LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS"

Transcript

1 LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου dativus πολίτῃ νεανίᾳ accusativus πολίτην νεανίαν vocativus πολῖτα νεανία PLURALIS nominat./voc. πολῖται νεανίαι genitivus πολιτῶν νεανιῶν dativus πολίταις νεανίαις accusativus πολίτας νεανίας Opmerkingen: 1. De masculina van de a-declinatie verschillen alleen in nominativus en genitivus van de feminina. 2. De vocativus singularis is gelijk aan de nominativus singularis met weglating van de -ς, echter bij woorden op -της en volksnamen op -ης eindigt de vocativus sing. op -α: ὁ πολίτης, voc.sing. ὦ πολῖτα; ὁ Πέρσης, voc.sing. ὦ Πέρσα) 3. Veel eigennamen op -ας hebben een genitivus op -α: ὁ Βοῤῥᾶς Boreas, gen.sing. τοῦ Βοῤῥᾶ; ὁ Ἁννιβᾶς Hannibal, gen.sing. τοῦ Ἁννιβᾶ. (z.g.n. Dorische genitivus).

2 L E S Imperfectum en aoristus van λούω Indicativus imperfecti ἔλουον ik waste, was bezig met wassen ἔλουες jij waste, enz. ἔλουε(ν) hij (zij, het) waste ἐλούομεν wij wasten ἐλούετε jullie wasten ἔλουον zij wasten ἔλουσα ἔλουσας ἔλουσε(ν) ἐλούσαμεν ἐλούσατε ἔλουσαν Indicativus aoristi ik waste (a) jij waste (a) hij (zij, het) waste (a) wij wasten (a) jullie wasten (a) zij wasten (a) λοῦσον λούσατε Imperativus aoristi was! (a) wast! (a) λοῦσαι Infinitivus aoristi (te) wassen (a) λοῦσας Participium aoristi wassend (a), gewassen hebbend (a)

3 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. Opmerkingen: 1. Het imperfectum dient om een handeling weer te geven die zich herhaaldelijk of gewoonlijk of bij voortduring in het verleden heeft afgespeeld. ἐλούομεν zou eigenlijk moeten worden vertaald met wij waren aan het wassen. Uitsluitend voor het gemak en in de context van dit leerboek vertalen wij doorgaans wij wasten. De indicativus aoristi duidt op een handeling in het verleden zonder aandacht voor de vraag of de handeling eenmaal of bij herhaling of bij voortduring plaatsvond. ἐλούσαμεν vertalen we net als het imperfectum ἐλούομεν met wij wasten. Maar om te laten zien dat we ons rekenschap hebben gegeven van het tempus schrijven we voorlopig achter elke vertaling van een aoristus-vorm (a). 2. Het voorvoegsel ἐ- voor de vormen van de indicativus imperfecti en indicativus aoristi geeft aan dat we met een handeling in het verleden te maken hebben. Dit voorvoegsel ἐ- heet augment of voluit augmentum syllabicum. Verbaalvormen van de aoristus zonder dit augment, zoals de imperativus aoristi en de indicativus aoristi missen tijdsaanduidend karakter. λοῦσαι betekent domweg wassen, terwijl λούειν eigenlijk betekent bezig zijn met wassen. We zullen voorlopig zowel λούειν als λοῦσαι vertalen met wassen en zetten er in geval van een aoristus (a) achter om te laten zien dat we ons van het tempus bewust zijn. B. VOCABULARIUM ἀδικία, ἡ onrecht Ἀλκιβιάδης, ὁ Alcibiades ἀρετή, ἡ deugd βία, ἡ geweld βλάβη, ἡ schade γάρ want δέσποινα, ἡ meesteres δεσπότης, ὁ heer, meester δικαστής, ὁ rechter δόξα, ἡ roem, mening δουλεύω dienen, slaaf zijn δούλη, ἡ slavin ἐλαία, ἡ olijfboom Ἐπαμεινώνδας, ὁ ἐπιθυμία, ἡ Ἑρμῆς, ὁ ἑσπέρα, ἡ ἡδονή, ἡ ἡμέρα, ἡ Ἥρα, ἡ θάλαττα, ἡ Θερμοπύλαι, αἱ Θῆβαι, αἱ κελεύω κλέπτης, ὁ Epaminondas begeerte, verlangen Hermes avond vreugde genot dag Hera zee Thermopylae Thebe bevelen dief

4 L E S κλῄω sluiten κυβερνήτης, ὁ stuurman Λεωνίδας, ὁ Leonidas λῃστής, ὁ rover λύρα, ἡ lier μέλιττα, ἡ (honing)bij μέν... δέ (weliswaar...) maar μή niet (bij een imperat.) μοῦσα, ἡ muze ναύτης, ὁ schipper νεανιᾶς, ὁ jonge man, jongen Ξέρξης, ὁ Xerxes οἰκέτης, ὁ slaaf οπλίτης, ὁ zwaargewapende οὐ, οὐκ, οὐχ niet Πελοπίδας, ὁ Pelopidas Πέρσης, ὁ πέτρα, ἡ ποιητής, ὁ πολίτης, ὁ πύλη, ἡ σκιά, ἡ Σκύθης, ὁ Σπάρτη, ἡ Pers rots dichter burger poort schaduw, schemering Scyth Sparta Σπαρτιάτης, ὁ Spartaan στρατιώτης, ὁ soldaat τοξότης, ὁ boogschutter τράπεζα, ἡ tafel φέρω brengen, dragen, halen φονεύω vermoorden φυτεύω planten Benoem en vertaal C. OEFENINGEN 1. Werkwoordsvormen λύσομεν fut. ind. act. 1p wij zullen losmaken ἔπαυσαν aor. ind. act. 3p zij deden ophouden (a) θύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen offeren ἐχόρευσα aor. ind. act. 1s ik danste (a) κελεύσεις fut. ind. act. 2s jij zult bevelen ἐδούλευσαν aor. ind. act. 3p zij dienden (a) ἐδουλεύσαμεν aor. ind. act. 3p wij dienden (a) παύσω fut. ind. act. 1s ik zal doen ophouden λύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen losmaken θῦσον aor. imp. act. 2s offer! (a) λύσειν fut. ind. act. te zullen losmaken ἐκέλευσας aor. ind. act. 2s jij beval (a)

5 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. θεραπεύσουσι fut. ind. act, 3p zij zullen verzorgen λύσατε aor. imp. act. 2p maakt los! (a) πιστεύσατε aor. imp. act. 2p vertrouwt! (a) ἐπιστεύσατε aor. ind. act. 2p jullie vertrouwden (a) χορεύσειν fut. ind. act. te zullen dansen θῦσαι aor. inf. act. offeren (a) λύσεις fut. ind. act. 2s jij zult losmaken ἐχόρευσαν aor. ind. act. 3p zij dansten (a) δουλεύσουσι fut. ind. act. 3p zij zullen slaaf zijn χόρευσον aor. imp. act. 2s dans (a) φυτεύσει fut. ind. act. 3s hij zal planten Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Ἐν τῇ θαλάττῃ πέτραι εἰσιν. 2. Ἡ δούλη ἔλουε τὴν τράπεζαν τὴν τῆς δεσποίνης. 3. Ἐκέλευε θύειν τῇ Ἀφροδίτῃ καὶ ταῖς Μούσαις. 4. Οἱ Ξέρξου στρατιῶται τοὺς Σκύθας ἐφόνευον. 5. Οἱ τοξόται ἐφόνευσαν τὸν κλέπτην. 6. Τῆς τοῦ ποιητοῦ λύρας ἄκουε, ὦ νεανία. 7. Μὴ φόνευε τὴν μέλιτταν οὐ γὰρ βλάβην φέρει. 8. Ἐν ταῖς τῶν πολιτῶν οἰκίαις οἰκέται εἰσίν. 9. Οἱ δικασταὶ παύουσι τὴν κλεπτῶν καὶ λῃστῶν ἀδικίαν. 10. Ἡ τοῦ νεανιοῦ ἀδελφὴ ἐχόρευσεν ἐν τῇ σκιᾷ. 11. Ὁ δεσπότης ἐκέλευσε τὸν οἰκέτην ἐλαίαν φυτεύειν. 12. Οἱ ναῦται οὐκ ἐπίστευον τῷ κυβερνήτῃ. 13. Οἱ μὲν Πέρσαι πίστευον τοῖς τοξόταις, οἱ δὲ Σπαρτιᾶται τοῖς ὁπλίταις. 14. Ταῖς μὲν Ἀθήναις δόξαν φέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι καὶ αἱ τέχναι, τῇ δὲ Σπάρτῃ αἱ στρατιαὶ καὶ αἱ νῖκαι. 15. Ὦ Αλκιβιάδη, δουλεύεις τῇ δόξης ἐπιθυμίᾳ. 16. Ὦ ναῦτα, θῦε τῷ τῆς θαλάττης δεσπότῃ. 17. Ἡ Λεωνίδου μάχη ἐν ταῖς Θερμοπύλαις τοῖς Σπαρτιάταις δόξαν μὲν ἔ φε ρεν, τὴν δὲ νίκην οὐ. 18. Ἑσπέρας οἱ πολῖται τὰς πύλας ἔκλῃον.

6 L E S Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ ἐθύσαμεν θύσατε καὶ τῷ Ἑρμῇ. 20. Ἀκούσατε, ὦ νεανίαι, τοῦ ποιητοῦ ἡ γὰρ τῶν ποιητῶν τέχνη ἡδονὴν φέρει. 21. Ἡ ἑσπέρα τὰς τῆς ἡμέρας ἡδονὰς καὶ λύπας παύσει. 22. Οἱ Θηβῶν στρατιῶται ἐθεράπευον τὸν Πελοπίδαν καὶ τὸν Ἐπα μει νώνδαν. 23. Χορεύετε, πολῖται εἰρήνη γάρ ἐστιν. 24. Ὁ οἰκέτης ἐν τῇ τῆς ἑσπέρας σκιᾷ τὸν δεσπότην ἐφόνευσεν. Vertaal in het Grieks 1. In de zee zijn rotsen. 2. De slavin waste de tafel van haar meesteres. 3. Hij beval te offeren aan Aphrodite en de Muzen. 4. De soldaten van Xerxes vermoordden de Scythen. 5. De boogschutters vermoordden (a) de dief. 6. Luister naar de lier van de dichter, o jongeling. 7. Vermoord de bij niet; zij brengt immers geen schade toe. 8. In de huizen van de burgers zijn slaven. 9. De rechters maken een einde aan het onrecht van dieven en rovers. 10. De zuster van de jonge man danste (a) in de schaduw. 11. De meester beval (a) zijn slaaf een olijfboom te planten. 12. De schippers vertrouwden de stuurman niet. 13. De Perzen vertrouwden op de boogschutters, maar de Spartanen op de zwaargewapenden. 14. Aan Athene brengen de wetenschappen en de kunsten roem, maar aan Sparta de legers en de overwinningen. 15. O Alcibiades, jij bent een slaaf van de begeerte naar roem. 16. O zeeman, offer aan de heer van de zee. 17. De strijd van Leonidas in Thermopylae bracht de Spartanen wel roem, maar niet de overwinning. 18. Des avonds sloten de burgers de poorten. 19. Wij offerden (a) aan Hera en aan Aphrodite; offert (a) ook aan Hermes. 20. Luistert (a), jonge mannen, naar de dichter; want de kunst van de dichters brengt genot. 21. De avond zal doen ophouden vreugde (pl.) en verdriet (pl.) van de dag.

7 1 6 L E E R B O E K G R I E K S. 22. De soldaten van Thebe vereerden Pelopidas en Epaminondas. 23. Danst, burgers, want het is vrede. 24. De slaaf vermoordde (a) in de schemering van de avond zijn meester.

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen LES 3 O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA a. Substantiva 1. Declinatie van de o-stammen De masculina (en feminina) van de o-declinatie eindigen in de nominativus singularis op -ος, de

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

LES 4 PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM VAN ΛΟΥΩ FUTURUM EN AORISTUS VAN MUTA-STAMMEN PARTIKELS VRAAGWOORDEN PRAEPOSITIES A.

LES 4 PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM VAN ΛΟΥΩ FUTURUM EN AORISTUS VAN MUTA-STAMMEN PARTIKELS VRAAGWOORDEN PRAEPOSITIES A. LES 4 PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM VAN ΛΟΥΩ FUTURUM EN AORISTUS VAN MUTA-STAMMEN PARTIKELS VRAAGWOORDEN PRAEPOSITIES A. GRAMMATICA 1. Perfectum en Plusquamperfectum Activi van λούω Indicativus perfecti

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Geachte heer, mevrouw Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus

Klassieke Olympiaden Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Klassieke Olympiaden 2016-2017 Grieks POLYKRATES taaleigen van Herodotus Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat gesproken werd aan de westkust van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een groot aantal

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

LES 5 O-STAMMEN (VERVOLG) ΑΛΛΟΣ GETALLEN PRAEPOSITIES VERBA CONTRACTA A. GRAMMATICA. 1. Vervolg tweede declinatie (o-stammen)

LES 5 O-STAMMEN (VERVOLG) ΑΛΛΟΣ GETALLEN PRAEPOSITIES VERBA CONTRACTA A. GRAMMATICA. 1. Vervolg tweede declinatie (o-stammen) LES 5 O-STAMMEN (VERVOLG) ΑΛΛΟΣ GETALLEN PRAEPOSITIES VERBA CONTRACTA A. GRAMMATICA 1. Vervolg tweede declinatie (o-stammen) Tot de tweede declinatie behoren ook enkele woorden die oorspronkelijk vóór

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

LES 9. DENTAALSTAMMEN (vervolg) FUTURUM MEDII EN AORISTUS MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de mutastammen (vervolg).

LES 9. DENTAALSTAMMEN (vervolg) FUTURUM MEDII EN AORISTUS MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de mutastammen (vervolg). LES 9 DENTAALSTAMMEN (vervolg) FUTURUM MEDII EN AORISTUS MEDII van λούω A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de mutastammen (vervolg). Dentaalstammen (vervolg) Veel neutra hebben een stam op -ματ. De verbuiging

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

LES 10. DENTAALSTAMMEN (vervolg) FUTURUM PASSIVI EN AORISTUS PASSIVI van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de mutastammen (vervolg).

LES 10. DENTAALSTAMMEN (vervolg) FUTURUM PASSIVI EN AORISTUS PASSIVI van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de mutastammen (vervolg). LES 10 DENTAALSTAMMEN (vervolg) FUTURUM PASSIVI EN AORISTUS PASSIVI van λούω Dentaalstammen (vervolg) A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de mutastammen (vervolg). Bij dentaalstammen op -ντ valt ντ voor σ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

LES 11. STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van stammen op -σ.

LES 11. STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van stammen op -σ. LES 11 STAMMEN OP Σ PERFECTUM EN PLUSQUAMPERFECTUM MEDII van λούω A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van stammen op -σ. We onderscheiden de volgende groepen: 1. Νeutra op -ος, o.a. ἔθνος, ἦθος, ἔπος (stam eindigt

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ; - Algemeen Can I withdraw money in [country] without paying fees? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land What are the fees if I use external ATMs? Μπορώ να κάνω ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het

Overzicht grammatica Kosmos voor DT Grieks Lidwoord. ὁ, ἡ, τό: de, het Lidwoord ὁ, ἡ, τό: de, het. nom. ev. ὁ ἡ τό gen. ev. τοῦ τῆς τοῦ dat. ev. τῷ τῇ τῷ acc. ev. τόν τήν τό nom. mv. οἱ αἱ τά gen. mv. τῶν τῶν τῶν dat. mv. τοῖς ταῖς τοῖς acc. mv τούς τάς τά Zelfstandig naamwoord

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

TRAUTOR. Numărul 1 Mai 2017 ISSN: X ISSN-L: X

TRAUTOR. Numărul 1 Mai 2017 ISSN: X ISSN-L: X TRAUTOR Coperta I ISSN: 2457 872X ISSN-L: 2457 872X TRAUTOR Numărul 1 Mai 2017 Revistă de traduceri literare din limba română Revue de traductions de littérature roumaine Romanian literary translation

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding.

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA Cap. 1: De voorbereiding. 1 2 Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ilias Boek XXII. De dood van Hektoor

Ilias Boek XXII. De dood van Hektoor Ilias Boek XXII De dood van Hektoor Eerste druk augustus 2009 Copyright (C) 2009 Sjaak van Hal www.penenpenseel.nl 2 Ilias XXII. De dood van Hektoor Ως οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες 2 ἠΰτε 3 νεβροὶ 4 ἱδρῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kunt u me alstublieft helpen? Παράκληση για βοήθεια Spreekt u Engels? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Spreekt u _[taal]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ik spreek geen _[taal]_.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Μῦθος Het medium wordt gebruikt om te zeggen dat het onderwerp

Μῦθος Het medium wordt gebruikt om te zeggen dat het onderwerp Μῦθος 12 12.1 Het medium 1. Sommige Griekse werkwoorden hebben niet alleen actieve en passieve vormen, maar ook schijnbaar passieve met een actieve betekenis. We noemen die vormen mediale vormen en het

Διαβάστε περισσότερα

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete? - Belangrijkste benodigdheden Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Om hulp vragen Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Vragen of iemand spreekt Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Vragen

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

Tegenwoordige tijd, 2e stam en Aoristos van enkele Griekse werkwoorden

Tegenwoordige tijd, 2e stam en Aoristos van enkele Griekse werkwoorden aankleden Tegenwoordige tijd, 2e stam en oristos aankleden aankleden ντύνω Geb. wijs ev ντύσε Geb. wijs mv ντύστε 1e ev ντύνω Θα ντύσω έντυσα 2e ev ντύνεις Θα ντύσεις έντυσες 3e ev ντύνει Θα ντύσει έντυσε

Διαβάστε περισσότερα

LES 13 ANOMALIA A. GRAMMATICA. Sommige substantiva hebben een enigszins afwijkende declinatie.

LES 13 ANOMALIA A. GRAMMATICA. Sommige substantiva hebben een enigszins afwijkende declinatie. LES 13 ANOMALIA A. GRAMMATICA Sommige substantiva hebben een enigszins afwijkende declinatie. ὁ / ἡ βοῦς rund singularis pluralis nom. βοῦς βόες gen. βοός βοῶν dat. βοΐ βουσί(ν) acc. βοῦν βοῦς voc. βοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

Over de droom of het leven van Loukianos

Over de droom of het leven van Loukianos Over de droom of het leven van Loukianos De dood van Hyakinthos Van Jean Broc -0 Pen en Penseel 00 Inhoud Inleiding.... Loukianos werk.... Over de droom of het leven van Loukianos.... Loukianos droom...

Διαβάστε περισσότερα

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden

Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden Overzicht van veel toegepaste SMD componenten & Codering van SMD weerstanden 1 Inhoud Pagina Afmetingen van veel standaard gebruikte SMD Chips...3 Pad afmetingen voor het ontwerpen van print lay out..4

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Invulgrammatica Grieks klas 3

Invulgrammatica Grieks klas 3 Naam:... Invulgrammatica Grieks klas 3 de weg naar het hoofd gaat via de hand nom.... functie onderwerp naamw. deel bijvoeglijke bepaling meewerkend voorwerp instrument/oorzaak na voorzetsels lijdend voorwerp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 18 December 2014

Council of the European Union Brussels, 18 December 2014 Council of the European Union Brussels, 18 December 2014 Interinstitutional File: 2009/0165 (COD) 16529/14 JUR 914 ASILE 37 CODEC 2438 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8942 SNELGIDS - ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Type HD8942 SNELGIDS - ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει οιανδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Type

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ. Ware vertellingen van Loukianos

ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ. Ware vertellingen van Loukianos ΑΛΗΘΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ Ware vertellingen van Loukianos 206 Ingeleid, geannoteerd en vertaald door drs. JH van Hal 2 Inhoud Inleiding.... Loukianos werk....3 3 Dialogen der doden en goden....3 Loukios of de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Geachte heer Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Geachte mevrouw Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Αγαπητέ κύριε, Αγαπητή κυρία, Geachte heer, mevrouw Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Διαβάστε περισσότερα

LOUKIANOS ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Η ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ

LOUKIANOS ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Η ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ LOUKIANOS ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Η ΥΠΕΡΝΕΦΕΛΟΣ Ingeleid, becommentariëerd en vertaald door drs. J.H.van Hal. drs. J.H. van Hal 06 Inhoud LOUKIANOS... Inleiding.... 5 Loukianos werk.... 6 Ikaromenippos of Menippos

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Περεγρίνου τελευτής

Περί της Περεγρίνου τελευτής Περί της Περεγρίνου τελευτής Ingeleid, becommentariëerd en vertaald door drs. J.H.van Hal. 2 3 drs. J.H. van Hal 206 Inhoud Inleiding.... 9 4 Het levenseinde van Peregrinos... 2. Peregrinos en zijn opmerkelijke

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. Κάρτες ερωτήσεων Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε τις κάρτες ερωτήσεων. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες από τις εμπειρίες μας μαζί σας. 1. Πρώτα αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν για περίπου δέκα λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 19

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 19 LAGAN GR NL HGC3K ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR BARMHÄRTIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ GENK

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ GENK ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ GENK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2014 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 01 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ... 9,30-12,00 π.μ

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes, Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

I,1 r. 1 Περσέων Β2 ὁ λόγιος, historicus, geschiedkundige οἱ Φοίνικες, Φοινίκων Phoeniciërs r Wat de Perzen zeggen staat in aci.

I,1 r. 1 Περσέων Β2 ὁ λόγιος, historicus, geschiedkundige οἱ Φοίνικες, Φοινίκων Phoeniciërs r Wat de Perzen zeggen staat in aci. I,1 r. 1 Περσέων Β2 ὁ λόγιος, historicus, geschiedkundige οἱ Φοίνικες, Φοινίκων Phoeniciërs r. 2-19 Wat de Perzen zeggen staat in aci. διαφορῆς A1 ἡ διαφορή meningsverschil, strijd θάλασσης A2 ἡ Ἐρυθρὴ

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα