LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS"

Transcript

1 LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου dativus πολίτῃ νεανίᾳ accusativus πολίτην νεανίαν vocativus πολῖτα νεανία PLURALIS nominat./voc. πολῖται νεανίαι genitivus πολιτῶν νεανιῶν dativus πολίταις νεανίαις accusativus πολίτας νεανίας Opmerkingen: 1. De masculina van de a-declinatie verschillen alleen in nominativus en genitivus van de feminina. 2. De vocativus singularis is gelijk aan de nominativus singularis met weglating van de -ς, echter bij woorden op -της en volksnamen op -ης eindigt de vocativus sing. op -α: ὁ πολίτης, voc.sing. ὦ πολῖτα; ὁ Πέρσης, voc.sing. ὦ Πέρσα) 3. Veel eigennamen op -ας hebben een genitivus op -α: ὁ Βοῤῥᾶς Boreas, gen.sing. τοῦ Βοῤῥᾶ; ὁ Ἁννιβᾶς Hannibal, gen.sing. τοῦ Ἁννιβᾶ. (z.g.n. Dorische genitivus).

2 L E S Imperfectum en aoristus van λούω Indicativus imperfecti ἔλουον ik waste, was bezig met wassen ἔλουες jij waste, enz. ἔλουε(ν) hij (zij, het) waste ἐλούομεν wij wasten ἐλούετε jullie wasten ἔλουον zij wasten ἔλουσα ἔλουσας ἔλουσε(ν) ἐλούσαμεν ἐλούσατε ἔλουσαν Indicativus aoristi ik waste (a) jij waste (a) hij (zij, het) waste (a) wij wasten (a) jullie wasten (a) zij wasten (a) λοῦσον λούσατε Imperativus aoristi was! (a) wast! (a) λοῦσαι Infinitivus aoristi (te) wassen (a) λοῦσας Participium aoristi wassend (a), gewassen hebbend (a)

3 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. Opmerkingen: 1. Het imperfectum dient om een handeling weer te geven die zich herhaaldelijk of gewoonlijk of bij voortduring in het verleden heeft afgespeeld. ἐλούομεν zou eigenlijk moeten worden vertaald met wij waren aan het wassen. Uitsluitend voor het gemak en in de context van dit leerboek vertalen wij doorgaans wij wasten. De indicativus aoristi duidt op een handeling in het verleden zonder aandacht voor de vraag of de handeling eenmaal of bij herhaling of bij voortduring plaatsvond. ἐλούσαμεν vertalen we net als het imperfectum ἐλούομεν met wij wasten. Maar om te laten zien dat we ons rekenschap hebben gegeven van het tempus schrijven we voorlopig achter elke vertaling van een aoristus-vorm (a). 2. Het voorvoegsel ἐ- voor de vormen van de indicativus imperfecti en indicativus aoristi geeft aan dat we met een handeling in het verleden te maken hebben. Dit voorvoegsel ἐ- heet augment of voluit augmentum syllabicum. Verbaalvormen van de aoristus zonder dit augment, zoals de imperativus aoristi en de indicativus aoristi missen tijdsaanduidend karakter. λοῦσαι betekent domweg wassen, terwijl λούειν eigenlijk betekent bezig zijn met wassen. We zullen voorlopig zowel λούειν als λοῦσαι vertalen met wassen en zetten er in geval van een aoristus (a) achter om te laten zien dat we ons van het tempus bewust zijn. B. VOCABULARIUM ἀδικία, ἡ onrecht Ἀλκιβιάδης, ὁ Alcibiades ἀρετή, ἡ deugd βία, ἡ geweld βλάβη, ἡ schade γάρ want δέσποινα, ἡ meesteres δεσπότης, ὁ heer, meester δικαστής, ὁ rechter δόξα, ἡ roem, mening δουλεύω dienen, slaaf zijn δούλη, ἡ slavin ἐλαία, ἡ olijfboom Ἐπαμεινώνδας, ὁ ἐπιθυμία, ἡ Ἑρμῆς, ὁ ἑσπέρα, ἡ ἡδονή, ἡ ἡμέρα, ἡ Ἥρα, ἡ θάλαττα, ἡ Θερμοπύλαι, αἱ Θῆβαι, αἱ κελεύω κλέπτης, ὁ Epaminondas begeerte, verlangen Hermes avond vreugde genot dag Hera zee Thermopylae Thebe bevelen dief

4 L E S κλῄω sluiten κυβερνήτης, ὁ stuurman Λεωνίδας, ὁ Leonidas λῃστής, ὁ rover λύρα, ἡ lier μέλιττα, ἡ (honing)bij μέν... δέ (weliswaar...) maar μή niet (bij een imperat.) μοῦσα, ἡ muze ναύτης, ὁ schipper νεανιᾶς, ὁ jonge man, jongen Ξέρξης, ὁ Xerxes οἰκέτης, ὁ slaaf οπλίτης, ὁ zwaargewapende οὐ, οὐκ, οὐχ niet Πελοπίδας, ὁ Pelopidas Πέρσης, ὁ πέτρα, ἡ ποιητής, ὁ πολίτης, ὁ πύλη, ἡ σκιά, ἡ Σκύθης, ὁ Σπάρτη, ἡ Pers rots dichter burger poort schaduw, schemering Scyth Sparta Σπαρτιάτης, ὁ Spartaan στρατιώτης, ὁ soldaat τοξότης, ὁ boogschutter τράπεζα, ἡ tafel φέρω brengen, dragen, halen φονεύω vermoorden φυτεύω planten Benoem en vertaal C. OEFENINGEN 1. Werkwoordsvormen λύσομεν fut. ind. act. 1p wij zullen losmaken ἔπαυσαν aor. ind. act. 3p zij deden ophouden (a) θύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen offeren ἐχόρευσα aor. ind. act. 1s ik danste (a) κελεύσεις fut. ind. act. 2s jij zult bevelen ἐδούλευσαν aor. ind. act. 3p zij dienden (a) ἐδουλεύσαμεν aor. ind. act. 3p wij dienden (a) παύσω fut. ind. act. 1s ik zal doen ophouden λύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen losmaken θῦσον aor. imp. act. 2s offer! (a) λύσειν fut. ind. act. te zullen losmaken ἐκέλευσας aor. ind. act. 2s jij beval (a)

5 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. θεραπεύσουσι fut. ind. act, 3p zij zullen verzorgen λύσατε aor. imp. act. 2p maakt los! (a) πιστεύσατε aor. imp. act. 2p vertrouwt! (a) ἐπιστεύσατε aor. ind. act. 2p jullie vertrouwden (a) χορεύσειν fut. ind. act. te zullen dansen θῦσαι aor. inf. act. offeren (a) λύσεις fut. ind. act. 2s jij zult losmaken ἐχόρευσαν aor. ind. act. 3p zij dansten (a) δουλεύσουσι fut. ind. act. 3p zij zullen slaaf zijn χόρευσον aor. imp. act. 2s dans (a) φυτεύσει fut. ind. act. 3s hij zal planten Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Ἐν τῇ θαλάττῃ πέτραι εἰσιν. 2. Ἡ δούλη ἔλουε τὴν τράπεζαν τὴν τῆς δεσποίνης. 3. Ἐκέλευε θύειν τῇ Ἀφροδίτῃ καὶ ταῖς Μούσαις. 4. Οἱ Ξέρξου στρατιῶται τοὺς Σκύθας ἐφόνευον. 5. Οἱ τοξόται ἐφόνευσαν τὸν κλέπτην. 6. Τῆς τοῦ ποιητοῦ λύρας ἄκουε, ὦ νεανία. 7. Μὴ φόνευε τὴν μέλιτταν οὐ γὰρ βλάβην φέρει. 8. Ἐν ταῖς τῶν πολιτῶν οἰκίαις οἰκέται εἰσίν. 9. Οἱ δικασταὶ παύουσι τὴν κλεπτῶν καὶ λῃστῶν ἀδικίαν. 10. Ἡ τοῦ νεανιοῦ ἀδελφὴ ἐχόρευσεν ἐν τῇ σκιᾷ. 11. Ὁ δεσπότης ἐκέλευσε τὸν οἰκέτην ἐλαίαν φυτεύειν. 12. Οἱ ναῦται οὐκ ἐπίστευον τῷ κυβερνήτῃ. 13. Οἱ μὲν Πέρσαι πίστευον τοῖς τοξόταις, οἱ δὲ Σπαρτιᾶται τοῖς ὁπλίταις. 14. Ταῖς μὲν Ἀθήναις δόξαν φέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι καὶ αἱ τέχναι, τῇ δὲ Σπάρτῃ αἱ στρατιαὶ καὶ αἱ νῖκαι. 15. Ὦ Αλκιβιάδη, δουλεύεις τῇ δόξης ἐπιθυμίᾳ. 16. Ὦ ναῦτα, θῦε τῷ τῆς θαλάττης δεσπότῃ. 17. Ἡ Λεωνίδου μάχη ἐν ταῖς Θερμοπύλαις τοῖς Σπαρτιάταις δόξαν μὲν ἔ φε ρεν, τὴν δὲ νίκην οὐ. 18. Ἑσπέρας οἱ πολῖται τὰς πύλας ἔκλῃον.

6 L E S Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ ἐθύσαμεν θύσατε καὶ τῷ Ἑρμῇ. 20. Ἀκούσατε, ὦ νεανίαι, τοῦ ποιητοῦ ἡ γὰρ τῶν ποιητῶν τέχνη ἡδονὴν φέρει. 21. Ἡ ἑσπέρα τὰς τῆς ἡμέρας ἡδονὰς καὶ λύπας παύσει. 22. Οἱ Θηβῶν στρατιῶται ἐθεράπευον τὸν Πελοπίδαν καὶ τὸν Ἐπα μει νώνδαν. 23. Χορεύετε, πολῖται εἰρήνη γάρ ἐστιν. 24. Ὁ οἰκέτης ἐν τῇ τῆς ἑσπέρας σκιᾷ τὸν δεσπότην ἐφόνευσεν. Vertaal in het Grieks 1. In de zee zijn rotsen. 2. De slavin waste de tafel van haar meesteres. 3. Hij beval te offeren aan Aphrodite en de Muzen. 4. De soldaten van Xerxes vermoordden de Scythen. 5. De boogschutters vermoordden (a) de dief. 6. Luister naar de lier van de dichter, o jongeling. 7. Vermoord de bij niet; zij brengt immers geen schade toe. 8. In de huizen van de burgers zijn slaven. 9. De rechters maken een einde aan het onrecht van dieven en rovers. 10. De zuster van de jonge man danste (a) in de schaduw. 11. De meester beval (a) zijn slaaf een olijfboom te planten. 12. De schippers vertrouwden de stuurman niet. 13. De Perzen vertrouwden op de boogschutters, maar de Spartanen op de zwaargewapenden. 14. Aan Athene brengen de wetenschappen en de kunsten roem, maar aan Sparta de legers en de overwinningen. 15. O Alcibiades, jij bent een slaaf van de begeerte naar roem. 16. O zeeman, offer aan de heer van de zee. 17. De strijd van Leonidas in Thermopylae bracht de Spartanen wel roem, maar niet de overwinning. 18. Des avonds sloten de burgers de poorten. 19. Wij offerden (a) aan Hera en aan Aphrodite; offert (a) ook aan Hermes. 20. Luistert (a), jonge mannen, naar de dichter; want de kunst van de dichters brengt genot. 21. De avond zal doen ophouden vreugde (pl.) en verdriet (pl.) van de dag.

7 1 6 L E E R B O E K G R I E K S. 22. De soldaten van Thebe vereerden Pelopidas en Epaminondas. 23. Danst, burgers, want het is vrede. 24. De slaaf vermoordde (a) in de schemering van de avond zijn meester.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Πρότερον µέν, ὦ βουλή, ἐνόµιζον ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ, ἡσυ- 1 χίαν ἄγοντι, µήτε δίκας ἔχειν µήτε πράγµατα νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Grieks 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe πώς 2 heet λέγεσαι, ονομάζεσαι 3 je εσύ 4 ik εγώ 5 mijn δικός-ή-ό μου 6 naam όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I

Eindexamen Grieks vwo 2011 - I Tekst Solon en Croesus 0 0 Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. Ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE: TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN Woord

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Vilnius 2015 Apsvarstyta ir rekomenduota išleisti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taryboje 2015 m. vasario 27 d.

Διαβάστε περισσότερα