Κένηπα Σεσνηθού Διέγσος (ΚΣΔΟ) Ννκνζεζία θαη εξγαζίεο ειέγρνπ Ορεκάησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κένηπα Σεσνηθού Διέγσος (ΚΣΔΟ) Ννκνζεζία θαη εξγαζίεο ειέγρνπ Ορεκάησλ"

Transcript

1 ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ MHXANΙΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ-ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Κένηπα Σεσνηθού Διέγσος (ΚΣΔΟ) Ννκνζεζία θαη εξγαζίεο ειέγρνπ Ορεκάησλ ΚΑΡΑΜΠΑΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ: m5296 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ : m ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΘΩΑΝΝΗ

2 Πεπηεσόµενα ειίδα Δηζαγσγή Βαζηθέο Αξρέο πζηήµαηνο Πνηφηεηαο Η.Κ.Σ.Δ.Ο ξνη θαη νξηζµνί Αµεξνιεςία, αλεμαξηεζία θαη αθεξαηφηεηα Οξγάλσζε ΗΚΣΔΟ Οξγαλφγξαµµα ηνπ Φνξέα Πξνζσπηθφ Διεγθηέο Λνηπφ πξνζσπηθφ Δθπαίδεπζε Πεξηβάιινλ, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζµφο Πεξηβάιινλ Δγθαηαζηάζεηο Δμνπιηζµφο πµµφξθσζε εμνπιηζµνχ Γηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζµνχ Αξρείν εμνπιηζµνχ Απφξξεην θαη Αζθάιεηα, Δρεµχζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ Δπηζεσξήζεηο απφ Οξγαληζµνχο Κεθάιαην Γεχηεξν: πλεδξηάζεηο πζηήµαηνο Πνηφηεηαο Αλαζθνπήζεηο Γηνίθεζεο πµβνχιην Πνηφηεηαο Μέιε ηνπ ζπµβνπιίνπ Πνηφηεηαο Αληηθείµελν ηνπ πµβνπιίνπ Πνηφηεηαο Γεληθέο ζπλειεχζεηο ειεγθηψλ χζηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ειεγθηψλ Θέµαηα Γεληθήο πλέιεπζεο Διεγθηψλ Κεθάιαην Σξίην: Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο Πξνγξαµµαηηζµφο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο Έγγξαθα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο εµεία πνπ πξαγµαηνπνηείηαη ε επηζεψξεζε Κεθάιαην Σέηαξην: Με πµµνξθψζεηο Με πµµνξθψζεηο Δληνπηζµφο Με πµµφξθσζεο Καηαγξαθή ηεο µε ζπµµφξθσζεο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο Άξζε Με πµµφξθσζεο Κεθάιαην Πέµπην: Δμνπιηζµφο Πξνµήζεηα Γηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζµνχ Γηαθξίβσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεγθηηθνχ εμνπιηζµνχ Σξέρσλ έιεγρνο θαη ηξέρνπζα ζπληήξεζε εμνπιηζµνχ Γηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ µεραλεµάησλ Μέηξα πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ θαη εθαξµφδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΗΚΣΔΟ Μέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο Κεθάιαην Έθην: Γηνίθεζε Διεγθηψλ

3 6.1 Γηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε ειεγθηψλ Καηάξηηζε θαθέινπ πξνζσπηθνχ Δμνπζηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Πξφζιεςε λένπ ειεγθηή θαη ελζσµάησζε ηνπ ζην ζχζηεµα πνηφηεηαο Αιιαγή Κέληξνπ Αλάζεζε ή αλάθιεζε εμνπζηνδφηεζεο ειεγθηή Παξαθνινχζεζε ηεο δηαηήξεζεο επάξθεηαο ηνπ ειεγθηή Έιεγρνο γλψζεσλ µε αξλεηηθά απνηειέζµαηα Κπξψζεηο Κεθάιαην έβδνµν : Γηαρείξηζε Γειηίσλ Γηαρείξηζε Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ (Γ.Σ.Δ) Σαμηλφµεζε θαη αξρεηνζέηεζε Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ (αληίγξαθα) Απψιεηα ή θινπή θαλνληζηηθνχ εγγξάθνπ Γειηίν Σερληθνχ ειέγρνπ Απφδεημε πιεξσµήο Πξνζηαζία ελάληηα ζηελ θινπή θαη ζηελ θαηάρξεζε Κεθάιαην φγδνν: Δηδνπνίεζε Αξρψλ Δηδνπνίεζε αξρψλ Πεξηπηψζεηο εηδνπνίεζεο αξµνδίσλ αξρψλ Κεθάιαην Έλαην: Έθδνζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ Γεληθά Γηαδηθαζία έθδνζεο ΚΔΚ ζηα πιαίζηα ηνπ αξρηθνχ ή πεξηνδηθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ΚΔΚ Γηαδηθαζία απηφλνµεο έθδνζεο ΚΔΚ Κεθάιαην Γέθαην : Γηαδηθαζία Σερληθνχ Διέγρνπ Τπνδνρή ησλ πειαηψλ Γηαδηθαζία Σερληθνχ Διέγρνπ Γηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Σαπηφηεηαο ηνπ Ορήµαηνο Έιεγρνο ηαπηφηεηαο νρήµαηνο Γηαδηθαζία Διέγρνπ ησλ Καπζαεξίσλ Ο Αλαιπηήο Καπζαεξίσλ Σν Νεθειφµεηξν Γηαδηθαζία Διέγρνπ Απηφµαηεο γξαµµήο µε ην Απνθιηζηφµεηξν, ην Αµνξηηζεξφµεηξν, ην Φξελφµεηξν θαη ην Φσηφµεηξν Σν Απνθιηζηφµεηξν Σν Αµνξηηζεξφµεηξν Σν Φξελφµεηξν Φσηφµεηξν Γηαδηθαζία ηνπ Οπηηθνχ Διέγρνπ Σν Σδνγφµεηξν Ο Γξχινο ιάθθνπ Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ηάζµεο Θνξχβνπ µε ην Ζρφµεηξν Πεδία ειέγρνπ πνπ ειέγρνληαη ζηα ΗΚΣΔΟ Γηαδηθαζία Διέγρνπ Τγξαεξηνθίλεησλ Ορεµάησλ Τπνδνρή ηνπ νρήµαηνο Σερληθφο έιεγρνο ηνπ Τγξαεξηνθίλεηνπ νρήµαηνο

4 Έιεγρνο ησλ δηαξξνψλ πγξαεξίνπ Κεθάιαην Δλδέθαην : Δθνχζηνο Σερληθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο πξνο ηαμηλφµεζε νρεµάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νρεµάησλ Πξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ νρήµαηνο θαη έγγξαθα Αηαμηλφµεηα νρήµαηα Δθπαηδεπηηθά νρήµαηα Δθνχζηνο Σερληθφο Έιεγρνο Γηεμαγσγή ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ Αηαμηλφµεηα νρήµαηα Δθπαηδεπηηθά νρήµαηα (εηδηθφο θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο) Δηδνπνίεζε αξρψλ Αηαμηλφµεηα νρήµαηα Μεζνδνινγία θαηαρψξεζεο ειιείςεσλ ζηα Σ.Δ (εθπαηδεπηηθά νρήµαηα) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΛΟΓΟ...95 Βηβιηνγξαθία

5 Δηζαγυγή Σα µεραλνθίλεηα νρήµαηα πνπ είλαη εγγεγξαµµέλα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα ξπµνπιθνχµελα θαη ηα εµηξπµνπιθνχµελά ηνπο,ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν. Tα νρήµαηα πνπ ηαμηλνµνχληαη ζηε ρψξα µαο σο θαηλνχξγηα ππφθεηληαη ζε πξψην ηερληθφ έιεγρν ηέζζεξα έηε απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ γηα ηα ειαθξά νρήκαηα (Η.Υ θαη θνξηεγά πνπ ην βάξνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 3,5 ηφλνπο) θαη ηα δίθπθια θαη έλα έηνο απφ ηελ αλσηέξσ εµεξνµελία γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο νρεµάησλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαλνληθφ πεξηνδηθφ έιεγρν ζχµθσλα µε ηελ πξνβιεπφµελε ζπρλφηεηα ησλ δχν ρξφλσλ. Tα νρήµαηα πνπ ηαμηλνµνχληαη ζηε ρψξα µαο σο µεηαρεηξηζµέλα ππφθεηληαη ζε πξψην ηερληθφ έιεγρν πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαλνληθφ πεξηνδηθφ έιεγρν ζχµθσλα µε ηελ πξνβιεπφµελε ζπρλφηεηα. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ (ΓΣΔ) πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο µέινο ηεο ΔΔ θαη απνδεηθλχεη φηη έλα µεραλνθίλεην φρεµα πνπ είλαη εγγεγξαµµέλν ζην ελ ιφγσ θξάηνο µέινο, έρεη ππνβιεζεί επηηπρψο ζε ηερληθφ έιεγρν ζχµθσλα ηνπιάρηζηνλ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 96/96/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, αλαγλσξίδεηαη θαη έρεη ηελ ίδηα ηζρχ µε ηα αληίζηνηρα πνπ εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα Δθπξφζεζµνο επαλέιεγρνο νρήµαηνο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη επαλέιεγρνο εληφο 20 ή 30 εµεξψλ, δελ έρεη ηζρχ ην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ ηξηψλ (3) εβδνµάδσλ πξηλ ή µίαο εβδνµάδαο µεηά γηα ηελ πξνζθφµηζε ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν. ε πεξίπησζε πνπ έλα φρεµα πξνζέιζεη εθπξφζεζµα γηα επαλαιεπηηθφ έιεγρν, δειαδή µεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 20 ή 30 εµεξψλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ εµεξνµελία πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο, ή αλ δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ζ' απηφ φιεο νη ζνβαξέο ειιείςεηο εθαξµφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 44800/123/85, θαη εηζπξάηηεηαη πξφζζεην εηδηθφ ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Φ2/57216/7383/02. ε πεξίπησζε αξγηψλ νη πξνζδηνξηδφµελεο θαηά ηα αλσηέξσ, εµεξνµελίεο ειέγρνπ ή επαλαιεπηηθνχ ειέγρνπ (επαλειέγρνπ) µεηαηίζεληαη ζηελ αµέζσο επφµελε εξγάζηµε εµέξα. Αληίηηµν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ Σν χςνο ηνπ αληηηίµνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηερληθνχ ειέγρνπ απφ ηα ηδησηηθά ΚΣΔΟ θαζνξίδεηαη απφ ην θάζε ηδησηηθφ ΚΣΔΟ. Σα ηδησηηθά ΚΣΔΟ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ (Γ.Α.Υ.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ζηελ αξµφδηα Γ.Ο.Τ. θάζε αιιαγή ηνπ ηηµνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθαξµφδνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο µήλεο πξηλ ηελ εµεξνµελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αιιαγήο. Σν πξνβιεπφµελν απφ ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 2963/2001 πνζνζηφ 10% ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, απνδίδεηαη απφ ηα ΗΚΣΔΟ ζηελ αξµφδηα Γ.Ο.Τ. αλά εµεξνινγηαθφ ηξίµελν. Ζ απφδνζε πξαγµαηνπνηείηαη εληφο ηνπ επνµέλνπ µελφο πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηνπ ηξηµήλνπ. Αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσµήο ππνβάιιεηαη απφ ηα ΗΚΣΔΟ ζηε Γ.Α.Υ.Μ. ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζµία 15 εµεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 5

6 Ζ απφδνζε ησλ πνζψλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ πξνο ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. γίλεηαη µε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη γηα ην ζπγθεθξηµέλν ηξίµελν, ηα ειεγρζέληα απηνθίλεηα αλά θαηεγνξία ειέγρνπ θαη αλάιπζε ηνπ απνδηδφµελνπ πνζνχ. Ζ Γ.Α.Υ.Μ. ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξψλ ζηα θαηαβαιιφκελα πνζά εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ. Σν εθάζηνηε ηζρχνλ ηηκνιφγην 0Η.Α.Υ.Μ. ζα αλαξηάηαη ηνπ Τπνπξγείνπ ζε εκθαλή Μεηαθνξψλ ζέζε ζην θάζε θαη ΗΚΣΔΟ. Δπηθνηλσληψλ ζε πεξίπησζε Δπζχλεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ νρήµαηνο. Ο θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο νθείιεη λα πξνζθνµίδεη ηνχην γηα ηερληθφ έιεγρν θαζαξφ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ψζηε θάζε εμάξηεµα λα είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί εχθνια. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ην Κέληξν έρεη δηθαίσµα λα αξλεζεί ηνλ έιεγρν. Ο πεξηνδηθφο ηερληθφο έιεγρνο, πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ΚΣΔΟ δελ απαιιάζζεη ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήµαηνο απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα ζπληεξνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ην φρεµα ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξνζεζµία πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν. Ο επφµελνο πεξηνδηθφο ηερληθφο έιεγρνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην φρεµα δε δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο ή επηθίλδπλεο ειιείςεηο, ιαµβάλεη ρψξα ζην ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηξεηο εβδνµάδεο πξηλ έσο θαη µία εβδνµάδα µεηά ηελ εµεξνµελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ (ΓΣΔ), µε βάζε ηε λνµνζεηεµέλε ζπρλφηεηα ειέγρνπ. Αλ ε πξνζεζµία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ην φρεµα ζεσξείηαη εθπξφζεζµν θαη επέξρνληαη φιεο νη ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπεη ν λφµνο. Καηεγνξίεο νρεµάησλ ζε ζρέζε µε ηνλ ηερληθφ έιεγρν. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 1: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο επηβαηηθέο µεηαθνξέο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 8 ζέζεηο θαζεµέλσλ, εθηφο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνχ. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 2: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ, ησλ νπνίσλ ε αλψηαηε επηηξεπφµελε µάδα ππεξβαίλεη ηα 3500Kg. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 3: Ρπµνπιθνχµελα θαη εµηξπµνπιθνχµελα, ησλ νπνίσλ ε αλψηαηε επηηξεπφµελε µάδα ππεξβαίλεη ηα 3500 Kg. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 4: Σαμί θαη αζζελνθφξα. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 5: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα µε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ηξνρνχο πνπ ζπλήζσο ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ νδηθή µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ θαη ησλ νπνίσλ ε µέγηζηε επηηξεπφµελε µάδα δελ ππεξβαίλεη ηα 3500 Kg, εθηφο ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη µεραλεµάησλ. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 6: Μεραλνθίλεηα νρήµαηα µε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ηξνρνχο, πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο επηβαηηθέο µεηαθνξέο θαη ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο θαζεµέλσλ, εθηφο ηεο ζέζεσο νδεγνχ, δελ ππεξβαίλνπλ ηηο νθηψ. Ορήµαηα Καηεγνξίαο 7: Γίθπθια νρήµαηα. 6

7 Δθπξφζεζµνο έιεγρνο νρήµαηνο Σα απηνθίλεηα πνπ πξνζέξρνληαη εθπξφζεζµα γηα ηερληθφ έιεγρν, µπνξνχλ λα ειέγρνληαη θαη απφ ηδησηηθά ΚΣΔΟ εθφζνλ πξνζθνµηζζεί απνδεηθηηθφ είζπξαμεο Γεµνζίνπ Σαµείνπ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη έρεη θαηαβιεζεί ην αληίζηνηρν απμεµέλν εηδηθφ ηέινο ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1350/83 ππνινγηδφµελν επί ηνπ ηζρχνληνο εηδηθνχ ηέινπο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα δεµφζηα ΚΣΔΟ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήµαηνο θαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, µέρξη 30 εµέξεο, εηζπξάηηεηαη πξφζζεην ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 17 γηα επηβαηηθά θαη 21 γηα Αγξνηηθά θαη επαγγειµαηηθά νρήµαηα γηα ηνλ θαλνληθφ ηερληθφ έιεγρνο θάζε θαηεγνξίαο νρήµαηνο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, απφ 31 εµέξεο µέρξη 6µελεο, εηζπξάηηεηαη πξφζζεην ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 33 γηα επηβαηηθά θαη 42 γηα Αγξνηηθά θαη επαγγειµαηηθά νρήµαηα γηα ηνλ θαλνληθφ ηερληθφ έιεγρνο θάζε θαηεγνξίαο νρήµαηνο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο πξνζθφµηζεο ηνπ νρήµαηνο γηα ηερληθφ έιεγρν, άλσ ησλ 6 µελψλ, εηζπξάηηεηαη πξφζζεην ηέινο ππέξ ηνπ δεµνζίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 65 γηα επηβαηηθά θαη 85 γηα Αγξνηηθά θαη επαγγειµαηηθά νρήµαηα γηα ηνλ θαλνληθφ ηερληθφ έιεγρνο θάζε θαηεγνξίαο νρήµαηνο. εµεία ειέγρνπ θαη θαηαγξαθή ησλ ειιείςεσλ Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν εμεηάδνληαη φια ηα ζεµεία πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζµ /123/85 απφθαζε (B 781) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη νη ειιείςεηο ζεµεηψλνληαη ζην Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ. Γηαβάζµηζε ησλ ειιείςεσλ Οη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν δηαβαζµίδνληαη ζε δεπηεξεχνπζεο, ζνβαξέο θαη επηθίλδπλεο. Γεςηεπεύοςζερ ειιείτεηρ Γεπηεξεχνπζεο ειιείςεηο είλαη εθείλεο πνπ δελ ππνρξεψλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήµαηνο λα ην επαλαθέξεη γηα επαλέιεγρν, επηβάιινπλ φµσο ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα επηζθεπή ηεο έιιεηςεο εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηνπ ΓΣΔ. Κάζε δεπηεξεχνπζα έιιεηςε ζεµεηψλεηαη θαη ελεµεξψλεηαη γηα απηή ν θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο, επηζεµαίλνληαο ηνπ ηελ ππνρξέσζε λα ηελ απνθαηαζηήζεη ζην αλσηέξσ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεµα. οβαπέρ ειιείτεηρ νβαξέο ειιείςεηο είλαη εθείλεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήµαηνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη λα επαλαθέξεη ην φρεµα γηα επαλέιεγρν ζην Η.ΚΣΔΟ. ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη ΓΣΔ πνπ ηζρχεη γηα είθνζη (20) εµέξεο, εληφο ησλ νπνίσλ ην φρεµα ζα πξέπεη λα επηζθεπαζζεί θαη λα πξνζθνµηζζεί γηα επαλέιεγρν. Αλ ην φρεµα ρξεηάδεηαη εθηεηαµέλεο επηζθεπέο ή απαηηείηαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία µεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί απφ ηνλ πξντζηάµελν ηνπ IΚΣΔΟ πξνζεζµία έσο ηξηάληα (30) εµεξψλ γηα ηνλ επαλέιεγρν. 7

8 Δπηθίνδςνερ ειιείτεηρ Δπηθίλδπλεο ειιείςεηο είλαη εθείλεο πνπ επηβάιινπλ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήµαηνο µέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ηνλ εθνδηαζµφ ηνπ µε λέν ΓΣΔ χζηεξα απφ επηηπρή επαλέιεγρν απφ Η.ΚΣΔΟ. ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο επηθίλδπλσλ ειιείςεσλ απφ Η.ΚΣΔΟ, ν ηδηνθηήηεο ή ν θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο νθείιεη λα αθηλεηνπνηήζεη ην φρεµα θαη εηδνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Η.ΚΣΔΟ άµεζα ε αξµφδηα Τπεξεζία ηεο Σξνραίαο, ζηα φξγαλα ηεο νπνίαο ν ηδηνθηήηεο ή ν θάηνρνο ηνπ νρήµαηνο νθείιεη λα παξαδψζεη ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ηνπ νρήµαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηθίλδπλεο ειιείςεηο αθνξνχλ ηα ζεµεία ειέγρνπ 1101 θαη 1201, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΤΑ 44800/85 ν ππεχζπλνο ηνπ Η.ΚΣΔΟ ελεµεξψλεη εγγξάθσο θαη ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννµαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή δε ρνξεγείηαη ΓΣΔ αιιά ζπληάζζεηαη θαη παξαδίδεηαη απφ ην Η.ΚΣΔΟ ζρεηηθή βεβαίσζε αλαθνξηθά µε ηα αλσηέξσ. Δπαλέιεγρνο νρήµαηνο Καηά ηνλ επαλέιεγρν ην φρεκα ειέγρεηαη κφλν ζηα αθφινπζα ζεκεία: Έιεγρνο θαπζαεξίσλ Σα ζεκεία ηεο ζνβαξήο ή επηθίλδπλεο έιιεηςεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ΓΣΔ ηνπ θαλνληθνχ πιήξνπο ηερληθνχ ειέγρνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νρήκαηνο. Σα ζεκεία πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ζεκεησζείζα αξρηθή έιιεηςε (π.ρ γηα επαλέιεγρν ιφγσ ηξχπηαο εμάηκηζεο επαλειέγρνληαη επηπιένλ θαη ηα θαπζαέξηα). Σπρφλ εκθαλείο λέεο ειιείςεηο ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επαλέιεγρνο γίλεηαη ζε ΚΣΔΟ άιιν απφ απηφ ηνπ θαλνληθνχ πιήξνπο ειέγρνπ, ηφηε ειέγρνληαη θαη ηα ζεκεία 1101 θαη 1200 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΤΑ 44800/123/85, φπσο ηζρχεη. Καηά ηνλ επαλέιεγρν νρήκαηνο ζην νπνίν είραλ δηαπηζησζεί ζνβαξέο ειιείςεηο ζηα ζεκεία 1101, 1200 ή ν θάηνρφο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ φηη δε ζπληξέρνπλ ιφγνη απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο θξαηείηαη ζην αξρείν ηνπ Η.ΚΣΔΟ καδί κε ην _ΣΔ. Δηδηθνί Έιεγρνη ε εηδηθέο θαηεγνξίεο νρεµάησλ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπµπεξηιαµβάλεη ηελ αλίρλεπζε δηαξξνήο LPG (ζε πγξαεξηνθίλεηα νρήµαηα), θαζψο θαη µέηξεζε εθπνµπήο ζνξχβνπ. 8

9 Δπηηξεπφκελα φξηα ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 9

10 10

11 Κεθάιαηο ππώηο: Βαζηθερ απσέρ 1.1 Βαζηθέρ Απσέρ ςζηήµαηορ Ποηόηεηαρ Ι.Κ.Σ.Δ.Ο. Έλα ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ζα πξέπεη λα δεζµεχεηαη γηα ηελ εθαξµνγή θαη ηελ δηαηήξεζε ελφο πζηήµαηνο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θεθάιαην ηεο Πνηφηεηαο θαη ππνδεηθλχεηαη απφ ηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17020, απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο θαζψο θαη απφ ηηο ζπλαθείο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ζα πξέπεη λα δεζµεχεηαη έλαληη ηεο πνηφηεηαο, µέζσ ηεο ζπµµεηνρήο θάζε εξγαδνµέλνπ, ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη έλαληη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο σο Φνξέα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεµάησλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: Κάζε εξγαδφµελνο επζχλεηαη άµεζα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία πξνζθέξεη θαη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε θάζε ελδηαθεξφµελν άλεπ δηαθξίζεσλ, µε ππεπζπλφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία απφ ην πξνζσπηθφ, µε πςειά θξηηήξηα ηερληθήο θαη επηζηεµνληθήο επάξθεηαο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ε εηαηξεία εθαξµφδεη έλα ζχζηεµα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχµθσλα µε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO/IEC Ζ πνηφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεµέλε µε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ησλ Κέληξσλ Σερληθνχ ειέγρνπ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ µε βάζε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο ησλ νρεµάησλ. Οη πειάηεο έρνπλ θάζε δηθαίσµα λα απαηηνχλ έλαλ πςειήο πνηφηεηαο ηερληθφ έιεγρν ηνπ νρήµαηνο ηνπο. Τπνρξέσζε ινηπφλ ηνπ θέληξνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Αµέζσο µεηά ηελ είζνδν ηνπ νρήµαηνο, ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ πειάηε φια ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά µέζα µε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ δηα ησλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, ιαµβαλνµέλσλ απνηειεζµάησλ. Ο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Τπνρξενχηαη: Να εθαξµφδεη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην πνηφηεηαο Να µεξηµλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζµνί. Να αλαθνηλψλεη ηα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζην θέληξν, ζην πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν θαη απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 11

12 1.2 Όποη θαη οπηζµοί Η.Κ.Σ.Δ.Ο: Ηδησηηθφ θέληξν Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεµάησλ : Δγθαηαζηάζεηο µνλάδαο ηερληθνχ ειέγρνπ, απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ν Σερληθφο Έιεγρνο Ορεµάησλ. Δηαηπεία: Φνξέαο µε λνµηθή µνξθή Α.Δ, Ο.Δ, Δ.Π.Δ, θ.ι.π., ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο µνλάδαο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ, απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ν Σερληθφο έιεγρνο νρεµάησλ. Κένηπο: Σν Κέληξν Σερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ ην νπνίν είλαη ε έδξα ηνπ θνξέα. Τποθαηάζηεµα: Ζ εγθαηάζηαζε ΗΚΣΔΟ ην θνξέα ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε, ε νπνία αδεηνδνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ην Τ.ΜΔ. Γ.Α.Υ.Μ: Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Η.Κ.Σ.Δ.Ο γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ. Γηαδηθαζία: Έγγξαθν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη πψο πξέπεη λα πξαγµαηνπνηείηαη µηα ζπγθεθξηµέλε δξαζηεξηφηεηα. Αξηοιογεηέρ ηος Δ.Τ. : Οη αμηνινγεηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Δζληθφ χζηεµα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ (Δ.Τ. ) θαη έρνπλ ζαλ αληηθείµελν ηελ αμηνιφγεζε (αξρηθή θαη πεξηνδηθή) ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζε έλα ΗΚΣΔΟ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπµµφξθσζεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC 17020, σο πξνο ην νπνίν είλαη δηαπηζηεπµέλν ην ΗΚΣΔΟ. Γηοηθεηηθόρ Γηεςζςνηήρ: Δίλαη ν ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Νφµνπ (ή ν εθπξφζσπνο ηνπ), ν νπνίνο ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνµεζεπηή θηίξηα θαη εμνπιηζµφ. 1.3 Αµεποιετία, ανεξαπηεζία θαη αθεπαηόηεηα Ο θνξέαο ειέγρνπ έρεη σο απνθιεηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ Σερληθφ Έιεγρν νρεµάησλ, ζχµθσλα µε ην λφµν 2963/2001. Καµία απνιχησο δξαζηεξηφηεηα επηζθεπήο ή εµπνξίαο απηνθηλήησλ δελ µπνξεί λα αζθείηαη ζηα θέληξα ηερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ. Γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη ειεγθηέο θαη νη ππφινηπνη ππάιιεινη ηνπ θέληξνπ ππνγξάθνπλ ηελ δήισζε ηήξεζεο αλεμαξηεζίαο θαη εµπηζηεπηηθφηεηαο, ζχµθσλα µε ηελ νπνία δελ έρνπλ ην δηθαίσµα απφ ηνλ θαλνληζµφ λα αζθνχλ ηελ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή µε ηελ επηζθεπή ή εµπνξία απηνθηλήησλ. Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ πξέπεη λα επηβιέπεη νχησο ψζηε νη έιεγρνη λα µελ επεξεάδνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνζθνµίδνληαη θαη αθνξνχλ παιαηφηεξνπο ρξνληθά ειέγρνπο. Ζ αµνηβή ησλ ειεγθηψλ δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη επζέσο απφ ηνλ αξηζµφ ησλ ειεγρφµελσλ νρεµάησλ θαη ζε θαµία πεξίπησζε απφ ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ. Σν θέληξν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ, δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο, ν ζρεδηαζηήο, ν εγθαηαζηάηεο, ν πξνµεζεπηήο ή ν ζπληεξεηήο ηνπ ειεγρφµελνπ νρήµαηνο, ζχµθσλα µε ηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC17020, γηα θνξείο ειέγρνπ ηχπνπ Α. Σν θέληξν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ ζπλδένληαη µε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε µε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θξίζεο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπο, ζε ζρέζε µε ηελ αζθνχµελε δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ππνγξάθεη ηελ δήιυζε ηήπεζερ εµπηζηεςηηθόηεηαρ, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνµµάηη ηεο ζχµβαζεο εξγαζίαο. 12

13 1.4 Οπγάνυζε ΙΚΣΔΟ Δςζύνερ: Σν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα αλά ζέζε εξγαζίαο θαζψο θαη νη αληηθαηαζηάηεο αλά ζέζε εξγαζίαο θαη επζχλεο θαηαγξάθνληαη ζε πξφηππν έγγξαθν ην νπνίν θαη απνηειεί παξάξηεµα ηνπ εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο. Ο Γηοηθεηηθόρ Γηεςζςνηήρ : Ο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Τπνρξενχηαη : Να θαζνξίδεη ηελ γεληθή νξγάλσζε ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. Να εθαξµφδεη ηελ γεληθή πνιηηηθή πνηφηεηαο φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ πξνµεζεπηή, ηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ θαη ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ. Να εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θέληξνπ. Να ελεµεξψλεη ηελ Γηνίθεζε, ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο θαη ηνλ πξνµεζεπηή, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ζπλαθή µε ζέµαηα εμνπζηνδφηεζεο θαη ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ. Να έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να παξέρεη ηα απαξαίηεηα µέζα γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνλ θαηάιιειν, ζχµθσλα µε ηνπο θαλνληζµνχο, εμνπιηζµφ, ην απαηηνχµελν πιηθφ ηεθµεξίσζεο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ µέζα. Να ζπλεξγάδεηαη µε ην δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ( Γηεπζπληή πνηφηεηαο θαη Σερληθφ Γηεπζπληή). Να ρεηξίδεηαη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα θαη λα ρεηξίδεηαη µε αµεξνιεςία ηα ζέµαηα ζπλαθή µε ελδερφµελεο δηαµαξηπξίεο πειαηψλ. Σεσνηθόρ Γηεςζςνηήρ Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, λα είλαη Γηπισµαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, µέινο ηνπ Σ.Δ.Δ ή Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ, Μεραληθνχ απηνθηλήηνπ) θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ, (θαζψο θαη ηελ εηήζηα ζπµπιεξσµαηηθή επηµφξθσζε), ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ λνµνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο θαλνληζµνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεµάησλ. Ο πξνµεζεπηήο µπνξεί λα απαηηήζεη επηπιένλ πξνζφληα γηα ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηνπ θέληξνπ. Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα: Να επαγξππλεί γηα ηελ νξζή θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ειεγθηηθνχ εμνπιηζµνχ. Να ελεµεξψλεη ηνλ ηηηινχρν ηεο εμνπζηνδφηεζεο (Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Γηνίθεζε), γηα ηελ νπνηαδήπνηε αλσµαιία ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαη παξελνριεί ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ. Να θξνληίδεη γηα ηελ ηερληθή πιαηζίσζε, ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ. Να επαγξππλεί γηα ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αµεξφιεπηε θξίζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα 13

14 ησλ ειεγθηψλ. Να εμαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεµέλν ειεγθηή. Να βεβαηψλεηαη θαη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηηο επαγγειµαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Να είλαη βέβαηνο φηη νη ηερληθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο δηνρεηεχνληαη απνηειεζµαηηθά ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνµέλσλ ηνπ θέληξνπ. Να εθηειεί εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ησλ ειεγθηψλ επί ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη λα εθαξµφδεη θαη λα επαιεζεχεη ηηο ελδερφµελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Να εθπνλεί ηηο εθζέζεηο θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ θέληξνπ. Να ρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία µε ηνλ πξνµεζεπηή, ηνπο πειάηεο ή ηηο αξµφδηεο αξρέο, ζρεηηθέο µε ηα ηερληθά ζέµαηα. Να πξνΐζηαηαη ζηηο µεληαίεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ. Αναπιεπυηήρ Σεσνηθόρ Γηεςζςνηήρ Ο Αλαπιεξσηήο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, λα είλαη Γηπισµαηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, µέινο ηνπ Σ.Δ.Δ ή Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ,Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ, Μεραληθνχ απηνθηλήηνπ) θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ, (θαζψο θαη ηελ εηήζηα ζπµπιεξσµαηηθή επηµφξθσζε), ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ λνµνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο θαλνληζµνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεµάησλ. Οι αρμοδιόηηηές ηοσ ζσμπίπηοσν μ ασηές ηοσ Σετνικού Διεσθσνηή. Τπεύζςνορ Γηαζθάιηζερ Ποηόηεηαρ Ο Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, θαη αλ είλαη δπλαηφ λα έρεη παξαθνινπζήζεη ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ θαζψο θαη νξηζµέλα εµηλάξηα ή εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθά µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ, µπνξεί λα είλαη θαη ν δηνηθεηηθφο δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ θαη ν Σερληθφο δηεπζπληήο. Ο Τπεχζπλνο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ πξέπεη λα: Να παξαθνινπζεί ην ζχζηεµα πνηφηεηαο ην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ. Να µεηαβηβάδεη ηηο ελδερφµελεο πξνηάζεηο ηνπ πεξί ηεο πνηφηεηαο, ζηελ Γηνίθεζε θαη ζηνλ πξνµεζεπηή. Να ελεµεξψλεη ηνλ δηνηθεηηθφ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη ηελ δηνίθεζε γηα ηηο ελδερφµελεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο λα εγθξίλεη θαη λα δηαλέµεη ηηο ηξέρνπζεο εθδφζεηο ηνπ πιηθνχ ηεθµεξίσζεο ηνπ θέληξνπ θαη ησλ ππνθαηαζηεµάησλ. Να εγγπάηαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο µεηαμχ ησλ εξγαδνµέλσλ ζην θέληξνπ ηνπ θαη ζηα ππνθαηαζηήµαηα. Να εγθαζηζηά ζην θέληξν θαη ζηα ππνθαηαζηήµαηα, εάλ είλαη απαξαίηεην, εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νξζή εθαξµνγή ηνπο. Να θξνληίδεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνµεζεπηή, ησλ ζπλαθψλ µε ην ζχζηεµα πνηφηεηαο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηνπο θαλνληζµνχο. Να πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο µεηά απφ εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηηο νπνίεο δηελεξγεί ν πξνµεζεπηήο θαζψο θαη µεηά απφ επηζθέςεηο ηερληθνχ ειέγρνπ 14

15 απφ νξγαληζµνχο (Δ.Τ., Δ.Α.Υ.Μ, θ.ι.π). Να έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ην ζέµα ησλ πξνζβάζεσλ ζην ζχλνιν ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ ηνπ θέληξνπ. Να ζπλεξγάδεηαη µε ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ, ηνλ αλαπιεξσηή ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ. Να πξνΐζηαηαη ζηελ δηελέξγεηα ηεο αλαζθφπεζεο απφ ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ, είηε είλαη πεξηνδηθή είηε έθηαθηε. Τπεύζςνορ απσείος θένηπος Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηµέλεο απαηηήζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ Τπεχζπλνπ αξρείνπ. Καζήθνληα ππεχζπλνπ αξρείνπ µπνξεί λα αζθήζεη νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο ηνπ θέληξνπ, εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ηερληθνχ δηεπζπληή. Ο σπεύθσνος αρτείοσ κένηροσ σποτρεούηαι ζηελ παξαιαβή ηεο εμσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ Τπεχζπλν πνηφηεηαο θαη ηνλ Σερληθφ δηεπζπληή, πξνθεηµέλνπ λα απνθαζηζηεί ε δηαλνµή ηεο θαη ε ηεθµεξίσζε ηεο. Ο ππεχζπλνο αξρείνπ, µπνξεί λα είλαη θαη ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλνο εμνπιηζµνχ, µεηαμχ άιισλ ηελ παξαγγειία θαη παξαιαβή αλαισζίµσλ, αληαιιαθηηθψλ, απνζηνιή επηζηνιψλ παξαγγειίαο θ.ι.π. Οη ειεγθηέρ Οη ειεγθηέο ηνπ θέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη άηνµν µφληµα εξγαδφµελν ζην θέληξν, λα είλαη Γηπισµαηνχρνη Μεραληθνί (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ), µέινο ηνπ Σ.Δ.Δ ή Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ, Ζιεθηξνληθνχ, Ναππεγνχ, Μεραληθνχ απηνθηλήηνπ) ή απφθνηηνη Σερληθνχ επαγγειµαηηθνχ ιπθείνπ (Σ.Δ.Λ ε Δ.Π.Α.Λ) ή άιιεο ηζφηηµεο ζρνιήο, ζηάζµεο δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο (Με θαηεχζπλζε Μεραλνιφγνπ, Ζιεθηξνιφγνπ απηνθηλήησλ ή µεραληθνχ απηνθηλήησλ) θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο ηεο Δηδηθήο Δπηµφξθσζεο ειεγθηψλ ΚΣΔΟ δηάξθεηαο 120 σξψλ, ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τ.Α 36927/4751/ Φ.Δ.Κ 847/2002 θαη ηελ Τ.Α 55108/5451 Φ.Δ.Κ 1364Β φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη ειεγθηέο ηνπ θέληξνπ πξέπεη: Να εθηεινχλ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο µε ππεπζπλφηεηα, µε πξνζνρή, ρσξίο βηαζχλε θαη ζχµθσλα µε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC Να ηεξνχλ ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο Τ.Α 44800/123/1985 θαη ηελ Τ.Α 71703/8028 Φ.Δ.Κ 1824Β ( ),φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Να εμαζθαιίδνπλ ηελ αµεξνιεςία, ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα θαη ην απφξξεην ησλ απνηειεζµάησλ ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ. Να ζπµβνπιεχνληαη θαη λα ελεµεξψλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεµα ή γηα νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. Να µεξηµλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εµθάληζεο θαη ησλ ρψξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Να ηεξνχλ ηνλ θψδηθα ζπµπεξηθνξάο. Τπεύζςνορ γπαµµήρ Ο ππεχζπλνο γξαµµήο πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ γξαµµή ηεο νπνίαο είλαη ππεχζπλνο. 15

16 Τπάιιειορ Γπαµµαηείαρ Ο ππάιιεινο γξαµµαηείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνιπηήξην ιπθείνπ θαη ζρεηηθέο γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ. θνπφο ιεηηνπξγίαο ηεο γξαµµαηείαο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ πξνζεξρφµελνπ νρήµαηνο ζην µεραλνγξαθηθφ ζχζηεµα ηνπ θέληξνπ, ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πξνβιεπφµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. Οη αξµνδηφηεηεο ηνπ ππαιιήινπ γξαµµαηείαο είλαη επίζεο: Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήµαηνο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ε εηζαγσγή ηνπ νρήµαηνο ζην Μεραλνγξαθηθφ ζχζηεµα ηνπ θέληξνπ. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζην ρψξν αλαµνλήο. Ο θαζνξηζµφο ξαληεβνχ µε ηνπο πειάηεο, µέζσ ηειεθψλνπ ή θαηφπηλ δηεξεπλεηηθήο επίζθεςεο. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ν θαζνξηζµφο ηνπ είδνπο ηερληθνχ ειέγρνπ (αξρηθφο, πεξηνδηθφο, επαλέιεγρνο θαη εθνχζηνο έιεγρνο) θαζψο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην απνηέιεζµα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εµεξνµελία ηνπ ελδερφµελνπ επαλειέγρνπ. Σελ αζθαιή θχιαμε ησλ αληηθεηµέλσλ πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ πειάηε. Σηο ππεξεζίεο ηαµείνπ. Βοεζεηηθοί ςπάιιειοη ηυν ειεγθηών. Οη βνεζνί ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ είλαη ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ σο αξµνδηφηεηα ηελ πξνεηνηµαζία ηνπ νρήµαηνο γηα έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή θαη µεηαθίλεζε ηνπ νρήµαηνο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΗΚΣΔΟ. Απαηηνχµελν πξνζφλ είλαη λα έρνπλ άδεηα νδήγεζεο αλάινγα µε ην αληηθείµελν ειέγρνπ ηεο γξαµµήο πνπ εμππεξεηνχλ. 16

17 1.5 Οπγανόγπαµµα ηος Φοπέα Σν νξγαλφγξαµµα ελφο ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ: Μεηνρηθφ πµβνχιην Δηαηξείαο (Αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ) Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο Φνξέα Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Φνξέα Σερληθφο Γηεπζπληήο Φνξέα Τπεχζπλνη γξαµµψλ Διεγθηέο Γξαµµαηεία Τπεχζπλνο αξρείνπ Τπεχζπλνο Δμνπιηζµνχ Βνεζνί Τπεχζπλνπ αξρείνπ Τπεχζπλνπ Δμνπιηζµνχ 17

18 1.6 Πποζυπηθό Διεγθηέρ Οη ειεγθηέο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ απφ ηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ µεηαθνξψλ επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ ( Δ.Α.Υ.Μ) θαη λα µπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζην θέληξν θαη ζην ππνθαηάζηεµα αθνχ πξψηα ε αίηεζε ηνπο γίλεη δεθηή απφ ην θέληξν. Οη ειεγθηέο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνµνζεζία, φπσο θάζε θνξά απηέο ηζρχνπλ, φπσο επίζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζχµβαζε εξγαζίαο ηελ νπνία ππνγξάθνπλ µε ην θέληξν. Ο Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο θαη ν Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ θαη ν Αλαπιεξσηήο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζία ζην θέληξνπ θαη ην ππνθαηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ 2 ειεγθηψλ αλα γξαµµή ηερληθνχ ειέγρνπ (έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ππεχζπλνο γξαµµήο), νη νπνίνη αλαιαµβάλνπλ ηελ δηεμαγσγή ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ζηελ γξαµµή. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ θάζε εγγχεζε ζε φηη αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. Οη ειεγθηέο πνπ είλαη δεισµέλνη ζηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ είλαη δπλαηφλ λα δηεμάγνπλ ηερληθνχο ειέγρνπο Λοηπό πποζυπηθό Πέξαλ ησλ ειεγθηψλ, ππάξρνπλ θαη άιινη εξγαδφµελνη ζην θέληξν νη νπνίνη αζθνχλ ζπγθεθξηµέλα επαγγειµαηηθά θαζήθνληα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο, εθηφο ηεο παξνπζίαο ησλ ειεγθηψλ, είλαη θαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο ππαιιήινπ ζηελ γξαµµαηεία θαζψο θαη εθείλε ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή Σερληθνχ δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο. χµθσλα µε ηελ λνµνζεζία φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη. 1.7 Δθπαίδεςζε Ο Σερληθφο δηεπζπληήο έρεη θαζήθνλ λα : Φξνληίδεη ηελ απαηηνχµελε επάξθεηα εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ ζηα ηερληθά ηνπο θαζήθνληα, γηα ηελ ελεµέξσζε ηνπο πξαγµαηνπνηείηαη εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζηελ λνµνζεζία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ο Αλαπιεξσηεο Σερληθνχ Γηεπζπληή έρεη θαζήθνλ λα : Φξνληίδεη ηελ απαηηνχµελε επάξθεηα εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο ζηα ηερληθά ηνπο θαζήθνληα, γηα ηελ ελεµέξσζε ηνπο πξαγµαηνπνηείηαη εζσηεξηθή εθπαίδεπζε ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζηελ λνµνζεζία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Ο ππεχζπλνο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ έρεη θαζήθνλ λα : Φξνληίδεη γηα ηελ απαηηνχµελε επάξθεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο ζρεηηθά µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο. 18

19 1.8 Πεπηβάιιον, εγθαηαζηάζεηρ θαη εξοπιηζµόρ Πεπηβάιιον Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο, ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσµέλα ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε, λα µελ ππάξρεη αιιά νχηε θαη λα δεµηνπξγεζεί ζχγρπζε µεηαμχ ηνπ θέληξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο, ζα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρνπλ εηδηθνί είζνδνη θαη ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, ζεµάλζεηο δηαθνξεηηθνχ ζρήµαηνο µεγέζνπο θαη ρξψµαηνο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε γεηηνληθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαρσξηζµέλεο απφ άιιεο εγθαηαζηάζεηο, εληφο ησλ νπνίσλ αζθείηαη νπνηαδήπνηε εµπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή επηζθεπή απηνθηλήησλ. Γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήµαηνο εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζµνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ Δγθαηαζηάζεηρ Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη αξθεηά επξχρσξεο νχησο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη πηζαλφηεηεο δεµηψλ ή επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ αθεηέξνπ λα µπνξνχλ νη ειεγθηέο λα δηεμάγνπλ ειέγρνπο µε άλεζε θαη αθξίβεηα. Οη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχµελν εμνπιηζµφ θαη ηηο απαηηνχµελεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Σν θέληξν είλαη ππνρξεσµέλν λα ιαµβάλεη φια ηα απαξαίηεηα µέηξα ψζηε λα πιεξνχληαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, ζχµθσλα µε ηνλ θψδηθα Δξγαζίαο. Πξέπεη λα παξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (νδεγίεο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζε νρήµαηα, ζρέδην δηαθπγήο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π). ηηο ραµειέο πξνεμνρέο ηνπ ιάθθνπ θαηφπηεπζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηηο αηρµεξέο πξνεμνρέο. ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ην θέληξν ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα ελδεδεηγµέλα µέζα αηνµηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο µέηξεζεο ησλ θαπζαεξίσλ, ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νρήµαηνο θαη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ζηνλ ιάθθν θαηφπηεπζεο. Δπηπιένλ νη ρψξνη ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζµέλνη µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα µελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηνλ ρψξν ειέγρνπ ζε θαλέλαλ πέξαλ ησλ ειεγθηψλ, εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην µέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα αλπςσηηθά µεραλήµαηα, νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα µεραλήµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ µε πεπηεζµέλν αέξα, ηα µεραλήµαηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη νη ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα. πλάπηνληαη επίζεο εηδηθέο ζπµβάζεηο µεηαμχ ησλ θέληξσλ θαη αλεμαξηήησλ θνξέσλ πνπ είλαη αξµφδηνη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Δξοπιηζµόρ Γηαζεζηµφηεηα εμνπιηζµνχ Σν θέληξν ηερληθνχ ειέγρνπ νρεµάησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 19

20 εμνπιηζµφ ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ISO/IEC θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ ηνπ ςµµόπθυζε εξοπιηζµού Ο εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχµµνξθνο µε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Δμαξηήµαηα ηνπ εμνπιηζµνχ ηα νπνία δελ είλαη ζπµβαηά µε ηηο αλαλεψζεηο ησλ πξνηχπσλ ηα νπνία θαη δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηνχληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζµνχο, µπνξνχλ επίζεο λα ζπλδεζνχλ εάλ απηφ είλαη δπλαηφ µε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεµα ηνπ θέληξνπ Γηαηήπεζε θαη ζςνηήπεζε εξοπιηζµού Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Ο εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ζπληεξείηαη θαη λα είλαη θαζαξφο Απσείο εξοπιηζµού Ζ δεµηνπξγία αξρείνπ εμνπιηζµνχ είλαη απαξαίηεηε. Δλψ ζην παξαπάλσ αξρείνπ πεξηιαµβάλεηαη, θάζε ζηνηρείν (εμάξηεµα) πνπ απνηειεί µέξνο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζµνχ: Σν ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη νδεγίεο ρξήζεο. Σα δειηία παξαθνινχζεζεο ηνπ εμνπιηζµνχ φπσο δειηία ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζµνχ. Σν ζχλνιν ησλ µεραλεµάησλ ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζµνχ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη απφ ην θέληξν θαηαγξάθεηαη ζην έγγξαθν πεξηγξαθηθνχ πίλαθα εμνπιηζµνχ. 1.9 Απόππεηο θαη Αζθάιεηα, Δσεµύζεηα ηος πποζυπηθού Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ είλαη ππνρξεσµέλν ζε «δηαθξηηηθφηεηα» ζε φ,ηη αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο πηζαλφλ λα δηαζέηεη, ιφγσ ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ ηνπ επηηξέπεηαη λα παξέρεη ζηελ πειαηεία ηνπ Κέληξνπ θαµηά πιεξνθνξία (φλνµα ή δηεχζπλζε) ζρεηηθή µε εηαηξείεο ή µε πξφζσπα ηα νπνία αζρνινχληαη µε εµπφξην ή µε επηζθεπέο νρεµάησλ ή µε παξνρή νδηθήο βνήζεηαο. Γελ µπνξεί επίζεο λα παξέρεη ηελ παξαµηθξή πιεξνθνξία ζρεηηθή µε µάξθεο απηνθηλήησλ, ε νπνία ζα µπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο µειινληηθέο αγνξαζηηθέο επηινγέο ηεο πειαηείαο ηνπ Κέληξνπ, (βιέπε δήισζε ηήξεζεο Αλεμαξηεζίαο θαη Δµπηζηεπηηθφηεηαο). Σα απνηειέζµαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλαλ νπνηνλδήπνηε Σερληθφ Έιεγρν παξαµέλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ερεµχζεηαο, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC θαη δελ µπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε θαλέλα, παξά µφλνλ: ζηνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ ή ζηνλ Δπηζεσξεηή ηνπ πξνµεζεπηή. ζε νπνηνλδήπνηε Οξγαληζµφ ή Τπεξεζία ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ (Αμηνινγεηέο ηνπ Δ.Τ., ηεο Δ.Α.Υ.Μ., θ.ι.π.). 20

21 1.10 Δπηζευπήζεηρ από Οπγανηζµούρ Ζ επηηήξεζε απφ ην Δζληθφ χζηεµα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Τ. Δ.) ηνπ δηαπηζηεπµέλνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17020, Φνξέα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεµάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο Γηαπίζηεπζεο, δηελεξγείηαη µε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ µήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη θαηφπηλ αλά έηνο, ιαµβάλνληαο σο εµεξνµελία αλαθνξάο εθείλε ηεο ρνξήγεζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο απφ ην ΤΜΔ. Ζ αμηνιφγεζε απηή πεξηιαµβάλεη ηνλ επηζηάµελν έιεγρν ηεο πηζηήο εθαξµνγήο ηνπ πζηήµαηνο ηεο Πνηφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο δηεμαγσγήο ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Διεγθηηθνχ Δμνπιηζµνχ. Ζ παξνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ ην νπνίν ζα αμηνινγεζεί είλαη απαξαίηεηε θαη γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ν Δπηθεθαιήο Αμηνινγεηήο ηνπ Δ.Τ. ηνλ ελεµεξψλεη γξαπηψο γηα λα µπνξέζεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα µέηξα νχησο ψζηε λα είλαη παξψλ θαηά ηελ εµέξα ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηµφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη επηζεσξήζεηο ηνπ Κέληξνπ απφ ηε Γ.Α.Υ.Μ θαη απφ ην ψµα Διεγθηψλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ πξαγµαηνπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ αξµφδησλ νξγάλσλ θαη εληφο ηεο δηεηίαο απφ ηελ πξνεγνχµελε επηζεψξεζε θαη αλά πεληαεηία ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. Οη επηζεσξήζεηο απηέο δηελεξγνχληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο, ζχµθσλα µε ηηο Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο θαη ηα ηζρχνληα πξφηππα, ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 21

22 Κεθάιαηο Γεύηεπο: ςνεδπηάζεηρ ςζηήµαηορ Ποηόηεηαρ Ζ ελφηεηα αλαζθνπήζεηο αλαθέξεηαη ζην αληηθείµελν θαη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ αλαζθνπήζεσλ ηνπ ζπζηήµαηνο πνηφηεηαο ηνπ ΗΚΣΔΟ απφ ην πµβνχιην Πνηφηεηαο ηνπ ΗΚΣΔΟ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ειεγθηψλ. 2.1 Αναζθοπήζεηρ Γηοίθεζερ ςµβούιηο Ποηόηεηαρ Μέιε ηος ζςµβοςιίος Ποηόηεηαρ Σν ζπµβνχιην πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ απνηειείηαη απφ: Σνλ Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή. Σα µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο (αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Π.Δ) ή ηνπο εηαίξνπο αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία µε ηελ µνξθή Ο.Δ. Σνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ. Σνλ Τπεχζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ελ ιφγσ ζπµβνπιίνπ είλαη ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ, νη ηειηθέο απνθάζεηο ιαµβάλνληαη ζπιινγηθά απφ ην Γ. ηνπ Κέληξνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ Τπεχζπλνπ πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ φηαλ απηνί δελ είλαη µέιε ηνπ Γ. ή εηαίξνη είλαη ζπµβνπιεπηηθή, ελεµεξσηηθή θαη εθηειεζηηθή. 2.2 Ανηηθείµενο ηος ςµβοςιίος Ποηόηεηαρ Σν ζπµβνχιην πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ησλ αλαζθνπήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ µε ζθνπφ ηελ απνηίµεζε αθ ελφο µελ ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηνπ εθαξµνδφµελνπ ζπζηήµαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ, αθ εηέξνπ δε ηεο ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC θαη ηηο ζπλαθείο µε ηνλ Σερληθφ Έιεγρν ησλ νρεµάησλ φπσο επίζεο θαη µε ηνλ θαλνληζµφ δηαπίζηεπζεο ηνπ Δ.Τ.. Οη Γεληθέο πιήξεο ζπλαληήζεηο Αλαζθφπεζεο πξαγµαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο. Δληφο ηνπ έηνπο θαηά πξνηίµεζε ζην 1ν εμάµελν µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεζεί θαη ελδηάµεζε αλαζθφπεζε, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο επηρείξεζεο. πνπ απαηηείηαη, πξαγµαηνπνηείηαη Έθηαθηε πλάληεζε Αλαζθφπεζεο µε ζθνπφ ηελ αληηµεηψπηζε ζπγθεθξηµέλσλ πξνβιεµάησλ ζπλαθψλ µε ην ζχζηεµα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη γεληθφηεξα µε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο αλαζθφπεζεο ελεµεξψλεηαη ην πξφηππν έληππν ην νπνίν είλαη ζρεηηθφ µε ηηο αλαζθνπήζεηο, µε ηα ζέµαηα ηεο ζπδήηεζεο, ηηο ελδερφµελεο απνθάζεηο θαη ηελ επηθχξσζε απηψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ. Θέµαηα αλαζθφπεζεο απνηεινχλ µεηαμχ άιισλ ηα παξαθάησ ζχµθσλα µε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο νδεγίαο ΔΑ-5/02: α) Σν ζχζηεµα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα: Οη ελδερφµελεο αιιαγέο νη νπνίεο µπνξεί λα απαηηεζνχλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξν. Δπηθχξσζε ησλ λέσλ ηεθµεξησµέλσλ δηαδηθαζηψλ ή αιιαγψλ ή ελεξγεηψλ ηνπ Τπεπζχλνπ ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. Γηάξζξσζε ησλ αξµνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ θαη ε επηθχξσζε 22

23 απηψλ. Δπηθνηλσλία θαη αιιεινγξαθία µε ηνλ πξνµεζεπηή γηα γεληθά ζέµαηα ιεηηνπξγίαο. Δπηθνηλσλία θαη αιιεινγξαθία µε ην Δ.Τ. θαη µε ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τ.ΜΔ γηα ζέµαηα ιεηηνπξγίαο. Σα απνηειέζµαηα πξφζθαησλ δηελεξγεζεηζψλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ απφ ηνλ Τπεχζπλν πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ ή ηνλ Σερληθφ δηεπζπληή, θαζψο θαη νη ελδερφµελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ε πνξεία δηαζθάιηζεο ηνπο. Ζ πξνεηνηµαζία ηνπ Κέληξνπ θαη ε ελεµέξσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηθά µε ηελ επηθείµελε δηεμαγσγή επηζεψξεζεο ηνπ θέληξνπ απφ ην Δ.Τ., θαζψο θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο επηζεψξεζεο απηήο µε ηηο ελδερφµελεο Με πµµνξθψζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Ζ αλάγθε εζσηεξηθψλ εθπαηδεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ απφ ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ή ηνλ ππεχζπλν πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ θαζψο θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπο. Ζ ζηάζµε εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ, νη αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο απαηηνχµελεο 24σξεο επαλαιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην πξφγξαµµα δηεμαγσγήο ηεο. Σα απνηειέζµαηα θαη ηα ζέµαηα ζπδήηεζεο ησλ πεξηνδηθψλ µεληαίσλ ζπλειεχζεσλ ησλ ειεγθηψλ. Σελ αμηνιφγεζε ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ θέληξνπ θαη ε ζπδήηεζε ησλ ελδερφµελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ µπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε. β) Αλαθνξέο ελζηάζεσλ, ζπζηάζεσλ, παξαπφλσλ πειαηψλ θαη εηδηθφηεξα: Ζ πνξεία ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. Σα ελδερφµελα παξάπνλα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θέληξνπ ή πξνηάζεηο απηψλ, µέζσ ηεο µεληαίαο ζπλέιεπζεο ησλ ειεγθηψλ. Ζ επηθχξσζε ηεο ελδερφµελεο απνµάθξπλζεο ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ, ησλ ιφγσλ ζπζηάζεσλ πξνο απηνχο ή ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζε απηνχο. γ) Ζ επάξθεηα ησλ ζε ζπγθεθξηµέλε ρξνληθή ζηηγµή ππαξρφλησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη εμνπιηζµνχ θαη εηδηθφηεξα: Σν πξφγξαµµα εξγαζίαο ηνπ θέληξνπ (βάξδηεο) ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππαιιήισλ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ. Πιεξφηεηα εμνπιηζµνχ (αλαιψζηµα, αηνµηθά µέηξα πξνζηαζίαο, Γειηία ηερληθνχ ειέγρνπ, Κ.Δ.Κ θαη παξαβφισλ, είδε ξνπρηζµνχ θ.α). Δλδερφµελε επέθηαζε ή βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θέληξνπ. Σν µηζζνιφγην ησλ ππαιιήισλ ηνπ θέληξνπ. δ) Σα µειινληηθά ζρέδηα ηνπ θνξέα. Οη ελδερφµελεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, νη απαηηήζεηο πνπ είλαη ζπλαθείο µε ηα πξνζφληα θαη νη νξηζηηθέο απνθάζεηο πξφζιεςεο µέζσ ζπλέληεπμεο απφ εμνπζηνδνηεµέλν άηνµν ηνπ θνξέα ( Σερληθφο Γηεπζπληήο). Ζ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ζε άιια πεδία ηερληθνχ ειέγρνπ. Οη αλάγθεο γηα πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα µέζσ δηαθήµηζεο µε δηάθνξα µέζα (δηαλνµή εληχπσλ, ξαδηφθσλν θ.ι.π). Γηελέξγεηα ελεµεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ µε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο (Σξνραία, Πεξηθέξεηα). 23

24 ε) Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ιαµβαλνµέλσλ απνηειεζµάησλ απφ ηνπο ηερληθνχο ειέγρνπο: Ζ ελεµέξσζε ησλ µειψλ ηνπ ζπµβνπιίνπ πνηφηεηαο γηα ηα εθηππσµέλα θαη θαηαιιήισο επεμεξγαζµέλα απφ ην ινγηζµηθφ ηνπ θέληξνπ απφ ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: χλνιν ηερληθψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. χλνιν ειέγρσλ αλά θαηεγνξία νρήµαηνο. Δίδνο ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. χλνιν ειέγρσλ αλά ειεγθηή. πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ειεγθηή. Σδίξνο ηνπ Κέληξνπ. Ζ εθηίµεζε ηεο µειινληηθήο δήηεζεο ζε ζπλδπαζµφ µε ην ηνπηθφ πξφγξαµµα πξφζθιεζεο θαη ην πιήζνο ησλ νρεµάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπγθεθξηµέλν γεσγξαθηθφ δηαµέξηζµα ηεο ρψξαο. Ζ εθηίµεζε ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθφηεξα ε εθηίµεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρψλ θαη µε επηηπρψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ πνζνζηψλ θαη ηελ ελδερφµελεο δηαθχµαλζεο ηνπο αλά ρξνληθή πεξίνδν, αλά ειεγθηή θαη αλά θαηεγνξία νρήµαηνο µε βάζε ηελ µεληαία έθζεζε ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή. Ζ εθηίµεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ ζε ζρέζε µε ηνλ αξηζµφ ησλ εξγαδνµέλσλ ειεγθηψλ θαη ησλ αξηζµφ ζπλαληήζεσλ θαζνξίδνληαη, µε βάζε ηελ µεληαία έθζεζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή. Ζ Δθηίµεζε ηνπ µέζνπ φξνπ δηελέξγεηαο ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ εµπεηξία ηνπ ειεγθηή, µε βάζε ηελ µεληαία έθζεζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή. Ζ Δθηίµεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ελδερφµελεο απνθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη ε εθαξµνγή απηψλ. ζη) Ζ θαηαγξαθή απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα ησλ αληηθεηµεληθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά µε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ν έιεγρνο επίηεπμεο απηψλ. Ζ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ νρεµάησλ θαη εηδηθφηεξα αχμεζε µεηά ηεο ζπµπιήξσζε ηεο δηεηίαο Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παιαηψλ πειαηψλ ζε ζρέζε µε ηνπο λένπο πειάηεο θαηά ηελ ζπµπιήξσζε ηεο 2εο ή 3εο ηεηξαεηίαο. Μείσζε παξαπφλσλ απφ ηνπο πειάηεο. Μείσζε ηνπ Μ.Ο δηεμαγσγήο ηερληθνχ ειέγρνπ (θπξίσο γηα λέα ΗΚΣΔΟ), ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Μείσζε ηνπ αξηζµφ θαη ηεο βαξχηεηαο ησλ Με πµµνξθψζεσλ θαηά ηηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη ηηο επηζεσξήζεηο απφ ην Δ.Τ. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ νβαξψλ ειιείςεσλ ή ζηαζεξνπνίεζε απηνχ αλάινγα µε ηηο πεξηζηάζεηο. Βειηηζηνπνίεζε νµνγελνπνίεζε ηνπ αξηζµνχ ή πνζνζηνχ ζπγθεθξηµέλσλ ειιείςεσλ αλά ειεγθηή. Μείσζε ηνπ αξηζµνχ άθπξσλ Γειηίσλ Σερληθνχ Διέγρνπ ιφγσ ιαζψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζηελ εηήζηα αλαζθφπεζε απφ ην ζπµβνχιην ηεο πνηφηεηαο ηνπ θέληξνπ θαη λα αλαζθνπείηαη ε επίηεπμε ηνπο µέζσ αληηθεηµεληθψλ ππνδείμεσλ θαηά ην πέξαο ηνπ δηαζηήµαηνο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. 24

25 ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνεγνχµελνπ έηνπο. 2.3 Γενηθέρ ζςνειεύζεηρ ειεγθηών ύζηαζε ηερ Γενηθήρ ςνέιεςζερ ειεγθηών ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ ζπµµεηέρνπλ νη ειεγθηέο ηνπ θέληξνπ, νη ππεχζπλνη γξαµµψλ θαη ν Σερληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ. Δπηθεθαιήο ηνπ ζπµβνπιίνπ είλαη ν ηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ πξαγµαηνπνηείηαη φπνηε θξίλεη ν ηερληθφο δηεπζπληήο φηη είλαη αλαγθαίν, ζχµθσλα µε ηελ ιίζηα ζεµάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφµελε παξάγξαθν. Μεηά ην πέξαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ελεµεξψλεηαη ην ζπλνπηηθφ έληππν ηνπ ζπµβνπιίνπ µε ηα ζέµαηα ηεο ζπδήηεζεο, ηηο ελδερφµελεο απνθάζεηο θαη ηελ επηθχξσζε απηψλ απφ ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ ζπµµεηερφλησλ. ηελ ζπλέιεπζε απηή µπνξνχλ λα ιάβνπλ µέξνο θαη νη ππάιιεινη ηεο γξαµµαηείαο ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζέµαηα ζπδήηεζεο είλαη ηεο αξµνδηφηεηαο ηνπο. πνπ απαηηείηαη, πξαγµαηνπνηείηαη έθηαθηε ζπλέιεπζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ θέληξνπ ζχµθσλα µε ηελ θξίζε ηνπ ηερληθνχ δηεπζπληή Θέµαηα Γενηθήρ ςνέιεςζερ Διεγθηών Σα ζέµαηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ειεγθηψλ είλαη ηα παξαθάησ: Ζ ελεµέξσζε ζρεηηθά µε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο µελφο, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηελ µεληαία έθζεζε ζηαηηζηηθψλ ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή. Δηδηθφηεξα: χλνιν ηερληθψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. χλνιν ειέγρσλ αλά θαηεγνξία νρήµαηνο. Δίδνο ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν χλνιν ειέγρσλ αλά ειεγθηή. πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν πλνιηθά απνηειέζµαηα ειέγρσλ αλά ειεγθηή. Ζ εθηίµεζε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηηπρψλ θαη µε επηηπρψλ ειέγρσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ πνζνζηψλ θαη ηελ ελδερφµελεο δηαθχµαλζεο ηνπο αλά ρξνληθή πεξίνδν, αλά ειεγθηή, αλά θαηεγνξία ειέγρνπ θαη αλά ειηθία νρήµαηνο. Ζ εμαγσγή ζπµπεξαζµάησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψο µε ηελ απφδνζε ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ελδερφµελεο µεγάιεο δηαθνξάο µεηαμχ ησλ ειεγθηψλ. Οη ελδερφµελεο ζπζηάζεηο µεηά ηελ δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ησλ ειεγθηψλ απφ ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ή ζπµβάλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο εθαξµνγήο ελδερνµέλσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο µε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, µε βάζε ηελ έθζεζε ηνπ Σερληθνχ δηεπζπληή ηνπ θέληξνπ θαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ ζπµβνπιίνπ πνηφηεηαο. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο αιιεινγξαθίαο µε δηεπζχλζεηο ηνπ Τ.ΜΔ, ηεο ζρεηηθήο µε 25