ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007-2013 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ"

Transcript

1 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Εςπωπαϊκή Ένωζη Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ «Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ» ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟ: Γ ΜΕΡΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

2 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΥΕΔΙΑ ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ - 20 ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΠΕΙΡΟ

3 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» σέδια δπάζηρ 1 ος ζηόσος Απίθμηζη ηόσοι Άξονερ - Δπάζειρ 1. Ππάζινη οικονομία ζε δπάζη: ενέπγεια, επισειπημαηικόηηηα, καηανάλωζη, αζηικέρ παπεμβάζειρ Επηρεηξείηαη ε εθθίλεζε λέσλ ή ε ελίζρπζε ππαξρνπζώλ δξαζηεξηνηήησλ πξάζηλεο νηθνλνκίαο ζηνπο ηνκείο θιεηδηά, ήηνη ζηελ ελέξγεηα, ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηνλ αζηηθό ρώξν. Η πξάζηλε νηθνλνκία δνκείηαη γύξσ από ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαη ηνπ ζπλεπαγόκελνπ νθέινπο θαη θόζηνπο ζηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ή θαηαλαιώλνληαη επεξεάδνληαο ηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ Πξάζηλε ελέξγεηα Δλίζρπζε έξγσλ ΑΠΔ κε πξφηππν επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ Δλζάξξπλζε ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο 1.2. Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα Σηξνθή ζηελ πξάζηλε επηρείξεζε κε ηελ ελζάξξπλζε θξίζηκσλ επελδχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ Δλζάξξπλζε λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε θιάδνπο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο 1.3. Πξάζηλε θαηαλάιωζε Πξνψζεζε πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ ζηηο Υπεξεζίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο Δλζάξξπλζε ζηηο επηινγέο πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ αγνξάο Β2Β γηα ηελ πξνβνιή θαη εηαηξηθή αγνξά πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 1.4. Πξάζηλεο γεηηνληέο Αλαπιάζεηο πξαζίλνπ Πξνψζεζε δξάζεσλ ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο Δλίζρπζε πξάζηλεο πνιενδνκίαο ζε λέεο αλαπηχμεηο

4 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» σέδια δπάζηρ 2 ος ζηόσος Απίθμηζη ηόσοι Άξονερ - Δπάζειρ 2. Αειθόπορ αξιοποίηζη ηος θςζικού κεθαλαίος Η ραξαθηεξίδεηαη από πνιύ κεγάιε πνηθηιία θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θπξίσο αγξνηηθώλ, δαζηθώλ, πγξνηνπηθώλ θαη ζαιάζζησλ, ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πξντόληα ζεκειηώδε γηα ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Η αμία απηώλ ησλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ είλαη ζεκαληηθή, όπσο θαη ην θόζηνο από ηελ απώιεηα ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ή ηεο νηθνζπζηεκηθήο επξσζηίαο. Σην πιαίζην απηό, ην πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεηαη σο αλαπηπμηαθό απόζεκα θαη επηρεηξείηαη ε αεηθόξνο αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ Αλαγλώξηζε, ραξηνγξάθεζε θαη απνηίκεζε ππεξεζηώλ νηθνζπζηήκαηνο Αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Δθηίκεζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, ηνπ θφζηνπο ππνβάζκηζεο θαη ηνπ νθέινπο βειηίσζήο ηνπο 2.2. Τόλωζε νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζία βηνπνηθηιόηεηαο Δλζάξξπλζε δξάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο αληηπξνζσπεπηηθψλ ή ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ Υπνβνήζεζε εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Δλίζρπζε πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Υπεξεζηψλ Απηνδηνίθεζεο θαη Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πξαθηηθψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα 2.3. Έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηόκωλ θπζηθώλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ απφ θπζηθέο χιεο ζε ηνκείο-θιεηδηά, φπσο ε θαξκαθνινγία, ε θνζκεηηθή θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηλνηφκν αμηνπνίεζε ή ηφλσζε ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, ζε δεηήκαηα φπσο ε επεμεξγαζία απνβιήησλ, o εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηναέξηα 2.4. Απνδνηηθή αμηνπνίεζε θπζηθώλ πόξωλ Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ Δλζάξξπλζε έξγσλ απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο λεξνχ Πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε δαζψλ Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ

5 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» σέδια δπάζηρ 3 ος ζηόσος Απίθμηζη ηόσοι Άξονερ - Δπάζειρ 3. Ενζωμάηωζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ διάζηαζηρ ζηοςρ κύπιοςρ παπαγωγικούρ ηομείρ Η ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνπο θύξηνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο είλαη εθηθηό λα απνηειέζεη θαηαιύηε αλαπηπμηαθώλ σζήζεσλ, πξνο ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηεο απμεκέλεο ειθπζηηθόηεηαο θαη ηεο κεγαιύηεξεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Αεηθόξνο γεωξγία Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αγξνηηθήο αλαγέλλεζεο κε έκθαζε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξντφλησλ Δλζάξξπλζε βηνθαιιηέξγεηαο, κε ηελ ελίζρπζε πηζηνπνηήζεσλ, δξάζεσλ πξνβνιήο θαη ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ Δκπινπηηζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ κε λέα είδε πνπ παξνπζηάδνπλ επνίσλεο πξννπηηθέο θαη κε λέεο πνηθηιίεο ησλ ήδε θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ Δλίζρπζε λέσλ βηνθαιιηεξγεηψλ 3.2. Πξάζηλε δηάζηαζε ζηε δωηθή παξαγωγή Πξάζηλε θηελνηξνθία, κε ελίζρπζε πηζηνπνηήζεσλ, δξάζεσλ πξνβνιήο θαη ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ Πξάζηλε πηελνηξνθία, κε ελίζρπζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ γηα ηε κεηάβαζε πθηζηάκελσλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ ζε βηνινγηθέο Πξάζηλε αιηεία, κε ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ εθαξκνγήο ηεο λέσλ θαλνληζκψλ, πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ ηρζπνηφπσλ θαη εηζαγσγήο πξάζηλσλ επηινγψλ ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα 3.3. Η νξζή δαζηθή δηαρείξηζε ωο ζπγθξηηηθό αλαπηπμηαθό πιενλέθηεκα Αλάδεημε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο δαζψλ σο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, κε ελίζρπζε δξάζεσλ πηζηνπνίεζεο Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ θιάδσλ πξντφλησλ μχινπ γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αγαζά απφ δάζε νξζήο δηαρείξηζεο 3.4. Πξάζηλνο ηνπξηζκόο Αλάπηπμε νηθνηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ Γξάζεηο θαηάξηηζεο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ πξάζηλνπ ηνπξηζκνχ

6 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ»- αναγκαιόηηηα ςποζηήπιξηρ δπάζεων οπγάνωζηρ και παπακολούθηζηρ Απίθμηζη ηόσορ Άξονερ - Δπάζειρ 4. Τποζηήπιξη εθαπμογήρ Επισειπηζιακού σεδίος Οξηδόληηα ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηξεηο ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ Οξγαλωηηθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ Ψεθηαθή ππνδνκή δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο Υπνζηήξημε ελεξγεηψλ εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο Υπνζηήξημε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο 4.2. Παξαθνινύζεζε εθαξκνγήο Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ Πξνεηνηκαζία πιηθνχ παξαθνινχζεζεο Σπιινγή δεδνκέλσλ Δπεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ Δηάξζξωζε ζηόρνπ αμόλωλ δξάζεωλ γηα ηελ Υπνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ

7 Κόζηορ ςλοποίηζηρ ηος Επισειπηζιακού σεδίος για ηην Ππάζινη Ανάπηςξη

8 Γηαζέζηκα Δξγαιεία & Μεραληζκνί Σηήξημεο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε (ΔΠΠΔΡΑΑ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» (ΠΑΑ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (ΔΠΑΛ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο- Ηπείξνπ (ΔΠ Θ-Σ-Η) Πξάζηλν Σακείν (Ν. 3889/2010, ΦΔΚ Ά 182) Νένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο (Ν. 3908/2011, ΦΔΚ Ά8) Πξφγξακκα Αλαπηπμηαθψλ Παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πξαγκαηηθή Οηθνλνκία, ΤΠΔΚΑ Ινχιηνο 2010

9 Πξνυπνινγηζκφο Δ.Σ. πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 600 εκ. Μέζνο ξπζκφο επελδχζεσλ: 150 εκ. ετησίως Δλαιιαθηηθά: πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 400 εκ. Μέζνο ξπζκφο επελδχζεσλ: 100 εκ. ετησίως

10 Σίηινο έξγνπ: Δθαξκνγέο αμηνπνίεζεο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ζε θηίξηα Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πηινηηθέο εθαξκνγέο ζε δεκφζηα θηίξηα κε αμηνπνίεζε αβαζνχο γεσζεξκίαο κέζσ ρξήζεο γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Δθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ: Γηαζθαιηζκέλε Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Δλίζρπζε έξγσλ ΑΠΔ κε πξφηππν επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα» ε ζθνπηκφηεηα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη κε ηε δηάρπζε πξσηνβνπιηψλ πξάζηλεο αλάπηπμεο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξεο νκάδεο θνηλνχ & ελδηαθεξφκελσλ.

11 Σίηινο έξγνπ: Δγθαηαζηάζεηο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο γεσξγηθήο ή δαζνθνκηθήο πξνέιεπζεο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Δθηθηφηεηα δξάζεο: Γηαζθαιηζκέλε Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ», ε ζθνπηκφηεηαο ηεο νπνίαο, ζπλδέεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο έλαληη ηεο θεληξηθήο παξαγσγήο ηεο. Καζαξφο ηξφπνο παξαγσγήο εμνηθνλφκεζε (ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ κεηαθνξάο) αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηνπηθήο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο.

12 Σίηινο έξγνπ: Αμηνπνίεζε βηναεξίνπ απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ή ππνιεηκκάησλ δσηθήο πξνέιεπζεο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ», ε ζθνπηκφηεηαο ηεο νπνίαο, ζπλδέεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο έλαληη ηεο θεληξηθήο παξαγσγήο ηεο

13 Σίηινο έξγνπ: Κεληξηθέο κνλάδεο βηναμηνπνίεζεο αγξνβηνκεραληθψλ απνβιήησλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ: Αλάπηπμε κίαο ή/θαη δχν θεληξηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ λα δέρνληαη επνρηθά δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο: (α) βηνυδξνγφλνπ, (β) βηαεξίνπ θαη (γ) απ επζείαο ειεθηξηθή ελέξγεηα Μία ηέηνηα κνλάδα ζα επηηπγράλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ (πδξνγφλνπ θαη κεζαλίνπ). Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ», ε ζθνπηκφηεηαο ηεο νπνίαο, ζπλδέεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο έλαληη θεληξηθήο παξαγσγήο ηεο.

14 Σίηινο έξγνπ: Αληηθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο κε ΗΘΤΑ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δλίζρπζε πξσηνβνπιηψλ αληηθαηάζηαζεο πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ κε ΗΘΤΑ. Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Σφλσζε ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο», ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε θαηλνκέλσλ ζπλέξγεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηα θηίξηα κηαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο επζηάζεηα δηθηχνπ κείσζε αηρκψλ δήηεζεο, απνθπγή black-outs κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ.

15 Σίηινο έξγνπ: Σειεζεξκάλζεηο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Αμηνπνίεζε ηνπ ζεξκηθνχ πιενλάζκαηνο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε γεηηνληθψλ θαηνηθηψλ, γξαθείσλ ή μελνδνρείσλ. Παξαγσγηθέο κνλάδεο έζνδα απφ ηελ δηάζεζε ζεξκφηεηαο ζε γείηνλεο Γεηηνληθέο θαηνηθίεο ή μελνδνρεία θζελφηεξε ζέξκαλζε ή/θαη ςχμε. Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Σφλσζε ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο».

16 Σίηινο έξγνπ: Πξάζηλα ζρνιεία Πξάζηλεο ζηάζεηο ζηα αζηηθά κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Πξάζηλα ζρνιεία: Κάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ΑΠΔ - Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε πξφηππν ηξφπν Πξάζηλεο ζηάζεηο ζηα αζηηθά κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο: Κάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ θσηνβνιηατθέο επηθάλεηεο Παξνρή ειεθηξηζκνχ ζην δεκνηηθφ δίθηπν θσηηζκνχ. Δθηθηφηεηα δηαζθαιηζκέλε (εμεηδηθεχνληαη ζε επίπεδν γεηηνλίαο πξσηνβνπιίεο απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ελέξγεηαο)

17 Σίηινο έξγνπ: Πξάζηλε πνιενδνκία Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (9 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πξάζηλε θηηξηνδνκία - Πξάζηλε πνιενδνκία αγνξά αθηλήησλ ελεξγεηαθφ & πεξηβαιινληηθφ φθεινο Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Δλίζρπζε πξάζηλεο πνιενδνκίαο ζε λέεο αλαπηχμεηο», ζηξνθή ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο.

18 Σίηινο έξγνπ: Δλίζρπζε εξεπλψλ αμηνπνίεζε θπζηθψλ πξντφλησλ & εθαξκνζκέλε νηθνινγία Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (59 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: «Έξεπλα & αλάπηπμε θαηλνηφπσλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ», ζχδεπμε θαηλνηνκίαο & πεξηβάιινληνο ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (α) Καηλνηφκα πξντφληα απφ θπζηθέο χιεο ζε ηνκείο-θιεηδηά: θαξκαθνινγία - θνζκεηηθή - αγξνηηθή παξαγσγή, (β) Αμηνπνίεζεο ή ηφλσζεο ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο ζε δεηήκαηα: επεμεξγαζία απνβιήησλ- εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο - παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηναέξηα. Παξάδεηγκα ππάξρνπζαο πξαθηηθήο: Δξγνζηάζην ησλ Ηπεηξσηηθψλ Πξσηετλψλ Α.Δ.: απνκφλσζε πξσηετλψλ απφ νξξφ γάιαθηνο πςειή δηαηξνθηθή αμία

19 Σίηινο έξγνπ: Δλίζρπζε επελδχζεσλ απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: «Δλζάξξπλζε έξγσλ απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο λεξνχ»: Βειηηψζεηο & επεθηάζεηο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ - Έξγα απνηειεζκαηηθήο, ειεγρφκελεο & ηζνξξνπεκέλεο δηαλνκήο λεξνχ ζηηο θαιιηέξγεηεο θ.ιπ. ηφρνο ηνπ έξγνπ: βηψζηκή δηαρείξηζή Έκπξαθηε πξνζηαζία θ. πφξνπ (λεξνχ)

20 Σίηινο έξγνπ: Πξνψζεζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ ΔΔΛ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δπξεία εθαξκνγή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο: γεσξγηθή ρξήζε (άξδεπζε), ηξνθνδφηεζε ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε, θαη βηνκεραληθή ρξήζε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Άκεζε εθθίλεζε εθαξκνγψλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κε ηελ ππνζηήξημε έληαμεο ζρεηηθψλ έξγσλ ζε θαηάιιειν ΔΠ.

21 Σίηινο έξγνπ: Γαζηθή ραξηνγξάθηζε Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (15 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Σφλσζε ζεζκηθήο ζσξάθηζεο δαζψλ - δαζηθή ραξηνγξάθεζε Δθηθηφηεηα έξγνπ: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθφ κέζν - Τπνβνήζεζε έξγνπ αξκφδησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ. Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε δαζψλ»

22 Σίηινο έξγνπ: Έξγα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (21 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ: Αληηπιεκκπξηθά έξγα - ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκχξσλ - Έξεπλα θαη δεηγκαηνιεπηηθέο αλαιχζεηο γηα ελδείμεηο αιάησζεο παξαγσγηθψλ εδαθψλ - Υαξηνγξάθεζε, παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ληηξνξχπαλζεο Δμνκάιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ πιεκκχξεο Έγθαηξε αλαγλψξηζε επεξρφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ: εξεκνπνίεζε εδαθψλ - αιάησζε - ληηξνξχπαλζε.

23 Σίηινο έξγνπ: Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αγξνηηθήο αλαγέλλεζεο & εκπινπηηζκφο θαιιηεξγεηψλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (29 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: ζπλνιηθή ηφλσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ ζηελ Ήπεηξν, σο ηφπνπ δηαβίσζεο θαη παξαγσγήο. Δληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ηνπ άμνλα: Αεηθφξνο γεσξγία α) παξεκβάζεηο αλαγέλλεζεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ & β) εκπινπηηζκφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ (λέα είδε, βειηησκέλεο πνηθηιίεο) Δθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Να ζέζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο Ηπείξνπ ζε ηξνρηά πξάζηλεο αλάπηπμεο

24 Σίηινο έξγνπ: Πξνβνιή βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Ηπείξνπ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (35 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δλέξγεηεο πξνβνιήο - παξαδφζεηο Ηπείξνπ Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Δλζάξξπλζε βηνθαιιηέξγεηαο, κε ηελ ελίζρπζε πηζηνπνηήζεσλ, δξάζεσλ πξνβνιήο, ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ θαη λέσλ βηνθαιιηεξγεηψλ» Δθηθηφηεηα ηεο δξάζεο: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Πξνβνιή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο Ηπείξνπ, σθειψληαο εμίζνπ παιαηνχο θαη λένπο βηνθαιιηεξγεηέο.

25 Σίηινο έξγνπ: Δλζάξξπλζε ηεο κεηαηξνπήο ζπκβαηψλ κνλάδσλ ζε βηνινγηθέο ή ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, ζηελ πηελνηξνθία θαη ζηελ ελζηαπιηζκέλε θηελνηξνθία Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (56 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δλέξγεηεο πηζηνπνίεζεο - πξνβνιήο ηνπηθψλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο & πηελνηξνθίαο - ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο, ελεκέξσζεο εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ, ςεθηαθήο νξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ - δηαδηθηπαθήο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: «Πξάζηλε δηάζηαζε ζηε δσηθή παξαγσγή» (α) Τπνζηήξημε ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, (β) Δηζάγεη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηελ βηνινγηθή πηελνηξνθία

26 Σίηινο έξγνπ: Δηζαγσγή πεξηβαιινληηθά νξζψλ πξαθηηθψλ ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (15 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή ηρζπνθαιιηέξγεηα, Πεξηβαιινληηθά νξζέο πξαθηηθέο ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα. Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε (ΔΠΑΝ ΙΙ θαη JEREMIE). Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «πξάζηλε αιηεία», εηζαγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηελ αιηεία

27 Σίηινο έξγνπ: Έξγα αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (35 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν: Δπελδχζεηο δηαηήξεζεο & απνηειεζκαηηθφηεξεο αμηνπνίεζε πξψηεο χιεο - Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ & ίδξπζε λέσλ κηθξψλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο - Βειηίσζε εκπνξίαο πξντφλησλ. Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε (ΠΠΑ, Πξάζηλν Σακείν). ηφρνο: Δθαξκνγή κεζφδσλ αεηθνξηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο

28 Σίηινο έξγνπ: Τπνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ ζηξνθήο ζε απνδνηηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηινγέο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (53 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Γηακφξθσζε ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημεο, πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκήο κεηάβαζεο ζε απνδνηηθφηεηεο γηα ην πεξηβάιινλ επηινγέο Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε (ΔΠ Θ--Η, «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» & «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ). ηφρνο: Να ζέζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο Ηπείξνπ ζε ηξνρηά πξάζηλεο αλάπηπμεο

29 Σίηινο έξγνπ: Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (ηάζεηο & απαηηήζεηο) πξάζηλνπ ηνπξηζκνχ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πξνψζεζε ηεο έλλνηαο αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο - Δκβάζπλζε ηεο δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ - Δλζάξξπλζε έληαμεο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ & άιισλ πξνζθνξψλ φπσο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο, γεπζηγλσζία ηνπηθψλ πξντφλησλ θ.ά. ηφρνο: Παξνρή ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο εκπεηξηψλ πξνο ηνλ επηζθέπηε - εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε.

30 Κξίζηκα ζεκεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Δλζσκάησζε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηα εξγαιεία ππνζηήξημεο. Οι πποαπαιηήζειρ για ηην ένηαξη ηυν υθελούμενυν ζε μία δπάζη ηος επισειπηζιακού ζσεδίος θα ππέπει να ζςνηεθούν λαμβάνονηαρ ςπότη ηην πιθανόηηηα αποηςσίαρ και να αθήνοςν επαπκείρ βαθμούρ αςηονομίαρ, ώζηε να μην θπενάποςν ή ακςπώζοςν ηιρ εν δςνάμει επιηςσίερ. Τπνζηήξημε ησλ θνξέσλ, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο Καθοδήγηζη ηυν ςποτήθιυν ζηο καηαλληλόηεπο για ηην ππόηαζή ηοςρ σπημαηοδοηικό μέζο, Υποζηήπιξη ηηρ διαδικαζίαρ ένηαξηρ, ςλοποίηζηρ και πληπυμήρ, Παπακολούθηζη ηυν νέυν επισειπημαηικών ππυηοβοςλιών - Πποβολή ηος αποηελέζμαηορ ζηο γενικό κοινό ή ζε ειδικέρ ομάδερ ηος

31 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ Δλαιιαθηηθά ζρήκαηα: ρήκα Α: << ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.>> ρήκα Β: ΝΔΟ ΦΟΡΔΑ (ζχζηαζε κε κνξθή Α.Δ. ή εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ) Μεηθηφ ζρήκα: << ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.>> ζε ζπληνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ ξφιν & ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ζε ξφιν one-stop-shop, πξνζέιθπζεο & εμππεξέηεζεο επελδπηψλ Η τελική επιλογή απόυασης σιοθέτησης στήματος ευαρμογής ανήκει στην Περιυέρεια Ηπείροσ.

32 Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Αρ μη σάνοςμε άλλο σπόνο για ηο καλύηεπο! Από ηο να μην κάνοςμε ηίποηα......πάμε να ηο ςλοποιήζοςμε!

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816#

5. Απσονηικό Λαζζάνη (Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=816# Εικόνερ εξωθύλλος (από πάνω και ππορ ηα δεξιά): 1. Καμπαναπιό Κοζάνηρ (Πηγή: http://www.giapraki.com/photo/main.php?g2_itemid=14) 2. Απσαιολογικό Μοςζείο Αιανήρ (Πηγή: πποζωπικό απσείο Α. Δέθνεπ) 3. Έθιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα