ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΓΟ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΠΑΡ/ΦΛΑΜΠΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΜΠΑΡ/ΦΛΑΜΠΔ Γ ΔΣΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: ΣΜΖΜΑ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΛΔΤΚΩΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2014

2 ΜΠΑΡ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΔΛ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Δηζαγσγή, επαλάιεςε 4 Καλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 4-7 Πξνζσπηθό ηνπ κπαξ. 7 Καζήθνληα/Δπζχλεο, Πξνζφληα Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά 13 πιηθά ηνπ κπαξ. Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ. Κιαζηθά θνθηέηιο 16 Υαξαθηεξηζηηθά, Γηαθφζκεζε Brandy Alexander, Γθίκιεη, Γθίκπζνλ, Γθξάζρνπεξ, Μπιάληη Μαίξε. Ξεξφ Μαλράηαλ, Ξεξφ Μαξηίλη,Μαξγαξίηα, Μπξνλμ Μπιαθ Ράζηαλ. Οηθνγέλεηα Κνύιεξο θαη Φίδεο. 27 Άπξηθνη θνχιεξ, Μπξάληη Κνχιξ, Σδηλ Φηδ, Ρηηδ Φηδ. Οηθνγέλεηεο ακπέηλ θαη 33 Κόκπιεξ ακπέηλ Κνθηέηι, Φξεδ Ρνπαγηάι, έξη Κφκπιεξ, Ρακ Κφκπιεξ Κππξηαθά θνθηέηι 38 Άθξνληατη Κηο, Κνπκαληαξία Κνθηέηι, άλη Όξετληδ, Φακαγθνχζηα Νηξηκ, Μπιέηδηγθ ζαλ, Φνληάλα Ακνξφδα. Έθλνγθ (Egg noggs) Νηέηδη 45 (Daisy). Μπξέθθαζη λνγθ, Ρνχκη λνγθ, Σδηλ Νηέηδη, Ρνχκη Νηέηδη. Ενύιεπο (Juleps) θαη Εεζηά πνηά. 51 Μηλη ηδνχιεπ, Όιλη Σδψξηδηα, ακπέηλ ηδνχιεπ, Νάηη Καπ, Γθιηνπβάηλ. 2

3 ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΔΝΟΣΖΣΑ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΑΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΝΟΣΖΣΑ 20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 (Hightballs) θαη Φξαπέ (Frappés). 58 φιηη ληνθ, πξίηδεξ, Ληθέξ Φξαπέ, θσηο Μηζη, Ναπ Φξαπέ. άλθαξηο (Sangarees) θαη Φιηπο 64 (Flips). Μπξάληη αγθάξη, Μπξάληη Φιηπ, Οπίζθη Φιηπ. Παληο (Punches). 69 Πιάληεξο παληο, άλγθξηα, ηακπιί θαπ, Μπξάληη παληο, Κιάξεη θαπ. άνπαξ (Sours) θαη ιηλγθ (Slings) 74 Οπίζθη ζάνπαξ, Σεθίια ζάνπαξ, ίγθαπνπξ ζιηλγθ, Σδηλ ζιίλγθ, Eγθ ζάνπαξ. Σερλνινγηα θιακπε 80 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρψξν παξαζθεπήο, πξνζσπηθφ Δπηκειεκέλε παξάζεζε νξεθηηθώλ. 85 Γαξίδεο κε νχδν Ρηγθαηφλη Ρηβηέξα Δηνηκαζία θαη παξάζεζε 91 ζαιάησλ θαη ληξέζηλγθο. αιάηα κε ληνκάηα, ραινχκη, ειηά αιάηα δπκαξηθψλ Παξάζεζε ηπξηώλ. 96 Παξάζεζε ηπξηψλ Παξάζεζε ηπξηψλ Δπηκειεκέλε παξάζεζε νξεθηηθώλ. 101 Πεπφλη κε Υακ Γθξέηπθξνπη Μαγεηξηθή ρώξνπ εζηίαζεο. 106 Αζηαθφο Νηνχκπνπξγθ παγέην Καξκπνλάξα Παξαζθεπέο Δπηδνξπίσλ 111 Μπαλάλεο θιακπέ Κνθηέηι Φιφξηδα

4 Ενότητα 1 - Εισαγωγή και Τεχνολογία του Μπαρ Κευάλαιο: 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Γλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηνπο πξνζσπηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 2. Γλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ΜΠΑΡ Δίλαη έλαο εηδηθά δηαξξπζκηζκέλνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζεξβίξνληαη φισλ ησλ εηδψλ ηα πνηά. θνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μπαξ: Να ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε πνηά. Ζ είζπξαμε εηζνδήκαηνο. Καλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Οη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη απαίηεζε ηεο επνρήο καο θαη ζηφρνο θάζε θνηλσλίαο, κε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνζσπηθή πγηεηλή: Ζ πξνζσπηθή πγηεηλή ππνδειψλεη ζεβαζκφ πξνο ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο πνπ θηλνχληαη γχξσ καο. Σα ζεκεία πνπ απαηηνύλ πξνζνρή θαη θξνληίδα είλαη: Πξφζσπν (λα είλαη θαζαξφ θαη πεξηπνηεκέλν). ψκα (πξνζσπηθή θαζαξηφηεηα). Πφδηα (πιέλνληαη θαζεκεξηλά κεηά ηελ εξγαζία). Υέξηα (πιέλνληαη κε δεζηφ ηξερνχκελν λεξφ θαη ζαπνχλη κεηά απφ νπνηαδήπνηε επαθή κε νηηδήπνηε, θπξίσο ηνπαιέηα). Μαιιηά (θνληά, θαζαξά θαη θαινθηεληζκέλα). ηφκα Γφληηα (πιέλνληαη θαζεκεξηλά). Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Σα λχρηα πξέπεη λα είλαη θνκκέλα, θαζαξά. 4

5 Άηνκα κε επηδεκηθέο αζζέλεηεο απαγνξεχεηαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα πιηθά θαη πνηά. Απνθεχγνληαη νη θαθέο ζπλήζεηεο άγγηγκα καιιηψλ, απηηψλ, κχηεο, κάζεκα ηζίριαο. Όιεο νη αλνηθηέο πιεγέο θαη ηα γδαξζίκαηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν επίδεζκν. Σα ρέξηα καο ηα πιέλνκε πάληνηε ηδίσο: Όηαλ είλαη ιεξσκέλα. Μεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο. Μεηά ην θαγεηφ. Μεηά ην θάπληζκα. Μεηά ην θχζεκα ηεο κχηεο ή ην βήμηκν. Μεηά ηε ρξήζε καληηιηνχ. Μεηά ην ρηέληζκα. Μεηά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ζην εζηηαηφξην. Μεηά ην πέηαγκα ησλ αρξήζησλ. Καλόλεο αζθαιείαο: Γελ ηξέρνπκε, δελ πεξπαηάκε γξήγνξα. Υξεζηκνπνηνχκε ηηο νξζέο πφξηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Γελ ζηακαηνχκε απφηνκα λα καδέςνπκε θάηη απφ ράκσ. Γελ πίλνπκε αιθνφι ή θάξκαθα. Να είκαζηε μεθνχξαζηνη. Να ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν. 5

6 Σα ζπαζκέλα πνηήξηα θαη πηάηα ηα βάδνπκε ζε ραξηφλη θαη φρη ζηνλ θάιαζν αρξήζησλ. Οη δηάδξνκνη θαη νη πφξηεο λα κέλνπλ θαζαξνί, ρσξίο εκπφδηα. Όιεο νη βιάβεο γεληθά ησλ κεραλεκάησλ, δηαθφπηεο, βξχζεο θιπ λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν. Σα βαξηά αληηθείκελα κεηαθηλνχληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν. Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηνπο πξνζσπηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο πγηεηλήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 2. Αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο θξάζεηο: Οη θαλφ Οη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη ηεο επνρήο καο θαη ζηφρνο θάζε κε βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 2. Να αλαθέξεηε πέληε (5) θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ κπαξ. α β γ δ ε Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να γξάςεηε 5 (πέληε) θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα έρεη ππ φςε ηνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. -- 6

7 2. Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε κηα επηζηηηζηηθή κνλάδα. Δλόηεηα 2 Κεθάιαην 1 - Πξνζσπηθό ηνπ Μπαξ ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Ολνκάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. 2. Αλαθέξεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο θαζελφο. 3. Αλαθέξεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην κπαξ πξέπεη λα απνηειεί κηα θαιή θαη ζπλεξγάζηκε νκάδα πνπ έρεη ζαλ ζηφρν: Σελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζε πνηά. Σελ επηηπρία ζηηο πσιήζεηο. Σε δεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη θηιηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνζσπηθό ηνπ κπαξ Δπφπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ / Τπεχζπλνο κπαξ Bar supervisor). Μπάξκαλ Α (Barman A ) (Βνεζφο Αξxηκπάξκαλ). Μπάξκαλ Β (Barman Β ). Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ). 7

8 Σξαπεδνθφκνο Β ηνπ κπαξ (Bar Waiter Β ). Δπόπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ/ Τπεύζπλνο κπαξ Bar supervisor) Καζήθνληα: 1. Τπεχζπλνο ηνπ κπαξ ή ησλ κπαξ. 2. Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πσιήζεσλ ηνπ κπαξ. 3. Δηνηκάδεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο πξνζσπηθνχ. 4. πλεξγάδεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ ειεγθηή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα ηελ ηαθηηθή (κεληαία) θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ησλ πνηψλ θαη πιηθψλ ηνπ κπαξ. 5. Διέγρεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ θαη πνηψλ ηνπ κπαξ, θαη ηα πιηθά πνπ δίλνληαη ζηνπο πειάηεο γηα θαηαλάισζε. 6. Διέγρεη φιεο ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, κεραλήκαηα, ζθεχε θαη εξγαιεία ηνπ κπαξ. 7. Διέγρεη ηε ζηνιή, ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 8. Φξνληίδεη λα ππάξρεη ήξεκν θιίκα ζην ρψξν ηνπ κπαξ. 9. Δηνηκάδεη ην πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Πξνζόληα: 1. Γηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο. 2. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ κπαξ. 3. Απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 4. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο, θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 5. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ηξαπεδνθνκίαο θαη θξνληίδεη λα εθαξκφδνληαη απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Μπάξκαλ Α (Barman A ) (Βνεζόο Αξηρκπάξκαλ) Καζήθνληα: 1. Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ επφπηε. 2. Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ κπαξ. 3. Φξνληίδεη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κπαξ κε ηξφθηκα, πνηά δηαθνζκεηηθά θηι. 4. Διέγρεη ηα φξγαλα θαη ηα ζθεχε ηνπ κπαξ. 5. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ. 8

9 Πξνζόληα: 1. πλήζσο είλαη απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. 2. Αξθεηά ρξφληα πείξαο ζε κπαξ μελνδνρείνπ. 3. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 4. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο. 5. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 6. Τπάθνπνο ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. Μπάξκαλ Β (Barman Β ) Καζήθνληα: 1. Δθηειεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ κπάξκαλ Α, φηαλ απηφο απνπζηάδεη. 2. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ. 3. Παξαζθεπάδεη φια ηα πνηά πνπ ζα ηνπ δεηήζνπλ νη πειάηεο. 4. Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κπαξ. 5. θνππίδεη θαη γπαιίδεη ηα φξγαλα, ηα ζθεχε θαη ηα πνηήξηα ηνπ κπαξ θαη ηα ηαθηνπνηεί ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο. Πξνζόληα: 1. Έρεη πεξίπνπ ηα ίδηα πξνζφληα κε ην κπάξκαλ Α, κφλν πνπ ηνπ ιείπεη ε πείξα. 2. πλήζσο είλαη απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. 3. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 4. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο. 5. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο, θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 6. Τπάθνπνο ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. Σξαπεδνθόκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ) Καζήθνληα: 1. εξβίξεη απιά θαη ζχλζεηα πνηά ζηνπο πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηξαπεδάθηα ηνπ κπαξ. 2. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ηξαπεδηψλ ηνπ κπαξ. 3. Σαθηνπνηεί ηηο θαξέθιεο, αιιάδεη ζηαρηνδνρεία, θξνληίδεη γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ηξαπεδηψλ. 4. πλεξγάδεηαη κε ηνλ κπάξκαλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπαξ. 9

10 Πξνζόληα: 1. πλήζσο είλαη απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ζρνιήο. 2. Γλψζηεο μέλσλ γισζζψλ. 3. Γλψζηεο ηνπ επαγγέικαηνο. 4. Δπγεληθφο, ππνκνλεηηθφο, ερέκπζνο, γξήγνξνο, θαζαξφο, ηππηθφο, επράξηζηνο. 5. Τπάθνπνο ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ. 6. Γλσξίδεη πνιχ θαιά φια ηα αιθννινχρα πνηά, ηα αλάκεηθηα πνηά, ηα ειαθξά πνηά θαη άιια. Σξαπεδνθόκνο Β ηνπ κπαξ (Bar Waiter Β ) Έρεη πεξίπνπ ηα ίδηα θαζήθνληα θαη πξνζφληα κε ηνλ ηξαπεδνθφκν Α, φκσο ηνπ ιείπεη ε πείξα. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ηξαπεδνθφκν Α ηνπ κπαξ αιιά θαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. Αμηνιόγεζε 1. Ολνκάζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ κπαξ. 2. Αλαθέξεηε ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. 3. Αλαθέξεηε ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Φύιιν εξγαζίαο 1. α. Να αλαθέξεηε ηελ ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. β. Να γξάςεηε ηξία (3) πξνζφληα πνπ έρεη ν θαζέλαο. Ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κπαξ α β γ α β γ

11 α β γ α β γ Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα 5 θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κπαξ. Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ). Δπφπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ / Τπεχζπλνο κπαξ Bar supervisor). α β γ δ ε Μπάξκαλ Α (Barman A ) (Βνεζφο Αξxηκπάξκαλ). α β γ δ ε Μπάξκαλ Β (Barman Β ). α β γ δ

12 ε Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ (Bar Waiter A ). α β γ δ ε Σξαπεδνθφκνο Β ηνπ κπαξ (Bar Waiter Β ). α β γ δ ε Να γξάςεηε ηελ ηεξαξρία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά. Δπφπηεο ηνπ κπαξ (Αξρηκπάξκαλ / Τπεχζπλνο κπαξ ) Μπάξκαλ Α (Βνεζφο Αξxηκπάξκαλ) Μπάξκαλ Β Σξαπεδνθφκνο Α ηνπ κπαξ Σξαπεδνθφκνο Β ηνπ κπαξ Να παξνπζηάζεηε θσηνγξαθίεο απφ ηα 10 πην παξάμελα κπαξ ζηνλ θφζκν. 12

13 Δλόηεηα: 3 - Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπάξ Κεθάιαην 1 - Γηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπάξ, γεληθή ηαμηλόκεζε αλάκεηθησλ πνηώλ ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαγλσξίδεη ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ. 2. Υξεζηκνπνηεί θξέζθα πιηθά (θξνχηα, ιαραληθά), λα αθαηξεί ηε θινχδα, ηεκαρίδεη θαη θάλεη δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο κε απηά θαη λα ζηεξεψλεη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ζηα πνηήξηα. 3. Σεξεί ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαθφζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 4. Σαμηλνκεί ηα αλάκεηθηα πνηά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 5. Δπεμεγεί ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ θνθηέηι. Σα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή δηαθφζκεζε ηνπ πνηεξηνχ κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ, θαη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νξζή παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ ζηνλ πειάηε, ε νπνία δίλεη έλα ηδηαίηεξν ηφλν θαη επαγγεικαηηθφηεηα ζην ρψξν ηνπ κπαξ. Καλόλεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθόζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 1. Σα πνηήξηα δελ πξέπεη λα βαξπθνξηψλνληαη. 2. Σα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ηε γεχζε ηνπ πνηνχ. Γηαθνζκεηηθά θαη πλνδεπηηθά Τιηθά ηνπ Μπαξ Σα θπξηφηεξα είδε δηαθφζκεζεο είλαη: Δίδε: Λεκφληα Μνξθέο: Φινχδα (Πιαηηά, πηξάι, ξνδέιεο ή κηζέο ξνδέιεο, ρπκφο ιεκνληνχ). Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά, Σδηλ & Σφληθ, άνπξα-κφιηλο. Δίδε: Πνξηνθάιηα. Μνξθέο: Φινχδα (Πιαηηά, πηξάι, ξνδέιεο ή κηζέο ξνδέιεο, ρπκφο πνξηνθαιηνχ). Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά. Δίδε: Κεξάζηα. 13

14 Μνξθέο: ηξφπη, νηλφπλεπκα, δαραξσηά. Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά Κνθηέηι. Δίδε: Γπφζκνο. Μνξθέο: Φξέζθν Φχιια. Πνηφ: Σδνχιεπο. Δίδε: Διηέο, θξεκκπδάθηα κηθξά. Μνξθέο: Πξάζηλεο (ειηέο), καχξεο (ειηέο). Πνηφ: Σδηλ / ηφληθ. Δίδε: Φξέζθα θξνχηα. Μνξθέο: Φξέζθα, ρπκφο. Πνηφ: Αλάκεηθηα πνηά, θνθηέηι. Γηαθνζκεηηθά κηθξναληηθείκελα θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ: Δίλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζρήκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο φπσο: Αλαδεπηήξεο πνηψλ Πιαζηηθά ζπαζάθηα Μηθξέο ζεκαίεο Υάξηηλεο νκπξειίηζεο Σαμηλόκεζε Κνθηέηι Σαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε: 1. Σελ πνζφηεηα ζεξβηξίζκαηνο (Short & Long drinks). 2. Σελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε νηλφπλεπκα (Οηλνπλεπκαηψδε θαη κε) 3. Σελ ηδηφηεηά ηνπο θαη θαηαλάισζή ηνπο ζην ρξφλν (Οξεθηηθά, ρσλεπηηθά) 4. Σελ ζεξκνθξαζία ηνπο (δεζηά, θξχα) 5. Σν θχξην πνηφ πνπ πεξηέρνπλ (Βφηθα, νπίζθη, ζακπάληα, ηδηλ θ.α) 6. Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο, παξάζεζεο ή παξνπζίαζεο ηνπο Κνχιεξο Φίδεο, Έθλνγθ, Νηέηδη, Ενχιεπο, Υάηκπνι, Φξαπέ, άλθαξηο, Φιηπο, Παληο, άνπαξ. Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ. 2. Αλαθέξεηε θξέζθα πιηθά (θξνχηα, ιαραληθά) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ πνηψλ. 14

15 3. Πψο αθαηξνχκε ηε θινχδα, πψο ηεκαρίδνπκε θαη θάλνπκε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο κε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά; 4. Πψο ζηεξεψλνπκε ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ζηα πνηήξηα; 5. Αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθφζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 6. Σαμηλνκήζηε ηα αλάκεηθηα πνηά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 7. Δπεμεγήζηε ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ θνθηέηι. Φύιιν εξγαζίαο 1. Να νλνκάζεηε ηα δηαθνζκεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά πιηθά ηνπ κπαξ Να αλαθέξεηε 4 (ηέζζεξα) δηαθνζκεηηθά κηθξναληηθείκελα ηνπ κπαξ Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. Ζ νξζή παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ δίλεη έλα ηδηαίηεξν θαη ζην ρψξν ηνπ κπαξ. Σα θαη πιηθά ηνπ κπαξ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνηνχ ζηνλ πειάηε. Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να θαηαγξάςεηε ηα θπξηφηεξα είδε ηξνθίκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαθφζκεζε ησλ πνηψλ. 15

16 2. Αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθφζκεζε θαη ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά. 3. Να ηαμηλνκήζεηε ηα θνθηέηι αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ζεξβηξίζκαηνο ηνπο, ηα πιηθά παξαζθεπήο ηνπο, ηε δηαθφζκεζε θαη ην ρξφλν παξάζεζεο ηνπο. Σαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε: α. Σελ πνζφηεηα ζεξβηξίζκαηνο β. Σελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε νηλφπλεπκα γ. Σελ ηδηφηεηά ηνπο θαη θαηαλάισζή ηνπο ζην ρξφλν δ. Σελ ζεξκνθξαζία ηνπο ε. Σν θχξην πνηφ πνπ πεξηέρνπλ ζη. Σνλ ηξφπν παξαζθεπήο, παξάζεζεο ή παξνπζίαζεο ηνπο Να αλαηξέμεηε ζε πεγέο θαη λα ζπιιέμεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ θνθηέηι. Δλόηεηα: 4 - Κιαζηθά θνθηέηι Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθψλ θνθηέηι. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζήο ηνπο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη λα παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θιαζζηθά θνθηέηι, ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. Μπξάληη Αιεμάληεξ (Brandy Alexander) Γθίκιεη (Giblet) 16

17 Γθίκπζνλ (Gimbson) Γθξάζρνπεξ (Grasshopper) Μπιάληη Μαίξε (Bloody Mary) Κιαζζηθά Κνθηέηι Υαξαθηεξηζηηθά: 1. Κνθηέηι κηθξήο πνζφηεηαο (60-75 ml). 2. Καηαλαιψλνληαη πξηλ απφ ην γεχκα (dinner drinks), σο νξεθηηθά πνηά (Απεξηηίθ). Φηηάρλνληαη κε μεξά ζε γεχζε πιηθά. 3. Καηαλαιψλνληαη κεηά απφ ην γεχκα (After dinner drinks), σο ρσλεπηηθά πνηά (digestif) θαη ζπλήζσο έρνπλ γιπθηά γεχζε θαη θηηάρλνληαη κε ιηθέξ. Πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο: Κχπειιν ζακπάληαο ή θνθηέηι. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά Σξηκκέλν κνζρνθάξπδν. Κεξαζάθη. Διηά. Κνκκαηάθη θινχδαο ιεκνληνχ. Παξαζθεπή θόθηέηι κε αλακεηθηήξα (ζέηθεξ). 1. Σνπνζεηείηαη ν πάγνο ζην ζέηθεξ. 2. Σνπνζεηνχληαη ηα πνηά. 3. Κιείλεη ην ζέηθεξ θαη θηππηέηαη θαιά ην πνηφ. 4. Αθαηξείηαη ην θαπάθη ηνπ ζέηθεξ θαη ζνπξψλεηαη ην πνηφ απφ ηνλ πάγν. 5. πκπιεξψλεηαη ε δηαθφζκεζε αλάινγα κε ην πνηφ. Μέζνδνο παξαζθεπήο θνθηέηι ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο: 1. Σνπνζεηείηαη πάγνο ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο. 2. Πξνζηίζεηαη ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. 3. Πξνζηίζεηαη ην κε νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. 4. Αλαθαηεχνληαη ηα πνηά κε ην εηδηθφ θνπηάιη ηνπ κπαξ. 5. Γηαθφζκεζε πνηνχ αλάινγα κε ην πνηφ. 17

18 6. Πξνζηίζεηαη θαιακάθη ή ν αλαδεπηήξαο πνηεξηνχ. πληαγέο θνθηέηι θαη αλάκεηθησλ πνηώλ 18

19 19

20 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθψλ θνθηέηι. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζήο ηνπο. 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα ηα θιαζηθά θνθηέηι. Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθψλ θνθηέηι. α β γ Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. Σα θιαζηθά θνθηέηι ζεξβίξνληαη ζε πνηήξη ή Σα δηαθνζκεηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θιαζηθά θνθηέηι είλαη: α β

21 γ Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να θαηνλνκάζεηε 5 (πέληε) δηεζλή θνθηέηι πνπ γλσξίδεηε. α β γ δ ε Να γξάςεηε ηα πιηθά, ηηο πνζφηεηεο, ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ηε δηαθφζκεζε, ηε θαηεγνξία θαη ην ρξφλν παξάζεζήο ηνπ αγαπεκέλνπ ζαο θνθηέηι. Δλόηεηα: 4 - Κιαζηθά θνθηέηι Κεθάιαην 2 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θιαζηθά θνθηέηι ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) Μαξγαξίηα (Margerita) Μπξνλμ (Bronx) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan) Παξαζθεπέο πνηώλ Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan) Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) 21

22 Μαξγαξίηα (Margerita) Μπξνλμ (Bronx) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) πληαγέο θνθηέηι θαη αλάκεηθησλ πνηώλ - Κιαζηθά θνθηέηι 22

23 23

24 24

25 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan) Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) Μαξγαξίηα (Margerita) Μπξνλμ (Bronx) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αληηζηνηρήζεηε ηα παξαθάησ: Ξεξφ Μαξηίλη Μαξγαξίηα Μπξνλμ Μπιαθ Ράζηαλ Ξεξφ Μαλράηαλ Σεθίια Οπίζθπ Σδηλ Βφηθα Γιπθφ βεξκνχη 2. Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία θαη ην ρξφλν παξάζεζεο ησλ εμήο πνηψλ: Όλνκα πνηνχ Καηεγνξία Υξφλνοπαξάζεζεο (dinner drinks, After dinner drinks) Ξεξφ Μαλράηαλ (Dry Manhatan Ξεξφ Μαξηίλη (Dry Martini) Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian) Μπξνλμ (Bronx) Μαξγαξίηα (Margerita) Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να γξάςεηε ηα πιηθά, ηηο πνζφηεηεο, ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο, ηε δηαθφζκεζε, ηελ θαηεγνξία θαη ην ρξφλν παξάζεζήο ησλ πην θάησ παξαζθεπψλ. Μαξγαξίηα (Margerita). Μπιαθ Ράζηαλ (Black Russian). 25

26 26

27 Δλόηεηα: 5 - Οηθνγέλεηα Κνύιεξο θαη Φίδεο Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά Κνχιεξο θαη Φίδεο πνηά ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler) Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler) Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) Ρηηδ Φηδ (Ritz Fiz Καηεγνξία πνηνύ: Κνύιεξ (Coolers) 1. Δίλαη Long drink, δξνζηζηηθά πνηά. 2. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ε ρξήζε θινχδαο ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ κε γαξλίξηζκα, θνκκέλεο ζε ζρήκα ζπηξάι θαη ζηεξεσκέλε ζην ρείινο ηνπ πνηεξηνχ. 3. Παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα θπξίσο αιθννινχρα πνηά (spirits), ην βεξκνχη, κπξάληη θξνχησλ, θξαζί θ.ά. 4. εξβίξνληαη ζε πνηήξη ράηκπνι θαη γεκίδνληαη ζπλήζσο κε ηδίληδεξ έηι. Βαζηθή ζπληαγή: Κνύιεξ (Coolers) ην ζέηθεξ Βάδνπκε ζην ζέηθεξ ηνλ πάγν, ην ρπκφ θξνχησλ, ην ζηξφπη, ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. Κηππάκε ηα πιηθά θαη ζνπξψλνπκε ζην νκψλπκν πνηήξη. Γαξλίξνπκε κε θινχδα ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ ζε ζρήκα ζπηξάι θαη ζηεξεψλνπκε ζην ρείινο ηνπ πνηεξηνχ. ην πνηήξη Βάδνπκε ηνλ πάγν ζην πνηήξη, ηνπνζεηνχκε φια ηα πιηθά θαη απνγεκίδνπκε κε ηδίληδεξ έηι. 27

28 πληαγέο θνθηέηι θαη αλάκεηθησλ πνηώλ - Κνύιεξ (Coolers) Φίδεο (Fizzes) Υαξαθηεξηζηηθά: 28

29 Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο (Long drinks) θαη είλαη νξεθηηθά θαη δξνζηζηηθά πνηά. Παξαζθεπάδνληαη ζην ζέηθεξ κε βάζε έλα αιθννινχρν πνηφ. Πεξηέρνπλ ρπκφ ιεκνληνχ θαη δάραξε. Γηαθόζκεζε: Φέηα ιεκνληνχ, θαιακάθηα εξβίξνληαη ζε πνηήξη Υάηκπνι θαη γεκίδνληαη κε ζφδα. Silver fizzes Αζπξάδη αβγνχ Golden fizzes Κξνθάδη αβγνχ Βαζηθή ζπληαγή Φίδεο (Fizzes) Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 2-3 παγνθχβνπο, πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ην ρπκφ θξνχησλ θαη 40 mi απφ ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ απαηηεί ε ζπληαγή. Κηππάκε δπλαηά γηα 1 ιεπηφ πεξίπνπ θαη ζνπξψλνπκε ζην νκψλπκν πνηήξη ή ράηκπνι κε παγάθηα. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα. εξβίξνπκε κε θαιακάθη θαη αλαδεπηήξα. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Φίδεο (Fizzes) 29

30 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο; 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler) Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler) Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) Ρηηδ Φηδ (Ritz Fizz) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο φξνπο ηεο Α ζηήιεο κε ηνπο φξνπο ηεο Β ζηήιεο: ΣΖΛΖ Α Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) Ρηηδ Φηδ (Ritz Fizz) ΣΖΛΖ Β φδα Μπιε Curaçao Μπξάληη ρξπζνκήινπ Σδίληδεξ έηι 2. Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζνληαη ηα εμήο πνηά: 30

31 Όλνκα πνηνύ Καηεγνξία (αλάινγα κε ηε πνζόηεηα πνπ πεξηέρνπλ) Apricot Cooler Brandy Cooler Gin Fizz Ritz Fizz Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο. 4. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Κνχιεξο θαη Φίδεο; Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: Άπξηθνη θνχιεξ (Apricot Cooler) 31

32 Μπξάληη Κνχιεξ (Brandy Cooler) Σδηλ Φηδ (Gin Fizz) 32

33 Ρηηδ Φηδ (Ritz Fizz) Δλόηεηα: 6 Οηθνγέλεηεο ακπέηλ θαη Κόκπιεξ Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο ζπληαγέο. ακπέηλ Κνθηέηι(Champagne cocktail). Φξεδ Ρνπαγηάι (Fraise Royal). έξη Κφκπιεξ (Sherry cobbler). Ρακ Κφκπιεξ (Rum cobbler). 33

34 Κνθηέηι ακπάληαο (Champagne cocktail) Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη Long drinks, δξνζηζηηθά πνηά πεξηεθηηθφηεηαο πάλσ απφ 8 cl. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα ιεκνληνχ Κεξαζάθη Φξάνπια Πνηήξη: Φινπη ζακπάληαο. Πνηά: Αιθννινχρα πνηά. πκπιήξσκα κε ακπάληα. Βαζηθή ζπληαγή: Φηηάρλνληαη κε δηάθνξα αιθννινχρα πιηθά θαη ρπκνχο θξνχησλ. Μεηά ηελ αλάκεημή ηνπο ζην ζέηθεξ ζπκπιεξψλνληαη κε ζακπάληα ή θάπνην αθξψδεο θξαζί πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Κόκπιεξ (Cobblers) 34

35 Υαξαθηεξηζηηθά: Long drinks, δξνζηζηηθφ πνηφ. Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. Βάζε αιθννινχρν πνηφ, ιηθέξ ή θξαζί. Πεξηέρεη αξσκαηηθά θξνχηα. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα επνρήο Γπφζκν Καιακάθη Πνηά: Αιθννινχρα πνηά Κξαζί Ληθέξ Πνηήξη: Γθνκπιέ Βαζηθή ζπληαγή: Κόκπιεξ (Cobblers) Γεκίδνπκε ηα 2/3 ηνπ πνηεξηνχ (θξαζηνχ) κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν, πξνζζέηνπκε ηα αξσκαηηθά θξνχηα ζε κηθξά θνκκαηάθηα θαη 50 ml απφ ην επηζπκεηφ νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ (ζέξη, κπξάληη, ζακπάληα θ.ά.). Αλαθαηεχνπκε θαιά θαη ζεξβίξνπκε κε θαιακάθη θαη κε καθξχ θνπηαιάθη γηα ηα θξνχηα. 35

36 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 36

37 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο θνθηέηι: ακπέηλ Κνθηέηι (Champagne cocktail) Φξεδ Ρνπαγηάι (Fraise Royal) έξη Κφκπιεξ (Sherry cobbler) Ρακ Κφκπιεξ (Rum cobbler) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο φξνπο ηεο Α ζηήιεο κε ηνπο φξνπο ηεο Β ζηήιεο: ΣΖΛΖ Α Champagne cocktail Fraise Royal Sherry cobbler Rum cobbler ΣΖΛΖ Β Ρνχκη Curaçao Μπξάληη Ληθέξ θξάνπιαο 2. Να αλαθέξεηε ηελ θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζνληαη ηα εμήο πνηά: Όλνκα πνηνύ Καηεγνξία (αλάινγα κε ηε πνζόηεηα πνπ πεξηέρνπλ) Champagne cocktail Fraise Royal Sherry cobbler Rum cobbler Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. 37

38 3. Γξάςεηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα θνθηέηι ακπάληαο θαη Κφκπιεξ. Champagne cocktail Cobbler cocktail Δλόηεηα: 7 - Κππξηαθά θνθηέηι Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 3. Παξαζθεπάδεη θππξηαθά θνθηέηι. Άθξνληατη Κηο (Aphrodite kiss). Κνπκαληαξία Κνθηέηι (Commandaria cocktail). άλη Όξετληδ (Sunny orange). Φακαγθνχζηα Νηξηκ (Famagusta dream). Μπιέηδηγθ ζαλ (Blazing Sun). Φνληάλα Ακνξφδα (Fontana Amorosa). Κππξηαθά Κνθηέηι Υαξαθηεξηζηηθά: Κππξηαθήο πξνέιεπζεο θαη νλνκαζίαο. Παξαζθεπάδνληαη κε ληφπηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά (ιηθέξ, θαη θξαζηά). Γξνζηζηηθά, θαινθαηξηλά πνηά. Πίλνληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οξηζκέλα ζεξβίξνληαη σο νξεθηηθά. 38

39 Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα πνξηνθαιηνχ Κεξαζάθη Καιακάθη Πνηήξη: Υάηκπνι Κχπειιν ζακπάληαο άνπξαξ πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ Κππξηαθά θνθηέηι 39

40 40

41 41

42 Αμηνιόγεζε 1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι; 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο Κππξηαθψλ θνθηέηι: Άθξνληατη Κηο (Aphrodite kiss). Κνπκαληαξία Κνθηέηι (Commandaria cocktail). άλη Όξετληδ (Sunny orange). Φακαγθνχζηα Νηξηκ (Famagusta dream). Μπιέηδηγθ ζαλ (Blazing Sun). Φνληάλα Ακνξφδα (Fontana Amorosa). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. α. Σα Κππξηαθά θνθηέηι είλαη πξνέιεπζεο θαη νλνκαζίαο. β. Παξαζθεπάδνληαη κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά ( , θαη ). γ. Δίλαη , θαινθαηξηλά πνηά. 42

43 δ. Πίλνληαη θαζ φιε ηε ηεο εκέξαο. ε. Οξηζκέλα ζεξβίξνληαη σο Καη νίθνλ εξγαζία 1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι; 2. Αλαθέξεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θππξηαθψλ θνθηέηι. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο Κππξηαθψλ θνθηέηι: Άθξνληατη Κηο (Aphrodite kiss). 43

44 Κνπκαληαξία Κνθηέηι (Commandaria cocktail). άλη Όξετληδ (Sunny orange). 44

45 Δλόηεηα: 8 - Έθλνγθ (Egg noggs) Νηέηδη (Daisy) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη λα παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά Έθλνγθ θαη Νηέηδπ θνθηέηι: Μπξέθθαζη λνγθ (Breakfast Nogg). Ρνχκη λνγθ (Rum Nogg). Σδηλ Νηέηδη (Gin Daisy). Ρνχκη Νηέηδη (Rum Daisy). Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ: Δίλαη Υξηζηνπγεληάηηθα πξσηλά πνηά. Δίλαη Long drinks. εξβίξνληαη: Εεζηά ή θξχα. Πνηήξη: Γθνκπιέ αηνκηθά. Κχπειια ηνπ πάλο (punch cups) κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Βαζηθή ζπληαγή Έθλνγθ (Egg noggs) 1. Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 3-4 παγνθχβνπο, πξνζζέηνπκε 1 νιφθξεζθν αβγφ, 2 θηι δάραξε θαη ml νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ (κπξάληη, ξνχκη, νπίζθη θ.ά). 2. Κηππάκε ηα πιηθά θαιά θαη ζνπξψλνπκε ζε πνηήξη γθνκπιέ. 3. Πξνζζέηνπκε ην γάια αλαθαηεχνληαο, θαη ηέινο ην ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν ζηελ επηθάλεηα. 45

46 πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ Έθλνγθ (Egg noggs) 46

47 Νηέηδη (Daisy) Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη κε βάζε νηηδήπνηε αιθννινχρν πνηφ. Θξπκκαηηζκέλνο πάγνο. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα επνρήο θαη θέηα ιεκνλην Πνηά: Οηηδήπνηε αιθννινχρν πνηφ Πνηήξη: Γθνκπιέ Βαζηθή ζπληαγή Νηέηδη (Daisy) Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 1-2 παγνθχβνπο, πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, 15 ml γθξελαληίλ θαη 40 ml απφ ην επηζπκεηφ νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ ή ιηθέξ (ξνχκη, κπξάληη, ηζέξη κπξάληη θ.ά.). Κηππάκε ηα πιηθά θαιά θαη ζνπξψλνπκε ζε θχπειιν ζακπάληαο ή γθνκπιέ κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν. φδα πξναηξεηηθά. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ Νηέηδη (Daisy) 47

48 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ; 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μπξέθθαζη λνγθ (Breakfast Nogg) Ρνχκη λνγθ (Rum Nogg) Σδηλ Νηέηδη (Gin Daisy) Ρνχκη Νηέηδη (Rum Daisy) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ: α β γ. εξβίξνληαη ή ζε πνηήξη ή ηνπ Βάιηε ζε θχθιν ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο: 48

49 Γ Κ Ρ Δ Ν Α Ν Σ Η Ν Ξ Π Α Α Ο Θ Λ Ε Α Υ Α Ρ Ζ Ο Η Β Λ Τ Η Μ Ο Φ Γ Σ Π Σ Ρ Γ Β Μ Π Ρ Α Ν Σ Η Ξ Λ Ο Ο Γ Α Η Κ Ν Β Σ Χ Γ Α Γ Θ Π Γ Α Λ Α Ξ Γ Κ Ο Μ Π Λ Δ Η Δ Ν Φ Ρ Α Ο Τ Λ Α Β Ν Ε Γ Ε Σ Ε Η Ν Π Φ Α Δ Γ Δ Α Δ Μ Ο Υ Ο Κ Α Ρ Τ Γ Ο Β Ε Ζ Ο Γ Α Ρ Τ Β Ε Χ Β Γ Ζ Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ. 49

50 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Έθλνγθ θαη Νηέηδπ; 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μπξέθθαζη λνγθ (Breakfast Nogg). 50

51 Ρνχκη λνγθ (Rum Nogg). Δλόηεηα: 9 - Ενύιεπο (Juleps) θαη Εεζηά πνηά) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά Ενχιεπ θαη δεζηά πνηά. Μηλη ηδνχιεπ (Μint julep). Όιλη Σδψξηδηα (Οld Georgia). ακπέηλ ηδνχιεπ (Champagne julep). Νάηη Καπ (Νight cup). Γθιηνπβάηλ (Gluwein). Ενύιεπ - Juleps Υαξαθηεξηζηηθά: Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. Γπφζκνο ηνλ νπνίν ζπλζιίβνπκε κε ηε βνήζεηα θνπηαιηνχ ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο, κε δάραξε θαη λεξφ. 51

52 Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Καιακάθη. Φχιια δπφζκνπ (κέληαο). Φέηα ιεκνληνχ, πνξηνθαιηνχ. Πνηά: Οπίζθη Μπξάληη θξνχηνπ Πνηήξη: Υάηκπνι Βαζηθή ζπληαγή Ενύιεπο (Juleps) πλζιίβνπκε ην δπφζκν κε ηε βνήζεηα ελφο θνπηαιηνχ, ζην πνηήξη ζεξβηξίζκαηνο, κε δάραξε θαη ιίγν λεξφ. Πξνζζέηνπκε ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ θαη απνγεκίδνπκε κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν. Αλαθαηεχνπκε ειαθξά κέρξη λα παγψζεη ην πνηήξη. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Ενύιεπο (Juleps) 52

53 53

54 Εεζηά Πνηά Hot Drinks Υαξαθηεξηζηηθά: Καηαλαιψλνληαη ζπλήζσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Βάζε αιθννινχρν πνηφ. Εάραξε. Μέιη. Καπηφ λεξφ. Σζάη ή θαθέ. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Καλέια μπιαξάθη. Γαξίθαια. Λεκφλη. Πνηά: Ρνχκη Κξαζί Πνηήξη: Γθνκπιέ (Irish Coffee). Μαγθ (Mug). Καπ (Cup). Βαζηθή ζπληαγή Εεζηά Πνηά Hot Drinks: Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη (αιθννινχρν πνηφ, δάραξε ή κέιη) θαη απνγεκίδνπκε κε θαπηφ λεξφ ή ηζάη ή θαθέ. Βξάδνπκε φια ηα πιηθά καδί γηα 3-4 ιεπηά. 54

55 πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Εεζηά Πνηά Hot Drinks Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 2. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ; 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα ηα Ενχιεπ θαη δεζηά πνηά. 55

56 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μηλη ηδνχιεπ (Μint julep) Όιλη Σδψξηδηα (Οld Georgia) ακπέηλ ηδνχιεπ (Champagne julep) Νάηη Καπ (Νight cup) Γθιηνπβάηλ (Gluwein) Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ζπκπιεξψζεηε ην ζηαπξφιεμν Οξηδόληηα 1. Δηδηθφ πνηήξη πνπ ζεξβίξνληαη ηα Hot drinks. 2. Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε παξαζθεπή ηνπ Νάηη Καπ (Νight cup). 3. Πνηήξη πνπ ζεξβίξνπκε ην Νάηη Καπ (Νight cup). 4. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Γθιηνπβάηλ (Gluwein). 5. Σν Hot ζηα Διιεληθά (πιεζπληηθφο). 6. Πνηήξη πνπ ζεξβίξνληαη ηα Ενχιεπ Juleps. 7. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ακπέηλ ηδνχιεπ (Champagne julep). 56

57 Κάζεηα 1. Γηαθνζκεηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηα Hot drinks (πιπζεληηθφο). 2. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Νάηη Καπ (Νight cup). 3. Δηδηθφ πνηήξη πνπ ζεξβίξνληαη ηα Hot drinks. 4. Τιηθφ πνπ πεξηέρνπλ ηα Hot drinks. 5. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ Μηλη ηδνχιεπ (Μint julep) 6. Υαξαθηεξηζηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηε ζχλζεζε ησλ Ενχιεπ Juleps. Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ. 2. Πνηφο είλαη ν ηξφπνο δηαθφζκεζεο ησλ Ενχιεπ θαη δεζηψλ πνηψλ; 3. Γξάςεηε ηε βαζηθή ζπληαγή γηα ηα Ενχιεπ θαη δεζηά πνηά. 57

58 Δλόηεηα: 10 - Υάηκπνι (Hightballs) θαη Φξαπέ (Frappés) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη λα παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. φιηη ληνθ (Salty dog). πξίηδεξ (Spritzer). Ληθέξ Φξαπέ (Liqueur Frappé). θνηο Μηζη (Scotch Mist). Ναπ Φξαπέ (Nap Frappé). Υάηκπνιο Highballs Υαξαθηεξηζηηθά: 1. Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Long drinks. 2. Γξνζηζηηθά πνηά. 3. Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. 4. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: 5. Φέηα πξάζηλνπ ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Πνηήξη: Υάηκπνι Highball. Σάκπιεξ Tumbler. Πνηά: Ρνχκη. Σδηλ. Οπίζθη. Κνληάθ. Βφηθα (αλακεηγλχεηε κε αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια, ηδίληδεξ-έηι, ηφληθ, κπίηεξ-ιέκνλ ή ζφδα). Βαζηθή ζπληαγή: Υάηκπνιο Highballs Mixing glass: 58

59 Βάδνπκε ηνλ πάγν, ην ρπκφ θξνχησλ θαη ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ ζην Mixing glass. Σα αλαθαηεχνπκε θαη ηα αδεηάδνπκε ζε πνηήξη ράηκπνι κε αιαηηζκέλα ρείιε. Πνηήξη: Βάδνπκε ηα πιηθά ζην πνηήξη κε ηνλ πάγν. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα, αλαςπθηηθφ ηχπνπ θφια, ηδίληδεξ-έηι, ηφληθ, κπίηεξ-ιέκνλ. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Υάηκπνιο Highballs 59

60 Φξαπέ (Frappés) Υαξαθηεξηζηηθά: Short drinks. Γαιιηθήο πξνέιεπζεο. Πνηφ παγσκέλν θαη δξνζηζηηθφ. Δίλαη πνηφ γηα κεηά ην δείπλν (After dinner drinks). Παξαζθεπάδεηαη κε ιηθέξ, ζξπκκαηηζκέλν πάγν θαη ζηξφπηα. ηελ Ηηαιία ζεσξνχλ θξαπέ ηα πνηά πνπ έρνπλ : Βάζε θαθέ ή γάια. Οηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. Πάγν Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Κνληφ θαιακάθη. Φέηα ιεκνληνχ. Πνηά: Ληθέξ. Αιθννινχρν πνηφ (Οπίζθη, κπξάληη). 60

61 Πνηήξη: Κνθηέηι. Ληθέξ. Οιλη θάζηνλ. Βαζηθή ζπληαγή Φξαπέ (Frappes) Πνηήξη: Βάδνπκε κηα δφζε 6 cl (αιθννινχρν πνηφ ή θαηά θχξην ιφγν ιηθέξ) ζε πνηήξη ηνπ θνθηέηι κε γεκάην ηξηκκέλν κε πάγν, κε δχν θαιακάθηα. έηθεξ: Βάδνπκε ζην ζέηθεξ ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν, θηππάκε ην νπίζθη θαη ζεξβίξνπκε ζην πνηήξη ρσξίο λα ζνπξψζνπκε. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Φξαπέ (Frappes) 61

62 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή ησλ Υάηκπνι θαη Φξαπέ. 62

63 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: φιηη ληνθ (Salty dog) πξίηδεξ (Spritzer) Ληθέξ Φξαπέ (Liqueur Frappé) θνηο Μηζη (Scotch Mist) Ναπ Φξαπέ (Nap Frappé) Φύιιν εξγαζίαο 1. Βάιηε ζε θχθιν ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο: Σ Ε Η Ν Α Υ Β Κ Τ Μ Η Ν Ο Α Β Σ Γ Ζ Α Ξ Κ Λ Φ Σ Τ Κ Α Α Λ Η Κ Δ Ρ Γ Φ Γ Ζ Ο Υ Λ Φ Χ Μ Β Ν Ο Π Μ Ε Κ Γ Υ Η Γ Φ Π Α Γ Χ Μ Δ Ν Ο Α Χ Α Β Ν Ο Μ Ρ Σ Φ Η Κ Φ Γ Ζ Κ Α Λ Α Μ Α Κ Η Σ Σ Ξ Θ Η Γ Φ Π Κ Ν Ζ Ρ Ε Δ Ρ Ο Γ Δ Λ Α Ρ Β Ο Σ Κ Α Η Γ Φ Β Ν Μ Τ Δ Κ Ο Τ Μ Δ Λ Φ Ρ Α Π Δ Α Σ Ο Ν Η Κ Φ Ν 2. Γξάςεηε ηηο 14 ( δεθαηέζζεξηο ) θξπκκέλεο ιέμεηο πνπ βξήθαηε

64 Καη νίθνλ εξγαζία 3. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Υάηκπνι (Hightballs) Καηαγξάςεηε ηα δηαθνζκεηηθά πιηθά ησλ Φξαπέ (Frappés) Δλόηεηα: 11 - άλθαξηο (Sangarees) θαη Φιηπο (Flips) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 64

65 Μπξάληη αγθάξη (Brandy Sangaree) Μπξάληη Φιηπ (Brandy Flip) Οπίζθη Φιηπ (Whisky Flip) Πνηά: Κξαζί Μπξάληη έξη Μαδέηξα Κνπκαληαξία Πνηήξη: Οιλη θάζηνλ Υάηκπνι αλθάξηο Sangarees Υαξαθηεξηζηηθά: Δίλαη πνηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζε ςειφ πνηήξη (Long drinks). Δπηδφξπην πνηφ. εξβίξεηαη θαη ην απφγεπκα. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Καιακάθη Φέηα ιεκνληνχ. Σξηκκέλν κνζρνθάξπδν. Βαζηθή ζπληαγή: άλθαξηο: Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη. {αιθννινχρν πνηφ, ζφδα θαη θξαζί (Port wine), ζέξη, καδέηξα ή θνπκαληαξία}. Γεκίδνπκε κε ζξπκκαηηζκέλν πάγν θαη αλαθαηεχνπκε ειαθξά. Γηαθνζκνχκε κε ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν. 65

66 πληαγή αλάκεηθησλ πνηώλ αλθάξηο Sangarees Φιίπο Flips Υαξαθηεξηζηηθά: Μνηάδνπλ κε Δγθλνγθ. Πεξηέρνπλ κφλν θξνθάδη αβγνχ. Γελ πεξηέρνπλ γάια. Πεξηέρνπλ δάραξε. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Σξηκκέλν κνζρνθάξπδν. Πνηήξη: Μέηξην Γθνκπιέ ή θιηπ. Πνηά: Μπξάληη 66

67 Πφξη Ρνχκη Οπίζθη Κξαζί έξη Βαζηθή ζπληαγή: Φιίπο Flips Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 3 4 παγνθχβνπο πξνζζέηνπκε 1 νιφθξεζθν θξνθάδη απγνχ, 1-2 θηι δάραξε θαη 50 ml απφ ην επηζπκεηφ νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ. Κηππάκε δπλαηά θαη ζνπξψλνπκε ζην πνηήξη. Πξνζζέηνπκε ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Φιίπο Flips 67

68 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 3. Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 4. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Μπξάληη αγθάξη (Brandy Sangaree). Μπξάληη Φιηπ (Brandy Flip). Οπίζθη Φιηπ (Whisky Flip). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ππνγξακκίζεηε ην ΧΣΟ α. Σα Flips παξαζθεπάδνληαη ζην πνηήξη. σζηφ / Λάζνο β. Σα Sangarees παξαζθεπάδνληαη ζην ζέηθεξ σζηφ / Λάζνο γ. Σα Sangarees είλαη νξεθηηθά πνηά σζηφ / Λάζνο δ. Σα Flips πεξηέρνπλ θξνθάδη ηνπ θξέζθνπ αβγνχ σζηφ / Λάζνο 68

69 2. Σα Flips κνηάδνπλ κε ηα Έγθλνθ. Να αλαθέξεηε ηηο δηαθνξέο ηνπο. Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο Δπεμεγήζηε ηε βαζηθή ζπληαγή ησλ θνθηέηι άλθαξηο θαη Φιηπο. Δλόηεηα: 12 - Παληο (Punches) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παληο. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Παληο. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά πνηά Παληο. Πιάληεξο παληο (Planter s punch). άλγθξηα (Sangria). ηακπιί θαπ (Champli cup). 69

70 Μπξάληη παληο (Brandy punch). Κιάξεη θαπ (Claret cup). Υνη Παληο Hot punches Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα ή θαη αηνκηθά. Πεξηέρνπλ γάια Αβγά Κξέκα Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα Κεξάζη Πνηά: Ρνχκη Κξαζί Κνπξαζάν Πνηήξη: Μπνι γηα παληο Κνιη παληο Cold Punches Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα. Πεξηέρνπλ ρπκφ ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Αλακεηγκέλα κε έλα ή πεξηζζφηεξα αιθννινχρα πνηά. Φηινθνκκέλα θξνχηα. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φξνχηα Κεξάζη Πνηά: Ρνχκη Κξαζί Κνπξαζάν 70

71 Πνηήξη: Μπνι Βαζηθή ζπληαγή: Κνιη παληο Cold Punches Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη ή γηα κεγάιεο πνζφηεηεο ζε θνχπα γηα παληο, θαη απνγεκίδνπκε κε Σνληθ, νδα, Σδηληδεξ έηι. Αλαθαηεχνπκε ειαθξά. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ - Κνιη παληο Cold Punches 71

72 72

73 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παληο. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Παληο. 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Πιάληεξο παληο (Planter s punch). άλγθξηα (Sangria). ηακπιί θαπ (Champli cup). Μπξάληη παληο (Brandy punch). Κιάξεη θαπ (Claret cup). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να ππνγξακκίζεηε ην ΧΣΟ ή ΛΑΘΟ α. Τα Παλης είλαη ποηά ποσ παραζθεσάδοληαη ζε ποηήρη Γθοκπιέ Σωζηό / Λάζος β. Τα δηαθοζκεηηθά σιηθά ποσ τρεζηκοποηούληαη είλαη θράοσια, ειηά. Σωζηό / Λάζος γ. Το δοτείο ποσ ζερβίρεηαη ηο Πάλης ολοκάδεηαη κποι γηα παλης. Σωζηό / Λάζος 2. Πνηα απφ ηα παξαθάησ πεξηέρνπλ Γθξελαληίλε θαη πνην Αγθνζηνχξα. Πιάληεξο παληο (Planter s punch). 73

74 άλγθξηα (Sangria). ηακπιί θαπ (Champli cup). Μπξάληη παληο (Brandy punch). Κιάξεη θαπ (Claret cup). Γθξελαληίλε Αγθνζηνχξα Καη νίθνλ εξγαζία 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παληο Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ Παληο. Δλόηεηα: 13 - άνπαξ (Sours) ιηλγθ (Sling) Κεθάιαην 1 ΣΟΥΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν καζεηήο / ηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα: 1. Αλαθέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 2. Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 3. Δπεμεγεί ηε βαζηθή ζπληαγή θαη παξαζθεπάδεη αληηπξνζσπεπηηθά πνηά άνπξ θαη ιίλθ φπσο: Οπίζθη ζάνπαξ (Whisky sour). Σεθίια ζάνπαξ (Tequila sour). 74

75 ίγθαπνπξ ζιηλγθ (Singapore sling). Σδηλ ζιίλγθ (Gin sling). Eγθ ζάνπαξ (Δgg sour). άνπαξ Sours Υαξαθηεξηζηηθά: Παξαζθεπάδνληαη ζην ζέηθεξ. Βάζε αιθννινχρν πνηφ. Φξέζθνο ρπκφο. Εάραξε (ζηξφπη ή ιηθέξ). Οξεθηηθά πνηά. Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Κεξαζάθη. Πνηά: Οπίζθη. Σδηλ. Βφηθα. Μπξάληη. Πνηήξη: άνπαξ. Γθνκπιέ. σιήλαο. Βαζηθή ζπληαγή άνπαξ Sours Βάδνπκε ζην ζέηθεξ 2-3 παγνθχβνπο πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ην ρπκφ θξνχησλ θαη ην (40 ML) νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ απαηηεί ε ζπληαγή. Κηππάκε δπλαηά γηα 1 ιεπηφ πεξίπνπ θαη ζνπξψλνπκε ζην νκψλπκν πνηήξη ή ράηκπνι κε παγάθηα. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα. εξβίξνπκε ζε πνηήξη ζάνπαξ γθνκπιέ ή θνθηέηι θαη δηαθνζκνχληαη κε θέηα ιεκνληνχ ή πνξηνθαιηνχ. Δλδείθλπηαη ην δαράξσκα ηνπ πνηεξηνχ θαη θεξαζάθη. 75

76 πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ άνπαξ Sours ιηλγθ Sling Υαξαθηεξηζηηθά: Γξνζηζηηθφ πνηφ. 76

77 Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Φέηα ιεκνληνχ. Κεξαζάθη. Πνηά: Σδηλ. Πνηήξη Υάηκπνι. Βαζηθή ζπληαγή: ιηλγθ - Sling Βάδνπκε φια ηα πιηθά ζην πνηήξη εθηφο απφ ηε ζφδα Γεκίδνπκε κε πάγν. Απνγεκίδνπκε κε ζφδα θαη αλαθαηεχνπκε ειαθξά. Γηαθνζκνχκε κε θέηα ιεκνληνχ, πνξηνθαιηνχ θαη θεξαζάθη. πληαγέο αλάκεηθησλ πνηώλ ιηλγθ - Sling 77

78 Αμηνιόγεζε 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 78

79 3. Αλαθέξεηε ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο, ην πνηήξη θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ εμήο: Οπίζθη ζάνπαξ (Whisky sour). Σεθίια ζάνπαξ (Tequila sour). ίγθαπνπξ ζιηλγθ (Singapore sling). Σδηλ ζιίλγθ (Gin sling). Eγθ ζάνπαξ (Δgg sour). Φύιιν εξγαζίαο 1. Να αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δηαθνζκηηηθά πιηθά ησλ άνπαξ - Sours άνπαξ - Sours Υαξαθηεξηζηηθά: Γηαθνζκεηηθά Τιηθά: Τπνγξακκίζηε ην ζσζηφ. Αζπξάδη αβγνχ πεξηέρεη: α. Οπίζθη ζάνπαξ (Whisky sour) β. Σεθίια ζάνπαξ (Tequila sour) γ. ίγθαπνπξ ζιηλγθ (Singapore sling) Καη νίθνλ εξγαζία 1. Αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 2. Πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δηαθφζκεζεο ησλ άνπξ θαη ιίλθ. 79