!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!"

Transcript

1 !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&!

2 02.(#-L,-2%+.*5+,-$M.*5+ -L2)(! %! '()*+,(-./! 01*12-13.! *+4! $4$*.,1*+/!,(*13+-56! 017! *%/! 040' /! +-2#68$%/! *+4! +970+:! 970*:+4! *%/! )(-7+;./!,('<*%/! 01=5/! 017! +! (6*+)7$,>/! 017! %! ()7$.,16$%! *>$+! *86! 437$*#,(686! >$+! 017! *86! 161,(6>,(686! 6#%4N5+ -L2)(+ +! )-+$97+-7$,>/! (6>/! $4$*.,1*+/!,(*13+-56! 271! *%6! *+! *+! 9461*>6! 37'70>! )-+/! *+! (6(-2(710#! 1)+*('($,1*70>! F,(! >$+! *+! 9461*>6! ;1,%'>*(-%! 01*16#'8$%! 014$B,86G! 017! *+! +)+B+! F$:$*%,1!,(*13+-56G! =1! (6*#$$(*17! 1-,+670#! $*7/! 01*(4=:6$(7/! *+4! H(670+:! I+'(+9+,70+:! J;(9B+4! *%/! )>'%/! 017! $*%6! 9%,7+4-2B1! (6>/!,%;167$,+:! 01*12-13./! 017! )1-10+'+:=%$%/! *86! 040' ! 9(70*56! 971;-+670#! 8/! 1)+*<'($,1! *86! (31-,+D>,(686! 040' ! -4=,B$(86! 017!! #''86!,%!)-+?'()>,(686!(C('BC(86!

3 Περιεχόμενο Φάσεων Μελέτης Ü Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης Ü Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων Ü Προσδιορισμός και διαστασιολόγηση προκαταρκτικών εναλλακτικών Φάση Ι σεναρίων Ü Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων βάσει κριτηρίων Ü Παρουσίαση των προκαταρκτικών προτάσεων/σεναρίων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Τεχνική Υπηρεσία, στους φορείς της πόλης κλπ Ü Οριστικοποίηση των προτάσεων Φάση ΙΙ Ü Εξειδίκευση των ρυθμίσεων Ü Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των παρεμβάσεων Ü Έγκριση της τελικής πρότασης από το ΔΣ Φάση ΙΙΙ Ü Επεξεργασία και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιλεγέντος Σχεδίου

4 Αναλυτικότερα στην Φάση Ι για την ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης πραγματοποιήθηκαν σειρά Ερευνών/ Μετρήσεων, Απογραφών και Καταγραφών: ü Απογραφή οδικού δικτύου και σήμανσης ü Απογραφή χρήσεων γης ü Απογραφή στάθμευσης ü Απογραφή χαρακτηριστικών των Δημόσιων συγκοινωνιών ü Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου συνολικά σε 40 σταθμούς ü Απογραφή τροχαίων ατυχημάτων τη τελευταία πενταετία, ü Καταγραφή σηματοδότησης (στις θέσεις όπου έγιναν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου) ü Ερευνες προθέσεων κοινού Παράλληλα αξιολογήθηκαν σχετικές μελέτες και έγιναν επαφές με φορείς της πόλης που διατύπωσαν τις απόψεις τους

5 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας μελέτης παρουσιάζονται σε τρία Τεύχη με τα σχετικά παραρτήματα και απεικονίζονται σε χάρτες εντός και εκτός κειμένου Τεύχη Τεύχος 1 Περιεχόμενα Τεχνικής Εκθεσης Κεφ. 1: Γενικά στοιχεία μελέτης Κεφ. 2: Τοπογραφικά υπόβαθρα Δημιουργία Γεωβάσης (GIS) Κεφ. 3: Πολεοδομική Θεώρηση Κεφ. 4: Διατύπωση και εξέταση απόψεων από φορείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και παρουσίαση και κριτική πρόσφατων σχετικών μελετών Τεύχος 2 Κεφ. 5: Υφιστάμενη συγκοινωνιακή υποδομή και λειτουργία οδικού δικτύου Τεύχος 3 Κεφ. 6: Απόψεις κοινού Κεφ. 7: Ανάπτυξη και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου Κεφ. 8: Σχέδια κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Προκαταρκτικές προτάσεις

6 I(-7+;.!,('<*%/! IT!VU!I(-71$*70.! )(-7+;.!!!! IT!ZU!E$*70.! )(-7+;.!!!!! IT![U!N(6*-70.! )(-7+;.!

7 9-'(%OV+XE+98X+ Q-7+=(*(B*17! 1)>! *%6! 10*+2-1,,.! F 6 > * 7 1 * % 6! R A! H : * $ + 4! F * + ' 7 0 #! 0 1 *%! 94*70.! )(-73(-(710.! +9>! F?>-(71!017!94*70#G! 0'(B6+6*1/!017!)#'7! $*%6!10*+2-1,,.! 0Q.(#N5+(Q.N5!

8 9-'(%OV+YE+98Y+ Q-BD(*17! )(-7,(*-70#! 1)>! *%6! 10*+2-1,,.! *%! 6+%*.! 2-1,,.!)+4!97<-;(*17! 1)>! *+! E(-+9->,7+! *%6! L261*B1! Q9>! F?>-(71G! 017! *%! 6+%*.! 2-1,,.! )+4! 97<-;(*17! 94*70#! *+4! 0>,?+4! *+4! HA! I(-73(-(710+:! g+$+0+,(b+4! E'(C169-+:)+'%/A! E)>! *%6! )(-7+;.! (C17-(B*17! %! )(-7+;.! ITZ! 9-'()Q.(#V+4-'(%OV+ )+4!)(-7'1,?#6(7U!! )(-7+;</! ) ! 2(8-270.!2%!0')!!

9 9-'(%OV+ZE+98Z+ Q-7+=(*(B*17!1)>!*7/! +9+:/U! ha!i1$7'<8/! L'(4=(-B+4! N86$*16*B6+4! Zb L'(4=(-B+4! E'(C#69-+4!-2.'(#V+4-'(%OV!

10 9%$-%3%,(#V+[-\'*Q*+ l! 7$*+-B1! *+4! )+'(+9+,70+:! $;(971$,+:! *%/! )>'%/! *%/! E'(C169-+:)+'%/! C(076#! $;(9>6! *14*>;-+61!,(!*%6!7$*+-B1!*%/!!017!!$46(;BD(*17!,<;-7!$.,(-1A!! LB617! B$8/! 1)>! *7/! ('#;7$*(/! (''%670</! )+4! %! 16#)*4C%! *%/! 10+'+:=%$(! 971;-+670#! $(! $%,16*70>!?1=,>! *7/! 1-;</O01*(4=:6$(7/! *+4! $;(971$,+:! F,(! $*-1*%270</! ()7'+2</! #''+*(!,(! =(*70</!017!#''+*(!!,(!4)>!$4D.*%$%!()7'+2</G!!;8-B/!14*>!61!$%,1B6(7!>*7!%!$:2;-+6%!)>'%!9(6! 16*7,(*8)BD(7! )-+0'.$(7/! 271! *%! 971,>-38$%! ->'+4! *%/! $*%6! (4-:*(-%! )(-7+;.! $*1! )'1B$71! *+4! 16*12867$,+:!*>$+!$(!(=670>!>$+!017!$(!(4-8)1m0>!017!97(=6</!()B)(9+A!

11 X]^]E+D%+4'\.%+QOM3(%GGGG+D%+(Q.%'(#N+#M2.'%+ P+!)-5*+!-4,+*+,70>!$;<97+! (0)+6(B*17!*+!Zfef!1)>! n5$+4/!*(;670+:/!,(*#!*%! 01*#'%\%!*%/!)>'%/!1)>!*1! -8$70#!$*-1*(:,1*1!017! 4'+)+7(B*17!)1-#!*7/! 16*79-#$(7/!*86!P+:-086! Q! 1$*70>/! 7$*>/! ;1-10*%-BD(*17! 1)>! (4=:2-1,,+4/! 9->,+4/! )'#*+4/! f,a! 017! +-=+25671! 040'70.! FI'1*(B1! N:)-+4! $.,(-1G! 971,<*-+4! [c,! )(-B)+4! 017!,B1! 161*+'70>*(-1! *(*-#286%! ;8-B/! $13.!+-7+=<*%$%!FI'1*(B1!L'(4=(-B1/GA!

12 X_ZX+I+QV,-')+ ZX[ZU! l! (201*#$*1$%! *86! )-+$3:286!,(*#! *%6!,70-1$71*70.! 01*1$*-+3.! *+! ZXVV! +9.2%$(! $*%6! ()<0*1$%! *%/! )>'%/! 017!,(! *+! K7#*12,1! *%/! fo[ozx[z! (20-B6(*17! *+! 6<+! n4,+*+,70>! J;<97+! *%/! )>'%/A!! ZX[cU!oI(-B!*-+)+)+7.$(8/!017!*+)70./!()(0*#$(8/!*+4!$;(9B+4!*%/! )>'(8/!E'(C169-+4)>'(8/pA!! ZXefU! *+! )-5*+! 97#*12,1! (09B9(*17! *+! 161=(8-.$(8/! 017! ()(0*#$(8/! *+4! -4,+*+,70+:! $;(9B+4! E'(C169-+4)>'(8/! 017! 01=+-7$,+:! *86! >-86! 017! )(-7+-7$,56!9+,.$(8/!*86!+70+)<986!14*+:p!! ZXfXU! S20-7$%! )+'(+9+,70./!,('<*%/! 161=(5-%$%/! E'(C169-+:)+'%/! E)+\%!*%/!)1-1'710./! '(83>-+4!! +4!17A!

13 I(-7+;</!)+'(+9+,7056!,('(*56!017!-4,+*+,7056!$;(9B86!

14 Χρήσεις γης Καθορίζονται και οργανώνονται από τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου και εξειδικεύονται από τις πολεοδομικές μελέτες

15 a'vq-(5+=*5+=-2(#%p+9%$-%3%,(#%p+6o-3l%"+ ZAVcq! EJP&NQ!InEJ&gQ!Y! dawbq! WAWcq! i&ieyi&qie!inqj! LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg! ZcAXXq! eadcq! LILNPEJl!JRLK&QM! NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ! IQh&P&JP&NLJ! PQI&NQ!NLgPnQ! ZA[eq! caddq! R-.$(7!H%/! EahlP&JTQJ! EJP&NQ!InEJ&gQ!Y!LhLMaLnQ&! RrnQ&! i&qtlreg&eyi&qplrg&e! i&ieyi&qie!inqj!lsmh&egjl! LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg!TLJrg! TLPE"QnEJ! LNIE&KLMJl! LILNPEJl!JRLK&QM!IQhlJ! &K&E&PLnLJ!RnlJL&J! NEPQ&N&E! NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ!IQhlJ! ILn&aEhtl! IQh&P&JP&NLJ!hL&PQMnH&LJ! InQgQ&E! PQI&NQ!NLgPnQ!JMgQ&N&EJ!Y! HL&PQg&EJ! PQMn&JTQJYEgEtMRl! a($,+=(*%,<6(/!r-.$(7/!2%/!hij!y!i+$+$*#!fqg!

16 a'vq-(5+b*5+w-q,%w-.*,m2-5+#)(+4'%.-(2n,-2-5+)4n+9%$-%3%,(#m5+8-$m.-5+ %)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+, 0.30% (),/$+*)+-'#'4,0&, 0.44% 3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+, 0.37% 3$)$%&+&, 0.45% 2)-$($+*)+, 0.50%./&+%",($%)$ 01/)$, 0.62% '.-&($+*)+, 2.19% "%2'$3",+&, 3.23% "$3$%"+ 0/&+"$+, 4.23% 2)-")3)*$%) %"#(/), 4.50% "-",."/)$ 01/)$-2/'+$#), 5.83% 01/)+ +('.*",+&+, 0.09% '/0'$)-)!$%)+ 01/)+, 0.06% 0)#3/"*2)/$), 0.08% "%()+ +0"3$), (36789), 0.07%,2)3)*"+, 0.07%!"#$%& %'()$%$' '*$!&+ %'()$%$',!"$' "*2)/$), 0.03% "-",."/)$ 01/)$-2/'+$#) "*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#', 2)-")3)*$%) %"#(/) 0.05% "!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# "$3$%"+ 0/&+"$+ *"(';)/1#, 0.03%!"#$%& %'()$%$', 47.05% "%2'$3",+& '.-&($+*)+./&+%",($%)$ 01/)$ 2)-$($+*)+ 3$)$%&+& (),/$+*)+-'#'4,0& 3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+ %)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+ 01/)+ +('.*",+&+,!"$', 12.44% 0)#3/"*2)/$) '*$!&+ %'()$%$', 17.36% "%()+ +0"3$), (36789),2)3)*"+ '/0'$)-)!$%)+ 01/)+ "*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#' "!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# *"(';)/1# "*2)/$) R-.$(7/!H%/!]!L20(0-7,<6(/!017!4)>! <20-7$%!IT!I+$+$*#!FqG!

17 ;-.$(7/!(B617!14*</!)+4!)-+?'<)+6*17!1)>!*7/! ;-.$(7/!*86!+70+9+,7056!*(* !017! 13+-+:6!$(!;-.$(7/!0+76>;-%$*(/!.!0+7683('(B/! J*%6!(0*>/!$;(9B+4!)(-7+;.!4)#-;+46!97#$)1-*(/! ;8-+=(*.$(7/!.!017!*+)70</!$420(6*-5$(7/!;-.$(86!2%/A!Q7! 04-B8/!!$*+!*,.,1!*+4!+970+:!970*:+4!)+4!<;(7!)->$?1$%! Q9>/!017!%!IALAQA!E'(C169-+:)+'%/!]!N.)86A!

18 ?#.N5+QO-3L%"+4-'(%OM5+I+a'VQ-(5+=*5++

19 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (%) ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.51% ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 53 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 22.28% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 42 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 12.07% ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 29 ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9.05% ΕΜΠΟΡΙΟ 23 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 4.81% ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 18 ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3.37% ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.51% ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 12 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.96% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 10 ΕΜΠΟΡΙΟ 1.78% ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 7 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.20% ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS 0.65% ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0.57% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0.52% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS 4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 0.45% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0.42% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0.34% ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0.29% ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 0.14% ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0.06% ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

20 ;1-10*%-BD(*17!1)>!*+!HIJ!8/!)(-7+;.!i&IEYi&QIE! )-+/!(C42B16$%! *+!0*7-710>!1)>=(,1!1''#!017!*+!,(2#'+!,<2(=+/!*86! 797+0*%$756!4).-C16!()B$%/!)1-#2+6*(/!)+4! $46<?1''16!$*%!971,>-38$%!*+4!)>'+4!<'C%/! (201*#$*1$%/!)+'401*1$*%,#*86!4)(-*+)70+:! (,)+-B+4!4%"+)$$Rc%"2+3"2),(#R+.*+&"Q(%b2S,L)+.*5+#)(+.%+-L3%5+.S2+,-.)#(2VQ-S2+)4N+#)(+4'%5+ )".VG++

21 a'vq-(5+=*5+d+9n$%(+m$1*5+,-.)#(2vq-s2+ Q7!;-.$(7/!2%/!)+4!1)+*('+:6!)>'+4/!<'C%/!,(*1076.$(86! )+7+:6*17!$*+6! 1$*70>!017!$*+6!)(-71$*70>!;5-+!8/!)-+/!*1!;1-10*%-7$*70#!*86!,(*1076.$(86!017!*7/! 1)17*.$(7/!4)+9+,56A!!-2.'(#V+9-'(%OV+d+9-'(%OV+98Z! C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!?1S)Q.(#N5+O\'%5!

22 !-2.'(#V+9-'(%OV+d+ 9-'(%OV+98Z!!!!! K70%2+-70#!2-13(B1!0')! NPLh! L,)>-7+U!'71670>!017!;+69-(,)>-7+! 0<6*-1!971$0<91$%/!Fuvwx!]!uyz{G!0')!!! J%,(756(*17!>*7!9(6!1-0(B!2(670#!%!)+$+*70.!01*12-13.!*86!;-.$(86!1''#!1)17*(B*17!017!%!16#'4$%! *86! )+7+*7056! ;1-10*%-7$*7056! *%/! 01=(,7#/! 01=5/! 017! *86! 1)17*+:,(686!,(*1076.$(86! 017! 4)+9+,56O016>686! F);! ;5-+7! ;5-+7! 8-#-7+! (3+971$,+:! *86!01*1$*%,#*86!0')GA!!! &971B*(-+! (69713<-+6! =1! (7970#! 271! *%6! )(-7+;.! *1! 1)+*('<$,1*1! *%/! 01*12-13./! ;-.$(86! 2%/! 7$+2(B+4! 017! +->386!)+4! =1! >$+! 9461*>*%*1! 10-7?<$*(-%/!1)+*:)8$%/!!*%/!437$*#,(6%/!01*#$*1$%/!017!*%!971$)+-#/!*86!;-.$(86!

23 C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!!! ;(B!%!01*+70B1!,(!$46'(7*+4-2B1!;-.$(86!04-B8/!'71670+:!(,)+-B+4!,(! (C4)%-(*.$(7/!$(!()B)(9+!2(7*+67#/! <+$-(.%"'bl)+#).)q.*,r.s2+.'%&l,s2+,-br$s2+)$"ql3s2+efghij+ kljminfo+q-+n$*+.*2+)q.(#v+4-'(%ov+eq-+-4l4-3%+b-(.%2(r5o+os'l5+.*2+ 4'Np$-q*+WMQ-S2+Q.RW,-"Q*5+b()+.*2+-1"4*'M.*Q*+.S2+4-$).\2+.%"5+e-$RO(Q.-5+%(+4-'(4.\Q-(5+4%"+3()WM.%"2+(3(S.(#%P5+O\'%"5+ Q.RW,-"Q*5or++MO-(+Q)2+)4%.M$-Q,)+.*2+)P1*Q*+.*5+cV.*Q*5+ Q.RW,-"Q*5+Q.%+3*,NQ(%+O\'%+e4)'R+.*2+%3N+Q.RW,-"Q*o+

24 ?1S)Q.(#N5+O\'%5! #! ) </!9-1$*%-7>*%*(/! #!!;-.$(7/!2%/!4)(-*+)70./!$%,1$B1/!!! *+!I(-73(-(710>!g+$+0+,(B+!$*+!94*70>!017!!! *+!'7,#67!$*+!6>*7+!*+!+)+B+!2(7*67#D(7!,(!*+6!1$*70>!7$*>!! H(+4'%Qp)Q(,N.*.-5+.NQ%+Q.%+2%Q%#%,-L%+NQ%+#)(+Q.%+$(,R2(+ #'L2%2.)(+-$$(4-L5+)&%P+3-2+"4R'O%"2+%(+)4)(.%P,-2-5+ Q"23MQ-(5+,-+.*2+?b2).L)+%3N+,-+)4%.M$-Q,)+.*2+-4(pR'"2Q*+.%"+)Q.(#%P+%3(#%P+3(#.P%"G++ D%+.,V,)+.*5+9G?GH+4%"+3(M'O-.)(sQ"23M-(+)Q.(#M5+ 4-'(%OM5+4'M4-(+2)+)4%O)')#.*'(QW-L+#)(+2)+ )4%#.VQ-(+O)')#.*'(Q.(#R+#)(+$-(.%"'bL)+)Q.(#V5+ )'.*'L)5G+

25 0Q.(#V+!(2*.(#N.*.)++ tq.(#v+u(2*.(#n.*.)u!! *+! $:6+'+! *86! )+'7*7056! 017! 9-#$(86! )+4! $*+;(:+46! $*%6! (31-,+2.!?75$7,86!,(* ! $4$*%,#*86!,(! 04-B1-;+! #C+61!,(*1C:! #''86! *%!?('*B8$%! *%/! 9%,>$71/! 2<6(7!*%/!)+7>*%*1/!D8./!*86!01*+B086!

