LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van masculiene a-stammen SINGULARIS"

Transcript

1 LES 2 MASCULINA VAN DE A-DECLINATIE IMPERFECTUM EN AORISTUS VAN ΛΟΥΩ A. GRAMMATICA 1. Declinatie van masculiene a-stammen burger jonge man SINGULARIS nominativus πολίτης νεανίας genitivus πολίτου νεανίου dativus πολίτῃ νεανίᾳ accusativus πολίτην νεανίαν vocativus πολῖτα νεανία PLURALIS nominat./voc. πολῖται νεανίαι genitivus πολιτῶν νεανιῶν dativus πολίταις νεανίαις accusativus πολίτας νεανίας Opmerkingen: 1. De masculina van de a-declinatie verschillen alleen in nominativus en genitivus van de feminina. 2. De vocativus singularis is gelijk aan de nominativus singularis met weglating van de -ς, echter bij woorden op -της en volksnamen op -ης eindigt de vocativus sing. op -α: ὁ πολίτης, voc.sing. ὦ πολῖτα; ὁ Πέρσης, voc.sing. ὦ Πέρσα) 3. Veel eigennamen op -ας hebben een genitivus op -α: ὁ Βοῤῥᾶς Boreas, gen.sing. τοῦ Βοῤῥᾶ; ὁ Ἁννιβᾶς Hannibal, gen.sing. τοῦ Ἁννιβᾶ. (z.g.n. Dorische genitivus).

2 L E S Imperfectum en aoristus van λούω Indicativus imperfecti ἔλουον ik waste, was bezig met wassen ἔλουες jij waste, enz. ἔλουε(ν) hij (zij, het) waste ἐλούομεν wij wasten ἐλούετε jullie wasten ἔλουον zij wasten ἔλουσα ἔλουσας ἔλουσε(ν) ἐλούσαμεν ἐλούσατε ἔλουσαν Indicativus aoristi ik waste (a) jij waste (a) hij (zij, het) waste (a) wij wasten (a) jullie wasten (a) zij wasten (a) λοῦσον λούσατε Imperativus aoristi was! (a) wast! (a) λοῦσαι Infinitivus aoristi (te) wassen (a) λοῦσας Participium aoristi wassend (a), gewassen hebbend (a)

3 1 2 L E E R B O E K G R I E K S. Opmerkingen: 1. Het imperfectum dient om een handeling weer te geven die zich herhaaldelijk of gewoonlijk of bij voortduring in het verleden heeft afgespeeld. ἐλούομεν zou eigenlijk moeten worden vertaald met wij waren aan het wassen. Uitsluitend voor het gemak en in de context van dit leerboek vertalen wij doorgaans wij wasten. De indicativus aoristi duidt op een handeling in het verleden zonder aandacht voor de vraag of de handeling eenmaal of bij herhaling of bij voortduring plaatsvond. ἐλούσαμεν vertalen we net als het imperfectum ἐλούομεν met wij wasten. Maar om te laten zien dat we ons rekenschap hebben gegeven van het tempus schrijven we voorlopig achter elke vertaling van een aoristus-vorm (a). 2. Het voorvoegsel ἐ- voor de vormen van de indicativus imperfecti en indicativus aoristi geeft aan dat we met een handeling in het verleden te maken hebben. Dit voorvoegsel ἐ- heet augment of voluit augmentum syllabicum. Verbaalvormen van de aoristus zonder dit augment, zoals de imperativus aoristi en de indicativus aoristi missen tijdsaanduidend karakter. λοῦσαι betekent domweg wassen, terwijl λούειν eigenlijk betekent bezig zijn met wassen. We zullen voorlopig zowel λούειν als λοῦσαι vertalen met wassen en zetten er in geval van een aoristus (a) achter om te laten zien dat we ons van het tempus bewust zijn. B. VOCABULARIUM ἀδικία, ἡ onrecht Ἀλκιβιάδης, ὁ Alcibiades ἀρετή, ἡ deugd βία, ἡ geweld βλάβη, ἡ schade γάρ want δέσποινα, ἡ meesteres δεσπότης, ὁ heer, meester δικαστής, ὁ rechter δόξα, ἡ roem, mening δουλεύω dienen, slaaf zijn δούλη, ἡ slavin ἐλαία, ἡ olijfboom Ἐπαμεινώνδας, ὁ ἐπιθυμία, ἡ Ἑρμῆς, ὁ ἑσπέρα, ἡ ἡδονή, ἡ ἡμέρα, ἡ Ἥρα, ἡ θάλαττα, ἡ Θερμοπύλαι, αἱ Θῆβαι, αἱ κελεύω κλέπτης, ὁ Epaminondas begeerte, verlangen Hermes avond vreugde genot dag Hera zee Thermopylae Thebe bevelen dief

4 L E S κλῄω sluiten κυβερνήτης, ὁ stuurman Λεωνίδας, ὁ Leonidas λῃστής, ὁ rover λύρα, ἡ lier μέλιττα, ἡ (honing)bij μέν... δέ (weliswaar...) maar μή niet (bij een imperat.) μοῦσα, ἡ muze ναύτης, ὁ schipper νεανιᾶς, ὁ jonge man, jongen Ξέρξης, ὁ Xerxes οἰκέτης, ὁ slaaf οπλίτης, ὁ zwaargewapende οὐ, οὐκ, οὐχ niet Πελοπίδας, ὁ Pelopidas Πέρσης, ὁ πέτρα, ἡ ποιητής, ὁ πολίτης, ὁ πύλη, ἡ σκιά, ἡ Σκύθης, ὁ Σπάρτη, ἡ Pers rots dichter burger poort schaduw, schemering Scyth Sparta Σπαρτιάτης, ὁ Spartaan στρατιώτης, ὁ soldaat τοξότης, ὁ boogschutter τράπεζα, ἡ tafel φέρω brengen, dragen, halen φονεύω vermoorden φυτεύω planten Benoem en vertaal C. OEFENINGEN 1. Werkwoordsvormen λύσομεν fut. ind. act. 1p wij zullen losmaken ἔπαυσαν aor. ind. act. 3p zij deden ophouden (a) θύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen offeren ἐχόρευσα aor. ind. act. 1s ik danste (a) κελεύσεις fut. ind. act. 2s jij zult bevelen ἐδούλευσαν aor. ind. act. 3p zij dienden (a) ἐδουλεύσαμεν aor. ind. act. 3p wij dienden (a) παύσω fut. ind. act. 1s ik zal doen ophouden λύσετε fut. ind. act. 2p jullie zullen losmaken θῦσον aor. imp. act. 2s offer! (a) λύσειν fut. ind. act. te zullen losmaken ἐκέλευσας aor. ind. act. 2s jij beval (a)

5 1 4 L E E R B O E K G R I E K S. θεραπεύσουσι fut. ind. act, 3p zij zullen verzorgen λύσατε aor. imp. act. 2p maakt los! (a) πιστεύσατε aor. imp. act. 2p vertrouwt! (a) ἐπιστεύσατε aor. ind. act. 2p jullie vertrouwden (a) χορεύσειν fut. ind. act. te zullen dansen θῦσαι aor. inf. act. offeren (a) λύσεις fut. ind. act. 2s jij zult losmaken ἐχόρευσαν aor. ind. act. 3p zij dansten (a) δουλεύσουσι fut. ind. act. 3p zij zullen slaaf zijn χόρευσον aor. imp. act. 2s dans (a) φυτεύσει fut. ind. act. 3s hij zal planten Vertaal in het Nederlands 2. Thema s 1. Ἐν τῇ θαλάττῃ πέτραι εἰσιν. 2. Ἡ δούλη ἔλουε τὴν τράπεζαν τὴν τῆς δεσποίνης. 3. Ἐκέλευε θύειν τῇ Ἀφροδίτῃ καὶ ταῖς Μούσαις. 4. Οἱ Ξέρξου στρατιῶται τοὺς Σκύθας ἐφόνευον. 5. Οἱ τοξόται ἐφόνευσαν τὸν κλέπτην. 6. Τῆς τοῦ ποιητοῦ λύρας ἄκουε, ὦ νεανία. 7. Μὴ φόνευε τὴν μέλιτταν οὐ γὰρ βλάβην φέρει. 8. Ἐν ταῖς τῶν πολιτῶν οἰκίαις οἰκέται εἰσίν. 9. Οἱ δικασταὶ παύουσι τὴν κλεπτῶν καὶ λῃστῶν ἀδικίαν. 10. Ἡ τοῦ νεανιοῦ ἀδελφὴ ἐχόρευσεν ἐν τῇ σκιᾷ. 11. Ὁ δεσπότης ἐκέλευσε τὸν οἰκέτην ἐλαίαν φυτεύειν. 12. Οἱ ναῦται οὐκ ἐπίστευον τῷ κυβερνήτῃ. 13. Οἱ μὲν Πέρσαι πίστευον τοῖς τοξόταις, οἱ δὲ Σπαρτιᾶται τοῖς ὁπλίταις. 14. Ταῖς μὲν Ἀθήναις δόξαν φέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι καὶ αἱ τέχναι, τῇ δὲ Σπάρτῃ αἱ στρατιαὶ καὶ αἱ νῖκαι. 15. Ὦ Αλκιβιάδη, δουλεύεις τῇ δόξης ἐπιθυμίᾳ. 16. Ὦ ναῦτα, θῦε τῷ τῆς θαλάττης δεσπότῃ. 17. Ἡ Λεωνίδου μάχη ἐν ταῖς Θερμοπύλαις τοῖς Σπαρτιάταις δόξαν μὲν ἔ φε ρεν, τὴν δὲ νίκην οὐ. 18. Ἑσπέρας οἱ πολῖται τὰς πύλας ἔκλῃον.

6 L E S Τῇ Ἥρᾳ καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ ἐθύσαμεν θύσατε καὶ τῷ Ἑρμῇ. 20. Ἀκούσατε, ὦ νεανίαι, τοῦ ποιητοῦ ἡ γὰρ τῶν ποιητῶν τέχνη ἡδονὴν φέρει. 21. Ἡ ἑσπέρα τὰς τῆς ἡμέρας ἡδονὰς καὶ λύπας παύσει. 22. Οἱ Θηβῶν στρατιῶται ἐθεράπευον τὸν Πελοπίδαν καὶ τὸν Ἐπα μει νώνδαν. 23. Χορεύετε, πολῖται εἰρήνη γάρ ἐστιν. 24. Ὁ οἰκέτης ἐν τῇ τῆς ἑσπέρας σκιᾷ τὸν δεσπότην ἐφόνευσεν. Vertaal in het Grieks 1. In de zee zijn rotsen. 2. De slavin waste de tafel van haar meesteres. 3. Hij beval te offeren aan Aphrodite en de Muzen. 4. De soldaten van Xerxes vermoordden de Scythen. 5. De boogschutters vermoordden (a) de dief. 6. Luister naar de lier van de dichter, o jongeling. 7. Vermoord de bij niet; zij brengt immers geen schade toe. 8. In de huizen van de burgers zijn slaven. 9. De rechters maken een einde aan het onrecht van dieven en rovers. 10. De zuster van de jonge man danste (a) in de schaduw. 11. De meester beval (a) zijn slaaf een olijfboom te planten. 12. De schippers vertrouwden de stuurman niet. 13. De Perzen vertrouwden op de boogschutters, maar de Spartanen op de zwaargewapenden. 14. Aan Athene brengen de wetenschappen en de kunsten roem, maar aan Sparta de legers en de overwinningen. 15. O Alcibiades, jij bent een slaaf van de begeerte naar roem. 16. O zeeman, offer aan de heer van de zee. 17. De strijd van Leonidas in Thermopylae bracht de Spartanen wel roem, maar niet de overwinning. 18. Des avonds sloten de burgers de poorten. 19. Wij offerden (a) aan Hera en aan Aphrodite; offert (a) ook aan Hermes. 20. Luistert (a), jonge mannen, naar de dichter; want de kunst van de dichters brengt genot. 21. De avond zal doen ophouden vreugde (pl.) en verdriet (pl.) van de dag.

7 1 6 L E E R B O E K G R I E K S. 22. De soldaten van Thebe vereerden Pelopidas en Epaminondas. 23. Danst, burgers, want het is vrede. 24. De slaaf vermoordde (a) in de schemering van de avond zijn meester.

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen

LES 3. O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA. 1. Declinatie van de o-stammen LES 3 O-DECLINATIE PRONOMEN DEMONSTRATIVUM ὅδε A. GRAMMATICA a. Substantiva 1. Declinatie van de o-stammen De masculina (en feminina) van de o-declinatie eindigen in de nominativus singularis op -ος, de

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie

MOUSEION MOY EION. Wijzigingen in de derde editie MOUSEION MOY EION Wijzigingen in de derde editie Dit document bevat een volledige lijst van de wijzigingen in de derde editie van de cursus Mouseion (2013), ten opzichte van de tweede editie van 2010.

Διαβάστε περισσότερα

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι

PROLOOG ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 49 Ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 50 Φοίβη Κλυταιμήστρα τ, ἐμὴ ξυνάορος, Ἑλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ ὠλβισμένοι IPHIGENEIA IN AULIS GRIEKSE TEKST PROLOOG Het is ochtend in de havenplaats Aulis. Agamemnon en Menelaos hebben de Griekse legers en vloten verzameld om naar Troje te varen om Helena, de vrouw van Menelaos,

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Invulgrammatica Grieks klas 3

Invulgrammatica Grieks klas 3 Naam:... Invulgrammatica Grieks klas 3 de weg naar het hoofd gaat via de hand nom.... functie onderwerp naamw. deel bijvoeglijke bepaling meewerkend voorwerp instrument/oorzaak na voorzetsels lijdend voorwerp

Διαβάστε περισσότερα

Ilias Boek XXII. De dood van Hektoor

Ilias Boek XXII. De dood van Hektoor Ilias Boek XXII De dood van Hektoor Eerste druk augustus 2009 Copyright (C) 2009 Sjaak van Hal www.penenpenseel.nl 2 Ilias XXII. De dood van Hektoor Ως οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες 2 ἠΰτε 3 νεβροὶ 4 ἱδρῶ

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding.

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA. Cap. 1: De voorbereiding. ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α VAN SARDES TOT CUNAXA Cap. 1: De voorbereiding. 1 2 Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ

ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. de walkuren PAULO COELHO PAULO COELHO. livanis ΛΙΒΑΝΗΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ PAULO COELHO ΛΙΒΑΝΗΣ de walkuren PAULO COELHO livanis Ο ήρωας των Βαλκυριών είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει ένα όνειρο: να πάει στην έρηµο Μοχάβη για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Euripides. De Elektra

Euripides. De Elektra Euripides De Elektra 1 Copyright (C) 2014 drs.j.h. van Hal Ingeleid, becommentarieerd en vertaald door drs. J.H. van Hal 2 Inhoud Euripides... 1 De Elektra... 1 I. INLEIDING... 5 I.1 De Tragedie... 5 I.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ GENK

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ GENK ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ GENK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2014 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 01 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ... 9,30-12,00 π.μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA Alleen de strijd om op de top te komen, is reeds voldoende om het hart van een mens met geluk te vervullen. Beschouw Sisyfus maar als een gelukkig mens Albert Camus THALASSA een leerboek Grieks BASISGRAMMATICA

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur 19 99 Tekstboekje 900011 11 Begin Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon. 121 122 123 124 125

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡί ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡί ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 4527 Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011 3705 Αριθμός 3938 Ο ΠΕΡί ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορίκά με τον Ashley Stephen Culling, Sawakis

Διαβάστε περισσότερα

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE

GRAMMATICAAL OVERZICHTJE GRAMMATICAAL OVERZICHTJE VAN HET MINIMUMPAKKET VOOR DE DRIE-URENCURSUS HOOFDSTUKKEN 1-17 versie 15/08/2014 Grammaticaal overzichtje pag. 1 Grammaticaal overzichtje pag. 2 1. HET BEPAALD LIDWOORD mv. m.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz

ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz Overzicht persoonlijk voornaamwoord ἐγώ ik ζύ je/jij - hij/zij/het 1 e persoon 2 e persoon 3 e persoon mnl vrl onz enkelvoud ἐγώ - ζύ - - - - gen ἐμοῦ μου ζοῦ ζου αὐηοῦ αὐηῆς αὐηοῦ dat ἐμοί μοι ζοί ζοι

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ιταλικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ιταλικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita.

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM. Lumea SC1997

4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM. Lumea SC1997 4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM Lumea SC1997 2a 3 10 9 6 4 5 1 2b 11 12 4 5 8 7 14 15 13 English 5 Nederlands 19 Français 35 Deutsch 51 Italiano 67 Ελληνικα 83 English 5 Welcome

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης

- Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης. - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης Τα θέματά μας είναι : - Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και Εθνική Ελλάδος. Νικηφόρος Γκολέμης - Το διάστημα Γιώργος Τριγώνης - Ολυμπιακή Φλόγα Νίκος Βισβάρδης - ιάστημα Νατάσα & Θοδώρης - Το σώμα του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Summary. English Summary. Nederlandse samenvatting. Περίληψη στα ελληνικά

Summary. English Summary. Nederlandse samenvatting. Περίληψη στα ελληνικά Summary English Summary Nederlandse samenvatting Περίληψη στα ελληνικά 206 English Summary The objective of the research described in this thesis was to develop an animal model for schizophrenia in order

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCA 735. Important information, 2-3 Instruction manual TUMBLE DRYER Contents Important information, 2-3 EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,17 NL Nederlands,33 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation Electrical connections

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik

τὸ ἆθλον ἆθλον ἄθλου prijs (beloning) ὁ/ αἴξ αἶγα αἰγός geit, sik Vocabularium Grieks Naamwoorden L Nom. Acc. Enk Gen. Enk Uitleg Vertaling w. Enk ὁ ἄγγελο ἄγγελον ἀγγέλου bode ἡ ἀγορά ἀγοράν ἀγορᾶ markt ὁ ἀγών ἀγῶνα ἀγῶνο wedstrijd, strijd, proces ὁ ἀδελφό ἀδελφόν ἀδελφοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 22 ES 43 EL 64

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 22 ES 43 EL 64 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 22 ES 43 EL 64 WatchBP Home S makes screening for AFIB and hypertension simple and convenient. Instruction Manual EN

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 STEAM IRON 5SAETY MO B 80xx AEG IU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 Anleitung...3 14 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα