LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS"

Transcript

1 LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου dativus πολίτῃ νεανίᾳ accusativus πολίτην νεανίαν vocativus πολῖτα νεανία PLURALIS nominat./voc. πολῖται νεανίαι genitivus πολιτῶν νεανιῶν dativus πολίταις νεανίαις accusativus πολίτας νεανίας Opmerkingen: 1. De masculina van de a-declinatie verschillen alleen in nominativus en genitivus van de feminina. 2. De vocativus singularis is gelijk aan de nominativus singularis met weglating van de -ς, echter bij woorden op -της en volksnamen op -ης eindigt de vocativus sing. op -α: ὁ πολίτης, voc.sing. ὦ πολῖτα; ὁ Πέρσης, voc.sing. ὦ Πέρσα) 3. Veel eigennamen op -ας hebben een genitivus op -α: ὁ Βοῤῥᾶς Boreas, gen.sing. τοῦ Βοῤῥᾶ; ὁ Ἁννιβᾶς Hannibal, gen.sing. τοῦ Ἁννιβᾶ. (z.g.n. Dorische genitivus).

2 L E S Imperfectum en aoristus van λούω Indicativus imperfecti ἔλουον ik waste, was bezig met wassen ἔλουες jij waste, enz. ἔλουε(ν) hij (zij, het) waste ἐλούομεν wij wasten ἐλούετε jullie wasten ἔλουον zij wasten ἔλουσα ἔλουσας ἔλουσε(ν) ἐλούσαμεν ἐλούσατε ἔλουσαν Indicativus aoristi ik waste (a) jij waste (a) hij (zij, het) waste (a) wij wasten (a) jullie wasten (a) zij wasten (a) λοῦσον λούσατε Imperativus aoristi was! (a) wast! (a) λοῦσαι Infinitivus aoristi (te) wassen (a) λοῦσας Participium aoristi wassend (a), gewassen hebbend (a)

3 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. Opmerkingen: 1. Het imperfectum dient om een handeling weer te geven die zich herhaaldelijk of gewoonlijk of bij voortduring in het verleden heeft afgespeeld. ἐλούομεν zou eigenlijk moeten worden vertaald met wij waren aan het wassen. Uitsluitend voor het gemak en in de context van dit leerboek vertalen wij doorgaans wij wasten. De indicativus aoristi duidt op een handeling in het verleden zonder aandacht voor de vraag of de handeling eenmaal of bij herhaling of bij voortduring plaatsvond. ἐλούσαμεν vertalen we net als het imperfectum ἐλούομεν met wij wasten. Maar om te laten zien dat we ons rekenschap hebben gegeven van het tempus schrijven we voorlopig achter elke vertaling van een aoristus-vorm (a). 2. Het voorvoegsel ἐ- voor de vormen van de indicativus imperfecti en indicativus aoristi geeft aan dat we met een handeling in het verleden te maken hebben. Dit voorvoegsel ἐ- heet augment of voluit augmentum syllabicum. Verbaalvormen van de aoristus zonder dit augment, zoals de imperativus aoristi en de indicativus aoristi missen tijdsaanduidend karakter. λοῦσαι betekent domweg wassen, terwijl λούειν eigenlijk betekent bezig zijn met wassen. We zullen voorlopig zowel λούειν als λοῦσαι vertalen met wassen en zetten er in geval van een aoristus (a) achter om te laten zien dat we ons van het tempus bewust zijn. B. VOCABULARIUM ἀδικία, ἡ onrecht Ἀλκιβιάδης, ὁ Alcibiades ἀρετή, ἡ deugd βία, ἡ geweld βλάβη, ἡ schade γάρ want δέσποινα, ἡ meesteres δεσπότης, ὁ heer, meester δικαστής, ὁ rechter δόξα, ἡ roem, mening δουλεύω dienen, slaaf zijn δούλη, ἡ slavin ἐλαία, ἡ olijfboom Ἐπαμεινώνδας, ὁ ἐπιθυμία, ἡ Ἑρμῆς, ὁ ἑσπέρα, ἡ ἡδονή, ἡ ἡμέρα, ἡ Ἥρα, ἡ θάλαττα, ἡ Θερμοπύλαι, αἱ Θῆβαι, αἱ κελεύω κλέπτης, ὁ Epaminondas begeerte, verlangen Hermes avond vreugde genot dag Hera zee Thermopylae Thebe bevelen dief

4 L E S κλῄω sluiten κυβερνήτης, ὁ stuurman Λεωνίδας, ὁ Leonidas λῃστής, ὁ rover λύρα, ἡ lier μέλιττα, ἡ (honing)bij μέν... δέ (weliswaar...) maar μή niet (bij een imperat.) μοῦσα, ἡ muze ναύτης, ὁ schipper νεανιᾶς, ὁ jonge man, jongen Ξέρξης, ὁ Xerxes οἰκέτης, ὁ slaaf οπλίτης, ὁ zwaargewapende οὐ, οὐκ, οὐχ niet Πελοπίδας, ὁ Pelopidas Πέρσης, ὁ πέτρα, ἡ ποιητής, ὁ πολίτης, ὁ πύλη, ἡ σκιά, ἡ Σκύθης, ὁ Σπάρτη, ἡ Pers rots dichter burger poort schaduw, schemering Scyth Sparta Σπαρτιάτης, ὁ Spartaan στρατιώτης, ὁ soldaat τοξότης, ὁ boogschutter τράπεζα, ἡ tafel φέρω brengen, dragen, halen φονεύω vermoorden φυτεύω planten Benoem en vertaal C. OEFENINGEN 1. Werkwoordsvormen λύσομεν fut. ind. act. 1p wij zullen losmaken ἔπαυσαν aor. ind. act. 3p zij deden ophouden (a) θύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen offeren ἐχόρευσα aor. ind. act. 1s ik danste (a) κελεύσεις fut. ind. act. 2s jij zult bevelen ἐδούλευσαν aor. ind. act. 3p zij dienden (a) ἐδουλεύσαμεν aor. ind. act. 3p wij dienden (a) παύσω fut. ind. act. 1s ik zal doen ophouden λύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen losmaken θῦσον aor. imp. act. 2s offer! (a) λύσειν fut. ind. act. te zullen losmaken ἐκέλευσας aor. ind. act. 2s jij beval (a)

5 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. θεραπεύσουσι fut. ind. act, 3p zij zullen verzorgen λύσατε aor. imp. act. 2p maakt los! (a) πιστεύσατε aor. imp. act. 2p vertrouwt! (a) ἐπιστεύσατε aor. ind. act. 2p jullie vertrouwden (a) χορεύσειν fut. ind. act. te zullen dansen θῦσαι aor. inf. act. offeren (a) λύσεις fut. ind. act. 2s jij zult losmaken ἐχόρευσαν aor. ind. act. 3p zij dansten (a) δουλεύσουσι fut. ind. act. 3p zij zullen slaaf zijn χόρευσον aor. imp. act. 2s dans (a) φυτεύσει fut. ind. act. 3s hij zal planten Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Ἐν τῇ θαλάττῃ πέτραι εἰσιν. 2. Ἡ δούλη ἔλουε τὴν τράπεζαν τὴν τῆς δεσποίνης. 3. Ἐκέλευε θύειν τῇ Ἀφροδίτῃ καὶ ταῖς Μούσαις. 4. Οἱ Ξέρξου στρατιῶται τοὺς Σκύθας ἐφόνευον. 5. Οἱ τοξόται ἐφόνευσαν τὸν κλέπτην. 6. Τῆς τοῦ ποιητοῦ λύρας ἄκουε, ὦ νεανία. 7. Μὴ φόνευε τὴν μέλιτταν οὐ γὰρ βλάβην φέρει. 8. Ἐν ταῖς τῶν πολιτῶν οἰκίαις οἰκέται εἰσίν. 9. Οἱ δικασταὶ παύουσι τὴν κλεπτῶν καὶ λῃστῶν ἀδικίαν. 10. Ἡ τοῦ νεανιοῦ ἀδελφὴ ἐχόρευσεν ἐν τῇ σκιᾷ. 11. Ὁ δεσπότης ἐκέλευσε τὸν οἰκέτην ἐλαίαν φυτεύειν. 12. Οἱ ναῦται οὐκ ἐπίστευον τῷ κυβερνήτῃ. 13. Οἱ μὲν Πέρσαι πίστευον τοῖς τοξόταις, οἱ δὲ Σπαρτιᾶται τοῖς ὁπλίταις. 14. Ταῖς μὲν Ἀθήναις δόξαν φέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι καὶ αἱ τέχναι, τῇ δὲ Σπάρτῃ αἱ στρατιαὶ καὶ αἱ νῖκαι. 15. Ὦ Αλκιβιάδη, δουλεύεις τῇ δόξης ἐπιθυμίᾳ. 16. Ὦ ναῦτα, θῦε τῷ τῆς θαλάττης δεσπότῃ. 17. Ἡ Λεωνίδου μάχη ἐν ταῖς Θερμοπύλαις τοῖς Σπαρτιάταις δόξαν μὲν ἔ φε ρεν, τὴν δὲ νίκην οὐ. 18. Ἑσπέρας οἱ πολῖται τὰς πύλας ἔκλῃον.

6 L E S Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ ἐθύσαμεν θύσατε καὶ τῷ Ἑρμῇ. 20. Ἀκούσατε, ὦ νεανίαι, τοῦ ποιητοῦ ἡ γὰρ τῶν ποιητῶν τέχνη ἡδονὴν φέρει. 21. Ἡ ἑσπέρα τὰς τῆς ἡμέρας ἡδονὰς καὶ λύπας παύσει. 22. Οἱ Θηβῶν στρατιῶται ἐθεράπευον τὸν Πελοπίδαν καὶ τὸν Ἐπα μει νώνδαν. 23. Χορεύετε, πολῖται εἰρήνη γάρ ἐστιν. 24. Ὁ οἰκέτης ἐν τῇ τῆς ἑσπέρας σκιᾷ τὸν δεσπότην ἐφόνευσεν. Vertaal in het Grieks 1. In de zee zijn rotsen. 2. De slavin waste de tafel van haar meesteres. 3. Hij beval te offeren aan Aphrodite en de Muzen. 4. De soldaten van Xerxes vermoordden de Scythen. 5. De boogschutters vermoordden (a) de dief. 6. Luister naar de lier van de dichter, o jongeling. 7. Vermoord de bij niet; zij brengt immers geen schade toe. 8. In de huizen van de burgers zijn slaven. 9. De rechters maken een einde aan het onrecht van dieven en rovers. 10. De zuster van de jonge man danste (a) in de schaduw. 11. De meester beval (a) zijn slaaf een olijfboom te planten. 12. De schippers vertrouwden de stuurman niet. 13. De Perzen vertrouwden op de boogschutters, maar de Spartanen op de zwaargewapenden. 14. Aan Athene brengen de wetenschappen en de kunsten roem, maar aan Sparta de legers en de overwinningen. 15. O Alcibiades, jij bent een slaaf van de begeerte naar roem. 16. O zeeman, offer aan de heer van de zee. 17. De strijd van Leonidas in Thermopylae bracht de Spartanen wel roem, maar niet de overwinning. 18. Des avonds sloten de burgers de poorten. 19. Wij offerden (a) aan Hera en aan Aphrodite; offert (a) ook aan Hermes. 20. Luistert (a), jonge mannen, naar de dichter; want de kunst van de dichters brengt genot. 21. De avond zal doen ophouden vreugde (pl.) en verdriet (pl.) van de dag.

7 1 6 L E E R B O E K G R I E K S. 22. De soldaten van Thebe vereerden Pelopidas en Epaminondas. 23. Danst, burgers, want het is vrede. 24. De slaaf vermoordde (a) in de schemering van de avond zijn meester.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης Τα θέματά μας είναι : - Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης - ιάστημα Νατάσα & Θοδώρης - Το σώμα του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:

TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE: TEKSTEN υιτ ΗΕΤ ΜΑ ΠΕϋS-ΕV ANGELIE:.-. BESPREΚlNGEN V ΑΝ ENΚELE WOORDEN SYNOPTISCHE TEKSTPRESENTATIES KOLOMETRISCHE WEERGA ΥΕΝ STRUCTUUR-OVERZICHTEN VERTALINGEN uit het archief van FRANS BREUΚELMAN Woord

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4571 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 2093

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4571 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 2093 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4571 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 2093 Αριθμός 2613 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΪ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΪ 65 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual. 210mm (8-1/4 ) TCT MULTI PURPOSE SLIDING MITRE S.A.W. PROJECT

Instruction Manual. 210mm (8-1/4 ) TCT MULTI PURPOSE SLIDING MITRE S.A.W. PROJECT P O W E R T O O L S 210mm (8-1/4 ) TCT MULTI PURPOSE SLIDING MITRE S.A.W. Instruction Manual Manuel d Instruction Instruktionshandbuch Manual de Instrucción Handleiding Read instructions before operating

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου. Ενότητα 9

Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου. Ενότητα 9 Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 9 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σύντομη αφόρμηση Αξιοποιούμε την προϋπάρχουσα

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR601UMIX (60cm) AKR801UMIX (80cm) Concealed Undermount Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you

INSTRUCTIONS FOR USE. AKR601UMIX (60cm) AKR801UMIX (80cm) Concealed Undermount Rangehood. Let our 100 years of experience do the thinking for you INSTRUCTIONS FOR USE AKR601UMIX (60cm) AKR801UMIX (80cm) Concealed Undermount Rangehood Let our 100 years of experience do the thinking for you WARNING! Accessible parts of the hood may become hot when

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Instructions Notice d emploi Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Manual de Instrucciones Manuale d uso

Instructions Notice d emploi Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Manual de Instrucciones Manuale d uso TE/M6C RP 03/10 Ref No 71031 Made in China Fabriqu en Chine Movement Sensor Pad Monitor TSP500 Tapis Dtecteur de Mouvement TSP500 Movement Sensor Pad Monitor TSP500 Sensormatte mit Bewegungsmelder TSP500

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m

ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ '---- ----{] - HTS .IM~..,-~ faκwoordenboek m faκwoordenboek m ΛΠΙG>ΛΕΞΙΚΟ f----------h m i '---- ----{] -.IM~..,-~ HTS ) ISBN9003913269 THIEME'S ZAKWOORDENBOEK NEDERLANDS NIEUWGRIEKS Κ. ΙΜΠΡΕΧΤΣ καθηγητη ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ Μέ τν

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 600 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα