ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΓΟ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΠΑΡ/ΦΛΑΜΠΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΜΠΑΡ/ΦΛΑΜΠΔ Γ ΔΣΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: ΣΜΖΜΑ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΛΔΤΚΩΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2014

2 ΜΠΑΡ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΔΛ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Δηζαγσγή, επαλάιεςε 4 Καλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 4-7 Πξνζσπηθό ηνπ κπαξ. 7 Καζήθνληα/Δπζχλεο, Πξνζφληα Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά 13 πιηθά ηνπ κπαξ. Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ. Κιαζηθά θνθηέηιο 16 Υαξαθηεξηζηηθά, Γηαθφζκεζε Brandy Alexander, Γθίκιεη, Γθίκπζνλ, Γθξάζρνπεξ, Μπιάληη Μαίξε. Ξεξφ Μαλράηαλ, Ξεξφ Μαξηίλη,Μαξγαξίηα, Μπξνλμ Μπιαθ Ράζηαλ. Οηθνγέλεηα Κνύιεξο θαη Φίδεο. 27 Άπξηθνη θνχιεξ, Μπξάληη Κνχιξ, Σδηλ Φηδ, Ρηηδ Φηδ. Οηθνγέλεηεο ακπέηλ θαη 33 Κόκπιεξ ακπέηλ Κνθηέηι, Φξεδ Ρνπαγηάι, έξη Κφκπιεξ, Ρακ Κφκπιεξ Κππξηαθά θνθηέηι 38 Άθξνληατη Κηο, Κνπκαληαξία Κνθηέηι, άλη Όξετληδ, Φακαγθνχζηα Νηξηκ, Μπιέηδηγθ ζαλ, Φνληάλα Ακνξφδα. Έθλνγθ (Egg noggs) Νηέηδη 45 (Daisy). Μπξέθθαζη λνγθ, Ρνχκη λνγθ, Σδηλ Νηέηδη, Ρνχκη Νηέηδη. Ενύιεπο (Juleps) θαη Εεζηά πνηά. 51 Μηλη ηδνχιεπ, Όιλη Σδψξηδηα, ακπέηλ ηδνχιεπ, Νάηη Καπ, Γθιηνπβάηλ. 2

3 ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΔΝΟΣΖΣΑ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΑΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 (Hightballs) θαη Φξαπέ (Frappés). 58 φιηη ληνθ, πξίηδεξ, Ληθέξ Φξαπέ, θσηο Μηζη, Ναπ Φξαπέ. άλθαξηο (Sangarees) θαη Φιηπο 64 (Flips). Μπξάληη αγθάξη, Μπξάληη Φιηπ, Οπίζθη Φιηπ. Παληο (Punches). 69 Πιάληεξο παληο, άλγθξηα, ηακπιί θαπ, Μπξάληη παληο, Κιάξεη θαπ. άνπαξ (Sours) θαη ιηλγθ (Slings) 74 Οπίζθη ζάνπαξ, Σεθίια ζάνπαξ, ίγθαπνπξ ζιηλγθ, Σδηλ ζιίλγθ, Eγθ ζάνπαξ. Σερλνινγηα θιακπε 80 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρψξν παξαζθεπήο, πξνζσπηθφ Δπηκειεκέλε παξάζεζε νξεθηηθώλ. 85 Γαξίδεο κε νχδν Ρηγθαηφλη Ρηβηέξα Δηνηκαζία θαη παξάζεζε 91 ζαιάησλ θαη ληξέζηλγθο. αιάηα κε ληνκάηα, ραινχκη, ειηά αιάηα δπκαξηθψλ Παξάζεζε ηπξηώλ. 96 Παξάζεζε ηπξηψλ Παξάζεζε ηπξηψλ Δπηκειεκέλε παξάζεζε νξεθηηθώλ. 101 Πεπφλη κε Υακ Γθξέηπθξνπη Μαγεηξηθή ρώξνπ εζηίαζεο. 106 Αζηαθφο Νηνχκπνπξγθ παγέην Καξκπνλάξα Παξαζθεπέο Δπηδνξπίσλ 111 Μπαλάλεο θιακπέ Κνθηέηι Φιφξηδα

4 Ενότητα 1 - Εισαγωγή και Τεχνολογία του Μπαρ Κευάλαιο: 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Γλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηνπο πξνζσπηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 2. Γλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ΜΠΑΡ Δίλαη έλαο εηδηθά δηαξξπζκηζκέλνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζεξβίξνληαη φισλ ησλ εηδψλ ηα πνηά. θνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μπαξ: Να ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε πνηά. Ζ είζπξαμε εηζνδήκαηνο. Καλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Οη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη απαίηεζε ηεο επνρήο καο θαη ζηφρνο θάζε θνηλσλίαο, κε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνζσπηθή πγηεηλή: Ζ πξνζσπηθή πγηεηλή ππνδειψλεη ζεβαζκφ πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο πνπ θηλνχληαη γχξσ καο. Σα ζεκεία πνπ απαηηνύλ πξνζνρή θαη θξνληίδα είλαη: Πξφζσπν (λα είλαη θαζαξφ θαη πεξηπνηεκέλν). ψκα (πξνζσπηθή θαζαξηφηεηα). Πφδηα (πιέλνληαη θαζεκεξηλά κεηά ηελ εξγαζία). Υέξηα (πιέλνληαη κε δεζηφ ηξερνχκελν λεξφ θαη ζαπνχλη κεηά απφ νπνηαδήπνηε επαθή κε νηηδήπνηε, θπξίσο ηνπαιέηα). Μαιιηά (θνληά, θαζαξά θαη θαινθηεληζκέλα). ηφκα Γφληηα (πιέλνληαη θαζεκεξηλά). Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Σα λχρηα πξέπεη λα είλαη θνκκέλα, θαζαξά. 4

5 Άηνκα κε επηδεκηθέο αζζέλεηεο απαγνξεχεηαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα πιηθά θαη πνηά. Απνθεχγνληαη νη θαθέο ζπλήζεηεο άγγηγκα καιιηψλ, απηηψλ, κχηεο, κάζεκα ηζίριαο. Όιεο νη αλνηθηέο πιεγέο θαη ηα γδαξζίκαηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν επίδεζκν. Σα ρέξηα καο ηα πιέλνκε πάληνηε ηδίσο: Όηαλ είλαη ιεξσκέλα. Μεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο. Μεηά ην θαγεηφ. Μεηά ην θάπληζκα. Μεηά ην θχζεκα ηεο κχηεο ή ην βήμηκν. Μεηά ηε ρξήζε καληηιηνχ. Μεηά ην ρηέληζκα. Μεηά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ζην εζηηαηφξην. Μεηά ην πέηαγκα ησλ αρξήζησλ. Καλόλεο αζθαιείαο: Γελ ηξέρνπκε, δελ πεξπαηάκε γξήγνξα. Υξεζηκνπνηνχκε ηηο νξζέο πφξηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Γελ ζηακαηνχκε απφηνκα λα καδέςνπκε θάηη απφ ράκσ. Γελ πίλνπκε αιθνφι ή θάξκαθα. Να είκαζηε μεθνχξαζηνη. Να ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν. 5

6 Σα ζπαζκέλα πνηήξηα θαη πηάηα ηα βάδνπκε ζε ραξηφλη θαη φρη ζηνλ θάιαζν αρξήζησλ. Οη δηάδξνκνη θαη νη πφξηεο λα κέλνπλ θαζαξνί, ρσξίο εκπφδηα. Όιεο νη βιάβεο γεληθά ησλ κεραλεκάησλ, δηαθφπηεο, βξχζεο θιπ λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν. Σα βαξηά αληηθείκελα κεηαθηλνχληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν. Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηνπο πξνζσπηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 2. Αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο θξάζεηο: Οη θαλφ Οη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη ηεο επνρήο καο θαη ζηφρνο θάζε κε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 2. Να αλαθέξεηε πέληε (5) θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ κπαξ. α β γ δ ε Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να γξάςεηε 5 (πέληε) θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα έρεη ππ φςε ηνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. -- 6

7 2. Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε κηα επηζηηηζηηθή κνλάδα. Δλόηεηα 2 Κεθάιαην 1 - Πξνζσπηθό ηνπ Μπαξ ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Ολνκάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. 2. Αλαθέξεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο θαζελφο. 3. Αλαθέξεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην κπαξ πξέπεη λα απνηειεί κηα θαιή θαη ζπλεξγάζηκε νκάδα πνπ έρεη ζαλ ζηφρν: Σελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζε πνηά. Σελ επηηπρία ζηηο πσιήζεηο. Σε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη θηιηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνζσπηθό ηνπ κπαξ Δπφπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ / Τπεχζπλνο κπαξ Bar supervisor). Μπάξκαλ Α (Barman A ) (Βνεζφο Αξxηκπάξκαλ). Μπάξκαλ Β (Barman Β ). Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ). 7

8 Σξαπεδνθφκνο Β ηνπ κπαξ (Bar Waiter Β ). Δπόπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ/ Τπεύζπλνο κπαξ Bar supervisor) Καζήθνληα: 1. Τπεχζπλνο ηνπ κπαξ ή ησλ κπαξ. 2. Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πσιήζεσλ ηνπ κπαξ. 3. Δηνηκάδεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο πξνζσπηθνχ. 4. πλεξγάδεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ ειεγθηή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα ηελ ηαθηηθή (κεληαία) θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ησλ πνηψλ θαη πιηθψλ ηνπ κπαξ. 5. Διέγρεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ θαη πνηψλ ηνπ κπαξ, θαη ηα πιηθά πνπ δίλνληαη ζηνπο πειάηεο γηα θαηαλάισζε. 6. Διέγρεη φιεο ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, κεραλήκαηα, ζθεχε θαη εξγαιεία ηνπ κπαξ. 7. Διέγρεη ηε ζηνιή, ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 8. Φξνληίδεη λα ππάξρεη ήξεκν θιίκα ζην ρψξν ηνπ κπαξ. 9. Δηνηκάδεη ην πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Πξνζόληα: 1. Γηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο. 2. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ κπαξ. 3. Απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 4. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο, θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 5. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηξαπεδνθνκίαο θαη θξνληίδεη λα εθαξκφδνληαη απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Μπάξκαλ Α (Barman A ) (Βνεζόο Αξηρκπάξκαλ) Καζήθνληα: 1. Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ επφπηε. 2. Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ κπαξ. 3. Φξνληίδεη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κπαξ κε ηξφθηκα, πνηά δηαθνζκεηηθά θηι. 4. Διέγρεη ηα φξγαλα θαη ηα ζθεχε ηνπ κπαξ. 5. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ. 8

9 Πξνζόληα: 1. πλήζσο είλαη απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. 2. Αξθεηά ρξφληα πείξαο ζε κπαξ μελνδνρείνπ. 3. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 4. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο. 5. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 6. Τπάθνπνο ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. Μπάξκαλ Β (Barman Β ) Καζήθνληα: 1. Δθηειεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ κπάξκαλ Α, φηαλ απηφο απνπζηάδεη. 2. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ. 3. Παξαζθεπάδεη φια ηα πνηά πνπ ζα ηνπ δεηήζνπλ νη πειάηεο. 4. Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κπαξ. 5. θνππίδεη θαη γπαιίδεη ηα φξγαλα, ηα ζθεχε θαη ηα πνηήξηα ηνπ κπαξ θαη ηα ηαθηνπνηεί ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο. Πξνζόληα: 1. Έρεη πεξίπνπ ηα ίδηα πξνζφληα κε ην κπάξκαλ Α, κφλν πνπ ηνπ ιείπεη ε πείξα. 2. πλήζσο είλαη απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. 3. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 4. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο. 5. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο, θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 6. Τπάθνπνο ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. Σξαπεδνθόκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ) Καζήθνληα: 1. εξβίξεη απιά θαη ζχλζεηα πνηά ζηνπο πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηξαπεδάθηα ηνπ κπαξ. 2. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ηξαπεδηψλ ηνπ κπαξ. 3. Σαθηνπνηεί ηηο θαξέθιεο, αιιάδεη ζηαρηνδνρεία, θξνληίδεη γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ηξαπεδηψλ. 4. πλεξγάδεηαη κε ηνλ κπάξκαλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ. 9

10 Πξνζόληα: 1. πλήζσο είλαη απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. 2. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 3. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο. 4. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο, θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 5. Τπάθνπνο ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. 6. Γλσξίδεη πνιχ θαιά φια ηα αιθννινχρα πνηά, ηα αλάκεηθηα πνηά, ηα ειαθξά πνηά θαη άιια. Σξαπεδνθόκνο Β ηνπ κπαξ (Bar Waiter Β ) Έρεη πεξίπνπ ηα ίδηα θαζήθνληα θαη πξνζφληα κε ηνλ ηξαπεδνθφκν Α, φκσο ηνπ ιείπεη ε πείξα. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ηξαπεδνθφκν Α ηνπ κπαξ αιιά θαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. Αμηνιόγεζε 1. Ολνκάζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. 2. Αλαθέξεηε ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. 3. Αλαθέξεηε ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Φύιιν εξγαζίαο 1. α. Να αλαθέξεηε ηελ ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. β. Να γξάςεηε ηξία (3) πξνζφληα πνπ έρεη ν θαζέλαο. Ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κπαξ α β γ α β γ

11 α β γ α β γ Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα 5 θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ). Δπφπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ / Τπεχζπλνο κπαξ Bar supervisor). α β γ δ ε Μπάξκαλ Α (Barman A ) (Βνεζφο Αξxηκπάξκαλ). α β γ δ ε Μπάξκαλ Β (Barman Β ). α β γ δ

12 ε Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ). α β γ δ ε Σξαπεδνθφκνο Β ηνπ κπαξ (Bar Waiter Β ). α β γ δ ε Να γξάςεηε ηελ ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά. Δπφπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ / Τπεχζπλνο κπαξ ) Μπάξκαλ Α (Βνεζφο Αξxηκπάξκαλ) Μπάξκαλ Β Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ Σξαπεδνθφκνο Β ηνπ κπαξ Να παξνπζηάζεηε θσηνγξαθίεο απφ ηα 10 πην παξάμελα κπαξ ζηνλ θφζκν. 12

13 Δλόηεηα: 3 - Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπάξ Κεθάιαην 1 - Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπάξ, γεληθή ηαμηλόκεζε αλάκεηθησλ πνηώλ ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαγλσξίδεη ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ. 2. Υξεζηκνπνηεί θξέζθα πιηθά (θξνχηα, ιαραληθά), λα αθαηξεί ηε θινχδα, ηεκαρίδεη θαη θάλεη δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο κε απηά θαη λα ζηεξεψλεη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ζηα πνηήξηα. 3. Σεξεί ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαθφζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 4. Σαμηλνκεί ηα αλάκεηθηα πνηά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 5. Δπεμεγεί ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ θνθηέηι. Σα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή δηαθφζκεζε ηνπ πνηεξηνχ κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ, θαη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νξζή παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ ζηνλ πειάηε, ε νπνία δίλεη έλα ηδηαίηεξν ηφλν θαη επαγγεικαηηθφηεηα ζην ρψξν ηνπ κπαξ. Καλόλεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθόζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 1. Σα πνηήξηα δελ πξέπεη λα βαξπθνξηψλνληαη. 2. Σα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηε γεχζε ηνπ πνηνχ. Γηαθνζκεηηθά θαη πλνδεπηηθά Τιηθά ηνπ Μπαξ Σα θπξηφηεξα είδε δηαθφζκεζεο είλαη: Δίδε: Λεκφληα Μνξθέο: Φινχδα (Πιαηηά, πηξάι, ξνδέιεο ή κηζέο ξνδέιεο, ρπκφο ιεκνληνχ). Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά, Σδηλ & Σφληθ, άνπξα-κφιηλο. Δίδε: Πνξηνθάιηα. Μνξθέο: Φινχδα (Πιαηηά, πηξάι, ξνδέιεο ή κηζέο ξνδέιεο, ρπκφο πνξηνθαιηνχ). Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά. Δίδε: Κεξάζηα. 13

14 Μνξθέο: ηξφπη, νηλφπλεπκα, δαραξσηά. Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά Κνθηέηι. Δίδε: Γπφζκνο. Μνξθέο: Φξέζθν Φχιια. Πνηφ: Σδνχιεπο. Δίδε: Διηέο, θξεκκπδάθηα κηθξά. Μνξθέο: Πξάζηλεο (ειηέο), καχξεο (ειηέο). Πνηφ: Σδηλ / ηφληθ. Δίδε: Φξέζθα θξνχηα. Μνξθέο: Φξέζθα, ρπκφο. Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά, θνθηέηι. Γηαθνζκεηηθά κηθξναληηθείκελα θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ: Δίλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζρήκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο φπσο: Αλαδεπηήξεο πνηψλ Πιαζηηθά ζπαζάθηα Μηθξέο ζεκαίεο Υάξηηλεο νκπξειίηζεο Σαμηλόκεζε Κνθηέηι Σαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε: 1. Σελ πνζφηεηα ζεξβηξίζκαηνο (Short & Long drinks). 2. Σελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε νηλφπλεπκα (Οηλνπλεπκαηψδε θαη κε) 3. Σελ ηδηφηεηά ηνπο θαη θαηαλάισζή ηνπο ζην ρξφλν (Οξεθηηθά, ρσλεπηηθά) 4. Σελ ζεξκνθξαζία ηνπο (δεζηά, θξχα) 5. Σν θχξην πνηφ πνπ πεξηέρνπλ (Βφηθα, νπίζθη, ζακπάληα, ηδηλ θ.α) 6. Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο, παξάζεζεο ή παξνπζίαζεο ηνπο Κνχιεξο Φίδεο, Έθλνγθ, Νηέηδη, Ενχιεπο, Υάηκπνι, Φξαπέ, άλθαξηο, Φιηπο, Παληο, άνπαξ. Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ. 2. Αλαθέξεηε θξέζθα πιηθά (θξνχηα, ιαραληθά) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ πνηψλ. 14

15 3. Πψο αθαηξνχκε ηε θινχδα, πψο ηεκαρίδνπκε θαη θάλνπκε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο κε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά; 4. Πψο ζηεξεψλνπκε ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ζηα πνηήξηα; 5. Αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθφζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 6. Σαμηλνκήζηε ηα αλάκεηθηα πνηά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 7. Δπεμεγήζηε ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ θνθηέηι. Φύιιν εξγαζίαο 1. Να νλνκάζεηε ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ Να αλαθέξεηε 4 (ηέζζεξα) δηαθνζκεηηθά κηθξναληηθείκελα ηνπ κπαξ Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. Ζ νξζή παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ δίλεη έλα ηδηαίηεξν θαη ζην ρψξν ηνπ κπαξ. Σα θαη πιηθά ηνπ κπαξ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ ζηνλ πειάηε. Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να θαηαγξάςεηε ηα θπξηφηεξα είδε ηξνθίκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαθφζκεζε ησλ πνηψλ. 15

16 2. Αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθφζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 3. Να ηαμηλνκήζεηε ηα θνθηέηι αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ζεξβηξίζκαηνο ηνπο, ηα πιηθά παξαζθεπήο ηνπο, ηε δηαθφζκεζε θαη ην ρξφλν παξάζεζεο ηνπο. Σαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε: α. Σελ πνζφηεηα ζεξβηξίζκαηνο β. Σελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε νηλφπλεπκα γ. Σελ ηδηφηεηά ηνπο θαη θαηαλάισζή ηνπο ζην ρξφλν δ. Σελ ζεξκνθξαζία ηνπο ε. Σν θχξην πνηφ πνπ πεξηέρνπλ ζη. Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο, παξάζεζεο ή παξνπζίαζεο ηνπο Να αλαηξέμεηε ζε πεγέο θαη λα ζπιιέμεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ θνθηέηι. Δλόηεηα: 4 - Κιαζηθά θνθηέηι Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθψλ θνθηέηι. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζήο ηνπο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη λα παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θιαζζηθά θνθηέηι, ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. Μπξάληη Αιεμάληεξ (Brandy Alexander) Γθίκιεη (Giblet) 16

17 Γθίκπζνλ (Gimbson) Γθξάζρνπεξ (Grasshopper) Μπιάληη Μαίξε (Bloody Mary) Κιαζζηθά Κνθηέηι Υαξαθηεξηζηηθά: 1. Κνθηέηι κηθξήο πνζφηεηαο (60-75 ml). 2. Καηαλαιψλνληαη πξηλ απφ ην γεχκα (dinner drinks), σο νξεθηηθά πνηά (Απεξηηίθ). Φηηάρλνληαη κε μεξά ζε γεχζε πιηθά. 3. Καηαλαιψλνληαη κεηά απφ ην γεχκα (After dinner drinks), σο ρσλεπηηθά πνηά (digestif) θαη ζπλήζσο έρνπλ γιπθηά γεχζε θαη θηηάρλνληαη κε ιηθέξ. Πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο: Κχπειιν ζακπάληαο ή θνθηέηι. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά Σξηκκέλν κνζρνθάξπδν. Κεξαζάθη. Διηά. Κνκκαηάθη θινχδαο ιεκνληνχ. Παξαζθεπή θόθηέηι κε αλακεηθηήξα (ζέηθεξ). 1. Σνπνζεηείηαη ν πάγνο ζην ζέηθεξ. 2. Σνπνζεηνχληαη ηα πνηά. 3. Κιείλεη ην ζέηθεξ θαη θηππηέηαη θαιά ην πνηφ. 4. Αθαηξείηαη ην θαπάθη ηνπ ζέηθεξ θαη ζνπξψλεηαη ην πνηφ απφ ηνλ πάγν. 5. πκπιεξψλεηαη ε δηαθφζκεζε αλάινγα κε ην πνηφ. Μέζνδνο παξαζθεπήο θνθηέηι ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο: 1. Σνπνζεηείηαη πάγνο ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο. 2. Πξνζηίζεηαη ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. 3. Πξνζηίζεηαη ην κε νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. 4. Αλαθαηεχνληαη ηα πνηά κε ην εηδηθφ θνπηάιη ηνπ κπαξ. 5. Γηαθφζκεζε πνηνχ αλάινγα κε ην πνηφ. 17

18 6. Πξνζηίζεηαη θαιακάθη ή ν αλαδεπηήξαο πνηεξηνχ. πληαγέο θνθηέηι θαη αλάκεηθησλ πνηώλ 18

19 19

20 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθψλ θνθηέηι. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζήο ηνπο. 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα ηα θιαζηθά θνθηέηι. Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθψλ θνθηέηι. α β γ Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. Σα θιαζηθά θνθηέηι ζεξβίξνληαη ζε πνηήξη ή Σα δηαθνζκεηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θιαζηθά θνθηέηι είλαη: α β

21 γ Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να θαηνλνκάζεηε 5 (πέληε) δηεζλή θνθηέηι πνπ γλσξίδεηε. α β γ δ ε Να γξάςεηε ηα πιηθά, ηηο πνζφηεηεο, ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ηε δηαθφζκεζε, ηε θαηεγνξία θαη ην ρξφλν παξάζεζήο ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο θνθηέηι. Δλόηεηα: 4 - Κιαζηθά θνθηέηι Κεθάιαην 2 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θιαζηθά θνθηέηι ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) Μαξγαξίηα (Margerita) Μπξνλμ (Bronx) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan) Παξαζθεπέο πνηώλ Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan) Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) 21

22 Μαξγαξίηα (Margerita) Μπξνλμ (Bronx) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) πληαγέο θνθηέηι θαη αλάκεηθησλ πνηώλ - Κιαζηθά θνθηέηι 22

23 23

24 24

25 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan) Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) Μαξγαξίηα (Margerita) Μπξνλμ (Bronx) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αληηζηνηρήζεηε ηα παξαθάησ: Ξεξφ Μαξηίλη Μαξγαξίηα Μπξνλμ Μπιαθ Ράζηαλ Ξεξφ Μαλράηαλ Σεθίια Οπίζθπ Σδηλ Βφηθα Γιπθφ βεξκνχη 2. Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία θαη ην ρξφλν παξάζεζεο ησλ εμήο πνηψλ: Όλνκα πνηνχ Καηεγνξία Υξφλνοπαξάζεζεο (dinner drinks, After dinner drinks) Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) Μπξνλμ (Bronx) Μαξγαξίηα (Margerita) Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να γξάςεηε ηα πιηθά, ηηο πνζφηεηεο, ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ηε δηαθφζκεζε, ηελ θαηεγνξία θαη ην ρξφλν παξάζεζήο ησλ πην θάησ παξαζθεπψλ. Μαξγαξίηα (Margerita). Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian). 25

26 26

27 Δλόηεηα: 5 - Οηθνγέλεηα Κνύιεξο θαη Φίδεο Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά Κνχιεξο θαη Φίδεο πνηά ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler) Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler) Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) Ρηηδ Φηδ (Ritz Fiz Καηεγνξία πνηνύ: Κνύιεξ (Coolers) 1. Δίλαη Long drink, δξνζηζηηθά πνηά. 2. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ε ρξήζε θινχδαο ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ κε γαξλίξηζκα, θνκκέλεο ζε ζρήκα ζπηξάι θαη ζηεξεσκέλε ζην ρείινο ηνπ πνηεξηνχ. 3. Παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα θπξίσο αιθννινχρα πνηά (spirits), ην βεξκνχη, κπξάληη θξνχησλ, θξαζί θ.ά. 4. εξβίξνληαη ζε πνηήξη ράηκπνι θαη γεκίδνληαη ζπλήζσο κε ηδίληδεξ έηι. Βαζηθή ζπληαγή: Κνύιεξ (Coolers) ην ζέηθεξ Βάδνπκε ζην ζέηθεξ ηνλ πάγν, ην ρπκφ θξνχησλ, ην ζηξφπη, ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. Κηππάκε ηα πιηθά θαη ζνπξψλνπκε ζην νκψλπκν πνηήξη. Γαξλίξνπκε κε θινχδα ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ ζε ζρήκα ζπηξάι θαη ζηεξεψλνπκε ζην ρείινο ηνπ πνηεξηνχ. ην πνηήξη Βάδνπκε ηνλ πάγν ζην πνηήξη, ηνπνζεηνχκε φια ηα πιηθά θαη απνγεκίδνπκε κε ηδίληδεξ έηι. 27

28 πληαγέο θνθηέηι θαη αλάκεηθησλ πνηώλ - Κνύιεξ (Coolers) Φίδεο (Fizzes) Υαξαθηεξηζηηθά: 28

29 Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο (Long drinks) θαη είλαη νξεθηηθά θαη δξνζηζηηθά πνηά. Παξαζθεπάδνληαη ζην ζέηθεξ κε βάζε έλα αιθννινχρν πνηφ. Πεξηέρνπλ ρπκφ ιεκνληνχ θαη δάραξε. Γηαθόζκεζε: Φέηα ιεκνληνχ, θαιακάθηα εξβίξνληαη ζε πνηήξη Υάηκπνι θαη γεκίδνληαη κε ζφδα. Silver fizzes Αζπξάδη αβγνχ Golden fizzes Κξνθάδη αβγνχ Βαζηθή ζπληαγή Φίδεο (Fizzes) Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 2-3 παγνθχβνπο, πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ην ρπκφ θξνχησλ θαη 40 mi απφ ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ απαηηεί ε ζπληαγή. Κηππάκε δπλαηά γηα 1 ιεπηφ πεξίπνπ θαη ζνπξψλνπκε ζην νκψλπκν πνηήξη ή ράηκπνι κε παγάθηα. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα. εξβίξνπκε κε θαιακάθη θαη αλαδεπηήξα. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Φίδεο (Fizzes) 29

30 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο; 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler) Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler) Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) Ρηηδ Φηδ (Ritz Fizz) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο φξνπο ηεο Α ζηήιεο κε ηνπο φξνπο ηεο Β ζηήιεο: ΣΖΛΖ Α Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) Ρηηδ Φηδ (Ritz Fizz) ΣΖΛΖ Β φδα Μπιε Curaçao Μπξάληη ρξπζνκήινπ Σδίληδεξ έηι 2. Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζνληαη ηα εμήο πνηά: 30

31 Όλνκα πνηνύ Καηεγνξία (αλάινγα κε ηε πνζόηεηα πνπ πεξηέρνπλ) Apricot Cooler Brandy Cooler Gin Fizz Ritz Fizz Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 4. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο; Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler) 31

32 Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler) Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) 32

33 Ρηηδ Φηδ (Ritz Fizz) Δλόηεηα: 6 Οηθνγέλεηεο ακπέηλ θαη Κόκπιεξ Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. ακπέηλ Κνθηέηι(Champagne cocktail). Φξεδ Ρνπαγηάι (Fraise Royal). έξη Κφκπιεξ (Sherry cobbler). Ρακ Κφκπιεξ (Rum cobbler). 33

34 Κνθηέηι ακπάληαο (Champagne cocktail) Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη Long drinks, δξνζηζηηθά πνηά πεξηεθηηθφηεηαο πάλσ απφ 8 cl. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα ιεκνληνχ Κεξαζάθη Φξάνπια Πνηήξη: Φινπη ζακπάληαο. Πνηά: Αιθννινχρα πνηά. πκπιήξσκα κε ακπάληα. Βαζηθή ζπληαγή: Φηηάρλνληαη κε δηάθνξα αιθννινχρα πιηθά θαη ρπκνχο θξνχησλ. Μεηά ηελ αλάκεημή ηνπο ζην ζέηθεξ ζπκπιεξψλνληαη κε ζακπάληα ή θάπνην αθξψδεο θξαζί πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Κόκπιεξ (Cobblers) 34

35 Υαξαθηεξηζηηθά: Long drinks, δξνζηζηηθφ πνηφ. Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. Βάζε αιθννινχρν πνηφ, ιηθέξ ή θξαζί. Πεξηέρεη αξσκαηηθά θξνχηα. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα επνρήο Γπφζκν Καιακάθη Πνηά: Αιθννινχρα πνηά Κξαζί Ληθέξ Πνηήξη: Γθνκπιέ Βαζηθή ζπληαγή: Κόκπιεξ (Cobblers) Γεκίδνπκε ηα 2/3 ηνπ πνηεξηνχ (θξαζηνχ) κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν, πξνζζέηνπκε ηα αξσκαηηθά θξνχηα ζε κηθξά θνκκαηάθηα θαη 50 ml απφ ην επηζπκεηφ νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ (ζέξη, κπξάληη, ζακπάληα θ.ά.). Αλαθαηεχνπκε θαιά θαη ζεξβίξνπκε κε θαιακάθη θαη κε καθξχ θνπηαιάθη γηα ηα θξνχηα. 35

36 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 36

37 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: ακπέηλ Κνθηέηι (Champagne cocktail) Φξεδ Ρνπαγηάι (Fraise Royal) έξη Κφκπιεξ (Sherry cobbler) Ρακ Κφκπιεξ (Rum cobbler) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο φξνπο ηεο Α ζηήιεο κε ηνπο φξνπο ηεο Β ζηήιεο: ΣΖΛΖ Α Champagne cocktail Fraise Royal Sherry cobbler Rum cobbler ΣΖΛΖ Β Ρνχκη Curaçao Μπξάληη Ληθέξ θξάνπιαο 2. Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζνληαη ηα εμήο πνηά: Όλνκα πνηνύ Καηεγνξία (αλάινγα κε ηε πνζόηεηα πνπ πεξηέρνπλ) Champagne cocktail Fraise Royal Sherry cobbler Rum cobbler Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 37

38 3. Γξάςεηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. Champagne cocktail Cobbler cocktail Δλόηεηα: 7 - Κππξηαθά θνθηέηι Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 3. Παξαζθεπάδεη θππξηαθά θνθηέηι. Άθξνληατη Κηο (Aphrodite kiss). Κνπκαληαξία Κνθηέηι (Commandaria cocktail). άλη Όξετληδ (Sunny orange). Φακαγθνχζηα Νηξηκ (Famagusta dream). Μπιέηδηγθ ζαλ (Blazing Sun). Φνληάλα Ακνξφδα (Fontana Amorosa). Κππξηαθά Κνθηέηι Υαξαθηεξηζηηθά: Κππξηαθήο πξνέιεπζεο θαη νλνκαζίαο. Παξαζθεπάδνληαη κε ληφπηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά (ιηθέξ, θαη θξαζηά). Γξνζηζηηθά, θαινθαηξηλά πνηά. Πίλνληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οξηζκέλα ζεξβίξνληαη σο νξεθηηθά. 38

39 Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα πνξηνθαιηνχ Κεξαζάθη Καιακάθη Πνηήξη: Υάηκπνι Κχπειιν ζακπάληαο άνπξαξ πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ Κππξηαθά θνθηέηι 39

40 40

41 41

42 Αμηνιόγεζε 1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι; 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο Κππξηαθψλ θνθηέηι: Άθξνληατη Κηο (Aphrodite kiss). Κνπκαληαξία Κνθηέηι (Commandaria cocktail). άλη Όξετληδ (Sunny orange). Φακαγθνχζηα Νηξηκ (Famagusta dream). Μπιέηδηγθ ζαλ (Blazing Sun). Φνληάλα Ακνξφδα (Fontana Amorosa). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. α. Σα Κππξηαθά θνθηέηι είλαη πξνέιεπζεο θαη νλνκαζίαο. β. Παξαζθεπάδνληαη κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά ( , θαη ). γ. Δίλαη , θαινθαηξηλά πνηά. 42

43 δ. Πίλνληαη θαζ φιε ηε ηεο εκέξαο. ε. Οξηζκέλα ζεξβίξνληαη σο Καη νίθνλ εξγαζία 1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι; 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο Κππξηαθψλ θνθηέηι: Άθξνληατη Κηο (Aphrodite kiss). 43

44 Κνπκαληαξία Κνθηέηι (Commandaria cocktail). άλη Όξετληδ (Sunny orange). 44

45 Δλόηεηα: 8 - Έθλνγθ (Egg noggs) Νηέηδη (Daisy) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη λα παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά Έθλνγθ θαη Νηέηδπ θνθηέηι: Μπξέθθαζη λνγθ (Breakfast Nogg). Ρνχκη λνγθ (Rum Nogg). Σδηλ Νηέηδη (Gin Daisy). Ρνχκη Νηέηδη (Rum Daisy). Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ: Δίλαη Υξηζηνπγεληάηηθα πξσηλά πνηά. Δίλαη Long drinks. εξβίξνληαη: Εεζηά ή θξχα. Πνηήξη: Γθνκπιέ αηνκηθά. Κχπειια ηνπ πάλο (punch cups) κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Βαζηθή ζπληαγή Έθλνγθ (Egg noggs) 1. Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 3-4 παγνθχβνπο, πξνζζέηνπκε 1 νιφθξεζθν αβγφ, 2 θηι δάραξε θαη ml νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ (κπξάληη, ξνχκη, νπίζθη θ.ά). 2. Κηππάκε ηα πιηθά θαιά θαη ζνπξψλνπκε ζε πνηήξη γθνκπιέ. 3. Πξνζζέηνπκε ην γάια αλαθαηεχνληαο, θαη ηέινο ην ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν ζηελ επηθάλεηα. 45

46 πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ Έθλνγθ (Egg noggs) 46

47 Νηέηδη (Daisy) Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη κε βάζε νηηδήπνηε αιθννινχρν πνηφ. Θξπκκαηηζκέλνο πάγνο. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα επνρήο θαη θέηα ιεκνλην Πνηά: Οηηδήπνηε αιθννινχρν πνηφ Πνηήξη: Γθνκπιέ Βαζηθή ζπληαγή Νηέηδη (Daisy) Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 1-2 παγνθχβνπο, πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, 15 ml γθξελαληίλ θαη 40 ml απφ ην επηζπκεηφ νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ ή ιηθέξ (ξνχκη, κπξάληη, ηζέξη κπξάληη θ.ά.). Κηππάκε ηα πιηθά θαιά θαη ζνπξψλνπκε ζε θχπειιν ζακπάληαο ή γθνκπιέ κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν. φδα πξναηξεηηθά. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ Νηέηδη (Daisy) 47

48 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ; 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μπξέθθαζη λνγθ (Breakfast Nogg) Ρνχκη λνγθ (Rum Nogg) Σδηλ Νηέηδη (Gin Daisy) Ρνχκη Νηέηδη (Rum Daisy) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ: α β γ. εξβίξνληαη ή ζε πνηήξη ή ηνπ Βάιηε ζε θχθιν ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο: 48

49 Γ Κ Ρ Δ Ν Α Ν Σ Η Ν Ξ Π Α Α Ο Θ Λ Ε Α Υ Α Ρ Ζ Ο Η Β Λ Τ Η Μ Ο Φ Γ Σ Π Σ Ρ Γ Β Μ Π Ρ Α Ν Σ Η Ξ Λ Ο Ο Γ Α Η Κ Ν Β Σ Χ Γ Α Γ Θ Π Γ Α Λ Α Ξ Γ Κ Ο Μ Π Λ Δ Η Δ Ν Φ Ρ Α Ο Τ Λ Α Β Ν Ε Γ Ε Σ Ε Η Ν Π Φ Α Δ Γ Δ Α Δ Μ Ο Υ Ο Κ Α Ρ Τ Γ Ο Β Ε Ζ Ο Γ Α Ρ Τ Β Ε Χ Β Γ Ζ Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 49

50 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ; 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μπξέθθαζη λνγθ (Breakfast Nogg). 50

51 Ρνχκη λνγθ (Rum Nogg). Δλόηεηα: 9 - Ενύιεπο (Juleps) θαη Εεζηά πνηά) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά Ενχιεπ θαη δεζηά πνηά. Μηλη ηδνχιεπ (Μint julep). Όιλη Σδψξηδηα (Οld Georgia). ακπέηλ ηδνχιεπ (Champagne julep). Νάηη Καπ (Νight cup). Γθιηνπβάηλ (Gluwein). Ενύιεπ - Juleps Υαξαθηεξηζηηθά: Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. Γπφζκνο ηνλ νπνίν ζπλζιίβνπκε κε ηε βνήζεηα θνπηαιηνχ ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο, κε δάραξε θαη λεξφ. 51

52 Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Καιακάθη. Φχιια δπφζκνπ (κέληαο). Φέηα ιεκνληνχ, πνξηνθαιηνχ. Πνηά: Οπίζθη Μπξάληη θξνχηνπ Πνηήξη: Υάηκπνι Βαζηθή ζπληαγή Ενύιεπο (Juleps) πλζιίβνπκε ην δπφζκν κε ηε βνήζεηα ελφο θνπηαιηνχ, ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο, κε δάραξε θαη ιίγν λεξφ. Πξνζζέηνπκε ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ θαη απνγεκίδνπκε κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν. Αλαθαηεχνπκε ειαθξά κέρξη λα παγψζεη ην πνηήξη. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Ενύιεπο (Juleps) 52

53 53

54 Εεζηά Πνηά Hot Drinks Υαξαθηεξηζηηθά: Καηαλαιψλνληαη ζπλήζσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Βάζε αιθννινχρν πνηφ. Εάραξε. Μέιη. Καπηφ λεξφ. Σζάη ή θαθέ. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Καλέια μπιαξάθη. Γαξίθαια. Λεκφλη. Πνηά: Ρνχκη Κξαζί Πνηήξη: Γθνκπιέ (Irish Coffee). Μαγθ (Mug). Καπ (Cup). Βαζηθή ζπληαγή Εεζηά Πνηά Hot Drinks: Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη (αιθννινχρν πνηφ, δάραξε ή κέιη) θαη απνγεκίδνπκε κε θαπηφ λεξφ ή ηζάη ή θαθέ. Βξάδνπκε φια ηα πιηθά καδί γηα 3-4 ιεπηά. 54

55 πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Εεζηά Πνηά Hot Drinks Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 2. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ; 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα ηα Ενχιεπ θαη δεζηά πνηά. 55

56 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μηλη ηδνχιεπ (Μint julep) Όιλη Σδψξηδηα (Οld Georgia) ακπέηλ ηδνχιεπ (Champagne julep) Νάηη Καπ (Νight cup) Γθιηνπβάηλ (Gluwein) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ζπκπιεξψζεηε ην ζηαπξφιεμν Οξηδόληηα 1. Δηδηθφ πνηήξη πνπ ζεξβίξνληαη ηα Hot drinks. 2. Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε παξαζθεπή ηνπ Νάηη Καπ (Νight cup). 3. Πνηήξη πνπ ζεξβίξνπκε ην Νάηη Καπ (Νight cup). 4. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Γθιηνπβάηλ (Gluwein). 5. Σν Hot ζηα Διιεληθά (πιεζπληηθφο). 6. Πνηήξη πνπ ζεξβίξνληαη ηα Ενχιεπ Juleps. 7. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ακπέηλ ηδνχιεπ (Champagne julep). 56

57 Κάζεηα 1. Γηαθνζκεηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηα Hot drinks (πιπζεληηθφο). 2. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Νάηη Καπ (Νight cup). 3. Δηδηθφ πνηήξη πνπ ζεξβίξνληαη ηα Hot drinks. 4. Τιηθφ πνπ πεξηέρνπλ ηα Hot drinks. 5. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Μηλη ηδνχιεπ (Μint julep) 6. Υαξαθηεξηζηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηε ζχλζεζε ησλ Ενχιεπ Juleps. Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ; 3. Γξάςεηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα ηα Ενχιεπ θαη δεζηά πνηά. 57

58 Δλόηεηα: 10 - Υάηκπνι (Hightballs) θαη Φξαπέ (Frappés) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη λα παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. φιηη ληνθ (Salty dog). πξίηδεξ (Spritzer). Ληθέξ Φξαπέ (Liqueur Frappé). θνηο Μηζη (Scotch Mist). Ναπ Φξαπέ (Nap Frappé). Υάηκπνιο Highballs Υαξαθηεξηζηηθά: 1. Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Long drinks. 2. Γξνζηζηηθά πνηά. 3. Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. 4. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: 5. Φέηα πξάζηλνπ ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Πνηήξη: Υάηκπνι Highball. Σάκπιεξ Tumbler. Πνηά: Ρνχκη. Σδηλ. Οπίζθη. Κνληάθ. Βφηθα (αλακεηγλχεηε κε αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια, ηδίληδεξ-έηι, ηφληθ, κπίηεξ-ιέκνλ ή ζφδα). Βαζηθή ζπληαγή: Υάηκπνιο Highballs Mixing glass: 58

59 Βάδνπκε ηνλ πάγν, ην ρπκφ θξνχησλ θαη ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ ζην Mixing glass. Σα αλαθαηεχνπκε θαη ηα αδεηάδνπκε ζε πνηήξη ράηκπνι κε αιαηηζκέλα ρείιε. Πνηήξη: Βάδνπκε ηα πιηθά ζην πνηήξη κε ηνλ πάγν. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα, αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια, ηδίληδεξ-έηι, ηφληθ, κπίηεξ-ιέκνλ. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Υάηκπνιο Highballs 59

60 Φξαπέ (Frappés) Υαξαθηεξηζηηθά: Short drinks. Γαιιηθήο πξνέιεπζεο. Πνηφ παγσκέλν θαη δξνζηζηηθφ. Δίλαη πνηφ γηα κεηά ην δείπλν (After dinner drinks). Παξαζθεπάδεηαη κε ιηθέξ, ζξπκκαηηζκέλν πάγν θαη ζηξφπηα. ηελ Ηηαιία ζεσξνχλ θξαπέ ηα πνηά πνπ έρνπλ : Βάζε θαθέ ή γάια. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. Πάγν Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Κνληφ θαιακάθη. Φέηα ιεκνληνχ. Πνηά: Ληθέξ. Αιθννινχρν πνηφ (Οπίζθη, κπξάληη). 60

61 Πνηήξη: Κνθηέηι. Ληθέξ. Οιλη θάζηνλ. Βαζηθή ζπληαγή Φξαπέ (Frappes) Πνηήξη: Βάδνπκε κηα δφζε 6 cl (αιθννινχρν πνηφ ή θαηά θχξην ιφγν ιηθέξ) ζε πνηήξη ηνπ θνθηέηι κε γεκάην ηξηκκέλν κε πάγν, κε δχν θαιακάθηα. έηθεξ: Βάδνπκε ζην ζέηθεξ ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν, θηππάκε ην νπίζθη θαη ζεξβίξνπκε ζην πνηήξη ρσξίο λα ζνπξψζνπκε. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Φξαπέ (Frappes) 61

62 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή ησλ Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 62

63 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: φιηη ληνθ (Salty dog) πξίηδεξ (Spritzer) Ληθέξ Φξαπέ (Liqueur Frappé) θνηο Μηζη (Scotch Mist) Ναπ Φξαπέ (Nap Frappé) Φύιιν εξγαζίαο 1. Βάιηε ζε θχθιν ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο: Σ Ε Η Ν Α Υ Β Κ Τ Μ Η Ν Ο Α Β Σ Γ Ζ Α Ξ Κ Λ Φ Σ Τ Κ Α Α Λ Η Κ Δ Ρ Γ Φ Γ Ζ Ο Υ Λ Φ Χ Μ Β Ν Ο Π Μ Ε Κ Γ Υ Η Γ Φ Π Α Γ Χ Μ Δ Ν Ο Α Χ Α Β Ν Ο Μ Ρ Σ Φ Η Κ Φ Γ Ζ Κ Α Λ Α Μ Α Κ Η Σ Σ Ξ Θ Η Γ Φ Π Κ Ν Ζ Ρ Ε Δ Ρ Ο Γ Δ Λ Α Ρ Β Ο Σ Κ Α Η Γ Φ Β Ν Μ Τ Δ Κ Ο Τ Μ Δ Λ Φ Ρ Α Π Δ Α Σ Ο Ν Η Κ Φ Ν 2. Γξάςεηε ηηο 14 ( δεθαηέζζεξηο ) θξπκκέλεο ιέμεηο πνπ βξήθαηε

64 Καη νίθνλ εξγαζία 3. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Υάηκπνι (Hightballs) Καηαγξάςεηε ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ησλ Φξαπέ (Frappés) Δλόηεηα: 11 - άλθαξηο (Sangarees) θαη Φιηπο (Flips) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 64

65 Μπξάληη αγθάξη (Brandy Sangaree) Μπξάληη Φιηπ (Brandy Flip) Οπίζθη Φιηπ (Whisky Flip) Πνηά: Κξαζί Μπξάληη έξη Μαδέηξα Κνπκαληαξία Πνηήξη: Οιλη θάζηνλ Υάηκπνι αλθάξηο Sangarees Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη πνηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζε ςειφ πνηήξη (Long drinks). Δπηδφξπην πνηφ. εξβίξεηαη θαη ην απφγεπκα. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Καιακάθη Φέηα ιεκνληνχ. Σξηκκέλν κνζρνθάξπδν. Βαζηθή ζπληαγή: άλθαξηο: Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη. {αιθννινχρν πνηφ, ζφδα θαη θξαζί (Port wine), ζέξη, καδέηξα ή θνπκαληαξία}. Γεκίδνπκε κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν θαη αλαθαηεχνπκε ειαθξά. Γηαθνζκνχκε κε ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν. 65

66 πληαγή αλάκεηθησλ πνηώλ αλθάξηο Sangarees Φιίπο Flips Υαξαθηεξηζηηθά: Μνηάδνπλ κε Δγθλνγθ. Πεξηέρνπλ κφλν θξνθάδη αβγνχ. Γελ πεξηέρνπλ γάια. Πεξηέρνπλ δάραξε. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Σξηκκέλν κνζρνθάξπδν. Πνηήξη: Μέηξην Γθνκπιέ ή θιηπ. Πνηά: Μπξάληη 66

67 Πφξη Ρνχκη Οπίζθη Κξαζί έξη Βαζηθή ζπληαγή: Φιίπο Flips Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 3 4 παγνθχβνπο πξνζζέηνπκε 1 νιφθξεζθν θξνθάδη απγνχ, 1-2 θηι δάραξε θαη 50 ml απφ ην επηζπκεηφ νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. Κηππάκε δπλαηά θαη ζνπξψλνπκε ζην πνηήξη. Πξνζζέηνπκε ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Φιίπο Flips 67

68 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μπξάληη αγθάξη (Brandy Sangaree). Μπξάληη Φιηπ (Brandy Flip). Οπίζθη Φιηπ (Whisky Flip). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ππνγξακκίζεηε ην ΧΣΟ α. Σα Flips παξαζθεπάδνληαη ζην πνηήξη. σζηφ / Λάζνο β. Σα Sangarees παξαζθεπάδνληαη ζην ζέηθεξ σζηφ / Λάζνο γ. Σα Sangarees είλαη νξεθηηθά πνηά σζηφ / Λάζνο δ. Σα Flips πεξηέρνπλ θξνθάδη ηνπ θξέζθνπ αβγνχ σζηφ / Λάζνο 68

69 2. Σα Flips κνηάδνπλ κε ηα Έγθλνθ. Να αλαθέξεηε ηηο δηαθνξέο ηνπο. Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. Δλόηεηα: 12 - Παληο (Punches) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παληο. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Παληο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά πνηά Παληο. Πιάληεξο παληο (Planter s punch). άλγθξηα (Sangria). ηακπιί θαπ (Champli cup). 69

70 Μπξάληη παληο (Brandy punch). Κιάξεη θαπ (Claret cup). Υνη Παληο Hot punches Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα ή θαη αηνκηθά. Πεξηέρνπλ γάια Αβγά Κξέκα Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα Κεξάζη Πνηά: Ρνχκη Κξαζί Κνπξαζάν Πνηήξη: Μπνι γηα παληο Κνιη παληο Cold Punches Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα. Πεξηέρνπλ ρπκφ ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Αλακεηγκέλα κε έλα ή πεξηζζφηεξα αιθννινχρα πνηά. Φηινθνκκέλα θξνχηα. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα Κεξάζη Πνηά: Ρνχκη Κξαζί Κνπξαζάν 70

71 Πνηήξη: Μπνι Βαζηθή ζπληαγή: Κνιη παληο Cold Punches Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη ή γηα κεγάιεο πνζφηεηεο ζε θνχπα γηα παληο, θαη απνγεκίδνπκε κε Σνληθ, νδα, Σδηληδεξ έηι. Αλαθαηεχνπκε ειαθξά. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Κνιη παληο Cold Punches 71

72 72

73 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παληο. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Παληο. 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Πιάληεξο παληο (Planter s punch). άλγθξηα (Sangria). ηακπιί θαπ (Champli cup). Μπξάληη παληο (Brandy punch). Κιάξεη θαπ (Claret cup). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ππνγξακκίζεηε ην ΧΣΟ ή ΛΑΘΟ α. Τα Παλης είλαη ποηά ποσ παραζθεσάδοληαη ζε ποηήρη Γθοκπιέ Σωζηό / Λάζος β. Τα δηαθοζκεηηθά σιηθά ποσ τρεζηκοποηούληαη είλαη θράοσια, ειηά. Σωζηό / Λάζος γ. Το δοτείο ποσ ζερβίρεηαη ηο Πάλης ολοκάδεηαη κποι γηα παλης. Σωζηό / Λάζος 2. Πνηα απφ ηα παξαθάησ πεξηέρνπλ Γθξελαληίλε θαη πνην Αγθνζηνχξα. Πιάληεξο παληο (Planter s punch). 73

74 άλγθξηα (Sangria). ηακπιί θαπ (Champli cup). Μπξάληη παληο (Brandy punch). Κιάξεη θαπ (Claret cup). Γθξελαληίλε Αγθνζηνχξα Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παληο Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Παληο. Δλόηεηα: 13 - άνπαξ (Sours) ιηλγθ (Sling) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά πνηά άνπξ θαη ιίλθ φπσο: Οπίζθη ζάνπαξ (Whisky sour). Σεθίια ζάνπαξ (Tequila sour). 74

75 ίγθαπνπξ ζιηλγθ (Singapore sling). Σδηλ ζιίλγθ (Gin sling). Eγθ ζάνπαξ (Δgg sour). άνπαξ Sours Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη ζην ζέηθεξ. Βάζε αιθννινχρν πνηφ. Φξέζθνο ρπκφο. Εάραξε (ζηξφπη ή ιηθέξ). Οξεθηηθά πνηά. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Κεξαζάθη. Πνηά: Οπίζθη. Σδηλ. Βφηθα. Μπξάληη. Πνηήξη: άνπαξ. Γθνκπιέ. σιήλαο. Βαζηθή ζπληαγή άνπαξ Sours Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 2-3 παγνθχβνπο πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ην ρπκφ θξνχησλ θαη ην (40 ML) νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ απαηηεί ε ζπληαγή. Κηππάκε δπλαηά γηα 1 ιεπηφ πεξίπνπ θαη ζνπξψλνπκε ζην νκψλπκν πνηήξη ή ράηκπνι κε παγάθηα. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα. εξβίξνπκε ζε πνηήξη ζάνπαξ γθνκπιέ ή θνθηέηι θαη δηαθνζκνχληαη κε θέηα ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Δλδείθλπηαη ην δαράξσκα ηνπ πνηεξηνχ θαη θεξαζάθη. 75

76 πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ άνπαξ Sours ιηλγθ Sling Υαξαθηεξηζηηθά: Γξνζηζηηθφ πνηφ. 76

77 Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα ιεκνληνχ. Κεξαζάθη. Πνηά: Σδηλ. Πνηήξη Υάηκπνι. Βαζηθή ζπληαγή: ιηλγθ - Sling Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη εθηφο απφ ηε ζφδα Γεκίδνπκε κε πάγν. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα θαη αλαθαηεχνπκε ειαθξά. Γηαθνζκνχκε κε θέηα ιεκνληνχ, πνξηνθαιηνχ θαη θεξαζάθη. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ ιηλγθ - Sling 77

78 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 78

79 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Οπίζθη ζάνπαξ (Whisky sour). Σεθίια ζάνπαξ (Tequila sour). ίγθαπνπξ ζιηλγθ (Singapore sling). Σδηλ ζιίλγθ (Gin sling). Eγθ ζάνπαξ (Δgg sour). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δηαθνζκηηηθά πιηθά ησλ άνπαξ - Sours άνπαξ - Sours Υαξαθηεξηζηηθά: Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Τπνγξακκίζηε ην ζσζηφ. Αζπξάδη αβγνχ πεξηέρεη: α. Οπίζθη ζάνπαξ (Whisky sour) β. Σεθίια ζάνπαξ (Tequila sour) γ. ίγθαπνπξ ζιηλγθ (Singapore sling) Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 79

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΓΟ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΓΡΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Κ.Ν. Λνγνηερλίαο κε ηνπο εμήο ζηόρνπο: Σπζηεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα