ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών."

Transcript

1 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΟΦΑΣΗΣ 46 Καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών εργασιών. Πρακτικό τθς με αρικ. 5/2013 συνεδρίασθς του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Παπάγου Χολαργοφ, τθς 7 ης του μθνός Φεβρουαρίου του ζτους το Χολαργό σιμερα, 07/02/2013, θμζρα Ρζμπτη και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Παπάγου Χολαργοφ συνιλκε σε τακτική δθμόσια συνεδρίασθ στο Δθμοτικό κατάστθμα Χολαργοφ, φστερα από τθν με αρικμό πρωτ. 3157/ , πρόσκλθσθ του Προζδρου του, που επιδόκθκε και δθμοσιεφκθκε νόμιμα, σφμφωνα με τις διατάξεις του άρκρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87). Διαπιστϊκθκε πως υπάρχει νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι σε σφνολο 33 μελϊν παραβρζκθκαν στθ συνεδρίασθ 31 και ονομαστικά οι: ΡΑΟΝΤΕΣ Ν. Κουτάκθς, Α. Κοφτρα, Ν. Κουκις, Ε. Βεντουηά, Α. Φασοφλθ, Ε. τακογιάννθς, Π. Ίσκος, Δ. Σοφτουηας, Χ. Δασκαλόπουλος, Η. Αποστολόπουλος, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφοφνου, Α.-Μ. Σσικρικϊνθ, Μ. Κτιστάκθ, Δ. Δοπτόγλου, Α. Μπελιτσάκος, Ε. Ευαγγελοποφλου, Ν. Πατεργιαννάκθς, Α. Νομικός, Δ. Νικολάου, Κ.-Π. Σίγκας, Ι. Κεχρις, Μ. Ακανασάκου, Α. Αυγουρόπουλος, Κ.-. Παπαγεωργίου, Γ. Μπρζμπου, Μ. Δθμθτριάδου, Χ. Πολυκαλά, Ι. Αυλωνίτου, Γ. Ρεμοφνδος, Π. Ζικας. ΑΡΟΝΤΕΣ Κ. Σσοχαλις, Β. Νικάκθ. (οι οποίοι δεν προσιλκαν αν και προσκλικθκαν νόμιμα). Επίσθς προσκλικθκαν, για τθν παρακολοφκθσθ τθς συηιτθσθς των κεμάτων τθς θμερισιας διάταξθς και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων Παπάγου και Χολαργοφ κκ Χρφσα Παρίσθ και Νικόλαος Αποστολόπουλος αντίστοιχα. τθ συνεδρίασθ παρϊν ιταν, επίσθς, ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξφδης και ο δθμοτικός υπάλλθλος κ. Χρίστος Πουρνάρας για τθν τιρθσθ των πρακτικϊν τθς συνεδρίασθς. Ο Πρόεδρος κιρυξε τθν ζναρξθ τθς συνεδρίασθς και εισθγοφμενος το 9 ο κζμα τθς θμερισιας διάταξθς, ζδωσε το λόγο στον Αντιδιμαρχο κ. Χ. Δασκαλόπουλο, ο οποίος είπε τα κάτωκι: τα πλαίσια τθς εφαρμογις των διατάξεων του άρκρου 225 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθς), του άρκρου 65 παρ.1 του ως άνω Νόμου και τθς παγιωμζνθς κζσθς του Ελεγκτικοφ υνεδρίου με σειρά σχετικϊν Πράξεων (ενδεικτικά αναφζρουμε τις

2 Πράξεις 33/2012 & 178/2012), για τθν νομιμότθτα των ανακζσεων προμθκειϊν και εργασιϊν είναι αναγκαία θ ζγκρισθ διενζργειας τθς προμικειας / υπθρεσίας και ο κακορισμός του τρόπου ανάκεσθς τους από το Δθμοτικό υμβοφλιο. Επιπλζον, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθσθ Αττικις μας απζστειλε το υπ αρικ. πρωτ. ΟΙΚ.3273/3045/ ζγγραφό τθς με το οποίο τονίηει τθν αναγκαιότθτα τθς παραπάνω διαδικασίας. φμφωνα με τθν Νομοκεσία που διζπει τους ΟΣΑ και πιο συγκεκριμζνα τους νόμους περί προμθκειϊν και εργασιϊν ("Ενιαίος κανονισμός προμθκειϊν Σοπικις Αυτοδιοίκθσθς «ΕΚΠΟΣΑ», Π.Δ. 28/80), και σφμφωνα με τα χρθματικά όρια ανακζσεων, οι προγραμματισμζνες προμικειες και εργασίες του Διμου δφναται να πραγματοποιθκοφν με τους εξις τρόπους : ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΑΤΙΚΟ ΟΙΟ ΟΓΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 Απευθείας 2 3 Ρρόχειρος διαγωνισμός Ανοικτός διαγωνισμός ζως συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ ζως χωρίς ΦΠΑ (ζως ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) από χωρίς ΦΠΑ και πάνω (από ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και πάνω ) Διμαρχος (λόγω φψους ποσοφ) Οικονομικι Επιτροπι Οικονομικι Επιτροπι ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΑΤΙΚΟ ΟΙΟ ΟΓΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 Απευθείας ζως χωρίς ΦΠΑ (ζως συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) Διμαρχος (λόγω φψους ποσοφ) 2 Ρρόχειρος διαγωνισμός 3 Ανοικτός διαγωνισμός ζως χωρίς ΦΠΑ (ζως ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) από χωρίς ΦΠΑ και πάνω (από ,00 συμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και πάνω ) Οικονομικι Επιτροπι Οικονομικι Επιτροπι Κατόπιν των ανωτζρω, προτείνεται ο κακορισμός του τρόπου εκτζλεσθς των εγγεγραμμζνων στον προχπολογισμό, ζτους 2013, προμθκειϊν εργασιϊν του Διμου. Μετά τα ανωτζρω, ο Πρόεδρος εισθγικθκε τθ λιψθ σχετικις απόφασθς. Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι συηιτθσθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ τις διατάξεις του άρκρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δθμοτικοφ υμβουλίου, όπως επίσθς και τθν πρότασθ του Αντιδθμάρχου, ΑΡΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΡΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Κακορίηει τον τρόπο εκτζλεσθς των εγγεγραμμζνων στον προχπολογισμό, ζτους 2013, προμθκειϊν εργασιϊν του Διμου, ως κάτωκι:

3 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠΑ 2 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΩΘΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 2 ΑΝΟΙΚΤΟΣ 3 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΑΓΗ, ΜΕ ΑΝΑΤΟΡΗ Κ ΚΑΟΤΣΑ, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 6 ΤΟΝΩΝ ,00 ΑΝΟΙΚΤΟΣ 4 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ,00 5 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 6 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 7 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ,00 8 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 9 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ,00 10 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ κ.λπ ΦΠΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 1400cc ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7.000, ,00 15 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ

4 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΙΩΝ κ.λπ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΡΑΙΔ ΧΑΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΡΟΩΝ, ΛΙΡΑΣΜΑΤΩΝ Κ.ΛΡ. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μ. ΡΑΚΟ 5.000,00 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΗΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) 5.000,00 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΓΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔ. ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΩΝ Κ.ΛΡ) ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ 2.500,00 ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ 32 ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΗΩΝ 6.000, ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΕΑΤΙΩΝ ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΩΝ ΕΓΑΣΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ραπάγου-Χολαργοφ) 4.000,00 ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 36 ΕΓΑΣΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ 5.000, ΡΑΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ - ΑΡΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ,00 ΕΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΗΣΗΣ- ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ,00 ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΦΕΑΤΙΩΝ ΥΔΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ζτους 2013 ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΤΗΙΟΥ ΤΟΡ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΡΑΓΟΥ (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90) ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΕΡ (Ραπάγου, οδός Ελλησπόντου) 5.500,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΩΝ ΡΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΡΗΤΑ ΝΗΣΙΔΑΣ ΡΙΝΔΟΥ Κ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΕΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ- ΒΛΑΒΗ

6 46 ΕΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΟΚΟΜΩΝ ΔΕΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΑΝΟ ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 47 ΕΓΑΣΙΑ : ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΚΑΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ 48 ΕΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΑΡΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ ,00 49 ΕΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤ EΓΑΣΙΑ ΝΕΟΚΟΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΡΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΧΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΧΟΛΑΓΟΥ 51 ΕΓΑΣΙΑ ΙΕΟΨΑΛΤΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΡΑΡΑΓΟΥ 4.000, ΕΓΑΣΙΑ ΙΕΟΨΑΛΤΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΡΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΧΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΙΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ 4.000,00 ΕΓΑΣΙΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΧΟΩΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΡΙΑΝΙΣΤΑΣ) 8.000,00 ΕΓΑΣΙΑ : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΕΣΤΟΣ) ΕΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΩΔΙΑΣ 56 ΕΓΑΣΙΑ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΑΡΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ

7 57 58 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΓΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ SERVER 4.500,00 ΤΟΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 59 ΣΥΝΤΗΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΕΞΥΡΗΕΤΗΤΗ (DEDICATED SERVER) 4.000,00 60 ΣΥΝΤΗΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ Η/Υ ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ ΚΛΡ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΑΣΥΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI DEDICATED SERVER ΚΛΡ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΩΝ ΧΕRΟΧ 63 ΣΥΝΤΗΗΣΗ & ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ (ΕΓΑΣΙΕΣ, ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΡ) ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η/Υ & SERVER ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΛΗΞΙΑΧΕΙΩΝ, ΚΟΙΜΗΤΗΙΩΝ ΚΛΡ) ΕΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΧΕΙΟΥ Τ.Υ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΔΙΑΦΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΦΟΑ, ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΡ ,00

8 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΡΩΤΩΝ ΚΛΡ ,00 ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ Η/Υ,DEDICATED SERVER, SERVER LICENCE ΚΛΡ ,00 74 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ,00 75 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΤΙΙΟΥ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ,00 ΤΟΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 76 ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΙΟΥ ΔΗΜΑΧΕΙΟΥ 77 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Τ.Υ - ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,00 Μειοψιφθσαν οι Δθμοτικοί φμβουλοι κκ Χ. Πολυκαλά, Ι. Αυλωνίτου, Γ. Ρεμοφνδος, Π. Ζικας. Κατά τθ διαδικασία τθς ψθφοφορίας απουσίαηαν οι Δθμοτικοί φμβουλοι κκ Μ. Κτιστάκθ, Ν. Πατεργιαννάκθς, Δ. Νικολάου, Ι. Κεχρις, Μ. Ακανασάκου, Κ.-. Παπαγεωργίου, Γ. Μπρζμπου. Ο Ρρόεδρος Η Γραμματζας Μαρία Δημητριάδου Νικόλαος Κουκής Τα Μζλη Ν. Κουτάκθς, Α. Κοφτρα, Ε. Βεντουηά, Α. Φασοφλθ, Ε. τακογιάννθς, Π. Ίσκος, Δ. Σοφτουηας, Χ. Δασκαλόπουλος, Η. Αποστολόπουλος, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφοφνου, Α.-Μ. Σσικρικϊνθ, Δ. Δοπτόγλου, Α. Μπελιτσάκος, Ε. Ευαγγελοποφλου, Α. Νομικός, Κ.-Π. Σίγκας, Α. Αυγουρόπουλος, Χ. Πολυκαλά, Ι. Αυλωνίτου, Γ. Ρεμοφνδος, Π. Ζικας.

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72. Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου.

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72. Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72 Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. Πρακτικό τθς με αρικ. 6/2013 συνεδρίασθς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.

ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ αρ. 8 ησ /2016 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου. Αριθμόσ Απόφαςησ 99/2016

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ αρ. 8 ησ /2016 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου. Αριθμόσ Απόφαςησ 99/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ αρ. 8 ησ /2016 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου 10o Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ: «χετικά με πρόςληψη μόνιμου προςωπικοφ κατηγοριϊν εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ Σαχ. Δ/νςθ: Ερμιόνθ Σαχ. Κϊδικασ: 21051 Πλθροφορίεσ: Κρθτςωτάκθσ Ι. Σθλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ του πρακτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016 Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Θλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 28/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250 α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250 α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25 α Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου Χολαργού, και του ΝΠΔΔ «Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ Αγαπθτοί ςυνεργάτεσ, Ρριν από λίγθ ϊρα ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ ειςακτζων για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 29-06-2017 των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Θλιοφπολθ: 6/3/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ Αρ. Πρωτ : οικ ΔΘΜΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ Απ. Απόφαςθσ: 49 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Θλιοφπολθ: 6/3/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ Αρ. Πρωτ : οικ ΔΘΜΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ Απ. Απόφαςθσ: 49 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Θλιοφπολθ: 6/3/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ Αρ. Πρωτ : οικ. 6269 ΔΘΜΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ Απ. Απόφαςθσ: 49 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ Αφοφ λάβαμε υπόψθ : 1) Σισ διατάξεισ των άρκρων 58 και 59 του

Διαβάστε περισσότερα

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ »

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ » «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» Αφγουςτοσ 2012 «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη αριθμοφ ειςακτζων ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-2012

Ανακοίνωςη αριθμοφ ειςακτζων ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ρ Ε Ι Φ Ε Ε Ι Α Ρ Α Ρ Α Γ Ο Υ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΝΕΑ ΡΟΕΙΑ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΞΥΔΗ Η 7 θ Νοεμβρίου ςθματοδοτεί τθν απαρχι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 06/29.02.2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 020/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27 Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε. Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ)

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΘΕΗ «ΜΗΛΙΑ» ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ Κιάτο, ΝΟΜΟ ΚΟΡΚΝΙΚΑ Αρικ. Αποφ.: 38/2017 ΔΗΜΟΣΚΚΗ ΕΠΚΧΕΚΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΚΤΩΝΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ Κιάτο, ΝΟΜΟ ΚΟΡΚΝΙΚΑ Αρικ. Αποφ.: 38/2017 ΔΗΜΟΣΚΚΗ ΕΠΚΧΕΚΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΚΤΩΝΚΩΝ ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ Κιάτο, 23-06-2017 ΝΟΜΟ ΚΟΡΚΝΙΚΑ Αρικ. Αποφ.: 38/2017 ΔΗΜΟΣΚΚΗ ΕΠΚΧΕΚΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΚΤΩΝΚΩΝ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ αρικ. 08/22-06-2017 ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΓΕΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΓΕΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΓΕΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Διοργανωτισ: Ρ.Ο. Αιθνα Αιθνα, άββατο 12 Μαρτίου 2011 09.00 09.30 Εγγραφζσ 09.30 Ζναρξθ εργαςιϊν Προςευχι 09.30 09.35 Χαιρετιςμόσ από τον Διοικθτι, Γιάννη Ηλιάκη 09.35

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α.,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του επιβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/9-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ. ΕΡΩΤΑΤΑΙ: «Σο Δθμοτικό υμβοφλιο. με τθν υπ αρικμ. 363/2012 απόφαςι του

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13543/04-03-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 092/2014 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Της από 4-4-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της 09-02-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 4 η Συνεδρίαση της 09-02-2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων - μηχ/των έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων - μηχ/των έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 35/14.12.2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 258/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 11/07/2015 20:02:12. ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΤ Όργανα Διοίκθςθσ του Διμου είναι το Δθμοτικό υμβοφλιο, θ Οικονομικι Επιτροπι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματικζσ Συμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ».

ΘΕΜΑ: «Προγραμματικζσ Συμβάςεισ για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ δαςοτεχνικϊν ζργων ςε δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα 27-4-2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αρικ. Πρωτ. : 168651/728 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΑΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ/ΝΗ ΑΝΑΔΑΩΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νςη : Φαρ. Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου Σαχ. Κώδικασ : 106 81 Αθόνα Σηλϋφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 086 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΠΡΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΠΡΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ Η Οικονομικι Επιτροπι, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ προμθκειϊν, ζργων και παροχισ υπθρεςιϊν. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ορισμός επιτροπών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέμα: Ορισμός επιτροπών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 8/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 33/2015 Θέμα: Ορισμός επιτροπών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1433/23-5-2012 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) Ελεσθερούπολη 29/06/2016 Αξιότιμοι Κφριοι ςφμβουλοι, Κατακζτουμε ςιμερα τθν Αϋ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 Τροποποίηση της υπ αριθ. 45/2014 κανονιστικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων Λιπαντικών Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ., λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης.

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων Λιπαντικών Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ., λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης. ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩΡΘ6Χ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 257/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 26/23092013 της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 04-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3713 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών

Ημερίδα. «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών Ημερίδα «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Παν/μιο Πατρών Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3084/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

της από 27 Ιουνίου 2011

της από 27 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 28/7/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτοκόλλου : 27033 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ. Μπαλοτόγλου Πολύμνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 18 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών

Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών Δήμων και Περιφερειών Σφμφωνα με το Άρκρο 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Αϋ) ςυγκροτικθκε θ αρμόδια Διυπουργικι Επιτροπι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 Παραχώρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 11-1-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 956 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Μοίρεσ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Αρικ. Πρωτ.: 3528 Α Π Ο Φ Α Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Μοίρεσ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Αρικ. Πρωτ.: 3528 Α Π Ο Φ Α Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Μοίρεσ 09-03-2017 ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Αρικ. Πρωτ.: 3528 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ Αρικ. Αποφ.:118 Α Π Ο Φ Α Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Οριςμόσ Αντιδημάρχων Δήμου Φαιςτοφ και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Αποφ. 79 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 6 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθ.Αποφ. 79 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 6 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 79 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 6

Διαβάστε περισσότερα