Αιμοδυναμικές Διαταραχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιμοδυναμικές Διαταραχές"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 233 Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συχνότερες και σοβαρότερες αιμοδυναμικές διαταραχές κατά την διεγχειρητική και την άμεση μετεγχειρητική περίοδο είναι η υπόταση, η υπέρταση και η ισχαιμία του μυοκαρδίου. Εάν είναι εκσεσημασμένες χαρακτηρίζονται σαν «κρίσεις» και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) παρακολουθείται γιατί αποτελεί αντανάκλαση της αιμάτωσης των ιστών. Ακριβέστερα, θα έπρεπε να μετράται η ροή αίματος προς τους ιστούς, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο στην κλινική πράξη. Τα όργανα όμως χρειάζονται κυρίως επαρκή αιματική ροή, για να ικανοποιήσουν τις μεταβολικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με τον νόμο του Ohm, ισχύει η εξίσωση: Blood Pressure = cardiac output x vascular resistances, δηλαδή, Αρτηριακή Πίεση = καρδιακή παροχή x αγγειακές αντιστάσεις. Επίσης, ισχύει η εξίσωση της αιματικής ροής προς τα όργανα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με την ΑΠ ως εξής: Organ blood flow = (mean arterial pressure - organ venous pressure) / organ vascular resistance, δηλαδή, αιματική ροή = (μέση αρτηριακή πίεση φλεβική πίεση) / αγγειακές αντιστάσεις. Η καρδιακή παροχή εξαρτάται από την καρδιακή συχνότητα, το προφορτίο (ο όγκος αίματος που επιστρέφει στην καρδιά από το φλεβικό δίκτυο της περιφέρειας), το μεταφορτίο (οι αντιστάσεις των αγγείων πχ. αγγειοδιαστολή ή αγγειοσυστολή) και από την συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. Τα όργανα έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν την ροή του αίματος προς αυτά, παρά τις τυχόν μεταβολές της ΑΠ και αυτό ονομάζεται αυτορρύθμιση. Η ρύθμιση των μεταβολικών αναγκών ελέγχει το 75% της αιματικής ροής. Τα διάφορα όργανα έχουν διαφορετική ικανότητα να αυξάνουν ή να μειώνουν τις αντιστάσεις των αγγείων τους και με αυτό τον τρόπο να συνδέουν τις μεταβολικές τους ανάγκες με την αιματική ροή. Γενικά, η αναισθησία αναστέλλει την αυτορρύθμιση με αποτέλεσμα η ροή προς τα όργανα να εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την ΑΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όργανα όπως η καρδιά, οι νεφροί, ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες. Για την σωστή παρακολούθηση της αιμοδυναμικής κατάστασης είναι απαραίτητη η άμεση μέτρηση της ΑΠ επειδή προσφέρει ακρίβεια, συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να μετρήσει πιέσεις που δεν είναι μετρήσιμες με την συμβατική έμμεση μέτρηση και επιτρέπει την λήψη δείγματος για την ανάλυση των αερίων του αίματος. Η φυσιολογική κυματομορφή του αρτηριακού κύματος φαίνεται στο σχήμα 1. Η κυματομορφή της συστηματικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) είναι αποτέλεσμα της εξώθησης του αίματος από την αρ. κοιλία προς την αορτή και, όπως όλες οι κυματομορφές, διακρίνεται σε συστολικό και διαστολικό τμήμα. Σχήμα 1. Φυσιολογική κυματομορφή άμεσης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης: (1) συστολική άνοδος, (2) μέγιστη συστολική πίεση, (3) συστολική κάθοδος, (4) δίκροτο έπαρμα, (5) διαστολική κάθοδος, (6) τελοδιαστολική πίεση.

2 234 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχήμα 2. Συστολική διακύμανση της αρτηριακής πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου υπό μηχανικό αερισμό. Όταν ο ασθενής βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό, η συστολική τιμή της κυματομορφής της ΣΑΠ παρουσιάζει μια διακύμανση που οφείλεται στην εισπνοή και την εκπνοή του αναπνευστήρα (σχήμα 2). Αυτό ονομάζεται συστολική διακύμανση της πίεσης και είναι η διαφορά ανάμεσα στην μέγιστη και την ελάχιστη συστολική πίεση κατά την διάρκεια ενός αναπνευστικού κύκλου (εισπνοή & εκπνοή). Το μέγιστο και το ελάχιστο σημείο ονομάζονται Δ up, Δ down αντίστοιχα. Η διαφορά ανάμεσά τους κυμαίνεται από 5 έως 10mmHg. Εάν η διακύμανση είναι μεγαλύτερη, αυτό αποτελεί ένδειξη υπογκαιμίας. ΥΠΟΤΑΣΗ Υπόταση είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης κάτω από τα συνήθη όρια του ασθενούς. Η διεγχειρητική υπόταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ισχαιμίας- επαναιμάτωσης, η οποία εκδηλώνεται σαν βλάβη τελικών οργάνων. Τα πιο ευαίσθητα όργανα είναι οι νεφροί και η καρδιά. Τα όργανα αυτά εμφανίζουν επιπλοκές, όπως η οξεία νεφρική βλάβη, η μυοκαρδιακή βλάβη και άλλες καρδιακές επιπλοκές, οι οποίες αυξάνουν την νοσηρότητα και την θνητότητα των ασθενών. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος των επιπλοκών αυξάνει όταν η μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) είναι μικρότερη από 60mmHg.Τιμές της ΜΑΠ μικρότερες των 55mmHg δεν είναι ανεκτές, καθώς η συχνότητα των επιπλοκών αυξάνει με ραγδαίο τρόπο. Τα όρια αυτά, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι μεγαλύτερα στους κριτικά ασθενείς (π.χ 80mmHg). Η υπόταση μπορεί να οφείλεται στην μείωση της καρδιακής λειτουργίας (μείωση της συσταλτικότητας), των αγγειακών αντιστάσεων (αγγειοδιαστολή), της φλεβικής επιστροφής από τις περιφερικές φλέβες στην καρδιά και στις καρδιακές αρρυθμίες. Α. Συσταλτικότητα 1. Οι περισσότεροι αναισθητικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών αναισθητικών, των βαρβιτουρικών και των βενζοδιαζεπινών προκαλούν δοσοεξαρτώμενη άμεση καταστολή του μυοκαρδίου. Τα οπιοειδή, στις συνήθεις κλινικές δόσεις, δεν προκαλούν καταστολή του μυοκαρδίου, αλλά μπορεί να προκαλέσουν βραδυκαρδία και υπόταση, επειδή καταστέλλουν τον τόνο του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. 2. Καρδιολογικά φάρμακα όπως οι αναστολείς των β-υποδοχέων και η λιδοκαΐνη είναι κατασταλτικά του μυοκαρδίου. 3. Οξεία καρδιακή δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει κατά την οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου, την υποθερμία (<32 ο ) και λόγω τοξικότητας από τα τοπικά αναισθητικά, κυρίως της βουπιβακαΐνης. Β. Μείωση των αγγειακών αντιστάσεων 1. Φάρμακα Τα πτητικά αναισθητικά, κυρίως το ισοφλουράνιο και σε μικρότερο βαθμό το σεβοφλουράνιο και το δεσφλουράνιο, προκαλούν πτώση των αγγειακών αντιστάσεων (ΑΑ). Τα οπιοειδή και η προποφόλη προκαλούν μείωση των ΑΑ, ελαττώνοντας τον τόνο του συμπαθητικού συστήματος. Οι βενζοδιαζεπίνες πχ. μιδαζολάμη μειώνουν τις ΑΑ, ειδικά όταν χορηγούνται σε μεγάλες δόσεις μαζί με οπιοειδή. Τα άμεσα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα όπως η νιτρογλυκερίνη, το νιτροπρωσσικό νάτριο, η υδραλαζίνη κ.α. Οι αποκλειστές των α 1 υποδοχέων όπως η δροπεριδόλη, καθώς και οι αγωνιστές των α 2 υποδοχέων όπως η κλονιδίνη. Τα φάρμακα που προκαλούν έκλυση ισταμίνης όπως η μορφίνη και μυοχαλαρωτικά όπως το μιβακούριο και λιγότερο το σισατρακούριο. 2. Ο αποκλεισμός του συμπαθητικού συστήματος που προκαλείται από την περιοχική αναισθησία οδηγεί σε

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 235 μείωση των ΑΑ. 3. Η σήψη μέσω των μεταβολιτών που απελευθερώνει προκαλεί μείωση των ΑΑ και υπόταση. 4. Οι αγγειοδιασταλτικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά την άρση του αποκλεισμού της αορτής στις αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, κατά την διάρκεια χειρισμών στο έντερο και κατά το άνοιγμα του ίσχαιμου επιδέσμου. 5. Οι αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανισθούν διεγχειρητικά. Γ. Ελάττωση της φλεβικής επιστροφής Η ελάττωση της επιστροφής του αίματος από τις περιφερικές φλέβες προς την καρδιά μπορεί να οφείλεται στις αιτίες που ακολουθούν. 1. Η υποογκαιμία μπορεί να οφείλεται στην διεγχειρητική απώλεια αίματος, στην προεγχειρητική νηστεία, στους εμέτους, την διάρροια και στην προεγχειρητική προετοιμασία του εντέρου. 2. Τα φάρμακα που μειώνουν τόνο του συμπαθητικού συστήματος όπως τα βαρβιτουρικά, η προποφόλη, τα πτητικά αναισθητικά και τα οποιοειδή, προκαλώντας αγγειοδιαστολή, αυξάνουν την χωρητικότητα του φλεβικού συστήματος με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του κυκλοφορούντος όγκου να λιμνάζει στα αγγεία και να μην επιστρέφει στην καρδιά. Αυτό προκαλεί εικόνα υποογκαιμίας και υπόταση. Την ίδια δράση έχουν φάρμακα όπως η νιτρογλυκερίνη, η μορφίνη και η περιοχική αναισθησία (ενδοραχιαία και επισκληρίδιος). 3. Η μεγάλη αύξηση της πίεσης μέσα στον θώρακα, όπως συμβαίνει στον πνευμοθώρακα και στον αερισμό με μεγάλο ΡΕΕΡ, εμποδίζει την φλεβική επιστροφή στην καρδιά. 4. Σε κάποιες περιπτώσεις η κεντρική φλεβική πίεση (η πίεση του αίματος στον δεξιό κόλπο) αυξάνει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ της περιφέρειας και της καρδιάς και έτσι η φλεβική επιστροφή μειώνεται. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του πνευμοθώρακα και του καρδιακού επιπωματισμού (cardiac tamponade). Δ. Καρδιακές αρρυθμίες Οι ταχυαρρυθμίες προκαλούν υπόταση επειδή ελαττώνουν τον διαστολικό χρόνο και επομένως την πλήρωση της καρδιάς. Η κολπική μαρμαρυγή προκαλεί υπόταση επειδή καταργεί την κολπική συστολή και με αυτό τον τρόπο επηρεάζει την πλήρωση της καρδιάς. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στους ασθενείς με βαλβιδοπάθειες, στους οποίους η κολπική συστολή αποτελεί το 30% της καρδιακής παροχής. Ε. Η αντιμετώπιση της υπότασης Η διόρθωση της υπότασης συνίσταται στην αντιμετώπιση της αιτίας που την προκαλεί και γενικά περιλαμβάνει την μείωση του βάθους της αναισθησίας, την χορήγηση όγκου, την χορήγηση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων και την άρση μηχανικών εμποδίων πχ. αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα ή του επιπωματισμού. Επίσης, την χορήγηση ινότροπων φαρμάκων, όταν η αιτία είναι η καταστολή του μυοκαρδίου, αντιαρρυθμικών για την αντιμετώπιση των ταχυαρρυθμιών και αντιστηθαγχική θεραπεία στην περίπτωση της στηθάγχης. Αγγειοσυσπαστικά χαρακτηρίζονται τα φάρμακα που προκαλούν σύσπαση των φλεβών και μειώνουν την χωρητικότητα του φλεβικού δικτύου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η φενυλεφρίνη, η εφεδρίνη και η νορεπινεφρίνη. Στην κατηγορία των ινότροπων φαρμάκων ανήκουν τα φάρμακα που με την δράση τους στους β 1 -υποδοχείς της καρδιάς, αυξάνουν την συσταλτικότητα της. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της καρδιακής παροχής και επομένως της ΑΠ. Ινότροπα φάρμακα είναι η ντομπιουταμίνη, η επινεφρίνη, η νορεπινεφρίνη, η ντοπαμίνη, η μιλρινόνη κ.ά. Στην κατηγορία των αντιαρρυθμικών, για την αντιμετώπιση των διεγχειρητικών ταχυαρρυθμιών, ανήκουν οι β-αναστολείς και η αμιοδαρόνη. ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η υπέρταση είναι συχνό και σοβαρό περιεγχειρητικό πρόβλημα. Το ποσοστό της υπέρτασης στον γενικό πληθυσμό αγγίζει το 30% και το 25% των ασθενών με ιστορικό υπέρτασης θα εμφανίσουν υπέρταση διεγχειρητικά. Είναι, επομένως, φανερή η κλινική σημασία της αντιμετώπισης της περιεγχειρητικής υπέρτασης, αφού οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών. Όμως και οι ασθενείς χωρίς ιστορικό υπέρτασης μπορεί να εμφανίσουν αύξηση της ΑΠ περιεγχειρητικά. Η αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) πάνω από 180mmHg ή της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΔΑΠ) πάνω από 110mmHg χαρακτηρίζεται σαν υπερτασική κρίση και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η υπερτασική κρίση μπορεί να συνοδεύεται από σημεία βλάβης οργάνων όπως η στηθάγχη, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η καρδιακή κάμψη, η οξεία νεφρική βλάβη κ.α. Κατά την διεγχειρητική περίοδο, σαν υπέρταση χαρακτηρίζεται η αύξηση της ΑΠ >20% από την συνήθη τιμή της ΑΠ του ασθενούς. Κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο η υπέρταση και οι υπερτασικές κρίσεις είναι πολύ συχνές και οφείλονται στην αύξηση του τόνου του συμπαθητικού συστήματος. Οι αιτίες της περιεγχειρητικής υπέρτασης είναι οι ακόλουθες:

4 236 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1. Η αύξηση των κατεχολαμινών, όταν το βάθος της αναισθησίας δεν είναι αρκετό, ειδικά κατά την φάση της λαρυγγοσκόπησης, της διασωλήνωσης, της χειρουργικής τομής και της αφύπνισης. Η αύξηση αυτή παρατηρείται και κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Κατά την φάση της εισαγωγής στην αναισθησία και της διασωλήνωσης, η αύξηση της ΑΠ παρατηρείται και στους ασθενείς χωρίς ιστορικό υπέρτασης αλλά σε εντονότερο βαθμό στους υπερτασικούς ασθενείς. Είναι ενδιαφέρον ότι με την εγκατάσταση της αναισθησίας, η ΑΠ μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά σαν αποτέλεσμα της δράσης των αναισθητικών φαρμάκων και της αναστολής της δράσης του συμπαθητικού συστήματος. Οι ασθενείς χωρίς επαρκή έλεγχο της ΑΠ προεγχειρητικά, μπορεί, στην φάση αυτή, να εμφανίσουν βαριά υπόταση που οδηγεί σε διεγχειρητική υπόταση και σοκ. Έτσι πρέπει ο έλεγχος της ΑΠ να είναι στενός και να αποφεύγεται η μεγάλη πτώση της ΑΠ. Διεγχειρητικά, η αύξηση των κατεχολαμινών παρατηρείται κατά την τυχόν υποξυγοναιμία, την υπερκαπνία, με τον παρατεταμένο χρόνο παραμονής του ίσχαιμου επιδέσμου (tourniqet), την διάταση της ουροδόχου κύστης και όταν το άγχος του ασθενούς είναι έντονο. Κατά την μετεγχειρητική περίοδο, η αύξηση των κατεχολαμινών οφείλεται σε ερεθίσματα όπως ο πόνος, η διέγερση, η υποξυγονομία, η υπερκαπνία και οδηγεί σε αγγειοσύσπαση και υπέρταση. Η μετεγχειρητική υπέρταση εμφανίζεται περίπου 10 με 20 λεπτά μετά την επέμβαση και διαρκεί μέχρι και 4 ώρες. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Άλλες επιπλοκές είναι οι καρδιακές αρρυθμίες, η καρδιακή κάμψη με πνευμονικό οίδημα και η ρήξη των χειρουργικών αναστομώσεων. 2. Η προϋπάρχουσα υπέρταση. Το 25% των ασθενών με ιστορικό υπέρτασης εμφανίζουν διεγχειρητική υπέρταση. 3. Η υπέρμετρη χορήγηση αγγειοσυσπαστικών παραγόντων 4. Ο αποκλεισμός της αορτής στις αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. 5. Η διάταση της ουροδόχου κύστης. Αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση κατευθύνεται προς την αιτία της υπέρτασης και συνίσταται στα παρακάτω. 1. Βελτίωση της οξυγόνωσης και του αερισμού, αύξηση του βάθους της αναισθησίας, η διόρθωση της υποθερμίας, αντιμετώπιση του άγχους του ασθενούς και εκκένωση της ουροδόχου κύστης. 2. Χορήγηση αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων όπως η νικαρδιπίνη, η υδραλαζίνη, το νιτροπρωσσικό νάτριο, η νιτρογλυκερίνη και β-αποκλειστών όπως η ατενολόλη και η εσμολόλη. ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Η ισχαιμία του μυοκαρδίου είναι αποτέλεσμα της διαταραχής της ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και τις ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο. Εάν διαρκέσει αρκετή ώρα μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ελάττωση της προσφοράς οξυγόνου προς την καρδιά προκαλεί ελάττωση της ικανότητας της καρδιάς για σύσπαση (συστολή) και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της καρδιακής παροχής και την αιμοδυναμική αστάθεια. Α. Διάγνωση Η διάγνωση της ισχαιμίας κατά την διάρκεια της αναισθησίας γίνεται με την ανάλυση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ). Για να είναι ακριβής η ανάλυση πρέπει τα ηλεκτρόδια να βρίσκονται στην σωστή θέση. Τα ηλεκτρόδια των άκρων τοποθετούνται όσο πλησιέστερα γίνεται στα άκρα, ενώ η προκάρδια απαγωγή τοποθετείται στην θέση V 5 (πέμπτο μεσοπλεύριο διάστημα, πρόσθια μασχαλιαία γραμμή). Οι απαγωγές που παρακολουθούνται είναι η ΙΙ Σχήμα 3. Ισχαιμία του ενδοκαρδίου με κατάσπαση του ST διαστήματος, επιδεινούμενη προοδευτικά με την άνοδο του αριθμού των σφίξεων.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 237 και η V 5. H παρακολούθηση αυτών των απαγωγών εξασφαλίζει την ανίχνευση της ισχαιμίας σε μια εκτεταμένη περιοχή του μυοκαρδίου, καθώς η απαγωγή II παρακολουθεί το κατώτερο τοίχωμα που αιματώνεται από την δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA), ενώ η απαγωγή V 5 παρακολουθεί το μεγαλύτερο τμήμα της αριστερής κοιλίας που αιματώνεται από τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (LAD). Η ισχαιμία εκδηλώνεται ηλεκτροκαρδιογραφικά σαν πτώση του ST διαστήματος (ST depression) μεγαλύτερη από 1mm, ή σαν αναστροφή του κύματος Τ (T-wave inversion) (σχήμα 3). Οι αλλοιώσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές της ισχαιμίας του ενδοκαρδίου. Όταν στο ΗΚΓ εμφανίζεται άνοδος του ST διαστήματος (ST elevation), αυτό δηλώνει ισχαιμία oλόκληρου του πάχους του τοιχώματος της καρδιάς και όχι μόνο του ενδοκαρδίου (σχήμα 4). Άλλες ενδείξεις ισχαιμίας είναι η υπόταση, η εφίδρωση και οι αρρυθμίες. Στον ξύπνιο ασθενή, κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, η διάγνωση γίνεται και με την εκδήλωση της στηθάγχης, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαβητικοί ασθενείς, συχνά, δεν αισθάνονται τον πόνο της στηθάγχης. Σχήμα 4. Διατοιχωματική ισχαιμία με ανάσπαση του ST διαστήματος σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Β. Αντιμετώπιση 1. Διόρθωση της υποξυγοναιμίας και της αναιμίας, αν υπάρχουν, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσφορά οξυγόνου προς το μυοκάρδιο. 2. Χορήγηση αναστολέων των β-υποδοχέων (ατενολόλη ή εσμολόλη) για την ελάττωση της καρδιακής συχνότητας και επομένως και των αναγκών σε οξυγόνο. 3. Χορήγηση νιτρογλυκερίνης για την διαστολή των στεφανιαίων αρτηριών και βελτίωση της προσφοράς οξυγόνου προς το μυοκάρδιο. 4. Πολλές φορές η ισχαιμία εκδηλώνεται με συνοδό υπόταση και τότε πρέπει να γίνεται χορήγηση και ενός αγγειοσυσπαστικού παράγοντα, όπως π.χ. φενυλεφρίνη. Πιθανόν να χρειασθεί ελάττωση του βάθους της αναισθησίας και ρύθμιση του ενδαγγειακού όγκου. 5. Όταν η ισχαιμία του μυοκαρδίου προκαλεί σημαντική πτώση της καρδιακής παροχής και υπόταση (καρδιογενές σοκ), τότε είναι απαραίτητη η χορήγηση ινότροπων φαρμάκων όπως επινεφρίνης, νορεπινεφρίνης, ντομπιουταμίνης, μιλρινόνης κά. 6. Χορήγηση ασπιρίνης. 7. Θρομβολυτική θεραπεία ή άλλες παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με την συμβουλή του καρδιολόγου. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Myocardial Ischemia in Jonathan B. Mark (Ed): Atlas of CARDIOVASCULAR Monitoring, Churchill Livingstone 1998, pp Bloom J D, Baker K. Intra-anesthetic Problems in Wilton C Levin (Ed): Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital, eighth edition, Lippincott, Williams & Wilkins Varon J, Maric P E. Perioperative hypertension management. Health and Risk Management 2008;4: Walsh Μ, Devereaux P J, Garg A X, et al. Relationship between Intraoperative Mean Arterial Pressure and Clinical Outcomes after Noncardiac Surgery. Anesthesiology 2013; 119: Lien S F, Bisognano J D. Perioperative Hypertension: DefiningAt- Risk Patients and Their Management. Curr Hypertens Rep 2012; 14: Jian-Zhong Sun, Maguire D. How to prevent perioperative myocardial injury: The conundrum continues. Am Heart J 2007; 154:

6

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρδιολογικός Ασθενής

Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 265 Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Υδροχλωρική Δοβουταμίνη 250mg/20ml διάλυμα για ενδοφλέβια χορήγηση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί Υπερτασικές Κρίσεις «Επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις» χαρακτηρίζονται περιπτώσεις που επιβάλλεται άμεση μείωση της αρτηριακής πίεσης (Α.Π.) συνήθως με παρεντερική χορήγηση φαρμάκων λόγω οξείας ή εξελισσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Επιµέλεια έκδοσης Καθηγητής Μάριος Μαρσέλος Ιωάννινα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ. Κωνσταντή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 Κ. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθ/τής: Καθηγητής Δ.Ι. Χατσέρας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Σύγχρονα δεδομένα Αλεξανδρούπολη 1998 Επιμέλεια κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ.:7779 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Κυπαρίσση ΛΑΡΙΣΑ 2010-11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 95 Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΜΑΪΔΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 1665, ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αστρονομίας στην

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική Εκτίμηση. Προετοιμασία για Αναισθησία και Εγχείρηση. Προνάρκωση.

Προεγχειρητική Εκτίμηση. Προετοιμασία για Αναισθησία και Εγχείρηση. Προνάρκωση. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Προεγχειρητική Εκτίμηση. Προετοιμασία για Αναισθησία και Εγχείρηση. Προνάρκωση. ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝ ΙΚΑ Επειδή η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (CECC) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις

Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 291 Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣAΪΒΑΝΙΔΗΣ, ΦΑΝΗ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΟΣ (Α) Ο ασθενής με συνυπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Παιδιατρική

Επείγουσα Παιδιατρική ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ ΑΙ ΕΝΊ ΑΊΙΚΗΣ ΙΑ ΊΡΙΚΗ Σ 109 Επείγουσα Παιδιατρική ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΑΚΛΗ Το κεφάλαιο που ακολουθεί φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εύχρηστη συλλογή πληροφοριών, πινάκων και θεραπευτικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Καταστάσεις Εγκύου Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση

Επείγουσες Καταστάσεις Εγκύου Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Επείγουσες Καταστάσεις Εγκύου Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που αφορούν έγκυες ασθενείς (είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία!"#$%&'() ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο πόνος κατά τον φυσιολογικό τοκετό βιώνεται ως ιδιαίτερα ισχυρός από τις περισσότερες επίτοκες. Επιπλέον, ο πόνος αυτός µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 327 Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΗ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος ιευθύντρια Β Πανεπιστηµιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα