Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς"

Transcript

1 Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής TÜV HELLAS, Επιθεωρητής LGA Μαριάνθη Νικολάου Χηµικός Μηχανικός. Επιθεωρητής TÜV HELLAS, Επιθεωρητής LGA 1.1. Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και η ελληνική νοµοθεσία Στα πλαίσια της νέας προσέγγισης για την εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στα προϊόντα θεσπίστηκε το 1989 η ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, που εναρµονίστηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το π.δ. 334/94 που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση της σήµανσης CE και της επισήµανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιµών των προϊόντων. Για τα αδρανή σκυροδέµατος εκδόθηκε το εναρµονισµένο πρότυπο EN σύµφωνα µε την εντολή Μ125 που αφορά τα αδρανή και την απόφαση 98/598/ΕΟΚ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της επιτροπής 2002/C 320/05 (ΕΕ C320 της ), έχει λήξει η περίοδος συνύπαρξης άλλων αντικρουόµενων εθνικών προτύπων και προδιαγραφών για το πρότυπο από την και άρα έχει υποχρεωτική εφαρµογή στα αδρανή σκυροδέµατος. Στις 20/3/2007 δηµοσιεύτηκε (στο ΦΕΚ 386/Β/ ) η κοινή Απόφαση 5328/122 των υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα Αδρανή οµικών Έργων. Η απόφαση αυτή καθιστά υποχρεωτική τη συµµόρφωση προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ των αδρανών υλικών για σκυρόδεµα που προορίζεται για κτίρια, δρόµους και άλλα έργα πολιτικού µηχανικού. Για τη συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό εναρµονισµένο πρότυπο προσδιορίζεται το σύστηµα βεβαίωσης της πιστότητας 2+, όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 334/1994 και κατ αντιστοιχία στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Συγκεκριµένα, για το σύστηµα 2+ σύµφωνα µε Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Παράρτηµα ΙΙΙ.2.(ii) Πρώτη δυνατότητα που περιλαµβάνει πιστοποίηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από αναγνωρισµένο φορέα µε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο καθώς και τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, ισχύει δήλωση πιστότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή, µε βάση: α) (καθήκοντα του κατασκευαστή) 1. την αρχική δοκιµή τύπου του προϊόντος, 2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο, 3. ενδεχοµένως, τη δοκιµή δειγµάτων λαµβανοµένων στο εργοστάσιο βάσει προκαθορισµένου σχεδίου β) (καθήκοντα του αναγνωρισµένου οργανισµού) 4. την πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, µε βάση:

2 - την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, - τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Για την περίπτωση των αδρανών σκυροδέµατος, ο κατασκευαστής έχει υποχρέωση πριν τη σήµανση CE στα προϊόντα του, να εκδώσει δήλωση πιστότητας του προϊόντος, που συνοδεύεται και από το πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που εκδίδει ο αναγνωρισµένος φορέας. Με βάση την Απόφαση, τα τυχόν αποθέµατα ή και ηµιέτοιµα προϊόντα, που υπάρχουν στην Ελλάδα µπορούν να διατίθενται στην αγορά έως τις 20 Μαρτίου Μετά την ηµεροµηνία αυτή απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήµανση CE Σήµανση CE Η σήµανση CE είναι µια δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί όλα τα κατάλληλα µέτρα της σχετικής νοµοθεσίας από την εφαρµογή συγκεκριµένων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Η σήµανση CE που φέρουν τα δοµικά προϊόντα, υποδηλώνει ότι πληρούν το σύνολο των διατάξεων της Οδηγίας οµικών Υλικών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίµηση της πιστότητας που προβλέπονται στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας οµικών Υλικών. Η σήµανση CE αποτελείται από τα γράµµατα CE σε καθορισµένη µορφή, ακολουθούµενα από τον τετραψήφιο αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου φορέα και συνοδευόµενα από την επωνυµία ή το διακριτικό σήµα του κατασκευαστή, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης CE, τον αριθµό του πιστοποιητικού συµµόρφωσης ΕΚ από τον κοινοποιηµένο φορέα, όποιες ενδείξεις απαιτούνται για να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα ΖΑ του εναρµονισµένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620) και την ισχύουσα νοµοθεσία. Παράδειγµα του τρόπου σήµανσης απεικονίζεται στα σχήµατα ΖΑ.1 και ΖΑ.2 του εναρµονισµένου προτύπου. Η σήµανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και εύκολα αναγνωρίσιµη. Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης CE, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες. Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του είναι υπεύθυνος για την επίθεση του σήµατος CE στο ίδιο το προϊόν, σε στερεωµένη στο προϊόν ετικέτα, στη συσκευασία του ή στα εµπορικά συνοδευτικά έγγραφα. Για την επίθεση της σήµανσης CE είναι απαραίτητη µια ήλωση Πιστότητας ΕΚ από τον κατασκευαστή που συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο που εκδίδεται από κοινοποιηµένο φορέα. Το δικαίωµα χρήσης της σήµανσης CE αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα και τις εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν µε θετικό αποτέλεσµα. εν επιτρέπεται η σήµανση CE να χρησιµοποιηθεί για προϊόντα παραγόµενα σε άλλες εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η σήµανση CE πάνω σε προϊόντα δοµικών κατασκευών, συνοδευόµενη από τη δήλωση συµµόρφωσης του παραγωγού ή και το πιστοποιητικό του κοινοποιηµένο φορέα, υποδηλώνει ότι έχουν τηρηθεί από τον παραγωγό οι απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου, ενώ οι δηλωµένες τιµές ή κλάσεις χαρακτηριστικών µεγεθών που συνοδεύουν το CE, βοηθούν τους χρήστεςκαταναλωτές-µελετητές στην ορθή επιλογή των καταλληλότερων υλικών για κάθε χρήση.

3 1.3. Πιστοποίηση Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σηµαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών συµβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής. (CPD Παράρτηµα ΙΙΙ, 1) Εποµένως ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο συνδυάζει τις τεχνικές λειτουργίας και όλα τα µέτρα που επιτρέπουν τη διατήρηση και τον έλεγχο της πιστότητας του προϊόντος µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό επιτυγχάνεται µε ελέγχους και δοκιµές σε εξοπλισµό µετρήσεων, πρώτες ύλες και συστατικά, διεργασίες, µηχανήµατα και εξοπλισµό παραγωγής και τελικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοτήτων του υλικού των προϊόντων και χρησιµοποιώντας τα προκύπτοντα αποτελέσµατα. Ο φορέας επιθεώρησης ή πιστοποίησης, µετά από επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εκδίδει έκθεση επιθεώρησης, όπου τεκµηριώνει όλες τις αποδείξεις συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου σε σχέση µε τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και εκδίδει Πιστοποιητικό Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο Απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ περιγράφει το σύνολο των χαρακτηριστικών που µπορεί να διαθέτουν τα αδρανή που προορίζονται για σκυρόδεµα και καθορίζει τους εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιµές που πρέπει να διεξαχθούν ανά περίπτωση. Το ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα αδρανή, προσδιορίζονται από την προέλευση των αδρανών, το είδος των αδρανών και τις απαιτήσεις για την τελική χρήση. Το κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καθορίσει τα χαρακτηριστικά και τα επίπεδα τιµών τους. Τα χαρακτηριστικά που απαιτείται κατ ελάχιστο από το πρότυπο να αναγράφονται συνοψίζονται στον πίνακα 1 σύµφωνα µε την παράγραφο του εναρµονισµένου προτύπου και το σχετικό πρότυπο δοκιµών. Το κεφάλαιο 4 του προτύπου αφορά τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, το κεφάλαιο 5 τις φυσικές ιδιότητες και το κεφάλαιο 6 τις χηµικές ιδιότητες. Παρ. Χαρακτηριστικό Σχετικό πρότυπο 4.3 Κοκκοµετρική διαβάθµιση ΕΝ Περιεκτικότητα λεπτόκοκκου κλάσµατος ΕΝ Ποιότητα λεπτόκοκκου κλάσµατος ΕΝ 933-8, ΕΝ 933-9, ΕΝ Πετρογραφική ανάλυση ΕΝ Η.3 Αποδέσµευση επικίνδυνων ουσιών νοµοθεσία Πίνακας 1. Απαιτούµενα ελάχιστα χαρακτηριστικά αδρανών σκυροδέµατος βάση ΕΝ Ενδεχόµενη αναθεώρηση του ΚΤΣ θα πρέπει να καθορίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται µε βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τα οποία συνοψίζονται στον πίνακα 2.

4 Παρ. Χαρακτηριστικό Σχετικό πρότυπο 4.4 Σχήµα χονδρόκοκκων αδρανών ΕΝ 933-3, ΕΝ Ποσοστό κελυφών σε χονδρόκοκκα αδρανή ΕΝ Αντίσταση σε θρυµµατισµό (Los Angeles) ΕΝ Αντίσταση σε θρυµµατισµό (αντοχή σε κρούση) 5.3 Αντίσταση σε φθορά ΕΝ Για τελική στρώση επιφάνειας: - Τιµή επιταχυνόµενης στίλβωσης (PSV) - Αντίσταση σε επιφανειακή απότριψη (AAV) - Αντίσταση σε απότριψη από ελαστικά αυτοκινήτων ΕΝ ΕΝ , Α ΕΝ Πυκνότητα και απορρόφηση νερού ΕΝ Φαινόµενο βάρος ΕΝ Ανθεκτικότητα - Ανθεκτικότητα σε ψύξη - απόψυξη - Συστολή ξήρανσης - Αλκαλο-πυριτική αντίδραση ΕΝ /2 ΕΝ Περιεκτικότητα σε χλώριο ΕΝ Ενώσεις θείου ΕΝ Θειικά διαλυτά σε οξύ - Συνολική περιεκτικότητα θείου 6.4 Άλλα συστατικά ΕΝ Ανθρακούχες ενώσεις ΕΝ Πίνακας 2. Υπολειπόµενα χαρακτηριστικά αδρανών σκυροδέµατος βάση ΕΝ Για την πιστοποίηση των αδρανών απαιτείται να διεξαχθεί αρχική δοκιµή τύπου, η οποία ξαναγίνεται όποτε: α) πρόκειται να χρησιµοποιηθεί νέα πηγή αδρανών β) υπάρχει σηµαντική αλλαγή στη φύση των πρώτων υλών ή των συνθηκών παραγωγής που ενδέχεται να επηρεάσει τις ιδιότητες των αδρανών. Κατά τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο, ο κατασκευαστής υποχρεούται να διεξάγει δοκιµές µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα. Η ελάχιστη συχνότητα δοκιµών καθώς και η µέθοδος δοκιµής για κάθε περίπτωση, προσδιορίζεται στο Παράρτηµα Η του προτύπου Εµπειρία - Συµπεράσµατα από Πιστοποιήσεις Λατοµείων σε Ελλάδα και Κύπρο Από τον Μάιο του 2005 ο Φορέας Πιστοποίησης ΤÜV ΕΛΛΑΣ σε συνεργασία µε τον Γερµανικό Κοινοποιηµένο Φορέα για Πιστοποίηση Αδρανών Υλικών «LGA Bautechnik GmbH» έχουν επιθεωρήσει και πιστοποιήσει (υπό την κοινοποίηση του LGA) σηµαντικό αριθµό λατοµείων σε Ελλάδα και Κύπρο (επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος). Από αυτές τις επιθεωρήσεις προέκυψε ότι, αν και ο αριθµός των λειτουργούντων λατοµείων στην Ελλάδα είναι µεγάλος, η πιστοποίηση έχει καθυστερήσει και αναλογικά ο αριθµός των πιστοποιηµένων λατοµείων είναι µικρός σε σχέση µε την Κύπρο. Οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης (ας µην ξεχνάµε ότι καταληκτική ηµεροµηνία

5 εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων, των σχετικών µε τα Αδρανή ήταν η 01/06/2004), µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: Η Υπουργική Απόφαση 5328/122 από που είναι σχετική µε την υποχρεωτική πιστοποίηση συµµόρφωσης των αδρανών έχει εκδοθεί τον τελευταίο χρόνο, ενώ δεν έχει διεξαχθεί αναθεώρηση του ΚΤΣ 97 για το προσδιορισµό /τροποποίηση των απαιτούµενων δοκιµών/ορίων (όπως συνέβη παραδείγµατος χάριν αντίστοιχα για το Τσιµέντο), µε αποτέλεσµα να προκαλείται σύγχυση στους περισσότερους παραγωγούς αδρανών υλικών και τα λατοµεία να επιβαρύνονται µε την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων σύµφωνα µε διαφορετικά πρότυπα, ώστε να καλύπτουν και τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων και εκείνες των πελατών. Το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών Προτύπων (προϊόντων και δοκιµών) δεν είναι διαθέσιµα στην Ελληνική Γλώσσα, πράγµα που προκαλεί µεγάλες δυσκολίες στη κατανόηση και εφαρµογή τους. εν έχει καθοριστεί η αρχή επιτήρησης της αγοράς. Αντίθετα το Κράτος της Κύπρου εξέδωσε στις 8 Απριλίου 2006 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ της Επίσηµης Εφηµερίδας της ηµοκρατίας, Αρ. 3976, ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ Ι) τη «Κανονιστική ιοικητική Πράξη» Αρ. 177 περί των «Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα οµικών Κατασκευών) Κανονισµοί του 2003» για τον Καθορισµό των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Προϊόντων οµικών Κατασκευών κατά CYS EN 12620, CYS EN 13043, CYS EN & CYS EN 13242, συνοδευόµενο από τέσσερα Παραρτήµατα (ανάλογα µε τα υλικά) όπου θέτονται οι απαιτήσεις και τα όρια και υποχρεωτική ηµεροµηνία ισχύς του ιατάγµατος από 1 η Μαίου Το αποτέλεσµα είναι σχεδόν το σύνολο των Λατοµείων της Κύπρου να εφαρµόσει τα σχετικά Πρότυπα και να προχωρήσει σε πιστοποιήσεις των προϊόντων τους και το σηµαντικότερο οι προδιαγράφοντες, οι παραγωγοί και οι χρήστες να διαθέτουν τελικά κοινή «γλώσσα» επικοινωνίας. Πληροφοριακά, παραθέτουµε ακολούθως, σε γενικές γραµµές, τις απαιτήσεις (ελεγχόµενες ιδιότητες και καθορισµένα ή µη όρια µε βάση το µέγεθος των κόκκων τους, τη προέλευσή τους και ειδικές χρήσεις) που ισχύουν για τα Αδρανή Σκυροδέµατος στη Κύπρο, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράγραφος 2) του ανωτέρω αναφεροµένου ιατάγµατος: Σχήµα Αδρανών, Μέγεθος Αδρανών, Πυκνότητα Αδρανών, Περιεκτικότητα σε Παιπάλη, Ποιότητα παιπάλης, Αντοχή σε Κατακερµατισµό, Αντοχή σε Ολισθηρότητα, Περιεκτικότητα σε χλώριο, Θειικά ιαλυτά σε Οξύ, Συνολική Περιεκτικότητα Θείου, Απορροφητικότητα σε Νερό, Αντοχή σε Ψύξη Απόψυξη & Αντοχή σε Αλκαλοπυριτικές Αντιδράσεις Επιτήρηση της αγοράς Η επιτήρηση της αγοράς αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιβολή των οδηγιών νέας προσέγγισης. Ο σκοπός της επιτήρησης της αγοράς είναι να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις των εφαρµοστέων οδηγιών τηρούνται στο σύνολο της Κοινότητας. Οι πολίτες έχουν δικαίωµα σε ισοδύναµο επίπεδο προστασίας παντού ανά την ενιαία αγορά, ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος. Επιπλέον, η επιτήρηση της αγοράς είναι σηµαντική προς το συµφέρον των οικονοµικών παραγόντων, δεδοµένου ότι βοηθά στην εξάλειψη του αθέµιτου ανταγωνισµού. Το άρθρο 10 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζουν τήρηση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από τη συνθήκη. Εποµένως, η επιβολή της νοµοθεσίας αποτελεί υποχρέωση των κρατών µελών και η επιτήρηση της αγοράς είναι ένα κρίσιµο εργαλείο για την επιβολή των οδηγιών νέας προσέγγισης, ιδίως

6 λαµβάνοντας µέτρα ώστε να ελέγχεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των εφαρµοστέων οδηγιών, ότι αναλαµβάνεται δράση ώστε τα µη συµµορφούµενα προϊόντα να υποχρεώνονται σε συµµόρφωση και να επιβάλλονται κυρώσεις όταν αυτό είναι απαραίτητο. Οι αρχές επιτήρησης της αγοράς πρέπει να έχουν τους απαραίτητους πόρους και αρµοδιότητες για τις εν λόγω δραστηριότητες επιτήρησης, να διασφαλίζουν την τεχνική αρµοδιότητα και την επαγγελµατική ακεραιότητα του προσωπικού τους και να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και ισότιµο, τηρώντας παράλληλα την αρχή της αναλογίας. Η επιτήρηση της αγοράς περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια: 1. οι εθνικές αρχές επιτήρησης πρέπει να παρακολουθούν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας, η οποία ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες νέας προσέγγισης και, 2. κατά συνέπεια, όταν είναι απαραίτητο, να αναλαµβάνουν δράση ώστε να αποκαθίσταται η συµµόρφωση. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των οδηγιών συνήθως προβλέπει ότι οι αρχές επιτήρησης πρέπει: να ενεργούν σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές και τους προµηθευτές να αναλαµβάνουν κατάλληλη δράση εναντίον του προσώπου το οποίο τοποθέτησε τη σήµανση CE σε µη συµµορφούµενο προϊόν και εναντίον εκείνων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη µη συµµόρφωση του προϊόντος και να έχουν τη δυνατότητα να προειδοποιούν τα άτοµα ότι ενδέχεται να ευρίσκονται σε κίνδυνο, να καταστρέφουν επικίνδυνα προϊόντα και να απαγορεύουν την εξαγωγή τους, να απαγορεύουν τη χρήση τέτοιου είδους προϊόντων και να απαιτούν την ανάκληση πιστοποιητικών. Στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να αναστέλλουν την παράδοση των προϊόντων: όταν συναντούν προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία ως προς την ύπαρξη σοβαρού και άµεσου κινδύνου στην υγεία και την ασφάλεια, ή όταν συναντούν προϊόντα, τα οποία δεν συνοδεύονται από έγγραφο ή δεν φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων. Στην Ελλάδα δεν έχουν ακόµα δραστηριοποιηθεί οι εθνικές αρχές επιτήρησης για τα περισσότερα προϊόντα, µε αποτέλεσµα να κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα χωρίς τους απαιτούµενους ελέγχους και τα οποία εγκυµονούν κινδύνους στους καταναλωτές. Οι τελευταίες περιπτώσεις µε επικίνδυνα προϊόντα επιβεβαιώνουν την παντελή έλλειψη επιτήρησης της αγοράς και την πληµµελή παρουσία του κρατικού µηχανισµού. Παράλληλα το καταναλωτικό κοινό, απαξιεί τα προϊόντα µε σήµανση CE µη γνωρίζοντας την κρισιµότητα της ύπαρξης σήµανσης, καθώς δεν είναι ενηµερωµένο και ο κρατικός φορέας δεν έχει ευαισθητοποιηθεί ανάλογα. Εποµένως, η επιτήρηση της αγοράς είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι βοηθά στην εξάλειψη του αθέµιτου ανταγωνισµού και η ανάγκη δηµιουργίας ελληνικού φορέα επιτήρησης της αγοράς στο προϊόντα δοµικών κατασκευών κρίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική, καθώς όλο και περισσότερα προϊόντα εξαγγέλλουν καθηµερινά ότι εναρµονίζονται προς τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

7 H «ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», τα Λατοµεία «Β.ΤΣΟΚΑΝΗ», η «ΤΕΡΝΑ», τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ» είναι µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου που εµπιστεύτηκαν την TÜV HELLAS για την πιστοποίηση των λατοµείων τους. Ακολουθεί κατάλογος µε τις πιστοποιήσεις λατοµείων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της 89/106/ΕΟΚ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα