ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ"

Transcript

1 Πρόλογος vii ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ Χάρη στις υποδείξεις και τις επισηµάνσεις από αναγνώστες σε όλο τον κόσµο, τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων παραµένουν το οικονοµικό βι βλί ο µε τις κορυφαίες πωλήσεις στην αγορά. Είµαι ευγνώµων σε όλους σας που µου επι τρέπετε να παρέχω αυτό το επικαιροποιηµένο και βελτιωµένο προϊόν. Πριν τονί σουµε κάποια από τα νέα γνωρίσµατα της έβδοµης έκδοσης, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι ο βασικός στόχος του βιβλίου δηλαδή, ο εφοδιασµός των φοιτητών µε τα εργαλεία της Μικροοικονοµικής, της θεωρίας των παιγνίων, και της βιο- µηχανικής οργάνωσης που χρειάζονται για τη λήψη ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων δεν µεταβλήθηκε. Το βιβλίο αυτό αρχίζει διδάσκοντας στους µάνατζερ την πρακτική χρησιµότητα των βασικών οικονοµικών εργαλείων, όπως ανάλυση παρούσας αξίας, προσφορά και ζήτηση, παλινδρόµηση, καµπύλες αδιαφορίας, καµπύλες ισοπαραγωγής, παραγωγή, κόστη, και βασικά υποδείγµατα τέλειου ανταγωνισµού, µονοπωλίου, και µονοπωλιακού ανταγωνισµού. Τόσο οι υποστηρικτές όσο και οι κριτικοί επαινούν το βιβλίο για τα παραδείγµατά του από τον αληθινό κόσµο και επειδή περιλαµβάνει σύγχρονα θέµατα που δεν περιέχονται σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο σχετικό µε τα Οικονοµικά του Μάνατζµεντ: ολιγοπώλιο, τιµολόγηση διείσδυσης, παίγνια πολλαπλών φάσεων και επαναλαµβανόµενα, αποκλεισµός, σύναψη συµβάσεων, κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση, δίκτυα, διαπραγµάτευση, επιθετική τιµολόγηση, προβλήµατα εντολέα-εντολοδόχου, αύξηση κόστους ανταγωνιστών, επαχθής επιλογή, δηµοπρασίες, σήµανση και διαδικασία επιλογής, έρευνα, πολιτική µείωσης τιµών, και ένα πλήθος άλλων στρατηγικών τιµολόγησης για επιχειρήσεις που έχουν δύναµη στην αγορά. Αυτή η ισορροπηµένη κάλυψη της παραδοσιακών και σύγχρονων µικροοικονοµικών εργα - λείων το καθιστά κατάλληλο για διδασκαλία σε ένα ευρύ φάσµα ακροατηρίου σπουδαστών των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ. Ένας αυξανόµενος αριθµός Οικονοµικών Σχολών υιοθετούν το βιβλίο αυτό για να αντικαταστήσουν (ή να το χρησιµοποιήσουν παράλληλα µε) βιβλία στρατηγικής για το µάνατζµεντ φορτωµένα µε ανέκδοτα, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν τα µικροοικονοµικά εργαλεία που χρειάζονται για την αναγνώ ριση και εφαρµογή των επιχειρηµατικών στρατηγικών που είναι βέλτιστες σε µια δεδοµένη κατάσταση. Αυτή η έβδοµη έκδοση των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων έχει πλήρως επικαιροποιηθεί αλλά διατηρεί όλο το περιεχόµενο που έκανε επιτυχηµένες τις προηγούµενες εκδόσεις. Η βασική διάρθρωση του βιβλίου παραµένει αναλλοίωτη. ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η έβδοµη έκδοση διατηρεί όλα εκείνα τα δοκιµασµένα στην αίθουσα διδασκαλίας χαρακτηριστικά των προηγούµενων εκδόσεων που ενισχύουν τις µαθησιακές εµπειρίες των σπουδαστών και διευκολύνουν τη διδασκαλία του βιβλίου αυτού.

2 viii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Τίτλοι Όπως και σε προηγούµενες εκδόσεις, κάθε κεφάλαιο αρχίζει µε ένα Τίτλο που βασίζεται σε ένα οικονοµικό πρόβληµα του πραγµατικού κόσµου ένα πρόβληµα που οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να το αντιµετωπίσουν µετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου. Οι Τίτλοι αυτοί αποτελούν στην ουσία «µικρές υποθέσεις» που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και που είναι σχεδιασµένες για να παρακινούν τους σπουδαστές να µαθαίνουν την ύλη του κεφα λαί ου. Κάθε Τίτλος απαντάται στο τέλος του σχετικού κεφαλαίου όταν ο φοιτητής είναι καλύτερα προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει τις επιπλοκές των προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου. Οι κριτικοί αλλά και οι αναγνώστες των προηγούµενων εκδό σεων επαινούν τους Τίτλους όχι µόνο επειδή παρακινούν τους φοιτητές να µά θουν την ύλη του κεφαλαίου αλλά επίσης επειδή οι απαντήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου βοηθούν τους φοιτητές να µαθαίνουν τον τρόπο χρησιµοποίησης των οικονοµικών στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Μαθησιακοί στόχοι Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει µαθησιακούς στόχους που σχεδιάζονται για να ενισχύουν τη µαθησιακή εµπειρία. Ασκήσεις Επίδειξης Ο καλύτερος τρόπος εκµάθησης των Οικονοµικών είναι η άσκηση επίλυσης οικονο- µικών προβληµάτων. Έτσι, εκτός από τους Τίτλους, κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει πολλές Ασκήσεις Επίδειξης σκορπισµένες σε όλο το βιβλίο, µαζί µε λεπτοµερείς απαντήσεις. Αυτό παρέχει στους φοιτητές έναν µηχανισµό για να επιβεβαιώσουν ότι κατέχουν την ύλη του κεφαλαίου και επίσης απαλλάσει τους σπουδαστές και τους καθηγητές από την υποχρέωση να συναντηθούν µετά το µάθηµα για να συζητήσουν τις απαντήσεις των προβληµάτων. Εφαρµογές Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει πλαίσια κειµένου (που ονοµάζονται Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων) για να περιγράψει τον τρόπο που θεωρίες, που επεξηγούνται στο βιβλίο, συνδέονται µε ένα πλήθος διαφορετικών επιχειρηµατικών καταστάσεων. Όπως και σε προηγούµενες εκδόσεις, έχω προσπαθήσει να πετύχω µια ισορροπία µεταξύ εφαρµογών που προέρχονται από τη σηµερινή οικονοµική βιβλιογραφία και από τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. Εναλλακτικοί Υπολογισµοί και Μη Υπολογισµοί Οι αναγνώστες µπορούν εύκολα να συµπεριλάβουν ή να εξαιρέσουν ύλη που βασίζεται σε υπολογισµό χωρίς να χάσουν το περιεχόµενο ή τη συνέχεια. Και τούτο επειδή οι βασικές αρχές και οι τύποι που χρειάζονται για την επίλυση µιας συγκεκριµένης κατη γορίας οικονοµικών προβληµάτων (π.χ. MR = MC) αναφέρονται πρώτα χωρίς να προ σφεύγουν στον συµβολισµό του υπολογισµού. Ακολουθώντας άµεσα κάθε αναφερόµενη αρχή ή τύπο χαρακτηρίζεται σαφώς ως Εναλλακτικός Υπολογισµός. Κάθε ένας από αυτούς τους εναλλακτικούς υπολογισµούς αναφέρει την προηγηθείσα αρχή ή τον προηγούµενο τύπο µε συµβολισµό υπολογισµού, και εξηγεί τη σχέση µεταξύ

3 Πρόλογος ix του τύπου υπολογισµού και µη υπολογισµού. Πιο λεπτοµερείς υπολογισµοί δίδονται σε Παραρτήµατα. Εποµένως, το βιβλίο είναι σχεδιασµένο για να χρησιµοποιείται από καθηγητές που θέλουν να ενσωµατώσουν τον υπολογισµό µέσα στα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και από καθηγητές που δεν απαιτούν από τους φοιτητές να χρησιµοποιούν υπολογισµό. Βασικοί Όροι και Οριακές Έννοιες Κάθε κεφάλαιο τελειώνει µε έναν κατάλογο βασικών όρων και εννοιών. Αυτό διευκολύνει τους καθηγητές να σταχυολογήσουν ύλη που καλύπτεται σε κάθε κεφάλαιο και τους σπουδαστές να ελέγξουν κατά πόσο κατέχουν την ορολογία. Επιπλέον, οι οριακές έννοιες δίδονται σε όλη την έκταση του βιβλίου Προβλήµατα στο Τέλος κάθε Κεφαλαίου Προσφέρονται τρία είδη προβληµάτων. Ιδιαίτερα δοµηµένες, αλλά παρ όλα αυτά απαιτητικές, Εννοιολογικές Ερωτήσεις και Αριθµητικά Προβλήµατα τονίζουν τα βασικά στοιχεία. Ακολουθούνται από τα Προβλήµατα και Εφαρµογές, που είναι πολύ λιγότερο δοµηµένα και, όπως και σε πραγµατικές συνθήκες λήψης αποφάσεων, µπορεί να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες απ όσες όντως χρειάζονται για την επίλυση του προβλήµατος. Πολλά από αυτά τα εφαρµοσµένα προβλήµατα βασίζονται σε πραγ- µατικά επιχειρηµατικά γεγονότα. Επιπλέον, η υπόθεση της Time Warner, που ακολουθεί µετά το Κεφάλαιο 14, περιλαµβάνει 14 ασκήσεις που αποκαλούνται Υποµνήµατα, τα οποία έχουν µια «αίσθηση του πραγµατικού κόσµου» και συµπληρώνουν το βιβλίο. Όλες αυτές οι ασκήσεις που είναι βασισµένες σε πραγµατικές υποθέσεις µπορούν να ανατίθενται ως εργασία στους σπουδαστές κεφάλαιο µε κεφάλαιο καθώς εισάγονται ειδικές δεξιότητες, ή ως µέ ρος µιας εµπειρίας διπλωµατικής εργασίας. Οι λύσεις όλων των υποµνη- µάτων περιέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Oι απαντήσεις σε επιλεγµένες Εννοιολογικές Ερωτήσεις και Αριθµητικά Προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίδονται στο τέλος του βιβλίου. Λεπτοµερείς απα ντήσεις σε όλα τα προβλήµατα συµπεριλαµβανοµένων και των Προβληµάτων και Εφαρµογών καθώς και των Υποµνηµάτων της υπόθεσης Time Warner, διατίθενται στους καθηγητές στην προστατευόµενη µε κωδικό ιστοσελίδα. Μελέτη Υπόθεσης Μια µελέτη υπόθεσης επιχειρηµατικής στρατηγικής Προκλήσεις στην Time Warner ακολουθεί µετά το Κεφάλαιο 14, η οποία εκπονήθηκε ειδικά για το βιβλίο αυτό από τους Kyle Anderson, Michael Baye, και Dong Chen. Μπορεί να χρησιµοποιείται είτε ως µια υπόθεση διπλωµατικής εργασίας για το µάθηµα είτε ως συµπλήρωµα επι- µέ ρους κεφαλαίων. Η υπόθεση επιτρέπει στους σπουδαστές να εφαρµόσουν βασικά στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ σε ένα αξιοσηµείωτα πλούσιο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι καθηγητές µπορούν να χρησιµοποιούν την υπόθεση ως βάση για µια «ανοικτή» συζήτηση επιχειρηµατικής στρατηγικής, ή να αναθέσουν στους σπουδαστές συγκεκριµένα «υποµνήµατα» (που υπάρχουν στο τέλος της υπόθεσης), τα οποία απαιτούν από τους σπουδαστές την εφαρµογή συγκεκριµένων εργαλείων Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ στην υπόθεση. Σηµειώσεις διδασκαλίας, καθώς και λύσεις όλων των υποµνηµάτων παρέχονται στην ιστοσελίδα.

4 x Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ευελιξία Οι καθηγητές των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ έχουν πραγµατικά ετερογενείς ανάγκες όσον αφορά στο βιβλίο. Οι κριτικοί και οι αναγνώστες συνεχίζουν να επαινούν το βιβλίο για την ευελιξία του, και µας διαβεβαιώνουν ότι µπορούν να εξαιρε - θούν ενότητες ή ακόµη και ολόκληρα κεφάλαια χωρίς να χαθεί η συνέχεια του βιβλίου. Για παράδειγµα, ένας καθηγητής που επιθυµεί να τονίσει µικροοικονοµικά θεµελιώδη στοιχεία µπορεί να επιλέξει να καλύψει τα Κεφάλαια 2,3,4,5,8,9,10,11, και 12. Ένας καθηγητής που διδάσκει ένα πιο εφαρµοσµένο µάθηµα που δίνει έµφαση στην επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να επιλέξει την κάλυψη των Κεφαλαίων 1,2,3,5,6,7,8,10,11, και 13. Κάθε ένας εξ αυτών µπορεί να επιλέξει τη συµπερίληψη επιπλέον κεφαλαίων (για παράδειγµα το Κεφάλαιο 14 ή την υπόθεση Time Warner) όταν το επιτρέπει ο χρόνος. Γενικότερα, οι καθηγητές µπορούν εύκολα να παραλείπουν θέµατα, όπως ανάλυση παρούσας αξίας, παλινδρόµηση, καµπύλες αδιαφορίας, κα µπύλες ισοπαραγωγής, ή συναρτήσεις αντίδρασης, χωρίς να χαθεί η συνέχεια του βιβλίου. Online Πόροι στην Ιστοσελίδα Mια µεγάλη συλλογή βοηθηµάτων για τους σπουδαστές για τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων υπάρχει online στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Περιλαµβάνει στοιχεία για τα Υποµνήµατα της υπόθεσης Time Warner, στοιχεία που είναι αναγκαία για τα διάφορα προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, εκδοχές λογιστικών φύλλων βασικών πινάκων του βιβλίου που δίνουν στους φοιτητές τη δυνατό τητα να δούνε τον τρόπο που οι βασικές οικονοµικές έννοιες όπως οριακό κόστος και µεγιστοποίηση κέρδους µπορούν να εφαρµόζονται σε τυπικά λογιστικά φύλλα, καθώς και λογιστικά φύλλα µακροεντολών που µπορούν να χρησι- µοποιούν οι σπουδαστές για να βρίσκουν τη βέλτιστη τιµή και ποσότητα σε διάφορες καταστάσεις της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου και του µονοπωλίου, του ολιγοπωλίου Cournot, και του ολιγοπωλίου Stackelberg. Εκτός αυτού, η ιστοσελίδα περιλαµβάνει 10 επιπλέον πλήρεις υποθέσεις (σε µορφή pdf) που περιγράφονται παρακάτω. CourseSmart Το CourseSmart είναι ένας νέος τρόπος για τους καθηγητές να βρίσκουν και να κρίνουν ηλεκτρονικά βιβλία. Είναι επίσης µια εξαιρετική επιλογή για σπουδαστές που ενδιαφέρονται να έχουν ψηφιακή πρόσβαση στην ύλη των µαθηµάτων τους. Το CourseSmart προσφέρει χιλιάδες από τα συνηθέστερα εκδιδόµενα βιβλία µε εκατοντάδες µαθηµάτων/ προγραµµάτων από µια ευρεία ποικιλία εκδοτών βιβλίων ανώτερης εκπαίδευσης. Είναι ο µόνος χώρος για τους καθηγητές να κρίνουν και να συγκρίνουν το πλήρες περιεχόµενο ενός βιβλίου online. Στο CourseSmart, οι σπουδαστές µπορούν να εξοικονοµήσουν µέχρι και το 50% των εξόδων εκτύπωσης ενός βιβλίου, µειώνουν την επίπτωσή τους στο περιβάλλον, και αποκτούν πρόσβαση σε ισχυρά ηλεκτρονικά εργαλεία µάθησης, όπως αναζήτηση σε όλο το βιβλίο, σηµειώσεις και επισηµάνσεις, και εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για ανταλλαγή/κοινή χρήση ση- µειώσεων µεταξύ συµφοιτητών. Το ebook σας περιέχει επίσης τεχνολογική υποστήριξη στη περίπτωση που κάποτε χρειαστείτε βοήθεια. Είναι εύκολο να βρείτε το ebook σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και αναζητήστε το µε τον τίτλο, τον συγγραφέα, ή το ISBN.

5 Πρόλογος xi ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Είµαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η έβδοµη έκδοση των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων προσφέρει πραγµατικά σε αυτούς που υιοθετούν το βιβλίο τα πιο περιεκτικά και εύκολα προσβάσιµα βοηθήµατα της αγοράς. Παρακάτω εξετάζω δηµοφιλή χαρακτηριστικά κάποιων από τα βοηθήµατα που έχουν επεκταθεί πολύ για την έκδοση αυτή. Υποθέσεις Εκτός από την υπόθεση της Time Warner, η ιστοσελίδα περιέχει σχεδόν µια ντουζίνα πλήρεις υποθέσεις που προετοίµασα µαζί µε τον Patrick Scholten για να συνοδέψουν τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις αυτές συµπληρώνουν το βιβλίο δείχνοντας τον τρόπο που πραγµατικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν εργαλεία, όπως ελαστικότητες ζήτησης, τιµολόγηση µικτού κέρδους, διαφορισµός τιµής τρίτου βαθµού, συνδυασµός προϊόντων, δείκτες Herfindahl, θεωρία παιγνίων, και επιθετική πολιτική, για να ενισχύσουν τα κέρδη τους ή να δια- µο ρφώσουν επιχειρηµατικές στρατηγικές. Οι υποθέσεις βασίζονται σε πραγµατικές αποφάσεις που λήφθηκαν από επιχειρήσεις όπως Microsoft, Heinz, Visa, Staples, American Airlines, Sprint, και Kodak. Ο καθηγητές που υιοθετούν την έβδοµη έκδοση βρίσκουν τις υποθέσεις στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα της έβδοµης έκδοσης περιλαµβάνει εκτεταµένες σηµειώσεις διδασκαλίας και λύσεις όλων των υποθέσεων συµπεριλαµβανοµένης και της υπόθεσης Time Warner. ιαφάνειες PowerPoint Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης εκτενώς επικαιροποιηµένες και πλήρως επεξεργάσιµες παρουσιάσεις PowerPoint µε κινούµενα στοιχεία και γραφικές αναπαραστάσεις κάνοντας πανεύκολη τη διδασκαλία και τη µάθηση. Για παράδειγµα, µε ένα απλό «κλικ» αποκαλύπτεται η καµπύλη ζήτησης της επιχείρησης. Ένα άλλο κλικ αποκαλύπτει τη σχετική καµπύλη οριακών εσόδων. Ένα ακόµη κλικ δείχνει το οριακό κόστος της επιχείρησης. Λίγα περισσότερα κλικ, και οι φοιτητές βλέπουν τον τρόπο καθορισµού της παραγωγής µεγιστοποίησης κέρδους, της τιµής, και των ανώτατων κερδών. Κινούµενες γραφικές αναπαραστάσεις και πίνακες παρέχονται επίσης για όλες τις σχετικές έννοιες (όπως ισορροπία Cournot και Stackelberg, παίγνια κανονικής και εκτεταµένης µορφής, και συναφείς έννοιες). Εγχειρίδιο Καθηγητών / Τράπεζα ιαγωνισµάτων Το εγχειρίδιο καθηγητών και η τράπεζα διαγωνισµάτων πλήρως επικαιροποιηµένα, προετοιµασµένα από τους Michael R. Baye και Patrick Scholten, παρέχουν µια σύνοψη κάθε κεφαλαίου, ένα περίγραµµα διδασκαλίας κάθε κεφαλαίου, πλήρεις απαντήσεις σε όλες στις ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, ενηµερωµένα και ελεγµένα στην αίθουσα προβλήµατα (συµπεριλαµβανοµένων πάνω από ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και πάνω από 250 ασκήσεων µε λεπτοµερείς λύσεις). Η ιστοσελίδα της έβδοµης έκδοσης περιέχει σηµειώσεις διδασκαλίας για την υπόθεση Time Warner και λύσεις για τα 14 συνοδευτικά Υποµνήµατα, καθώς και εκτεταµένες και βελτιωµένες σηµειώσεις διδασκαλίας για επιπλέον υποθέσεις.

6 xii Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Έκδοση EZ Test της Τράπεζας ιαγωνισµάτων Η προστατευόµενη µε κωδικό ιστοσελίδα περιέχει αρχεία τράπεζας διαγωνισµάτων τόσο σε λογισµικό EZ Test όσο και σε µορφή Microsoft Word. Το EZ Test µπορεί να αναπαράγει υψηλής ποιότητας γραφικές αναπαραστάσεις από την τράπεζα διαγωνισµάτων και επιτρέπει στους καθηγητές να δηµιουργήσουν πολλαπλά διαγωνίσµατα µε µορφές που είναι «κωδικοποιηµένες» για να είναι διακριτές. Το λογισµικό είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί και επιτρέπει βέλτιστη εξατοµίκευση των διαγωνισµάτων. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων περιέχει όλες τις εικόνες του βιβλίου σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό δίνει στους καθηγητές την ευελιξία να ενσωµατώσουν εικόνες του βιβλίου σε παρουσιάσεις PowerPoint ή να τυπώσουν απευθείας τις εικόνες σε διαφάνειες. Οδηγός Μελέτης Εκτός από τις πολλές ασκήσεις και απαντήσεις που περιέχονται στο βιβλίο, ένας επικαιροποιηµένος οδηγός µελέτης, που εκπονήθηκε από τον υποφαινόµενο, είναι προς διάθεση για να ενισχύσει την απόδοση των σπουδαστών, µε ελάχιστο κόστος τόσο για τους ίδιους όσο και τους καθηγητές. Ιστοσελίδα Σπουδαστών Παρακαλούµε επισκεφθείτε την ενισχυµένη ιστοσελίδα για τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση. H ιστοσελίδα παρέχει πλήθος πληροφοριών για σπουδαστές και καθηγητές, όπου συµπεριλαµβάνονται online κουΐζ, παρουσιάσεις PowerPoint, εφαρµογές Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων από προηγούµενες εκδόσεις του βιβλίου, δείγµατα ασκήσεων από τον Οδηγό Μελέτης, και άλλο υλικό σχεδιασµένο για να βοηθήσει τους σπουδαστές και τους καθηγητές στην αποτελεσµατικότερη χρήση τόσο του βιβλίου όσο και του Οδηγού Μελέτης. Ιστοσελίδα Καθηγητών Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις όλων των βοηθηµάτων των καθηγητών (συµπεριλαµβανο- µένων πλήρων υποθέσεων συµπληρωµένων µε σηµειώσεις διδασκαλίας, παρουσιάσεις PowerPoint, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων, ηλεκτρονική τράπεζα διαγωνισµάτων, λεπτοµερείς λύσεις όλων των ασκήσεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου και της υπόθεσης Time Warner, περιγράµµατα κεφαλαίων, συνοψίσεις κεφαλαίων, και άλλα πολλά) είναι εύκολα προσβάσιµες στην προστατευόµενη µε κωδικό ιστοσελίδα των καθηγητών. Αυτό διευκολύνει τους καθηγητές να χρησιµοποιούν πολλά βοηθήµατα, σχεδιασµένα να κάνουν εύκολη και ευχάριστη τη διδασκαλία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ της έβδοµης έκδοσης.

7 Πρόλογος xiii ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΒ ΟΜΗ ΕΚ ΟΣΗ Έχω κάνει κάθε προσπάθεια να επικαιροποιήσω και να βελτιώσω τα Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως µια οµαλή µετάβαση στην έβδοµη έκδοση. Παρακάτω θα βρείτε µια σύνοψη των παιδαγωγικών βελτιώσεων, ενισχυµένα βοηθήµατα, και µεταβολές στο περιεχόµενο που καθιστούν την έβδοµη έκδοση ένα ακόµη πιο ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης των οικονοµικών για το µάνατζµεντ κα τη στρατηγική επιχειρήσεων. Όλα τα ελεγµένα στην αίθουσα διδασκαλίας προβλήµατα/ασκήσεις από την προηγούµενη έκδοση, συν πάνω από 25 νέα προβλήµατα/ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Όπου κρίθηκε σκόπιµο, τα προβλήµατα της προηγούµενης έκδοσης έχουν επικαιροποιηθεί για να αντανακλούν το τρέχον οικονοµικό κλίµα. Επικαιροποιηµένη Τράπεζα ιαγωνισµάτων διαθέσιµη στην ιστοσελίδα των καθηγητών σε δύο µορφές: ηλεκτρονικά (EZ Test) και σε µορφή Microsoft Word. Επικαιροποιηµένοι Τίτλοι. Νέα και επικαιροποιηµένα πλαίσια εφαρµογών Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων. Η οικονοµική κρίση αναδιαµορφώνει το παγκόσµιο οικονοµικό και ρυθµιστικό τοπίο, και είναι πιθανό να χρειαστούν χρόνια µέχρι οι τελικές επιπτώσεις στην οικονοµία να φανούν πλήρως. Κατά την προετοιµασία αυτής της έκδοσης, επανεξέτασα το βιβλίο για να διασφαλίσω ότι τα οικονοµικά παραδείγµατα που παρουσιάζονται είναι διαχρονικά και δεν θα εξελιχθούν σε «ιστορικά παραδείγµατα» ως αποτέλεσµα πτωχεύσεων, νέας νοµοθεσίας, ή µεταβολών στις ορέξεις της χώρας για ρυθµίσεις. Όπως και σε προηγούµενες εκδό σεις, η έκδοση αυτή συνεχίζει να εξοπλίζει τους σπουδαστές µε οικονοµικά εργα λεία που απαιτούνται στη διοίκηση επιχειρήσεων και, γενικότερα, στην αξιολό γηση τρεχόντων γεγονότων. Οι αρετές της αγοράς, καθώς και οι δυνητικές αστοχίες της αγοράς, παρουσιάζονται χωρίς συντακτικά σχόλια από µέρους µου. Αυτοί που υιοθετούν το βιβλίο αυτό έχουν επαινέσει αυτή την προσέγγιση, καθώς παρέχει µια θετική αιτιολόγηση που επιτρέπει σε µεµονωµένους καθηγητές την αυστηρή εξέταση τρεχόντων γεγονότων συµπεριλαµβανοµένης της πληθώρας πολιτικών προτάσεων και απόψεων σχετικά µε την οικονοµική κρίση που προκύπτει κάθε ηµέρα. Επικαιροποιηµένη ιστοσελίδα καθηγητών που προσφέρει πλήρεις σηµειώσεις διδασκαλίας και λύσεις των Υποµνηµάτων της υπόθεσης Time Warner συν ένα πλήθος πρόσθετων βοηθηµάτων. Αυτά περιλαµβάνουν πάνω από 10 επιπλέον πλήρεις υποθέσεις συµπληρωµένες µε εκτεταµένες σηµειώσεις διδασκαλίας και συνδέσεις σε περιεχόµενα κεφαλαίων, πλήρεις λύσεις για τα προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, µια επικαιροποιηµένη και εκτεταµένη ηλεκτρονική τράπεζα διαγωνισµάτων, «ζωντανές» παρουσιάσεις PowerPoint, συνόψεις κεφαλαίων, περιγράµµατα κεφαλαίων, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εικόνων, και πολλά άλλα. Tα Κεφάλαια 1-4 έχουν αναθεωρηθεί για να περιλαµβάνουν πιο σύγχρονους Τίτλους, επικαιροποιηµένες εφαρµογές Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων, και επιπλέον παραδείγµατα εντός του κειµένου. Κάθε κεφάλαιο περιέχει επίσης νέα

8 xiv Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων προβλήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, καθώς και επικαιροποιηµένες εκδόσεις ασκήσεων που έχουν ελεγχθεί στην αίθουσα διδασκαλίας που έχετε απολαύσει στην προηγούµενη έκδοση. Το Κεφάλαιο 5 αρχίζει µε ένα νέο Τίτλο και περιλαµβάνει επικαιροποιηµένα παραδείγµατα σε όλη του την έκταση. Προσφέρει επίσης µια νέα εφαρµογή του πλαισίου Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων που δείχνει τον τρόπο υπολογισµού των συναρτήσεων κόστους χρησιµοποιώντας τεχνικές παλινδρόµησης, καθώς και επικαιροποιηµένα και νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 6 προσφέρει επικαιροποιηµένα παραδείγµατα και εφαρµογές του πλαισίου Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο περιέχει επίσης δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 7 περιλαµβάνει πλήρως επικαιροποιηµένα παραδείγµατα και στοιχεία κλάδου, µαζί µε µια νέα εφαρµογή πλαισίου Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων που περιγράφει το Σύστηµα Αξιολόγησης Κλάδων Βορείου Αµερικής του 2007 (NAICS). Επιπλέον, η εξέταση οριζόντιων συγχωνεύσεων έχει ανα θεωρηθεί ώστε να αντανακλά τρέχουσες πρακτικές της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου και του Αντιµονοπωλιακού Τµήµατος του Υπουργείου ικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το κεφάλαιο περιλαµβάνει επίσης δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 8 προσφέρει ένα νέο εναρκτήριο Τίτλο, επικαιροποιηµένα Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων και παραδείγµατα εντός του κειµένου, καθώς και νέο περιεχόµενο σχετικά µε τις παγίδες της µυωπίας µάρκας. ίδονται αρκετά προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου, µαζί µε επικαιροποιηµένες εκδοχές των προ βληµάτων που περιλαµβανόταν στην προηγούµενη έκδοση. Το Κεφάλαιο 9 παρέχει µια βελτιωµένη ποικιλία ολιγοπωλιακών υποδειγµάτων. Ο εναρκτήριος Τίτλος και τα πλαίσια Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων έχουν επικαιροποιηθεί, και το κεφάλαιο περιλαµβάνει δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 10 αρχίζει µε ένα νέο Τίτλο και περιλαµβάνει δύο νέα προβλή- µατα στο τέλος του κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 11 προσφέρει τώρα κάποιες επισηµάνσεις προς τους µάνατζερ που χρησιµοποιούν τύπους µικτού κέρδους για να τιµολογήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, και περιλαµβάνει µια βελτιωµένη έκθεση διαφορισµού τιµών. Τα παραδείγµατα έχουν επικαιροποιηθεί πλήρως, και επίσης περιλαµβά νονται και δύο νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Τα Κεφάλαια περιλαµβάνουν επικαιροποιηµένους Τίτλους, ενηµερω- µένα πλαίσια Στα Άδυτα των Επιχειρήσεων, και νέα προβλήµατα στο τέλος του κεφαλαίου. Τα Κεφάλαια 13 και 14 προσφέρουν τώρα περιεκτική κάλυψη αντι µονοπωλιακών ζητηµάτων που µπορούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρµογής επιχειρηµατικών στρατηγικών, όπως η τιµολόγηση και οι συγχωνεύσεις.

9 Πρόλογος xv ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ του πολλούς αναγνώστες του βιβλίου Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων που παρείχαν τόσο άµεση όσο και έµµεση ανατροφοδότηση, η οποία βοήθησε στη βελτίωση του βιβλίου σας. Σε αυτούς περιλαµβάνονται χιλιάδες φοιτητές της Σχολής ιοίκησης Επιχειρήσεων Kelly του Πανεπιστηµίου της Ιντιάνα και καθηγητές σε όλο τον κόσµο που χρησιµοποίησαν το βιβλίο µου στις αίθουσες διδασκαλίας τους, συνεργάτες που ανιδιοτελώς διέθεσαν τον χρόνο τους για να κάνουν τα σχόλιά τους και τις προτάσεις τους, και κριτικοί που έκαναν περιεκτικές προτάσεις για τη βελτίωση τόσο αυτής της έκδοσης όσο και των προη γούµενων εκδόσεων του βιβλίου. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ του παρακάτω αναφερόµενους καθηγητές που µε διαφώτισαν σχετικά µε τις ποικίλες ανάγκες της αγοράς, που µου έκαναν προτάσεις και εποικοδοµητική κριτική µε στόχο τη βελτίωση του βιβλίου αυτού: Fatma Abdel-Raouf, Goldey-Beacom College Burton Abrams, University of Delaware Rashid Al-Hmoud, Texas Tech University Anthony Paul Andrews, Governors State University Sisay Asefa, Western Michigan University Simon Avenell, Murdoch University Joseph P. Bailey, University of Maryland Dean Baim, Pepperdine University Sheryl Ball, Virginia Polytechnic University Klaus Becker, Texas Tech University Richard Beil, Auburn University Barbara C. Belivieu, University of Connecticut Dan Black, University of Chicago Louis Cain, Northwestern University Leo Chan, University of Kansas Robert L. Chapman, Florida Metropolitan University Basanta Chaudhuri, Rutgers University-New Brunswick Kwang Soo Cheong, Johns Hopkins University Christopher B, Colburn, Old Dominion University Michael Conlin, Syracuse University Keith Crocker, Penn State University lan Cromb, University of Western Ontario Dean Croushore, Federal Reserve Wilffrid W. Csaplar Jr., Bethany College Shah Dabirian, California State University, Long Beach George Darko, Tusculum College Tina Das, Elon University Ron Deiter, Iowa State University Casey Dirienzo, Appalachian State University Eric Drab kin, Hawaii Pacific University Martine Dnchatelet, Barry University Keven C. Duncan, University of Southern Colorado Yvonne Durham, Western Washington University

10 xvi Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ibrahim Elsaify, Goldey-Beacom College Mark J. Eschenfelder, Robert Morris University David Ely, San Diego State University David Figlio, University of Florida Ray Fisman, Graduate School of Business, Columbia University Silke Forbes, University of California-San Diego David Gerard, Carnegie Mellon University Sharon Gifford, Rutgers University Lynn G. Gillette, Northeast Missouri State University Otis Gilley, Louisiana Tech University Roy Gobin, Loyola University Stephan Gohmann, University of Louisville Steven Gold, Rochester Institute of Technology Thomas A. Gresik, Mendoza College of Business (University of Notre Dame) Andrea Mays Griffith, California State University Madhurima Gupta, University of Notre Dame Carl Gwin, Pepperdine University Gail Heyne Hafer, Lindenwood College Karen Hallows, George Mason University. William Hamlen Jr., SUNY Buffalo Shawkat Hammoudeh, Drexel University Mehdi Harian, Bloomsburg University Nile W. Hatch, Marriott School (Brigham Young University) Clifford Hawley, West Virginia University. Ove Hedegaard, Copenhagen Business School Steven Hinson, Webster University Hait Hodges, Western Washington University Jack Hou, California State University-Long Beach Lowel R. Jacobsen, William Jewell College Thomas D. Mischio, Texas A&M University Jaswant R. Jindia, Southern University Paul Kattuman, Judge Business School (Cambridge University) Brian Kench, University of Tampa Peter Klein, University of Georgia, University of Missouri-Columbia Audrey D. Kline, University of Louisville W. J. Lane, University of New Orleans Daniel Lee, Shippensburg University Dick Leiter, American Public University Canlin Li, University of California-Riverside Vahe Lskavyan, Ohio University-Athens Heather Luea, Newman University Thomas Lyon, University of Michigan Richard Marcus, University of Wisconsin-Milwaukee Vincent Marra, University of Delaware Wade Martin, California State University, Long Beach Catherine Matraves, Michigan State University-East Lansing John Maxwell, Indiana University

11 Πρόλογος xvii David May, Oklahoma City University Alan Mclnnes, California State University, Fullerton Christopher Mclntosh, University of Minnesota Duluth Edward Millner, Virginia Commonwealth University John Moran, Syracuse University John Morgan, Haas Business School (University of California-Berkeley Ram Mudambi, Temple University Francis Mummery, California State Umversity-Fiillerton Inder Nijhawan, Fayetteville State University Albert A. Okunade, University of Memphis Darrell Parker, Georgia Southern University Stephen Pollard, California State University, Los Angeles Dwi ght A. Porter, College of St. Thomas Stanko Racic, University of Pittsburgh Eric Rasmusen, Indiana University Matthew Roelofs, Western Washington University Christian Roessler, National University of Singapore SÌ Bansi Sawhney, University of Baltimore Craig Schulman, University of Arkansas Karen Schultes, University of Michigan Dearborn Peter M. Schwartz, University of North Carolina Edward Shinnick, University College Ireland Dean Showalter, Southwest Texas State University I Chandra Shrestha, Virginia Commonwealth University Karen Smith, Columbia Southern John Stapleford, Eastern University Mark Stegeman, Virginia Polytechnic University Ed Steinberg, New York University Barbara M. Suleski, Cardinal Stritoli College Caroline Swartz, University of North Carolina Charlotte Bill Taylor, New Mexico Highlands University Roger Tutterow, Kennesaw State College Nora Underwood, University of Central Florida Lskavyan Vahe, Ohio University Lawrence White, Stem School of Business (New York University) Leonard White, University of Arkansas Keith Willett, Oklahoma S tate University-Stillwater Mike Williams, Bethune Coofcman College Richard Winkelman, Arizona State University Eduardo Zambrano, University of Notre Dame Rick Zuber, University of North Carolina, Charlotte Ευχαριστώ τους Anne Hilbert, Douglas και Reiner Bruce Gin στον εκδοτικό οίκο McGraw-Hill για όλα όσα έχουν κάνει ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αυτό µε επιτυ χία, καθώς και τους Alexander V. Borisov και Lan Zhang που µε βοήθησαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της αναθεώρησης του βιβλίου. Για άλλη µια φορά είµαι υποχρεωµένος στον Patrick Scholten για τις προσπάθειες που κατέβαλε για

12 τη βελτίωση του βιβλίου αυτού αλλά και για τα βοηθήµατά του. Επίσης, τις ευχαριστίες µου στους Philip Powell και Patrick Scholten για την κριτική τους. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά µου M Lissa, Natalie και Mitchell για την αδιάκοπη αγάπη και υποστήριξή τους. Όπως πάντα, είναι καλοδεχούµενα τα σχόλια και οι προτάσεις σας για την επό- µενη έκδοση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µου, ή γράψτε µου απευθείας στην ηλεκτρο νική διεύθυνση Michael R. Baye Bloomington, Indiana

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης EKETA 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498.100 Fax: 2310 498.180 web: www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΠΩΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα