ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ"

Transcript

1 Πρόλογος vii ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ Χάρη στις υποδείξεις και τις επισηµάνσεις από αναγνώστες σε όλο τον κόσµο, τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων παραµένουν το οικονοµικό βι βλί ο µε τις κορυφαίες πωλήσεις στην αγορά. Είµαι ευγνώµων σε όλους σας που µου επι τρέπετε να παρέχω αυτό το επικαιροποιηµένο και βελτιωµένο προϊόν. Πριν τονί σουµε κάποια από τα νέα γνωρίσµατα της έβδοµης έκδοσης, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι ο βασικός στόχος του βιβλίου δηλαδή, ο εφοδιασµός των φοιτητών µε τα εργαλεία της Μικροοικονοµικής, της θεωρίας των παιγνίων, και της βιο- µηχανικής οργάνωσης που χρειάζονται για τη λήψη ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων δεν µεταβλήθηκε. Το βιβλίο αυτό αρχίζει διδάσκοντας στους µάνατζερ την πρακτική χρησιµότητα των βασικών οικονοµικών εργαλείων, όπως ανάλυση παρούσας αξίας, προσφορά και ζήτηση, παλινδρόµηση, καµπύλες αδιαφορίας, καµπύλες ισοπαραγωγής, παραγωγή, κόστη, και βασικά υποδείγµατα τέλειου ανταγωνισµού, µονοπωλίου, και µονοπωλιακού ανταγωνισµού. Τόσο οι υποστηρικτές όσο και οι κριτικοί επαινούν το βιβλίο για τα παραδείγµατά του από τον αληθινό κόσµο και επειδή περιλαµβάνει σύγχρονα θέµατα που δεν περιέχονται σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο σχετικό µε τα Οικονοµικά του Μάνατζµεντ: ολιγοπώλιο, τιµολόγηση διείσδυσης, παίγνια πολλαπλών φάσεων και επαναλαµβανόµενα, αποκλεισµός, σύναψη συµβάσεων, κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση, δίκτυα, διαπραγµάτευση, επιθετική τιµολόγηση, προβλήµατα εντολέα-εντολοδόχου, αύξηση κόστους ανταγωνιστών, επαχθής επιλογή, δηµοπρασίες, σήµανση και διαδικασία επιλογής, έρευνα, πολιτική µείωσης τιµών, και ένα πλήθος άλλων στρατηγικών τιµολόγησης για επιχειρήσεις που έχουν δύναµη στην αγορά. Αυτή η ισορροπηµένη κάλυψη της παραδοσιακών και σύγχρονων µικροοικονοµικών εργα - λείων το καθιστά κατάλληλο για διδασκαλία σε ένα ευρύ φάσµα ακροατηρίου σπουδαστών των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ. Ένας αυξανόµενος αριθµός Οικονοµικών Σχολών υιοθετούν το βιβλίο αυτό για να αντικαταστήσουν (ή να το χρησιµοποιήσουν παράλληλα µε) βιβλία στρατηγικής για το µάνατζµεντ φορτωµένα µε ανέκδοτα, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν τα µικροοικονοµικά εργαλεία που χρειάζονται για την αναγνώ ριση και εφαρµογή των επιχειρηµατικών στρατηγικών που είναι βέλτιστες σε µια δεδοµένη κατάσταση. Αυτή η έβδοµη έκδοση των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων έχει πλήρως επικαιροποιηθεί αλλά διατηρεί όλο το περιεχόµενο που έκανε επιτυχηµένες τις προηγούµενες εκδόσεις. Η βασική διάρθρωση του βιβλίου παραµένει αναλλοίωτη. ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η έβδοµη έκδοση διατηρεί όλα εκείνα τα δοκιµασµένα στην αίθουσα διδασκαλίας χαρακτηριστικά των προηγούµενων εκδόσεων που ενισχύουν τις µαθησιακές εµπειρίες των σπουδαστών και διευκολύνουν τη διδασκαλία του βιβλίου αυτού.

2 viii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Τίτλοι Όπως και σε προηγούµενες εκδόσεις, κάθε κεφάλαιο αρχίζει µε ένα Τίτλο που βασίζεται σε ένα οικονοµικό πρόβληµα του πραγµατικού κόσµου ένα πρόβληµα που οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να το αντιµετωπίσουν µετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου. Οι Τίτλοι αυτοί αποτελούν στην ουσία «µικρές υποθέσεις» που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και που είναι σχεδιασµένες για να παρακινούν τους σπουδαστές να µαθαίνουν την ύλη του κεφα λαί ου. Κάθε Τίτλος απαντάται στο τέλος του σχετικού κεφαλαίου όταν ο φοιτητής είναι καλύτερα προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει τις επιπλοκές των προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου. Οι κριτικοί αλλά και οι αναγνώστες των προηγούµενων εκδό σεων επαινούν τους Τίτλους όχι µόνο επειδή παρακινούν τους φοιτητές να µά θουν την ύλη του κεφαλαίου αλλά επίσης επειδή οι απαντήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου βοηθούν τους φοιτητές να µαθαίνουν τον τρόπο χρησιµοποίησης των οικονοµικών στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Μαθησιακοί στόχοι Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει µαθησιακούς στόχους που σχεδιάζονται για να ενισχύουν τη µαθησιακή εµπειρία. Ασκήσεις Επίδειξης Ο καλύτερος τρόπος εκµάθησης των Οικονοµικών είναι η άσκηση επίλυσης οικονο- µικών προβληµάτων. Έτσι, εκτός από τους Τίτλους, κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει πολλές Ασκήσεις Επίδειξης σκορπισµένες σε όλο το βιβλίο, µαζί µε λεπτοµερείς απαντήσεις. Αυτό παρέχει στους φοιτητές έναν µηχανισµό για να επιβεβαιώσουν ότι κατέχουν την ύλη του κεφαλαίου και επίσης απαλλάσει τους σπουδαστές και τους καθηγητές από την υποχρέωση να συναντηθούν µετά το µάθηµα για να συζητήσουν τις απαντήσεις των προβληµάτων. Εφαρµογές Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει πλαίσια κειµένου (που ονοµάζονται Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων) για να περιγράψει τον τρόπο που θεωρίες, που επεξηγούνται στο βιβλίο, συνδέονται µε ένα πλήθος διαφορετικών επιχειρηµατικών καταστάσεων. Όπως και σε προηγούµενες εκδόσεις, έχω προσπαθήσει να πετύχω µια ισορροπία µεταξύ εφαρµογών που προέρχονται από τη σηµερινή οικονοµική βιβλιογραφία και από τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. Εναλλακτικοί Υπολογισµοί και Μη Υπολογισµοί Οι αναγνώστες µπορούν εύκολα να συµπεριλάβουν ή να εξαιρέσουν ύλη που βασίζεται σε υπολογισµό χωρίς να χάσουν το περιεχόµενο ή τη συνέχεια. Και τούτο επειδή οι βασικές αρχές και οι τύποι που χρειάζονται για την επίλυση µιας συγκεκριµένης κατη γορίας οικονοµικών προβληµάτων (π.χ. MR = MC) αναφέρονται πρώτα χωρίς να προ σφεύγουν στον συµβολισµό του υπολογισµού. Ακολουθώντας άµεσα κάθε αναφερόµενη αρχή ή τύπο χαρακτηρίζεται σαφώς ως Εναλλακτικός Υπολογισµός. Κάθε ένας από αυτούς τους εναλλακτικούς υπολογισµούς αναφέρει την προηγηθείσα αρχή ή τον προηγούµενο τύπο µε συµβολισµό υπολογισµού, και εξηγεί τη σχέση µεταξύ

3 Πρόλογος ix του τύπου υπολογισµού και µη υπολογισµού. Πιο λεπτοµερείς υπολογισµοί δίδονται σε Παραρτήµατα. Εποµένως, το βιβλίο είναι σχεδιασµένο για να χρησιµοποιείται από καθηγητές που θέλουν να ενσωµατώσουν τον υπολογισµό µέσα στα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και από καθηγητές που δεν απαιτούν από τους φοιτητές να χρησιµοποιούν υπολογισµό. Βασικοί Όροι και Οριακές Έννοιες Κάθε κεφάλαιο τελειώνει µε έναν κατάλογο βασικών όρων και εννοιών. Αυτό διευκολύνει τους καθηγητές να σταχυολογήσουν ύλη που καλύπτεται σε κάθε κεφάλαιο και τους σπουδαστές να ελέγξουν κατά πόσο κατέχουν την ορολογία. Επιπλέον, οι οριακές έννοιες δίδονται σε όλη την έκταση του βιβλίου Προβλήµατα στο Τέλος κάθε Κεφαλαίου Προσφέρονται τρία είδη προβληµάτων. Ιδιαίτερα δοµηµένες, αλλά παρ όλα αυτά απαιτητικές, Εννοιολογικές Ερωτήσεις και Αριθµητικά Προβλήµατα τονίζουν τα βασικά στοιχεία. Ακολουθούνται από τα Προβλήµατα και Εφαρµογές, που είναι πολύ λιγότερο δοµηµένα και, όπως και σε πραγµατικές συνθήκες λήψης αποφάσεων, µπορεί να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες απ όσες όντως χρειάζονται για την επίλυση του προβλήµατος. Πολλά από αυτά τα εφαρµοσµένα προβλήµατα βασίζονται σε πραγ- µατικά επιχειρηµατικά γεγονότα. Επιπλέον, η υπόθεση της Time Warner, που ακολουθεί µετά το Κεφάλαιο 14, περιλαµβάνει 14 ασκήσεις που αποκαλούνται Υποµνήµατα, τα οποία έχουν µια «αίσθηση του πραγµατικού κόσµου» και συµπληρώνουν το βιβλίο. Όλες αυτές οι ασκήσεις που είναι βασισµένες σε πραγµατικές υποθέσεις µπορούν να ανατίθενται ως εργασία στους σπουδαστές κεφάλαιο µε κεφάλαιο καθώς εισάγονται ειδικές δεξιότητες, ή ως µέ ρος µιας εµπειρίας διπλωµατικής εργασίας. Οι λύσεις όλων των υποµνη- µάτων περιέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Oι απαντήσεις σε επιλεγµένες Εννοιολογικές Ερωτήσεις και Αριθµητικά Προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίδονται στο τέλος του βιβλίου. Λεπτοµερείς απα ντήσεις σε όλα τα προβλήµατα συµπεριλαµβανοµένων και των Προβληµάτων και Εφαρµογών καθώς και των Υποµνηµάτων της υπόθεσης Time Warner, διατίθενται στους καθηγητές στην προστατευόµενη µε κωδικό ιστοσελίδα. Μελέτη Υπόθεσης Μια µελέτη υπόθεσης επιχειρηµατικής στρατηγικής Προκλήσεις στην Time Warner ακολουθεί µετά το Κεφάλαιο 14, η οποία εκπονήθηκε ειδικά για το βιβλίο αυτό από τους Kyle Anderson, Michael Baye, και Dong Chen. Μπορεί να χρησιµοποιείται είτε ως µια υπόθεση διπλωµατικής εργασίας για το µάθηµα είτε ως συµπλήρωµα επι- µέ ρους κεφαλαίων. Η υπόθεση επιτρέπει στους σπουδαστές να εφαρµόσουν βασικά στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ σε ένα αξιοσηµείωτα πλούσιο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι καθηγητές µπορούν να χρησιµοποιούν την υπόθεση ως βάση για µια «ανοικτή» συζήτηση επιχειρηµατικής στρατηγικής, ή να αναθέσουν στους σπουδαστές συγκεκριµένα «υποµνήµατα» (που υπάρχουν στο τέλος της υπόθεσης), τα οποία απαιτούν από τους σπουδαστές την εφαρµογή συγκεκριµένων εργαλείων Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ στην υπόθεση. Σηµειώσεις διδασκαλίας, καθώς και λύσεις όλων των υποµνηµάτων παρέχονται στην ιστοσελίδα.

4 x Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ευελιξία Οι καθηγητές των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ έχουν πραγµατικά ετερογενείς ανάγκες όσον αφορά στο βιβλίο. Οι κριτικοί και οι αναγνώστες συνεχίζουν να επαινούν το βιβλίο για την ευελιξία του, και µας διαβεβαιώνουν ότι µπορούν να εξαιρε - θούν ενότητες ή ακόµη και ολόκληρα κεφάλαια χωρίς να χαθεί η συνέχεια του βιβλίου. Για παράδειγµα, ένας καθηγητής που επιθυµεί να τονίσει µικροοικονοµικά θεµελιώδη στοιχεία µπορεί να επιλέξει να καλύψει τα Κεφάλαια 2,3,4,5,8,9,10,11, και 12. Ένας καθηγητής που διδάσκει ένα πιο εφαρµοσµένο µάθηµα που δίνει έµφαση στην επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να επιλέξει την κάλυψη των Κεφαλαίων 1,2,3,5,6,7,8,10,11, και 13. Κάθε ένας εξ αυτών µπορεί να επιλέξει τη συµπερίληψη επιπλέον κεφαλαίων (για παράδειγµα το Κεφάλαιο 14 ή την υπόθεση Time Warner) όταν το επιτρέπει ο χρόνος. Γενικότερα, οι καθηγητές µπορούν εύκολα να παραλείπουν θέµατα, όπως ανάλυση παρούσας αξίας, παλινδρόµηση, καµπύλες αδιαφορίας, κα µπύλες ισοπαραγωγής, ή συναρτήσεις αντίδρασης, χωρίς να χαθεί η συνέχεια του βιβλίου. Online Πόροι στην Ιστοσελίδα Mια µεγάλη συλλογή βοηθηµάτων για τους σπουδαστές για τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων υπάρχει online στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Περιλαµβάνει στοιχεία για τα Υποµνήµατα της υπόθεσης Time Warner, στοιχεία που είναι αναγκαία για τα διάφορα προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, εκδοχές λογιστικών φύλλων βασικών πινάκων του βιβλίου που δίνουν στους φοιτητές τη δυνατό τητα να δούνε τον τρόπο που οι βασικές οικονοµικές έννοιες όπως οριακό κόστος και µεγιστοποίηση κέρδους µπορούν να εφαρµόζονται σε τυπικά λογιστικά φύλλα, καθώς και λογιστικά φύλλα µακροεντολών που µπορούν να χρησι- µοποιούν οι σπουδαστές για να βρίσκουν τη βέλτιστη τιµή και ποσότητα σε διάφορες καταστάσεις της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου και του µονοπωλίου, του ολιγοπωλίου Cournot, και του ολιγοπωλίου Stackelberg. Εκτός αυτού, η ιστοσελίδα περιλαµβάνει 10 επιπλέον πλήρεις υποθέσεις (σε µορφή pdf) που περιγράφονται παρακάτω. CourseSmart Το CourseSmart είναι ένας νέος τρόπος για τους καθηγητές να βρίσκουν και να κρίνουν ηλεκτρονικά βιβλία. Είναι επίσης µια εξαιρετική επιλογή για σπουδαστές που ενδιαφέρονται να έχουν ψηφιακή πρόσβαση στην ύλη των µαθηµάτων τους. Το CourseSmart προσφέρει χιλιάδες από τα συνηθέστερα εκδιδόµενα βιβλία µε εκατοντάδες µαθηµάτων/ προγραµµάτων από µια ευρεία ποικιλία εκδοτών βιβλίων ανώτερης εκπαίδευσης. Είναι ο µόνος χώρος για τους καθηγητές να κρίνουν και να συγκρίνουν το πλήρες περιεχόµενο ενός βιβλίου online. Στο CourseSmart, οι σπουδαστές µπορούν να εξοικονοµήσουν µέχρι και το 50% των εξόδων εκτύπωσης ενός βιβλίου, µειώνουν την επίπτωσή τους στο περιβάλλον, και αποκτούν πρόσβαση σε ισχυρά ηλεκτρονικά εργαλεία µάθησης, όπως αναζήτηση σε όλο το βιβλίο, σηµειώσεις και επισηµάνσεις, και εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για ανταλλαγή/κοινή χρήση ση- µειώσεων µεταξύ συµφοιτητών. Το ebook σας περιέχει επίσης τεχνολογική υποστήριξη στη περίπτωση που κάποτε χρειαστείτε βοήθεια. Είναι εύκολο να βρείτε το ebook σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και αναζητήστε το µε τον τίτλο, τον συγγραφέα, ή το ISBN.

5 Πρόλογος xi ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Είµαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η έβδοµη έκδοση των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων προσφέρει πραγµατικά σε αυτούς που υιοθετούν το βιβλίο τα πιο περιεκτικά και εύκολα προσβάσιµα βοηθήµατα της αγοράς. Παρακάτω εξετάζω δηµοφιλή χαρακτηριστικά κάποιων από τα βοηθήµατα που έχουν επεκταθεί πολύ για την έκδοση αυτή. Υποθέσεις Εκτός από την υπόθεση της Time Warner, η ιστοσελίδα περιέχει σχεδόν µια ντουζίνα πλήρεις υποθέσεις που προετοίµασα µαζί µε τον Patrick Scholten για να συνοδέψουν τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις αυτές συµπληρώνουν το βιβλίο δείχνοντας τον τρόπο που πραγµατικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν εργαλεία, όπως ελαστικότητες ζήτησης, τιµολόγηση µικτού κέρδους, διαφορισµός τιµής τρίτου βαθµού, συνδυασµός προϊόντων, δείκτες Herfindahl, θεωρία παιγνίων, και επιθετική πολιτική, για να ενισχύσουν τα κέρδη τους ή να δια- µο ρφώσουν επιχειρηµατικές στρατηγικές. Οι υποθέσεις βασίζονται σε πραγµατικές αποφάσεις που λήφθηκαν από επιχειρήσεις όπως Microsoft, Heinz, Visa, Staples, American Airlines, Sprint, και Kodak. Ο καθηγητές που υιοθετούν την έβδοµη έκδοση βρίσκουν τις υποθέσεις στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα της έβδοµης έκδοσης περιλαµβάνει εκτεταµένες σηµειώσεις διδασκαλίας και λύσεις όλων των υποθέσεων συµπεριλαµβανοµένης και της υπόθεσης Time Warner. ιαφάνειες PowerPoint Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης εκτενώς επικαιροποιηµένες και πλήρως επεξεργάσιµες παρουσιάσεις PowerPoint µε κινούµενα στοιχεία και γραφικές αναπαραστάσεις κάνοντας πανεύκολη τη διδασκαλία και τη µάθηση. Για παράδειγµα, µε ένα απλό «κλικ» αποκαλύπτεται η καµπύλη ζήτησης της επιχείρησης. Ένα άλλο κλικ αποκαλύπτει τη σχετική καµπύλη οριακών εσόδων. Ένα ακόµη κλικ δείχνει το οριακό κόστος της επιχείρησης. Λίγα περισσότερα κλικ, και οι φοιτητές βλέπουν τον τρόπο καθορισµού της παραγωγής µεγιστοποίησης κέρδους, της τιµής, και των ανώτατων κερδών. Κινούµενες γραφικές αναπαραστάσεις και πίνακες παρέχονται επίσης για όλες τις σχετικές έννοιες (όπως ισορροπία Cournot και Stackelberg, παίγνια κανονικής και εκτεταµένης µορφής, και συναφείς έννοιες). Εγχειρίδιο Καθηγητών / Τράπεζα ιαγωνισµάτων Το εγχειρίδιο καθηγητών και η τράπεζα διαγωνισµάτων πλήρως επικαιροποιηµένα, προετοιµασµένα από τους Michael R. Baye και Patrick Scholten, παρέχουν µια σύνοψη κάθε κεφαλαίου, ένα περίγραµµα διδασκαλίας κάθε κεφαλαίου, πλήρεις απαντήσεις σε όλες στις ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, ενηµερωµένα και ελεγµένα στην αίθουσα προβλήµατα (συµπεριλαµβανοµένων πάνω από ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και πάνω από 250 ασκήσεων µε λεπτοµερείς λύσεις). Η ιστοσελίδα της έβδοµης έκδοσης περιέχει σηµειώσεις διδασκαλίας για την υπόθεση Time Warner και λύσεις για τα 14 συνοδευτικά Υποµνήµατα, καθώς και εκτεταµένες και βελτιωµένες σηµειώσεις διδασκαλίας για επιπλέον υποθέσεις.

6 xii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Έκδοση EZ Test της Τράπεζας ιαγωνισµάτων Η προστατευόµενη µε κωδικό ιστοσελίδα περιέχει αρχεία τράπεζας διαγωνισµάτων τόσο σε λογισµικό EZ Test όσο και σε µορφή Microsoft Word. Το EZ Test µπορεί να αναπαράγει υψηλής ποιότητας γραφικές αναπαραστάσεις από την τράπεζα διαγωνισµάτων και επιτρέπει στους καθηγητές να δηµιουργήσουν πολλαπλά διαγωνίσµατα µε µορφές που είναι «κωδικοποιηµένες» για να είναι διακριτές. Το λογισµικό είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί και επιτρέπει βέλτιστη εξατοµίκευση των διαγωνισµάτων. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων περιέχει όλες τις εικόνες του βιβλίου σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό δίνει στους καθηγητές την ευελιξία να ενσωµατώσουν εικόνες του βιβλίου σε παρουσιάσεις PowerPoint ή να τυπώσουν απευθείας τις εικόνες σε διαφάνειες. Οδηγός Μελέτης Εκτός από τις πολλές ασκήσεις και απαντήσεις που περιέχονται στο βιβλίο, ένας επικαιροποιηµένος οδηγός µελέτης, που εκπονήθηκε από τον υποφαινόµενο, είναι προς διάθεση για να ενισχύσει την απόδοση των σπουδαστών, µε ελάχιστο κόστος τόσο για τους ίδιους όσο και τους καθηγητές. Ιστοσελίδα Σπουδαστών Παρακαλούµε επισκεφθείτε την ενισχυµένη ιστοσελίδα για τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση. H ιστοσελίδα παρέχει πλήθος πληροφοριών για σπουδαστές και καθηγητές, όπου συµπεριλαµβάνονται online κουΐζ, παρουσιάσεις PowerPoint, εφαρµογές Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων από προηγούµενες εκδόσεις του βιβλίου, δείγµατα ασκήσεων από τον Οδηγό Μελέτης, και άλλο υλικό σχεδιασµένο για να βοηθήσει τους σπουδαστές και τους καθηγητές στην αποτελεσµατικότερη χρήση τόσο του βιβλίου όσο και του Οδηγού Μελέτης. Ιστοσελίδα Καθηγητών Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις όλων των βοηθηµάτων των καθηγητών (συµπεριλαµβανο- µένων πλήρων υποθέσεων συµπληρωµένων µε σηµειώσεις διδασκαλίας, παρουσιάσεις PowerPoint, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων, ηλεκτρονική τράπεζα διαγωνισµάτων, λεπτοµερείς λύσεις όλων των ασκήσεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου και της υπόθεσης Time Warner, περιγράµµατα κεφαλαίων, συνοψίσεις κεφαλαίων, και άλλα πολλά) είναι εύκολα προσβάσιµες στην προστατευόµενη µε κωδικό ιστοσελίδα των καθηγητών. Αυτό διευκολύνει τους καθηγητές να χρησιµοποιούν πολλά βοηθήµατα, σχεδιασµένα να κάνουν εύκολη και ευχάριστη τη διδασκαλία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ της έβδοµης έκδοσης.

7 Πρόλογος xiii ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ Έχω κάνει κάθε προσπάθεια να επικαιροποιήσω και να βελτιώσω τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως µια οµαλή µετάβαση στην έβδοµη έκδοση. Παρακάτω θα βρείτε µια σύνοψη των παιδαγωγικών βελτιώσεων, ενισχυµένα βοηθήµατα, και µεταβολές στο περιεχόµενο που καθιστούν την έβδοµη έκδοση ένα ακόµη πιο ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης των οικονοµικών για το µάνατζµεντ κα τη στρατηγική επιχειρήσεων. Όλα τα ελεγµένα στην αίθουσα διδασκαλίας προβλήµατα/ασκήσεις από την προηγούµενη έκδοση, συν πάνω από 25 νέα προβλήµατα/ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Όπου κρίθηκε σκόπιµο, τα προβλήµατα της προηγούµενης έκδοσης έχουν επικαιροποιηθεί για να αντανακλούν το τρέχον οικονοµικό κλίµα. Επικαιροποιηµένη Τράπεζα ιαγωνισµάτων διαθέσιµη στην ιστοσελίδα των καθηγητών σε δύο µορφές: ηλεκτρονικά (EZ Test) και σε µορφή Microsoft Word. Επικαιροποιηµένοι Τίτλοι. Νέα και επικαιροποιηµένα πλαίσια εφαρµογών Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων. Η οικονοµική κρίση αναδιαµορφώνει το παγκόσµιο οικονοµικό και ρυθµιστικό τοπίο, και είναι πιθανό να χρειαστούν χρόνια µέχρι οι τελικές επιπτώσεις στην οικονοµία να φανούν πλήρως. Κατά την προετοιµασία αυτής της έκδοσης, επανεξέτασα το βιβλίο για να διασφαλίσω ότι τα οικονοµικά παραδείγµατα που παρουσιάζονται είναι διαχρονικά και δεν θα εξελιχθούν σε «ιστορικά παραδείγµατα» ως αποτέλεσµα πτωχεύσεων, νέας νοµοθεσίας, ή µεταβολών στις ορέξεις της χώρας για ρυθµίσεις. Όπως και σε προηγούµενες εκδό σεις, η έκδοση αυτή συνεχίζει να εξοπλίζει τους σπουδαστές µε οικονοµικά εργα λεία που απαιτούνται στη διοίκηση επιχειρήσεων και, γενικότερα, στην αξιολό γηση τρεχόντων γεγονότων. Οι αρετές της αγοράς, καθώς και οι δυνητικές αστοχίες της αγοράς, παρουσιάζονται χωρίς συντακτικά σχόλια από µέρους µου. Αυτοί που υιοθετούν το βιβλίο αυτό έχουν επαινέσει αυτή την προσέγγιση, καθώς παρέχει µια θετική αιτιολόγηση που επιτρέπει σε µεµονωµένους καθηγητές την αυστηρή εξέταση τρεχόντων γεγονότων συµπεριλαµβανοµένης της πληθώρας πολιτικών προτάσεων και απόψεων σχετικά µε την οικονοµική κρίση που προκύπτει κάθε ηµέρα. Επικαιροποιηµένη ιστοσελίδα καθηγητών που προσφέρει πλήρεις σηµειώσεις διδασκαλίας και λύσεις των Υποµνηµάτων της υπόθεσης Time Warner συν ένα πλήθος πρόσθετων βοηθηµάτων. Αυτά περιλαµβάνουν πάνω από 10 επιπλέον πλήρεις υποθέσεις συµπληρωµένες µε εκτεταµένες σηµειώσεις διδασκαλίας και συνδέσεις σε περιεχόµενα κεφαλαίων, πλήρεις λύσεις για τα προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, µια επικαιροποιηµένη και εκτεταµένη ηλεκτρονική τράπεζα διαγωνισµάτων, «ζωντανές» παρουσιάσεις PowerPoint, συνόψεις κεφαλαίων, περιγράµµατα κεφαλαίων, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων, και πολλά άλλα. Tα Κεφάλαια 1-4 έχουν αναθεωρηθεί για να περιλαµβάνουν πιο σύγχρονους Τίτλους, επικαιροποιηµένες εφαρµογές Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων, και επιπλέον παραδείγµατα εντός του κειµένου. Κάθε κεφάλαιο περιέχει επίσης νέα

8 xiv Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, καθώς και επικαιροποιηµένες εκδόσεις ασκήσεων που έχουν ελεγχθεί στην αίθουσα διδασκαλίας που έχετε απολαύσει στην προηγούµενη έκδοση. Το Κεφάλαιο 5 αρχίζει µε ένα νέο Τίτλο και περιλαµβάνει επικαιροποιηµένα παραδείγµατα σε όλη του την έκταση. Προσφέρει επίσης µια νέα εφαρµογή του πλαισίου Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων που δείχνει τον τρόπο υπολογισµού των συναρτήσεων κόστους χρησιµοποιώντας τεχνικές παλινδρόµησης, καθώς και επικαιροποιηµένα και νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 6 προσφέρει επικαιροποιηµένα παραδείγµατα και εφαρµογές του πλαισίου Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο περιέχει επίσης δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 7 περιλαµβάνει πλήρως επικαιροποιηµένα παραδείγµατα και στοιχεία κλάδου, µαζί µε µια νέα εφαρµογή πλαισίου Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων που περιγράφει το Σύστηµα Αξιολόγησης Κλάδων Βορείου Αµερικής του 2007 (NAICS). Επιπλέον, η εξέταση οριζόντιων συγχωνεύσεων έχει ανα θεωρηθεί ώστε να αντανακλά τρέχουσες πρακτικές της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου και του Αντιµονοπωλιακού Τµήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το κεφάλαιο περιλαµβάνει επίσης δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 8 προσφέρει ένα νέο εναρκτήριο Τίτλο, επικαιροποιηµένα Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων και παραδείγµατα εντός του κειµένου, καθώς και νέο περιεχόµενο σχετικά µε τις παγίδες της µυωπίας µάρκας. ίδονται αρκετά προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου, µαζί µε επικαιροποιηµένες εκδοχές των προ βληµάτων που περιλαµβανόταν στην προηγούµενη έκδοση. Το Κεφάλαιο 9 παρέχει µια βελτιωµένη ποικιλία ολιγοπωλιακών υποδειγµάτων. Ο εναρκτήριος Τίτλος και τα πλαίσια Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων έχουν επικαιροποιηθεί, και το κεφάλαιο περιλαµβάνει δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 10 αρχίζει µε ένα νέο Τίτλο και περιλαµβάνει δύο νέα προβλή- µατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 11 προσφέρει τώρα κάποιες επισηµάνσεις προς τους µάνατζερ που χρησιµοποιούν τύπους µικτού κέρδους για να τιµολογήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, και περιλαµβάνει µια βελτιωµένη έκθεση διαφορισµού τιµών. Τα παραδείγµατα έχουν επικαιροποιηθεί πλήρως, και επίσης περιλαµβά νονται και δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Τα Κεφάλαια περιλαµβάνουν επικαιροποιηµένους Τίτλους, ενηµερω- µένα πλαίσια Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων, και νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Τα Κεφάλαια 13 και 14 προσφέρουν τώρα περιεκτική κάλυψη αντι µονοπωλιακών ζητηµάτων που µπορούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρµογής επιχειρηµατικών στρατηγικών, όπως η τιµολόγηση και οι συγχωνεύσεις.

9 Πρόλογος xv ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ του πολλούς αναγνώστες του βιβλίου Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων που παρείχαν τόσο άµεση όσο και έµµεση ανατροφοδότηση, η οποία βοήθησε στη βελτίωση του βιβλίου σας. Σε αυτούς περιλαµβάνονται χιλιάδες φοιτητές της Σχολής ιοίκησης Επιχειρήσεων Kelly του Πανεπιστηµίου της Ιντιάνα και καθηγητές σε όλο τον κόσµο που χρησιµοποίησαν το βιβλίο µου στις αίθουσες διδασκαλίας τους, συνεργάτες που ανιδιοτελώς διέθεσαν τον χρόνο τους για να κάνουν τα σχόλιά τους και τις προτάσεις τους, και κριτικοί που έκαναν περιεκτικές προτάσεις για τη βελτίωση τόσο αυτής της έκδοσης όσο και των προη γούµενων εκδόσεων του βιβλίου. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ του παρακάτω αναφερόµενους καθηγητές που µε διαφώτισαν σχετικά µε τις ποικίλες ανάγκες της αγοράς, που µου έκαναν προτάσεις και εποικοδοµητική κριτική µε στόχο τη βελτίωση του βιβλίου αυτού: Fatma Abdel-Raouf, Goldey-Beacom College Burton Abrams, University of Delaware Rashid Al-Hmoud, Texas Tech University Anthony Paul Andrews, Governors State University Sisay Asefa, Western Michigan University Simon Avenell, Murdoch University Joseph P. Bailey, University of Maryland Dean Baim, Pepperdine University Sheryl Ball, Virginia Polytechnic University Klaus Becker, Texas Tech University Richard Beil, Auburn University Barbara C. Belivieu, University of Connecticut Dan Black, University of Chicago Louis Cain, Northwestern University Leo Chan, University of Kansas Robert L. Chapman, Florida Metropolitan University Basanta Chaudhuri, Rutgers University-New Brunswick Kwang Soo Cheong, Johns Hopkins University Christopher B, Colburn, Old Dominion University Michael Conlin, Syracuse University Keith Crocker, Penn State University lan Cromb, University of Western Ontario Dean Croushore, Federal Reserve Wilffrid W. Csaplar Jr., Bethany College Shah Dabirian, California State University, Long Beach George Darko, Tusculum College Tina Das, Elon University Ron Deiter, Iowa State University Casey Dirienzo, Appalachian State University Eric Drab kin, Hawaii Pacific University Martine Dnchatelet, Barry University Keven C. Duncan, University of Southern Colorado Yvonne Durham, Western Washington University

10 xvi Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ibrahim Elsaify, Goldey-Beacom College Mark J. Eschenfelder, Robert Morris University David Ely, San Diego State University David Figlio, University of Florida Ray Fisman, Graduate School of Business, Columbia University Silke Forbes, University of California-San Diego David Gerard, Carnegie Mellon University Sharon Gifford, Rutgers University Lynn G. Gillette, Northeast Missouri State University Otis Gilley, Louisiana Tech University Roy Gobin, Loyola University Stephan Gohmann, University of Louisville Steven Gold, Rochester Institute of Technology Thomas A. Gresik, Mendoza College of Business (University of Notre Dame) Andrea Mays Griffith, California State University Madhurima Gupta, University of Notre Dame Carl Gwin, Pepperdine University Gail Heyne Hafer, Lindenwood College Karen Hallows, George Mason University. William Hamlen Jr., SUNY Buffalo Shawkat Hammoudeh, Drexel University Mehdi Harian, Bloomsburg University Nile W. Hatch, Marriott School (Brigham Young University) Clifford Hawley, West Virginia University. Ove Hedegaard, Copenhagen Business School Steven Hinson, Webster University Hait Hodges, Western Washington University Jack Hou, California State University-Long Beach Lowel R. Jacobsen, William Jewell College Thomas D. Mischio, Texas A&M University Jaswant R. Jindia, Southern University Paul Kattuman, Judge Business School (Cambridge University) Brian Kench, University of Tampa Peter Klein, University of Georgia, University of Missouri-Columbia Audrey D. Kline, University of Louisville W. J. Lane, University of New Orleans Daniel Lee, Shippensburg University Dick Leiter, American Public University Canlin Li, University of California-Riverside Vahe Lskavyan, Ohio University-Athens Heather Luea, Newman University Thomas Lyon, University of Michigan Richard Marcus, University of Wisconsin-Milwaukee Vincent Marra, University of Delaware Wade Martin, California State University, Long Beach Catherine Matraves, Michigan State University-East Lansing John Maxwell, Indiana University

11 Πρόλογος xvii David May, Oklahoma City University Alan Mclnnes, California State University, Fullerton Christopher Mclntosh, University of Minnesota Duluth Edward Millner, Virginia Commonwealth University John Moran, Syracuse University John Morgan, Haas Business School (University of California-Berkeley Ram Mudambi, Temple University Francis Mummery, California State Umversity-Fiillerton Inder Nijhawan, Fayetteville State University Albert A. Okunade, University of Memphis Darrell Parker, Georgia Southern University Stephen Pollard, California State University, Los Angeles Dwi ght A. Porter, College of St. Thomas Stanko Racic, University of Pittsburgh Eric Rasmusen, Indiana University Matthew Roelofs, Western Washington University Christian Roessler, National University of Singapore SÌ Bansi Sawhney, University of Baltimore Craig Schulman, University of Arkansas Karen Schultes, University of Michigan Dearborn Peter M. Schwartz, University of North Carolina Edward Shinnick, University College Ireland Dean Showalter, Southwest Texas State University I Chandra Shrestha, Virginia Commonwealth University Karen Smith, Columbia Southern John Stapleford, Eastern University Mark Stegeman, Virginia Polytechnic University Ed Steinberg, New York University Barbara M. Suleski, Cardinal Stritoli College Caroline Swartz, University of North Carolina Charlotte Bill Taylor, New Mexico Highlands University Roger Tutterow, Kennesaw State College Nora Underwood, University of Central Florida Lskavyan Vahe, Ohio University Lawrence White, Stem School of Business (New York University) Leonard White, University of Arkansas Keith Willett, Oklahoma S tate University-Stillwater Mike Williams, Bethune Coofcman College Richard Winkelman, Arizona State University Eduardo Zambrano, University of Notre Dame Rick Zuber, University of North Carolina, Charlotte Ευχαριστώ τους Anne Hilbert, Douglas και Reiner Bruce Gin στον εκδοτικό οίκο McGraw-Hill για όλα όσα έχουν κάνει ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αυτό µε επιτυ χία, καθώς και τους Alexander V. Borisov και Lan Zhang που µε βοήθησαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της αναθεώρησης του βιβλίου. Για άλλη µια φορά είµαι υποχρεωµένος στον Patrick Scholten για τις προσπάθειες που κατέβαλε για

12 τη βελτίωση του βιβλίου αυτού αλλά και για τα βοηθήµατά του. Επίσης, τις ευχαριστίες µου στους Philip Powell και Patrick Scholten για την κριτική τους. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά µου M Lissa, Natalie και Mitchell για την αδιάκοπη αγάπη και υποστήριξή τους. Όπως πάντα, είναι καλοδεχούµενα τα σχόλια και οι προτάσεις σας για την επό- µενη έκδοση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µου, ή γράψτε µου απευθείας στην ηλεκτρο νική διεύθυνση Michael R. Baye Bloomington, Indiana

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Διδάσκοντες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής / τρια να κατανοήσει πως δουλεύουν οι αγορές και τι τις κάνει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη Σύντομα περιεχόμενα Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη xvii xxii xxv xxvii xxix 1 Έρευνα στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την οικονομία, ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. 1 Εισαγωγή Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο Μερικά Ιστορικά Στοιχεία Ενα Παράδοξο Παιχνίδι...

Πρόλογος. 1 Εισαγωγή Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο Μερικά Ιστορικά Στοιχεία Ενα Παράδοξο Παιχνίδι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xv 1 Εισαγωγή 1 1.1 Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο........ 1 1.2 Μερικά Ιστορικά Στοιχεία..................... 3 1.3 Ενα Παράδοξο Παιχνίδι...................... 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1. Bασικά Στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 1 Κεφάλαιο 2. υνάµεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά 39 Κεφάλαιο 3. Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης 83 Κεφάλαιο 4.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τεχνολογική Κατεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα σύνταξης Συντονίστρια: ρ. Μουτζούρη-Μανούσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη κειµένου: Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 2 Οµάδα σύνταξης Συντονίστρια: ρ. Μουτζούρη-Μανούσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης, Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

The National Hellenic Student Association (NHSA)

The National Hellenic Student Association (NHSA) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: The National Hellenic Student Association (NHSA) Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-29 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο επίσημο Συνέδριο για τις Ελληνικές Οργανώσεις-Συνδέσμους (Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μάθηµ α Γενικής Παιδείας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μάθηµ α Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μάθηµ α Γενικής Παιδείας ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Εποπτεία: Παπασταυρίδης Σταύρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν

Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν 1 Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν Σχεδιασµός διδασκαλίας Σχέδιο µαθήµατος Η επιστηµονική κατάρτιση είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για αποτελεσµατική διδασκαλία, επειδή ο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κωδικός.210 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 5 1 ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης της µάθησης στο Τµήµα και της καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρµόζεται για όλα τα µαθήµατα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (εκπαιδευτικό υλικό Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Δομή της αγοράς Ισορροπία της Μονοπωλιακής επιχείρησης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση της βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ & Ε. ΞΕΚΑΛΑΚΗ Καθηγητών του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ (Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική Συμπερασματολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2000 Oµάδα Σύνταξης Εποπτεία: Καραγεώργος

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 2/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα 1 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα σύνταξης Συντονίστρια: ρ. Μουτζούρη-Μανούσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση και δήλωση µαθηµάτων στον Εύδοξο

Πρόσβαση και δήλωση µαθηµάτων στον Εύδοξο Πρόσβαση και δήλωση µαθηµάτων στον Εύδοξο Τι πρέπει να γνωρίζω πριν ξεκινήσω την διαδικασία 1. Να έχω κωδικούς από τον Κέντρο Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας (είναι αυτοί µε τους οποίους έχω πρόσβαση στο ασύρµατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 10: Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 10: Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 10: Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο (Ref: ES1-LEO ) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις

Το έργο (Ref: ES1-LEO ) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις Το έργο (Ref: 2013-1-ES1-LEO05-66260) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις αποκλειστικά του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γεωµετρία ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Εποπτεία: Παπασταυρίδης Σταύρος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία.

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Λ. Παπαγιαννάκης, καθηγητής ΕΜΠ Δ. Δαμίγος, λέκτορας ΕΜΠ Ι. Καστέλλη, ερευνήτρια ΕΜΠ Γ. Μαυρωτάς, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Συγγραφική οµάδα Συντονιστής: Πεπόνης

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα