ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι ζυγοί, πλάστιγγες ή γεφυροπλάστιγγες που υπόκεινται σε «νόμιμο» έλεγχο και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές οφείλουν: i. να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση ii. να έχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση και iii. να λειτουργούν εντός των κατά το νόμο προβλεπομένων ορίων σφάλματος. 2. Τί είναι αυτό που αναζητώ όταν επιλέγω όργανο ζύγισης για την επιχείρησή μου, έτσι ώστε να πραγματοποιώ μ αυτό εμπορικές συναλλαγές? Κατ αρχήν ελέγχω αν το ζυγιστικό όργανο έχει με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις εξής δύο επισημάνσεις: τη σήμανση και ταυτόχρονα τη μετρολογική σήμανση Η σήμανση CE εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά όσων προϊόντων πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας (π.χ. σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος) και αποτελεί βασικό δείκτη συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τη νομοθεσία. Τη σήμανση CE τοποθετούν στα προϊόντα τους οι κατασκευαστές. Τοποθετώντας τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, οι κατασκευαστές δηλώνουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες: Η μετρολογική σήμανση Μ είναι ένα τετράγωνο σήμα διαστάσεων τουλάχιστον 12,5 mm x 12,5 mm, πράσινου χρώματος, με ένα κεφαλαίο Μ μαύρου χρώματος στο κέντρο. Τοποθετείται ταυτόχρονα με τη σήμανση CE και εξασφαλίζει ότι το όργανο έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/23/ΕΚ για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης. 3. Μετά τις παραπάνω δύο επισημάνσεις, τί άλλο εξετάζω? Μ Εξετάζω την πινακίδα σήμανσης του οργάνου για το αν περιλαμβάνονται οι εξής απαραίτητες πληροφορίες: Υπ. Ανάπτυξης - Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

2 ο αριθμός του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου ΕΚ, το σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή (μάρκα), η κατηγορία ακριβείας, μέσα σε ωοειδές πλαίσιο ή μεταξύ δυο οριζόντιων γραμμών συνδεόμενων με δύο ημικύκλια, η μέγιστη δυναμικότητα υπό τη μορφή Max, η ελάχιστη δυναμικότητα υπό τη μορφή Min, η υποδιαίρεση ελέγχου, υπό τη μορφή e = (βήμα του ζυγού), τα δυο τελευταία ψηφία του έτους που τοποθετήθηκε την σήμανση CE, ο κωδικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που αξιολόγησε τη συμμόρφωση του οργάνου ο σειριακός αριθμός (serial number) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΜΑΡΚΑ) ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΤΥΠΟΣ- ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ CERTIF No: T 1234 MODEL: B1 SERIAL No: ABCDEF S.A. 12 Max= 30 kg Min= 200 g 0652 e= 10 g T= -15 kg OPERATING TEMPERATURE : -5 O C / 40 O C III M ΚΛΑΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ (βήμα) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΑΡΟ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 4. Η σωστή επισήμανση του οργάνου είναι αρκετή? Όχι, η σωστή επισήμανση και μόνο, δεν είναι αρκετή. Πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη τεκμηρίωση του οργάνου ζύγισης, δηλαδή να υπάρχουν τα Πιστοποιητικά/Δηλώσεις με τα αποία αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την καλή λειτουργία του οργάνου, που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Όταν κατά τον έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές διαπιστώνεται οτι δεν υπάρχει η τεκμηρίωση, στο χρήστη αλλά και στον κατασκευαστή/εισαγωγέα/διανομέα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα. Γιαυτό πάντα επιλέγω όργανα τα οποία συνοδεύονται από: i. Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ (EC Type Approval/Examination Certificate) Υπ. Ανάπτυξης - Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 2

3 ii. Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή για την οδηγία 2009/23/ΕΚ ή την προγενέστερη 90/384/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Declaration of Conformity) iii. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity) 5. Υπάρχει άλλη επισήμανση του οργάνου ζύγισης εκτός από τα παραπάνω? Όταν το όργανο ζύγισης έχει ελεγχθεί αρχικά (επαληθευτεί), από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου (κοινοποιημένος οργανισμός) προτού αυτό εκτεθεί προς πώληση, τότε η Δ/νση Μετρολογίας εκδίδει το παραπάνω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και ταυτόχρονα έχει τοποθετηθεί επί του οργάνου σήμα σε σχήμα ρόμβου, μπλε χρώματος, που φέρει το εθνόσημο και αναγράφει: «Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/νση Μετρολογίας - Αρχικός Έλεγχος». Εάν το όργανο δεν φέρει το παραπάνω σήμα ενδεχομένως η επαλήθευση να έχει γίνει από κάποιο άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος και έχει εκδώσει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, αλλά δεν έχει την υποχρέωση τοποθέτησης κάποιου αντίστοιχου σήματος. Αν δεν υπάρχει καθόλου Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, τότε σημαίνει ότι δεν έχει διενεργηθεί Επαλήθευση πριν την πρώτη χρήση, οπότε και επιλέγω κάποιο άλλο ζυγιστικό που να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά/Δηλώσεις. 6. Κι αν οι σημάνσεις δεν είναι όπως περιγράφονται παραπάνω? Τότε επιλέγω ένα άλλο όργανο που οι σημάνσεις του να συμμορφώνονται με τα παραπάνω, άλλως σε ενδεχόμενο έλεγχο, από τις υπηρεσίες ελέγχου, θα σημειωθεί η σχετική παράβαση και θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα. 7. Αντί για «πράσινο Μ» το όργανο φέρει «κόκκινο Μ». Είναι το ίδιο? Όχι, το όργανο αυτό δεν είναι κατάλληλο για εμπορικές συναλλαγές, αλλά προορίζεται αποκλειστικά για ιδία, οικιακή ή εργαστηριακή χρήση, διότι απαγορεύεται η χρήση των ζυγών με «κόκκινο Μ» για εμπορικές συναλλαγές. Ένα τέτοιο όργανο μπορεί να χρησιμοποιείται π.χ. στο εργαστήριο παραγωγής ειδών αρτοποιείου, για τον υπολογισμό του βάρους των υλικών για την παρασκευή των αρτοσκευασμάτων, αλλά όχι για τη λιανική πώληση των αρτοσκευασμάτων στο κατάστημα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ζυγοί με «κόκκινο Μ» για εμπορικές συναλλαγές επιβάλλονται στους χρήστες οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα. 8. Σε ποιους ελέγχους υποβάλλονται οι ζυγοί και πότε; Εκτός από την Επαλήθευση, προ της πρώτης χρήσης τους, για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας τους, που γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή, τα ζυγιστικά όργανα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές υπόκεινται μία φορά κάθε χρόνο σε «Περιοδικό Έλεγχο» από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, επικολλάται το σχετικό σήμα, που φέρει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους ελέγχου και εισπράττονται τέλη Περιοδικού Ελέγχου, τα οποία βαρύνουν το χρήστη. Υπ. Ανάπτυξης - Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 3

4 Εκτός από τον Περιοδικό Έλεγχο διενεργούνται και Έκτακτοι έλεγχοι, τόσο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου όσο και από τη Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τους οποίους όμως δεν καταβάλλονται τέλη. 9. Πού πρέπει τοποθετούνται οι ζυγοί που χρησιμοποιούνται για απευθείας πώληση στο κοινό; Οι ζυγοί που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση τροφίμων ή άλλων αγαθών, πρέπει να τοποθετούνται από τους πωλητές σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή με την ένδειξη του βάρους. Στην περίπτωση ζυγών με ένδειξη τιμής, ο αγοραστής πρέπει να έχει, εκτός του βάρους και οπτική επαφή με την τιμή ανά kg και τη συνολική τιμή του ζυγιζόμενου προϊόντος. Στους ζυγούς με τους οποίους υπολογίζεται η τιμή του ζυγιζόμενου προϊόντος, οι ενδείξεις βάρους και πληρωτέου ποσού πρέπει να εμφανίζονται για αρκετό χρόνο ώστε να είναι δυνατό να τις διαβάσει ο πελάτης σωστά. Μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης από τους χρήστες επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα. 10. Τί συμβαίνει με τους «παλαιούς» ζυγούς; Ζυγοί, που η κυκλοφορία τους εγκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης πριν το 1993, θεωρούνται «παλαιοί» και απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά, προς πώληση. Τα εν λόγω ζυγιστικά όργανα που είναι ήδη σε χρήση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των κατά νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος. 11. Ποια είναι τα κατά νόμο προβλεπόμενα όρια σφάλματος ενός ζυγού, που χρησιμοποιείται για εμπορικές συναλλαγές? Τα κατά το νόμο προβλεπόμενα όρια σφάλματος των ζυγών περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Φ2-376/1993 (ΦΕΚ 284/Β/1993) Παράρτημα 1, και για ζυγούς της συνήθους κατηγορίας III, που είναι και η συνηθέστερη κατηγορία ζυγών για εμπορική χρήση, τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα κατά την χρήση, ανά περιοχή ζύγισης του ζυγού, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (m) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΦΑΛΜΑ 0 < m 500 e ± 1 e 500 e < m 2000 e ± 2 e 2000 e < m e ± 3 e Όπου m είναι το ζυγιζόμενο φορτίο και e η υποδιαίρεση του ζυγού. Υπ. Ανάπτυξης - Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 4

5 Παράδειγμα: Έστω ζυγός δυναμικότητας Max=30 kg και υποδιαίρεσης e=10 g. Ορίζουμε πρώτα τις περιοχές ζύγισης: 500 e=500 x 10=5.000 g=5 kg, 2000 e=2000 x 10= g=20 kg, e= g= 100 kg (επειδή ο ζυγός έχει μέγιστη δυναμικότητα 30 kg, η τρίτη περιοχή ζύγισης εκτίνεται μέχρι τα 30 kg). Μετά υπολογίζουμε τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα, σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα: ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (m) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΦΑΛΜΑ 0 < m 5 kg ± 10 g 5 kg < m 20 kg ± 20 g 20 kg < m 30 kg (Max) ± 30 g 12. Πώς εξασφαλίζω ότι ο ζυγός που θα αγοράσω λειτουργεί εντός των νομίμων ορίων σφάλματος? Πριν αγοράσω τον ζυγό, βεβαιώνομαι ότι συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το οποίο και εξασφαλίζει ότι ο ζυγός έχει υποστεί επαλήθευση. Κατά την χρήση ελέγχω σε τακτά χρονικά διαστήματα την λειτουργία του ζυγού εντός των κατά νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος, που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως εξής: i. Χρησιμοποιώντας πρότυπα βάρη που διατίθενται συνήθως στα ίδια σημεία πώλησης με τους ζυγούς. ii. Αντί του πρότυπου βάρους, χωρίς όμως την απαιτούμενη ακρίβεια, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κάποιο «γνωστό» βάρος, όπως προσυσκευασμένο προϊόν, που αναγράφει το ονομαστικό βάρος του καθαρού περιεχομένου του επί της συσκευασίας του. iii. Εναλλακτικά, μπορεί να συγκρίνει κανείς τα αποτελέσματα ζύγισης με άλλο ζυγό, για τον οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί εντός των κατά νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος. iv. Τέλος, μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε διαπιστευμένα εργαστήρια για τη διενέργεια «διακρίβωσης» του ζυγιστικού οργάνου. Με τη «διακρίβωση» ελέγχονται διάφοροι παράμετροι όπως γραμμικότητα, επαναληπτικότητα και εκκεντρότητα και εκδίδεται Πιστοποιητικό διακρίβωσης. 13. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τους ζυγούς? Κ.Υ.Α. Φ2-376/1993 (ΦΕΚ 284/Β/1993), όπως ισχύει Οδηγία 2009/23/ΕΚ (Κωδικοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης) Κατάλογος εγκεκριμένων ηλεκτρονικών ζυγών στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, στο σύνδεσμο: Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Τμήμα Μάζας (Αθ. Δέσης, Γ. Κοττά) τηλ.: , fax: , Υπ. Ανάπτυξης - Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 5

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4177 Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα