Κένηπα Σεσνηθού Διέγσος (ΚΣΔΟ) Ννκνζεζία θαη εξγαζίεο ειέγρνπ Ορεκάησλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κένηπα Σεσνηθού Διέγσος (ΚΣΔΟ) Ννκνζεζία θαη εξγαζίεο ειέγρνπ Ορεκάησλ"

Transcript

1 ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ MHXANΙΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ-ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Κένηπα Σεσνηθού Διέγσος (ΚΣΔΟ) Ννκνζεζία θαη εξγαζίεο ειέγρνπ Ορεκάησλ ΚΑΡΑΜΠΑΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ: m5296 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ : m ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΘΩΑΝΝΗ

2 Πεπηεσόµενα ειίδα Δηζαγσγή Βαζηθέο Αξρέο πζηήµαηνο Πνηφηεηαο Η.Κ.Σ.Δ.Ο ξνη θαη νξηζµνί Αµεξνιεςία, αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα Οξγάλσζε ΗΚΣΔΟ Οξγαλφγξαµµα ηνπ Φνξέα Πξνζσπηθφ Διεγθηέο Λνηπφ πξνζσπηθφ Δθπαίδεπζε Πεξηβάιινλ, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζµφο Πεξηβάιινλ Δγθαηαζηάζεηο Δμνπιηζµφο πµµφξθσζε εμνπιηζµνχ Γηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζµνχ Αξρείν εμνπιηζµνχ Απφξξεην θαη Αζθάιεηα, Δρεµχζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ Δπηζεσξήζεηο απφ Οξγαληζµνχο Κεθάιαην Γεχηεξν: πλεδξηάζεηο πζηήµαηνο Πνηφηεηαο Αλαζθνπήζεηο Γηνίθεζεο πµβνχιην Πνηφηεηαο Μέιε ηνπ ζπµβνπιίνπ Πνηφηεηαο Αληηθείµελν ηνπ πµβνπιίνπ Πνηφηεηαο Γεληθέο ζπλειεχζεηο ειεγθηψλ χζηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ειεγθηψλ Θέµαηα Γεληθήο πλέιεπζεο Διεγθηψλ Κεθάιαην Σξίην: Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο Πξνγξαµµαηηζµφο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο Έγγξαθα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο εµεία πνπ πξαγµαηνπνηείηαη ε επηζεψξεζε Κεθάιαην Σέηαξην: Με πµµνξθψζεηο Με πµµνξθψζεηο Δληνπηζµφο Με πµµφξθσζεο Καηαγξαθή ηεο µε ζπµµφξθσζεο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο Άξζε Με πµµφξθσζεο Κεθάιαην Πέµπην: Δμνπιηζµφο Πξνµήζεηα Γηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζµνχ Γηαθξίβσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεγθηηθνχ εμνπιηζµνχ Σξέρσλ έιεγρνο θαη ηξέρνπζα ζπληήξεζε εμνπιηζµνχ Γηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ µεραλεµάησλ Μέηξα πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ θαη εθαξµφδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΗΚΣΔΟ Μέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο Κεθάιαην Έθην: Γηνίθεζε Διεγθηψλ

3 6.1 Γηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε ειεγθηψλ Καηάξηηζε θαθέινπ πξνζσπηθνχ Δμνπζηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Πξφζιεςε λένπ ειεγθηή θαη ελζσµάησζε ηνπ ζην ζχζηεµα πνηφηεηαο Αιιαγή Κέληξνπ Αλάζεζε ή αλάθιεζε εμνπζηνδφηεζεο ειεγθηή Παξαθνινχζεζε ηεο δηαηήξεζεο επάξθεηαο ηνπ ειεγθηή Έιεγρνο γλψζεσλ µε αξλεηηθά απνηειέζµαηα Κπξψζεηο Κεθάιαην έβδνµν : Γηαρείξηζε Γειηίσλ Γηαρείξηζε Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ (Γ.Σ.Δ) Σαμηλφµεζε θαη αξρεηνζέηεζε Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ (αληίγξαθα) Απψιεηα ή θινπή θαλνληζηηθνχ εγγξάθνπ Γειηίν Σερληθνχ ειέγρνπ Απφδεημε πιεξσµήο Πξνζηαζία ελάληηα ζηελ θινπή θαη ζηελ θαηάρξεζε Κεθάιαην φγδνν: Δηδνπνίεζε Αξρψλ Δηδνπνίεζε αξρψλ Πεξηπηψζεηο εηδνπνίεζεο αξµνδίσλ αξρψλ Κεθάιαην Έλαην: Έθδνζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ Γεληθά Γηαδηθαζία έθδνζεο ΚΔΚ ζηα πιαίζηα ηνπ αξρηθνχ ή πεξηνδηθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ΚΔΚ Γηαδηθαζία απηφλνµεο έθδνζεο ΚΔΚ Κεθάιαην Γέθαην : Γηαδηθαζία Σερληθνχ Διέγρνπ Τπνδνρή ησλ πειαηψλ Γηαδηθαζία Σερληθνχ Διέγρνπ Γηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Σαπηφηεηαο ηνπ Ορήµαηνο Έιεγρνο ηαπηφηεηαο νρήµαηνο Γηαδηθαζία Διέγρνπ ησλ Καπζαεξίσλ Ο Αλαιπηήο Καπζαεξίσλ Σν Νεθειφµεηξν Γηαδηθαζία Διέγρνπ Απηφµαηεο γξαµµήο µε ην Απνθιηζηφµεηξν, ην Αµνξηηζεξφµεηξν, ην Φξελφµεηξν θαη ην Φσηφµεηξν Σν Απνθιηζηφµεηξν Σν Αµνξηηζεξφµεηξν Σν Φξελφµεηξν Φσηφµεηξν Γηαδηθαζία ηνπ Οπηηθνχ Διέγρνπ Σν Σδνγφµεηξν Ο Γξχινο ιάθθνπ Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ηάζµεο Θνξχβνπ µε ην Ζρφµεηξν Πεδία ειέγρνπ πνπ ειέγρνληαη ζηα ΗΚΣΔΟ Γηαδηθαζία Διέγρνπ Τγξαεξηνθίλεησλ Ορεµάησλ Τπνδνρή ηνπ νρήµαηνο Σερληθφο έιεγρνο ηνπ Τγξαεξηνθίλεηνπ νρήµαηνο

4 Έιεγρνο ησλ δηαξξνψλ πγξαεξίνπ Κεθάιαην Δλδέθαην : Δθνχζηνο Σερληθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο πξνο ηαμηλφµεζε νρεµάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νρεµάησλ Πξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ νρήµαηνο θαη έγγξαθα Αηαμηλφµεηα νρήµαηα Δθπαηδεπηηθά νρήµαηα Δθνχζηνο Σερληθφο Έιεγρνο Γηεμαγσγή ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ Αηαμηλφµεηα νρήµαηα Δθπαηδεπηηθά νρήµαηα (εηδηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο) Δηδνπνίεζε αξρψλ Αηαμηλφµεηα νρήµαηα Μεζνδνινγία θαηαρψξεζεο ειιείςεσλ ζηα Σ.Δ (εθπαηδεπηηθά νρήµαηα) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΛΟΓΟ...95 Βηβιηνγξαθία

5 Δηζαγυγή Σα µεραλνθίλεηα νρήµαηα πνπ είλαη εγγεγξαµµέλα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα ξπµνπιθνχµελα θαη ηα εµηξπµνπιθνχµελά ηνπο,ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν. Tα νρήµαηα πνπ ηαμηλνµνχληαη ζηε ρψξα µαο σο θαηλνχξγηα ππφθεηληαη ζε πξψην ηερληθφ έιεγρν ηέζζεξα έηε απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ γηα ηα ειαθξά νρήκαηα (Η.Υ θαη θνξηεγά πνπ ην βάξνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 3,5 ηφλνπο) θαη ηα δίθπθια θαη έλα έηνο απφ ηελ αλσηέξσ εµεξνµελία γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο νρεµάησλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαλνληθφ πεξηνδηθφ έιεγρν ζχµθσλα µε ηελ πξνβιεπφµελε ζπρλφηεηα ησλ δχν ρξφλσλ. Tα νρήµαηα πνπ ηαμηλνµνχληαη ζηε ρψξα µαο σο µεηαρεηξηζµέλα ππφθεηληαη ζε πξψην ηερληθφ έιεγρν πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαλνληθφ πεξηνδηθφ έιεγρν ζχµθσλα µε ηελ πξνβιεπφµελε ζπρλφηεηα. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ (ΓΣΔ) πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο µέινο ηεο ΔΔ θαη απνδεηθλχεη φηη έλα µεραλνθίλεην φρεµα πνπ είλαη εγγεγξαµµέλν ζην ελ ιφγσ θξάηνο µέινο, έρεη ππνβιεζεί επηηπρψο ζε ηερληθφ έιεγρν ζχµθσλα ηνπιάρηζηνλ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 96/96/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, αλαγλσξίδεηαη θαη έρεη ηελ ίδηα ηζρχ µε ηα αληίζηνηρα πνπ εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα Δθπξφζεζµνο επαλέιεγρνο νρήµαηνο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη επαλέιεγρνο εληφο 20 ή 30 εµεξψλ, δελ έρεη ηζρχ ην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ ηξηψλ (3) εβδνµάδσλ πξηλ ή µίαο εβδνµάδαο µεηά γηα ηελ πξνζθφµηζε ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν. ε πεξίπησζε πνπ έλα φρεµα πξνζέιζεη εθπξφζεζµα γηα επαλαιεπηηθφ έιεγρν, δειαδή µεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 20 ή 30 εµεξψλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ εµεξνµελία πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο, ή αλ δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ζ' απηφ φιεο νη ζνβαξέο ειιείςεηο εθαξµφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 44800/123/85, θαη εηζπξάηηεηαη πξφζζεην εηδηθφ ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Φ2/57216/7383/02. ε πεξίπησζε αξγηψλ νη πξνζδηνξηδφµελεο θαηά ηα αλσηέξσ, εµεξνµελίεο ειέγρνπ ή επαλαιεπηηθνχ ειέγρνπ (επαλειέγρνπ) µεηαηίζεληαη ζηελ αµέζσο επφµελε εξγάζηµε εµέξα. Αληίηηµν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ Σν χςνο ηνπ αληηηίµνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηερληθνχ ειέγρνπ απφ ηα ηδησηηθά ΚΣΔΟ θαζνξίδεηαη απφ ην θάζε ηδησηηθφ ΚΣΔΟ. Σα ηδησηηθά ΚΣΔΟ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ (Γ.Α.Υ.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ζηελ αξµφδηα Γ.Ο.Τ. θάζε αιιαγή ηνπ ηηµνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθαξµφδνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο µήλεο πξηλ ηελ εµεξνµελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αιιαγήο. Σν πξνβιεπφµελν απφ ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 2963/2001 πνζνζηφ 10% ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, απνδίδεηαη απφ ηα ΗΚΣΔΟ ζηελ αξµφδηα Γ.Ο.Τ. αλά εµεξνινγηαθφ ηξίµελν. Ζ απφδνζε πξαγµαηνπνηείηαη εληφο ηνπ επνµέλνπ µελφο πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηνπ ηξηµήλνπ. Αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσµήο ππνβάιιεηαη απφ ηα ΗΚΣΔΟ ζηε Γ.Α.Υ.Μ. ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζµία 15 εµεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 5

6 Ζ απφδνζε ησλ πνζψλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ πξνο ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. γίλεηαη µε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη γηα ην ζπγθεθξηµέλν ηξίµελν, ηα ειεγρζέληα απηνθίλεηα αλά θαηεγνξία ειέγρνπ θαη αλάιπζε ηνπ απνδηδφµελνπ πνζνχ. Ζ Γ.Α.Υ.Μ. ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξψλ ζηα θαηαβαιιφκελα πνζά εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ. Σν εθάζηνηε ηζρχνλ ηηκνιφγην 0Η.Α.Υ.Μ. ζα αλαξηάηαη ηνπ Τπνπξγείνπ ζε εκθαλή Μεηαθνξψλ ζέζε ζην θάζε θαη ΗΚΣΔΟ. Δπηθνηλσληψλ ζε πεξίπησζε Δπζχλεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ νρήµαηνο. Ο θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο νθείιεη λα πξνζθνµίδεη ηνχην γηα ηερληθφ έιεγρν θαζαξφ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ψζηε θάζε εμάξηεµα λα είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί εχθνια. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην Κέληξν έρεη δηθαίσµα λα αξλεζεί ηνλ έιεγρν. Ο πεξηνδηθφο ηερληθφο έιεγρνο, πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ΚΣΔΟ δελ απαιιάζζεη ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήµαηνο απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα ζπληεξνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ην φρεµα ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξνζεζµία πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν. Ο επφµελνο πεξηνδηθφο ηερληθφο έιεγρνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην φρεµα δε δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο ή επηθίλδπλεο ειιείςεηο, ιαµβάλεη ρψξα ζην ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηξεηο εβδνµάδεο πξηλ έσο θαη µία εβδνµάδα µεηά ηελ εµεξνµελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ (ΓΣΔ), µε βάζε ηε λνµνζεηεµέλε ζπρλφηεηα ειέγρνπ. Αλ ε πξνζεζµία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ην φρεµα ζεσξείηαη εθπξφζεζµν θαη επέξρνληαη φιεο νη ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπεη ν λφµνο. Καηεγνξίεο νρεµάησλ ζε ζρέζε µε ηνλ ηερληθφ έιεγρν. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 1: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο επηβαηηθέο µεηαθνξέο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 8 ζέζεηο θαζεµέλσλ, εθηφο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνχ. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 2: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ, ησλ νπνίσλ ε αλψηαηε επηηξεπφµελε µάδα ππεξβαίλεη ηα 3500Kg. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 3: Ρπµνπιθνχµελα θαη εµηξπµνπιθνχµελα, ησλ νπνίσλ ε αλψηαηε επηηξεπφµελε µάδα ππεξβαίλεη ηα 3500 Kg. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 4: Σαμί θαη αζζελνθφξα. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 5: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα µε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ηξνρνχο πνπ ζπλήζσο ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ νδηθή µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ θαη ησλ νπνίσλ ε µέγηζηε επηηξεπφµελε µάδα δελ ππεξβαίλεη ηα 3500 Kg, εθηφο ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη µεραλεµάησλ. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 6: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα µε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ηξνρνχο, πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο επηβαηηθέο µεηαθνξέο θαη ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο θαζεµέλσλ, εθηφο ηεο ζέζεσο νδεγνχ, δελ ππεξβαίλνπλ ηηο νθηψ. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 7: Γίθπθια νρήµαηα. 6

7 Δθπξφζεζµνο έιεγρνο νρήµαηνο Σα απηνθίλεηα πνπ πξνζέξρνληαη εθπξφζεζµα γηα ηερληθφ έιεγρν, µπνξνχλ λα ειέγρνληαη θαη απφ ηδησηηθά ΚΣΔΟ εθφζνλ πξνζθνµηζζεί απνδεηθηηθφ είζπξαμεο Γεµνζίνπ Σαµείνπ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη έρεη θαηαβιεζεί ην αληίζηνηρν απμεµέλν εηδηθφ ηέινο ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1350/83 ππνινγηδφµελν επί ηνπ ηζρχνληνο εηδηθνχ ηέινπο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα δεµφζηα ΚΣΔΟ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήµαηνο θαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, µέρξη 30 εµέξεο, εηζπξάηηεηαη πξφζζεην ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 17 γηα επηβαηηθά θαη 21 γηα Αγξνηηθά θαη επαγγειµαηηθά νρήµαηα γηα ηνλ θαλνληθφ ηερληθφ έιεγρνο θάζε θαηεγνξίαο νρήµαηνο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, απφ 31 εµέξεο µέρξη 6µελεο, εηζπξάηηεηαη πξφζζεην ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 33 γηα επηβαηηθά θαη 42 γηα Αγξνηηθά θαη επαγγειµαηηθά νρήµαηα γηα ηνλ θαλνληθφ ηερληθφ έιεγρνο θάζε θαηεγνξίαο νρήµαηνο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, άλσ ησλ 6 µελψλ, εηζπξάηηεηαη πξφζζεην ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 65 γηα επηβαηηθά θαη 85 γηα Αγξνηηθά θαη επαγγειµαηηθά νρήµαηα γηα ηνλ θαλνληθφ ηερληθφ έιεγρνο θάζε θαηεγνξίαο νρήµαηνο. εµεία ειέγρνπ θαη θαηαγξαθή ησλ ειιείςεσλ Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν εμεηάδνληαη φια ηα ζεµεία πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζµ /123/85 απφθαζε (B 781) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη νη ειιείςεηο ζεµεηψλνληαη ζην Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ. Γηαβάζµηζε ησλ ειιείςεσλ Οη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν δηαβαζµίδνληαη ζε δεπηεξεχνπζεο, ζνβαξέο θαη επηθίλδπλεο. Γεςηεπεύοςζερ ειιείτεηρ Γεπηεξεχνπζεο ειιείςεηο είλαη εθείλεο πνπ δελ ππνρξεψλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήµαηνο λα ην επαλαθέξεη γηα επαλέιεγρν, επηβάιινπλ φµσο ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα επηζθεπή ηεο έιιεηςεο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηνπ ΓΣΔ. Κάζε δεπηεξεχνπζα έιιεηςε ζεµεηψλεηαη θαη ελεµεξψλεηαη γηα απηή ν θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο, επηζεµαίλνληαο ηνπ ηελ ππνρξέσζε λα ηελ απνθαηαζηήζεη ζην αλσηέξσ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεµα. οβαπέρ ειιείτεηρ νβαξέο ειιείςεηο είλαη εθείλεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήµαηνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη λα επαλαθέξεη ην φρεµα γηα επαλέιεγρν ζην Η.ΚΣΔΟ. ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη ΓΣΔ πνπ ηζρχεη γηα είθνζη (20) εµέξεο, εληφο ησλ νπνίσλ ην φρεµα ζα πξέπεη λα επηζθεπαζζεί θαη λα πξνζθνµηζζεί γηα επαλέιεγρν. Αλ ην φρεµα ρξεηάδεηαη εθηεηαµέλεο επηζθεπέο ή απαηηείηαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία µεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί απφ ηνλ πξντζηάµελν ηνπ IΚΣΔΟ πξνζεζµία έσο ηξηάληα (30) εµεξψλ γηα ηνλ επαλέιεγρν. 7

8 Δπηθίνδςνερ ειιείτεηρ Δπηθίλδπλεο ειιείςεηο είλαη εθείλεο πνπ επηβάιινπλ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήµαηνο µέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ηνλ εθνδηαζµφ ηνπ µε λέν ΓΣΔ χζηεξα απφ επηηπρή επαλέιεγρν απφ Η.ΚΣΔΟ. ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο επηθίλδπλσλ ειιείςεσλ απφ Η.ΚΣΔΟ, ν ηδηνθηήηεο ή ν θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο νθείιεη λα αθηλεηνπνηήζεη ην φρεµα θαη εηδνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Η.ΚΣΔΟ άµεζα ε αξµφδηα Τπεξεζία ηεο Σξνραίαο, ζηα φξγαλα ηεο νπνίαο ν ηδηνθηήηεο ή ν θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο νθείιεη λα παξαδψζεη ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ηνπ νρήµαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηθίλδπλεο ειιείςεηο αθνξνχλ ηα ζεµεία ειέγρνπ 1101 θαη 1201, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΤΑ 44800/85 ν ππεχζπλνο ηνπ Η.ΚΣΔΟ ελεµεξψλεη εγγξάθσο θαη ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννµαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή δε ρνξεγείηαη ΓΣΔ αιιά ζπληάζζεηαη θαη παξαδίδεηαη απφ ην Η.ΚΣΔΟ ζρεηηθή βεβαίσζε αλαθνξηθά µε ηα αλσηέξσ. Δπαλέιεγρνο νρήµαηνο Καηά ηνλ επαλέιεγρν ην φρεκα ειέγρεηαη κφλν ζηα αθφινπζα ζεκεία: Έιεγρνο θαπζαεξίσλ Σα ζεκεία ηεο ζνβαξήο ή επηθίλδπλεο έιιεηςεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ΓΣΔ ηνπ θαλνληθνχ πιήξνπο ηερληθνχ ειέγρνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νρήκαηνο. Σα ζεκεία πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ζεκεησζείζα αξρηθή έιιεηςε (π.ρ γηα επαλέιεγρν ιφγσ ηξχπηαο εμάηκηζεο επαλειέγρνληαη επηπιένλ θαη ηα θαπζαέξηα). Σπρφλ εκθαλείο λέεο ειιείςεηο ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επαλέιεγρνο γίλεηαη ζε ΚΣΔΟ άιιν απφ απηφ ηνπ θαλνληθνχ πιήξνπο ειέγρνπ, ηφηε ειέγρνληαη θαη ηα ζεκεία 1101 θαη 1200 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΤΑ 44800/123/85, φπσο ηζρχεη. Καηά ηνλ επαλέιεγρν νρήκαηνο ζην νπνίν είραλ δηαπηζησζεί ζνβαξέο ειιείςεηο ζηα ζεκεία 1101, 1200 ή ν θάηνρφο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ φηη δε ζπληξέρνπλ ιφγνη απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο θξαηείηαη ζην αξρείν ηνπ Η.ΚΣΔΟ καδί κε ην _ΣΔ. Δηδηθνί Έιεγρνη ε εηδηθέο θαηεγνξίεο νρεµάησλ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπµπεξηιαµβάλεη ηελ αλίρλεπζε δηαξξνήο LPG (ζε πγξαεξηνθίλεηα νρήµαηα), θαζψο θαη µέηξεζε εθπνµπήο ζνξχβνπ. 8

9 Δπηηξεπφκελα φξηα ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 9

10 10

11 Κεθάιαηο ππώηο: Βαζηθερ απσέρ 1.1 Βαζηθέρ Απσέρ ςζηήµαηορ Ποηόηεηαρ Ι.Κ.Σ.Δ.Ο. Έλα ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ζα πξέπεη λα δεζµεχεηαη γηα ηελ εθαξµνγή θαη ηελ δηαηήξεζε ελφο πζηήµαηνο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θεθάιαην ηεο Πνηφηεηαο θαη ππνδεηθλχεηαη απφ ηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17020, απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο θαζψο θαη απφ ηηο ζπλαθείο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ζα πξέπεη λα δεζµεχεηαη έλαληη ηεο πνηφηεηαο, µέζσ ηεο ζπµµεηνρήο θάζε εξγαδνµέλνπ, ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη έλαληη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο σο Φνξέα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεµάησλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: Κάζε εξγαδφµελνο επζχλεηαη άµεζα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία πξνζθέξεη θαη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε θάζε ελδηαθεξφµελν άλεπ δηαθξίζεσλ, µε ππεπζπλφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία απφ ην πξνζσπηθφ, µε πςειά θξηηήξηα ηερληθήο θαη επηζηεµνληθήο επάξθεηαο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ε εηαηξεία εθαξµφδεη έλα ζχζηεµα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχµθσλα µε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO/IEC Ζ πνηφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεµέλε µε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ησλ Κέληξσλ Σερληθνχ ειέγρνπ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ µε βάζε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο ησλ νρεµάησλ. Οη πειάηεο έρνπλ θάζε δηθαίσµα λα απαηηνχλ έλαλ πςειήο πνηφηεηαο ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήµαηνο ηνπο. Τπνρξέσζε ινηπφλ ηνπ θέληξνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Αµέζσο µεηά ηελ είζνδν ηνπ νρήµαηνο, ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ πειάηε φια ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά µέζα µε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ δηα ησλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, ιαµβαλνµέλσλ απνηειεζµάησλ. Ο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Τπνρξενχηαη: Να εθαξµφδεη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην πνηφηεηαο Να µεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζµνί. Να αλαθνηλψλεη ηα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζην θέληξν, ζην πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν θαη απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 11

12 1.2 Όποη θαη οπηζµοί Η.Κ.Σ.Δ.Ο: Ηδησηηθφ θέληξν Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεµάησλ : Δγθαηαζηάζεηο µνλάδαο ηερληθνχ ειέγρνπ, απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ν Σερληθφο Έιεγρνο Ορεµάησλ. Δηαηπεία: Φνξέαο µε λνµηθή µνξθή Α.Δ, Ο.Δ, Δ.Π.Δ, θ.ι.π., ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο µνλάδαο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ, απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ν Σερληθφο έιεγρνο νρεµάησλ. Κένηπο: Σν Κέληξν Σερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ ην νπνίν είλαη ε έδξα ηνπ θνξέα. Τποθαηάζηεµα: Ζ εγθαηάζηαζε ΗΚΣΔΟ ην θνξέα ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε, ε νπνία αδεηνδνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ην Τ.ΜΔ. Γ.Α.Υ.Μ: Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Η.Κ.Σ.Δ.Ο γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ. Γηαδηθαζία: Έγγξαθν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη πψο πξέπεη λα πξαγµαηνπνηείηαη µηα ζπγθεθξηµέλε δξαζηεξηφηεηα. Αξηοιογεηέρ ηος Δ.Τ. : Οη αμηνινγεηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Δζληθφ χζηεµα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ (Δ.Τ. ) θαη έρνπλ ζαλ αληηθείµελν ηελ αμηνιφγεζε (αξρηθή θαη πεξηνδηθή) ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζε έλα ΗΚΣΔΟ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπµµφξθσζεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC 17020, σο πξνο ην νπνίν είλαη δηαπηζηεπµέλν ην ΗΚΣΔΟ. Γηοηθεηηθόρ Γηεςζςνηήρ: Δίλαη ν ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Νφµνπ (ή ν εθπξφζσπνο ηνπ), ν νπνίνο ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνµεζεπηή θηίξηα θαη εμνπιηζµφ. 1.3 Αµεποιετία, ανεξαπηεζία θαη αθεπαηόηεηα Ο θνξέαο ειέγρνπ έρεη σο απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ Σερληθφ Έιεγρν νρεµάησλ, ζχµθσλα µε ην λφµν 2963/2001. Καµία απνιχησο δξαζηεξηφηεηα επηζθεπήο ή εµπνξίαο απηνθηλήησλ δελ µπνξεί λα αζθείηαη ζηα θέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ. Γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη ειεγθηέο θαη νη ππφινηπνη ππάιιεινη ηνπ θέληξνπ ππνγξάθνπλ ηελ δήισζε ηήξεζεο αλεμαξηεζίαο θαη εµπηζηεπηηθφηεηαο, ζχµθσλα µε ηελ νπνία δελ έρνπλ ην δηθαίσµα απφ ηνλ θαλνληζµφ λα αζθνχλ ηελ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή µε ηελ επηζθεπή ή εµπνξία απηνθηλήησλ. Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ πξέπεη λα επηβιέπεη νχησο ψζηε νη έιεγρνη λα µελ επεξεάδνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνζθνµίδνληαη θαη αθνξνχλ παιαηφηεξνπο ρξνληθά ειέγρνπο. Ζ αµνηβή ησλ ειεγθηψλ δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη επζέσο απφ ηνλ αξηζµφ ησλ ειεγρφµελσλ νρεµάησλ θαη ζε θαµία πεξίπησζε απφ ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ. Σν θέληξν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ, δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο, ν ζρεδηαζηήο, ν εγθαηαζηάηεο, ν πξνµεζεπηήο ή ν ζπληεξεηήο ηνπ ειεγρφµελνπ νρήµαηνο, ζχµθσλα µε ηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC17020, γηα θνξείο ειέγρνπ ηχπνπ Α. Σν θέληξν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ ζπλδένληαη µε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε µε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θξίζεο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπο, ζε ζρέζε µε ηελ αζθνχµελε δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ππνγξάθεη ηελ δήιυζε ηήπεζερ εµπηζηεςηηθόηεηαρ, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνµµάηη ηεο ζχµβαζεο εξγαζίαο. 12

13 1.4 Οπγάνυζε ΙΚΣΔΟ Δςζύνερ: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα αλά ζέζε εξγαζίαο θαζψο θαη νη αληηθαηαζηάηεο αλά ζέζε εξγαζίαο θαη επζχλεο θαηαγξάθνληαη ζε πξφηππν έγγξαθν ην νπνίν θαη απνηειεί παξάξηεµα ηνπ εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο. Ο Γηοηθεηηθόρ Γηεςζςνηήρ : Ο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Τπνρξενχηαη : Να θαζνξίδεη ηελ γεληθή νξγάλσζε ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. Να εθαξµφδεη ηελ γεληθή πνιηηηθή πνηφηεηαο φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ πξνµεζεπηή, ηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ θαη ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ. Να εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θέληξνπ. Να ελεµεξψλεη ηελ Γηνίθεζε, ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο θαη ηνλ πξνµεζεπηή, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ζπλαθή µε ζέµαηα εμνπζηνδφηεζεο θαη ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ. Να έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να παξέρεη ηα απαξαίηεηα µέζα γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνλ θαηάιιειν, ζχµθσλα µε ηνπο θαλνληζµνχο, εμνπιηζµφ, ην απαηηνχµελν πιηθφ ηεθµεξίσζεο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ µέζα. Να ζπλεξγάδεηαη µε ην δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ( Γηεπζπληή πνηφηεηαο θαη Σερληθφ Γηεπζπληή). Να ρεηξίδεηαη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα θαη λα ρεηξίδεηαη µε αµεξνιεςία ηα ζέµαηα ζπλαθή µε ελδερφµελεο δηαµαξηπξίεο πειαηψλ. Σεσνηθόρ Γηεςζςνηήρ Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, λα είλαη Γηπισµαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, µέινο ηνπ Σ.Δ.Δ ή Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ, Μεραληθνχ απηνθηλήηνπ) θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ, (θαζψο θαη ηελ εηήζηα ζπµπιεξσµαηηθή επηµφξθσζε), ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ λνµνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο θαλνληζµνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεµάησλ. Ο πξνµεζεπηήο µπνξεί λα απαηηήζεη επηπιένλ πξνζφληα γηα ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηνπ θέληξνπ. Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα: Να επαγξππλεί γηα ηελ νξζή θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ειεγθηηθνχ εμνπιηζµνχ. Να ελεµεξψλεη ηνλ ηηηινχρν ηεο εμνπζηνδφηεζεο (Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Γηνίθεζε), γηα ηελ νπνηαδήπνηε αλσµαιία ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαη παξελνριεί ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ. Να θξνληίδεη γηα ηελ ηερληθή πιαηζίσζε, ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ. Να επαγξππλεί γηα ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αµεξφιεπηε θξίζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα 13

14 ησλ ειεγθηψλ. Να εμαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεµέλν ειεγθηή. Να βεβαηψλεηαη θαη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηηο επαγγειµαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Να είλαη βέβαηνο φηη νη ηερληθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο δηνρεηεχνληαη απνηειεζµαηηθά ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνµέλσλ ηνπ θέληξνπ. Να εθηειεί εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ησλ ειεγθηψλ επί ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη λα εθαξµφδεη θαη λα επαιεζεχεη ηηο ελδερφµελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Να εθπνλεί ηηο εθζέζεηο θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ θέληξνπ. Να ρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία µε ηνλ πξνµεζεπηή, ηνπο πειάηεο ή ηηο αξµφδηεο αξρέο, ζρεηηθέο µε ηα ηερληθά ζέµαηα. Να πξνΐζηαηαη ζηηο µεληαίεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ. Αναπιεπυηήρ Σεσνηθόρ Γηεςζςνηήρ Ο Αλαπιεξσηήο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, λα είλαη Γηπισµαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, µέινο ηνπ Σ.Δ.Δ ή Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ,Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ, Μεραληθνχ απηνθηλήηνπ) θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ, (θαζψο θαη ηελ εηήζηα ζπµπιεξσµαηηθή επηµφξθσζε), ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ λνµνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο θαλνληζµνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεµάησλ. Οι αρμοδιόηηηές ηοσ ζσμπίπηοσν μ ασηές ηοσ Σετνικού Διεσθσνηή. Τπεύζςνορ Γηαζθάιηζερ Ποηόηεηαρ Ο Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, θαη αλ είλαη δπλαηφ λα έρεη παξαθνινπζήζεη ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ θαζψο θαη νξηζµέλα εµηλάξηα ή εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθά µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ, µπνξεί λα είλαη θαη ν δηνηθεηηθφο δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ θαη ν Σερληθφο δηεπζπληήο. Ο Τπεχζπλνο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ πξέπεη λα: Να παξαθνινπζεί ην ζχζηεµα πνηφηεηαο ην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ. Να µεηαβηβάδεη ηηο ελδερφµελεο πξνηάζεηο ηνπ πεξί ηεο πνηφηεηαο, ζηελ Γηνίθεζε θαη ζηνλ πξνµεζεπηή. Να ελεµεξψλεη ηνλ δηνηθεηηθφ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη ηελ δηνίθεζε γηα ηηο ελδερφµελεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο λα εγθξίλεη θαη λα δηαλέµεη ηηο ηξέρνπζεο εθδφζεηο ηνπ πιηθνχ ηεθµεξίσζεο ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να εγγπάηαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο µεηαμχ ησλ εξγαδνµέλσλ ζην θέληξνπ ηνπ θαη ζηα ππνθαηαζηήµαηα. Να εγθαζηζηά ζην θέληξν θαη ζηα ππνθαηαζηήµαηα, εάλ είλαη απαξαίηεην, εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νξζή εθαξµνγή ηνπο. Να θξνληίδεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνµεζεπηή, ησλ ζπλαθψλ µε ην ζχζηεµα πνηφηεηαο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηνπο θαλνληζµνχο. Να πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο µεηά απφ εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηηο νπνίεο δηελεξγεί ν πξνµεζεπηήο θαζψο θαη µεηά απφ επηζθέςεηο ηερληθνχ ειέγρνπ 14

15 απφ νξγαληζµνχο (Δ.Τ., Δ.Α.Υ.Μ, θ.ι.π). Να έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ην ζέµα ησλ πξνζβάζεσλ ζην ζχλνιν ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ ηνπ θέληξνπ. Να ζπλεξγάδεηαη µε ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ, ηνλ αλαπιεξσηή ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ. Να πξνΐζηαηαη ζηελ δηελέξγεηα ηεο αλαζθφπεζεο απφ ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ, είηε είλαη πεξηνδηθή είηε έθηαθηε. Τπεύζςνορ απσείος θένηπος Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηµέλεο απαηηήζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ Τπεχζπλνπ αξρείνπ. Καζήθνληα ππεχζπλνπ αξρείνπ µπνξεί λα αζθήζεη νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο ηνπ θέληξνπ, εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ηερληθνχ δηεπζπληή. Ο σπεύθσνος αρτείοσ κένηροσ σποτρεούηαι ζηελ παξαιαβή ηεο εμσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπεχζπλν πνηφηεηαο θαη ηνλ Σερληθφ δηεπζπληή, πξνθεηµέλνπ λα απνθαζηζηεί ε δηαλνµή ηεο θαη ε ηεθµεξίσζε ηεο. Ο ππεχζπλνο αξρείνπ, µπνξεί λα είλαη θαη ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλνο εμνπιηζµνχ, µεηαμχ άιισλ ηελ παξαγγειία θαη παξαιαβή αλαισζίµσλ, αληαιιαθηηθψλ, απνζηνιή επηζηνιψλ παξαγγειίαο θ.ι.π. Οη ειεγθηέρ Οη ειεγθηέο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, λα είλαη Γηπισµαηνχρνη Μεραληθνί (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ), µέινο ηνπ Σ.Δ.Δ ή Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ, Μεραληθνχ απηνθηλήηνπ) ή απφθνηηνη Σερληθνχ επαγγειµαηηθνχ ιπθείνπ (Σ.Δ.Λ ε Δ.Π.Α.Λ) ή άιιεο ηζφηηµεο ζρνιήο, ζηάζµεο δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ απηνθηλήησλ ή µεραληθνχ απηνθηλήησλ) θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ δηάξθεηαο 120 σξψλ, ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τ.Α 36927/4751/ Φ.Δ.Κ 847/2002 θαη ηελ Τ.Α 55108/5451 Φ.Δ.Κ 1364Β φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη ειεγθηέο ηνπ θέληξνπ πξέπεη: Να εθηεινχλ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο µε ππεπζπλφηεηα, µε πξνζνρή, ρσξίο βηαζχλε θαη ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC Να ηεξνχλ ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο Τ.Α 44800/123/1985 θαη ηελ Τ.Α 71703/8028 Φ.Δ.Κ 1824Β ( ),φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Να εμαζθαιίδνπλ ηελ αµεξνιεςία, ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα θαη ην απφξξεην ησλ απνηειεζµάησλ ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ. Να ζπµβνπιεχνληαη θαη λα ελεµεξψλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεµα ή γηα νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. Να µεξηµλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εµθάληζεο θαη ησλ ρψξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Να ηεξνχλ ηνλ θψδηθα ζπµπεξηθνξάο. Τπεύζςνορ γπαµµήρ Ο ππεχζπλνο γξαµµήο πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ γξαµµή ηεο νπνίαο είλαη ππεχζπλνο. 15

16 Τπάιιειορ Γπαµµαηείαρ Ο ππάιιεινο γξαµµαηείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνιπηήξην ιπθείνπ θαη ζρεηηθέο γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ. θνπφο ιεηηνπξγίαο ηεο γξαµµαηείαο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πξνζεξρφµελνπ νρήµαηνο ζην µεραλνγξαθηθφ ζχζηεµα ηνπ θέληξνπ, ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πξνβιεπφµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. Οη αξµνδηφηεηεο ηνπ ππαιιήινπ γξαµµαηείαο είλαη επίζεο: Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήµαηνο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ε εηζαγσγή ηνπ νρήµαηνο ζην Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεµα ηνπ θέληξνπ. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζην ρψξν αλαµνλήο. Ο θαζνξηζµφο ξαληεβνχ µε ηνπο πειάηεο, µέζσ ηειεθψλνπ ή θαηφπηλ δηεξεπλεηηθήο επίζθεςεο. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ν θαζνξηζµφο ηνπ είδνπο ηερληθνχ ειέγρνπ (αξρηθφο, πεξηνδηθφο, επαλέιεγρνο θαη εθνχζηνο έιεγρνο) θαζψο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην απνηέιεζµα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εµεξνµελία ηνπ ελδερφµελνπ επαλειέγρνπ. Σελ αζθαιή θχιαμε ησλ αληηθεηµέλσλ πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ πειάηε. Σηο ππεξεζίεο ηαµείνπ. Βοεζεηηθοί ςπάιιειοη ηυν ειεγθηών. Οη βνεζνί ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ είλαη ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ σο αξµνδηφηεηα ηελ πξνεηνηµαζία ηνπ νρήµαηνο γηα έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή θαη µεηαθίλεζε ηνπ νρήµαηνο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΗΚΣΔΟ. Απαηηνχµελν πξνζφλ είλαη λα έρνπλ άδεηα νδήγεζεο αλάινγα µε ην αληηθείµελν ειέγρνπ ηεο γξαµµήο πνπ εμππεξεηνχλ. 16

17 1.5 Οπγανόγπαµµα ηος Φοπέα Σν νξγαλφγξαµµα ελφο ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ: Μεηνρηθφ πµβνχιην Δηαηξείαο (Αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ) Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Φνξέα Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Φνξέα Σερληθφο Γηεπζπληήο Φνξέα Τπεχζπλνη γξαµµψλ Διεγθηέο Γξαµµαηεία Τπεχζπλνο αξρείνπ Τπεχζπλνο Δμνπιηζµνχ Βνεζνί Τπεχζπλνπ αξρείνπ Τπεχζπλνπ Δμνπιηζµνχ 17

18 1.6 Πποζυπηθό Διεγθηέρ Οη ειεγθηέο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ απφ ηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ µεηαθνξψλ επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ ( Δ.Α.Υ.Μ) θαη λα µπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζην θέληξν θαη ζην ππνθαηάζηεµα αθνχ πξψηα ε αίηεζε ηνπο γίλεη δεθηή απφ ην θέληξν. Οη ειεγθηέο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνµνζεζία, φπσο θάζε θνξά απηέο ηζρχνπλ, φπσο επίζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζχµβαζε εξγαζίαο ηελ νπνία ππνγξάθνπλ µε ην θέληξν. Ο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο θαη ν Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ θαη ν Αλαπιεξσηήο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζία ζην θέληξνπ θαη ην ππνθαηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ 2 ειεγθηψλ αλα γξαµµή ηερληθνχ ειέγρνπ (έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ππεχζπλνο γξαµµήο), νη νπνίνη αλαιαµβάλνπλ ηελ δηεμαγσγή ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ζηελ γξαµµή. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ θάζε εγγχεζε ζε φηη αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. Οη ειεγθηέο πνπ είλαη δεισµέλνη ζηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ είλαη δπλαηφλ λα δηεμάγνπλ ηερληθνχο ειέγρνπο Λοηπό πποζυπηθό Πέξαλ ησλ ειεγθηψλ, ππάξρνπλ θαη άιινη εξγαδφµελνη ζην θέληξν νη νπνίνη αζθνχλ ζπγθεθξηµέλα επαγγειµαηηθά θαζήθνληα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο, εθηφο ηεο παξνπζίαο ησλ ειεγθηψλ, είλαη θαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο ππαιιήινπ ζηελ γξαµµαηεία θαζψο θαη εθείλε ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή Σερληθνχ δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. χµθσλα µε ηελ λνµνζεζία φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη. 1.7 Δθπαίδεςζε Ο Σερληθφο δηεπζπληήο έρεη θαζήθνλ λα : Φξνληίδεη ηελ απαηηνχµελε επάξθεηα εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ ζηα ηερληθά ηνπο θαζήθνληα, γηα ηελ ελεµέξσζε ηνπο πξαγµαηνπνηείηαη εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζηελ λνµνζεζία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ο Αλαπιεξσηεο Σερληθνχ Γηεπζπληή έρεη θαζήθνλ λα : Φξνληίδεη ηελ απαηηνχµελε επάξθεηα εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο ζηα ηερληθά ηνπο θαζήθνληα, γηα ηελ ελεµέξσζε ηνπο πξαγµαηνπνηείηαη εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζηελ λνµνζεζία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ο ππεχζπλνο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ έρεη θαζήθνλ λα : Φξνληίδεη γηα ηελ απαηηνχµελε επάξθεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο ζρεηηθά µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο. 18

19 1.8 Πεπηβάιιον, εγθαηαζηάζεηρ θαη εξοπιηζµόρ Πεπηβάιιον Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο, ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσµέλα ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε, λα µελ ππάξρεη αιιά νχηε θαη λα δεµηνπξγεζεί ζχγρπζε µεηαμχ ηνπ θέληξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο, ζα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρνπλ εηδηθνί είζνδνη θαη ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, ζεµάλζεηο δηαθνξεηηθνχ ζρήµαηνο µεγέζνπο θαη ρξψµαηνο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε γεηηνληθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαρσξηζµέλεο απφ άιιεο εγθαηαζηάζεηο, εληφο ησλ νπνίσλ αζθείηαη νπνηαδήπνηε εµπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή επηζθεπή απηνθηλήησλ. Γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζµνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ Δγθαηαζηάζεηρ Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη αξθεηά επξχρσξεο νχησο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη πηζαλφηεηεο δεµηψλ ή επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ αθεηέξνπ λα µπνξνχλ νη ειεγθηέο λα δηεμάγνπλ ειέγρνπο µε άλεζε θαη αθξίβεηα. Οη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχµελν εμνπιηζµφ θαη ηηο απαηηνχµελεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Σν θέληξν είλαη ππνρξεσµέλν λα ιαµβάλεη φια ηα απαξαίηεηα µέηξα ψζηε λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, ζχµθσλα µε ηνλ θψδηθα Δξγαζίαο. Πξέπεη λα παξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (νδεγίεο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζε νρήµαηα, ζρέδην δηαθπγήο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π). ηηο ραµειέο πξνεμνρέο ηνπ ιάθθνπ θαηφπηεπζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηηο αηρµεξέο πξνεμνρέο. ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ην θέληξν ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα ελδεδεηγµέλα µέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο µέηξεζεο ησλ θαπζαεξίσλ, ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νρήµαηνο θαη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ζηνλ ιάθθν θαηφπηεπζεο. Δπηπιένλ νη ρψξνη ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζµέλνη µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα µελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ειέγρνπ ζε θαλέλαλ πέξαλ ησλ ειεγθηψλ, εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην µέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα αλπςσηηθά µεραλήµαηα, νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα µεραλήµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ µε πεπηεζµέλν αέξα, ηα µεραλήµαηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη νη ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα. πλάπηνληαη επίζεο εηδηθέο ζπµβάζεηο µεηαμχ ησλ θέληξσλ θαη αλεμαξηήησλ θνξέσλ πνπ είλαη αξµφδηνη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Δξοπιηζµόρ Γηαζεζηµφηεηα εμνπιηζµνχ Σν θέληξν ηερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 19

20 εμνπιηζµφ ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ηνπ ςµµόπθυζε εξοπιηζµού Ο εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχµµνξθνο µε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Δμαξηήµαηα ηνπ εμνπιηζµνχ ηα νπνία δελ είλαη ζπµβαηά µε ηηο αλαλεψζεηο ησλ πξνηχπσλ ηα νπνία θαη δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηνχληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζµνχο, µπνξνχλ επίζεο λα ζπλδεζνχλ εάλ απηφ είλαη δπλαηφ µε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα ηνπ θέληξνπ Γηαηήπεζε θαη ζςνηήπεζε εξοπιηζµού Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ζπληεξείηαη θαη λα είλαη θαζαξφο Απσείο εξοπιηζµού Ζ δεµηνπξγία αξρείνπ εμνπιηζµνχ είλαη απαξαίηεηε. Δλψ ζην παξαπάλσ αξρείνπ πεξηιαµβάλεηαη, θάζε ζηνηρείν (εμάξηεµα) πνπ απνηειεί µέξνο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζµνχ: Σν ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη νδεγίεο ρξήζεο. Σα δειηία παξαθνινχζεζεο ηνπ εμνπιηζµνχ φπσο δειηία ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζµνχ. Σν ζχλνιν ησλ µεραλεµάησλ ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζµνχ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη απφ ην θέληξν θαηαγξάθεηαη ζην έγγξαθν πεξηγξαθηθνχ πίλαθα εμνπιηζµνχ. 1.9 Απόππεηο θαη Αζθάιεηα, Δσεµύζεηα ηος πποζυπηθού Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ είλαη ππνρξεσµέλν ζε «δηαθξηηηθφηεηα» ζε φ,ηη αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο πηζαλφλ λα δηαζέηεη, ιφγσ ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ ηνπ επηηξέπεηαη λα παξέρεη ζηελ πειαηεία ηνπ Κέληξνπ θαµηά πιεξνθνξία (φλνµα ή δηεχζπλζε) ζρεηηθή µε εηαηξείεο ή µε πξφζσπα ηα νπνία αζρνινχληαη µε εµπφξην ή µε επηζθεπέο νρεµάησλ ή µε παξνρή νδηθήο βνήζεηαο. Γελ µπνξεί επίζεο λα παξέρεη ηελ παξαµηθξή πιεξνθνξία ζρεηηθή µε µάξθεο απηνθηλήησλ, ε νπνία ζα µπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο µειινληηθέο αγνξαζηηθέο επηινγέο ηεο πειαηείαο ηνπ Κέληξνπ, (βιέπε δήισζε ηήξεζεο Αλεμαξηεζίαο θαη Δµπηζηεπηηθφηεηαο). Σα απνηειέζµαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλαλ νπνηνλδήπνηε Σερληθφ Έιεγρν παξαµέλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ερεµχζεηαο, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC θαη δελ µπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε θαλέλα, παξά µφλνλ: ζηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ ή ζηνλ Δπηζεσξεηή ηνπ πξνµεζεπηή. ζε νπνηνλδήπνηε Οξγαληζµφ ή Τπεξεζία ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ (Αμηνινγεηέο ηνπ Δ.Τ., ηεο Δ.Α.Υ.Μ., θ.ι.π.). 20

21 1.10 Δπηζευπήζεηρ από Οπγανηζµούρ Ζ επηηήξεζε απφ ην Δζληθφ χζηεµα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Τ. Δ.) ηνπ δηαπηζηεπµέλνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17020, Φνξέα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεµάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο Γηαπίζηεπζεο, δηελεξγείηαη µε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ µήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη θαηφπηλ αλά έηνο, ιαµβάλνληαο σο εµεξνµελία αλαθνξάο εθείλε ηεο ρνξήγεζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο απφ ην ΤΜΔ. Ζ αμηνιφγεζε απηή πεξηιαµβάλεη ηνλ επηζηάµελν έιεγρν ηεο πηζηήο εθαξµνγήο ηνπ πζηήµαηνο ηεο Πνηφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο δηεμαγσγήο ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Διεγθηηθνχ Δμνπιηζµνχ. Ζ παξνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ ην νπνίν ζα αμηνινγεζεί είλαη απαξαίηεηε θαη γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ν Δπηθεθαιήο Αμηνινγεηήο ηνπ Δ.Τ. ηνλ ελεµεξψλεη γξαπηψο γηα λα µπνξέζεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα µέηξα νχησο ψζηε λα είλαη παξψλ θαηά ηελ εµέξα ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηµφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη επηζεσξήζεηο ηνπ Κέληξνπ απφ ηε Γ.Α.Υ.Μ θαη απφ ην ψµα Διεγθηψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ πξαγµαηνπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ αξµφδησλ νξγάλσλ θαη εληφο ηεο δηεηίαο απφ ηελ πξνεγνχµελε επηζεψξεζε θαη αλά πεληαεηία ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. Οη επηζεσξήζεηο απηέο δηελεξγνχληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο, ζχµθσλα µε ηηο Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο θαη ηα ηζρχνληα πξφηππα, ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 21

22 Κεθάιαηο Γεύηεπο: ςνεδπηάζεηρ ςζηήµαηορ Ποηόηεηαρ Ζ ελφηεηα αλαζθνπήζεηο αλαθέξεηαη ζην αληηθείµελν θαη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ αλαζθνπήζεσλ ηνπ ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο ηνπ ΗΚΣΔΟ απφ ην πµβνχιην Πνηφηεηαο ηνπ ΗΚΣΔΟ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ειεγθηψλ. 2.1 Αναζθοπήζεηρ Γηοίθεζερ ςµβούιηο Ποηόηεηαρ Μέιε ηος ζςµβοςιίος Ποηόηεηαρ Σν ζπµβνχιην πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ απνηειείηαη απφ: Σνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή. Σα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο (αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Π.Δ) ή ηνπο εηαίξνπο αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία µε ηελ µνξθή Ο.Δ. Σνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ. Σνλ Τπεχζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ελ ιφγσ ζπµβνπιίνπ είλαη ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ, νη ηειηθέο απνθάζεηο ιαµβάλνληαη ζπιινγηθά απφ ην Γ. ηνπ Κέληξνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ Τπεχζπλνπ πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ φηαλ απηνί δελ είλαη µέιε ηνπ Γ. ή εηαίξνη είλαη ζπµβνπιεπηηθή, ελεµεξσηηθή θαη εθηειεζηηθή. 2.2 Ανηηθείµενο ηος ςµβοςιίος Ποηόηεηαρ Σν ζπµβνχιην πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ησλ αλαζθνπήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ µε ζθνπφ ηελ απνηίµεζε αθ ελφο µελ ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηνπ εθαξµνδφµελνπ ζπζηήµαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ, αθ εηέξνπ δε ηεο ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC θαη ηηο ζπλαθείο µε ηνλ Σερληθφ Έιεγρν ησλ νρεµάησλ φπσο επίζεο θαη µε ηνλ θαλνληζµφ δηαπίζηεπζεο ηνπ Δ.Τ.. Οη Γεληθέο πιήξεο ζπλαληήζεηο Αλαζθφπεζεο πξαγµαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο. Δληφο ηνπ έηνπο θαηά πξνηίµεζε ζην 1ν εμάµελν µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεζεί θαη ελδηάµεζε αλαζθφπεζε, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο επηρείξεζεο. πνπ απαηηείηαη, πξαγµαηνπνηείηαη Έθηαθηε πλάληεζε Αλαζθφπεζεο µε ζθνπφ ηελ αληηµεηψπηζε ζπγθεθξηµέλσλ πξνβιεµάησλ ζπλαθψλ µε ην ζχζηεµα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη γεληθφηεξα µε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο αλαζθφπεζεο ελεµεξψλεηαη ην πξφηππν έληππν ην νπνίν είλαη ζρεηηθφ µε ηηο αλαζθνπήζεηο, µε ηα ζέµαηα ηεο ζπδήηεζεο, ηηο ελδερφµελεο απνθάζεηο θαη ηελ επηθχξσζε απηψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ. Θέµαηα αλαζθφπεζεο απνηεινχλ µεηαμχ άιισλ ηα παξαθάησ ζχµθσλα µε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο νδεγίαο ΔΑ-5/02: α) Σν ζχζηεµα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα: Οη ελδερφµελεο αιιαγέο νη νπνίεο µπνξεί λα απαηηεζνχλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξν. Δπηθχξσζε ησλ λέσλ ηεθµεξησµέλσλ δηαδηθαζηψλ ή αιιαγψλ ή ελεξγεηψλ ηνπ Τπεπζχλνπ ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. Γηάξζξσζε ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ θαη ε επηθχξσζε 22

23 απηψλ. Δπηθνηλσλία θαη αιιεινγξαθία µε ηνλ πξνµεζεπηή γηα γεληθά ζέµαηα ιεηηνπξγίαο. Δπηθνηλσλία θαη αιιεινγξαθία µε ην Δ.Τ. θαη µε ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τ.ΜΔ γηα ζέµαηα ιεηηνπξγίαο. Σα απνηειέζµαηα πξφζθαησλ δηελεξγεζεηζψλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ απφ ηνλ Τπεχζπλν πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ ή ηνλ Σερληθφ δηεπζπληή, θαζψο θαη νη ελδερφµελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ε πνξεία δηαζθάιηζεο ηνπο. Ζ πξνεηνηµαζία ηνπ Κέληξνπ θαη ε ελεµέξσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηθά µε ηελ επηθείµελε δηεμαγσγή επηζεψξεζεο ηνπ θέληξνπ απφ ην Δ.Τ., θαζψο θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο επηζεψξεζεο απηήο µε ηηο ελδερφµελεο Με πµµνξθψζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Ζ αλάγθε εζσηεξηθψλ εθπαηδεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ απφ ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ή ηνλ ππεχζπλν πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ θαζψο θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπο. Ζ ζηάζµε εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ, νη αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο απαηηνχµελεο 24σξεο επαλαιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην πξφγξαµµα δηεμαγσγήο ηεο. Σα απνηειέζµαηα θαη ηα ζέµαηα ζπδήηεζεο ησλ πεξηνδηθψλ µεληαίσλ ζπλειεχζεσλ ησλ ειεγθηψλ. Σελ αμηνιφγεζε ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ θέληξνπ θαη ε ζπδήηεζε ησλ ελδερφµελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ µπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. β) Αλαθνξέο ελζηάζεσλ, ζπζηάζεσλ, παξαπφλσλ πειαηψλ θαη εηδηθφηεξα: Ζ πνξεία ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. Σα ελδερφµελα παξάπνλα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ ή πξνηάζεηο απηψλ, µέζσ ηεο µεληαίαο ζπλέιεπζεο ησλ ειεγθηψλ. Ζ επηθχξσζε ηεο ελδερφµελεο απνµάθξπλζεο ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ, ησλ ιφγσλ ζπζηάζεσλ πξνο απηνχο ή ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζε απηνχο. γ) Ζ επάξθεηα ησλ ζε ζπγθεθξηµέλε ρξνληθή ζηηγµή ππαξρφλησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη εμνπιηζµνχ θαη εηδηθφηεξα: Σν πξφγξαµµα εξγαζίαο ηνπ θέληξνπ (βάξδηεο) ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ. Πιεξφηεηα εμνπιηζµνχ (αλαιψζηµα, αηνµηθά µέηξα πξνζηαζίαο, Γειηία ηερληθνχ ειέγρνπ, Κ.Δ.Κ θαη παξαβφισλ, είδε ξνπρηζµνχ θ.α). Δλδερφµελε επέθηαζε ή βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θέληξνπ. Σν µηζζνιφγην ησλ ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ. δ) Σα µειινληηθά ζρέδηα ηνπ θνξέα. Οη ελδερφµελεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, νη απαηηήζεηο πνπ είλαη ζπλαθείο µε ηα πξνζφληα θαη νη νξηζηηθέο απνθάζεηο πξφζιεςεο µέζσ ζπλέληεπμεο απφ εμνπζηνδνηεµέλν άηνµν ηνπ θνξέα ( Σερληθφο Γηεπζπληήο). Ζ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ζε άιια πεδία ηερληθνχ ειέγρνπ. Οη αλάγθεο γηα πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα µέζσ δηαθήµηζεο µε δηάθνξα µέζα (δηαλνµή εληχπσλ, ξαδηφθσλν θ.ι.π). Γηελέξγεηα ελεµεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ µε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο (Σξνραία, Πεξηθέξεηα). 23

24 ε) Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ιαµβαλνµέλσλ απνηειεζµάησλ απφ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο: Ζ ελεµέξσζε ησλ µειψλ ηνπ ζπµβνπιίνπ πνηφηεηαο γηα ηα εθηππσµέλα θαη θαηαιιήισο επεμεξγαζµέλα απφ ην ινγηζµηθφ ηνπ θέληξνπ απφ ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: χλνιν ηερληθψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. χλνιν ειέγρσλ αλά θαηεγνξία νρήµαηνο. Δίδνο ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. χλνιν ειέγρσλ αλά ειεγθηή. πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ειεγθηή. Σδίξνο ηνπ Κέληξνπ. Ζ εθηίµεζε ηεο µειινληηθήο δήηεζεο ζε ζπλδπαζµφ µε ην ηνπηθφ πξφγξαµµα πξφζθιεζεο θαη ην πιήζνο ησλ νρεµάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπγθεθξηµέλν γεσγξαθηθφ δηαµέξηζµα ηεο ρψξαο. Ζ εθηίµεζε ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθφηεξα ε εθηίµεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρψλ θαη µε επηηπρψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ πνζνζηψλ θαη ηελ ελδερφµελεο δηαθχµαλζεο ηνπο αλά ρξνληθή πεξίνδν, αλά ειεγθηή θαη αλά θαηεγνξία νρήµαηνο µε βάζε ηελ µεληαία έθζεζε ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή. Ζ εθηίµεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ζε ζρέζε µε ηνλ αξηζµφ ησλ εξγαδνµέλσλ ειεγθηψλ θαη ησλ αξηζµφ ζπλαληήζεσλ θαζνξίδνληαη, µε βάζε ηελ µεληαία έθζεζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή. Ζ Δθηίµεζε ηνπ µέζνπ φξνπ δηελέξγεηαο ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ εµπεηξία ηνπ ειεγθηή, µε βάζε ηελ µεληαία έθζεζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή. Ζ Δθηίµεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ελδερφµελεο απνθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη ε εθαξµνγή απηψλ. ζη) Ζ θαηαγξαθή απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα ησλ αληηθεηµεληθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά µε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ν έιεγρνο επίηεπμεο απηψλ. Ζ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ νρεµάησλ θαη εηδηθφηεξα αχμεζε µεηά ηεο ζπµπιήξσζε ηεο δηεηίαο Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παιαηψλ πειαηψλ ζε ζρέζε µε ηνπο λένπο πειάηεο θαηά ηελ ζπµπιήξσζε ηεο 2εο ή 3εο ηεηξαεηίαο. Μείσζε παξαπφλσλ απφ ηνπο πειάηεο. Μείσζε ηνπ Μ.Ο δηεμαγσγήο ηερληθνχ ειέγρνπ (θπξίσο γηα λέα ΗΚΣΔΟ), ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Μείσζε ηνπ αξηζµφ θαη ηεο βαξχηεηαο ησλ Με πµµνξθψζεσλ θαηά ηηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη ηηο επηζεσξήζεηο απφ ην Δ.Τ. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ νβαξψλ ειιείςεσλ ή ζηαζεξνπνίεζε απηνχ αλάινγα µε ηηο πεξηζηάζεηο. Βειηηζηνπνίεζε νµνγελνπνίεζε ηνπ αξηζµνχ ή πνζνζηνχ ζπγθεθξηµέλσλ ειιείςεσλ αλά ειεγθηή. Μείσζε ηνπ αξηζµνχ άθπξσλ Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ ιφγσ ιαζψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζηελ εηήζηα αλαζθφπεζε απφ ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ θαη λα αλαζθνπείηαη ε επίηεπμε ηνπο µέζσ αληηθεηµεληθψλ ππνδείμεσλ θαηά ην πέξαο ηνπ δηαζηήµαηνο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. 24

25 ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνεγνχµελνπ έηνπο. 2.3 Γενηθέρ ζςνειεύζεηρ ειεγθηών ύζηαζε ηερ Γενηθήρ ςνέιεςζερ ειεγθηών ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ ζπµµεηέρνπλ νη ειεγθηέο ηνπ θέληξνπ, νη ππεχζπλνη γξαµµψλ θαη ν Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ. Δπηθεθαιήο ηνπ ζπµβνπιίνπ είλαη ν ηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ πξαγµαηνπνηείηαη φπνηε θξίλεη ν ηερληθφο δηεπζπληήο φηη είλαη αλαγθαίν, ζχµθσλα µε ηελ ιίζηα ζεµάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφµελε παξάγξαθν. Μεηά ην πέξαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ελεµεξψλεηαη ην ζπλνπηηθφ έληππν ηνπ ζπµβνπιίνπ µε ηα ζέµαηα ηεο ζπδήηεζεο, ηηο ελδερφµελεο απνθάζεηο θαη ηελ επηθχξσζε απηψλ απφ ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ ζπµµεηερφλησλ. ηελ ζπλέιεπζε απηή µπνξνχλ λα ιάβνπλ µέξνο θαη νη ππάιιεινη ηεο γξαµµαηείαο ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζέµαηα ζπδήηεζεο είλαη ηεο αξµνδηφηεηαο ηνπο. πνπ απαηηείηαη, πξαγµαηνπνηείηαη έθηαθηε ζπλέιεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ ζχµθσλα µε ηελ θξίζε ηνπ ηερληθνχ δηεπζπληή Θέµαηα Γενηθήρ ςνέιεςζερ Διεγθηών Σα ζέµαηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ειεγθηψλ είλαη ηα παξαθάησ: Ζ ελεµέξσζε ζρεηηθά µε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο µελφο, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηελ µεληαία έθζεζε ζηαηηζηηθψλ ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή. Δηδηθφηεξα: χλνιν ηερληθψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. χλνιν ειέγρσλ αλά θαηεγνξία νρήµαηνο. Δίδνο ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν χλνιν ειέγρσλ αλά ειεγθηή. πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ειεγθηή. Ζ εθηίµεζε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηηπρψλ θαη µε επηηπρψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ πνζνζηψλ θαη ηελ ελδερφµελεο δηαθχµαλζεο ηνπο αλά ρξνληθή πεξίνδν, αλά ειεγθηή, αλά θαηεγνξία ειέγρνπ θαη αλά ειηθία νρήµαηνο. Ζ εμαγσγή ζπµπεξαζµάησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψο µε ηελ απφδνζε ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ελδερφµελεο µεγάιεο δηαθνξάο µεηαμχ ησλ ειεγθηψλ. Οη ελδερφµελεο ζπζηάζεηο µεηά ηελ δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ησλ ειεγθηψλ απφ ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ή ζπµβάλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο εθαξµνγήο ελδερνµέλσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο µε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, µε βάζε ηελ έθζεζε ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ ζπµβνπιίνπ πνηφηεηαο. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο αιιεινγξαθίαο µε δηεπζχλζεηο ηνπ Τ.ΜΔ, ηεο ζρεηηθήο µε 25

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα