ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ηεο Διέλεο Πνξηάιηνπ Γεκνηηθήο ζπκβνχινπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηελ Αλνηρηή Πφιε Οη έλλνηεο θαη νη ζεζκνί ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο θαη απηνδηνίθεζεο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αξηζηεξά, θαζψο εγγξάθνληαη ζηα κείδνλα ζεσξεηηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. Απ απηή ηελ νπηηθή νθείινπκε λα ζηνραζηνχκε ηφζν ηηο κνξθέο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ζήκεξα φζν θαη ηηο δηθέο καο ζέζεηο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε ηε ζχλζεζε ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη πνιχηηκσλ πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ ηηο νπνίεο έρνπκε ζπιιέμεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη ηελ θνηλσληθή αληαπφθξηζε ζ απηνχο. Α. ΙΣΟΡΙΚΔ ΡΗΞΔΙ Ω ΠΔΓΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Οη έλλνηεο ηνπ δήκνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ βαζηά ηζηνξηθή θαηαγσγή θαη καθξηά δηαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Παξά ηα δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ έιαβαλ, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηνπο, αθνξνχλ πάληα ζηε δηαρείξηζε ησλ «θνηλψλ» απφ ηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο, ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ζπγθεληξσηηθή δεζπνηηθή ή απηνθξαηνξηθή κνλαξρηθή εμνπζία. Ο δήκνο ζηελ πιήξε δεκνθξαηηθή ηνπ άλζηζε, ζηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο επνρήο, αθνξά ζηε δεκηνπξγία ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ ηεο πφιεσο (φρη πφιεο θξάηνπο φπσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Καζηνξηάδεο) θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζψκαηνο ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλεη, φκσο, ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο δνχινπο ην νπνίν απνθαζίδεη ζηε ζπλέιεπζε ηνπ δήκνπ κε άκεζε ζπκκεηνρή. Οη ειεχζεξνη πνιίηεο αζθνχλ εθ πεξηηξνπήο φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεσο θαη ζηηίδνληαη ζην πξπηαλείν. Οη θνηλφηεηεο απνηέιεζαλ ηνπο ζεζκνχο ησλ αλαδπφκελσλ πφιεσλ ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα, ζηε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηε θενπδαξρία, ηνπο επγελείο θαη ηε κεγάιε γαηνθηεζία. Σα ζπκβνχιηα ησλ θνηλνηήησλ δελ απνηεινχλ, φπσο θαη νη πφιεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, εληαία ζψκαηα. Γηαηξέρνληαη απφ θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ζπλήζσο απνθιείνπλ ην popolo minuto, πνπ θαηά θαηξνχο εμεγείξεηαη. 1

2 Οη θνηλφηεηεο (communidades) ηεο Καζηίιιεο, , ήηαλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επαλαζηαηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ Δπξψπε, πνπ ακθηζβήηεζε ηελ απφιπηε κνλαξρία ζηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Ήηαλ, ηαπηφρξνλα, έλα θίλεκα πνιηηψλ γηα ηνπηθή απηνλνκία, έλα θνηλσληθφ θίλεκα ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ θενπδαιηθή ηάμε θαη έλα πνιηηηθφ θίλεκα ζε αλαδήηεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπληαγκαηηθνχ θξάηνπο. Οη ζπλαζπηζκέλεο ελάληηα ζηε κνλαξρία, ηνπο επγελείο θαη ηελ θαζνιηθή εθθιεζία πφιεηο, ίδξπζαλ ηελ νκφζπνλδε θπβέξλεζε ησλ πφιεσλ, απαηηψληαο απφ ηνλ βαζηιηά λα δερηεί ηηο εμνπζίεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ πνπ εθιέρζεθε απφ ηηο πφιεηο. Γηαθήξπμαλ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εμνπζίαο κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο αξρήο ηεο εθινγήο ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα αλαθέξνληαη ζε ιατθέο επηηξνπέο πνπ νξγαλψλνληαλ ζην επίπεδν ησλ ζπλνηθηαθψλ ζσκάησλ. Ζ επαλάζηαζε πλίγεθε ζην αίκα απφ ηνλ βαζηιηθφ ζηξαηφ. Ο 19νο αηψλαο έζεζε ην πξφβιεκα ηνπ θξάηνπο κε λένπο φξνπο. Ο Έλγθειο, επηθξίλνληαο ην ζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γθφηα, έγξαθε ζηνλ Μπέκπει : «από ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξεί λα κηιά θαλείο γηα ειεπζεξία, ην θξάηνο παύεη λα ππάξρεη ζαλ θξάηνο. Γη απηό εκείο ζα πξνηείλακε λα κπεη παληνύ ζηε ζέζε ηεο ιέμεο θξάηνο ε ιέμε θνηλόηεηα (Gemeinwesen), κηα ζαπκάζηα παιηά γεξκαληθή ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζηε γαιιηθή ιέμε θνκκνύλα». (Μάξηηνο 1875) Ζ Παξηζηλή Κνκκνχλα ην 1871, απνηέιεζε ππφδεηγκα ζπγθξφηεζεο ιατθήο εμνπζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα βαζηά ξήμε κε ην θξάηνο. Γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα, ιίγν πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο, έλα αλψλπκν ιατθφ πιήζνο επηλφεζε κηα απξφζκελε απάληεζε ζην πξφβιεκα ηνπ θξάηνπο. Με θαζνιηθή ςεθνθνξία, ε Κνκκνχλα αληηθαηέζηεζε ην Παιαηφ Καζεζηψο κε κηα νινθιεξσκέλε δεκνθξαηία : θαηάξγεζε ηνπ κφληκνπ ζηξαηνχ, πιήξεο αηξεηφηεηα θαη αλαθιεηφηεηα ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. Γελ πξφθεηηαη πηα γηα θξάηνο κε ηελ θαζαπηφ έλλνηα ηνπ φξνπ, φπσο ιέεη ν Λέληλ, αιιά γηα δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηελ θνηλσλία ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζε κηα θνηλσλία ρσξίο θξάηνο. έλα πξφρεηξν ζρέδην, πνπ ε Παξηζηλή Κνκκνχλα δελ πξφιαβε λα επεμεξγαζηεί πεξηζζφηεξν, θαζνξίδεηαη ξεηά φηη ε θνκκνχλα ζα απνηεινχζε ηελ πνιηηηθή κνξθή αθφκα θαη ηνπ πην κηθξνχ ρσξηνχ. Οη ιίγεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα απέκελαλ γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ζα κεηαβηβάδνληαλ ζε ππαιιήινπο (θη εδψ ππάξρεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο πνιηηηθήο απφ ηελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία αλαηίζεηαη ζε έκκηζζνπο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, πνπ ηφηε θάληαδε δπλαηή, φηη ν ίδηνο ν ιαφο αλαιακβάλεη κέξνο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Απηφ αθξηβψο ζεκαίλεη φηη ε θνηλσλία απηνδηνηθείηαη ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δνκείηαη απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ, ζε κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ηνπ θξάηνπο. Απφ ηηο θνκκνχλεο ζα εθιεγφηαλ ε εζληθή αληηπξνζσπία ζην Παξίζη. Ζ ελφηεηα ηνπ έζλνπο δελ ζα έζπαδε, αληίζεηα κε φηη ζπλέβαηλε ζην πξνεγνχκελν θαηαπηεζηηθφ θξάηνο, πνπ παξνπζηαδφηαλ σο ελζάξθσζε ηεο ελφηεηαο ηνπ έζλνπο, ήζειε φκσο λα είλαη αλεμάξηεηε θαη αλψηεξε εμνπζία απφ ην ίδην ην έζλνο. 2

3 Έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα ζαλ έλα δεκνηηθφ θίλεκα, πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχζζεη ν Manuel Castells ζην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ «Ζ Πφιε θαη νη Απνθάησ». Ο Λνπδνβίθνο ΥΗV είρε δηαθεξχμεη «ην θξάηνο είκαη εγψ», νη πνιίηεο ηνπ Παξηζηνχ απάληεζαλ «ε θνηλσλία είκαζηε εκείο». Μαδί κε ηνλ ζεκειηψδε ζηφρν ησλ δεκνηηθψλ ειεπζεξηψλ, ε Κνκκνχλα πξνέβε ζην κέηξν ηεο δηαγξαθήο ησλ νθεηιφκελσλ ελνηθίσλ ζηελ θαηνηθία, ζπλδένληαο ηελ απηνδηνίθεζε ησλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ κε ηελ αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πφιεο, εηδηθφηεξα ηεο θεξδνζθνπίαο ζηε γε πνπ δεκηνπξγνχζε ηεξάζηηα θξίζε θαηνηθίαο γηα ηηο ιατθέο ηάμεηο. Ζ απηνδηνίθεζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Διεχζεξε Διιάδα είλαη, επίζεο, κηα κεγάιε ηζηνξηθή εκπεηξία ηεο αξηζηεξάο, πνπ ν εθζπγρξνληζηηθφο πξαγκαηηζκφο αγλνεί θαη ηελ νπνία ε ειιεληθή αξηζηεξά ηνπ 21 νπ αηψλα πξέπεη λα αλαθαιέζεη, καδί κε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διεχζεξε Δπξπηαλία, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Γεσξγνχια Μπέτθν ζην βηβιίν ηνπ «ΕΑΜ θαη Λαϊθή Απηνδηνίθεζε». Ήηαλ ηφηε πνπ ν ιαφο ηεο αξηζηεξάο αληηκεηψπηδε ζηα ζνβαξά ηηο ζέζεηο πεξί ιατθήο απηνδηνίθεζεο θαη έζπεπδε λα ηηο βάιεη ζε εθαξκνγή, κε ηελ αλεμάληιεηε πξσηνβνπιία πνπ αλαπηχζζνπλ νη θνκκνπληζηέο φηαλ παίξλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο κεγάιεο ππνζέζεηο. Β. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΑΦΗΝΙΗ ΣΩΝ ΔΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΑΦΔΣΗΡΙΑ Θα επηρεηξήζσ λα ζέζσ νξηζκέλα ζεκεία πνπ βνεζνχλ ζηελ απνζαθήληζε ηνπ ηη αθξηβψο ζπδεηάκε, απφ πνηα ζεσξεηηθή αθεηεξία βιέπνπκε ηα πξάγκαηα θαη ηη επηδηψθνπκε πξνρσξψληαο ζηελ θξηηηθή απνδφκεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ, πξνο δηαβνχιεπζε, θεηκέλνπ κε ηίηιν «Αξρέο λνκνζεηηθήο πξωηνβνπιίαο γηα ηε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξωκέλεο δηνίθεζεο», αιιηψο «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ζηελ αλαιπηηθή απνηίκεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξνρσξήζσ αξγφηεξα. Πξση απ φια πξέπεη λ απνζαθελίζνπκε ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλνχκε. εκείν 1 : Λατθή εμνπζία, άκεζε θαη αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία Οη ιεγφκελνη απηνδηνηθεηηθνί ζεζκνί δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί σο ζεζκνί ιατθήο εμνπζίαο. Απνηεινχλ βαζκίδεο ζπγθξφηεζεο ηεο αζηηθήο θξαηηθήο δνκήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εληαία ινγηθή ζηα δηάθνξα επίπεδα. Μέζσ ησλ εθινγψλ αλαηίζεηαη ζηα αηξεηά ζψκαηα ε πνιηηηθή επίβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο. Οη πνιηηηθνί απηνδηνηθεηηθνί ζεζκνί, απνηεινχλ κνξθέο αληηπξνζσπεπηηθήο θαη φρη άκεζεο δεκνθξαηίαο. 3

4 εκείν 2 : Η αληηπξνζψπεπζε ζηνπο ζεζκνχο θαη νη απηφλνκεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο Ζ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία δελ είλαη αδηάθνξε γηα ηελ αξηζηεξά ηφζν ζηε ζηξαηεγηθή ηεο κεηάβαζεο ζην ζνζηαιηζκφ θαη ηεο ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο φζν θαη ζήκεξα. πκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε καδηθψλ θνηλσληθψλ ξεπκάησλ, ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ην ζηελά ηνπηθφ θαη αηνκηθφ θαη δηαηππψλνπλ κε πνιηηηθνχο φξνπο επξχηεξα θνηλσληθά αηηήκαηα. Ζ αληηπξνζψπεπζε απφ ηε ζθνπηά ηεο αξηζηεξάο δελ πξέπεη λ αθνξά κφλν ηηο δηθέο ηηο δπλάκεηο, πνπ πεξηθφπηεη δξαζηηθά ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, αιιά θπξίσο ηηο πξνυπνζέζεηο έθθξαζεο ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο, ε νπνία κπνξεί λα θηλεζεί απηφλνκα, πέξαλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ θαη πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεηαη ζηνπο ζεζκνχο. Ζ απνδνρή (θαη ε δηεθδίθεζε λα δηεπξχλεηαη) ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο απφ ηελ αξηζηεξά δελ ζεκαίλεη απνδνρή ηεο ζχγρξνλεο απηαξρηθήο, ζπλαηλεηηθήο δεκνθξαηίαο. Οη νιηγαξρηθέο εμνπζίεο ζηελ επνρή ηεο λενθηιειεχζεξεο θπξηαξρίαο δελ είλαη νχηε αληηπξνζσπεπηηθέο νχηε δεκνθξαηηθέο. Όζνλ αθνξά ζηελ άκεζε δεκνθξαηία, απηή κπνξεί λ απνηειέζεη ηε δεκηνπξγηθή κνξθή ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ νκάδσλ, θηλεκάησλ ή/θαη ξεπκάησλ ηεο αξηζηεξάο, εθ φζνλ ην επηιέμνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, δελ απνηειεί θξαηηθή αξκνδηφηεηα πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ζπλζήθεο αζηηθνχ θξάηνπο. Γηα ηνπο ζηαζψηεο ηεο αληίιεςεο φηη ην θξάηνο δελ ζπγθξνηεί κηα ηνπηθφηεηα κε έλα κέζα θαη έλα έμσ, φπνπ νη ιατθέο ηάμεηο ζηξαηνπεδεχνπλ εθηφο ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο γηα λα ην θαηαιάβνπλ, ε ζέζε φηη νη ζεζκνί δηαπεξλψληαη απφ ηηο θνηλσληθέο αληηθάζεηο θαη δελ είλαη ζηαηηθνί πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε απηή ηεο νηθνδφκεζεο κνξθψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηήξημε ησλ απηφλνκσλ θνηλσληθψλ ζπγθξνηήζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ακεζνδεκνθξαηηθά. Δίλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αξηζηεξά ε άκεζε δεκνθξαηία ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ε νηθνδφκεζε ζεζκψλ ιατθήο απηνδηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο θνηλσληθνχ έξγνπ θαη ππεξεζηψλ πέξαλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο. Κη εδψ έρνπκε, ήδε ζήκεξα, ζεκαληηθά παξαδείγκαηα θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (ζπλεηαηξηζκνί, ηίκην εκπφξην, εζηθή ηξάπεδα θ.ιπ.) Δπηηέινπο, φπσο ζα έιεγε θαη ν Πνπιαληδάο, δελ ρξεηάδεηαη λα απνλέκνπκε ζηα πάληα ηνλ ππνηηζέκελα αλψηεξν ηίηιν ηνπ πνιηηηθνχ. Ζ θνηλσλία, επηπρψο, δελ απνηειείηαη κφλν απφ ηηο γθξίδεο δψλεο ηηο νπνίεο ζθηάδεη ην θξάηνο. Δηδηθά ζήκεξα, πνπ εκπνξεπκαηνπνηείηαη αθφκα θαη ν αλζξψπηλνο βηφθνζκνο, πνπ ην θξάηνο θαη ε αγνξά δηεηζδχνπλ ζε ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο αζθνχζε ηζηνξηθά ε θνηλσλία, δηαιχνληαο θνηλσληθά δίθηπα θαη ζεκαληηθέο κνξθέο δηαλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Να ζπκίζσ φηη νη απηνδηνηθεηηθέο αξρέο, αθφκα θαη ηεο αξηζηεξάο, είλαη ζπλήζσο ερζξηθέο ζηηο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο απηνδηαρείξηζεο, δειαδή ζε πξαθηηθέο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε θνηλσλία κπνξεί λα απηννξγαλψλεηαη θαη ν δήκνο, δειαδή ην θξάηνο, απιψο λα ζηεξίδεη 4

5 απηή ηελ απηννξγάλσζε (Αγνξά Κπςέιεο, Βίιια Εσγξάθνπ, Διεχζεξνο Γαιαμίαο, Απηφλνκνο Κνηλσληθφο Υψξνο Πεηξνχπνιεο, Πάξθν Ναπαξίλνπ, θ.ιπ.). Όηαλ ζήκεξα αλαθεξφκαζηε ζε ηνπηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ελλννχκε φρη κφλν δεκνηηθνχο ηνκείο αιιά κνξθέο θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ απηνδηαρεηξίδνληαη έλαλ παξαγσγηθφ ηνκέα. Καη απηφ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε ηφζν κε ηνλ Καπνδίζηξηα θαη ηνλ Καιιηθξάηε, φζν θαη κε κηα αληίιεςε ηεο αξηζηεξάο, ε νπνία ππνθαζηζηά ηελ θνηλσλία απφ ην θξάηνο θαη ε νπνία νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Υσξίο πνιηηηθή δεκνθξαηία θαη θνηλσληθή απηνδηαρείξηζε δελ ππάξρεη ζνζηαιηζκφο. εκείν 3: Απνζπγθέληξσζε ηνπ θξάηνπο Ζ απνζπγθέληξσζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε. Ζ απνθέληξσζε ζε ζρέζε κε ηελ απνζπγθέληξσζε πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απνθεληξσκέλσλ έλαληη ησλ ζεζκψλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο θαη παξαπέκπεη ζηελ απηνδηνίθεζε, πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηθή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ απφ ηνπο απηνδηνηθνχκελνπο πνιίηεο. Βεβαίσο, ε απνζπγθέληξσζε, αθφκα θαη ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα κε πιεηνςεθηθφ ηξφπν εθινγήο, κπνξεί λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν δηαθαλείο ηηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη, επνκέλσο, λα αλαδείμεη ηελ θνηλσληθά θαη ηαμηθά αληηθαηηθή ηνπο θχζε. Αιιά απηφ δελ είλαη ε πξφζεζε ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, γη απηφ ζεζκνζεηνχλ ηζρπξέο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζσξάθηζεο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο αληηθάζεηο. Σαπηφρξνλα, ε απνζπγθέληξσζε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνπο πνιίηεο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην ηνπηθφ θξάηνο, αιιά θάηη ηέηνην δελ εμαζθαιίδεηαη απηφρξεκα, φπσο ζα εμεγήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζρνιηάδνληαο ην «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». ε θάζε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη πξνζνρή. Σφζν νη ζεζκνί φζν θαη νη πνιηηηθέο δελ ράλνπλ ηελ ηαμηθή ηνπο θχζε φηαλ κηιάκε γηα απνθέληξσζε θαη απηνδηνίθεζε. εκείν 4 : Δκείο θαη νη άιινη Αλ ην θξάηνο εθθξάδεη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο θπξίαξρνπο θαη ηνπο θπξηαξρνχκελνπο θαη ζπκππθλψλεη ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, ζήκεξα ν ζπζρεηηζκφο δελ είλαη επλντθφο γηα ηηο ιατθέο ηάμεηο. Δίλαη άιιν πξάγκα λα δηαηππψζνπκε σο ΤΡΗΕΑ θαη σο απηνδηνηθεηηθά ζρήκαηα έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην απνθέληξσζεο κε απηνδηνίθεζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, λα ην απεπζχλνπκε ζηελ θνηλσλία θαη ζηε βάζε απηνχ λα δηεμάγνπκε ηελ θξηηηθή θαη ηνπο αγψλεο καο, κε ζηφρν λα δηακνξθψζνπκε λένπο ζπζρεηηζκνχο θαη άιιν λα θαληαδφκαζηε φηη ν «Καιιηθξάηεο» ηνπ ΠΑΟΚ θαη επξχηεξα ηνπ δηθνκκαηηζκνχ ζα απνθεληξψζεη ην θξάηνο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο ιατθήο 5

6 εμνπζίαο. Ζ ινγηθή, φινη καδί γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ πνπ απνηειεί εζληθφ ζηφρν, δνθηκάζηεθε απφ ελφο είδνπο αξηζηεξά θαη νδήγεζε ζηελ ελζσκάησζή ηεο. εκείν 5 : Οη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ζηνπο δήκνπο Αθφκα θαη νη θαιχηεξνη ζεζκνί αληηζηνηρνχλ ζε πεξηερφκελα γηα ηα νπνία πξέπεη, επίζεο, λα ζπδεηήζνπκε. Σν ζχγρξνλν αζηηθφ θξάηνο, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθφ, αλαιακβάλεη, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο, ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ (απφ πνηνπο) θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπο κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηη θαη γηα πνηνπο), φζν θαη ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηε κεηαβίβαζε δεκφζησλ ηνκέσλ ζην θεθάιαην θαη ηελ αγνξά. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θαπνδηζηξηαθψλ δήκσλ αλήθεη έλα κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη έλα κέξνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ζ εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ζηηο νπνίεο πξνΐζηαληαη δηθνκκαηηθέο δπλάκεηο, είλαη φηη απηέο εθαξκφδνπλ λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο. Μεγάια ηκήκαηα ησλ έξγσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εθρσξνχληαη ζε ηδηψηεο, κε απνηέιεζκα λα δηαζπαζίδεηαη ν ηζρλφο, νχησο ή άιισο, πξνυπνινγηζκφο πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο δήκνπο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο. Γ. ΣΙ ΜΑ ΛΔΔΙ ΚΑΙ Δ ΣΙ ΑΠΟΚΟΠΔΙ ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» Σν «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», είλαη γξακκέλν θπξηνιεθηηθά ζην γφλαην. Γελ αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν2539/97 (Καπνδίζηξηαο 1), δελ απνζαθελίδεη θακηά αξρηηεθηνληθή, δελ νξίδεη αξκνδηφηεηεο, δελ εγγπάηαη πφξνπο, παξά ηαχηα ζπεχδεη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ην πνιηηηθφ ζθέινο, δειαδή ηα πνιηηηθά φξγαλα θαη ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπο, απνηππψλνληαο, ελ πξνθεηκέλσ κε ζαθήλεηα, ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηελ επηδίσμε δηθνκκαηηθνχ ειέγρνπ ζηηο λέεο βαζκίδεο. Σν θπβεξλεηηθφ ζρέδην θαηαξγεί ηε ζεκεξηλή δεχηεξε βαζκίδα, δειαδή ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη νξίδεη δχν βαζκίδεο : ηνπο δήκνπο (Α βαζκφο) θαη ηηο πεξηθέξεηεο (Β βαζκφο), κε αηξεηά φξγαλα. Γ1. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ πλελψζεηο, αξκνδηφηεηεο, πφξνη Σν πψο αλαζπγθξνηείηαη ν πξψηνο βαζκφο παξακέλεη κπζηήξην. Απφ ηνπο 900 δήκνπο θαη 133 θνηλφηεηεο πξνθχπηεη, ρσξίο απνιχησο θακηά αηηηνιφγεζε, έλαο αξηζκφο 370 δήκσλ. Πνηνη είλαη νη λένη δήκνη θαη κε πνηα θξηηήξηα ζπλελψλνληαη, ε θπβέξλεζε ζα ην 6

7 δεκνζηνπνηήζεη αξγφηεξα, θαζψο ζην ζέκα απηφ ήδε ππάξρνπλ θαη ζα ππάξμνπλ πνιχ κεγάιεο αληηδξάζεηο. Παξά ηαχηα, κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πξψηε εθηίκεζε ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηε λέα ζπγθξφηεζε πνπ πξνηείλεη ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΗΣΑ) ηεο ΚΔΓΚΔ (ράξηεο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Απγή», 17/1/2010). Σν ΗΣΑ, ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ηίηιν «Η πξόθιεζε κηαο Νέαο Μεηαξξύζκηζεο ηεο πξωηνβάζκηαο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (Μάξηηνο 2008) αλαγλσξίδεη φηη νη επηινγέο ζηηο ζπλελψζεηο είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηεο. Πξψηνλ γηαηί, πξάγκαηη, δελ ππάξρεη «απνηειεζκαηηθόο θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο ηεο ηαπηόηεηαο ηεο θνηλόηεηαο», έλλνηαο «πνπ δηακνξθώλεηαη δπλακηθά ζην ρξόλν». ε φιεο, φκσο, ηηο πεξηπηψζεηο «ε θνηλόηεηα θαζνξίδεηαη από ηα θνηλωληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, από ηα ηζηνξηθά θαη εζηκηθά όξηα θαη από γεωγξαθηθνύ ηύπνπ πεξηνξηζκνύο». Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλνηήησλ ζε λέεο δνκέο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζχλζεζε δηαθφξσλ θξηηεξίσλ, πνπ αθνξνχλ «ζηα θνηλωληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε δνκή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζηε δνκή ηωλ νηθηζκώλ, ζηελ αγξνηηθή παξαγωγή θαη ηελ πνηόηεηα πξνϊόληωλ, ζην πνιηηηζηηθό θεθάιαην, ζην θεθάιαην ππνδνκώλ». Σαπηφρξνλα, ε έξεπλα ηνπ ΗΣΑ αληηιακβάλεηαη φηη ελψ ε ζχλδεζε απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κεγέζνπο δελ κπνξεί λα αγλνεί φηη «κηθξόηεξεο δνκέο δπζθνιεύνληαη ζηελ εύξεζε ηθαλνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ γηα ηελ παξαγωγή θαη δηαλνκή ππεξεζηώλ», νη «κηθξόηεξνπ κεγέζνπο δνκέο είλαη πην ιεηηνπξγηθέο όζνλ αθνξά ηελ αληηπξνζώπεπζε θαη ηελ εγγύηεηα» θαη φηη «ην παξαπάλω απνηειεί ηζρπξή έλδεημε γηα ηε ζεζκνζέηεζε δνκώλ δεκνθξαηηθήο αληηπξνζώπεπζεο ζην εζωηεξηθό ηεο λέαο δνκήο». Όι απηά ηεθκεξηψλνπλ ην απνιχησο αηεθκεξίσην ηνπ γεληθνχ αξηζκνχ 370 ρσξίο ζθεπηηθφ, ρσξίο ζχλζεζε θξηηεξίσλ θαη θπξίσο ρσξίο θακία δηαβνχιεπζε κε ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. Ο ράξηεο ησλ λέσλ δήκσλ ηνπ ΗΣΑ, πνπ δελ παξνπζηάδεη ηηο ζπλελψζεηο ζην ιεθαλνπέδην, αιιά κφλν απηέο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο, εκθαλίδεη νξηζκέλεο παξαδνμφηεηεο. Γηαηεξεί ηνλ δήκν Αραξλψλ θαη κεηαηξέπεη ηε θνηλφηεηα Θξαθνκαθεδφλσλ ζε δήκν, εληάζζνληαο θαη ηνπο δχν ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, ελψ είλαη κέξνο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Αληίζηνηρα ηζρχνπλ γηα ηνπο δήκνπο Βνχιαο, Βάξεο, Βνπιηαγκέλεο, πνπ παξακέλνπλ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή σο απηνηειείο δήκνη. Μηα ζηξεβιή ζπγθξφηεζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Αηηηθή, δηαηεξείηαη. Θα κπνξνχζε λα ζπλερίζεη θαλείο κε πνιιά εξσηεκαηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα γηαηί νη δήκνη κεηψλνληαη ζηε Λεπθάδα απφ 6 ζε 4, ζηελ Κέξθπξα απφ. ζε 9, ζηελ Κεθαινληά απφ ζε 4, ελψ αληίζεηα, ζηε Εάθπλζν απφ 6 ζε 1. Αιιά δελ έρεη λφεκα κηα ζπδήηεζε θνινθπζηάο. Οη ηνπνζεηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ επί ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο πξφηαζεο φηαλ απηή δηαηππσζεί ππεχζπλα. ε θάζε πεξίπησζε, νη απνθάζεηο γηα φζεο ζπλελψζεηο θξίλνληαη επσθειείο, θαη ζίγνπξα ππάξρνπλ ηέηνηεο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν κε επηινγή ή ζπλαίλεζε ησλ 7

8 ζπλελσλφκελσλ, χζηεξα απφ δηεξεχλεζε θαη ζπλεθηίκεζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ ηεο αιιαγήο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ θαη φρη ζην γάκν ηνπ θαξαγθηφδε. Αιιά ε θπβέξλεζε θαληάδεηαη πνλεξά φηη φζν πην πνιχ κεηψζεη ησλ αξηζκφ ησλ δήκσλ ηφζν πην θνληά ζην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο ζα είλαη, θάλνληαο πεξηθνπέο πφξσλ. Σν νκνινγεί, άιισζηε, ζηελ εηζαγσγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο» : «ε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθέληξωκέλεο δηνίθεζεο απνζθνπεί ζηελ εμνηθνλόκεζε πόξωλ ηωλ θνξνινγνύκελωλ πνιηηώλ κέζω ηνπ πεξηνξηζκνύ ηωλ αξηζκώλ ηωλ ΟΤΑ θαη ηωλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπωλ» Καλείο δελ ζεσξεί φηη ην θξάηνο, θεληξηθφ ή απνθεληξσκέλν, πξέπεη λα είλαη ζπάηαιν. Όκσο νη ζπαηάιεο πνπ γίλνληαη ζήκεξα ζηνπο ηζρλνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ δήκσλ είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λενθηιειεχζεξεο δηαρείξηζεο, πνπ αθνξά ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κέζσ πειαηεηαθψλ κεραληζκψλ θαη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο ελψ ηαπηφρξνλα παξαρσξείηαη κεγάιν κέξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ έξγσλ ζε ηδηψηεο, ζηε δεκηνπξγία αλψλπκσλ θαη αλέιεγθησλ εηαηξηψλ, ζηηο επηινγέο βηηξίλαο κε ην αδεκίσην, ζε επελδχζεηο κε θξηηήξηα ηδησηηθνχ θέξδνπο θαη ζε πνιηηηθέο επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα πνπ αλαηίζεληαη ζε αθξηβνπιεξσκέλνπο ζπκβνχινπο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ ΝΠΓΓ γελλά εξσηεκαηηθά. ηα λνκηθά απηά πξφζσπα πεγαίλεη απεπζείαο ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Αλ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ, ε εμέιημε κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αλ νδεγεζνχκε, φκσο, ζε λέεο Αλψλπκεο Δηαηξίεο ε ιχζε ζα είλαη θαηαζηξνθηθή θαζψο απηέο ιεηηνπξγνχλ αδηαθαλψο κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ θνξέα ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, πνηα είλαη ηα θπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα ηνπο ζεκεξηλνχο εξγαδφκελνπο ζηα ΝΠΓΓ; Γηαηί γίλνληαη, ινηπφλ, απηέο νη κπζηηθέο ζπλελψζεηο; Γηαηί νη πεξηζζφηεξνη πξνεγνχκελνη δήκνη δελ είραλ «δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα» θαη παξάιιεια «ε πνιηηεία δελ ζηήξημε νπζηαζηηθά ηνπο λένπο ΟΤΑ κε πνιηηηθέο πξνγξακκαηηθήο, νξγαλωηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαζώο θαη κε επαξθή ρξεκαηνδόηεζε», ιέεη ην θπβεξλεηηθφ θείκελν ζην νηθείν πεξί ΟΣΑ θεθάιαην «Η δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επαλαζεκειίωζε ηωλ δήκωλ». Ση θαηαιαβαίλνπκε; Όηη νη δήκνη δελ είραλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, πξσηίζησο γηαηί δελ είραλ αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο. Πάιη, φκσο, δελ δίλνληαη νχηε πφξνη νχηε αξκνδηφηεηεο. Οη πφξνη, φπσο είπε ζηελ ΚΔΓΚΔ ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Ραγθνχζεο, δελ ζα δνζνχλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε, φζν γηα ηηο αξκνδηφηεηεο, ζην ζρέδην επαλαιακβάλνληαη νη ζεκεξηλέο κε κεξηθέο πξνζζήθεο, αιιά σο παξαδείγκαηα θαη δπλαηφηεηεο θαη φρη σο ζπγθεθξηκέλεο ζεζκνζεηνχκελεο δεζκεχζεηο. Άιισζηε, θακηά αξκνδηφηεηα δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο πφξνπο. Όπσο αλαθέξεη ην θείκελν «Τν ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηωλ λέωλ πξωηνβάζκηωλ ΟΤΑ», ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΗΣΑ (ηειηθή έθζεζε, Οθηψβξηνο 2008), «ρωξίο ππεξεζίεο κε αξκνδηόηεηεο, αλζξώπηλν δπλακηθό θαη νηθνλνκηθνύο 8

9 πόξνπο, νη λένη κεγάινη δήκνη ζα κνηάδνπλ κε κεγάια ζρεδόλ θελά θειύθε, ρωξίο λέν ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο». Δπίζεο, ην ΗΣΑ εθηηκά φηη «ρωξίο πξόζζεηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο, κηα ηπρόλ λέα δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ζα δηαηεξήζεη ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή αδπλακία ηωλ ΟΤΑ (ηξεηο κηθξνί κίδεξνη OTA πνπ ζπλελώλνληαη ρωξίο πξόζζεηνπο πόξνπο, δεκηνπξγνύλ έλα κεγάιν κίδεξν δήκν)». πγθεληξσηηθέο δνκέο, πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα Δλψ, ινηπφλ, νη πφξνη θαη νη αξκνδηφηεηεο εθθξεκνχλ, ε επηδίσμε πνιηηηθνχ ειέγρνπ ησλ απνζπγθεληξσκέλσλ θξαηηθψλ δνκψλ είλαη εκθαλήο. Γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ θαη ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ην δεκνηηθφ ζχζηεκα αθνινπζεί θαηά γξάκκα ην πξφηππν ηνπ πξσζππνπξγνθεληξηθνχ γεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξάγκα πνπ εθζεηάδεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ ΗΣΑ (!). Ο δήκαξρνο είλαη ν απφιπηνο άξρσλ, κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο φπσο ν πξσζππνπξγφο. Οξίδεη θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη, φπσο ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, απφ ηνπο ηνπηθνχο θαη ζεκαηηθνχο αληηδεκάξρνπο ππνπξγνχο, θαη ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο. Παξνπζηάδεη ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ ζέζεηο ζην πνιππιεζέο δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πνπ επηηειεί ξφιν κάιινλ δπζθίλεηεο θαη γξαθεηνθξαηηθήο βνπιήο. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα, απνιχησο πιεηνςεθηθφ, απνθιείεη ηελ έθθξαζε ηεο φπνηαο απηφλνκεο θνηλσληθήο δπλακηθήο ζηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζρεδφλ γηα θακία νκάδα ή θίλεκα πνιηηψλ λα δηεθδηθήζεη, αλ ην επηζπκεί, φρη εθπξνζψπεζε αιιά νχηε θαλ ζπκκεηνρή ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ιφγσ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ππνςεθίσλ ζηα ςεθνδέιηηα. Με ην κεγάιν κέγεζνο ησλ δήκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα (ν πξψηνο ζπλδπαζκφο παίξλεη ηα 3/5 ησλ εδξψλ), ζίγνπξα επηδηψθεηαη ε πθαξπαγή ησλ εδξψλ ηεο αξηζηεξάο ή άιισλ κηθξφηεξσλ ςεθνδειηίσλ θαη ε λνκή ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ δηθνκκαηηζκφ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη γηα ηελ αξηζηεξά ην πξφβιεκα είλαη, επίζεο, δηθφ ηεο θαη φρη κφλν ηνπ ιεζηξηθνχ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηα ζεκεξηλά δηακεξίζκαηα θαη ηηο έδξεο ησλ ζεκεξηλψλ δήκσλ (5κειή γηα πιεζπζκφ ηνπιάρηζηνλ 1000 θαηνίθσλ, 3κειή γηα πιεζπζκφ απφ θαηνίθνπο, κνλνκειή γηα πιεζπζκφ θάησ ησλ 500 θαηνίθσλ), αλαηίζεληαη, ελδεηθηηθά πάιη, δηάθνξεο εξγαζίεο, φπσο βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ηα ζπζηήκαηα χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ζέκαηα ππξνπξνζηαζίαο θ.ιπ., αιιά δελ έρνπλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηίπνηε. Σα κέιε ηνπο εθιέγνληαη κε ιίζηα θαη πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα θαη παξ φι απηά νη δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί πξνηείλνπλ ππνρξεσηηθά ππνςήθηνπο ζηα ηνπηθά ζπκβνχιηα. Ζ ππνρξέσζε απηή πξνθαλψο απνζθνπεί ζηνλ απνθιεηζκφ ζπλδπαζκψλ ηεο αξηζηεξάο. Όζν γηα ηα δηακεξηζκαηηθά ζπκβνχιηα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζε πέληε κεγάινπο ζεκεξηλνχο δήκνπο, φπσο ν δήκνο Αζελαίσλ, μεράζηεθαλ άξαγε ή θαηαξγνχληαη ; 9

10 Γ2. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Σν θπβεξλεηηθφ ζρέδην ζεζκνζεηεί σο δεχηεξν βαζκφ απηνδηνίθεζεο ηηο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα απνηεινχζαλ ελφηεηεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, ρσξίο αηξεηέο δηνηθήζεηο θαη απηνλνκία απνθάζεσλ. Ζ πεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε θαη ε ζρεηηθή πνιηηηθή απηνλνκία απνηεινχλ κηα ππεξψξηκε αιιαγή ζηελ θξαηηθή δνκή πνπ, κεηαμχ άιισλ, ελαξκνλίδεη ηε ρψξα καο κε ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηηξέπεη λα κεηέρνπκε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Οη ζεκεξηλέο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο (76 δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 54 λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, 3 δηεπξπκέλεο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη 19 επαξρεία) θαηαξγνχληαη θαη «εμειίζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζε αξηζκό αλάινγν ηωλ ζεκεξηλώλ δηνηθεηηθώλ πεξηθεξεηώλ. Εηδηθά ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Θεζζαινλίθε αληηκεηωπίδνληαη κε εηδηθέο ξπζκίζεηο ηα ζέκαηα κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα». Οη 13 ζεκεξηλέο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή, Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, ηεξεά Διιάδα, Γπηηθή Διιάδα, ππφινηπε Πεινπφλλεζνο, Ηφληα Νεζηά, Βφξεην Αηγαίν, Νφηην Αηγαίν, Κξήηε) ζπγθξνηνχλ ηε λέα πεξηθεξεηαθή αξρηηεθηνληθή. Κη εδψ δελ ππάξρεη θακηά αηηηνιφγεζε γηα ηνλ αξηζκφ 13, γηα ηελ αληζνκέξεηα ησλ πεξηθεξεηψλ, γηα ην παξάδνμν ε Θξάθε λα πξνζαξηάηαη ζηελ Αλ. Μαθεδνλία θαη, θπξίσο, γηα ηε ζηγή ηρζχνο ζε ζρέζε κε ηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, πνπ απαζρνινχλ ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην θπξηνιεθηηθά ζε δχν κφλν γξακκέο. Ο ιφγνο; Οη ηνπάξρεο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, θ.θ. Πάγθαινο θαη Βεληδέινο, αληηδξνχλ. Ο πξψηνο δεηά λα ζπάζεη ε Αηηηθή ζε 3 πεξηθέξεηεο, ν δεχηεξνο λα εμαηξεζεί ε Θεζζαινλίθε. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαηήξεζε ησλ ζεκεξηλψλ 3 λνκαξρηψλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, είλαη ιάζνο. Όπσο θαη ζηνπο λένπο ΟΣΑ έηζη θαη ζηηο αηξεηέο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά. Σν ηη αθξηβψο ζα κεηαθεξζεί απφ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ην θεληξηθφ θξάηνο παξακέλεη άγλσζην, είλαη ζίγνπξν, φκσο, φηη κέξνο ηεο απνζπγθέληξσζεο ζα παξαιάβνπλ νη 7 γεληθέο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο κε γεληθέο δηεπζχλζεηο, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά θαη παξεκβαηηθά σο πξνο ηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο πφξνπο, ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην δελ αλαθέξεη απνιχησο ηίπνηε. Αληίζεηα, είλαη ιαιίζηαην ζηε ζπγθξφηεζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ θαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη πιεηνςεθηθφ. Όπσο ζηνπο λένπο δήκνπο, ζεζκνζεηείηαη θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ην πξσζππνπξγνθεληξηθφ γεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ο αηξεηφο πεξηθεξεηάξρεο είλαη έλαο πεξηθεξεηαθφο πξσζππνπξγφο, πνπ πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο (θπβέξλεζε) ησλ ηνπηθψλ θαη ζεκαηηθψλ αληηδεκάξρσλ ππνπξγψλ, θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο. Παξνπζηάδεη ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ ζέζεηο ζην πνιππιεζέο πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, πνπ επέρεη ζέζε βνπιήο. 10

11 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην δελ πξνβιέπεη θακία πεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε κε αηξεηά ζπκβνχιηα (αλάινγα κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα ησλ ΟΣΑ) θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε επηκέξνπο ζέκαηα, θάηη πνπ ζα απνθφξηηδε ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ζα επέηξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα ελδηάκεζν επίπεδν αξκνδηνηήησλ, απνθάζεσλ θαη δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη ΟΣΑ. πκβνχιηα δηαβνχιεπζεο ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαβνχιεπζεο πεξηθέξεηαο θαη δήκνπ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ζπλήγνξνη δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Οη ζεζκνί, φκσο, απηνί δελ κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ νχηε ζε ειάρηζην βαζκφ ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, πνπ πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά κέζα ζηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί. Θα δηέζεηαλ θάπνηα αμία σο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαβνχιεπζε ζα είρε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα κε ηνλ επαθξηβή νξηζκφ ησλ απνθάζεσλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο δελ ζα κπνξεί λα ιακβάλνληαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί απηή ε δηαδηθαζία. Γ. ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΘΔΔΩΝ ΗΜΔΡΑ ΠΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΑ 1. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ «Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο» ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζεί ε ζεκεξηλή θξηηηθή, εζηηάδνληαο πην ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ, ζηνπο πφξνπο πνπ ε θπβέξλεζε νθείιεη λα εμαγγείιεη αιιά θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλελψζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ νη λένη ΟΣΑ. Ο δηάινγνο ησλ αξηζηεξψλ ξηδνζπαζηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ απηνδηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ πξέπεη λα γίλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηα θηλήκαηα ηνπο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο, πνπ ε πξνηεηλφκελε λέα δνκή αθνξά. Καη πξέπεη λα μεθηλήζεη ηψξα. 2. ε θάζε πεξίπησζε, ε ςήθηζε λένπ λφκνπ ζηε βάζε ηνπ απνθαζίδνπκε θαη δηαηάζζνπκε είλαη απαξάδεθηε. Απνηειεί αδηαπξαγκάηεπηε ζέζε καο ε ζπγθξνηεκέλε εκπινθή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο δηαδηθαζίεο απνθέληξσζεο θαη απηνδηνίθεζεο θαη ε δηαηχπσζε ησλ ζέζεψλ ηνπο κε αλνηρηέο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα επίπεδα θαη κε δεκνςεθίζκαηα. 11

12 Ο λφκνο, φκσο, δελ πξέπεη λα ςεθηζηεί, πνιχ πεξηζζφηεξν λα εθαξκνζηεί ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ, θαη γηα έλα άιιν, εμαηξεηηθά ζνβαξφ, ιφγν. Ζ πξνρεηξφηεηα θαη ε αλεπζπλφηεηα ηνπ ΠΑΟΚ απέλαληη ζε αιιαγέο ζην θξάηνο, ηεο θιίκαθαο απηήο πνπ επηρεηξεί, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, επεηδή ελδερνκέλσο πηζηεχεη φηη ε ζθιεξή ιηηφηεηα κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί κε πξνζθνξά ζεζκηθψλ αιιαγψλ (αθνχ δελ δίλνπκε ςσκί, πξνζθέξνπκε παληεζπάλη), ζα νδεγήζεη ζε πιήξε δηάιπζε θαη ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ, φρη ηθαλνπνηεηηθά, ζεζκψλ. Σα λέα φξγαλα δελ ζα μέξνπλ νχηε πνπ λα ζηεγαζηνχλ, πνιχ πεξηζζφηεξν πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ, απφ πνχ ζα πξνθχςεη ην πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ, πσο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη λέεο αξκνδηφηεηεο, θ.ιπ., θ.ιπ. Άιιεο επξσπατθέο ρψξεο αθηέξσζαλ πνιιά ρξφληα θαη πξνέθξηλαλ νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο. Δδψ ε θπβέξλεζε, φρη κφλν δελ ζα αθνινπζήζεη ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, αιιά ζα ηα θάλεη κπάραιν. Να ζπκίζνπκε κφλν φηη έθαλε ηέζζεξεηο κήλεο γηα λα νξίζεη ηνπο γεληθνχο γξακκαηείο ησλ ππνπξγείσλ πνπ επηβιέπνπλ ην ΔΠΑ. 3. Νέα αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ δήκσλ, απνθέληξσζε θαη δεκνθξαηία Όζνλ αθνξά ζηε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο απφ δεκνθξαηηθή, ζπκκεηνρηθή ζθνπηά, ε δεκνθξαηία δελ θαηνηθεί εμ νξηζκνχ ζην κηθξφηεξν δπλαηφ κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο πνπ εθιέγεη ηα αηξεηά φξγαλα, αιιά ζην πεξηερφκελν, ην αληηθείκελν θαη ζε κηα ζχλζεηε δφκεζε πνπ ζπλδπάδεη ην ρακειφηεξν κε ην αλψηεξν επίπεδν αλαθνξάο θαη επηηξέπεη ζε φινπο λα απνθαζίδνπλ ζε πεξηνξηζκέλεο αιιά θαη επξχηεξεο εκβέιεηαο ζέκαηα. Όηαλ νη δήκνη είλαη πνιχ κηθξνί, ηφηε ην θεληξηθφ θξάηνο ή/θαη ε αηξεηή πεξηθέξεηα αλαιακβάλνπλ ηηο γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα απνθάζεηο. Δπνκέλσο, ε πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε πξέπεη λα δνκεζεί ζε δχν επίπεδα : ηνπο δήκνπο θαη ηα ηνπηθά θαη δηακεξηζκαηηθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αηξεηά θαη λα έρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη πφξνπο. Όζνλ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή απνζπγθέληξσζε, δειαδή ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη δήκνη, δελ ππάξρεη έλα κφλν νξζφ κέγεζνο, ψζηε απηέο λα επηηεινχληαη κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ θαη αληηγξαθεηνθξαηηθφ, επσθειή γηα ηνπο πνιίηεο ηξφπν. Τπάξρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ζε ρακειφηεξν επίπεδν αλαθνξάο θαη άιιεο ζε αλψηεξν, θπξίσο νη παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλελψλνπλ θνηλσληθνχο ζηφρνπο κηαο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο. Άξα, πάιη ρξεηάδεηαη απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ, πφξσλ θαη απνθάζεσλ εληφο ησλ ίδησλ ησλ ΟΣΑ. Όζεο ζπλελψζεηο είλαη αλαγθαίεο δελ κπνξεί, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ζθεπηηθφ, λ απνηειέζνπλ αληηθείκελν θνπηνξαπηηθήο, εθινγηθψλ ζθνπηκνηήησλ θαη ινγηθήο ζπγθνιιήζεσλ, ψζηε κε θάζε ζπζία λα θηάζνπκε ηνπο λένπο δήκνπο ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ. Σα πεξί κεγαιχηεξεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, φζν κεγαιχηεξνη είλαη νη δήκνη, κπνξεί εχθνια λα αληηζηξαθνχλ. 12

13 Δπνκέλσο, κέλνπλ ηα θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά, ηζηνξηθά, εζηκηθά θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ. Οη κηθξέο πφιεηο ή θσκνπφιεηο ησλ θαπνδηζηξηαθψλ δήκσλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ γχξσ ηνπο κεξηθά ρσξηά, απνηειψληαο έλα είδνο αλνηρηήο πφιεο, εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθή επξσζηία επεηδή αθξηβψο ζηεγάδνπλ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ νπνία, ελδερνκέλσο, ζα ράζνπλ ππέξ ηεο έδξαο ελφο πνιχ κεγαιχηεξνπ δήκνπ. Σν πξφβιεκα ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ λέσλ δήκσλ, εθ φζνλ δηεπξπλζνχλ γεσγξαθηθά ρσξίο λα κεγαιψζνπλ αληίζηνηρα πιεζπζκηαθά, ιφγσ αξαηνθαηνίθεζεο, ζέηεη θαηά ην ΗΣΑ έλα πξφβιεκα νηθνλνκηθήο επάξθεηαο ζηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ (πρ. δξφκνη). Σα θέληξα ησλ ζεκεξηλψλ δήκσλ ζηελ Αηηηθή, πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηαπηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθή πιεξφηεηα είλαη έλα ζηνηρείν πξνο ζπλεθηίκεζε καδί κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ δήκσλ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο πφιεσλ αλαγλσξίζηκσλ απφ ηνπο δεκφηεο ηνπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ νη πεξηζζφηεξνη δήκνη ηεο Αηηηθήο είλαη απφ πιεπξάο πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο αξθεηά κεγάινη. Δπηπιένλ, νη δήκνη ηεο Αηηηθήο πξέπεη λα εηδσζνχλ ζηε βάζε ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηζρχνληνο ΡΑ θαη ηνπ λένπ πνπ ζα πξέπεη λα απνηππψζεη κηα πξννπηηθή απνθέληξσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. απηφ ην πιαίζην θαη κε εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξέπεη λα θξηζεί ε νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηνπ ΠΑΟΚ φηαλ ζα δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα. Πξνυπφζεζε, φκσο, γηα ηε ζπδήηεζε απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ ζεκεξηλψλ θαπνδηζηξηαθψλ δνκψλ, φρη πάιη γεληθά, αιιά ζπγθεθξηκέλα. 4. Πεξηθεξεηαθέο δνκέο ρεηηθά κε ηε δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε, αθφκα θαη αλ κεγαιψζεη ν αξηζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ, ζα ρξεηαζηεί έλα ρακειφηεξν επίπεδν απνθέληξσζεο πνπ ζηελ Αηηηθή δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα βαζηζηεί ζηηο ζεκεξηλέο λνκαξρίεο. Αληίζεηα, ζηελ Αηηηθή ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ επξχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηα πεξηθεξεηαθά δηακεξίζκαηα, κέζα απφ ηε ζχλζεζε επηκέξνπο δήκσλ. Σν δεχηεξν απηφ επίπεδν απαληά θαηά θάπνην ηξφπν θαη ζηελ απνδνρή ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ δήκσλ, εθ φζνλ απηνί ζα ελνπνηνχληαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ δηακεξηζκάησλ. Ζ δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη φιεο ηηο κε επηηειηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, ρσξίο παξάιιειεο αληαγσληζηηθέο θξαηηθέο δνκέο φπσο πξνβιέπεη ην «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». Ηδηαίηεξα, πάιη ζηελ Αηηηθή, ηα πξνηεηλφκελα πεξηθεξεηαθά, κε αηξεηά φξγαλα δηακεξίζκαηα, κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηε κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, πνπ πξέπεη λα αθνξά ζην ζχλνιν ηεο Αηηηθήο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη ρξήδνπλ εληαίαο αληηκεηψπηζεο. 13

14 5. Απιή αλαινγηθή, έκκεζε εθινγή δεκάξρνπ θαη πεξηθεξεηάξρε Σν ζπγθεληξσηηθφ πξσζππνπξγνθεληξηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ησλ αηξεηψλ δηνηθήζεσλ πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηελ έλλνηα ηεο απηνδηνίθεζεο. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ε απιή αλαινγηθή θαη ν δήκαξρνο θαη ν πεξηθεξεηάξρεο λα εθιέγνληαη έκκεζα απφ ην δεκνηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε δηεθδηθνχκε λα ζεζκνζεηεζεί ν ζπκκεηνρηθφο πξνγξακκαηηζκφο - πξνυπνινγηζκφο, ψζηε ην πξφγξακκα, κε ηελ αλάινγε θαηαλνκή πφξσλ ησλ δήκσλ λα πξνθχπηεη κέζα απφ απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε. απηφ ην ζέκα ππάξρνπλ ζεκαληηθά παξαδείγκαηα απφ ηε ιαηηλνακεξηθαληθή θαη επξσπατθή εκπεηξία. 6. Οη ζεζκνί πνπ πξνηείλνληαη απφ ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην πινπνηνχλ ζηελ απηνδηνίθεζε ηηο θπξίαξρεο επηινγέο ηνπ απηαξρηθνχ θξαηηζκνχ, κεηαθέξνληαο ζε δεκνηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηνπο θαλφλεο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ξηδνζπαζηηθή θαη νηθνινγηθή αξηζηεξά κπνξεί θαη νθείιεη λα δηαηππψζεη έλα ζρέδην πνπ ζ αληηζηνηρεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζήκεξα θαη ζα εγγξάθεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζνζηαιηζκνχ κε δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία. ηε βάζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ θαη κε ηελ θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε κπνξεί λ αιιάμεη ην «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» αιιά θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο απνθέληξσζεο κε απηνδηνίθεζε, θαη αξρήλ κέζα ζηελ αξηζηεξά θαη θαη επέθηαζε κέζα ζηηο ιατθέο ηάμεηο. 14

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Ο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Οθηαβηαλόο - Αύγνπζηνο : γ. δηαηήξεζε ζηελό θαη

Διαβάστε περισσότερα