26 ð Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στις πόλεις ελκυστικά και ασφαλή μέσα μεταφοράς προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας με ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών βελτιστοποίηση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου χάρη στη συλλογική του χρήση και στην «εικονική κινητικότητα» (τηλεργασία, τηλεαγορά, κ.λπ.) εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής στάθμευσης για τη μείωση της κυκλοφορίας ενθάρρυνση της αδιάλλειπτης σύνδεσης με τις δημόσιες συγκοινωνίες βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων και μικρότερων οχημάτων για τη διανομή εμπορευμάτων στην πόλη καλύτερη ενσωμάτωση της διανομής εμπορευμάτων σε αστικό περιβάλλον εντός του τοπικού πολιτικού και θεσμικού πλαισίου ð Μείωση της ρύπανσης ð Έξυπνες αστικές συγκοινωνίες - ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) ð Καλύτερη πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ð Ασφάλεια και προστασία βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων χάρη στις νέες τεχνολογίες βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, ιδίως για τους πεζούς και τους ποδηλάτες ενθάρρυνση των πολιτών να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της συμπεριφοράς τους σε σχέση με την οδική ασφάλεια

27 6",4-'RQ,).)++ l!971,>-38$%!*+4!->'+4!*%/!e'(c169-+:)+'%/!$*%6!(4-:*(-%!)(-7+;.!!$(!<61!$:2;-+6+! 7971B*(-1!16*12867$*70>!)'1B$7+!>)8/!14*>!971,+-356(*17!1)>!(C82(6(B/!017!(69+2(6(B/! )1-#2+6*(/!1)17*(B!)+'4)1-1,(*-70</!)-+$(22B$(7/!)+4!+9%2+:6!$(!,71!7$>--+)%!?75$7,%! 16#)*4C%A! F+970</!017!$79%-+9-+,70</G!1''#!017!*+!34$70>!017!)+'7$*7$*70>!)(-7?#''+6!$4,?#''+46!$*%6! 16#)*4C%!9-1$*%-7+*.*86!$(!9713+-(*70+:/!017!B$8/!$420-+4>,(6+4/F}G!*+,(B/!*%/!+70+6+,B1/A!!

28 Æ Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο με: εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές την οργανωμένη ανάμιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης και ταυτόχρονα αποκλιμακώνουν εντάσεις με την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων τη λειτουργία των γειτονιών σε σημαντικό βαθμό την απουσία οχλουσών δραστηριοτήτων Æ Η ρύθμιση των χρήσεων γης εντός των πολεοδομημένων περιοχών συντελεί θετικά στη λειτουργία της πόλης όλο το 24ωρο Æ Στον εξωαστικό χώρο η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτεί σχετικές ρυθμίσεις. Το ζήτημα προβλέπεται να επιλυθεί με την εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Æ Το αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού, κρίνεται επαρκές σε αντίθεση με το τοπικό δίκτυο στον εξωαστικό χώρο που χρήζει τον έλεγχο/μελέτη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας των μετακινήσεων Æ Σημαντική κρίνεται η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού που θα μειώσει τις διαμπερείς κινήσεις εντός των γειτονιών Æ Το ήπιο ανάγλυφο και οι μικρές αποστάσεις ευνοούν τόσο τις πεζές μετακινήσεις όσο και τη χρήση ποδηλάτου Æ Η δημιουργία/ολοκλήρωση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου

29 ?$-PW-'%(+O\'%(+d+98X+d+98Z+ J:,3861!,(! *1! )+'(+9+,70#! MEZWeffOVWWb! "LN! K~! os20-7$%! )+'(+9+,7056! $*1=(-+*:)86! FÄvÅÇvÉÇG! 017! 165*1*1! >-71! )406+*.*86! )+4! (31-,>D+6*17! 01*#! Ñ16+70*./! )>'%/Ñ! 017! *86! )+'(+9+,7056!,('(*56p! %! 1)17*+:,(6%! <0*1$%! ('(:=(-86! ;5-86O )-1$B6+4Ö!(B617!].,Gs#R.%(#%A!! Q)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/! + 9$*W"Q,N5+ e#r.go 02)b#)L%(+O\'%(+ 4')QL2%"+ eq.'-,go?$-"wm'%(+o\'%(s 4'RQ(2%w+4%"+ 4'%p$M4%2.)(+)4N+.( eq.'-,go 74%$-L4%2.)(E 98X [ewae! VfdAX! I]ZG] 98Z bwaz ZVAc IY^Gx ÖQ)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/!

30 Εναλλακτικά Σενάρια Σενάριο Μηδενικό: Περιλαμβάνονται μόνο οδικά έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό υλοποίηση και θα έχουν υλοποιηθεί ή είναι πολύ πιθανό ή και αναγκαίο να υλοποιηθούν μέχρι το έτος Σενάριο Βασικό: Περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας (π.χ. διανοίξεις οδών), εγκατάσταση νέων σηματοδοτών κλπ. και κυρίως έργα διαχειριστικού τύπου όπως μονοδρομήσεις/αμφιδρομήσεις του δικτύου μοντελοποίησης, επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομων και μικρής κλίμακας πεζοδρομήσεις. Σενάριο Δυναμικό: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ανατρέπουν σε σημαντικό βαθμό τη σημερινή δομή των μετακινήσεων, με τον κύριο όγκο των μετακινήσεων να μεταφέρεται σε δακτυλίους και μέσω αυτών να διοχετεύεται στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών. Σενάριο Ανατρεπτικό Δραστικό (radical): Περιλαμβάνει σημαντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή δομή της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης. Το σενάριο αυτό ξεπερνά τα όρια επεμβάσεων μιας κλασικής κυκλοφοριακής μελέτης

31 H71!*%!971*:)8$%!*86!)-+*#$(86!)+4!10+'+4=+:6!('.3=%$16!4)>\%U! "! l!16#'4$%!*86!$*+7;(b86!)+4!$420(6*-5=%016!1)>!*7/!<-(46(/!017!*7/!01*12-13</! "! Q7!1-;</!017!+7!)+'7*70</!*%/!?75$7,%/!1$*70./!076%*70>*%*1/!! i('*b8$%!*%/!040' /!-+./!! I-+5=%$%O?('*B8$%!*86!,<$86!,1D70./!,(*13+-#/!! L31-,+2.!01*#''%'86!)+'7*7056!$*#=,(4$%/!,(!$*>;+!*%!,(B8$%!*%/!040'+3+-B1/!! 16#)*4C%!*86!1)17*+:,(686!4)+9+,56!! I-+5=%$%!*86!6<86!*(;6+'+2756U!(434.!$4$*.,1*1!,(*13+-56!F_ "! P7/!1-;</!*%/!?75$7,%/!16#)*4C%/! "! 1!$4,)(-#$,1*1!)+4!)-+<04\16!1)>!*%6!)+'(+9+,70.!=(5-%$%!!

32 I-+*(B6(*17U! %! (31-,+2.! *86! 437$*#,(686! 017! 4)>! <20-7$%!,('(*56! >$+6! 13+-#! *7/! )(D+9-+,.$(7/! 017! *+4/! )+9%'1*+9->,+4/! 017! %! 4'+)+B%$%! *86! $;(*7056! <-286A!

33

34 h1,?#6+6*1/!4)>\%!u! "! P%6!1)+4$B1!971=<$7,86!('(4=(-86!;5-86! "! "! P+! 2(2+6>/! >*7! %! )1-1'710.! '(83>-+/! FhA! ia! E'(C#69-+4! 017! E)+''867#9+/G! ('#;7$*1! (C4)%-(*(B! *%! 97(-;>,(6%! 040'+3+-B1! 1''#! 1)+*('(B! &')b,n+ b()+.*2+ )1(%4%L*Q*+.%"+ 4)')$()#%P+,-.\4%"!017!*%6!1)>9+$%!*+4!$*+4/!01*+B0+4/!*%/!)>'%/!01=>'%!*%!97#-0(71!*+4! ;->6+4!017!>;7!,>6+!0#)+7(/!5-(/!01*#!*%6!01' !)(-B+9+! "! P%!;-+670.!$4204-B1!F*%!)(-B+9+!14*.!(0)+6+:6*17!,('<*(/!16#)'1$%/!$*%!)1-1'B1G! "! P7/! )-+*(76>,(6(/!,+6+9->,%$(7/! *%/! ha! ia! E'(C#69-+4! Ü! *>$+! $*+! J(6#-7+! J*#97+! )-+/! *+! "#-+! 017! %! 6%$B91G!! )-+/! *%! =#'1$$1! )+4!,)+-(B! )'<+6! 61! 1)+9+=(B! $*+4/! )(D+:/!017!*+!)+9.'1*+A!!

35

36

37 9'%.-L2%2.)(E+! l!9%,7+4-2b1!)(d+9->,+4!]!)+9%'1*+9->,+4!017!<6*1c%!14*+:!*+4!*,.,1*+/!*%/!)1-1'710./! '(83>-+4!$*%!$;(971D>,(6%!16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4!)+4!1)+*('(B!1)1-1B*%*%! 161?#=,7$%!*+4!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!*%/!0(6*-70./!)(-7+;./A! l!)(d+9->,%$%!*%/!n:)-+4!017!%!(6717+)+b%$%!*%/!,(!*%6!,70-.!)'1*(b1!271!*%!9%,7+4-2b1!(6>/! $%,16*70+:!('(:=(-+4!;5-+4!$*+!7$*+-70>!0<6*-+!

38 Ç~~ijÉ+I+fÄljiy+fnjiin+I+ zñzå+fnjiine! l! <66+71! *+4! áààåâéw!.! ävéâç! ÄÉââÄ!.! yãåãåç! ÄÉââÄ! $%,1*+9+*(B!,71! #''%! +)*70.! *+4! $;(971$,+:! 271! *+4/! 1$*70+:/! 9->,+4/! 017! *%! '(7*+4-2B1!*+4/A!! I-5*%! 3+-#! $;(97#$*%0(! 017! 4'+)+7.=%0(! $*%6! Q''169B1! *%! 9(01(*B1! *+4! ~ew! 017! <0*+*(! 47+=(*.=%0(!,(! (*70</! +6+,1$B(/! $(! 97#3+-(/!;5-(/!$(!>'+!*+6!0>$,+A!! J%,(756(*17!>*7!%!<66+71!áààÅâÉw!.!ävÉâÇ!ÄÉââÄ!.! yãåãåç! ÄÉââÄ! F)+4! )-+*(B6(*17G! 9713<-(7! $%,16*70#! 1)>! *%6! <66+71! *%/! o%)7+)+b%$%/p!.!!.)71/!040'+3+-b1/!>)8/!14*.!(31-,>d(*17!$*%6! (''%670.! )-12,1*70>*%*1! )+4! <;(7! $16! $*>;+! 1)'#! *%!,(B8$%! *%/! *1;:*%*1/! 0B6%$%/! *86! +;%,#*86!$*7/!)>'(7/A!!

39 H+3'N,%5++ 1''#D(7! ;1-10*.-1! 017!,(*1*-<)(*17! $(! <61! #%(2S2(#N+ O\'%+ b()+.%"5+ )2W'\4%"5+ #)(+.(5+,-.)#(2VQ-(5+,-+ 4%3V$).%+,-+ 16*B$*+7;+! (C+)'7$,>O4)+9+,</! 017! *14*>;-+6%! 4)+?#=,7$%O.! 4)>! )-+é)+=<$(7/! 0B6%$%O )1-+4$B1!*+4!14*+076.*+4! 3-2+ #).)$),pr2-.)(+ )4%#$-(Q.(#R+ 1)>! *+! 14*+0B6%*+! 1''#! *>$+! %! 0B6%$%! *+4! >$+! 017! %! $*#=,(4$%!*+4!)(-7+-BD(*17!$(!9710-7*#!*,.,1*1! *+4! 9B6+6*1/! )-+*(-17>*%*1! $*+4/! )(D+:/! 017! *+4/!)+9%'#*(! 37'7056!)-+/!*+!)(-7?#''+6!<;(7!$16!1)+*<'($,1! *%6!)+7+*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4! 1$*70+:!;5-+4!1''#!017!*+4!,70-+0'B,1*+/!*%/! )(-7+;./!

40 9'%.-L2%2.)(E+!!! %!)(D+9->,%$%!,(!)+9%'1*>9-+,+!Y!971,+-35$(7/!$*1!)'1B$71!*%/!$46+'70./! 16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4U!! #! *%/!+9+:!E)+''867#9+/!,(!(C1B-($%!<61!,70->!*,.,1!F1)>!*%!hA!K%,+0-1*B1/!,<;-7! *%6!(B$+9+!*+!C(6+9+;(710+:!$420-+*.,1*+/!017!*+4!;5-+4!$*#=,(4$%/G!]!.)71! 040'+3+-B1! #! *%/!ha!ia!e'(c#69-+4!$(!>'+!*+!)'#*+/!*%/!,<;-7!*%6!+9>!t1-56!]!()7*-<)(*17!%! 0B6%$%F,+6+9-+,.$(7/!>)8/!31B6+6*17!017!$*+!R#-*%G!$*+!*,.,1!,<;-7!*%6!N:)-+4! 271!*%6!(C4)%-<*%$%!*86!4)%-($756!)+4!'(7*+4-2+:6!(0(B!,<;-7!*%6!,(*13+-#!*+4/! $(!6<(/!=<$(7/!!! 971,>-38$%!*+4!437$*#,(6+4!;5-+4!$*#=,(4$%/!$*+!J*#97+!!! )+9%'1*>9+,+/!()B!*%/!+9+:!N1-1+'.!017!K%,%*-B+4!!! )+9%'1*>9-+,+/!F$(!$46<;(71!*+4!)1-1)#68G!)1-#''%'1!,(!*%!hA!K%,+0-1*B1/!)-+/!*%! T1B$*-+!017!*+6!I'1*16>*+)+!]!T+4$(B+!"4$70.!&$*+-B1/!!! $:69($%!*+4!437$*#,(6+4O)-+2-1,,1*7$,<6+4!)+9%'1*>9-+,+4!)-+/!gA!R7'.!,(!*+6! )-+*(76>,(6+!(0(B!)+9%'1*>9-+,+!!! l!040' !4)+?#=,7$%!*%/!l=670./!e6*b$*1$%/!fk461,70>!eg!017!%!'(7*+4-2b1!*%/! 8/!!áààÅâÉw!!(67$;:(7!*+!->'+!*%/!$*%!)(-7?1''+6*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4! 1$*70+:!*+)B+4!13(6>/!017!$469<(7!<61!,(2#'+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!)+4!$469<+46! oi1-,(6b86pa!p+!b97+!9b0*4+!)1-1,<6(7!017!$*%!)(-b)*8$%!*+4!k461,70+:!i!,(!*+6! 437$*#,(6+!)+9%'1*>9-+,+!$*+!*,.,1!)+4!;1-10*%-BD(*17!o,70->/!910*:'7+/p!017!$*%! $46<;(71!*+4!áààÅâÉwA!

41

42

43 o+ Q7! )+'(+9+,70</! )1-(,?#$(7/! *+4! *('(4*1B+4! $(61-B+4!(B617!161*-()*70</!,71!017!1''#D+46!*%6! (70>61! *%/! 0(6*-70./! )(-7+;./! *%/! )>'%/! $*%6! +)+B1! $420(6*-56(*17! *+!,(21':*(-+! )+$+$*>! *86!+70+6+,7056!9-1$*%-7+*.*86A!! 6*,)2.(#M5+4'%Ü4%WMQ-(5+(B617!%!,(*13+-#!4)%-($756!9%,>$786!017! ha!k%,+0-1*b1/!01=5/!017!*1!<-21!16#)'1$%/!,(!$*>;+!*%!971,>-38$%! ('04$*70+:!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!4\%'./!17$=%*70./A!

44 L*$7!(0*>/!1)>!*7/!)-+*(76>,(6(/!)1-(,?#$(7/!*+4!K461,70+:!J(61-B+4!FiG! 4'%.-L2-.)(U!! KB0*4+!áààÅâÉw!FävÉâÇ!ÄÉââÄOyãåãÅç!ÄÉââÄG!! $! $*%6!)(-7+;.!)+4!)(-70'(B(*17!1)>!hA! K%,+0-1*B1/!]!Zb%/!T1B+4!]EB6+4!]! &A! N1?:-%! 017! >'+7! +7! 9->,+7! (6*>/! *%/!)(-7+;./!14*./A!! $! $*%6! )(-7+;.! )+4! )(-70'(B(*17! 1)>! "80#! ]! ha! K%,+0-1*B1/! ]! I'1*(B1! L'(4=(-B1/!]!hA!iA!E'(C#69-+4! $! ha! K%,+0-1*B1/! 1)>! L=670./! E6*B$*1$%/! F,70->/! 910*:'7+/G!,<;-7! PD1?<'1!F9B0*4+!0:-786!$469<(86G! I1-(,?#$(7/! 14*./! *%/! 0'B,101/! )-+é)+=<*+46! 161'4*70>*(-%!,('<*%! *86! ;-.$(86! 2%/! )+4! =1! +9%2.$(7! $(! '()*+,(-<$*(-+! $;(971$,>! )+4! 9(6! 1)+*('(B! >,8/! 16*70<7,(6+! *%/! )1-+:$1/! 3#$%/! l! *('70.! ()7'+2.! *+4! 970*:+4! áààåâéw! $(! $46941$,>!,(! *+! 9B0*4+! )(D+9->,86! )+4! =1! (C4)%-(*+:6! *7/! *+)70</! 16#20(/! =1! (B617! 1)+*<'($,1!,('<*%/!017!'()*+,(-+:/!$;(971$,+:A! T(!*%6!)-+*(76>,(6%!)1-<,?1$%U! "! 1)+9B9(*17!! *+! 0<6*-+! *%/! )>'%/! $*+4/! 01*+B0+4/! 1''#! 017! $*+! ;8-B/! 61! 1)12+-(:(*17! )'.-8/! %! 0B6%$%! *+4! 14*+076.*+4! 1''#! 61! )(-7+-BD(*17! $*7/! 1)+':*8/!161201B(/!,(*1076.$(7/A! "! $469<+6*17! ;5-+7! (,)+-B+4! 017! )+'7*7$,+:! $(! >'%! *%6! )>'%!,(! <61!(0*(*1,<6+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!1''#! 017! )(D+)+-756!,(! )-++)*70</! ):068$%/! $(! ()B)(9+!2(7*+67#/A!

45

46

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 336.480,60 (χωρίς ΦΠΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα Περιβαλλοντικές διαστάσεις της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στην Πάτρα 1 Το θέμα: Αά Ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις από το περιβάλλον υγρό στοιχείο, λόγω αύξησης κυκλοφοριακών φόρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης. Σύγκριση με την παλαιότερη. Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Γιώργος Γιαννής 1, Αικατερίνη Συκιανάκη 2, Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη 3, Επαµεινώνδας Τολέρης 4, Παναγιώτα Καπερώνη 4, Ιωάννης Θεοφίλης 4, Αγγελική Κοψαχείλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Εκθεση Ιανουάριος 2014 Μελετητής: Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Σύμβουλος: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών http://www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 E-mail: pezh@pezh.gr τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 Προς: αρ.πρωτ. 3 / 12 Οκτωβρίου 2010 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ . EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί Kωνσταντίνος Κωνσταντή, Πρόεδρος ΣΑΚ, Α Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Δευτέρα 17/9 Δημόσιες Συγκοινωνίες & Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: - Ποια είναι η έννοια της Βιώσιμης Μετακίνησης στην Ευρώπη; - Αποτελούν οι Δημόσιες Συγκοινωνίες το βασικό πυλώνα υποστήριξης της βιώσιμης μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΣ 5 2 ΣΚΟΠΟΣ 5 3 ΔΡΑΣΕΙΣ 6 4 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 9 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΣ 5 2 ΣΚΟΠΟΣ 5 3 ΔΡΑΣΕΙΣ 6 4 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 9 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 13 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTO EIΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΒΙΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ιωάννη Λαζαρίδη Γενικού Διευθυντή Οδικής Ασφάλειας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Ομιλία κ. Ιωάννη Λαζαρίδη Γενικού Διευθυντή Οδικής Ασφάλειας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Ομιλία κ. Ιωάννη Λαζαρίδη Γενικού Διευθυντή Οδικής Ασφάλειας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Υπουργείο μας και

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα