Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά"

Transcript

1 Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

2 Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο 1 ιίηξν ιεπθόο δσκόο από γαξίδεο ή δσκό θνηόπνπιν 40 ml ηζίπνπξν 60 γξ. παξκεδάλα ηξηκκέλε 1/2 κέηξηo μεξό θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 60 γξ. βνύηπξν 2-3 θιαδάθηα ζπκάξη αιάηη, πηπέξη Βάδνπκε ζε κία θαηζαξόια ην ειαηόιαδν λα δεζηαζεί. ηε ζπλέρεηα ζνηάξνπκε ηηο γαξίδεο ειαθξά κε ιίγν αιαηνπίπεξν θαη ηηο αθαηξνύκε. ην ίδην ιάδη ζνηάξνπκε ην θξεκκύδη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε θαη ην ξύδη. νηάξνπκε γηα ιίγν θαη ζβήλνπκε κε ην ηζίπνπξν. ηε ζπλέρεηα, πξνζζέηνπκε ζηγά - ζηγά ην δσκό. Λίγν πξηλ καγεηξεπηεί ην ξύδη, πξνζζέηνπκε ην ζπκάξη. Σειεηώλνπκε ην καγείξεκα, θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη πξνζζέηνπκε ην βνύηπξν ζε θύβνπο, ηελ ηξηκκέλε παξκεδάλα. Γνθηκάδνπκε θαη αιαηνπηπεξώλνπκε όζν ρξεηάδεηαη θαη ζεξβίξνπκε. Σημείωζη Σηο γαξίδεο (πνπ ζνηάξακε ζηελ αξρή) ή ηηο θόβνπκε ζε θνκκάηηα θαη ηηο βάδνπκε ζην ξηδόην ή κε απηέο ληεθνξάξνπκε ηα πηάηα πνπ έρνπκε ζεξβίξεη.

3 Κόκορας κρασάτος με μανιτάρια 1 Κόθνξα θνκκέλν ζε 8 θνκκάηηα 1 κηθξό θξεκκύδη 1 κηθξό θαξόην 1 θισλάξη ζέιηλν 20 ηκρ. θξεκκπδάθηα ζηηθάδν 30 ml ζπνξέιαην 90 γξ. κπέηθνλ ρνληξό 500 ml θόθθηλν θξαζί 400 ml δσκόο θνηόπνπινπ 20 καληηάξηα θξέζθα (θνπκπηά) 1 κπνπθέ γθαξλί (Μέζα ζε πξάζν ηπιίγνπκε θύιιν δάθλεο, κατληαλό, ζπκάξη) Αιαηνπηπεξώλνπκε ηνλ θόθνξα θαη ηνλ ηζηγαξίδνπκε κε ην ζπνξέιαην. ηε ζπλέρεηα, ηα βγάδνπκε ζε κία πηαηέια. Έπεηηα, βάδνπκε λα ηζηγαξηζηεί ζηε θαηζαξόια ην κπέηθνλ ζε θύβνπο, ηα θξεκκύδηα νιόθιεξα θαη ηα καληηάξηα. Σα βάδνπκε ζηε ζπλέρεηα, ζε έλα κπνι. νηάξνπκε ην ςηινθνκκέλν θξεκκύδη, ην ζέιηλν, ην θαξόην θαη ζβήλνπκε κε θξαζί. Πξνζζέηνπκε ηνλ δσκό θαη βάδνπκε ην θόθνξα, ηα ζνηαξηζκέλα ιαραληθά θαη ην κπνπθέ γθαξλί. Αθήλνπκε λα βξάζεη ζε ρακειή θσηηά γηα 40 ιεπηά πεξίπνπ.

4 Ριγγατόνι με αρωματικό πέστο και τραγανό μπέικον 1/2 θηιό ξηγγαηόλη ή άιιν δπκαξηθό ηεο πξνηίκεζεο καο 200 γξ κπέηθνλ για ηη ζάληζα: 30 γξ. θύιια βαζηιηθό 15 γξ. θύιια ζπαλάθη 15 γξ. θύιια ξόθα 10 γξ. άλεζν 200 ml ειαηόιαδν 80 γξ. θνπθνπλάξη θαβνπξδηζκέλν 10 γξ. ζθόξδν 70 γξ. παξκεδάλα ηξηκκέλε 60 ml ιεπθό θξαζί αιάηη Βξάδνπκε ηα ξηγγαηόλη θαη ηα θξπώλνπκε. για ηη ζάληζα: Πιέλνπκε όια ηα ιαραληθά θαιά θαη καδί κε ηα ππόινηπα πιηθά ηα ηνπνζεηνύκε ζε κπιέληεξ ή ζε κεράλεκα κε ιεπίδεο θνπήο θαη αιέζνπκε. Αθνύ ην κίγκα νκνγελνπνηεζεί εληειώο, είλαη έηνηκε ε ζάιηζα. ε έλα ηεγάλη, ζνηάξνπκε ην κπέηθνλ. ε έλα άιιν ηεγάλη, βάδνπκε ηε ζάιηζα κε ην ιεπθό θξαζί θαη αθνύ αξρίζεη λα βξάδεη, ξίρλνπκε ηα ξηγγαηόλη, αλαθαηεύνπκε θαη αιαηνπηπεξώλνπκε. εξβίξνπκε, πξνζζέηνληαο ζηα πηάηα θαη ην ζνηαξηζκέλν κπέηθνλ.

5 Σμυρναίικο μοσχαράκι μπεκρή μεζέ 1 θηιό κνζραξίζην θξέαο από κπνύηη(θηιόην, ζηξνγγπιό) 750 ml θόθθηλν θξαζί κπξνύζθν 1 μεξό θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 1 θ.ζ. πειηέ ληνκάηαο 1/2 θηιό ληνκαηάθηα ςηινθνκκέλα 2 ζθειίδεο ζθόξδν 1/2 θαξόην ηξηκκέλν 1 θ.ζ. αιεύξη αιάηη πηπέξη νιόθιεξν κνζρνθάξπδν θαλέια ξίγαλε δάθλε κπαράξη ζπκάξη κατληαλό Καζαξίδνπκε ην θξέαο από ην ιίπνο θαη ην θόβνπκε ζε κηθξά θνκκάηηα θαη ην δεκαηίδνπκε ζε βξαζηό λεξό. ηε ζπλέρεηα, ζνηάξνπκε ην θξέαο κε ην θξεκκύδη ζην βνύηπξν, πξνζζέηνπκε ην ζθόξδν, ηα κπαραξηθά, ηνλ πειηέ θαη ζνηάξνπκε όια ηα πιηθά καδί. Πξνζζέηνπκε ην αιεύξη ζνηάξνληαο θαη ζβήλνπκε κε ην θξαζί. Αθνύ βξάζεη ιίγν ην θξαζί, πξνζζέηνπκε ηα ληνκαηάθηα θαη βξάδνπκε ζε ρακειή θσηηά γηα 2 ώξεο πεξίπνπ. Γνθηκάδνπκε θαη αιαηνπηπεξώλνπκε. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο ρξεηαζηεί θαη άιια πγξά, πξνζζέηνπκε θξαζί, όρη λεξό.

6 Μελιτζάνες με θαλασσινά, λαχανικά και θυμάρι 4 κειηηδάλεο κέηξηεο 300γξ. θηλόθην 150γξ. θαξόηα 150γξ. ζέιεξπ 150γξ. θνινθύζη 150γξ. θξεκκύδη μεξό 150γξ. θξεκκύδη θξέζθν 100ml ειαηόιαδν 20ηεκ. γαξίδεο Νν 3 θαζαξηζκέλεο 300γξ. ζνππηέο ή θαιακαξάθηα θαζαξηζκέλεο θαη θνκκέλεο 150ml νύδν 250γξ. ληνκαηίληα Λίγν ζπκάξη Αιάηη Πηπέξη Πιέλνπκε θαη αλνίγνπκε ηηο κειηηδάλεο όπσο γηα ηα γεκηζηά θαη αιαηνπηπεξώλνπκε. ε έλα ηεγάλη βάδνπκε λα θάςεη ην ειαηόιαδν θαη πξνζζέηνπκε ηηο ζνππηέο, ην θξεκκύδη θξέζθν θαη μεξό θαη ζηε ζπλέρεηα ην θηλόθην, ην θαξόην ην θνινθύζη θαη ην ζέιεξπ. Αθνύ καξαζνύλ ηα ιαραληθά πξνζζέηνπκε ηα ληνκαηίληα θαη ηηο γαξίδεο θαη αιαηνπηπεξώλνπκε. νηάξνπκε ιίγν θαη ζβήλνπκε κε ην νύδν. Πξνζζέηνπκε έλα πνηήξη λεξό θαη αθήλνπκε ζηε θσηηά γηα 7 8 ιεπηά. Καηεβάδνπκε από ηε θσηηά, πξνζζέηνπκε ην ζπκάξη θαη γεκίδνπκε ηηο κειηηδάλεο. Σνπνζεηνύκε ζε αληηθνιιεηηθό ραξηί ςεζίκαηνο Σπιίγνπκε θα ςήλνπκε ζε ηαςί ή ζε γηνπβεηζάθη ζην θνύξλν γηα 80 ιεπηά ζηνπο 180 βαζκνύο θειζίνπ. Αθαηξνύκε από ην θνύξλν θαη ζεξβίξνπκε.

7 Σούπα τραχανά με απάκι και φέτα 100 γξ απάθη 100 γξ ηξαραλά 60 ml ειαηόιαδν 20 ml βνύηπξν θιαξπθηέ (θαζαξηζκέλν από ην γάια) 60 γξ θέηα 60 γξ θαξόην θνκκέλν ζε κηθξνύο θύβνπο 60 γξ ζέιηλν θνκκέλν ζε κηθξνύο θύβνπο 60 γξ θξεκκύδη 700 ml δσκόο ιαραληθώλ Αιάηη Πηπέξη Κόβνπκε ην απάθη ζε κηθξνύο θαη ην ζνηάξνπκε πνιύ θαιά κε ην βνύηπξν. ηε κηζή πνζόηεηα ειαηνιάδνπ, ζνηάξνπκε ειαθξηά ηα ιαραληθά θαη πξνζζέηνπκε ην δσκό. Αθνύ πάξεη βξάζε, πξνζζέηνπκε ηνλ ηξαραλά, ρακειώλνπκε ηελ θσηηά θαη ζηγνβξάδνπκε γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ. Πξνζζέηνπκε ην ππόινηπν ειαηόιαδν θαη βξάδνπκε γηα αθόκε 5 ιεπηά. Σέινο, πξνζζέηνπκε ην ζνηαξηζκέλν απάθη θαη ην αιαηνπίπεξν. Λίγν πξηλ ζεξβίξνπκε ηε ζνύπα ξίρλνπκε ηε θέηα ζε θύβνπο.

8 Κοτόπουλο με χυλοπιτάκι και φρέσκα μυρωδικά 1 κεγάιν θνηόπνπιν 1 κεγάιν θξεκκύδη 1 ζθειίδα ζθόξδν 500 γξκ. ρπινπηηάθη 1 ιίηξν δσκό θόηαο 250 γξκ. ληνκάηα θνλθαζέ ζπκάξη, κπξόληα, θαπθαιίζξεο νηάξνπκε ζε ειαηόιαδν γηα έλα ιεπηό ην θξεκκύδη θαη νιόθιεξν ην ζθόξδν. Αθαηξνύκε ην ζθόξδν θαη ζπλερίδνπκε κε ηε ζάιηζα ληνκάηαο. Έρνπκε πξνβξάζεη ην θνηόπνπιν θαη έρνπκε θξαηήζεη ην δσκό ηνπ, ηνλ νπνίν πξνζζέηνπκε ζην κείγκα ηεο ληνκάηαο. ηε ζπλέρεηα, πξνζζέηνπκε ην ρπινπηηάθη πνπ έρνπκε δεκαηίζεη πξνεγνπκέλσο γηα 3 ιεπηά, θαη καγεηξεύνπκε γηα 3-4 ιεπηά. Ρίρλνπκε ην ζπκάξη, ην θνηόπνπιν, πηπέξη θαη ό,ηη άιιν κπξσδηθό καο αξέζεη θαη ζπλερίδνπκε ην καγείξεκα γηα άιια 2 ιεπηά. ην ηέινο, πξνζζέηνπκε (πξναηξεηηθά) αξσκαηηθό βνύηπξν θαη ζεξβίξνπκε.

9 Γαύρος μαρινάτος 1 θηιό γαύξν 500 γξ. κειόμηδν 25 γξ. αιάηη(1 θνπη. ζνύπαο) 350 γξ. ειαηόιαδν 150 γξ. ειηέιαην 1 ζθειίδα ζθόξδν Για ηη μαρινάδα: κάξαζνο, κατληαλόο, ζέιεξπ, ζπκάξη Καζαξίδνπκε ηνλ γαύξν απ ην θόθθαιν θαη έπεηηα ξίρλνπκε αιάηη θαη κειόμηδν. Σν αθήλνπκε γηα 20 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ειαηόιαδν, ειηέιαην, κατληαλό, ζέιεξπ, ζθόξδν, κάξαζν, ζπκάξη. Σν ζεξβίξνπκε κε κάξαζν.

10 Σιμιγδαλένιος χαλβάς με ξερά φρούτα και σουσάμι Γηα 6 άηνκα: 250 γξ βνύηπξν 400 γξ ζηκηγδάιη ρνληξό 600 γξ δάραξε ml γάια θαξύδαο 150 γξ μεξά θξνύηα ( βεξύθνθν, δακάζθελν) 100 γξ ζηαθίδεο μαλζέο 100 γξ θαξύδα ηξηκκέλε 50 γξ ζνπζάκη θαβνπξληηζκέλν 150 γξ θεξάζηα γιαζέ 1 καηζάθη κέληα Λίγε δάραξε ρνληξή Ληώλνπκε ηε δάραξε ζην γάια θαξύδαο θαη βξάδνπκε γηα 1-2 ιεπηά. Καβνπξδίδνπκε ειαθξά ην ζηκηγδάιη κε ην βνύηπξν θαη πξνζζέηνπκε κε πξνζνρή ην γάια θαξύδαο δεζηό. ηγνβξάδνπκε κέρξη λα πήμεη ην κίγκα θαη όηαλ είλαη αθόκα δεζηό πξνζζέηνπκε ηα μεξά θξνύηα (θνκκέλα), ηηο ζηαθίδεο, ηα θεξάζηα θαη ηελ ηξηκκέλε θαξύδα. Φνξκάξνπκε, αδεηάδνληαο ην δεζηό κίγκα ζε ηζέξθη ηνύξηαο 25 cm ή ζε ηαςάθη θαη αθήλνπκε λα θξπώζεη. Γαξλίξνπκε θαιύπηνληαο όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ γιπθνύ κε θαβνπξδηζκέλν ζνπζάκη. Γηαθνζκνύκε κε θεξάζηα, ηε ρνληξή δάραξε, ιίγεο ζηαθίδεο θαη ηελ κέληα.

11 Καρυδόπιτα με γλυκό κουταλιού περγαμόντο 500 γξ. δάραξε 250 γξ. βνύηπξν 10 αβγά 250 γξ. δεζηό γάια 1 βαλίιηα 1 θ.γ. κπέτθηλ πάνπληεξ θνζθηληζκέλν 550 γξ. αιεύξη θνζθηληζκέλν 10 γξ. θαθάν θνζθηληζκέλν Για ηο ζιρόπι: 1 1/2 ιίηξν λεξό γξ δάραξε 25 ml θνληάθ ή αιθνόι ηεο αξεζθείαο ζαο Βάδνπκε λα βξάζεη ην λεξό κε ηελ δάραξε, κέρξη λα δέζεη θαη λα γίλεη περηό. ην ηέινο, πξνζζέηνπκε ην θνληάθ ή ην αιθνόι πνπ πξνηηκάκε. Χηππάκε ζην κίμεξ ην βνύηπξν θαη ηελ δάραξε, κέρξη λα ελζσκαησζνύλ. ηε ζπλέρεηα, πξνζζέηνπκε ηα αβγά θαη ρηππάκε κέρξη λα αθξαηέςνπλ. ηε ζπλέρεηα, βγάδνπκε ηνλ θάδν θαη ξίρλνπκε ην θνζθηληζκέλν αιεύξη. Αλαθαηεύνπκε κε κία ζπάηνπια, ειαθξά θαη πξνζζέηνπκε ην δεζηό γάια, ην μύζκα πνξηνθαιηνύ, θαθάν, κπέτθηλ πάνπληεξ, γαξύθαιιν, θαλέια θαη ηα ζπαζκέλα θαξύδη. Έπεηηα, ξίρλνπκε ην κίγκα ζην ηαςί κε ιαδόθνιια θαη ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν, ζηνπο 180 βαζκνύο γηα ιεπηά. ην ηέινο, ζηξνπηάδνπκε ηελ θαξπδόπηηα. Πξέπεη λα είλαη θξύα ε θαξπδόπηηα θαη δεζηό ην ζηξόπη. Γαξλίξνπκε αλ ζέινπκε κε γιπθό πεξγακόλην θαη ζεξβίξνπκε.

12 Δροσερή μπουγάτσα 500 γξ γάια 110 γξ δάραξε 100 γξ ζηκηγδάιη ρνληξό 2 αβγά 1 βαλίιηα 150 γξ καζθαξπόλε 1 θύιιν ζθνιηάηαο δάραξε άρλε αζηεξνεηδή γιπθάληζν ζε ζθόλε Εεζηαίλνπκε ην γάια κε ηελ δάραξε θαη ζην ηέινο πξνζζέηνπκε ηελ βαλίιηα. Δπίζεο ςήλνπκε ηελ ζθνιηάηα ζην θνύξλν ώζηε λα γίλεη ηξαγαληζηή. ε έλα κπνι αλαθαηεύνπκε ην ζηκηγδάιη θαη ηα αβγά. Έπεηηα, ηα πξνζζέηνπκε ζην δεζηακέλν γάια. Αθήλνπκε λα βξάζεη, κέρξη λα ρπιώζεη. Σελ θξέκα ζηε ζπλέρεηα, ηελ βάδνπκε καδί κε ην καζθαξπόλε ζην multi γηα λα αλακηρζνύλ. Θξπκκαηίδνπκε ηελ ςεκέλε ζθνιηάηα ζε έλα κπνι, πξνζζέηνπκε ηελ άρλε, θαλέιια θαη ηνλ αζηεξνεηδή γιπθάληζν. ην ηέινο ζεξβίξνπκε ηελ θξέκα, κε ηελ ζξπκκαηηζκέλε ζθνιηάηα από πάλσ θαη παζπαιίδνπκε κε άρλε.

13 Εκμέκ με μους γιαουρτιού, μήλο με κανέλλα και βασιλικό & παγωτό βανίλια 1 κπξηόο 500 γξ. γηανύξηη 100 γξ. δάραξε 5 γξ. δειαηίλε 100 ml θξέκα γάιαθηνο 1 θηιό δάραξε 1 ιίηξν λεξό 2 μπιαξάθηα θαλέιια 20 γξ. βαζηιηθό 1 κήιν θνκκέλν ζε ξνδέιεο Για ηο ζιρόπι ηης βάζης 1 θηιό δάραξε 1 ιίηξν λεξό 3 γξ. καριέπη Σνπνζεηνύκε ζε κπελ καξί ην γηανύξηη θαη ηε δάραξε θαη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ιηώζεη ε δάραξε. Σνπνζεηνύκε ηε δειαηίλε ζε θξύν λεξό θαη ρηππάκε ηελ θξέκα γάιαθηνο, κέρξη λα γίλεη ειαθξηά ζαληηγί. Με ην πνπ ιηώζεη ε δάραξε, δηαιύνπκε ζην ριηαξό γηανύξηη ηε δειαηίλε. Μόιηο θξπώζεη ηειείσο ην γηανύξηη, δηπιώλνπκε κέζα ζηε κνπο ηε ζαληηγί. Φηηάρλνπκε ην ζηξόπη κε ην λεξό θαη ηε δάραξε θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη γηα 2 ιεπηά. Σν ηξαβάκε από ηε θσηηά θαη ηνπνζεηνύκε ζην ζηξόπη ηελ θαλέιια θαη ηα θύιια ηνπ βαζηιηθνύ. Σν αθήλνπκε λα θξπώζεη. Μόιηο θξπώζεη, ην ζνπξώλνπκε θαη ην μαλαβάδνπκε ζηε θσηηά θαη ξίρλνπκε κέζα ζηε θσηηά ηα κήια ζε θέηεο θαη ηα αθήλνπκε λα πάξνπλ κία βξάζε. Σν βγάδνπκε από ηε θσηηά θαη ην αθήλνπκε λα θξπώζεη καδί κε ηα κήια. ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην λεξό, ηε δάραξε θαη ην καριέπη θαη ηα αθήλνπκε λα πάξνπλ κία βξάζε. Αθαηξνύκε ηελ θαηζαξόια από ηε θσηηά θαη αθήλνπκε ην ζηξόπη λα θξπώζεη. Κόβνπκε ην κπξηόο ζε θέηεο θαη κόιηο θξπώζεη ην ζηξόπη, ίζα πνπ βάδνπκε ην κπξηόο ζην ζηξόπη θαη ην βγάδνπκε ακέζσο γηα λα κελ κειώζεη πνιύ.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τμήμα Λαχανοκομίας Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Εισαγωγή 1 Μελιτζάνα 2 Σομάτα 3 Πιπεριά 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα