Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ :ΧΣΤΒΗ - ΘΝΠ ΦΔΚ :Β 373/ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ:1051 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ A ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Σαρ. Γ/λζε :Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο:10184 ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαγηάλλεο-Θ. αθαξήο Σειέθωλν : FAX : ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Γ.Γ.Γ.Δ. ΣΜΖΜΑΣΑ: Α θαη Δ Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο , Μνζράην Πιεξνθνξίεο: Σειέθωλν : ΘΔΜΑ: Σύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο βεβαίωζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ θαη ηεο βεβαίωζεο ηωλ ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ππνβνιή απηώλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλωλίαο κέζω δηαδηθηύνπ γηα ην θνξνινγηθό έηνο Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 111/2014(ΦΔΚ 178 Α )πεξί νξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.

2 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4174/2013(φδκ 170Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013(φδκ 170Α ). 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011(α 152), όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4024/2011(α 226). 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013(φδκ 167Α ). 6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12,13,14,15,21,29,59,60,61,62,64 ηνπ λ.4172/2013(φδκ 167Α ). 7. Σελ ΠΟΛ.1120/ (ΑΓΑ:ΒΙ0ΧΗ-ΟΤ0) πεξί θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ακνηβώλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο, ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο θαη παξόκνηεο ππεξεζίεο. 8. Σελ ΠΟΛ.1219/ (ΑΓΑ:6ΦΓΒΗ-ΞΓΤ) πεξί θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο παξνρώλ ζε είδνο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4172/ Σε κε αξηζ. πξση. Γ6Α ΔΞ2014/ (ΦΔΚ 478Β θαη 558) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ» ζε όξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 10. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.4093/2012 πεξί ζύζηαζεο ζέζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α 222), όπσο ηζρύεη. 11. Σελ Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ αξ. 20 ηεο (ΤΟΓΓ 360) «Δπηινγή θαη Γηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ». 12. Σελ αλάγθε δηαζηαύξσζεο ησλ δεινύκελσλ πνζώλ ζηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε εθείλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα από ηνπο θαηαβάιινληεο ηηο πην πάλσ απνδνρέο ζε ζύληνκν ρξόλν. 13. Όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ

3 Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Άξζξν 1 Όζνη παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 59 θαη 62 ηνπ λ.4172/2013, πιελ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ ππνρξέσζε λα ρνξεγνύλ ζε απηνύο από ηνπο νπνίνπο έγηλε παξαθξάηεζε, κνλαδηθή βεβαίσζε ζηελ νπνία αλαγξάθνπλ ην ζύλνιν ησλ ακνηβώλ πνπ ηνπο θαηέβαιαλ ζην θνξνινγηθό έηνο θαη ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε. Ίδηα ππνρξέσζε ππάξρεη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνθύπηεη θόξνο γηα παξαθξάηεζε. Άξζξν 2 Οξηζκόο ηύπνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηεο βεβαίωζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ (Έληππν Φ ). 1. Οξίδνπκε όηη, ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ζε πιηθή κνξθή ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ κε ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη επί απηώλ, πνζά κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη ινηπώλ παξνρώλ θαζώο θαη ηα πνζά θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011(α 152) πνπ παξαθξαηήζεθαλ, έρεη όπωο ην ζρεηηθό ππόδεηγκα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα (Έληππν Φ ). 2. Οξίδνπκε όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ απνδεθηώλ κέζσλ γηα ηελ ππνβνιή, ζε ειεθηξνληθή ή καγλεηηθή κνξθή, ηνπ εληύπνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ ηνπ άξζξνπ, έρνπλ όπωο πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1» 3. Οξίδνπκε όηη ην πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ (Έληππν Φ ) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, έρεη απαξαίηεηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην επηζπλαπηόκελν έληππν θαη παξάξηεκα

4 4. Η δηακόξθσζε ηεο δνκήο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ, είλαη απηή πνπ νξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Άξζξν 3 Οξηζκόο ηύπνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηεο βεβαίωζεο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Έληππν Φ ) 1. Οξίδνπκε όηη, ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ζε πιηθή κνξθή ηεο βεβαίσζεο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη επί απηώλ θαζώο θαη ηα πνζά θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξαθξαηήζεθαλ (Έληππν Φ ), έρεη όπωο ην ζρεηηθό ππόδεηγκα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. 2. Οξίδνπκε όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ απνδεθηώλ κέζσλ γηα ηελ ππνβνιή, ζε ειεθηξνληθή ή καγλεηηθή κνξθή, ηνπ εληύπνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνύ ηνπ άξζξνπ, έρνπλ όπωο πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2». 3. Οξίδνπκε όηη ην πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Έληππν Φ ) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 απηνύ ηνπ άξζξνπ, έρεη απαξαίηεηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην επηζπλαπηόκελν έληππν θαη παξάξηεκα Η δηακόξθσζε ηεο δνκήο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ ηεο βεβαίσζεο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη απηή πνπ νξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Άξζξν 4 Σξόπνο ππνβνιήο ηωλ ζηνηρείωλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ ή ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (Έληππα Φ , Φ ) 1. Σα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ ή ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θνξνινγηθνύ έηνπο 2014, ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν - 4 -

5 κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ (TAXISnet), θαη αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κ.Φ.Α.. πνπ ηεξνύληαη θαη από ηνλ ηξόπν ελεκέξσζήο ηνπο (κεραλνγξαθηθά ή ρεηξόγξαθα), ππνβάιινληαη εληαία θαη ππνρξεσηηθά κε ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ θαη ινηπώλ παξνρώλ θαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ θαηαβιήζεθαλ, θαζώο θαη κε ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε επί απηώλ, θαη ηνπ πνζνύ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011(α 152) πνπ παξαθξαηήζεθε, πξνθεηκέλνπ γηα βεβαηώζεηο απνδνρώλ από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. 2. Οη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηελ ππεξεζία ησλ νπνίσλ αζθεί ην δεκόζην θαη γεληθά, όπνηνο παξαθξαηεί θόξν από κηζζσηή εξγαζία, ζπληάμεηο θαη θόξν από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ (TAXISnet), ζηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο, ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ θαη ινηπώλ παξνρώλ θαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ θαηαβιήζεθαλ θαζώο θαη ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε επί απηώλ θαη ην πνζό ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011(α 152) πνπ παξαθξαηήζεθε πξνθεηκέλνπ γηα βεβαηώζεηο απνδνρώλ από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Γηα ηελ ππνβνιή αξρείνπ ζπληάμεωλ αξκόδηνο θνξέαο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (Ζ.ΓΗ.Κ.Α) γηα όζα ηακεία αζθεί ηελ επνπηεία. Γηα ηηο απνδνρέο πνπ ρνξεγνύληαη αλαδξνκηθά, ηηο απνδνρέο θαηόπηλ δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο ακνηβέο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηωλ νπνίωλ νη πιεξωκέο έρνπλ δηελεξγεζεί από ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΤΓΔ), αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ ππνβνιή αξρείνπ είλαη ε Γ/λζε πληνληζκνύ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθώλ Γηαηάμεωλ. Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ επηζεκαίλεηαη, όηη ηπρόλ δηνξζωηηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνλ ίδην εθθαζαξηζηή, πνπ έρεη ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή αξρηθή δήιωζε. Πεξαηηέξω, ζε πεξηπηώζεηο κεηαζρεκαηηζκώλ επηρεηξήζεωλ(απνξξνθήζεηο, κεηαηξνπέο, ζπγρωλεύζεηο, δηαζπάζεηο), - 5 -

6 ηελ ππνρξέωζε ππνβνιήο ηνπ αξρείνπ βεβαηώζεωλ ηελ έρεη ε πξνεξρόκελε από ην κεηαζρεκαηηζκό επηρείξεζε (απνξξνθώζα θιπ) 3. Οη ππόρξενη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο, εθόζνλ είλαη λένη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο TAXISnet ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη κε ηελ κε αξηζκό ΠΟΛ.1178/ , ΑΓΑ41ΦΜΗ- ΣΛ(ΦΔΚΒ / ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Η δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Οη ππόρξενη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο πηζηνπνηνύληαη ζην TAXISnet κε αληίζηνηρν ηξόπν, αλεμαξηήησο από ην αλ είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλνη γηα άιιεο ππεξεζίεο. 4. Σα ζηνηρεία ησλ πην πάλσ βεβαηώζεσλ από ππόρξεν θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη απνβηώζεη ππνβάιινληαη κε καγλεηηθό κέζν ζηε Γ.Ο.Τ. από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ. Άξζξν 5 Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηωλ ζηνηρείωλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ, ή ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αλά δηθαηνύρν, κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλωλίαο κέζω δηαδηθηύνπ. α) Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ θαη ινηπώλ παξνρώλ ή ζηηο βεβαηώζεηο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθνύ αξρείνπ κέζσ δηαδηθηύνπ (TAXISnet). β)οη ππόρξενη κπνξνύλ, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ αξρείσλ, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ηνπ TAXISnet. γ) Σα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ θαη ινηπώλ παξνρώλ, αλά δηθαηνύρν, θαη κόλν απηά κπνξεί λα ππνβάιινληαη θαη κέζσ ησλ ΚΔΠ πξνζθνκηδόκελα ζ απηά ζε ρεηξόγξαθε - έληππε ή καγλεηηθή κνξθή (δηζθέηα) ή νπηηθή κνξθή (CD ή DVD). ηελ πεξίπησζε ηεο ρεηξόγξαθεο - έληππεο κνξθήο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθώλ (δηθαηνύρσλ κηζζσηώλ) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο πέληε (5) θαηαρσξήζεηο. Μεηά ηελ πιεθηξνιόγεζή ηνπο - 6 -

7 δεκηνπξγείηαη αξρείν, ην νπνίν ππνβάιιεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ (TAXISnet), θαη ην νπνίν, ακέζσο κεηά ηελ επηηπρή απνζηνιή ηνπ, δηαγξάθεηαη. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκόο ησλ εγγξαθώλ δελ αθνξά ηηο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη πξνζθνκηδόκελεο ζε καγλεηηθή ή νπηηθή κνξθή (δηζθέηα ή CD ή DVD). Άξζξν 6 Πεδίν εθαξκνγήο θαη πξνϋπνζέζεηο απνδνρήο 1. Σα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ, ή ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ πιεξνύλ ηηο θάησζη πξνϋπνζέζεηο: α) Τπνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ β) Τπνβάιινληαη κε καγλεηηθό κέζν ζηε Γ.Ο.Τ. εθόζνλ αθνξνύλ κόλν ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απνβηώζαληεο εξγνδόηεο γ) Οη δηθαηνύρνη κηζζώλ ή ζπληάμεσλ ή ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαρσξνύληαη ππνρξεσηηθά κε ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπο. Πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαρσξείηαη πξναηξεηηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 θαη ν ΑΜΚΑ ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο κηζζωηνύο - ζπληαμηνύρνπο ν ΑΜΚΑ θαηαρωξείηαη ππνρξεωηηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο Σα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνλ νξηδόκελν ζηελ παξνύζα απόθαζε, δελ παξάγνπλ θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα. 3. Με ηελ ππνβνιή ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ δελ εμαληιείηαη ε ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηώλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ, αιιά απαηηείηαη ε ρνξήγεζε βεβαηώζεσλ απνδνρώλ πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. Ο ρξόλνο ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο είλαη ν ίδηνο κε ην ρξόλν ππνρξέσζεο ππνβνιήο ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ. 4. Δπηζεκαίλεηαη όηη εθόζνλ ρνξεγείηαη βεβαίσζε ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014, ε νπνία ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά αλεμαξηήησο θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ θαζόζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8, ρξόλνο θηήζεο ηνπ - 7 -

8 εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ ν δηθαηνύρνο απέθηεζε δηθαίσκα είζπξαμεο αλεμάξηεηα αλ απηέο έρνπλ πξαγκαηηθά θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο. Σνλίδεηαη όηη εθόζνλ έρνπλ απνδνζεί πνζά παξαθξαηεζέληωλ θόξωλ πξνεγνπκέλωλ εηώλ, κέζα ζην έηνο 2014 νη ζρεηηθέο ακνηβέο ζε θακία πεξίπηωζε δελ ζα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά. ε απηή ηελ πεξίπηωζε ζα εθδνζεί κνλαδηθή ρεηξόγξαθε βεβαίωζε ζηνλ θνξνινγνύκελν, πξνθεηκέλνπ απηόο λα πξνβεί ζε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήιωζεο ζηε Γ.Ο.Τ., ζην έηνο πνπ θνξνινγήζεθε ην εηζόδεκα γηα ην νπνίν δηελεξγήζεθε ε παξαθξάηεζε απηή. Άξζξν 7 Ζκεξνκελία ππνβνιήο 1. Γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εκπξόζεζκεο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 31 Μαξηίνπ Χο εκεξνκελία ππνβνιήο, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνδνρήο θαη επηηπρνύο θαηαρώξεζεο απηώλ ζην ζύζηεκα ππνβνιήο ησλ ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ ηνπ TAXISnet κε απηόκαηε απόδνζε ζηνλ απνζηνιέα ππόρξεν κνλαδηθνύ αξηζκνύ θαηαρώξεζεο. Άξζξν 8 Απνδεηθηηθό ειεθηξνληθήο ππνβνιήο Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ ή ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, σο απνδεηθηηθά ππνβνιήο εκθαλίδνληαη θαη εθηππώλνληαη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: 1. Σν θνξνινγηθό έηνο. 2. Ο αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο TAXISnet. 3. Σν νλνκαηεπώλπκν ή ε επσλπκία θαη ν Α.Φ.Μ. δεινύληνο. 4. Σν ζύλνιν ησλ αθαζαξίζησλ απνδνρώλ. 5. Σν ζύλνιν ησλ θαζαξώλ απνδνρώλ. 6. Σν ζύλνιν ησλ αλαινγνύλησλ θόξσλ, πξνθεηκέλνπ γηα απνδνρέο από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο

9 7. Σν ζύλνιν ησλ παξαθξαηεζέλησλ θόξσλ. 8. Σν ζύλνιν ηωλ παξαθξαηεζέληωλ πνζώλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011(α 152) πξνθεηκέλνπ γηα απνδνρέο από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. 9. Υαξηόζεκν θαη ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ. Άξζξν 9 Ηζρύο ηεο απόθαζεο 1. Από ην θνξνινγηθό έηνο 2014 θαζίζηαηαη ππνρξεωηηθή ε ππνβνιή ηωλ βεβαηώζεωλ απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ θαη ινηπώλ παξνρώλ θαη ηωλ βεβαηώζεωλ ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ ή κε καγλεηηθό κέζν ζηε Γ.Ο.Τ., ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα. 2. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΗΚ. ΑΒΒΑΗΓΟΤ - 9 -

10 ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ: 1. Έληππν (Φ ) γηα δεκνζίεπζε ζην Δζληθό Σππνγξαθείν 2. Παξάξηεκα 1»» 3. Έληππν (Φ )»» 4. Παξάξηεκα 2»» ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ 1.ΠΙΝΑΚΔ Α - ΚΓ 2.Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα) 7. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο α) Γξαθείν θ. Γ/ληή β) Γξαθείν θ. Τπνδηεπζπληή Άκεζεο Φνξνινγίαο γ) Σκήκα Α (10 αληίγξαθα) δ) Σκήκα Β (1 αληίγξαθν) 8. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. (5 αληίγξαθα)

11 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΥΔΙΩΝ ΦΝΟΝ ΚΗΠΘΩΡΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ α. Κώδηθαο εγγραθής ΚΝΛΝ ASCII, Ρύπος Σαρακηήρφν (Character set 437) ή ελαιιαθηηθά (ELOT 928), (κόλν θεθαιαία ειιεληθά θαη ιαηηληθά). β. Σν αξρείν ζα είλαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή (ΕΗP). ΞΟΝΠΝΣΖ: Για ηα αριθμηηικά πεδία ποσ αθορούν ποζά ζε ΔΟΩ ηα δύο ηελεσηαία υηθία θα αποηελούν ηο δεκαδικό μέρος τφρίς ηο ζύμβολο ηης σποδιαζηολής (,). Δπιζημαίνεηαι όηι και ζε περίπηφζη ποσ ηο ποζό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράθονηαι δύο μηδενικά φς δεκαδικό μέρος

12 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΓΓΟΑΦΖΠ (RECORD) ΒΔΒΑΗΩΠΖΠ ΑΞΝΓΝΣΩΛ ΔΞΗΘΔΦΑΙΗΓΑ ΑΟΣΔΗΝ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΓΗΝ ΘΔΠΖ ΚΝΟΦΖ ΡΗΚΔΠ-ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΔΩΠ 1.1 Σύπνο εγγξαθήο (Record) Όλνκα αξρείνπ 2 9 Υ(8) JL Ηκεξνκελία δεκηνπξγίαο (8) YYYYMMDD 1.4 Αξ. θύθινπ ηξεμίκαηνο (4) 2014 γηα ηε ρξήζε Πιήξωζε (FILLER) Υ(119) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΖΙΝΛΡΝΠ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΓΗΝ ΘΔΠΖ ΚΝΟΦΖ ΡΗΚΔΠ-ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΔΩΠ 2.1 Σύπνο εγγξαθήο (Record) Έηνο 2 5 9(4) 2014 γηα ηε ρξήζε Δπωλπκία ή Ολνκαη/κν α. Δπώλπκν 6 23 Υ(18) β. Όλνκα Υ(9) γ. Παηξώλπκν Υ(3) 2.4 Έλδεημε επωλπκίαο ή Ολνκαηεπώλπκν Υ (επωλπκία=0, νλνκαηεπώλπκν=1) 2.5 Α.Φ.Μ Υ(9) 2.6 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Δπηρείξεζεο Υ(16) Γιεύθσνζη 2.7 Πόιε Υ(10) 2.8 Οδόο Υ(16) 2.9 Αξηζκόο Υ(5)

13 2.10 ΣΑΥΤΚΩΓ (5) 2.11 Πιήξωζε (FILLER) Υ(43) ΠΛΝΙΑ ΑΞΝΓΝΣΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΓΗΝ ΘΔΠΖ ΚΝΟΦΖ ΡΗΚΔΠ-ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΔΩΠ 3.1 Σύπνο εγγξαθήο (Record) (θωδηθόο) 3.2 ύλνιν αθαζαξίζηωλ απνδνρώλ (13)V99 ** 3.3 ύλνιν θξαηήζεωλ (13)V99 ** 3.4 ύλνιν θαζαξώλ απνδνρώλ 3.5 ύλνιν θόξνπ πνπ αλαινγεί 3.6 ύλνιν παξαθξαηεζέληνο θόξνπ 3.7 ύλνιν Έθηαθηεο εηζθνξά αιιειεγγύεο άξζξνπ 29 λ.3986/ (13)V99 ** (12)V99 ** (12)V99 ** (12)V99 ** 3.8 ύλνιν Υαξηνζήκνπ (11)V99 ** 3.9 ύλνιν ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ (10)V99 ** 3.10 Πιήξωζε (FILLER) Υ(27) ** ** ΠΖΚΔΗΩΠΖ Για ηα αριθμηηικά πεδία ποσ αθορούν ποζά ζε ΔΟΩ ηα δύο ηελεσηαία υηθία θα αποηελούν ηο δεκαδικό μέρος τφρίς ηο ζύμβολο ηης σποδιαζηολής (,). Δπιζημαίνεηαι όηι και ζε περίπηφζη ποσ ηο ποζό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράθονηαι δύο μηδενικά ζηο δεκαδικό μέρος

14 ΑΛΑΙΡΗΘΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΗΠΘΩΡΝ Ή ΠΛΡΑΜΗΝΣΝ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΔΓΗΝ ΘΔΠΖ ΚΝΟΦΖ ΡΗΚΔΠ-ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΔΩΠ 4.1 Σύπνο εγγξαθήο (Record) (θωδηθόο) Α.Φ.Μ Υ(9) 4.3 Πιήξωζε (FILLER) Υ 4.4 Δπώλπκν Υ(18) 4.5 Όλνκα Υ(9) 4.6 Όλνκα ζπδύγνπ ή παηέξα Υ(3) 4.7 AMKA Υ(11) 4.8 Αξηζκόο Σέθλωλ Πνζά 4.9 Δίδνο απνδνρώλ Βιέπε ζρεηηθό πίλαθα 4.10 Αθαζάξηζηεο απνδνρέο (8)V99 ** 4.11 Κξαηήζεηο (εθηόο θόξνπ) (7)V99 ** 4.12 Καζαξέο απνδνρέο (8)V99 ** 4.13 Φόξνο πνπ αλαινγεί (7)V99 ** 4.14 Φόξνο πνπ παξαθξαηήζεθε 4.15 Έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγύεο άξζξνπ 29 λ.3986/ (7)V99 ** (7)V99 ** 4.16 Υαξηόζεκν (6)V99 ** 4.17 ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ (5)V99 ** 4.18 Έηνο αλαθνξάο (4) Αθνξά αλαδξνκηθέο απνδνρέο νη νπνίεο θαηαβιήζεθαλ ην 2014 θαη ζα δειωζνύλ από ην θνξνινγνύκελν κε ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ζην έηνο πνπ αλάγνληαη

15 4.19 Πιήξωζε (FILLER) Υ(9) Για ηα αριθμηηικά πεδία ποσ αθορούν ποζά ζε ΔΟΩ ηα δύο ηελεσηαία υηθία θα αποηελούν ηο δεκαδικό μέρος τφρίς ηο ζύμβολο ηης σποδιαζηολής (,).Δπιζημαίνεηαι όηι και ζε περίπηφζη ποσ ηο ποζό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράθονηαι δύο μηδενικά ζηο δεκαδικό μέρος

16 ΘΩΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΚΗΠΘΩΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΠΛΡΑΜΔΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΩΛ ΞΙΖΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ Θφδικός Δίδος αποδοτών 1 Σαθηηθέο απνδνρέο 2 Πξόζζεηεο απνδνρέο 3 Λνηπά απνδνρώλ 4 Ακνηβέο αζθνύκελωλ δηθεγόξωλ, πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ, ζπκκεηνρή ζε επηδνηνύκελα ζεκηλάξηα, πεξηζηαζηαθά απαζρνινύκελνη θηι 5 Ακνηβέο κειώλ Γ (δηλώνονηαι οι ακαθάριζηες αμοιβές πριν ηην αθαίρεζη ηστόν καηαβληθειζών αζθαλιζηικών ειζθορών) 6 Καηαβιεζείζεο αλείζπξαθηεο απνδνρέο εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 7 Αλείζπξαθηεο απνδνρέο νη νπνίεο θνξνινγνύληαη ζην έηνο πνπ θαηαβάιινληαη 8 Δηζόδεκα αμηωκαηηθώλ εκπνξηθνύ πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία 9 Δηζόδεκα θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία 10 Δηζόδεκα αμηωκαηηθώλ εκπνξηθνύ πινίνπ κε μέλε ζεκαία 11 Δηζόδεκα θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο εκπνξηθνύ πινίνπ κε μέλε ζεκαία 12 Οηθνγελεηαθό επίδνκα λαπηηθώλ (ΔΛΟΔΝ) γηα αμηωκαηηθνύο εκπνξηθνύ λαπηηθνύ 13 Οηθνγελεηαθό επίδνκα λαπηηθώλ (ΔΛΟΔΝ) γηα θαηώηεξν πιήξωκα εκπνξηθνύ λαπηηθνύ 14 Ακνηβέο από παξνρή εξγαζίαο κε εξγόζεκν 15 Παξνρέο ζε είδνο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4172/ Απνδνρέο γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ αιινδαπή από θνξνινγηθό θάηνηθν Διιάδνο θαη θαηαβάιινληαη από εκεδαπέο εηαηξείεο 17 Διάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα 18 Δηζόδεκα εθηόο ζπληάμεωλ θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν ή απηνηειώο 19 Δηζόδεκα εθηόο ζπληάμεωλ απαιιαζζόκελν από θόξν θαη εηζθνξά ζην ζύλνιό ηνπ 20 Αλαδξνκηθά απνδνρώλ εθηόο ζπληάμεωλ πνπ θνξνινγνύληαη ζην έηνο πνπ αλάγνληαη (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 21 Αλαδξνκηθά απνδνρώλ εθηόο ζπληάμεωλ πνπ θνξνινγνύληαη κε εηδηθό ηξόπν ή απηνηειώο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 22 Αλαδξνκηθά απνδνρώλ εθηόο ζπληάμεωλ απαιιαζζόκελωλ από θόξν θαη εηζθνξά ζην ζύλνιν ηνπο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 23 Κύξηα ζύληαμε

17 24 Δπηθνπξηθή ζύληαμε από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 25 Μέξηζκα από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 26 Βνήζεκα από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 27 ΔΚΑ 28 Απνδνρέο ζύληαμεο θνξνινγνύκελεο κε εηδηθό ηξόπν ή απηνηειώο 29 Απνδνρέο ζύληαμεο απαιιαζζόκελεο από θόξν θαη εηζθνξά ζην ζύλνιό ηνπο 30 Αλαδξνκηθά θύξηαο ζύληαμεο πνπ θνξνινγνύληαη ζην έηνο πνπ αλάγνληαη (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 31 Αλαδξνκηθά επηθνπξηθήο ζύληαμεο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 32 Αλαδξνκηθά κεξίζκαηνο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 33 Αλαδξνκηθά βνεζήκαηνο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 34 Αλαδξνκηθά ΔΚΑ (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 35 Αλαδξνκηθά απνδνρώλ ζύληαμεο πνπ θνξνινγνύληαη κε εηδηθό ηξόπν ή απηνηειώο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 36 Αλαδξνκηθά απνδνρώλ ζύληαμεο απαιιαζζόκελωλ από θόξν θαη εηζθνξά ζην ζύλνιό ηνπο (ππνβάιιεηαη Σξνπνπνηεηηθή δήιωζε ζηα έηε πνπ αθνξνύλ) 37 Απνδεκίωζε απόιπζεο 38 Πνζά ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 14 πεξ. γ θαη ζη ηνπ λ.4172/2013 (επίδνκα αιινδαπήο, εθάπαμ) 39 Δληαίν Δπίδνκα ζηήξημεο ηέθλωλ Δηδηθό Δπίδνκα ηξίηεθλωλ θαη πνιύηεθλωλ Ξαραηήρηζη: Δθόζνλ ν κηζζωηόο ή ν ζπληαμηνύρνο έρεη απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ θωδηθνύο ζα επαλαιακβάλεηαη ην record γηα ηνλ ίδην δηθαηνύρν ηόζεο θνξέο όζνη είλαη νη θωδηθνί

18 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 ΠΙΝΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΥΔΙΩΝ ΦΝΟΝ ΑΚΝΗΒΩΛ ΑΞΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ α. Κώδηθαο εγγραθής ΚΝΛΝ ASCII, Ρύπος Σαρακηήρφν (Character set 437) ή ελαιιαθηηθά (ELOT 928), (κόλν θεθαιαία ειιεληθά θαη ιαηηληθά). β. Σν αξρείν ζα είλαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή (ΕΗP). ΞΟΝΠΝΣΖ: Για ηα αριθμηηικά πεδία ποσ αθορούν ποζά ζε ΔΟΩ ηα δύο ηελεσηαία υηθία θα αποηελούν ηο δεκαδικό μέρος τφρίς ηο ζύμβολο ηα σποδιαζηολής (,). Δπιζημαίνεηαι όηι και ζε περίπηφζη ποσ ηο ποζό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράθονηαι δύο μηδενικά φς δεκαδικό μέρος

19 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΜΟΗΒΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Κωδηθόο πλη/ήο παξ/ζεο θόξνπ (%) Δίδνο ακνηβώλ Άξζξν 64 1 πεξ. δ εδάθην 1 ηνπ λ.4172/2013 ακνηβέο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 2. 3 Άξζξν 64 1 πεξ. δ εδάθην 2 ηνπ λ.4172/ Άξζξν 64 2 ππνπεξίπηωζε αα ηνπ λ.4172/ Άξζξν 64 2 ππνπεξίπηωζε ββ ηνπ λ.4172/ Άξζξν 64 2 ππνπεξίπηωζε γγ ηνπ λ.4172/ Αθαζάξηζηα έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα απαιιαζζνκέλωλ, κε ππόρξεωλ ζε ηήξεζε βηβιίωλ (ειεγθηέο ΑΔ, εηζεγεηέο ζεκηλαξίωλ, ζπγγξαθείο δεκόζηνη ππάιιεινη, θηι) Πξνθαηαβνιή θόξνπ ζηηο ειάρηζηεο ακνηβέο ηωλ δηθεγόξωλ από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο Άξζξν 69 5 πεξ. α ηνπ λ.4172/ Παξαθξάηεζε θόξνπ ζην κέξηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο Άξζξν 69 5 πεξ. γ ηνπ λ.4172/ Διάρηζηεο ακνηβέο από ζπκβόιαηα(π.ρ. κεηαβηβάζεηο αθηλήηωλ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηα γξακκάηηα πξνείζπξαμεο ηωλ νηθείωλ δηθεγνξηθώλ ζπιιόγωλ Ακνηβή κηθξόηεξε ηωλ 300 άξζξνπ 64 8 λ.4172/ Αηνκηθή εθάπαμ θαηαβνιή ζε δηθαηνύρνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ Ο.Σ.Δ Πξνκήζεηεο αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ Παξαηήξεζε: Δθόζνλ ν δηθαηνύρνο έρεη ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ θσδηθνύο ζα επαλαιακβάλεηαη ην record γηα ηνλ ίδην δηθαηνύρν ηόζεο θνξέο όζνη είλαη νη θσδηθνί

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988).

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑ Γ Β) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΛΔΓ ΣΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 W4 Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα