ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ & Γ ΗΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ Γ 2. Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ Β. ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γηεχζπλζε: Κ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΠΟΛ.: 1155 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΦΑΞ : ΘΔΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ησλ ινηπψλ εληχπσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή, θαζψο θαη ζέκαηα επηζηξνθήο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε απηήο. ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: α) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κ.Φ.Δ. 1

2 (λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α ). β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Κ.Φ.Δ. γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. δ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ. ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζη) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κ.Φ.Δ. δ) Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1136/ ε) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010. ζ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010. η) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3842/2010. ηα) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α ). ηβ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θ ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α 45). ηγ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3522/2006 (ΦΔΚ 276 Α ). ηδ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3842/2010. ηε) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. Β2 θαη Γ ηνπ άξζξνπ 43 θαη ησλ παξ. Β2 θαη Γ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4030/2011. ηζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.3842/2010. ηδ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α). ηε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α ) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α ), πεξί θαζνξηζκνχ θ αλαθαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ. ηζ) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΤΠΟΗΚ ΔΞ/ ( ΦΔΚ Β 2574/ ) Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Αλάζεζεο Αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». θ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α ). θα) Όηη ε απφθαζε απηή ξπζκίδεη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, γηα ηελ νκνηφκνξθε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ππφρξενπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 2

3 Κ.Φ.Δ., γη απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απνθαζίδνπκε Άξζξν 1 Οξίδνπκε φηη, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν: α) ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δ1), β) ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Φ )-(Δ2), γ) ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (Δ3), δ) ηεο βεβαίσζεο απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ (Φ ), ε) ηεο δήισζεο θαηνρήο κεραλεκάησλ έξγσλ (Δ16), έρνπλ φπσο ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα, σο παξαξηήκαηα ηεο Α,Β,Γ,Γ θαη Δ, αληηζηνίρσο. Άξζξν 2 1. Οη εηήζηεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ησλ ππφρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΦΔ ππνβάιινληαη ππνρξεωηηθά, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλωλίαο κέζω δηαδηθηύνπ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ παξ.3 θαη 4 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1114/ ηελ πεξίπησζε αλήιηθσλ ηέθλσλ πνπ είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε ε αλαγξαθή ηνπ ΑΜΚΑ είλαη ππνρξεσηηθή ελψ είλαη πξναηξεηηθή ε αλαγξαθή ηνπ ΑΦΜ. Γηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε πνπ είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ, ε αλαγξαθή ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ Α.Μ.Κ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή. Δηδηθά γηα ηνλ Α.Μ.Κ.Α., ε αλαγξαθή ηνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο ππνρξένπ θαη ζπδχγνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλε απφ ην ζχζηεκα. 3. Δίλαη ππνρξεωηηθή ε αλαγξαθή όιωλ ηωλ εηζνδεκάηωλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ απαιιαζζφκελσλ απφ ην θφξν εηζνδεκάησλ. Γηα ηα απηνηειψο ή κε εηδηθφ 3

4 ηξφπν θνξνινγνχκελα εηζνδήκαηα αλαγξάθεηαη θαη ν παξαθξαηεζείο ή απνδνζείο θαηά πεξίπησζε θφξνο. ηηο πεξηπηώζεηο θνηλώλ ινγαξηαζκώλ ζε ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα (θάζε κνξθήο ζηελ Διιάδα ή ζην εμωηεξηθό) ππάξρεη ππνρξέωζε δήιωζεο ηωλ πνζώλ ηωλ ηφθσλ θαηαζέζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο πξαγκαηηθνύο δηθαηνύρνπο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ έρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θξίλεη δηαθνξεηηθά. 4. Σα έληππα ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Δ2), ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (Δ3), ηεο βεβαίσζεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ, θαζψο θαη ηεο δήισζεο θαηνρήο κεραλεκάησλ έξγσλ (Δ16), ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ δεινχκελσλ εηζνδεκάησλ, απνηεινχλ αδηαίξεηε ελφηεηα κε απηήλ θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ζε φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπο. 5. Ζ αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Δ2), ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (Δ3) θαη ε βεβαίσζε απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζε θπζηθή κνξθή, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζε πξνεθηππσκέλα έληππα απφ ηνπο ππφρξενπο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνεθηχπσζήο ηνπο κε κεραλνγξαθηθά κέζα, ηα νπνία φκσο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα αληίζηνηρα έληππα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ απφθαζε απηή (ζρεηηθή ε /2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/ απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ). 6. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ, πξέπεη πξψηα λα θαηαρσξνχληαη ηα έληππα Δ2 θαη Δ3, φηαλ απαηηνχληαη θαη θαηφπηλ ε δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Δ1). Ζ ζεηξά θαηαρψξεζεο ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ Δληχπσλ Δ2 θαη Δ3 ζα επηιέγεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Δ2 α) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο 4 απηνχ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ δεινχκελνπ αθηλήηνπ (νηθία, θαηάζηεκα, γξαθείν, εκπνξηθφ θέληξν, ρψξνο ζηάζκεπζεο, απνζήθε, ζρνιείν, νηθνηξνθείν, θξνληηζηήξην, 4

5 μελνδνρείν, λνζνθνκείν ή θιηληθή, γήπεδν, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ ή ζεάηξνπ, ρψξνο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ, βηνκεραλνζηάζην, γαία/αγξφο, άιιν είδνο). Δηδηθά θαη κφλν γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 ε θαηεγνξηνπνίεζε ζα γίλεηαη θαη αληηζηνηρία κε ηηο θαηεγνξίεο αθηλήησλ ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ. β) ζηε ζηήιε 18 ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο παξνρήο ξεχκαηνο φισλ ησλ αθηλήησλ. 7. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Δ1) : α. Όηαλ ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί , απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ ΑΦΜ εξγνδνηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο (3) εξγνδφηεο, πξέπεη λα επηιεγεί ν εξγνδφηεο κε ην 75% ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ. β. Όηαλ ζπκπιεξψλνληαη εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο (Πίλαθαο 4Α), πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη νη Α.Φ.Μ. εξγνδνηψλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά, βάζεη ησλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ. γ. Δπίζεο, φηαλ ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο 507 απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ ΑΦΜ θνξέα/εξγνδφηε κε ην αληίζηνηρν πνζφ. δ. Δπηπιένλ γηα ηνπο θσδηθνχο , θαη , εκθαλίδεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαιχνληαη ηα ζπλνιηθά δεισζέληα εηζνδήκαηα αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Άξζξν 3 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα κέζσ Γ.Ο.Τ., ζπλππνβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε, ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε θνξνινγηθή απαιιαγή, έθπησζε ή ειάθξπλζε πνπ επηθαιείηαη ν ππφρξενο θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ. 1121/ (εθηφο απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ δειψζεσλ θπιάζζνληαη γηα κειινληηθφ έιεγρν, ελψ ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο κε θπζηθφ ηξφπν ζπλππνβάιινληαη κε απηέο. Δθφζνλ θάπνηα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ήδε ζπλππνβιεζεί κε δειψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ ζηελ ίδηα ΓΟΤ θαη δελ έρεη επέιζεη θάπνηα κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηά, δελ απαηηείηαη λα 5

6 ζπλππνβιεζνχλ θαη πάιη. Αξθεί λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε πνηνπ νηθνλ. έηνπο έρεη ζπλππνβιεζεί ην θάζε ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθφ, φηη δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, αλ ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθφ είλαη νξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρχνο, θαιχπηεη θαη ην νηθνλ. έηνο Δηδηθά, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ θάηνηθνη εμσηεξηθνχ θαη απνθηνχλ πξαγκαηηθφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, εκπξφζεζκα (πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο), ζε θπζηθή κνξθή, ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, κέζσ ηνπ αληηθιήηνπ ηνπο, ζηελ θαζ χιελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. φπνπ ν ππφρξενο ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο αιινδαπήο. Άξζξν 4 1. Γηα φζνπο ππνβάιινπλ πξψηε θνξά δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ γίλεηαη απφ άηνθν κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ κε βάζε ηνλ ΑΦΜ. 2. Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζα δειψλεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζην έληππν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ζα πηζηψλεηαη κφλν κηα θνξά, ελψ πνζά επηζηξνθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δειψζεηο άιισλ θνξνινγνπκέλσλ δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ αιιά ζε άηνθν κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ κε βάζε ηνλ ΑΦΜ. Άξζξν 5 Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 6

7 ΤΝΗΜΜΔΝΑ: (Μφλν σο πξνο ηνλ Δζληθφ Σππνγξαθείν) Παξαξηήκαηα Α έσο θαη Δ. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Δζληθφ Σππνγξαθείν, κε ηελ παξάθιεζε γηα ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γ.Ο.Τ. 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο- Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 4. ΓΔΚ 5. Οκάδα έξγνπ Δθαξκνγψλ ηνπ ΣΑΥΗS 6. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 7. Π.Ο.Δ.--- Γ.Ο.Τ. 8. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α (εθηφο 1 θαη 4 ) θαη Ζ 9. Απνδέθηεο πηλάθσλ Η, ΗΒ (εθηφο 1), ΗΓ, ΗΣ, ΗΕ θαη ΗΖ 10. Απνδέθηεο πηλάθσλ ΚΒ θαη ΚΓ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν. θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθεία θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γ.Γ.Π.. Γ30 - Γ32 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 7. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία 8. Γ.Λ.Κ. Γ Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Φνξνινγίαο Αθαδεκίαο 68 θαη Υαξ. Σξηθνχπε ΑΘΖΝΑ 10. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20) 11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (5) 7

8 12. Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ.12) Σκήκαηα Α (50), Β (6), Γ (4) 13. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή Γ Γ/λζε Δπηζεψξεζεο Τπεξεζηψλ 15. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (1) 16. Γ/λζε Οξγάλσζεο (Γ6) 17. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ (1) 8

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα