ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ DIMITRA ATHANASIADOU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ DIMITRA ATHANASIADOU"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΙΟ-ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF BIOMINERALS FROM THE HUMAN BODY ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - DIPLOMA THESIS ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ DIMITRA ATHANASIADOU Επιβλέπων: Δρ. ΑΘ. ΓΚΟΝΤΕΛΙΤΣΑΣ, Λέκτορας Παν/μίου Αθηνών Supervisor: Dr. ATH. GODELITSAS, Lecturer of Univ. of Athens, Greece ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 SEPTEMBER 2009

2 σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» in collaboration with the NCSR DEMOKRITOS και με το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ and the NATIONAL RESEARCH FOUNDATION

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα χημικά και τα δομικά χαρακτηριστικά των βιο-ορυκτών του ανθρώπου, σχετιζόμενα με διαδικασίες βιο-ορυκτογένεσης, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο στην επιστήμη της Βιο-ορυκτολογίας. Οι χολόλιθοι και οι πέτρες των νεφρών αντιπροσωπεύουν τα παθογενή ορυκτά που σχηματίζονται, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της χολολιθίασης και της νεφρολιθίασης. Τα δόντια είναι τα προϊόντα της υγιούς βιο-ορυκτογένεσης. Η παρούσα εργασία αφορά στον χαρακτηρισμό των παραπάνω υλικών με αναλυτικές και φασματοσκοπικές μεθόδους (XRD, SEM-EDS, FTIR, NMR) καθώς και στη διευκρίνιση της χημικής και της ισοτοπικής τους σύστασης με τη χρήση XRF, IRMS και φασματοσκοπίας ακτίνων-γ. Για την διεκπεραίωση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αναλύθηκαν τέσσερις χολόλιθοι από ασθενείς από την Αγγλία (συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων από μητέρα και κόρη) και την Ελλάδα, τρεις πέτρες νεφρών από την Ελλάδα, ένα παθογενές δόντι από την Γερμανία και ένα υγιές δόντι από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις μεθόδους XRD, FTIR και NMR διαπιστώθηκε ότι οι υπό μελέτη λίθοι της χοληδόχου κύστης αντιστοιχούν στην μονοένυδρη χοληστερόλη (ChM) ενώ οι πέτρες των νεφρών αντιστοιχούν στο μονοένυδρο οξαλικό ασβέστιο (COM). Οι μικροκρύσταλλοι χοληστερόλης και οξαλικού ασβεστίου καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια μελέτης με SEM-EDS. Τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας XRF απέδειξαν ότι το Ca είναι το κυρίαρχο ιχνοστοιχείο σε όλους τους χολόλιθους (μέχρι 1.95 wt.%) μαζί με Fe, Cu και Pb (μέχρι 19 ppm από όλα τα μέταλλα). Παρόλα αυτά, οι χολόλιθοι από την Αγγλία περιέχουν επιπροσθέτως Mn (μέχρι 86.5 ppm), Zn (μέχρι 5.5 ppm) όπως και Sr, Ni και As, ενώ ο χολόλιθος της μητέρας περιέχει ασήμαντη ποσότητα Mn σε σχέση με αυτόν της κόρης. Η θέση του Ca και του Zn στη δομή της χοληστερόλης επιτεύχθηκε με μοριακή προσομοίωση με τη χρήση του λογισμικού Accelyrs Materials Studio. Τα ίδια μέταλλα (Fe, Cu, Zn, Pb, Sr) εντοπίστηκαν και στις υπό μελέτη πέτρες νεφρών από την Ελλάδα. Η ανάλυση όλων των δοντιών (αδαμαντίνη) έδειξε αφθονία σε Zn, Sr και Fe και απουσία Cu, Mn και Pb. Τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας IRMS στα δείγματα των χολόλιθων επιδεικνύουν ελαφρύ δ 13 C (μέσος όρος δ 13 C -24 PDB), σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από την ανθρώπινη χοληστερόλη και πειράματα σε αρουραίους, οι οποίοι είχαν εκτραφεί από ισοτοπικά ελεγχόμενη διατροφή. Οι πέτρες των νεφρών έδειξαν 3

4 ίδια ισοτοπική σύσταση σε δ 13 C με τους χολόλιθους (μέσος όρος δ 13 C PDB) οι οποίες είναι μάλλον χαμηλές σε σύγκριση με τις τιμές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Οι δ 18 O τιμές είχαν μέσο όρο -7.3 PDB. Στην περίπτωση των δοντιών, βαρύτερο δ 13 C εντοπίζεται στην παθογενή αδαμαντίνη του δοντιού από την Γερμανία ( PDB) συγκρινόμενη με την υγιή αδαμαντίνη από την Ελλάδα ( PDB). Οι δ 18 O τιμές είναι περίπου ίδιες (-7.66 PDB and PDB). Επιπλέον, από τα δείγματα που λήφθηκαν από τις ρίζες των δοντιών (οδοντίνη και οστεΐνη) όλες οι τιμές είναι περισσότερο ή λιγότερο οι ίδιες (δ 13 C PDB και δ 18 O -7.5 PDB). Λιγότερο αρνητικές δ 13 C τιμές και περισσότερο θετικές δ 18 O τιμές παρατηρήθηκαν στο δόντι από την Γερμανία και μπορούν να συσχετιστούν με διαφορετικά περιβάλλοντα και γεωγραφική περιοχή (διαφορετικό κλίμα). Εκτός από αυτό, η ισοτοπική σύσταση του άνθρακα και του οξυγόνου των δοντιών μπορεί να συνδεθεί με την ανθρώπινη δίαιτα, το νερό κατανάλωσης και την αναπνοή. Τέλος, με τη φασματοσκοπία ακτίνων-γ αποδείχθηκε η παρουσία των φυσικών ραδιονουκλιδίων 214 Pb (352 kev) και 214 Bi (609 kev) της σειράς 238 U, ενώ στο δείγμα του χολόλιθου ανιχνεύεται και ελάχιστο 40 Κ (1461 kev). 4

5 ABSTRACT The chemical and structural characteristics of human biominerals, related to biomineralization processes within the human body, are very important issues in the science of biomineralogy. Gallstones and kidney stones are pathogenic minerals which are created during cholelithiasis and nephrolithiasis respectively. Teeth are the healthy result of biomineralization found in the jaws (or mouths). The present study concerns the characterization of the above materials by means of diffraction, microscopic and spectroscopic techniques (XRD, SEM-EDS, FTIR, NMR) and the elucidation of their chemical and isotopic composition using XRF, IRMS and γ-ray spectrometry. We have analyzed a collection of four gallstones from patients from England (including samples of mother and daughter) and Greece, three kidney stones from patients from Greece, one diseased tooth sample from Germany and one healthy tooth from Greece. According to the XRD, FTIR and NMR results the studied stones in gallbladder correspond to typical cholesterol monohydrate (ChM) whereas the kidney stones to calcium oxalate monohydrate (COM). The cholesterol and Ca-oxalate microcrystals were recorded in the SEM-EDS study. The XRF results revealed that Ca is the dominant trace element in all gallstones (up to ca wt. %) together with Fe, Cu and Pb (up to ca. 19 ppm from all metals). However, gallstones from England contain additional Mn (up to ca ppm), Zn (up to ca. 5.5 ppm) as well as Sr, Ni and As, while the sample of mother contain negligible Zn and Mn compared to that of her daughter. The position of Ca and Zn in the structure of cholesterol was investigated by molecular simulation using the Accelyrs Materials Studio software. Similar metals (Fe, Cu, Zn, Pb, Sr) are contained in the studied Ca-oxalate kidney stones from Greece. The analyses of all teeth samples (enamel) showed abundant Zn, Sr and Fe and absence of Cu, Mn and Pb. On the basis of IRMS results all examined gallstones exhibit very light δ 13 C signature (average δ 13 C ca. -24 PDB), in accordance to recent data about cholesterol from humans as well as from rats raised on a variety of isotopically controlled diets. The kidney stones show similar δ 13 C signature (average δ 13 C ca PDB) which is rather low compared to values reported in the literature. At the same time, the δ 18 O values were found to have an average of ca PDB. In the case of teeth, heavier δ 13 C signature was recorded for the diseased tooth enamel from Germany ( PDB) compared to the healthy tooth enamel from Greece ( PDB). The δ 18 O 5

6 values are similarly different (-7.66 PDB and PDB respectively). Moreover, for the specimens obtained from the roots (dentine and cementum) all values are more or less the same (δ 13 C ca PDB and δ 18 O ca PDB). Less negative δ 13 C and more negative δ 18 O values which were observed in German tooth could be attributed to different environment and geographical location (different climate). Except that, the carbon and oxygen isotopic composition of the teeth biominerals can also be linked to the human diet, the ingested water and oxygen fluxes. Finally, high-resolution γ-ray spectrometry measurements proved the existence of the natural radionuclides 214 Pb (352 kev) and 214 Bi (609 kev) due to 238 U series whereas the gallstone samples contained additionally 40 Κ (1461 kev). 6

7 7

8 8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Εκλεκτική Καταλυτική Απονίτρωση Υδατικών Μέσων με Χρήση Η 2 Παρουσία Ο 2 σε Στηριζόμενους Καταλύτες PdCu

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 31 Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 2 Muon Spectroscopy in Semiconductors E A Davis Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB2 3QZ, UK Although muons have a mass one-ninth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΤΡΙΚΑΛΑ ΤRΙΚΑLΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΤΡΙΚΑΛΑ ΤRΙΚΑLΑ Πρακτικά 34ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Τρίκαλα 17-19 Μαΐου 2012 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 34 ο ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS

Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS CERN-THESIS-213-261 2/9/213 Ιωάννης Νομίδης Διδακτορική διατριβή Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Χημειοτυπικός προσδιορισμός, χωρική αποτύπωση και αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes

Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΜΑΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αιγαίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αιγαίου ΑΦΙΕΡΩΜΑ «Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αιγαίου 2 Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25 ου Ετήσιου Συνεδρίου, Μυτιλήνη, Μάιος 2003 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 24 ο Ετήσιο Συνέδριο Ερέτρια Μάϊος 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ABSTRACTS) Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών Πρακτικά, 24 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ερέτρια, 23-26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μορφοκλασματικά Σύνολα (Fractals) και ο δυναμικός νόμος στην Πνευμονολογία Η σημασία τους για τον κλινικό ιατρό

Τα Μορφοκλασματικά Σύνολα (Fractals) και ο δυναμικός νόμος στην Πνευμονολογία Η σημασία τους για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Τα Μορφοκλασματικά Σύνολα (Fractals) και ο δυναμικός νόμος στην Πνευμονολογία Η σημασία τους για τον κλινικό ιατρό Βασίλειος Ε. Παπαϊωάννου MD, MSc, PhD 1, Ιωάννης Πνευματικός MD, PhD, FCCP

Διαβάστε περισσότερα

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μ. Τ. ΜΑΡΚΟΥ 1, Α. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 1, Χ.. ΚΑΜΠΕΖΙ ΗΣ 2 1 Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 2 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΗΚΑ * Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Bradford, e-mail: vikeri@hotmail.com

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΗΚΑ * Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Bradford, e-mail: vikeri@hotmail.com ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΗΚΑ * Παλαιοδιατροφή η ανάλυση των σταθερών ισοτόπων στην αρχαιολογία Η επιδίωξη της αρχαιολογικής έρευνας να προσεγγίσει θέματα οικονομίας και ιδεολογίας στην αρχαιότητα οδήγησε γρήγορα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΔΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΟΙ ΨΗΦΙΔΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ Γ. Μανιάτης και Αικ. Μαλέα, Οι ψηφιδωτές εικόνες της Ι. Μονής Ξενοφώντος, Αγίου Όρους: Τεχνολογική Εξέταση των Ψηφίδων, στο «Βυζαντινές Εικόνες, Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία», Επιμέλεια Μαρία Βασιλάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309] ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΑΣΜΑΚΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ Αυγουστίνος Αυγουστή 1, Σάββας Παπαδόπουλος 2,

Διαβάστε περισσότερα

(041) SEASONAL VARIATION OF METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE REGION OF MANGALORE, SOUTH WEST COAST OF INDIA

(041) SEASONAL VARIATION OF METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE REGION OF MANGALORE, SOUTH WEST COAST OF INDIA (041) SEASONAL VARIATION OF METEOROLOGICAL PARAMETERS IN THE REGION OF MANGALORE, SOUTH WEST COAST OF INDIA A. KUMARI, K. M. BALAKRISHNA Department of Physics, Mangalore University, Mangalagangotri, Karnataka,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Γεωχημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά αστικών εδαφών του Λεκανοπεδίου Αθηνών με έμφαση στην κινητικότητα και βιοπροσβασιμότητα τοξικών χημικών στοιχείων Αριάδνη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ. «Μελέτη της αποµάκρυνσης µε προσρόφηση από ενεργό άνθρακα των οργανικών παραπροϊόντων της χλωρίωσης του πόσιµου νερού»

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ. «Μελέτη της αποµάκρυνσης µε προσρόφηση από ενεργό άνθρακα των οργανικών παραπροϊόντων της χλωρίωσης του πόσιµου νερού» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ «Μελέτη της αποµάκρυνσης µε προσρόφηση από ενεργό άνθρακα των οργανικών παραπροϊόντων της χλωρίωσης του πόσιµου νερού» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 28 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ IOANNINA - GREECE. 28 th SCIENTIFIC CONFERENCE. 18 η 20 η Μαΐου 2006 18 th 20 th May, 2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 28 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ IOANNINA - GREECE. 28 th SCIENTIFIC CONFERENCE. 18 η 20 η Μαΐου 2006 18 th 20 th May, 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 28 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 28 th SCIENTIFIC CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 18 η 20 η Μαΐου 2006 18 th 20 th May, 2006 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

(051) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

(051) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (051) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ, Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠOΥΛΟΥ Τοµέας Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Η παρούσα εργασία αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα