NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION"

Transcript

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION

2 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Eισαγωγή 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Γλωσσάριο Όρων 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς μπορείτε να γίνετε ABO 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Γενικές υποχρεώσεις των ABO 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις των Αναδόχων 11 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Διατήρηση των Γραμμών Αναδοχής 11 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό (ΕΥΥ) 15 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Αmway και του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Αmway 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Αmway 17 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Κληρονομιά 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Μέτρα σε περίπτωση Αθέτησης της Σύμβασης 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Συμμόρφωση 19 ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Χωρίς περιεχόμενα 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Χωρίς περιεχόμενα 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Διάθεση Καταγγελθείσας ή μη Ανανεωθείσας Σύμβασης ΑΒΟ 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης 20 Η σχέση μεταξύ της Amway και των ABO είναι μια δεσμευτική συμβατική σχέση. 1.1 Σύμβαση: Οι Κανόνες Δεοντολογίας της Amway περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας Επιχείρησης Amway και καθορίζουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε ABO. Σκοπός τους είναι να διαφυλάσσουν τα οφέλη που είναι διαθέσιμα σε όλους τους ABO και στην Amway. Μαζί με τις πρόσθετες Πολιτικές της Amway, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης ABO και ενσωματώνονται ρητά στη Σύμβαση ABO μέσω παραπομπής στο έγγραφο που υπογράφουν οι αιτούντες για την υποβολή αίτησης στην Amway ώστε να γίνουν Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway (στο εξής «ABO»). Όλοι οι ABO αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν καλόπιστα και να τηρούν τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, βάσει των όρων της Σύμβασης ABO. 1.2 Όροι που αποτελούν αντικείμενο Σύμβασης ABO: Βάσει της Σύμβασης ABO, ο ABO έχει το δικαίωμα να αγοράζει και να μεταπωλεί προϊόντα και υπηρεσίες της Amway, τη δυνατότητα να εγγράψει άλλους ως ABO (δηλαδή να γίνει ανάδοχός τους). Για τη διάρκεια της Σύμβασης, οι ΑΒΟ κατέχουν τη θέση τους στη Γραμμή Αναδοχής και έχουν το δικαίωμα να ωφεληθούν από τη Γραμμή Αναδοχής και έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αμοιβές και άλλες αποζημιώσεις υπό το Πρόγραμμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και η επιλεξιμότητα και η αναγνώριση της επιτυχίας, των βραβείων και των ανταμοιβών εξαρτώνται από τη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway και των Πολιτικών της Amway. 1.3 Τροποποιήσεις: Η Amway δύναται να τροποποιήσει τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway και άλλες διατάξεις της Σύμβασης ABO, εν όλω ή εν μέρει, κατά καιρούς. Tροποποιήσεις στους Κανόνες Δεοντολογίας, στις Πολιτικές της Amway και στο Πλάνο Πωλήσεων & Μάρκετινγ θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διαμαντιών (EDAC) όπως και σε έμπειρους αντιπροσώπους των Ευρωπαϊκών Γραμμών Αναδοχής προς συζήτηση και αξιολόγηση, πριν οι νέοι Κανόνες Δεοντολογίας δημοσιευτούν στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway ή στους επίσημους δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) της Amway ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού ο οποίος επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Όλες οι τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους ή οποιαδήποτε ημερομηνία η οποία αναφέρεται στην ειδοποίηση. 1.4 Αυτοτέλεια διατάξεων: Η ακυρότητα ενός τρέχοντα κανόνα ή διάταξης οποιουδήποτε κανόνα από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή, δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών Κανόνων Δεοντολογίας και Πολιτικών της Amway. 1.5 Κανένας όρος στην παρούσα δεν θίγει τα δικαιώματα του ABO στα μέσα προστασίας που παρέχονται από το νόμο, από τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί ο ABO. 2

3 Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε Η περιφέρεια της Ενοποιημένης Γραμμής Αναδοχής θεωρείται ως μία αγορά της Amway, όσον αφορά στους παρακάτω Κανόνες Δεοντολογίας της Amway: Κανόνας 3.2 (Σύζυγοι ΑΒΟ) Κανόνας 3.3 (Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ΑΒΟ) Κανόνας 6.4 (Υποβολή νέας αίτησης με νέο Ανάδοχο) Κανόνας 6.6 (Πώληση της Επιχείρησης Amway) Κανόνας 6.7 (Συγχωνεύσεις και συνδυασμοί Επιχειρήσεων Amway) Κανόνας 6.8 (Κανόνας της μίας Επιχείρησης Amway) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γλωσσάριο όρων ABO: Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Amway. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η Αίτηση ABO έγινε δεκτή από την Amway. Ο ABO είναι ανεξάρτητος συμβαλλόμενος, όχι εμπορικός εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος ή μεσολαβητής. Αγοράζει και πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες της Amway στο όνομά του και για λογαριασμό του. Ορισμένοι ABO μπορεί να αναφέρονται με άλλους χαρακτηρισμούς, όπως Πλατινένιος, Σμαραγδένιος, Διαμαντένιος, κλπ., ανάλογα με τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται από την Amway, βάσει των όρων που θεσπίζονται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και σε άλλο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. ABO Προσωπικής Αναδοχής: ABO, ο οποίος προτάθηκε και εισήχθη προσωπικά στην Επιχείρηση Amway από άλλον ABO, (πρώτη γραμμή). Amway Hellas: Παράρτημα της Amway στη χώρα στην οποία ο ιδιοκτήτης επιχείρησης διαθέτει Επιχείρηση Amway (Amway Hellas, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα) ή το σύνολο ή μερικά από τα παγκόσμια παραρτήματα της Amway, ανάλογα με τα συμφραζόμενα του κειμένου. Amway Corporation: Η Amway Corp., 7575 East Fulton Street, Ada, Michigan 49355, ΗΠΑ, ή οποιαδήποτε μητρική, αδερφή ή θυγατρική εταιρεία, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Αίτηση ABO: Έντυπο το οποίο υπογράφεται από τον υποψήφιο Ιδιοκτήτη Επιχείρησης Amway και υποβάλλεται στην Amway ως αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Ιδιοκτήτη Επιχείρησης. Η Σύμβαση ABO συνάπτεται μετά την αποδοχή της αίτησης από την Amway. Αμοιβή: Πληρωμές από την Amway στον ABO σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway βάσει της πώλησης προϊόντων της Amway από τον Ιδιοκτήτη της Επιχείρησης και την ομάδα του. Αμοιβή Απόδοσης: Μηνιαία αμοιβή που καταβάλλεται σε ABO ο οποίος επέτυχε επίπεδο Βαθμών Αξιολόγησης (ΒΑ) ομάδας, όπως καθορίζεται στην Κλίμακα Αμοιβών Απόδοσης. Αμοιβή Διεθνούς Ηγεσίας: Μηνιαία αμοιβή που καταβάλλεται σε Διεθνή Ανάδοχο για την Αναδοχή ABO που πληροί τις προϋποθέσεις σε άλλη αγορά, όπως προσδιορίζεται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Ανάδοχος: Ο ABO, εγγράφει (γίνεται ανάδοχος σε) ένα πρόσωπο στην ΕΑ, του οποίου η Αίτηση ABO, γίνεται δεκτή από την Amway. Ο νέος ABO, θα εκπαιδευτεί και θα υποστηριχθεί από τον ABO, που τον ενέγραψε. Η μεταξύ τους σχέση εμπίπτει σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: Προσωπική Αναδοχή: ABO, ο οποίος εγγράφει έναν Υποψήφιο στην Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway Διεθνής Αναδοχή: ABO τον οποίο εγγράφει στην Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway Ανάδοχος από άλλη αγορά Amway («Διεθνής Ανάδοχος»). Θετή Αναδοχή: ABO στη θυγατρική εταιρεία, ο οποίος ορίζεται για την παροχή κατάρτισης και υποστήριξης στον ΑΒΟ με Διεθνή Αναδοχή. Γραμμή Αναδοχής: Όλοι οι ABO σε αύξουσα σειρά ξεκινώντας από οποιονδήποτε ABO δηλαδή τον Ανάδοχο του ABO, τον Ανάδοχο του Αναδόχου και ούτω καθεξής έως και την Amway. Γραμμή Αναδοχής - Πληροφορίες : περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αποκαλύπτουν ή σχετίζονται με ολόκληρη ή μέρος της Γραμμής Αναδοχής, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά, κωδικών αριθμών ΑΒΟ και άλλων στοιχείων ταυτότητας επιχειρήσεων ΑΒΟ, πληροφοριών προσωπικής επαφής με ΑΒΟ, πληροφοριών για την απόδοση επιχείρησης ΑΒΟ, καθώς και όλων των πληροφοριών που παράγονται ή απορρέουν από τα παραπάνω, με τη μορφή τους στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον. Δεύτερη Επιχείρηση ή Επιχείρηση αριθ. 2 ή #2 Επιχείρηση: Η επιχείρηση προσώπου που εγγράφεται διεθνώς από τη δική του επιχείρηση σε άλλη αγορά Amway, ή επακόλουθη επιχείρηση η οποία αποκτάται στην ίδια χώρα. Επίσημο Έντυπο Υλικό της Amway: Ενημερωτικά περιοδικά, φυλλάδια, φυλλάδια με πληροφορίες προϊόντων, ετικέτες προϊόντων, κασέτες και βιντεοκασέτες, CD-ROM και άλλο έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο παράγεται από την Amway ή για την Amway και το οποίο οι ABO, μπορούν να αποκτήσουν από την Amway. Επίσημος Δικτυακός Τόπος της Amway: Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) τον οποίο οργανώνει και διαχειρίζεται η Amway, ή στον οποίο η Amway είναι ιδιοκτήτρια του περιεχομένου του, και ο οποίος παρέχει ενημέρωση σχετικά με την Amway, την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway, π.χ. Επιτυχημένος κλάδος: Κλάδος στον οποίο τουλάχιστον ένας Κάτωθεν ABO,επέτυχε το μέγιστο επίπεδο Αμοιβών Απόδοσης. 3

4 Επιτυχημένος, Εκπλήρωση προϋποθέσεων ή που πληροί τις προϋποθέσεις: Επίτευξη ορισμένων κριτηρίων για την εξασφάλιση αμοιβών και ανταμοιβών, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway: Τα προϊόντα, το μάρκετινγκ, η υποστήριξη και το σύστημα πληρωμών που παρέχονται από την Amway, βάσει της Σύμβασης ABO. Επιχείρηση Amway (στο εξής «ΕΑ»): Επιχείρηση, όπως προσδιορίζεται από τον κωδικό αριθμό ABO και τη Σύμβαση ABO. Έτος Απόδοσης: Το έτος απόδοσης της Amway ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Ηγέτης Ομάδας: Ένας ΑBO ο οποίος είτε επέτυχε το επίπεδο του 21% είτε διαθέτει κάποιον στην Επιχειρηματική του Ομάδα ο οποίος επέτυχε το επίπεδο του 21%. Κάτωθεν ομάδα: Όλοι οι ABO που εγγράφονται προσωπικά από έναν ABO καθώς και όλοι οι ABO που εγγράφονται με τη σειρά τους από τους εν λόγω ABO κ.ο.κ. Κλάδος: Ένας προσωπικά εγγραφόμενος ABO καθώς και όλοι οι ABO κάτωθεν του συγκεκριμένου ABO. Μέλος: Σε αντίθεση προς τους ABO, τα Μέλη μπορούν να αποκτήσουν προϊόντα της Amway μόνο για προσωπική χρήση σε τιμή ΑΒΟ και δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και να ενεργούν ως ανάδοχοι. Όγκος: Βαθμοί Αξιολόγησης (ΒΑ) ή/και Όγκος Συναλλαγών (ΟΣ), ανάλογα με τα συμφραζόμενα αριθμητική αξία η οποία αποδίδεται σε κάθε προϊόν για τον καθορισμό των Αμοιβών και των Ανταμοιβών, Όγκος Προσωπικής Ομάδας: Ο συνολικός όγκος των μη επιτυχημένων κλάδων. Πλατινένια Επιχειρηματική Ομάδα: Όλοι οι ABO κάτωθεν ενός ABO, συμπεριλαμβανομένων Ασημένιων και Χρυσών Παραγωγών, μέχρι και αλλά χωρίς τον πρώτο Κάτωθεν Πλατινένιο ABO. Προϊόντα Amway: Όλα τα αγαθά που παρέχονται από την Amway σε ABO για σκοπούς πωλήσεων και μάρκετινγκ. Πολιτικές της Επιχείρησης Amway: Κανόνες και πολιτικές που θεσπίζονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλες πολιτικές της Amway, οι οποίες ενδέχεται να εφαρμόζονται από την Amway κατά καιρούς, οι οποίες ενσωματώνονται διά παραπομπής στη Σύμβαση ABO. Σύμβαση ABO: Αφορά την Αίτηση του ABO μαζί με τα ενσωματωμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν τους όρους της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του ABO και της Amway. Συνεπής ABO : Για τους σκοπούς της ερμηνείας και της επιβολής των Κανόνων Δεοντολογίας μόνον, ο όρος «Συνεπής» παραπέμπει σε ABO, ο οποίος εξουσιοδοτείται επί του παρόντος από την Amway να εμφανίζεται ως ABO και του οποίου η συμπεριφορά είναι σύμφωνη προς το γράμμα και το πνεύμα των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway για κάθε αγορά στην οποία ο ABO είναι παρών και ο οποίος δεν συμπεριφέρεται κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη φήμη της Amway, των συνδεδεμένων εταιρειών και των ABO της και ο οποίος δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που υποστηρίζει ή υπερασπίζεται τη δραστηριότητα άλλων ABO, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διαρκή φύση μιας συνδεδεμένης εταιρείας της Amway ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο ασυνεπής προς τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα και ο οποίος δεν συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σε κάθε χώρα, και του οποίου η συμπεριφορά δεν καταδεικνύει πολιτισμική ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. Η ερμηνεία όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών είναι αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων εταιρειών της Amway. Ο ABO συμμορφώνεται προς τις ερμηνείες των συνδεδεμένων εταιρειών της Amway. Παράρτημα/θυγατρική/αγορά: Η εταιρεία Amway η οποία παρέχει την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway σε μια συγκεκριμένη χώρα. Πελάτης Λιανικής: Πρόσωπο στο οποίο ένας ABO πωλεί προϊόντα της Amway ο όρος δεν περιλαμβάνει οποιονδήποτε ABO, ή τον/ την σύζυγο ενός ABO. Πλατινένιος ABO: ABO ο οποίος έχει επιτύχει το επίπεδο αμοιβής Πλατινένιου, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό (ΕΥΥ): Ο ορισμός του ΕΥY πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: έντυπο υλικό, οπτικοακουστικές παραγωγές και παραγωγές πολυμέσων, προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, συστήματα επιτευγμάτων και αναγνώρισης εκτός της Amway, συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις, και άλλο υλικό ή εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών ή για την υποστήριξη της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Amway, καθώς και κουπόνια, δελτία, εισιτήρια ή προγράμματα πάγιας εντολής/συνδρομής που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway: Το σύστημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των Αμοιβών και των Ανταμοιβών της Amway για τον ΑΒΟ, βάσει των πωλήσεων προϊόντων, όπως περιγράφεται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. Υπηρεσίες Amway: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Amway σε ABO για σκοπούς πωλήσεων, αναδοχής και μάρκετινγκ. Υποψήφιος: Ενδεχόμενος ABO. 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πώς μπορείτε να γίνετε ABO 3.1 Σύμβαση ABO: Για να γίνει δεόντως εξουσιοδοτημένος ABO, ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει την Αίτηση ABO και να καταβάλει την πάγια ετήσια αμοιβή που απαιτείται από την Amway ως εφάπαξ αποζημίωση για τις διοικητικές και τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από την Amway καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του έντυπου υλικού της Amway. Η Αίτηση ABO πρέπει να αποσταλεί και να γίνει αποδεκτή από την Amway για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 3.4. Η αίτηση μπορεί να συνταχθεί εγγράφως ή χρησιμοποιώντας τους επίσημους δικτυακούς τόπους της Amway. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επιγραμμικά (on line), ο ABO υποχρεούται να αποστείλει ταχυδρομικώς στην Amway, το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης επιγραμμικά (on line), την υπογεγραμμένη έκδοση του Εντύπου της Αίτησης. Εάν ο ABO δεν τηρήσει την προθεσμία αυτή, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτομάτως. 3.2 Σύζυγοι ABO: Εάν σύζυγοι επιθυμούν να αναπτύξουν μαζί μια Επιχείρηση Amway, πρέπει να εγγραφούν μαζί σε ενιαία αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας ABO Εάν ένας σύζυγος είναι ήδη ABO, ο άλλος σύζυγος, ο οποίος επιλέγει να γίνει ABO, πρέπει να υπαχθεί στη σύμβαση του/ της συζύγου του Οι σύζυγοι θεωρούνται ότι εκμεταλλεύονται μαζί την ΕΑ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον εμφανίζονται αμφότερα τα ονόματά τους στην ΕΑ. Επομένως, καθένας είναι υπόλογος για τις πράξεις του άλλου όσον αφορά τους Κανόνες Δεοντολογίας Έγγαμο πρόσωπο το οποίο υπογράφει αίτηση ABO αναγνωρίζει ότι κάθε ενέργεια του μη συμβαλλόμενου συζύγου η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με την ΕΑ του συμβαλλόμενου συζύγου θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος και με την έγκριση του συμβαλλόμενου συζύγου, και ο συμβαλλόμενος σύζυγος είναι υπεύθυνος βάσει της σύμβασης ABO για κάθε δραστηριότητα του μη συμβαλλόμενου συζύγου η οποία αντίκειται στη σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλων Πολιτικών της Amway Εάν δύο ABO,κανένας εκ των οποίων δεν βρίσκεται σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο, παντρευτούν μεταξύ τους, ένας από τους δύο αυτούς ABO πρέπει να επιλέξει να παραιτηθεί (μέσω πώλησης σύμφωνα με τον κανόνα 6.6, μεταβίβασης ή εγκατάλειψης) από την ΕΑ του και να ενταχθεί στην ΕΑ του συζύγου του, ανεξάρτητα από το κατά πόσον εκμεταλλεύονται ΕΑ σε διαφορετικές Γραμμές Αναδοχής ή στην ίδια Γραμμή Αναδοχής Σε περίπτωση εγκατάλειψης, η εγκαταλειφθείσα ΕΑ διαγράφεται και οι κλάδοι αυτής ανέρχονται στη Γραμμή Αναδοχής στον αμέσως άνωθεν Ανάδοχο Εάν οποιοσδήποτε σύζυγος του πρόσφατα παντρεμένου ζεύγους είναι σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο, το ζεύγος μπορεί να λειτουργήσει αμφότερες τις ΕΑ, έκαστη εκ των οποίων θα λειτουργεί στην αρχική Γραμμή Αναδοχής της. 3.3 Απαιτήσεις για να γίνει κάποιος ABO: Χωρίς να περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια της Amway να αποδέχεται μία Αίτηση ABO οποιουδήποτε προσώπου, το πρόσωπο που συνάπτει μια Σύμβαση ABO με την Amway πρέπει: να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να είναι νομικά και διανοητικά ικανό να διαχειρισθεί μια επιχείρηση και να αναλάβει συμβατικά δεσμευτικές υποχρεώσεις να δικαιούται να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία να πληροί τις προϋποθέσεις του κανόνα 6.4 των παρόντων Κανόνων Δεοντολογίας, εάν ο αιτών λειτουργούσε προηγουμένως βάσει Σύμβασης ABO η οποία καταγγέλθηκε ή δεν ανανεώθηκε Κανόνας χωρίς περιεχόμενα να μην έχει καταγγελθεί η σχέση μαζί του στο πλαίσιο προηγούμενης Σύμβασης ABO με οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της Amway να μην είναι ιδιοκτήτης άλλης Επιχείρησης Amway στην ίδια αγορά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον κανόνα να μην είναι παντρεμένος με ABO/ Μέλος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον κανόνα Αποδοχή και απόρριψη Αίτησης ABO: Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει οποιαδήποτε Αίτηση ABO. 3.5 Αποδοχή και έναρξη: Μια αίτηση ABO θεωρείται ότι έγινε δεκτή από την Amway, όταν η τελευταία λάβει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη Αίτηση ABO ταχυδρομικώς ή με προσωπική παράδοση, και το περιεχόμενό της επαληθεύεται στη βάση δεδομένων των στοιχείων των ABO της Amway, εκτός εάν αποσταλεί ειδοποίηση περί του αντιθέτου εντός 6 εβδομάδων. Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης από την Amway ενώ η Επιχείρηση Amway έχει ήδη συσταθεί, η Amway και ο ABO θεωρούν ότι η Σύμβαση συνάφθηκε δεόντως κατά την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης από την Amway και ότι καταγγέλθηκε κατά την ημερομηνία παραλαβής της απόρριψης της Amway από τον αιτούντα. Εάν η εγγραφή πραγματοποιήθηκε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Amway, ο ABO εξουσιοδοτείται να ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα προσωρινά, σύμφωνα με τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway. Ο ABO υποχρεούται να αποστείλει ταχυδρομικώς στην Amway, το αργότερο εντός 15 ημερών από την καταχώρηση, την υπογεγραμμένη έκδοση του Εντύπου Αίτησης. Εάν ο ABO δεν τηρήσει την προθεσμία αυτή, αναστέλλεται το δικαίωμα αναδοχής και δεν καταβάλλονται αμοιβές και ανταμοιβές, έως ότου η Amway παραλάβει την υπογεγραμμένη αίτηση. 3.6 Πρακτικές αναδοχής: Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway παρουσιάζεται ως μια ίση ευκαιρία, διαθέσιμη σε οποιονδήποτε ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης, φύλου, ιθαγένειας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων Ένας υποψήφιος σαν προϋπόθεση για να γίνει ABO ή ένας ABO για να λάβει συνδρομή για την ανάπτυξη της ΕΑ, δεν υποχρεούται 5

6 α. να αγοράσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων ή υπηρεσιών β. να διατηρεί συγκεκριμένο ελάχιστο απόθεμα γ. να αγοράσει οποιοδήποτε Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό. 3.7 Διάρκεια και λήξη: Εκτός εάν η διάρκειά της ανανεωθεί σύμφωνα με τον κανόνα 3.9 των Κανόνων Δεοντολογίας, η Σύμβαση ABO λήγει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της. Εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα από τον ABO ή την Amway, η Σύμβαση ABO λήγει αυτομάτως στις 31 Δεκεμβρίου του έτους. Εάν η αίτηση υπογραφεί και γίνει δεκτή μετά την 1η Ιουλίου ενός ημερολογιακού έτους, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 3.8 Καταγγελία της Σύμβασης: Ο ABO δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση ABO οποτεδήποτε εγγράφως με άμεση ισχύ. Η Amway δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση ABO όταν υπάρχει εσκεμμένη, σοβαρή παραβίαση των Κανόνων Δεοντολογίας και των πολιτικών της Amway. Η καταγγελία εκ μέρους της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11 των Κανόνων Δεον τολογίας της Amway εφόσον οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης ή άλλης αμοιβαίας συμφωνίας έχει αποδειχθεί άκαρπη. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ΑΒΟ εκ μέρους της Amway, ο ΑΒΟ δεν έχει μόνο τη δυνατότητα να προσφύγει δικαστικώς αλλά και να θέσει την υπόθεση υπόψη της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου (παράγραφος 16 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway) Κανόνας εξαγοράς: Με τη λήξη ή την εθελούσια καταγγελία της Σύμβασης ABO από τον ABO, ο ABO δύναται να υποβάλει αίτηση στην Amway για την επιστροφή τυχόν μη πωληθέντος αποθέματος προϊόντων και υπηρεσιών της Amway που ενδεχομένως κατέχει, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα και στην αρχική κατάστασή τους. Η Amway θα εξαγοράσει τα εν λόγω προϊόντα στο κόστος αγοράς τους από την Amway, μείον διοικητική χρέωση χειρισμού και εκ νέου αποθήκευσης, μείον τυχόν αμοιβές που καταβλήθηκαν για τις αντίστοιχες αγορές και τυχόν μη επιστρεπτέοι φόροι. Τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται στην Amway θα χρεωθούν. Εάν η καταγγελία της Σύμβασης ABO οφείλεται σε αθέτηση υποχρεώσεων του ABO,η Amway διαθέτει διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εξαγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών δυνάμει του παρόντος κανόνα. 3.9 Ανανέωση: Ένας ABO έχει το δικαίωμα να ανανεώσει τη Σύμβασή του ΑΒΟ με την Amway ετησίως. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανανέωση της Σύμβασης, όταν υπάρχει εσκεμμένη, σοβαρή παραβίαση των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway. Η μη ανανέωση εκ μέρους της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway εφόσον οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης ή άλλης αμοιβαίας συμφωνίας έχει αποδειχθεί άκαρπη Η ανανέωση οποιουδήποτε όρου και κανονισμού της Σύμβασης ενός ABO η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Amway, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αίτησης μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, για το οποίο αιτήθηκε ο ΑΒΟ την ανανέωση της Σύμβασης με την Amway. Η αίτηση ανανέωσης της σύμβασης θεωρείται αποδεκτή, εφόσον δεν απορριφθεί εγγράφως από την Amway εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Μετά από την άρνηση της ανανέωσης της σύμβασης από την Amway, ο ΑΒΟ μπορεί όχι μόνο να ασκήσει κάθε νόμιμη διαδικασία αλλά και κάθε δικαίωμα πριν τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης (ενότητα 16 των Κανόνων Δεοντολογίας) Συνδεόμενο Πρόσωπο: Οι προσκλήσεις σε Σεμινάρια ABO, σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ηγετών και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνει η Amway θα απευθύνονται μόνο στον ABO και στο Συνδεόμενο Πρόσωπο, εφόσον έχει υποδειχτεί από τον ABO στην Αίτηση Εγγραφής. Σε περίπτωση που ο ABO είναι νομικό πρόσωπο οι ανωτέρω προσκλήσεις θα απευθύνονται στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ABO και στο Συνδεόμενο Πρόσωπο εφόσον έχει υποδειχτεί από τον ABO στην Αίτηση Εγγραφής Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 3.15 Επιχειρήσεις Amway που λειτουργούν μέσω νομικού προσώπου: Ο συμβαλλόμενος στη Σύμβαση ABO μπορεί να είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, υπό τον όρο ότι πληροί ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες εγκεκριμένες δυνατότητες από την Amway για νομικά πρόσωπα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Amway για ενημερωμένες πληροφορίες. Το πρόσωπο που υπογράφει τη Σύμβαση ABO για λογαριασμό νομικού προσώπου πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, πρέπει να πληροί προσωπικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανόνα 3.3 των Κανόνων Δεοντολογίας και πρέπει να κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο του νομικού προσώπου. Αυτό ισχύει και για το πρόσωπο που ακολουθεί το αρχικό πρόσωπο ως διάδοχος του νομικού προσώπου. Το νομικό πρόσωπο ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει, εκτός των άλλων εγγράφων, απόδειξη της ύπαρξής του και της ικανότητάς του να ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση ABO, απόδειξη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις καταχωρήσεων, ένα έγγραφο το οποίο να περιέχει διάφορες πληροφορίες και συμφωνίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο, τους ιδρυτές του και τη διοίκησή του, ή κάθε άλλη παρόμοια πληροφορία και τεκμηρίωση την οποία η Amway ενδέχεται να ζητήσει Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.17 Περιορισμός των προσκλήσεων σε εκδηλώσεις της Amway σε δύο πρόσωπα: Οι προσκλήσεις σε επαγγελματικά σεμινάρια, σεμινάρια ηγεσίας, ταξίδια παροχής κινήτρων και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Amway αφορούν μόνον δύο άτομα ανά ΕΑ. Τα εν λόγω άτομα πρέπει να είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της Amway ως ιδιοκτήτες της ΕΑ Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 6

7 3.19 Συνωμοσία Υποκίνηση για αθέτηση υποχρέωσης: Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να συνωμοτεί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ώστε να αθετήσει ή να υποκινήσει την αθέτηση Σύμβασης ABO Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.21 Δηλώσεις και εγγυήσεις: Ο ABO δεν προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις προς την Amway ούτε υποκινεί την Amway να δεχθεί μια Αίτηση ABO με ψευδή προσχήματα, ούτε παραβιάζει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που πραγματοποιούνται από τον ABO βάσει του κανόνα 3.3 των Κανόνων Δεοντολογίας Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.23 Μη εγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες 1) Κανένας ABO δεν ασκεί δραστηριότητες ABO σε αγορές στις οποίες δεν εξουσιοδοτείται να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 2) Κανένας ABO δεν ασκεί δραστηριότητες ABO σε αγορές τις οποίες δεν έχει ανοίξει η Amway (βλέπε επίσης Παγκόσμια Πολιτική Μηδενικής Ανοχής σχετικά με Μη Ανοικτές Αγορές, διαθέσιμη στη διεύθυνση Η Amway ορίζει τη «δραστηριότητα ABO» ως οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση ή στην ανάπτυξη της Επιχείρησης Amway, όπως ορίζεται στον κανόνα των Κανόνων Δεοντολογίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Γενικές υποχρεώσεις των ABO Ο ABO οφείλει να συμπεριφέρεται πάντοτε με επαγγελματικό, ευγενικό και αβρό τρόπο και να εκμεταλλεύεται την ΕΑ με οικονομικά υπεύθυνο και επιχειρηματικό τρόπο (βλέπε επίσης κανόνα 4.4). Ο ABO δεν ασκεί ποτέ πρακτικές πώλησης υψηλής πίεσης ούτε πρακτικές πωλήσεων και μάρκετινγκ που έχουν ως σκοπό να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν. 4.1 Συμβατικές συνέπειες: Ο ABO οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους Κανόνες Δεοντολογίας και στις Πολιτικές της Amway Αναφορά παραβιάσεων: Ο ABO οφείλει να ενημερώνει πάραυτα την Amway για κάθε πληροφορία που αφορά την πραγματική, ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη παραβίαση από άλλον ABO της Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway, ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού Συνεργασία σε έρευνες: Ο ABO οφείλει να συνεργάζεται σε κάθε έρευνα η οποία αναλαμβάνεται από την Amway, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Αγορά Προϊόντων της Amway Ο ABO πρέπει να αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες της Amway και επίσημο έντυπο υλικό της Amway μόνον άμεσα από την Amway, προκειμένου να είναι επιλέξιμος για τις αμοιβές και ανταμοιβές βάσει του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway Ο ABO δεν πρέπει να πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες της Amway σε άλλους ABO, και σε Μέλη. 4.3 Εισαγωγή/ Εξαγωγή /Σημεία λιανικής πώλησης /Μαζικό μάρκετινγκ: Οι ABO δεν δικαιούνται να εξάγουν ή να εισάγουν, ή να πωλούν εν γνώσει τους για εισαγωγή ή εξαγωγή, προϊόντα της Amway από οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Amway έχει αναπτύξει εργασίες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα Οι ΑΒΟ δε δικαιούνται να εκθέσουν ή να πωλήσουν ή να επιτρέψουν την έκθεση, την πώληση, την αγορά, την προώθηση του επίσημου έντυπου υλικού ή ΕΥΥ ή την έκθεση σε ή από οποιαδήποτε τοποθεσία λιανικής Οι ABO μπορούν να συμμετέχουν σε εμπορικές και ανοιχτές στο κοινό εκθέσεις μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια από την Amway, δεδομένου ότι έχουν ζητήσει τη γραπτή έγκριση της Amway (τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν) Οι ABO δεν διαφημίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες της Amway στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με τη χρήση ραδιοτηλεοπτικών μεθόδων ή μεθόδων μαζικής επικοινωνίας,για να εξασφαλίσουν πελάτες, να επιδιώξουν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway, να περιγράψουν ή να εκθέσουν το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway ή την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway ή να αναζητήσουν άτομα ώστε να γίνουν ABO,συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαδικτυακών τεχνολογιών, όπως διαδικτυακών πλατφορμών πλειστηριασμών, μαζικών αποστολών, τηλεμάρκετινγκ, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (βλ. κανόνα 4.23) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τον οποίο απουσιάζει η προσωπική επαφή. Όταν οι ΑΒΟ χρησιμοποιούν "μέσα κοινωνικής δικτύωσης" πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (διαθέσιμη στο καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε τόπου κοινωνικής δικτύωσης. O ABO μπορεί να διαθέτει δικτυακό τόπο για την προώθηση της Επιχείρησης Amway και των προϊόντων και των υπηρεσιών της Amway εφόσον λάβει άδεια από την Amway, σύμφωνα με την Πολιτική Δικτυακών Τόπων της Amway (διαθέσιμη στη διεύθυνση Οι ABO δεν εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε εκδήλωση ή οποιοδήποτε μέσο προώθησης της Amway για να πωλήσουν, να προωθήσουν ή να αποκομίσουν κέρδος από την πώληση ή την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών εκτός εκείνων της Amway. Αυτό επίσης αφορά σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή μέσο που προορίζεται για όφελος των ΑΒΟ ή Υποψηφίων Ψευδείς δηλώσεις: Οι ABO δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε παραλείπουν να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση σε συνέχεια ή σε σχέση με μια Επιχείρηση Amway και με την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, η οποία, βάσει των συμφραζομένων και των περιστάσεων, δεν είναι αληθής, ορθή και ενδεδειγμένη. Οι δηλώσεις σχετικά με προϊόντα της Amway μπορούν να ληφθούν μόνον επί λέξει από το επίσημο έντυπο υλικό της Amway και τους επίσημους δικτυακούς τόπους της Amway που προορίζονται και έχουν εγκριθεί για χρήση στην αντίστοιχη αγορά. 7

8 Επομένως, ο ABO δεν εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: δεν προβαίνει σε οποιονδήποτε υπερβολικό ή μη εγγυημένο ισχυρισμό ή/και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες της Amway, εκτός από αυτούς που αναγράφονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway, και τούτο περιλαμβάνει ενδεικτικά: ιατρικούς ισχυρισμούς/δηλώσεις ή ισχυρισμούς/δηλώσεις, καθώς και δηλώσεις σχετικά με προϊόντα της Amway που διατυπώθηκαν από ιατρούς ή/και άλλους τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway ή τα προϊόντα που διανέμονται από την Amway με ανακριβή τρόπο όσον αφορά τις τιμές, την ποιότητα, τα πρότυπα, τις διαβαθμίσεις, το περιεχόμενο, το στυλ ή το μοντέλο, τον τόπο προέλευσης ή τη διαθεσιμότητα δεν δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Amway ή τα προϊόντα που διανέμονται από την Amway υποστηρίζουν, εγκρίνουν ή παρουσιάζουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά όσον αφορά την απόδοση, τα εξαρτήματα, τις χρήσεις ή τα οφέλη που εμφανίζουν ή δεν εμφανίζουν δεν ενεργεί ούτε παρουσιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την Amway, ή τα προϊόντα που διανέμει η Amway, κατά τρόπο που συνιστά απάτη, ούτε προωθεί προϊόντα τα οποία δεν διανέμει η Amway ωσάν να τα διένειμε. 4.5 Ανασυσκευασία: Οι ABO δεν δικαιούνται να ανασυσκευάσουν ή να μεταβάλουν ή να αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιεσδήποτε από τις ετικέτες συσκευασίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Amway ή οποιουδήποτε επίσημου έντυπου υλικού της Amway. 4.6 Έγγραφη απόδειξη πώλησης: Ο ABO οφείλει να παραδίδει στον πελάτη κατά την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας της Amway έγγραφη και χρονολογημένη παραγγελία ή απόδειξη, η οποία: α) περιγράφει τα προϊόντα που πωλήθηκαν β) αναφέρει την τιμή που χρεώθηκε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) γ) αναφέρει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του πωλητή ABO δ) περιλαμβάνει Εγγύηση Ικανοποίησης Amway και ε) παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία. 4.7 Εγγύηση Ικανοποίησης Amway: Οι ABO παρέχουν την Εγγύηση Ικανοποίησης Amway σύμφωνα με τον παρόντα κανόνα και τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. Ειδικότερα και χωρίς να περιορίζονται τα προαναφερθέντα: οι ABO οφείλουν να ενημερώνουν την Amway για κάθε παράπονο πελάτη και να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες οσάκις ένας πελάτης ζητεί υπηρεσία της Εγγύησης Ικανοποίησης Amway εντός της ορισμένης περιόδου εγγύησης, ο ABO οφείλει να παράσχει αμέσως στον πελάτη δυνατότητα επιλογής μεταξύ α) πλήρους επιστροφής του τιμήματος, β) ανταλλαγής με παρόμοιο προϊόν, ή γ) πλήρους πίστωσης για ανταλλαγή με άλλο είδος οι ABO δεν προβαίνουν σε κανενός είδους προσφορά ή συμβιβασμό, ούτε καθιστούν την Amway υπεύθυνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε παράπονο ή επιστροφή προϊόντος. 4.8 Τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, των κανονισμών και των κωδίκων: Ο ABO οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό και κώδικα που εφαρμόζεται στη λειτουργία της Επιχείρησης Amway και δεν πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την καλή φήμη του ABO ή/και της Amway. 4.9 Παραπλανητικές ή παράνομες εμπορικές πρακτικές: Ο ABO δεν ασκεί καμία παραπλανητική ή παράνομη εμπορική πρακτική Παράνομες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες: Ο ABO δεν εκμεταλλεύεται καμία παράνομη επιχείρηση ούτε ασκεί ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 4.12 Σχέση ABO: Ο ABOδεν επιτρέπεται να δηλώνει, να υπονοεί ή να ενεργεί κατά τρόπο που υποδηλώνει ότι ο ABO είναι υπάλληλος ή έχει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός εκείνης του ανεξάρτητου συμβαλλόμενου. που λειτουργεί βάσει σύμβασης συναφθείσας με την Amway Ενοποιημένη παρουσία (franchise) και επικράτειες: Δεν υπάρχουν αποκλειστικές ενοποιημένες παρουσίες (franchise) ή επικράτειες διαθέσιμες στο πλαίσιο του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway Δραστηριότητες Πώλησης Εκτός Amway: Εάν οι ABO ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες εκτός αυτών της Amway ή με ΕΥΥ που δεν έχει εγκριθεί από την Amway, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους: Ο ABO ο οποίος πωλεί προσωπικά προϊόντα άλλα εκτός των προϊόντων της Amway ή ο οποίος πωλεί υπηρεσίες (π.χ. φορολογικές υπηρεσίες, ασφάλειες, επενδύσεις κλπ.) δεν πρέπει να υποκινεί άλλον ABO, τον οποίο δεν έχει εγ γράψει προσωπικά, να πωλεί τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες ούτε να προτείνει την πώληση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ABO, εκτός εκείνων που έχει εγγράψει προσωπικά ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, «υποκινώ» σημαίνει: πείθω/επιχειρώ να πείσω άλλον ABO να πωλήσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτό γίνεται για την απόκτηση εισοδήματος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για τους ΑΒΟ που έχουν ή είχαν επιτύχει το επίπεδο του Πλατινένιου ή ανώτερο ισχύει επιπρόσθετα ο Κανόνας Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να πωλεί, να προωθεί ή να αποκομίζει κέρδος από την πώληση ή την προώθηση ΕΥΥ, παρά μόνον σύμφωνα με τυχόν πολιτικές ή διαδικασίες που θεσπίζονται από την Amway, όπως προβλέπεται στην ενότητα 7 των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλων Πολιτικών της Amway, και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Πολιτική ΕΥΥ Οι ABO δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι γνωρίζουν ή συνδέονται με άλλους ABO, τους οποίους δεν ενέγραψαν προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεών τους που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις προσωπικές Γραμμές Αναδοχής τους, προκειμένου να προωθήσουν και να επεκτείνουν αυτές τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 8

9 Ένας ABO ο οποίος παρέχει σε τακτική βάση επαγγελματικές υπηρεσίες συναλλασσόμενος με πελάτες (π.χ. συνεργείο επισκευών, κατάστημα λιανικής, κουρείο ή ινστιτούτο αισθητικής, νομικές, ιατρικές, οδοντιατρικές ή λογιστικές υπηρεσίες) μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες οι οποίοι είναι ABO και ζήτησαν τις υπηρεσίες του οι ABO δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν ενεργά την πελατεία ABO τους οποίους δεν ενέγραψαν προσωπικά Ο ABO ή ο/η σύζυγος του ABO ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναφέρεται στη Σύμβαση ABO δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι γνωρίζει ή συνδέεται με άλλους ABO για να προωθήσει επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός της Amway Παρέμβαση σε άλλη ΕΑ: Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην επιχειρηματική δραστηριότητα άλλου ABO. Παρέμβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα άλλου ABO θεωρείται ειδικότερα (ενδεικτικά): υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να αλλάξει τη Γραμμή Αναδοχής του, να μεταβιβάσει ή να εγκαταλείψει την ΕΑ του, ή να εγγράψει ή να μην εγγράψει συγκεκριμένο Υποψήφιο υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να αρνηθεί κατάρτιση, παρότρυνση ή άλλη στήριξη σε Κάτωθεν ABO υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να παραβιάσει Σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλων Πολιτικών της Amway υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να ασκήσει δραστηριότητες πώλησης εκτός Amway κατά παράβαση του κανόνα Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 4.17 Αφερεγγυότητα Ο ABO της Amway οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Amway για επικείμενα μέτρα πτώχευσης που αφορούν τον ΑΒΟ ή όταν ορίζεται σύνδικος πτώχευσης ή εντολοδόχος για τη διαχείριση της περιουσίας του ABO ή εφόσον η περιουσία περνάει στη διαχείριση του δικαστηρίου ή σε κάποια κανονιστική διάταξη ή λαμβάνονται κατά την εκτέλεση μιας ανικανοποίητης απόφασης ή με το χρέος Η Amway δύναται να διαπραγματευτεί με τον σύνδικο πτώχευσης ή παρόμοιο όργανο, για την εξαίρεση από την κατάσχεση οποιονδήποτε προϊόντων ιδιοκτησίας της Amway, τα οποία βρίσκονται ακόμη στην κατοχή του ΑΒΟ της Amway Στην περίπτωση που επιχειρηθεί η πώληση ή η μεταβίβαση μιας Επιχείρησης Amway, στα πλαίσια της διαδικασίας πτώχευσης ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας, τότε αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους, όπως και με την ενότητα 6.6 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway Πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές: Η Amway καταβάλλει αμοιβές βάσει των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της Amway σε τελικούς πελάτες Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 4.23 Αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spamming): "Spamming" είναι η αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (πχ. φαξ, ή SMS) σε μεμονωμένα άτομα αλλά και σε ομάδες ατόμων. Οι ABO δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν, διαβιβάζουν ή επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μέσα σε άτομα χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή τους. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, την αποστολή μηνυμάτων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω κοινοτήτων ενδιαφερόντων, αγορασμένων καταλόγων διευθύνσεων, "ασφαλών καταλόγων" ή άλλων καταλόγων φυσικών ή νομικών προσώπων Υποψηφιότητα για θέσεις απασχόλησης: Εάν απαντήσει σε υποψηφιότητα για θέση απασχόλησης ατόμου που αναζητά ευκαιρία απασχόλησης, ο ABO πρέπει να αναφέρει σαφώς στην πρώτη παράγραφο της απάντησής του ότι ο ABO προσφέρει μια επιχειρηματική ευκαιρία και όχι μια ευκαιρία απασχόλησης Άντληση κεφαλαίων: Οι ABO οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Amway σε συνδυασμό με οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας άντλησης κεφαλαίων. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά την πρόσκληση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway βάσει της δήλωσης ότι το σύνολο ή μέρος των εσόδων, του προϊόντος ή των κερδών που θα προκύψουν από την εν λόγω πώληση θα διατεθεί σε συγκεκριμένη φιλανθρωπική ομάδα, οργάνωση ή σκοπό Χειραγώγηση του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway: Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να μεθοδεύει το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway ή τον όγκο προσωπικής ομάδας με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα καταβολή αμοιβών ή ανταμοιβών, τα οποία δεν αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway ή σε άλλο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. Ο παρών κανόνας αφορά επίσης ακατάλληλη επιχειρηματική διάρθρωση, όπως ορίζεται στην Πολιτική Κάθετης Συσσώρευσης (διαθέσιμη στη διεύθυνση Επικαιροποίηση προσωπικών/επιχειρηματικών πληροφοριών: Όλοι οι ABO είναι υπεύθυνοι να ανακοινώνουν στην Amway τυχόν επικαιροποιήσεις ή αλλαγές στις προσωπικές (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμούς τηλεφώνου κλπ.) ή επιχειρηματικές πληροφορίες τους (π.χ. προσθήκη/κατάργηση εταίρου, αλλαγή εταιρικού καθεστώτος κλπ.) Προστασία Απορρήτου και εμπιστευτικότητα: Όλοι οι ABO υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Amway (διαθέσιμη στη διεύθυνση και με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Η Amway είναι κάτοχος εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών και εμπορικών μυστικών σχετικών με τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και τις Γραμμές αναδοχής, όπως ορίζεται στους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway Ο ABO αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες τέτοιου είδους αποτελούν ανά πάσα στιγμή ιδιοκτησία της Amway και ότι, στην έκταση που ο ABO έχει πρόσβαση στη χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για την εφαρμογή της Σύμβασης, ο ABO 9

10 μπορεί να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών τέτοιου είδους στην έκταση και για λόγους που υπαγορεύει η Σύμβαση. Ο ABO δεν δύναται να μεταφέρει ή να μεταδώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε τρίτον, συμπεριλαμβανομένου και άλλου ABΟ, εκτός της περίπτωσης που αυτό γίνεται σύμφωνα με ρητούς όρους της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Amway. Κατά τη λήξη ή τη μη ανανέωση της Σύμβασης, ο ABO υποχρεούται να επιστρέψει στην Amway όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχει στην κατοχή του/της. Ο ABO αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του που πρόκειται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην Amway, της δίνει το δικαίωμα να προβεί σε άμεσα, διατακτικά ή παρόμοιου είδους μέτρα για να αποφύγει περαιτέρω παράβαση της Σύμβασης ή μετάδοση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Κάθε υποχρέωση εμπιστευτικότητας που υπόκειται σε αυτή τη διάταξη παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη της Σύμβασης Κίνδυνος για την καλή φήμη: Ο ABO δεν ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να θίξει την καλή φήμη της Amway, την Επιχείρηση Amway και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway και άλλους ABO Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 4.30 Πώληση προϊόντων από ABO: Η επίδειξη ή/και η πώληση των προϊόντων της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από ABO Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας από ABO: Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway μπορεί να παρουσιασθεί μόνον σε υποψήφιο ABO από έναν ABO. Μόνον οι ABO μπορούν να εγγράψουν έναν νέο ABO Διεθνής Αναδοχή: Όταν ένας ABO ξεκινήσει μια δεύτερη επιχείρηση σε μια αγορά άλλη από την αγορά της αρχικής επιχείρησής του, η δεύτερη επιχείρηση πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς εγγραφής από την αρχική επιχείρηση. Οι επακόλουθες επιχειρήσεις (τρίτη, τέταρτη κλπ.) πρέπει επίσης να συνδέονται διεθνώς είτε με την αρχική επιχείρηση είτε με τις άλλες επιχειρήσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις των Αναδόχων : Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 5.3. Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των Αναδόχων Παροχή στον εγγραφέντα ABO του συνόλου του επίσημου έντυπου υλικού της Amway που προορίζεται για χρήση από τους νεοεγγραφέντες ABO Κανόνας χωρίς περιεχόμενα Διασφάλιση κατάρτισης, υποστήριξης και παροχής κινήτρων στον εγγραφέντα ABO, σύμφωνα με τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway και τις Πολιτικές της Amway, ή συνεργασία με τον Άνωθεν Πλατινένιο ABO ώστε να διασφαλισθεί η πραγματοποίηση της εν λόγω κατάρτισης και της παροχής κινήτρων Κανόνες χωρίς περιεχόμενα Η Amway δεν απαιτεί την τήρηση αποθεμάτων και δεν ενθαρρύνει την απόκτηση αποθεμάτων προϊόντων. Η Amway καταβάλει αμοιβές για τις πωλήσεις προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Για να έχει κάποιος ΑΒΟ αξίωση να λάβει αμοιβές, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway, πρέπει να πωληθεί ένας όγκος προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές, σε αντιστοιχία με τις αγορές του ΑΒΟ. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει όλα τα επιτεύγματα, τις αμοιβές και αναγνωρίσεις, εφόσον διαπιστωθεί, πως οι αντίστοιχες πωλήσεις στον τελικό καταναλωτή δεν αντιστοιχούν στις αγορές του ΑΒΟ. Ο ABO οφείλει, κατόπιν αιτήματος της Amway, να παρέχει στην Amway αντίστοιχες αποδείξεις όσον αφορά την τήρηση του παρόντος κανόνα Διατήρηση της ανεξάρτητης σχέσης με τους ABO των οποίων έγινε ανάδοχος Καταβολή βέλτιστων προσπαθειών ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ABO που έτυχαν προσωπικής αναδοχής συμμορφώνονται πλήρως με τη Σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας, των Πολιτικών της Amway και κάθε εφαρμοστέου νόμου και κανονισμού Κανόνας χωρίς περιεχόμενα Καταβολή βέλτιστων προσπαθειών ώστε να ενθαρρυνθεί ο ABO που έτυχε προσωπικής αναδοχής να συμμετέχει σε επίσημες συσκέψεις/ εκδηλώσεις της Amway Κανόνας χωρίς περιεχόμενα Επεξήγηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων του ABO βάσει της Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway και των Πολιτικών της Amway, και παροχή οδηγιών στον ABO που έτυχε αναδοχής σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης /διαχείρισης μιας Επιχείρησης Amway σύμφωνα με τη Σύμβαση ABO τους Κανόνες Δεοντολογίας, άλλες Πολιτικές της Amway και άλλο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. 5.4 Ευθύνες ABO σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο Προκειμένου να φθάσει και να διατηρήσει τον τίτλο και τα προνόμια ABO σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο, ο ABO πρέπει αρχικά να πληροί τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια να πληροί εκ νέου της προϋποθέσεις σε κάθε έτος απόδοσης. Οι απαιτήσεις εκπλήρωσης και εκ νέου εκπλήρωσης των προϋποθέσεων προσδιορίζονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway ή στους επίσημους δικτυακούς τόπους της Amway. Περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα: υποστήριξη και συμμόρφωση προς τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway, και παροχή οδηγιών και ενθάρρυνση άλλων ABO στην Επιχειρηματική Ομάδα να πράττουν το ίδιο κατάρτιση των ABO της Επιχειρηματικής Ομάδας ενθάρρυνση ορθής συμπλήρωσης Αιτήσεων ABO κατάρτιση των ABO της Επιχειρηματικής Ομάδας στην εκμετάλλευση της Επιχείρησης Amway και στα Προϊόντα της Amway, συμπεριλαμβανομένης της Εγγύησης Ικανοποίησης Amway. 10

11 5.4.5 Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις όπως παρατίθενται στον Κανόνα 4.14, εφόσον ένας ΑΒΟ επιτύχει ή είχε επιτύχει το επίπεδο Πλατινένιου ή και ανώτερο, δεν θα πρέπει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Amway, να συμμετέχει ή να λειτουργεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή υπηρεσία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστική ή παρόμοια με την επιχείρηση Amway, είτε για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου, χρησιμοποιώντας ή εκμεταλλευόμενος οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ανήκουν στην Amway, στους πελάτες της ή στους ABO/ Mέλη. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διατήρηση των Γραμμών Αναδοχής 6.1 Προστασία της Γραμμής Αναδοχής: Οι αλλαγές στη Γραμμή Αναδοχής, η πώληση συμφέροντος κυριότητας σε ΕΑ, η συγχώνευση ή η διάσπαση ΕΑ είναι δραστηριότητες που συνεπάγονται τροποποιήσεις της Σύμβασης ABO και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμφωνηθούν τόσο από τον ABΟ O όσο και από την Amway εγγράφως. Κατά συνέπεια, η ABO αναγνωρίζει και αποδέχεται τα εξής: Απαιτείται ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Amway για οποιαδήποτε πώληση, αλλαγή στη Γραμμή Αναδοχής, μεταβίβαση, συγχώνευση συμφέροντος σε ΕΑ, συνεργασία μεταξύ ή συγχώνευση δύο ΕΑ, ή διαχωρισμό ή διάσπαση ΕΑ Η Γραμμή Αναδοχής δεν πρέπει να αναδιαρθρώνεται από στρατηγική άποψη λόγω της πώλησης, της μεταβίβασης ή της συγχώνευσης Επιχείρησης Amway Η Amway δύναται να απορρίψει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε αίτηση πώλησης, μεταβίβασης ή αλλαγής στη Γραμμή Αναδοχής μιας ΕΑ, ή τη συγχώνευση ΕΑ ή το διαχωρισμό ή τη διάσπαση ΕΑ, ανεξάρτητα από τυχόν Κανόνες Δεοντολογίας της Amway και Πολιτικές της Amway ή άλλους όρους της Σύμβασης ABO που περιγράφουν τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσει ο ABO όταν προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια. 6.2 Προσωπικές αλλαγές στην Αναδοχή Ο ABO δύναται να ζητήσει την αλλαγή του ABO τον οποίο η Amway καταχώρησε ως Ανάδοχο του αιτούντος ABO, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: Ο αιτών ABO πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Amway συνοδευόμενο από: α) έγγραφη συγκατάθεση και αποδέσμευση υπογεγραμμένη από όλους τους Άνωθεν ABO έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης καθεστώτος Πλατινένιου και β) έγγραφη αποδοχή από τον νέο Ανάδοχο και νέο Άνωθεν Πλατινένιο ABO Η Amway δύναται να επικοινωνήσει με τυχόν Διεθνείς Αναδόχους και δικαιούχους Αμοιβής Διεθνούς Ηγεσίας παρέχοντας προθεσμία 30 ημερών για τα σχόλιά τους Εάν η Amway εγκρίνει το αίτημα, ο εγχώριος ή θετός Ανάδοχος του αιτούντος ABO αλλάζει, και ο Ανάδοχος/ Άνωθεν ABO από τον οποίο ζήτησε να απομακρυνθεί ο αιτών ABO δεν είναι πλέον καταχωρημένος ως Ανάδοχος. Ο Διεθνής Ανάδοχος παραμένει ως έχει. 6.3 Αλλαγή Γραμμής Αναδοχής με την Ομάδα Οποιοσδήποτε ABO ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις Πλατινένιου ABO, ή αναγνωρίζεται από την Amway ως Ηγέτης Ομάδας, δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούν, να ζητήσει από την Amway αλλαγή του Αναδόχου, και επιπλέον την παραμονή ορισμένων ή όλων των Κάτωθεν ABO στη Γραμμή Αναδοχής Κάτωθεν του αιτούντος ABO (η οποία περιλαμβάνει μόνον ABO που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου) κατά την αλλαγή στην αναδοχή Ο αιτών ABO πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Amway συνοδευόμενο από: α) έγγραφη συγκατάθεση και αποδέσμευση υπογεγραμμένη από όλους τους Κάτωθεν ABO οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στη Γραμμή Αναδοχής Κάτωθεν του αιτούντος ABO μετά την αλλαγή του αναδόχου και β) έγγραφη συγκατάθεση από όλους τους Άνωθεν ABO έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου, καθώς και όλων των Άνωθεν ABO που πληρούν τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Σμαραγδένιου ή ανώτερου και γ) έγγραφη και υπογεγραμμένη αποδοχή από τον Ανάδοχο και τον Άνωθεν Πλατινένιο ABO στη νέα Γραμμή Αναδοχής Εάν ο πρώτος Άνωθεν ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου πληροί επίσης τις προϋποθέσεις επιπέδου Σμαραγδένιου ή ανώτερου, πρέπει να ληφθεί έγγραφη συγκατάθεση από τον επόμενο Άνωθεν ABO ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου και ο οποίος βρίσκεται άνωθεν στη γραμμή αναδοχής σε σχέση με το συγκεκριμένο Σμαραγδένιο ABO Η Amway δύναται να ειδοποιήσει τον πρώτο Άνωθεν ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Διαμαντένιου και να παράσχει προθεσμία 30 ημερών για τα σχόλιά του Η Amway έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε Διεθνή Ανάδοχο και παραλήπτη Αμοιβής Διεθνούς Ηγεσίας και να παράσχει προθεσμία 30 ημερών για τα σχόλιά του Εφόσον η Amway κάνει αποδεκτή την αίτηση αλλαγής γραμμής αναδοχής, τότε ο Εγχώριος ή Διεθνής Ανάδοχος* του αιτούντος ΑΒΟ θα αντικατασταθεί και ο Ανάδοχος/ Άνωθεν δεν θα είναι πλέον καταχωρημένος ως ανάδοχος του ΑΒΟ. * Ο Διεθνής Ανάδοχος παραμένει ως έχει ABO ο οποίος αναγνωρίζεται επί του παρόντος από την Amway ως Ηγέτης Ομάδας δεν μπορεί να μεταβιβασθεί με την ομάδα του βάσει του παρόντος κανόνα. Πρώην Ηγέτης Ομάδας δύναται να υποβάλει τέτοιο αίτημα, εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από το τέλος του τελευταίου μήνα κατά τον οποίο ο αιτών ABO αναγνωριζόταν ως Ηγέτης Ομάδας. 6.4 Υποβολή νέας αίτησης με νέο Ανάδοχο: Η αίτηση πρώην ABO γίνεται αποδεκτή από την Amway μόνον βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων: 11