!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!"

Transcript

1 !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&!

2 02.(#-L,-2%+.*5+,-$M.*5+ -L2)(! %! '()*+,(-./! 01*12-13.! *+4! $4$*.,1*+/!,(*13+-56! 017! *%/! 040' /! +-2#68$%/! *+4! +970+:! 970*:+4! *%/! )(-7+;./!,('<*%/! 01=5/! 017! +! (6*+)7$,>/! 017! %! ()7$.,16$%! *>$+! *86! 437$*#,(686! >$+! 017! *86! 161,(6>,(686! 6#%4N5+ -L2)(+ +! )-+$97+-7$,>/! (6>/! $4$*.,1*+/!,(*13+-56! 271! *%6! *+! *+! 9461*>6! 37'70>! )-+/! *+! (6(-2(710#! 1)+*('($,1*70>! F,(! >$+! *+! 9461*>6! ;1,%'>*(-%! 01*16#'8$%! 014$B,86G! 017! *+! +)+B+! F$:$*%,1!,(*13+-56G! =1! (6*#$$(*17! 1-,+670#! $*7/! 01*(4=:6$(7/! *+4! H(670+:! I+'(+9+,70+:! J;(9B+4! *%/! )>'%/! 017! $*%6! 9%,7+4-2B1! (6>/!,%;167$,+:! 01*12-13./! 017! )1-10+'+:=%$%/! *86! 040' ! 9(70*56! 971;-+670#! 8/! 1)+*<'($,1! *86! (31-,+D>,(686! 040' ! -4=,B$(86! 017!! #''86!,%!)-+?'()>,(686!(C('BC(86!

3 Περιεχόμενο Φάσεων Μελέτης Ü Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης Ü Εντοπισμός και αξιολόγηση προβλημάτων Ü Προσδιορισμός και διαστασιολόγηση προκαταρκτικών εναλλακτικών Φάση Ι σεναρίων Ü Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων βάσει κριτηρίων Ü Παρουσίαση των προκαταρκτικών προτάσεων/σεναρίων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Τεχνική Υπηρεσία, στους φορείς της πόλης κλπ Ü Οριστικοποίηση των προτάσεων Φάση ΙΙ Ü Εξειδίκευση των ρυθμίσεων Ü Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των παρεμβάσεων Ü Έγκριση της τελικής πρότασης από το ΔΣ Φάση ΙΙΙ Ü Επεξεργασία και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιλεγέντος Σχεδίου

4 Αναλυτικότερα στην Φάση Ι για την ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης πραγματοποιήθηκαν σειρά Ερευνών/ Μετρήσεων, Απογραφών και Καταγραφών: ü Απογραφή οδικού δικτύου και σήμανσης ü Απογραφή χρήσεων γης ü Απογραφή στάθμευσης ü Απογραφή χαρακτηριστικών των Δημόσιων συγκοινωνιών ü Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου συνολικά σε 40 σταθμούς ü Απογραφή τροχαίων ατυχημάτων τη τελευταία πενταετία, ü Καταγραφή σηματοδότησης (στις θέσεις όπου έγιναν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου) ü Ερευνες προθέσεων κοινού Παράλληλα αξιολογήθηκαν σχετικές μελέτες και έγιναν επαφές με φορείς της πόλης που διατύπωσαν τις απόψεις τους

5 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας μελέτης παρουσιάζονται σε τρία Τεύχη με τα σχετικά παραρτήματα και απεικονίζονται σε χάρτες εντός και εκτός κειμένου Τεύχη Τεύχος 1 Περιεχόμενα Τεχνικής Εκθεσης Κεφ. 1: Γενικά στοιχεία μελέτης Κεφ. 2: Τοπογραφικά υπόβαθρα Δημιουργία Γεωβάσης (GIS) Κεφ. 3: Πολεοδομική Θεώρηση Κεφ. 4: Διατύπωση και εξέταση απόψεων από φορείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και παρουσίαση και κριτική πρόσφατων σχετικών μελετών Τεύχος 2 Κεφ. 5: Υφιστάμενη συγκοινωνιακή υποδομή και λειτουργία οδικού δικτύου Τεύχος 3 Κεφ. 6: Απόψεις κοινού Κεφ. 7: Ανάπτυξη και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου Κεφ. 8: Σχέδια κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Προκαταρκτικές προτάσεις

6 I(-7+;.!,('<*%/! IT!VU!I(-71$*70.! )(-7+;.!!!! IT!ZU!E$*70.! )(-7+;.!!!!! IT![U!N(6*-70.! )(-7+;.!

7 9-'(%OV+XE+98X+ Q-7+=(*(B*17! 1)>! *%6! 10*+2-1,,.! F 6 > * 7 1 * % 6! R A! H : * $ + 4! F * + ' 7 0 #! 0 1 *%! 94*70.! )(-73(-(710.! +9>! F?>-(71!017!94*70#G! 0'(B6+6*1/!017!)#'7! $*%6!10*+2-1,,.! 0Q.(#N5+(Q.N5!

8 9-'(%OV+YE+98Y+ Q-BD(*17! )(-7,(*-70#! 1)>! *%6! 10*+2-1,,.! *%! 6+%*.! 2-1,,.!)+4!97<-;(*17! 1)>! *+! E(-+9->,7+! *%6! L261*B1! Q9>! F?>-(71G! 017! *%! 6+%*.! 2-1,,.! )+4! 97<-;(*17! 94*70#! *+4! 0>,?+4! *+4! HA! I(-73(-(710+:! g+$+0+,(b+4! E'(C169-+:)+'%/A! E)>! *%6! )(-7+;.! (C17-(B*17! %! )(-7+;.! ITZ! 9-'()Q.(#V+4-'(%OV+ )+4!)(-7'1,?#6(7U!! )(-7+;</! ) ! 2(8-270.!2%!0')!!

9 9-'(%OV+ZE+98Z+ Q-7+=(*(B*17!1)>!*7/! +9+:/U! ha!i1$7'<8/! L'(4=(-B+4! N86$*16*B6+4! Zb L'(4=(-B+4! E'(C#69-+4!-2.'(#V+4-'(%OV!

10 9%$-%3%,(#V+[-\'*Q*+ l! 7$*+-B1! *+4! )+'(+9+,70+:! $;(971$,+:! *%/! )>'%/! *%/! E'(C169-+:)+'%/! C(076#! $;(9>6! *14*>;-+61!,(!*%6!7$*+-B1!*%/!!017!!$46(;BD(*17!,<;-7!$.,(-1A!! LB617! B$8/! 1)>! *7/! ('#;7$*(/! (''%670</! )+4! %! 16#)*4C%! *%/! 10+'+:=%$(! 971;-+670#! $(! $%,16*70>!?1=,>! *7/! 1-;</O01*(4=:6$(7/! *+4! $;(971$,+:! F,(! $*-1*%270</! ()7'+2</! #''+*(!,(! =(*70</!017!#''+*(!!,(!4)>!$4D.*%$%!()7'+2</G!!;8-B/!14*>!61!$%,1B6(7!>*7!%!$:2;-+6%!)>'%!9(6! 16*7,(*8)BD(7! )-+0'.$(7/! 271! *%! 971,>-38$%! ->'+4! *%/! $*%6! (4-:*(-%! )(-7+;.! $*1! )'1B$71! *+4! 16*12867$,+:!*>$+!$(!(=670>!>$+!017!$(!(4-8)1m0>!017!97(=6</!()B)(9+A!

11 X]^]E+D%+4'\.%+QOM3(%GGGG+D%+(Q.%'(#N+#M2.'%+ P+!)-5*+!-4,+*+,70>!$;<97+! (0)+6(B*17!*+!Zfef!1)>! n5$+4/!*(;670+:/!,(*#!*%! 01*#'%\%!*%/!)>'%/!1)>!*1! -8$70#!$*-1*(:,1*1!017! 4'+)+7(B*17!)1-#!*7/! 16*79-#$(7/!*86!P+:-086! Q! 1$*70>/! 7$*>/! ;1-10*%-BD(*17! 1)>! (4=:2-1,,+4/! 9->,+4/! )'#*+4/! f,a! 017! +-=+25671! 040'70.! FI'1*(B1! N:)-+4! $.,(-1G! 971,<*-+4! [c,! )(-B)+4! 017!,B1! 161*+'70>*(-1! *(*-#286%! ;8-B/! $13.!+-7+=<*%$%!FI'1*(B1!L'(4=(-B1/GA!

12 X_ZX+I+QV,-')+ ZX[ZU! l! (201*#$*1$%! *86! )-+$3:286!,(*#! *%6!,70-1$71*70.! 01*1$*-+3.! *+! ZXVV! +9.2%$(! $*%6! ()<0*1$%! *%/! )>'%/! 017!,(! *+! K7#*12,1! *%/! fo[ozx[z! (20-B6(*17! *+! 6<+! n4,+*+,70>! J;<97+! *%/! )>'%/A!! ZX[cU!oI(-B!*-+)+)+7.$(8/!017!*+)70./!()(0*#$(8/!*+4!$;(9B+4!*%/! )>'(8/!E'(C169-+4)>'(8/pA!! ZXefU! *+! )-5*+! 97#*12,1! (09B9(*17! *+! 161=(8-.$(8/! 017! ()(0*#$(8/! *+4! -4,+*+,70+:! $;(9B+4! E'(C169-+4)>'(8/! 017! 01=+-7$,+:! *86! >-86! 017! )(-7+-7$,56!9+,.$(8/!*86!+70+)<986!14*+:p!! ZXfXU! S20-7$%! )+'(+9+,70./!,('<*%/! 161=(5-%$%/! E'(C169-+:)+'%/! E)+\%!*%/!)1-1'710./! '(83>-+4!! +4!17A!

13 I(-7+;</!)+'(+9+,7056!,('(*56!017!-4,+*+,7056!$;(9B86!

14 Χρήσεις γης Καθορίζονται και οργανώνονται από τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου και εξειδικεύονται από τις πολεοδομικές μελέτες

15 a'vq-(5+=*5+=-2(#%p+9%$-%3%,(#%p+6o-3l%"+ ZAVcq! EJP&NQ!InEJ&gQ!Y! dawbq! WAWcq! i&ieyi&qie!inqj! LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg! ZcAXXq! eadcq! LILNPEJl!JRLK&QM! NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ! IQh&P&JP&NLJ! PQI&NQ!NLgPnQ! ZA[eq! caddq! R-.$(7!H%/! EahlP&JTQJ! EJP&NQ!InEJ&gQ!Y!LhLMaLnQ&! RrnQ&! i&qtlreg&eyi&qplrg&e! i&ieyi&qie!inqj!lsmh&egjl! LHNEPEJPEJL&J!TEk&Nrg!TLJrg! TLPE"QnEJ! LNIE&KLMJl! LILNPEJl!JRLK&QM!IQhlJ! &K&E&PLnLJ!RnlJL&J! NEPQ&N&E! NLgPn&NLJ!hL&PQMnH&LJ!IQhlJ! ILn&aEhtl! IQh&P&JP&NLJ!hL&PQMnH&LJ! InQgQ&E! PQI&NQ!NLgPnQ!JMgQ&N&EJ!Y! HL&PQg&EJ! PQMn&JTQJYEgEtMRl! a($,+=(*%,<6(/!r-.$(7/!2%/!hij!y!i+$+$*#!fqg!

16 a'vq-(5+b*5+w-q,%w-.*,m2-5+#)(+4'%.-(2n,-2-5+)4n+9%$-%3%,(#m5+8-$m.-5+ %)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+, 0.30% (),/$+*)+-'#'4,0&, 0.44% 3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+, 0.37% 3$)$%&+&, 0.45% 2)-$($+*)+, 0.50%./&+%",($%)$ 01/)$, 0.62% '.-&($+*)+, 2.19% "%2'$3",+&, 3.23% "$3$%"+ 0/&+"$+, 4.23% 2)-")3)*$%) %"#(/), 4.50% "-",."/)$ 01/)$-2/'+$#), 5.83% 01/)+ +('.*",+&+, 0.09% '/0'$)-)!$%)+ 01/)+, 0.06% 0)#3/"*2)/$), 0.08% "%()+ +0"3$), (36789), 0.07%,2)3)*"+, 0.07%!"#$%& %'()$%$' '*$!&+ %'()$%$',!"$' "*2)/$), 0.03% "-",."/)$ 01/)$-2/'+$#) "*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#', 2)-")3)*$%) %"#(/) 0.05% "!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# "$3$%"+ 0/&+"$+ *"(';)/1#, 0.03%!"#$%& %'()$%$', 47.05% "%2'$3",+& '.-&($+*)+./&+%",($%)$ 01/)$ 2)-$($+*)+ 3$)$%&+& (),/$+*)+-'#'4,0& 3&*)+$"+-3&*)($%"+ "2$0"$/&+"$+-,2&/"+$"+ %)$#1#$%"+ "5,2&/"(&+"$+ 01/)+ +('.*",+&+,!"$', 12.44% 0)#3/"*2)/$) '*$!&+ %'()$%$', 17.36% "%()+ +0"3$), (36789),2)3)*"+ '/0'$)-)!$%)+ 01/)+ "*2)/$%"+-2)-$($+($%"+ "!%'('+('+"$+ :1#&+ -$*"#' "!%'('+('+"$+ *"+1# *':$%1# *"(';)/1# "*2)/$) R-.$(7/!H%/!]!L20(0-7,<6(/!017!4)>! <20-7$%!IT!I+$+$*#!FqG!

17 ;-.$(7/!(B617!14*</!)+4!)-+?'<)+6*17!1)>!*7/! ;-.$(7/!*86!+70+9+,7056!*(* !017! 13+-+:6!$(!;-.$(7/!0+76>;-%$*(/!.!0+7683('(B/! J*%6!(0*>/!$;(9B+4!)(-7+;.!4)#-;+46!97#$)1-*(/! ;8-+=(*.$(7/!.!017!*+)70</!$420(6*-5$(7/!;-.$(86!2%/A!Q7! 04-B8/!!$*+!*,.,1!*+4!+970+:!970*:+4!)+4!<;(7!)->$?1$%! Q9>/!017!%!IALAQA!E'(C169-+:)+'%/!]!N.)86A!

18 ?#.N5+QO-3L%"+4-'(%OM5+I+a'VQ-(5+=*5++

19 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (%) ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 37.51% ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 53 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 22.28% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 42 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 12.07% ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 29 ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9.05% ΕΜΠΟΡΙΟ 23 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 4.81% ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 18 ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3.37% ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.51% ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 12 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.96% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 10 ΕΜΠΟΡΙΟ 1.78% ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 7 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.20% ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS 0.65% ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0.57% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0.52% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS 4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 0.45% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0.42% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0.34% ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0.29% ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟ 0.14% ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0.06% ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

20 ;1-10*%-BD(*17!1)>!*+!HIJ!8/!)(-7+;.!i&IEYi&QIE! )-+/!(C42B16$%! *+!0*7-710>!1)>=(,1!1''#!017!*+!,(2#'+!,<2(=+/!*86! 797+0*%$756!4).-C16!()B$%/!)1-#2+6*(/!)+4! $46<?1''16!$*%!971,>-38$%!*+4!)>'+4!<'C%/! (201*#$*1$%/!)+'401*1$*%,#*86!4)(-*+)70+:! (,)+-B+4!4%"+)$$Rc%"2+3"2),(#R+.*+&"Q(%b2S,L)+.*5+#)(+.%+-L3%5+.S2+,-.)#(2VQ-S2+)4N+#)(+4'%5+ )".VG++

21 a'vq-(5+=*5+d+9n$%(+m$1*5+,-.)#(2vq-s2+ Q7!;-.$(7/!2%/!)+4!1)+*('+:6!)>'+4/!<'C%/!,(*1076.$(86! )+7+:6*17!$*+6! 1$*70>!017!$*+6!)(-71$*70>!;5-+!8/!)-+/!*1!;1-10*%-7$*70#!*86!,(*1076.$(86!017!*7/! 1)17*.$(7/!4)+9+,56A!!-2.'(#V+9-'(%OV+d+9-'(%OV+98Z! C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!?1S)Q.(#N5+O\'%5!

22 !-2.'(#V+9-'(%OV+d+ 9-'(%OV+98Z!!!!! K70%2+-70#!2-13(B1!0')! NPLh! L,)>-7+U!'71670>!017!;+69-(,)>-7+! 0<6*-1!971$0<91$%/!Fuvwx!]!uyz{G!0')!!! J%,(756(*17!>*7!9(6!1-0(B!2(670#!%!)+$+*70.!01*12-13.!*86!;-.$(86!1''#!1)17*(B*17!017!%!16#'4$%! *86! )+7+*7056! ;1-10*%-7$*7056! *%/! 01=(,7#/! 01=5/! 017! *86! 1)17*+:,(686!,(*1076.$(86! 017! 4)+9+,56O016>686! F);! ;5-+7! ;5-+7! 8-#-7+! (3+971$,+:! *86!01*1$*%,#*86!0')GA!!! &971B*(-+! (69713<-+6! =1! (7970#! 271! *%6! )(-7+;.! *1! 1)+*('<$,1*1! *%/! 01*12-13./! ;-.$(86! 2%/! 7$+2(B+4! 017! +->386!)+4! =1! >$+! 9461*>*%*1! 10-7?<$*(-%/!1)+*:)8$%/!!*%/!437$*#,(6%/!01*#$*1$%/!017!*%!971$)+-#/!*86!;-.$(86!

23 C%(4V+0Q.(#V+4-'(%OV+!!! ;(B!%!01*+70B1!,(!$46'(7*+4-2B1!;-.$(86!04-B8/!'71670+:!(,)+-B+4!,(! (C4)%-(*.$(7/!$(!()B)(9+!2(7*+67#/! <+$-(.%"'bl)+#).)q.*,r.s2+.'%&l,s2+,-br$s2+)$"ql3s2+efghij+ kljminfo+q-+n$*+.*2+)q.(#v+4-'(%ov+eq-+-4l4-3%+b-(.%2(r5o+os'l5+.*2+ 4'Np$-q*+WMQ-S2+Q.RW,-"Q*5+b()+.*2+-1"4*'M.*Q*+.S2+4-$).\2+.%"5+e-$RO(Q.-5+%(+4-'(4.\Q-(5+4%"+3()WM.%"2+(3(S.(#%P5+O\'%"5+ Q.RW,-"Q*5or++MO-(+Q)2+)4%.M$-Q,)+.*2+)P1*Q*+.*5+cV.*Q*5+ Q.RW,-"Q*5+Q.%+3*,NQ(%+O\'%+e4)'R+.*2+%3N+Q.RW,-"Q*o+

24 ?1S)Q.(#N5+O\'%5! #! ) </!9-1$*%-7>*%*(/! #!!;-.$(7/!2%/!4)(-*+)70./!$%,1$B1/!!! *+!I(-73(-(710>!g+$+0+,(B+!$*+!94*70>!017!!! *+!'7,#67!$*+!6>*7+!*+!+)+B+!2(7*67#D(7!,(!*+6!1$*70>!7$*>!! H(+4'%Qp)Q(,N.*.-5+.NQ%+Q.%+2%Q%#%,-L%+NQ%+#)(+Q.%+$(,R2(+ #'L2%2.)(+-$$(4-L5+)&%P+3-2+"4R'O%"2+%(+)4)(.%P,-2-5+ Q"23MQ-(5+,-+.*2+?b2).L)+%3N+,-+)4%.M$-Q,)+.*2+-4(pR'"2Q*+.%"+)Q.(#%P+%3(#%P+3(#.P%"G++ D%+.,V,)+.*5+9G?GH+4%"+3(M'O-.)(sQ"23M-(+)Q.(#M5+ 4-'(%OM5+4'M4-(+2)+)4%O)')#.*'(QW-L+#)(+2)+ )4%#.VQ-(+O)')#.*'(Q.(#R+#)(+$-(.%"'bL)+)Q.(#V5+ )'.*'L)5G+

25 0Q.(#V+!(2*.(#N.*.)++ tq.(#v+u(2*.(#n.*.)u!! *+! $:6+'+! *86! )+'7*7056! 017! 9-#$(86! )+4! $*+;(:+46! $*%6! (31-,+2.!?75$7,86!,(* ! $4$*%,#*86!,(! 04-B1-;+! #C+61!,(*1C:! #''86! *%!?('*B8$%! *%/! 9%,>$71/! 2<6(7!*%/!)+7>*%*1/!D8./!*86!01*+B086!

26 ð Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στις πόλεις ελκυστικά και ασφαλή μέσα μεταφοράς προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας με ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών βελτιστοποίηση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου χάρη στη συλλογική του χρήση και στην «εικονική κινητικότητα» (τηλεργασία, τηλεαγορά, κ.λπ.) εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής στάθμευσης για τη μείωση της κυκλοφορίας ενθάρρυνση της αδιάλλειπτης σύνδεσης με τις δημόσιες συγκοινωνίες βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων και μικρότερων οχημάτων για τη διανομή εμπορευμάτων στην πόλη καλύτερη ενσωμάτωση της διανομής εμπορευμάτων σε αστικό περιβάλλον εντός του τοπικού πολιτικού και θεσμικού πλαισίου ð Μείωση της ρύπανσης ð Έξυπνες αστικές συγκοινωνίες - ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) ð Καλύτερη πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ð Ασφάλεια και προστασία βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων χάρη στις νέες τεχνολογίες βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, ιδίως για τους πεζούς και τους ποδηλάτες ενθάρρυνση των πολιτών να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της συμπεριφοράς τους σε σχέση με την οδική ασφάλεια

27 6",4-'RQ,).)++ l!971,>-38$%!*+4!->'+4!*%/!e'(c169-+:)+'%/!$*%6!(4-:*(-%!)(-7+;.!!$(!<61!$:2;-+6+! 7971B*(-1!16*12867$*70>!)'1B$7+!>)8/!14*>!971,+-356(*17!1)>!(C82(6(B/!017!(69+2(6(B/! )1-#2+6*(/!1)17*(B!)+'4)1-1,(*-70</!)-+$(22B$(7/!)+4!+9%2+:6!$(!,71!7$>--+)%!?75$7,%! 16#)*4C%A! F+970</!017!$79%-+9-+,70</G!1''#!017!*+!34$70>!017!)+'7$*7$*70>!)(-7?#''+6!$4,?#''+46!$*%6! 16#)*4C%!9-1$*%-7+*.*86!$(!9713+-(*70+:/!017!B$8/!$420-+4>,(6+4/F}G!*+,(B/!*%/!+70+6+,B1/A!!

28 Æ Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο με: εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές την οργανωμένη ανάμιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης και ταυτόχρονα αποκλιμακώνουν εντάσεις με την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων τη λειτουργία των γειτονιών σε σημαντικό βαθμό την απουσία οχλουσών δραστηριοτήτων Æ Η ρύθμιση των χρήσεων γης εντός των πολεοδομημένων περιοχών συντελεί θετικά στη λειτουργία της πόλης όλο το 24ωρο Æ Στον εξωαστικό χώρο η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτεί σχετικές ρυθμίσεις. Το ζήτημα προβλέπεται να επιλυθεί με την εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Æ Το αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού, κρίνεται επαρκές σε αντίθεση με το τοπικό δίκτυο στον εξωαστικό χώρο που χρήζει τον έλεγχο/μελέτη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας των μετακινήσεων Æ Σημαντική κρίνεται η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού που θα μειώσει τις διαμπερείς κινήσεις εντός των γειτονιών Æ Το ήπιο ανάγλυφο και οι μικρές αποστάσεις ευνοούν τόσο τις πεζές μετακινήσεις όσο και τη χρήση ποδηλάτου Æ Η δημιουργία/ολοκλήρωση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου

29 ?$-PW-'%(+O\'%(+d+98X+d+98Z+ J:,3861!,(! *1! )+'(+9+,70#! MEZWeffOVWWb! "LN! K~! os20-7$%! )+'(+9+,7056! $*1=(-+*:)86! FÄvÅÇvÉÇG! 017! 165*1*1! >-71! )406+*.*86! )+4! (31-,>D+6*17! 01*#! Ñ16+70*./! )>'%/Ñ! 017! *86! )+'(+9+,7056!,('(*56p! %! 1)17*+:,(6%! <0*1$%! ('(:=(-86! ;5-86O )-1$B6+4Ö!(B617!].,Gs#R.%(#%A!! Q)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/! + 9$*W"Q,N5+ e#r.go 02)b#)L%(+O\'%(+ 4')QL2%"+ eq.'-,go?$-"wm'%(+o\'%(s 4'RQ(2%w+4%"+ 4'%p$M4%2.)(+)4N+.( eq.'-,go 74%$-L4%2.)(E 98X [ewae! VfdAX! I]ZG] 98Z bwaz ZVAc IY^Gx ÖQ)8/!(66++:6*17!$*%6!MEZWeffOVWWbU!g%$B9(/!]!I'1*(B(/!]!I17970</!R1-</!]!I#-0+!]!I#-0+!)>'%/!

30 Εναλλακτικά Σενάρια Σενάριο Μηδενικό: Περιλαμβάνονται μόνο οδικά έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό υλοποίηση και θα έχουν υλοποιηθεί ή είναι πολύ πιθανό ή και αναγκαίο να υλοποιηθούν μέχρι το έτος Σενάριο Βασικό: Περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας (π.χ. διανοίξεις οδών), εγκατάσταση νέων σηματοδοτών κλπ. και κυρίως έργα διαχειριστικού τύπου όπως μονοδρομήσεις/αμφιδρομήσεις του δικτύου μοντελοποίησης, επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομων και μικρής κλίμακας πεζοδρομήσεις. Σενάριο Δυναμικό: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ανατρέπουν σε σημαντικό βαθμό τη σημερινή δομή των μετακινήσεων, με τον κύριο όγκο των μετακινήσεων να μεταφέρεται σε δακτυλίους και μέσω αυτών να διοχετεύεται στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών. Σενάριο Ανατρεπτικό Δραστικό (radical): Περιλαμβάνει σημαντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή δομή της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης. Το σενάριο αυτό ξεπερνά τα όρια επεμβάσεων μιας κλασικής κυκλοφοριακής μελέτης

31 H71!*%!971*:)8$%!*86!)-+*#$(86!)+4!10+'+4=+:6!('.3=%$16!4)>\%U! "! l!16#'4$%!*86!$*+7;(b86!)+4!$420(6*-5=%016!1)>!*7/!<-(46(/!017!*7/!01*12-13</! "! Q7!1-;</!017!+7!)+'7*70</!*%/!?75$7,%/!1$*70./!076%*70>*%*1/!! i('*b8$%!*%/!040' /!-+./!! I-+5=%$%O?('*B8$%!*86!,<$86!,1D70./!,(*13+-#/!! L31-,+2.!01*#''%'86!)+'7*7056!$*#=,(4$%/!,(!$*>;+!*%!,(B8$%!*%/!040'+3+-B1/!! 16#)*4C%!*86!1)17*+:,(686!4)+9+,56!! I-+5=%$%!*86!6<86!*(;6+'+2756U!(434.!$4$*.,1*1!,(*13+-56!F_ "! P7/!1-;</!*%/!?75$7,%/!16#)*4C%/! "! 1!$4,)(-#$,1*1!)+4!)-+<04\16!1)>!*%6!)+'(+9+,70.!=(5-%$%!!

32 I-+*(B6(*17U! %! (31-,+2.! *86! 437$*#,(686! 017! 4)>! <20-7$%!,('(*56! >$+6! 13+-#! *7/! )(D+9-+,.$(7/! 017! *+4/! )+9%'1*+9->,+4/! 017! %! 4'+)+B%$%! *86! $;(*7056! <-286A!

33

34 h1,?#6+6*1/!4)>\%!u! "! P%6!1)+4$B1!971=<$7,86!('(4=(-86!;5-86! "! "! P+! 2(2+6>/! >*7! %! )1-1'710.! '(83>-+/! FhA! ia! E'(C#69-+4! 017! E)+''867#9+/G! ('#;7$*1! (C4)%-(*(B! *%! 97(-;>,(6%! 040'+3+-B1! 1''#! 1)+*('(B! &')b,n+ b()+.*2+ )1(%4%L*Q*+.%"+ 4)')$()#%P+,-.\4%"!017!*%6!1)>9+$%!*+4!$*+4/!01*+B0+4/!*%/!)>'%/!01=>'%!*%!97#-0(71!*+4! ;->6+4!017!>;7!,>6+!0#)+7(/!5-(/!01*#!*%6!01' !)(-B+9+! "! P%!;-+670.!$4204-B1!F*%!)(-B+9+!14*.!(0)+6+:6*17!,('<*(/!16#)'1$%/!$*%!)1-1'B1G! "! P7/! )-+*(76>,(6(/!,+6+9->,%$(7/! *%/! ha! ia! E'(C#69-+4! Ü! *>$+! $*+! J(6#-7+! J*#97+! )-+/! *+! "#-+! 017! %! 6%$B91G!! )-+/! *%! =#'1$$1! )+4!,)+-(B! )'<+6! 61! 1)+9+=(B! $*+4/! )(D+:/!017!*+!)+9.'1*+A!!

35

36

37 9'%.-L2%2.)(E+! l!9%,7+4-2b1!)(d+9->,+4!]!)+9%'1*+9->,+4!017!<6*1c%!14*+:!*+4!*,.,1*+/!*%/!)1-1'710./! '(83>-+4!$*%!$;(971D>,(6%!16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4!)+4!1)+*('(B!1)1-1B*%*%! 161?#=,7$%!*+4!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!*%/!0(6*-70./!)(-7+;./A! l!)(d+9->,%$%!*%/!n:)-+4!017!%!(6717+)+b%$%!*%/!,(!*%6!,70-.!)'1*(b1!271!*%!9%,7+4-2b1!(6>/! $%,16*70+:!('(:=(-+4!;5-+4!$*+!7$*+-70>!0<6*-+!

38 Ç~~ijÉ+I+fÄljiy+fnjiin+I+ zñzå+fnjiine! l! <66+71! *+4! áààåâéw!.! ävéâç! ÄÉââÄ!.! yãåãåç! ÄÉââÄ! $%,1*+9+*(B!,71! #''%! +)*70.! *+4! $;(971$,+:! 271! *+4/! 1$*70+:/! 9->,+4/! 017! *%! '(7*+4-2B1!*+4/A!! I-5*%! 3+-#! $;(97#$*%0(! 017! 4'+)+7.=%0(! $*%6! Q''169B1! *%! 9(01(*B1! *+4! ~ew! 017! <0*+*(! 47+=(*.=%0(!,(! (*70</! +6+,1$B(/! $(! 97#3+-(/!;5-(/!$(!>'+!*+6!0>$,+A!! J%,(756(*17!>*7!%!<66+71!áààÅâÉw!.!ävÉâÇ!ÄÉââÄ!.! yãåãåç! ÄÉââÄ! F)+4! )-+*(B6(*17G! 9713<-(7! $%,16*70#! 1)>! *%6! <66+71! *%/! o%)7+)+b%$%/p!.!!.)71/!040'+3+-b1/!>)8/!14*.!(31-,>d(*17!$*%6! (''%670.! )-12,1*70>*%*1! )+4! <;(7! $16! $*>;+! 1)'#! *%!,(B8$%! *%/! *1;:*%*1/! 0B6%$%/! *86! +;%,#*86!$*7/!)>'(7/A!!

39 H+3'N,%5++ 1''#D(7! ;1-10*.-1! 017!,(*1*-<)(*17! $(! <61! #%(2S2(#N+ O\'%+ b()+.%"5+ )2W'\4%"5+ #)(+.(5+,-.)#(2VQ-(5+,-+ 4%3V$).%+,-+ 16*B$*+7;+! (C+)'7$,>O4)+9+,</! 017! *14*>;-+6%! 4)+?#=,7$%O.! 4)>! )-+é)+=<$(7/! 0B6%$%O )1-+4$B1!*+4!14*+076.*+4! 3-2+ #).)$),pr2-.)(+ )4%#$-(Q.(#R+ 1)>! *+! 14*+0B6%*+! 1''#! *>$+! %! 0B6%$%! *+4! >$+! 017! %! $*#=,(4$%!*+4!)(-7+-BD(*17!$(!9710-7*#!*,.,1*1! *+4! 9B6+6*1/! )-+*(-17>*%*1! $*+4/! )(D+:/! 017! *+4/!)+9%'#*(! 37'7056!)-+/!*+!)(-7?#''+6!<;(7!$16!1)+*<'($,1! *%6!)+7+*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4! 1$*70+:!;5-+4!1''#!017!*+4!,70-+0'B,1*+/!*%/! )(-7+;./!

40 9'%.-L2%2.)(E+!!! %!)(D+9->,%$%!,(!)+9%'1*>9-+,+!Y!971,+-35$(7/!$*1!)'1B$71!*%/!$46+'70./! 16#)'1$%!*+4!)1-1'710+:!,(*5)+4U!! #! *%/!+9+:!E)+''867#9+/!,(!(C1B-($%!<61!,70->!*,.,1!F1)>!*%!hA!K%,+0-1*B1/!,<;-7! *%6!(B$+9+!*+!C(6+9+;(710+:!$420-+*.,1*+/!017!*+4!;5-+4!$*#=,(4$%/G!]!.)71! 040'+3+-B1! #! *%/!ha!ia!e'(c#69-+4!$(!>'+!*+!)'#*+/!*%/!,<;-7!*%6!+9>!t1-56!]!()7*-<)(*17!%! 0B6%$%F,+6+9-+,.$(7/!>)8/!31B6+6*17!017!$*+!R#-*%G!$*+!*,.,1!,<;-7!*%6!N:)-+4! 271!*%6!(C4)%-<*%$%!*86!4)%-($756!)+4!'(7*+4-2+:6!(0(B!,<;-7!*%6!,(*13+-#!*+4/! $(!6<(/!=<$(7/!!! 971,>-38$%!*+4!437$*#,(6+4!;5-+4!$*#=,(4$%/!$*+!J*#97+!!! )+9%'1*>9+,+/!()B!*%/!+9+:!N1-1+'.!017!K%,%*-B+4!!! )+9%'1*>9-+,+/!F$(!$46<;(71!*+4!)1-1)#68G!)1-#''%'1!,(!*%!hA!K%,+0-1*B1/!)-+/!*%! T1B$*-+!017!*+6!I'1*16>*+)+!]!T+4$(B+!"4$70.!&$*+-B1/!!! $:69($%!*+4!437$*#,(6+4O)-+2-1,,1*7$,<6+4!)+9%'1*>9-+,+4!)-+/!gA!R7'.!,(!*+6! )-+*(76>,(6+!(0(B!)+9%'1*>9-+,+!!! l!040' !4)+?#=,7$%!*%/!l=670./!e6*b$*1$%/!fk461,70>!eg!017!%!'(7*+4-2b1!*%/! 8/!!áààÅâÉw!!(67$;:(7!*+!->'+!*%/!$*%!)(-7?1''+6*70.!017!17$=%*70.!161?#=,7$%!*+4! 1$*70+:!*+)B+4!13(6>/!017!$469<(7!<61!,(2#'+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!)+4!$469<+46! oi1-,(6b86pa!p+!b97+!9b0*4+!)1-1,<6(7!017!$*%!)(-b)*8$%!*+4!k461,70+:!i!,(!*+6! 437$*#,(6+!)+9%'1*>9-+,+!$*+!*,.,1!)+4!;1-10*%-BD(*17!o,70->/!910*:'7+/p!017!$*%! $46<;(71!*+4!áààÅâÉwA!

41

42

43 o+ Q7! )+'(+9+,70</! )1-(,?#$(7/! *+4! *('(4*1B+4! $(61-B+4!(B617!161*-()*70</!,71!017!1''#D+46!*%6! (70>61! *%/! 0(6*-70./! )(-7+;./! *%/! )>'%/! $*%6! +)+B1! $420(6*-56(*17! *+!,(21':*(-+! )+$+$*>! *86!+70+6+,7056!9-1$*%-7+*.*86A!! 6*,)2.(#M5+4'%Ü4%WMQ-(5+(B617!%!,(*13+-#!4)%-($756!9%,>$786!017! ha!k%,+0-1*b1/!01=5/!017!*1!<-21!16#)'1$%/!,(!$*>;+!*%!971,>-38$%! ('04$*70+:!1$*70+:!)(-7?#''+6*+/!4\%'./!17$=%*70./A!

44 L*$7!(0*>/!1)>!*7/!)-+*(76>,(6(/!)1-(,?#$(7/!*+4!K461,70+:!J(61-B+4!FiG! 4'%.-L2-.)(U!! KB0*4+!áààÅâÉw!FävÉâÇ!ÄÉââÄOyãåãÅç!ÄÉââÄG!! $! $*%6!)(-7+;.!)+4!)(-70'(B(*17!1)>!hA! K%,+0-1*B1/!]!Zb%/!T1B+4!]EB6+4!]! &A! N1?:-%! 017! >'+7! +7! 9->,+7! (6*>/! *%/!)(-7+;./!14*./A!! $! $*%6! )(-7+;.! )+4! )(-70'(B(*17! 1)>! "80#! ]! ha! K%,+0-1*B1/! ]! I'1*(B1! L'(4=(-B1/!]!hA!iA!E'(C#69-+4! $! ha! K%,+0-1*B1/! 1)>! L=670./! E6*B$*1$%/! F,70->/! 910*:'7+/G!,<;-7! PD1?<'1!F9B0*4+!0:-786!$469<(86G! I1-(,?#$(7/! 14*./! *%/! 0'B,101/! )-+é)+=<*+46! 161'4*70>*(-%!,('<*%! *86! ;-.$(86! 2%/! )+4! =1! +9%2.$(7! $(! '()*+,(-<$*(-+! $;(971$,>! )+4! 9(6! 1)+*('(B! >,8/! 16*70<7,(6+! *%/! )1-+:$1/! 3#$%/! l! *('70.! ()7'+2.! *+4! 970*:+4! áààåâéw! $(! $46941$,>!,(! *+! 9B0*4+! )(D+9->,86! )+4! =1! (C4)%-(*+:6! *7/! *+)70</! 16#20(/! =1! (B617! 1)+*<'($,1!,('<*%/!017!'()*+,(-+:/!$;(971$,+:A! T(!*%6!)-+*(76>,(6%!)1-<,?1$%U! "! 1)+9B9(*17!! *+! 0<6*-+! *%/! )>'%/! $*+4/! 01*+B0+4/! 1''#! 017! $*+! ;8-B/! 61! 1)12+-(:(*17! )'.-8/! %! 0B6%$%! *+4! 14*+076.*+4! 1''#! 61! )(-7+-BD(*17! $*7/! 1)+':*8/!161201B(/!,(*1076.$(7/A! "! $469<+6*17! ;5-+7! (,)+-B+4! 017! )+'7*7$,+:! $(! >'%! *%6! )>'%!,(! <61!(0*(*1,<6+!9B0*4+!)+9%'1*+9->,86!1''#! 017! )(D+)+-756!,(! )-++)*70</! ):068$%/! $(! ()B)(9+!2(7*+67#/A!

45

46

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 01/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (ΣΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα;

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Εσπερίδα με τίτλο: Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Γιώργος Γιαννής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005078175 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2016-09-13 Χανιά 13 / 09 /2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π 54056 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 336.480,60 (χωρίς ΦΠΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Energy for Mayors - Σύμφωνο των Δημάρχων υπέρ της τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σύντομη Παρουσίαση Ιδρύθηκε το 1978 Πρωταγωνίστησε

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό»

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» «City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» Σούλα Μπράκη Πολιτικός Μηχανικός-Συγκ/λόγος, Υπεύθυνη Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δήμου Τρικκαίων ΑΘΗΝΑ, 3/12/2015 Η πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΗΜΕΡΙΔΑ Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχεδιασμός Διαδρομών Εκκένωσης και Ανακατασκευής Μεταφορικών Δικτύων μετά από Φυσικές Καταστροφές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος, 24-27 Σεπτεµβρίου 2009 Στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα σε θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε Γιώργος Γιαννής, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE. CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων

Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE. CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων Η Πρόκληση της Συμμετοχής - 1 H πόλη των Τρικάλων Μικρομεσαία πόλη Επίπεδη πόλη Διακριτό κέντρο-πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΑΡ ΙΑ Α ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ - ΠΕΖΟΣ - ΕΠΙΒΑΤΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός στην Αθήνα μετά την κρίση

Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός στην Αθήνα μετά την κρίση Περιβαλλοντική διάσταση και τεχνολογικές προοπτικές στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Αθήνας Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Συγκοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΥΓΗ, ΜΠΑΤΖΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού

Δήμος Θεσσαλονίκης ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ. 6 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (αναθεώρηση) Δήμος Θεσσαλονίκης Μελέτη σε εξέλιξη (Δ/νση Αστικού A/A 1 2 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Τεχνικές Προδιαγραφές του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μελέτη δικτύου ποδηλατόδρομου 12 χλμ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μελέτη επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις Ε για το Νέο Ρυθμιστικό χέδιο της Αθήνας

Θέσεις Ε για το Νέο Ρυθμιστικό χέδιο της Αθήνας Θέσεις Ε για το Νέο Ρυθμιστικό χέδιο της Αθήνας Ματθαίος Καρλαύτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αντιπρόεδρος υλλόγου Ελλήνων υγκοινωνιολόγων Αθήνα, 23 Υεβρουαρίου 2012 1 Ομάδες Εργασίας Επιηροπή Πλαιζίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΑΣΗ Ι: Απογραφή υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης δεδομένων, ανάπτυξη συγκοινωνιακού προτύπου και διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εισηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς χρήσης του ποδηλατόδρομου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Σ Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η

Θ Ε Σ Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η 1 η Εσπερίδα Ενημέρωσης, 31.1.17 Συμμετοχή Συνεργασία Επιλογή Αξιολόγηση Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Θ Ε Σ Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Θ. Πέρκα Γενική Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής 05-06-14 Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα

Περιβαλλοντικές διαστάσεις. συγκοινωνίας στην Πάτρα Περιβαλλοντικές διαστάσεις της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στην Πάτρα 1 Το θέμα: Αά Ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις από το περιβάλλον υγρό στοιχείο, λόγω αύξησης κυκλοφοριακών φόρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ITS Κυκλοφοριακά θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής 9 Φεβρουαρίου 2011 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ Πρόεδρος ITS Hellas Ορισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών ήαλλιώςintelligent

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δήμος Χαλανδρίου Γ.

ΗΜΕΡΙΔΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δήμος Χαλανδρίου Γ. ΗΜΕΡΙΔΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δήμος Χαλανδρίου Γ. ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2001) ΠΛΥΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (ΠΕΡΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή Εισαγωγή Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή στο σχεδιασμό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών Διαδικασία Ορθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΕΡΓΟ: Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δη μητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη- Παπαδια μάντη)

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓενικάγιατοδήμοΑχαρνών (Υποδομές και Μεταφορικές ανάγκες/ Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και μεταφορικό δίκτυο)

1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓενικάγιατοδήμοΑχαρνών (Υποδομές και Μεταφορικές ανάγκες/ Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και μεταφορικό δίκτυο) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓενικάγιατοδήμοΑχαρνών (Υποδομές και Μεταφορικές ανάγκες/ Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και μεταφορικό δίκτυο) 2. SWOT ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα