Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)"

Transcript

1 Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν σε µια ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά πολύ µεγαλύτερη, τα κράτη µέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), αποφάσισαν να θεσπίσουν ενιαίους κανόνες και προδιαγραφές για τα προϊόντα τους. Στο χώρο της κατασκευής η προσπάθεια αυτή µετουσιώθηκε µε την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (για τα προϊόντα που προορίζονται σε δοµικές κατασκευές που διεθνώς αναφέρεται ως CPD), όπου τίθενται οι βασικές απαιτήσεις µε στόχο κυρίως την ασφάλεια των χρηστών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ που αφορά τη σήµανση CE. Όπως και για τις περισσότερες Οδηγίες της νέας και της σφαιρικής προσέγγισης, έχει εφαρµογή στα προϊόντα που διακινούνται στα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, καθώς και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) πλην της Ελβετίας, δηλαδή συνολικά σε 29 χώρες. Εξαιτίας και της ευρύτητας των προϊόντων που περιλαµβάνονται και κατά συνέπεια της ποικιλοµορφίας των προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα οµικά Υλικά αποτελεί την πλέον περίπλοκη Οδηγία Νέας Προσέγγισης. Οι βασικές απαιτήσεις των προϊόντων, που τίθενται από την Οδηγία, είναι οι εξής: 1 Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2 Πυρασφάλεια 3 Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 4 Ασφάλεια χρήσης 5 Προστασία κατά του θορύβου 6 Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας Με βάση τις παραπάνω έξι βασικές απαιτήσεις, εκδίδονται πρότυπα από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης (CEN, CENELEC κλπ.), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιµοποιείται Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ). Σε αντίθεση µε άλλες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, οι βασικές απαιτήσεις δεν έχουν εφαρµογή άµεσα στα προϊόντα. Η απόδοσή τους αποκτά σηµασία µόνο όταν ενσωµατώνονται στο έργο. Για την εφαρµογή της Οδηγίας και των εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων στα προϊόντα, έχουν δηµιουργηθεί 6 εναλλακτικά συστήµατα αξιολόγησης της (Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας). Σύντοµη περιγραφή των συστηµάτων βεβαίωσης της, καθώς και η ενδεχόµενη εµπλοκή Κοινοποιηµένου Φορέα, παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: ΣΑΣ* Σύντοµη περιγραφή Βάση σήµανσης CE Κοινοπ.

2 1/1+ Πιστοποίηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που εφαρµόζει ο κατασκευαστής και δοκιµές σε δείγµατα προϊόντων 2/2+ Πιστοποίηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 3 Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή και αρχική δοκιµή τύπου σε εργαστήριο 4 Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο και αρχική δοκιµή τύπου από τον κατασκευαστή *ΣΑΣ: σύστηµα Αξιολόγησης της Συµµόρφωσης. συνοδευόµενη από πιστοποιητικό προϊόντος συνοδευόµενη από πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εργοστασίου φορέας Οργανισµός πιστοποίησης Οργανισµός πιστοποίησης Εργαστήριο οκιµών - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από την Οδηγία (κεφ. Ι, άρθρ. 1, 2) «Προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού µηχανικού. Με βάση αυτόν τον ορισµό, διαφαίνεται ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία, παρουσιάζουν µια ευρύτητα τοµέων παραγωγής και βιοµηχανίας: από λατοµεία αδρανών υλικών για έργα οδοποιίας, σκυρόδεµα ή έρµα σιδηροδρόµου, µέχρι µεγάλες βιοµηχανίες παραγωγής τσιµέντου, δοµικού χάλυβα ή αντλιών πυρόσβεσης από τούβλα τοιχοποιίας µέχρι ηλεκτρονικά συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού. Ο τρόπος αξιολόγησης της του εκάστοτε προϊόντος καθορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος που είναι τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. Χαρακτηριστικό των εναρµονισµένων προτύπων αποτελεί η ύπαρξη Παραρτήµατος ΖΑ, όπου περιλαµβάνει τους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης της που έχουν καθοριστεί από τις εντολές τυποποίησης, ανάλογα µε τη κρισιµότητα των βασικών απαιτήσεων και την σκοπούµενη χρήση του προϊόντος. Για την εφαρµογή της Οδηγίας απαιτείται να γίνει αρχική δοκιµή τύπου των προϊόντων και να εφαρµόζεται διαρκής έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο. Ανάλογα µε το σύστηµα αξιολόγησης της του προϊόντος, η αρχική δοκιµή τύπου ή/και η επιθεώρηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο µπορεί να αποτελεί καθήκον ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης που έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγκεκριµένη διεργασία. Σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει σηµαντική απαίτηση ασφάλειας, καθώς δεν προβλέπεται να συµµετέχουν στη µηχανική αντοχή και ευστάθεια ή στην πυρασφάλεια µιας κατασκευής, αρκεί αρχική δοκιµή τύπου των προϊόντων και παρακολούθηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από τον παραγωγό.

3 Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σηµαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών συµβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής. (CPD Παράρτηµα ΙΙΙ, 1). Ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο, ακολουθεί εν γενεί τις αρχές των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και προσεγγίζει κατά πολύ τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Γι αυτό το λόγο προτείνεται η πιστοποίηση του εργοστασίου σύµφωνα µε το ISO Ο ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αφού περάσανε περισσότερο από 15 χρόνια εφαρµογής της Οδηγίας, προέκυψε η ανάγκη για ένα εναρµονισµένο νοµοθετικό πλαίσιο, η ανάγκη αποσαφήνισης στα θεµελιώδη στοιχεία της Οδηγίας, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν αρκετά περιθώρια για απλούστευση. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν επίσης ανησυχίες σχετικά µε τις επιπτώσεις της στις ΜΜΕ, ενώ ζητήθηκε και ενίσχυση της αξιοπιστίας ολόκληρου του συστήµατος, προκειµένου να αποκτήσει περισσότερη εγκυρότητα και αναγνωρισιµότητα η σήµανση CE. Τελικά αποφασίστηκε η θέσπιση εναρµονισµένου νοµοθετικού πλαισίου µε αντικατάσταση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ από κανονισµό προκειµένου να καθοριστούν καλύτερα οι στόχοι της κοινοτικής νοµοθεσίας και να εφαρµοστεί απ ευθείας σε όλα τα κράτη µέλη. Με αυτό τον τρόπο, αναµένεται να αποφευχθεί το πρόβληµα της αποκλίνουσας ερµηνείας και εφαρµογής από τα κράτη µέλη. Με βάση τα περιθώρια για βελτίωση που εντοπίστηκαν, στο νέο κανονισµό: - δίνεται απλουστευµένη πρόσβαση στη σήµανση CE για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, όταν τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά δεν δηµιουργούν σηµαντικές ανησυχίες ασφάλειας - ενθαρρύνονται οι φορείς τυποποίησης και αξιολόγησης να αντικαταστήσουν τη δοκιµή µε άλλες µεθόδους - η θέσπιση της ειδικής τεχνικής τεκµηρίωσης (ΕΤΤ) θα διευκολύνει την ανταλλαγή των αποτελεσµάτων των δοκιµών οι οποίες διενεργούνται από έναν τρίτο, καθώς και τη διαδοχική χρήση των αποτελεσµάτων των δοκιµών - τα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας µειώνονται από 6 σε 5 µε την κατάργηση του πρώην συστήµατος 2 - γίνεται απλούστευση του πρώην συστήµατος 1+, µε την κατάργηση της δοκιµής ελέγχου στο εργοτάξιο και στην αγορά (Το σύστηµα αυτό, το οποίο είναι το πιο απαιτητικό σύµφωνα µε την Οδηγία, απαιτεί, πέραν των δοκιµών που διενεργούνται στη µονάδα παραγωγής πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ένα σύνολο δοκιµών που µπορούν να διενεργηθούν στο προϊόν το οποίο είτε κυκλοφορεί ήδη στην αγορά είτε βρίσκεται στο εργοτάξιο. Η απαίτηση για τέτοιες δοκιµές αποσύρθηκε.) - καθιερώνονται οι «δοκιµές µαρτυρίας», δηλαδή η δυνατότητα διενέργειας δοκιµών στη µονάδα παραγωγής του κατασκευαστή, προκειµένου να αποφευχθεί η µετακίνηση δειγµάτων των προϊόντων στο εργαστήριο του κοινοποιηµένου οργανισµού.

4 Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΜΕ ΤΟ Π 334/94 ΣΤΙΣ ΈΚΤΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Προϊόν Υπ. Απόφαση ΦΕΚ Ηµ/νία πλήρους εφαρµογής Κοινά τσιµέντα Αποφ. 537/Β/ /50504/02 Πρόσθετα σκυροδέµατος, Αποφ. 6310/41/06 427/Β/ κονιαµάτων και ενεµάτων Γεωϋφάσµατα Αποφ. 6310/41/06 427/Β/ Εφέδρανα Αποφ. 6310/41/06 427/Β/ Μόνιµα συστήµατα Αποφ. 6310/41/06 427/Β/ πυρόσβεσης Πλάκες πεζοδροµίων και Αποφ. 6310/41/06 427/Β/ κράσπεδα από φυσικούς λίθους Αδρανή δοµικών έργων Αποφ. 5328/ /Β/ Βιοµηχανικώς παραγόµενα Αποφ. 9451/208/07 815/Β/ θερµοµονωτικά προϊόντα Προϊόντα από φυσικούς και Αποφ. 973/Β/ διακοσµητικούς λίθους 10976/244/07 Ιστοί φωτισµού Αποφ. οικ 1557/Β/ /337 Στοιχεία τοιχοποιίας Αποφ. οικ 1557/Β/ /340 δοµική άσβεστος Αποφ. οικ 1870/Β/ Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα 18174/393 Αποφ / /Β/ Επιχρίσµατα τοιχοποιΐας Αποφ / /Β/ Κονιάµατα τοιχοποιίας Αποφ / /Β/ Παράθυρα και εξωτερικά Αποφ / /Β/ συστήµατα θυρών για πεζούς Εξώφυλλα και Εξωτερικές Αποφ / /Β/ Περσίδες Συστήµατα Πυρανίχνευσης Αποφ. 1782/63 210/Β/ και Συναγερµού Πετάσµατα Όψεων, Πόρτες για Χώρους Βιοµηχανικούς, Εµπορικούς και Στάθµευσης και Ύαλος για οµική Χρήση Αποφ. 1781/62 210/Β/ Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης Αποφ. 1783/64 210/Β/

5 Η TÜV HELLAS που δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων και στην πιστοποίηση των προϊόντων δοµικών κατασκευών σε συνεργασία µε κοινοποιηµένους οργανισµούς του εξωτερικού, έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (ΕΣΥ ) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN και έχει επιθεωρήσει περίπου 100 εργοστάσια (θέσεις παραγωγής) σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας εξειδικευµένες υπηρεσίες που καθιστούν ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές. Η επιθεώρηση του φορέα βασίζεται στον έλεγχο της παραγωγής που διεξάγει ο παραγωγός, επαληθεύοντας τις διεργασίες ελέγχου των προϊόντων, την καταλληλότητα του εργαστηρίου όπου διεξάγονται οι δοκιµές και τη συµµόρφωση του τελικού προϊόντος που προορίζεται για τις κατασκευές µε το εναρµονισµένο πρότυπο και τη δήλωση του παραγωγού. Η TÜV HELLAS προσφέρει υπηρεσίες φορέα πιστοποίησης στο σύνολο των προϊόντων δοµικών κατασκευών, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: - αδρανή σκυροδέµατος, αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων, αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών, αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές κονίες ή µη σταθεροποιηµένων για χρήση στα τεχνικά έργα και στα έργα οδοποιίας και ελαφρά αδρανή - τσιµέντα κάθε είδους - πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - δοµική άσβεστος - θερµοµονωτικά προϊόντα βιοµηχανικώς παραγόµενα όπως ορυκτοβάµβακα, εξηλασµένη πολυστερίνη, διογκωµένη πολυστερίνη και συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS) - ιστοί φωτισµού από σκυρόδεµα, χάλυβα, αλουµίνιο και ινοπλισµένο πολυµερές - στοιχεία τοιχοποιίας (κεραµικά και ασβεστοπυριτικά τούβλα, τσιµεντόλιθους, τούβλα από ποροµπετόν και από φυσικούς ή τεχνιτούς λίθους) - χάλυβες δοµικών κατασκευών (κοιλοδοκοί και µορφοχάλυβες) - ξύλινα πανώ για δοµική χρήση όπως µοριοσανίδες, κόντρα-πλακέ, ινοσανίδες (MDF), OSB, LVL και πανέλα από συµπαγές ξύλο - εξοπλισµός πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, κοµβία συναγερµού, σειρήνες, πίνακες κλπ.)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 11. Σήµανση CE Ενας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10)

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΙΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΙΙ ΒΕΛΤ ΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΙΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά Ο Κλάδος των οµικών Υλικών Εισηγητής: Στέφανος Τζιρίτης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Β Αντιπρόεδρος Σ.Β.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009 1 Κυρίες και κύριοι, Ως δοµικό υλικό σύµφωνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα