (6*#$$(*17! 1-,+670#! $*7/! 01*(4=:6$(7/! *+4! H(670+:! I+'(+9+,70+:! J;(9B+4! *%/! )>'%/! 017! $*%6! 9%,7+4-2B1! (6>/!,%;167$,+:! 01*12-13./! 017! )1-10+'+:=%$%/! *86! 040' ! 9(70*56! 971;-+670#! 8/! 1)+*<'($,1! *86! (31-,+D>,(686! 040' ! -4=,B$(86! 017!! #''86!,%!)-+?'()>,(686!(C('BC(86!

3 Περιεχόμενο Φάσεων Μελέτης Ü Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης Ü Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων Ü Προσδιορισμός και διαστασιολόγηση προκαταρκτικών εναλλακτικών Φάση Ι σεναρίων Ü Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων βάσει κριτηρίων Ü Παρουσίαση των προκαταρκτικών προτάσεων/σεναρίων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Τεχνική Υπηρεσία, στους φορείς της πόλης κλπ Ü Οριστικοποίηση των προτάσεων Φάση ΙΙ Ü Εξειδίκευση των ρυθμίσεων Ü Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των παρεμβάσεων Ü Έγκριση της τελικής πρότασης από το ΔΣ Φάση ΙΙΙ Ü Επεξεργασία και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιλεγέντος Σχεδίου

4 Αναλυτικότερα στην Φάση Ι για την ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης πραγματοποιήθηκαν σειρά Ερευνών/ Μετρήσεων, Απογραφών και Καταγραφών: ü Απογραφή οδικού δικτύου και σήμανσης ü Απογραφή χρήσεων γης ü Απογραφή στάθμευσης ü Απογραφή χαρακτηριστικών των Δημόσιων συγκοινωνιών ü Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου συνολικά σε 40 σταθμούς ü Απογραφή τροχαίων ατυχημάτων τη τελευταία πενταετία, ü Καταγραφή σηματοδότησης (στις θέσεις όπου έγιναν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου) ü Ερευνες προθέσεων κοινού Παράλληλα αξιολογήθηκαν σχετικές μελέτες και έγιναν επαφές με φορείς της πόλης που διατύπωσαν τις απόψεις τους

5 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας μελέτης παρουσιάζονται σε τρία Τεύχη με τα σχετικά παραρτήματα και απεικονίζονται σε χάρτες εντός και εκτός κειμένου Τεύχη Τεύχος 1 Περιεχόμενα Τεχνικής Εκθεσης Κεφ. 1: Γενικά στοιχεία μελέτης Κεφ. 2: Τοπογραφικά υπόβαθρα Δημιουργία Γεωβάσης (GIS) Κεφ. 3: Πολεοδομική Θεώρηση Κεφ. 4: Διατύπωση και εξέταση απόψεων από φορείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και παρουσίαση και κριτική πρόσφατων σχετικών μελετών Τεύχος 2 Κεφ. 5: Υφιστάμενη συγκοινωνιακή υποδομή και λειτουργία οδικού δικτύου Τεύχος 3 Κεφ. 6: Απόψεις κοινού Κεφ. 7: Ανάπτυξη και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου Κεφ. 8: Σχέδια κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Προκαταρκτικές προτάσεις

6 I(-7+;.!,('<*%/! IT!VU!I(-71$*70.! )(-7+;.!!!! IT!ZU!E$*70.! )(-7+;.!!!!! IT![U!N(6*-70.! )(-7+;.!

7 9-'(%OV+XE+98X+ Q-7+=(*(B*17! 1)>! *%6! 10*+2-1,,.! F 6 > * 7 1 * % 6! R A! H : * $ + 4! F * + ' 7 0 #! 0 1 *%! 94*70.! )(-73(-(710.! +9>! F?>-(71!017!94*70#G! 0'(B6+6*1/!017!)#'7! $*%6!10*+2-1,,.! 0Q.(#N5+(Q.N5!

8 9-'(%OV+YE+98Y+ Q-BD(*17! )(-7,(*-70#! 1)>! *%6! 10*+2-1,,.! *%! 6+%*.! 2-1,,.!)+4!97<-;(*17! 1)>! *+! E(-+9->,7+! *%6! L261*B1! Q9>! F?>-(71G! 017! *%! 6+%*.! 2-1,,.! )+4! 97<-;(*17! 94*70#! *+4! 0>,?+4! *+4! HA! I(-73(-(710+:! g+$+0+,(b+4! E'(C169-+:)+'%/A! E)>! *%6! )(-7+;.! (C17-(B*17! %! )(-7+;.! ITZ! 9-'()Q.(#V+4-'(%OV+ )+4!)(-7'1,?#6(7U!! )(-7+;</! ) ! 2(8-270.!2%!0')!!

9 9-'(%OV+ZE+98Z+ Q-7+=(*(B*17!1)>!*7/! +9+:/U! ha!i1$7'<8/! L'(4=(-B+4! N86$*16*B6+4! Zb L'(4=(-B+4! E'(C#69-+4!-2.'(#V+4-'(%OV!

10 9%$-%3%,(#V+[-\'*Q*+ l! 7$*+-B1! *+4! )+'(+9+,70+:! $;(971$,+:! *%/! )>'%/! *%/! E'(C169-+:)+'%/! C(076#! $;(9>6! *14*>;-+61!,(!*%6!7$*+-B1!*%/!!017!!$46(;BD(*17!,<;-7!$.,(-1A!! LB617! B$8/! 1)>! *7/! ('#;7$*(/! (''%670</! )+4! %! 16#)*4C%! *%/! 10+'+:=%$(! 971;-+670#! $(! $%,16*70>!?1=,>! *7/! 1-;</O01*(4=:6$(7/! *+4! $;(971$,+:! F,(! $*-1*%270</! ()7'+2</! #''+*(!,(! =(*70</!017!#''+*(!!,(!4)>!$4D.*%$%!()7'+2</G!!;8-B/!14*>!61!$%,1B6(7!>*7!%!$:2;-+6%!)>'%!9(6! 16*7,(*8)BD(7! )-+0'.$(7/! 271! *%! 971,>-38$%! ->'+4! *%/! $*%6! (4-:*(-%! )(-7+;.! $*1! )'1B$71! *+4! 16*12867$,+:!*>$+!$(!(=670>!>$+!017!$(!(4-8)1m0>!017!97(=6</!()B)(9+A!

11 X]^]E+D%+4'\.%+QOM3(%GGGG+D%+(Q.%'(#N+#M2.'%+ P+!)-5*+!-4,+*+,70>!$;<97+! (0)+6(B*17!*+!Zfef!1)>! n5$+4/!*(;670+:/!,(*#!*%! 01*#'%\%!*%/!)>'%/!1)>!*1! -8$70#!$*-1*(:,1*1!017! 4'+)+7(B*17!)1-#!*7/! 16*79-#$(7/!*86!P+:-086! Q! 1$*70>/! 7$*>/! ;1-10*%-BD(*17! 1)>! (4=:2-1,,+4/! 9->,+4/! )'#*+4/! f,a! 017! +-=+25671! 040'70.! FI'1*(B1! N:)-+4! $.,(-1G! 971,<*-+4! [c,! )(-B)+4! 017!,B1! 161*+'70>*(-1! *(*-#286%! ;8-B/! $13.!+-7+=<*%$%!FI'1*(B1!L'(4=(-B1/GA!

12 X_ZX+I+QV,-')+ ZX[ZU! l! (201*#$*1$%! *86! )-+$3:286!,(*#! *%6!,70-1$71*70.! 01*1$*-+3.! *+! ZXVV! +9.2%$(! $*%6! ()<0*1$%! *%/! )>'%/! 017!,(! *+! K7#*12,1! *%/! fo[ozx[z! (20-B6(*17! *+! 6<+! n4,+*+,70>! J;<97+! *%/! )>'%/A!! ZX[cU!oI(-B!*-+)+)+7.$(8/!017!*+)70./!()(0*#$(8/!*+4!$;(9B+4!*%/! )>'(8/!E'(C169-+4)>'(8/pA!! ZXefU! *+! )-5*+! 97#*12,1! (09B9(*17! *+! 161=(8-.$(8/! 017! ()(0*#$(8/! *+4! -4,+*+,70+:! $;(9B+4! E'(C169-+4)>'(8/! 017! 01=+-7$,+:! *86! >-86! 017! )(-7+-7$,56!9+,.$(8/!*86!+70+)<986!14*+:p!! ZXfXU! S20-7$%! )+'(+9+,70./!,('<*%/! 161=(5-%$%/! E'(C169-+:)+'%/! E)+\%!*%/!)1-1'710./! '(83>-+4!! +4!17A!

13 I(-7+;</!)+'(+9+,7056!,('(*56!017!-4,+*+,7056!$;(9B86!

14 Χρήσεις γης Καθορίζονται και οργανώνονται από τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου και εξειδικεύονται από τις πολεοδομικές μελέτες

15 a'vq-(5+=*5+=-2(#%p+9%$-%3%,(#%p+6o-3l%"+ ZAVcq! EJP&NQ!InEJ&gQ!Y! dawbq! WAWcq! i&ieyi&qie!inqj! LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg! ZcAXXq! eadcq! LILNPEJl!JRLK&QM! NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ! IQh&P&JP&NLJ! PQI&NQ!NLgPnQ! ZA[eq! caddq! R-.$(7!H%/! EahlP&JTQJ! EJP&NQ!InEJ&gQ!Y!LhLMaLnQ&! RrnQ&! i&qtlreg&eyi&qplrg&e! i&ieyi&qie!inqj!lsmh&egjl! LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg!TLJrg! TLPE"QnEJ! LNIE&KLMJl! LILNPEJl!JRLK&QM!IQhlJ! &K&E&PLnLJ!RnlJL&J! NEPQ&N&E! NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ!IQhlJ! ILn&aEhtl! IQh&P&JP&NLJ!hL&PQMnH&LJ! InQgQ&E! PQI&NQ!NLgPnQ!JMgQ&N&EJ!Y! HL&PQg&EJ! PQMn&JTQJYEgEtMRl! a($,+=(*%,<6(/!r-.$(7/!2%/!hij!y!i+$+$*#!fqg!

16 a'vq-(5+b*5+w-q,%w-.*,m2-5+#)(+4'%.-(2n,-2-5+)4n+9%$-%3%,(#m5+8-$m.-5+ %)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+, 0.30% (),/$+*)+-'#'4,0&, 0.44% 3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+, 0.37% 3$)$%&+&, 0.45% 2)-$($+*)+, 0.50%./&+%",($%)$ 01/)$, 0.62% '.-&($+*)+, 2.19% "%2'$3",+&, 3.23% "$3$%"+ 0/&+"$+, 4.23% 2)-")3)*$%) %"#(/), 4.50% "-",."/)$ 01/)$-2/'+$#), 5.83% 01/)+ +('.*",+&+, 0.09% '/0'$)-)!$%)+ 01/)+, 0.06% 0)#3/"*2)/$), 0.08% "%()+ +0"3$), (36789), 0.07%,2)3)*"+, 0.07%!"#$%& %'()$%$' '*$!&+ %'()$%$',!"$' "*2)/$), 0.03% "-",."/)$ 01/)$-2/'+$#) "*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#', 2)-")3)*$%) %"#(/) 0.05% "!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# "$3$%"+ 0/&+"$+ *"(';)/1#, 0.03%!"#$%& %'()$%$', 47.05% "%2'$3",+& '.-&($+*)+./&+%",($%)$ 01/)$ 2)-$($+*)+ 3$)$%&+& (),/$+*)+-'#'4,0& 3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+ %)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+ 01/)+ +('.*",+&+,!"$', 12.44% 0)#3/"*2)/$) '*$!&+ %'()$%$', 17.36% "%()+ +0"3$), (36789),2)3)*"+ '/0'$)-)!$%)+ 01/)+ "*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#' "!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# *"(';)/1# "*2)/$) R-.$(7/!H%/!]!L20(0-7,<6(/!017!4)>! <20-7$%!IT!I+$+$*#!FqG!

17 ;-.$(7/!(B617!14*</!)+4!)-+?'<)+6*17!1)>!*7/! ;-.$(7/!*86!+70+9+,7056!*(* !017! 13+-+:6!$(!;-.$(7/!0+76>;-%$*(/!.!0+7683('(B/! J*%6!(0*>/!$;(9B+4!)(-7+;.!4)#-;+46!97#$)1-*(/! ;8-+=(*.$(7/!.!017!*+)70</!$420(6*-5$(7/!;-.$(86!2%/A!Q7! 04-B8/!!$*+!*,.,1!*+4!+970+:!970*:+4!)+4!<;(7!)->$?1$%! Q9>/!017!%!IALAQA!E'(C169-+:)+'%/!]!N.)86A!

18 ?#.N5+QO-3L%"+4-'(%OM5+I+a'VQ-(5+=*5++

19 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (%) ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.51% ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 53 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 22.28% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 42 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 12.07% ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 29 ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9.05% ΕΜΠΟΡΙΟ 23 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 4.81% ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 18 ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3.37% ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.51% ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 12 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.96% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 10 ΕΜΠΟΡΙΟ 1.78% ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 7 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.20% ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS 0.65% ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0.57% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0.52% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS 4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 0.45% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0.42% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0.34% ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0.29% ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 0.14% ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0.06% ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

20 ;1-10*%-BD(*17!1)>!*+!HIJ!8/!)(-7+;.!i&IEYi&QIE! )-+/!(C42B16$%! *+!0*7-710>!1)>=(,1!1''#!017!*+!,(2#'+!,<2(=+/!*86! 797+0*%$756!4).-C16!()B$%/!)1-#2+6*(/!)+4! $46<?1''16!$*%!971,>-38$%!*+4!)>'+4!<'C%/! (201*#$*1$%/!)+'401*1$*%,#*86!4)(-*+)70+:! (,)+-B+4!4%"+)$$Rc%"2+3"2),(#R+.*+&"Q(%b2S,L)+.*5+#)(+.%+-L3%5+.S2+,-.)#(2VQ-S2+)4N+#)(+4'%5+ )".VG++

21 a'vq-(5+=*5+d+9n$%(+m$1*5+,-.)#(2vq-s2+ Q7!;-.$(7/!2%/!)+4!1)+*('+:6!)>'+4/!<'C%/!,(*1076.$(86! )+7+:6*17!$*+6! 1$*70>!017!$*+6!)(-71$*70>!;5-+!8/!)-+/!*1!;1-10*%-7$*70#!*86!,(*1076.$(86!017!*7/! 1)17*.$(7/!4)+9+,56A!!-2.'(#V+9-'(%OV+d+9-'(%OV+98Z! C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!?1S)Q.(#N5+O\'%5!

22 !-2.'(#V+9-'(%OV+d+ 9-'(%OV+98Z!!!!! K70%2+-70#!2-13(B1!0')! NPLh! L,)>-7+U!'71670>!017!;+69-(,)>-7+! 0<6*-1!971$0<91$%/!Fuvwx!]!uyz{G!0')!!! J%,(756(*17!>*7!9(6!1-0(B!2(670#!%!)+$+*70.!01*12-13.!*86!;-.$(86!1''#!1)17*(B*17!017!%!16#'4$%! *86! )+7+*7056! ;1-10*%-7$*7056! *%/! 01=(,7#/! 01=5/! 017! *86! 1)17*+:,(686!,(*1076.$(86! 017! 4)+9+,56O016>686! F);! ;5-+7! ;5-+7! 8-#-7+! (3+971$,+:! *86!01*1$*%,#*86!0')GA!!! &971B*(-+! (69713<-+6! =1! (7970#! 271! *%6! )(-7+;.! *1! 1)+*('<$,1*1! *%/! 01*12-13./! ;-.$(86! 2%/! 7$+2(B+4! 017! +->386!)+4! =1! >$+! 9461*>*%*1! 10-7?<$*(-%/!1)+*:)8$%/!!*%/!437$*#,(6%/!01*#$*1$%/!017!*%!971$)+-#/!*86!;-.$(86!

23 C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!!! ;(B!%!01*+70B1!,(!$46'(7*+4-2B1!;-.$(86!04-B8/!'71670+:!(,)+-B+4!,(! (C4)%-(*.$(7/!$(!()B)(9+!2(7*+67#/! <+$-(.%"'bl)+#).)q.*,r.s2+.'%&l,s2+,-br$s2+)$"ql3s2+efghij+ kljminfo+q-+n$*+.*2+)q.(#v+4-'(%ov+eq-+-4l4-3%+b-(.%2(r5o+os'l5+.*2+ 4'Np$-q*+WMQ-S2+Q.RW,-"Q*5+b()+.*2+-1"4*'M.*Q*+.S2+4-$).\2+.%"5+e-$RO(Q.-5+%(+4-'(4.\Q-(5+4%"+3()WM.%"2+(3(S.(#%P5+O\'%"5+ Q.RW,-"Q*5or++MO-(+Q)2+)4%.M$-Q,)+.*2+)P1*Q*+.*5+cV.*Q*5+ Q.RW,-"Q*5+Q.%+3*,NQ(%+O\'%+e4)'R+.*2+%3N+Q.RW,-"Q*o+

24 ?1S)Q.(#N5+O\'%5! #! ) </!9-1$*%-7>*%*(/! #!!;-.$(7/!2%/!4)(-*+)70./!$%,1$B1/!!! *+!I(-73(-(710>!g+$+0+,(B+!$*+!94*70>!017!!! *+!'7,#67!$*+!6>*7+!*+!+)+B+!2(7*67#D(7!,(!*+6!1$*70>!7$*>!! H(+4'%Qp)Q(,N.*.-5+.NQ%+Q.%+2%Q%#%,-L%+NQ%+#)(+Q.%+$(,R2(+ #'L2%2.)(+-$$(4-L5+)&%P+3-2+"4R'O%"2+%(+)4)(.%P,-2-5+ Q"23MQ-(5+,-+.*2+?b2).L)+%3N+,-+)4%.M$-Q,)+.*2+-4(pR'"2Q*+.%"+)Q.(#%P+%3(#%P+3(#.P%"G++ D%+.,V,)+.*5+9G?GH+4%"+3(M'O-.)(sQ"23M-(+)Q.(#M5+ 4-'(%OM5+4'M4-(+2)+)4%O)')#.*'(QW-L+#)(+2)+ )4%#.VQ-(+O)')#.*'(Q.(#R+#)(+$-(.%"'bL)+)Q.(#V5+ )'.*'L)5G+

25 0Q.(#V+!(2*.(#N.*.)++ tq.(#v+u(2*.(#n.*.)u!! *+! $:6+'+! *86! )+'7*7056! 017! 9-#$(86! )+4! $*+;(:+46! $*%6! (31-,+2.!?75$7,86!,(* ! $4$*%,#*86!,(! 04-B1-;+! #C+61!,(*1C:! #''86! *%!?('*B8$%! *%/! 9%,>$71/! 2<6(7!*%/!)+7>*%*1/!D8./!*86!01*+B086!

26 ð Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στις πόλεις ελκυστικά και ασφαλή μέσα μεταφοράς προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας με ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών βελτιστοποίηση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου χάρη στη συλλογική του χρήση και στην «εικονική κινητικότητα» (τηλεργασία, τηλεαγορά, κ.λπ.) εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής στάθμευσης για τη μείωση της κυκλοφορίας ενθάρρυνση της αδιάλλειπτης σύνδεσης με τις δημόσιες συγκοινωνίες βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων και μικρότερων οχημάτων για τη διανομή εμπορευμάτων στην πόλη καλύτερη ενσωμάτωση της διανομής εμπορευμάτων σε αστικό περιβάλλον εντός του τοπικού πολιτικού και θεσμικού πλαισίου ð Μείωση της ρύπανσης ð Έξυπνες αστικές συγκοινωνίες - ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) ð Καλύτερη πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ð Ασφάλεια και προστασία βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων χάρη στις νέες τεχνολογίες βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, ιδίως για τους πεζούς και τους ποδηλάτες ενθάρρυνση των πολιτών να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της συμπεριφοράς τους σε σχέση με την οδική ασφάλεια

27 6",4-'RQ,).)++ l!971,>-38$%!*+4!->'+4!*%/!e'(c169-+:)+'%/!$*%6!(4-:*(-%!)(-7+;.!!$(!<61!$:2;-+6+! 7971B*(-1!16*12867$*70>!)'1B$7+!>)8/!14*>!971,+-356(*17!1)>!(C82(6(B/!017!(69+2(6(B/! )1-#2+6*(/!1)17*(B!)+'4)1-1,(*-70</!)-+$(22B$(7/!)+4!+9%2+:6!$(!,71!7$>--+)%!?75$7,%! 16#)*4C%A! F+970</!017!$79%-+9-+,70</G!1''#!017!*+!34$70>!017!)+'7$*7$*70>!)(-7?#''+6!$4,?#''+46!$*%6! 16#)*4C%!9-1$*%-7+*.*86!$(!9713+-(*70+:/!017!B$8/!$420-+4>,(6+4/F}G!*+,(B/!*%/!+70+6+,B1/A!!

28 Æ Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο με: εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές την οργανωμένη ανάμιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης και ταυτόχρονα αποκλιμακώνουν εντάσεις με την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων τη λειτουργία των γειτονιών σε σημαντικό βαθμό την απουσία οχλουσών δραστηριοτήτων Æ Η ρύθμιση των χρήσεων γης εντός των πολεοδομημένων περιοχών συντελεί θετικά στη λειτουργία της πόλης όλο το 24ωρο Æ Στον εξωαστικό χώρο η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτεί σχετικές ρυθμίσεις. Το ζήτημα προβλέπεται να επιλυθεί με την εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Æ Το αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού, κρίνεται επαρκές σε αντίθεση με το τοπικό δίκτυο στον εξωαστικό χώρο που χρήζει τον έλεγχο/μελέτη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας των μετακινήσεων Æ Σημαντική κρίνεται η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού που θα μειώσει τις διαμπερείς κινήσεις εντός των γειτονιών Æ Το ήπιο ανάγλυφο και οι μικρές αποστάσεις ευνοούν τόσο τις πεζές μετακινήσεις όσο και τη χρήση ποδηλάτου Æ Η δημιουργία/ολοκλήρωση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου

29 ?$-PW-'%(+O\'%(+d+98X+d+98Z+ J:,3861!,(! *1! )+'(+9+,70#! MEZWeffOVWWb! "LN! K~! os20-7$%! )+'(+9+,7056! $*1=(-+*:)86! FÄvÅÇvÉÇG! 017! 165*1*1! >-71! )406+*.*86! )+4! (31-,>D+6*17! 01*#! Ñ16+70*./! )>'%/Ñ! 017! *86! )+'(+9+,7056!,('(*56p! %! 1)17*+:,(6%! <0*1$%! ('(:=(-86! ;5-86O )-1$B6+4Ö!(B617!].,Gs#R.%(#%A!! Q)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/! + 9$*W"Q,N5+ e#r.go 02)b#)L%(+O\'%(+ 4')QL2%"+ eq.'-,go?$-"wm'%(+o\'%(s 4'RQ(2%w+4%"+ 4'%p$M4%2.)(+)4N+.( eq.'-,go 74%$-L4%2.)(E 98X [ewae! VfdAX! I]ZG] 98Z bwaz ZVAc IY^Gx ÖQ)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/!

30 Εναλλακτικά Σενάρια Σενάριο Μηδενικό: Περιλαμβάνονται μόνο οδικά έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό υλοποίηση και θα έχουν υλοποιηθεί ή είναι πολύ πιθανό ή και αναγκαίο να υλοποιηθούν μέχρι το έτος Σενάριο Βασικό: Περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας (π.χ. διανοίξεις οδών), εγκατάσταση νέων σηματοδοτών κλπ. και κυρίως έργα διαχειριστικού τύπου όπως μονοδρομήσεις/αμφιδρομήσεις του δικτύου μοντελοποίησης, επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομων και μικρής κλίμακας πεζοδρομήσεις. Σενάριο Δυναμικό: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ανατρέπουν σε σημαντικό βαθμό τη σημερινή δομή των μετακινήσεων, με τον κύριο όγκο των μετακινήσεων να μεταφέρεται σε δακτυλίους και μέσω αυτών να διοχετεύεται στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών. Σενάριο Ανατρεπτικό Δραστικό (radical): Περιλαμβάνει σημαντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή δομή της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης. Το σενάριο αυτό ξεπερνά τα όρια επεμβάσεων μιας κλασικής κυκλοφοριακής μελέτης

31 H71!*%!971*:)8$%!*86!)-+*#$(86!)+4!10+'+4=+:6!('.3=%$16!4)>\%U! "! l!16#'4$%!*86!$*+7;(b86!)+4!$420(6*-5=%016!1)>!*7/!<-(46(/!017!*7/!01*12-13</! "! Q7!1-;</!017!+7!)+'7*70</!*%/!?75$7,%/!1$*70./!076%*70>*%*1/!! i('*b8$%!*%/!040' /!-+./!! I-+5=%$%O?('*B8$%!*86!,<$86!,1D70./!,(*13+-#/!! L31-,+2.!01*#''%'86!)+'7*7056!$*#=,(4$%/!,(!$*>;+!*%!,(B8$%!*%/!040'+3+-B1/!! 16#)*4C%!*86!1)17*+:,(686!4)+9+,56!! I-+5=%$%!*86!6<86!*(;6+'+2756U!(434.!$4$*.,1*1!,(*13+-56!F_ "! P7/!1-;</!*%/!?75$7,%/!16#)*4C%/! "! 1!$4,)(-#$,1*1!)+4!)-+<04\16!1)>!*%6!)+'(+9+,70.!=(5-%$%!!

32 I-+*(B6(*17U! %! (31-,+2.! *86! 437$*#,(686! 017! 4)>! <20-7$%!,('(*56! >$+6! 13+-#! *7/! )(D+9-+,.$(7/! 017! *+4/! )+9%'1*+9->,+4/! 017! %! 4'+)+B%$%! *86! $;(*7056! <-286A!

33

34 h1,?#6+6*1/!4)>\%!u! "! P%6!1)+4$B1!971=<$7,86!('(4=(-86!;5-86! "! "! P+! 2(2+6>/! >*7! %! )1-1'710.! '(83>-+/! FhA! ia! E'(C#69-+4! 017! E)+''867#9+/G! ('#;7$*1! (C4)%-(*(B! *%! 97(-;>,(6%! 040'+3+-B1! 1''#! 1)+*('(B! &')b,n+ b()+.*2+ )1(%4%L*Q*+.%"+ 4)')$()#%P+,-.\4%"!017!*%6!1)>9+$%!*+4!$*+4/!01*+B0+4/!*%/!)>'%/!01=>'%!*%!97#-0(71!*+4! ;->6+4!017!>;7!,>6+!0#)+7(/!5-(/!01*#!*%6!01' !)(-B+9+! "! P%!;-+670.!$4204-B1!F*%!)(-B+9+!14*.!(0)+6+:6*17!,('<*(/!16#)'1$%/!$*%!)1-1'B1G! "! P7/! )-+*(76>,(6(/!,+6+9->,%$(7/! *%/! ha! ia! E'(C#69-+4! Ü! *>$+! $*+! J(6#-7+! J*#97+! )-+/! *+! "#-+! 017! %! 6%$B91G!! )-+/! *%! =#'1$$1! )+4!,)+-(B! )'<+6! 61! 1)+9+=(B! $*+4/! )(D+:/!017!*+!)+9.'1*+A!!

35

36

37 9'%.-L2%2.)(E+! l!9%,7+4-2b1!)(d+9->,+4!]!)+9%'1*+9->,+4!017!<6*1c%!14*+:!*+4!*,.,1*+/!*%/!)1-1'710./! '(83>-+4!$*%!$;(971D>,(6%!16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4!)+4!1)+*('(B!1)1-1B*%*%! 161?#=,7$%!*+4!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!*%/!0(6*-70./!)(-7+;./A! l!)(d+9->,%$%!*%/!n:)-+4!017!%!(6717+)+b%$%!*%/!,(!*%6!,70-.!)'1*(b1!271!*%!9%,7+4-2b1!(6>/! $%,16*70+:!('(:=(-+4!;5-+4!$*+!7$*+-70>!0<6*-+!

38 Ç~~ijÉ+I+fÄljiy+fnjiin+I+ zñzå+fnjiine! l! <66+71! *+4! áààåâéw!.! ävéâç! ÄÉââÄ!.! yãåãåç! ÄÉââÄ! $%,1*+9+*(B!,71! #''%! +)*70.! *+4! $;(971$,+:! 271! *+4/! 1$*70+:/! 9->,+4/! 017! *%! '(7*+4-2B1!*+4/A!! I-5*%! 3+-#! $;(97#$*%0(! 017! 4'+)+7.=%0(! $*%6! Q''169B1! *%! 9(01(*B1! *+4! ~ew! 017! <0*+*(! 47+=(*.=%0(!,(! (*70</! +6+,1$B(/! $(! 97#3+-(/!;5-(/!$(!>'+!*+6!0>$,+A!! J%,(756(*17!>*7!%!<66+71!áààÅâÉw!.!ävÉâÇ!ÄÉââÄ!.! yãåãåç! ÄÉââÄ! F)+4! )-+*(B6(*17G! 9713<-(7! $%,16*70#! 1)>! *%6! <66+71! *%/! o%)7+)+b%$%/p!.!!.)71/!040'+3+-b1/!>)8/!14*.!(31-,>d(*17!$*%6! (''%670.! )-12,1*70>*%*1! )+4! <;(7! $16! $*>;+! 1)'#! *%!,(B8$%! *%/! *1;:*%*1/! 0B6%$%/! *86! +;%,#*86!$*7/!)>'(7/A!!

39 H+3'N,%5++ 1''#D(7! ;1-10*.-1! 017!,(*1*-<)(*17! $(! <61! #%(2S2(#N+ O\'%+ b()+.%"5+ )2W'\4%"5+ #)(+.(5+,-.)#(2VQ-(5+,-+ 4%3V$).%+,-+ 16*B$*+7;+! (C+)'7$,>O4)+9+,</! 017! *14*>;-+6%! 4)+?#=,7$%O.! 4)>! )-+é)+=<$(7/! 0B6%$%O )1-+4$B1!*+4!14*+076.*+4! 3-2+ #).)$),pr2-.)(+ )4%#$-(Q.(#R+ 1)>! *+! 14*+0B6%*+! 1''#! *>$+! %! 0B6%$%! *+4! >$+! 017! %! $*#=,(4$%!*+4!)(-7+-BD(*17!$(!9710-7*#!*,.,1*1! *+4! 9B6+6*1/! )-+*(-17>*%*1! $*+4/! )(D+:/! 017! *+4/!)+9%'#*(! 37'7056!)-+/!*+!)(-7?#''+6!<;(7!$16!1)+*<'($,1! *%6!)+7+*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4! 1$*70+:!;5-+4!1''#!017!*+4!,70-+0'B,1*+/!*%/! )(-7+;./!

40 9'%.-L2%2.)(E+!!! %!)(D+9->,%$%!,(!)+9%'1*>9-+,+!Y!971,+-35$(7/!$*1!)'1B$71!*%/!$46+'70./! 16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4U!! #! *%/!+9+:!E)+''867#9+/!,(!(C1B-($%!<61!,70->!*,.,1!F1)>!*%!hA!K%,+0-1*B1/!,<;-7! *%6!(B$+9+!*+!C(6+9+;(710+:!$420-+*.,1*+/!017!*+4!;5-+4!$*#=,(4$%/G!]!.)71! 040'+3+-B1! #! *%/!ha!ia!e'(c#69-+4!$(!>'+!*+!)'#*+/!*%/!,<;-7!*%6!+9>!t1-56!]!()7*-<)(*17!%! 0B6%$%F,+6+9-+,.$(7/!>)8/!31B6+6*17!017!$*+!R#-*%G!$*+!*,.,1!,<;-7!*%6!N:)-+4! 271!*%6!(C4)%-<*%$%!*86!4)%-($756!)+4!'(7*+4-2+:6!(0(B!,<;-7!*%6!,(*13+-#!*+4/! $(!6<(/!=<$(7/!!! 971,>-38$%!*+4!437$*#,(6+4!;5-+4!$*#=,(4$%/!$*+!J*#97+!!! )+9%'1*>9+,+/!()B!*%/!+9+:!N1-1+'.!017!K%,%*-B+4!!! )+9%'1*>9-+,+/!F$(!$46<;(71!*+4!)1-1)#68G!)1-#''%'1!,(!*%!hA!K%,+0-1*B1/!)-+/!*%! T1B$*-+!017!*+6!I'1*16>*+)+!]!T+4$(B+!"4$70.!&$*+-B1/!!! $:69($%!*+4!437$*#,(6+4O)-+2-1,,1*7$,<6+4!)+9%'1*>9-+,+4!)-+/!gA!R7'.!,(!*+6! )-+*(76>,(6+!(0(B!)+9%'1*>9-+,+!!! l!040' !4)+?#=,7$%!*%/!l=670./!e6*b$*1$%/!fk461,70>!eg!017!%!'(7*+4-2b1!*%/! 8/!!áààÅâÉw!!(67$;:(7!*+!->'+!*%/!$*%!)(-7?1''+6*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4! 1$*70+:!*+)B+4!13(6>/!017!$469<(7!<61!,(2#'+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!)+4!$469<+46! oi1-,(6b86pa!p+!b97+!9b0*4+!)1-1,<6(7!017!$*%!)(-b)*8$%!*+4!k461,70+:!i!,(!*+6! 437$*#,(6+!)+9%'1*>9-+,+!$*+!*,.,1!)+4!;1-10*%-BD(*17!o,70->/!910*:'7+/p!017!$*%! $46<;(71!*+4!áààÅâÉwA!

41

42

43 o+ Q7! )+'(+9+,70</! )1-(,?#$(7/! *+4! *('(4*1B+4! $(61-B+4!(B617!161*-()*70</!,71!017!1''#D+46!*%6! (70>61! *%/! 0(6*-70./! )(-7+;./! *%/! )>'%/! $*%6! +)+B1! $420(6*-56(*17! *+!,(21':*(-+! )+$+$*>! *86!+70+6+,7056!9-1$*%-7+*.*86A!! 6*,)2.(#M5+4'%Ü4%WMQ-(5+(B617!%!,(*13+-#!4)%-($756!9%,>$786!017! ha!k%,+0-1*b1/!01=5/!017!*1!<-21!16#)'1$%/!,(!$*>;+!*%!971,>-38$%! ('04$*70+:!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!4\%'./!17$=%*70./A!

44 L*$7!(0*>/!1)>!*7/!)-+*(76>,(6(/!)1-(,?#$(7/!*+4!K461,70+:!J(61-B+4!FiG! 4'%.-L2-.)(U!! KB0*4+!áààÅâÉw!FävÉâÇ!ÄÉââÄOyãåãÅç!ÄÉââÄG!! $! $*%6!)(-7+;.!)+4!)(-70'(B(*17!1)>!hA! K%,+0-1*B1/!]!Zb%/!T1B+4!]EB6+4!]! &A! N1?:-%! 017! >'+7! +7! 9->,+7! (6*>/! *%/!)(-7+;./!14*./A!! $! $*%6! )(-7+;.! )+4! )(-70'(B(*17! 1)>! "80#! ]! ha! K%,+0-1*B1/! ]! I'1*(B1! L'(4=(-B1/!]!hA!iA!E'(C#69-+4! $! ha! K%,+0-1*B1/! 1)>! L=670./! E6*B$*1$%/! F,70->/! 910*:'7+/G!,<;-7! PD1?<'1!F9B0*4+!0:-786!$469<(86G! I1-(,?#$(7/! 14*./! *%/! 0'B,101/! )-+é)+=<*+46! 161'4*70>*(-%!,('<*%! *86! ;-.$(86! 2%/! )+4! =1! +9%2.$(7! $(! '()*+,(-<$*(-+! $;(971$,>! )+4! 9(6! 1)+*('(B! >,8/! 16*70<7,(6+! *%/! )1-+:$1/! 3#$%/! l! *('70.! ()7'+2.! *+4! 970*:+4! áààåâéw! $(! $46941$,>!,(! *+! 9B0*4+! )(D+9->,86! )+4! =1! (C4)%-(*+:6! *7/! *+)70</! 16#20(/! =1! (B617! 1)+*<'($,1!,('<*%/!017!'()*+,(-+:/!$;(971$,+:A! T(!*%6!)-+*(76>,(6%!)1-<,?1$%U! "! 1)+9B9(*17!! *+! 0<6*-+! *%/! )>'%/! $*+4/! 01*+B0+4/! 1''#! 017! $*+! ;8-B/! 61! 1)12+-(:(*17! )'.-8/! %! 0B6%$%! *+4! 14*+076.*+4! 1''#! 61! )(-7+-BD(*17! $*7/! 1)+':*8/!161201B(/!,(*1076.$(7/A! "! $469<+6*17! ;5-+7! (,)+-B+4! 017! )+'7*7$,+:! $(! >'%! *%6! )>'%!,(! <61!(0*(*1,<6+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!1''#! 017! )(D+)+-756!,(! )-++)*70</! ):068$%/! $(! ()B)(9+!2(7*+67#/A!

45

46

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 01/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (ΣΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 336.480,60 (χωρίς ΦΠΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό»

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» «City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» Σούλα Μπράκη Πολιτικός Μηχανικός-Συγκ/λόγος, Υπεύθυνη Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δήμου Τρικκαίων ΑΘΗΝΑ, 3/12/2015 Η πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σύντομη Παρουσίαση Ιδρύθηκε το 1978 Πρωταγωνίστησε

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE. CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων

Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE. CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων Η Πρόκληση της Συμμετοχής - 1 H πόλη των Τρικάλων Μικρομεσαία πόλη Επίπεδη πόλη Διακριτό κέντρο-πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα Περιβαλλοντικές διαστάσεις της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στην Πάτρα 1 Το θέμα: Αά Ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις από το περιβάλλον υγρό στοιχείο, λόγω αύξησης κυκλοφοριακών φόρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΑΡ ΙΑ Α ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ - ΠΕΖΟΣ - ΕΠΙΒΑΤΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής 05-06-14 Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης. Σύγκριση με την παλαιότερη. Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών http://www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 E-mail: pezh@pezh.gr τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 Προς: αρ.πρωτ. 3 / 12 Οκτωβρίου 2010 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Εκθεση Ιανουάριος 2014 Μελετητής: Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Σύμβουλος: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005.

Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016 Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 κρίσιμο ζήτημα: το πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : κ. Σ. Πολυράβα Τηλέφωνο : 2313 302933 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Έργων και Μελετών Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Γιώργος Γιαννής 1, Αικατερίνη Συκιανάκη 2, Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη 3, Επαµεινώνδας Τολέρης 4, Παναγιώτα Καπερώνη 4, Ιωάννης Θεοφίλης 4, Αγγελική Κοψαχείλη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα και τον Πολιτισμό»

Κινητικότητα και τον Πολιτισμό» Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Ημερίδα Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής «Αθήνα. Μεγάλα στοιχήματα για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Πολιτισμό» Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας Θ. Βλαστός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα