ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών."

Transcript

1 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46 Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών. Πρακτικό τθς με αρικ. 5/2013 συνεδρίασθς του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Παπάγου Χολαργοφ, τθς 7 ης του μθνός Φεβρουαρίου του ζτους το Χολαργό σιμερα, 07/02/2013, θμζρα Ρζμπτη και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Παπάγου Χολαργοφ συνιλκε σε τακτική δθμόσια συνεδρίασθ στο Δθμοτικό κατάστθμα Χολαργοφ, φστερα από τθν με αρικμό πρωτ. 3157/ , πρόσκλθσθ του Προζδρου του, που επιδόκθκε και δθμοσιεφκθκε νόμιμα, σφμφωνα με τις διατάξεις του άρκρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87). Διαπιστϊκθκε πως υπάρχει νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι σε σφνολο 33 μελϊν παραβρζκθκαν στθ συνεδρίασθ 31 και ονομαστικά οι: ΡΑΟΝΤΕΣ Ν. Κουτάκθς, Α. Κοφτρα, Ν. Κουκις, Ε. Βεντουηά, Α. Φασοφλθ, Ε. τακογιάννθς, Π. Ίσκος, Δ. Σοφτουηας, Χ. Δασκαλόπουλος, Η. Αποστολόπουλος, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφοφνου, Α.-Μ. Σσικρικϊνθ, Μ. Κτιστάκθ, Δ. Δοπτόγλου, Α. Μπελιτσάκος, Ε. Ευαγγελοποφλου, Ν. Πατεργιαννάκθς, Α. Νομικός, Δ. Νικολάου, Κ.-Π. Σίγκας, Ι. Κεχρις, Μ. Ακανασάκου, Α. Αυγουρόπουλος, Κ.-. Παπαγεωργίου, Γ. Μπρζμπου, Μ. Δθμθτριάδου, Χ. Πολυκαλά, Ι. Αυλωνίτου, Γ. Ρεμοφνδος, Π. Ζικας. ΑΡΟΝΤΕΣ Κ. Σσοχαλις, Β. Νικάκθ. (οι οποίοι δεν προσιλκαν αν και προσκλικθκαν νόμιμα). Επίσθς προσκλικθκαν, για τθν παρακολοφκθσθ τθς συηιτθσθς των κεμάτων τθς θμερισιας διάταξθς και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων Παπάγου και Χολαργοφ κκ Χρφσα Παρίσθ και Νικόλαος Αποστολόπουλος αντίστοιχα. τθ συνεδρίασθ παρϊν ιταν, επίσθς, ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξφδης και ο δθμοτικός υπάλλθλος κ. Χρίστος Πουρνάρας για τθν τιρθσθ των πρακτικϊν τθς συνεδρίασθς. Ο Πρόεδρος κιρυξε τθν ζναρξθ τθς συνεδρίασθς και εισθγοφμενος το 9 ο κζμα τθς θμερισιας διάταξθς, ζδωσε το λόγο στον Αντιδιμαρχο κ. Χ. Δασκαλόπουλο, ο οποίος είπε τα κάτωκι: τα πλαίσια τθς εφαρμογις των διατάξεων του άρκρου 225 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθς), του άρκρου 65 παρ.1 του ως άνω Νόμου και τθς παγιωμζνθς κζσθς του Ελεγκτικοφ υνεδρίου με σειρά σχετικϊν Πράξεων (ενδεικτικά αναφζρουμε τις

2 Πράξεις 33/2012 & 178/2012), για τθν νομιμότθτα των ανακζσεων προμθκειϊν και εργασιϊν είναι αναγκαία θ ζγκρισθ διενζργειας τθς προμικειας / υπθρεσίας και ο κακορισμός του τρόπου ανάκεσθς τους από το Δθμοτικό υμβοφλιο. Επιπλζον, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθσθ Αττικις μας απζστειλε το υπ αρικ. πρωτ. ΟΙΚ.3273/3045/ ζγγραφό τθς με το οποίο τονίηει τθν αναγκαιότθτα τθς παραπάνω διαδικασίας. φμφωνα με τθν Νομοκεσία που διζπει τους ΟΣΑ και πιο συγκεκριμζνα τους νόμους περί προμθκειϊν και εργασιϊν ("Ενιαίος κανονισμός προμθκειϊν Σοπικις Αυτοδιοίκθσθς «ΕΚΠΟΣΑ», Π.Δ. 28/80), και σφμφωνα με τα χρθματικά όρια ανακζσεων, οι προγραμματισμζνες προμικειες και εργασίες του Διμου δφναται να πραγματοποιθκοφν με τους εξις τρόπους : ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΑΤΙΚΟ ΟΙΟ ΟΓΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 Απευθείας 2 3 Ρρόχειρος διαγωνισμός Ανοικτός διαγωνισμός ζως συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ ζως χωρίς ΦΠΑ (ζως ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) από χωρίς ΦΠΑ και πάνω (από ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και πάνω ) Διμαρχος (λόγω φψους ποσοφ) Οικονομικι Επιτροπι Οικονομικι Επιτροπι ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΑΤΙΚΟ ΟΙΟ ΟΓΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 Απευθείας ζως χωρίς ΦΠΑ (ζως συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) Διμαρχος (λόγω φψους ποσοφ) 2 Ρρόχειρος διαγωνισμός 3 Ανοικτός διαγωνισμός ζως χωρίς ΦΠΑ (ζως ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) από χωρίς ΦΠΑ και πάνω (από ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και πάνω ) Οικονομικι Επιτροπι Οικονομικι Επιτροπι Κατόπιν των ανωτζρω, προτείνεται ο κακορισμός του τρόπου εκτζλεσθς των εγγεγραμμζνων στον προχπολογισμό, ζτους 2013, προμθκειϊν εργασιϊν του Διμου. Μετά τα ανωτζρω, ο Πρόεδρος εισθγικθκε τθ λιψθ σχετικις απόφασθς. Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι συηιτθσθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ τις διατάξεις του άρκρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δθμοτικοφ υμβουλίου, όπως επίσθς και τθν πρότασθ του Αντιδθμάρχου, ΑΡΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΡΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Κακορίηει τον τρόπο εκτζλεσθς των εγγεγραμμζνων στον προχπολογισμό, ζτους 2013, προμθκειϊν εργασιϊν του Διμου, ως κάτωκι:

3 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠΑ 2 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΩΘΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 2 ΑΝΟΙΚΤΟΣ 3 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΑΓΗ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΡΗ Κ ΚΑΟΤΣΑ, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 6 ΤΟΝΩΝ ,00 ΑΝΟΙΚΤΟΣ 4 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ,00 5 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 6 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 7 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ,00 8 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 9 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ,00 10 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ κ.λπ ΦΠΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 1400cc ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7.000, ,00 15 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ

4 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΙΩΝ κ.λπ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΡΑΙΔ ΧΑΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΡΟΩΝ, ΛΙΡΑΣΜΑΤΩΝ Κ.ΛΡ. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μ. ΡΑΚΟ 5.000,00 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) 5.000,00 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΓΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔ. ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΩΝ Κ.ΛΡ) ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ 2.500,00 ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ 32 ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΗΩΝ 6.000, ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΕΑΤΙΩΝ ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΩΝ ΕΓΑΣΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ραπάγου-Χολαργοφ) 4.000,00 ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 36 ΕΓΑΣΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ 5.000, ΡΑΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ - ΑΡΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ,00 ΕΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗΣ- ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ,00 ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΦΕΑΤΙΩΝ ΥΔΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ζτους 2013 ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΗΙΟΥ ΤΟΡ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΡΑΓΟΥ (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90) ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΕΡ (Ραπάγου, οδός Ελλησπόντου) 5.500,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΩΝ ΡΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΡΗΤΑ ΝΗΣΙΔΑΣ ΡΙΝΔΟΥ Κ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ- ΒΛΑΒΗ

6 46 ΕΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΟΚΟΜΩΝ ΔΕΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΑΝΟ ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 47 ΕΓΑΣΙΑ : ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΚΑΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ 48 ΕΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΑΡΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ ,00 49 ΕΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤ EΓΑΣΙΑ ΝΕΟΚΟΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΡΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΧΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΧΟΛΑΓΟΥ 51 ΕΓΑΣΙΑ ΙΕΟΨΑΛΤΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΡΑΡΑΓΟΥ 4.000, ΕΓΑΣΙΑ ΙΕΟΨΑΛΤΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΡΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΧΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ 4.000,00 ΕΓΑΣΙΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΧΟΩΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΡΙΑΝΙΣΤΑΣ) 8.000,00 ΕΓΑΣΙΑ : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΕΣΤΟΣ) ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΩΔΙΑΣ 56 ΕΓΑΣΙΑ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΑΡΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ

7 57 58 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΓΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ SERVER 4.500,00 ΤΟΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 59 ΣΥΝΤΗΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΕΞΥΡΗΕΤΗΤΗ (DEDICATED SERVER) 4.000,00 60 ΣΥΝΤΗΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ Η/Υ ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ ΚΛΡ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΑΣΥΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI DEDICATED SERVER ΚΛΡ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΩΝ ΧΕRΟΧ 63 ΣΥΝΤΗΗΣΗ & ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ (ΕΓΑΣΙΕΣ, ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΡ) ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η/Υ & SERVER ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΛΗΞΙΑΧΕΙΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΙΩΝ ΚΛΡ) ΕΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΧΕΙΟΥ Τ.Υ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΔΙΑΦΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΦΟΑ, ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ ,00

8 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ ΚΛΡ ,00 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ Η/Υ,DEDICATED SERVER, SERVER LICENCE ΚΛΡ ,00 74 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ,00 75 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΤΙΙΟΥ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ,00 ΤΟΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 76 ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΙΟΥ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ 77 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Τ.Υ - ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,00 Μειοψιφθσαν οι Δθμοτικοί φμβουλοι κκ Χ. Πολυκαλά, Ι. Αυλωνίτου, Γ. Ρεμοφνδος, Π. Ζικας. Κατά τθ διαδικασία τθς ψθφοφορίας απουσίαηαν οι Δθμοτικοί φμβουλοι κκ Μ. Κτιστάκθ, Ν. Πατεργιαννάκθς, Δ. Νικολάου, Ι. Κεχρις, Μ. Ακανασάκου, Κ.-. Παπαγεωργίου, Γ. Μπρζμπου. Ο Ρρόεδρος Η Γραμματζας Μαρία Δημητριάδου Νικόλαος Κουκής Τα Μζλη Ν. Κουτάκθς, Α. Κοφτρα, Ε. Βεντουηά, Α. Φασοφλθ, Ε. τακογιάννθς, Π. Ίσκος, Δ. Σοφτουηας, Χ. Δασκαλόπουλος, Η. Αποστολόπουλος, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφοφνου, Α.-Μ. Σσικρικϊνθ, Δ. Δοπτόγλου, Α. Μπελιτσάκος, Ε. Ευαγγελοποφλου, Α. Νομικός, Κ.-Π. Σίγκας, Α. Αυγουρόπουλος, Χ. Πολυκαλά, Ι. Αυλωνίτου, Γ. Ρεμοφνδος, Π. Ζικας.