ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007-2013 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ"

Transcript

1 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Εςπωπαϊκή Ένωζη Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ «Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ» ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟ: Γ ΜΕΡΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

2 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΥΕΔΙΑ ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ - 20 ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΠΕΙΡΟ

3 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» σέδια δπάζηρ 1 ος ζηόσος Απίθμηζη ηόσοι Άξονερ - Δπάζειρ 1. Ππάζινη οικονομία ζε δπάζη: ενέπγεια, επισειπημαηικόηηηα, καηανάλωζη, αζηικέρ παπεμβάζειρ Επηρεηξείηαη ε εθθίλεζε λέσλ ή ε ελίζρπζε ππαξρνπζώλ δξαζηεξηνηήησλ πξάζηλεο νηθνλνκίαο ζηνπο ηνκείο θιεηδηά, ήηνη ζηελ ελέξγεηα, ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηνλ αζηηθό ρώξν. Η πξάζηλε νηθνλνκία δνκείηαη γύξσ από ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαη ηνπ ζπλεπαγόκελνπ νθέινπο θαη θόζηνπο ζηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ή θαηαλαιώλνληαη επεξεάδνληαο ηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ Πξάζηλε ελέξγεηα Δλίζρπζε έξγσλ ΑΠΔ κε πξφηππν επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ Δλζάξξπλζε ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο 1.2. Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα Σηξνθή ζηελ πξάζηλε επηρείξεζε κε ηελ ελζάξξπλζε θξίζηκσλ επελδχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ Δλζάξξπλζε λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε θιάδνπο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο 1.3. Πξάζηλε θαηαλάιωζε Πξνψζεζε πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ ζηηο Υπεξεζίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο Δλζάξξπλζε ζηηο επηινγέο πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ αγνξάο Β2Β γηα ηελ πξνβνιή θαη εηαηξηθή αγνξά πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 1.4. Πξάζηλεο γεηηνληέο Αλαπιάζεηο πξαζίλνπ Πξνψζεζε δξάζεσλ ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο Δλίζρπζε πξάζηλεο πνιενδνκίαο ζε λέεο αλαπηχμεηο

4 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» σέδια δπάζηρ 2 ος ζηόσος Απίθμηζη ηόσοι Άξονερ - Δπάζειρ 2. Αειθόπορ αξιοποίηζη ηος θςζικού κεθαλαίος Η ραξαθηεξίδεηαη από πνιύ κεγάιε πνηθηιία θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θπξίσο αγξνηηθώλ, δαζηθώλ, πγξνηνπηθώλ θαη ζαιάζζησλ, ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πξντόληα ζεκειηώδε γηα ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Η αμία απηώλ ησλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ είλαη ζεκαληηθή, όπσο θαη ην θόζηνο από ηελ απώιεηα ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο ή ηεο νηθνζπζηεκηθήο επξσζηίαο. Σην πιαίζην απηό, ην πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεηαη σο αλαπηπμηαθό απόζεκα θαη επηρεηξείηαη ε αεηθόξνο αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ Αλαγλώξηζε, ραξηνγξάθεζε θαη απνηίκεζε ππεξεζηώλ νηθνζπζηήκαηνο Αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Δθηίκεζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, ηνπ θφζηνπο ππνβάζκηζεο θαη ηνπ νθέινπο βειηίσζήο ηνπο 2.2. Τόλωζε νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζία βηνπνηθηιόηεηαο Δλζάξξπλζε δξάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο αληηπξνζσπεπηηθψλ ή ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ Υπνβνήζεζε εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Δλίζρπζε πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Υπεξεζηψλ Απηνδηνίθεζεο θαη Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πξαθηηθψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα 2.3. Έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηόκωλ θπζηθώλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ απφ θπζηθέο χιεο ζε ηνκείο-θιεηδηά, φπσο ε θαξκαθνινγία, ε θνζκεηηθή θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηλνηφκν αμηνπνίεζε ή ηφλσζε ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο, ζε δεηήκαηα φπσο ε επεμεξγαζία απνβιήησλ, o εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηναέξηα 2.4. Απνδνηηθή αμηνπνίεζε θπζηθώλ πόξωλ Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ κε ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ Δλζάξξπλζε έξγσλ απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο λεξνχ Πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε δαζψλ Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ

5 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ» σέδια δπάζηρ 3 ος ζηόσος Απίθμηζη ηόσοι Άξονερ - Δπάζειρ 3. Ενζωμάηωζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ διάζηαζηρ ζηοςρ κύπιοςρ παπαγωγικούρ ηομείρ Η ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνπο θύξηνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο είλαη εθηθηό λα απνηειέζεη θαηαιύηε αλαπηπμηαθώλ σζήζεσλ, πξνο ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηεο απμεκέλεο ειθπζηηθόηεηαο θαη ηεο κεγαιύηεξεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Αεηθόξνο γεωξγία Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αγξνηηθήο αλαγέλλεζεο κε έκθαζε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξντφλησλ Δλζάξξπλζε βηνθαιιηέξγεηαο, κε ηελ ελίζρπζε πηζηνπνηήζεσλ, δξάζεσλ πξνβνιήο θαη ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ Δκπινπηηζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ κε λέα είδε πνπ παξνπζηάδνπλ επνίσλεο πξννπηηθέο θαη κε λέεο πνηθηιίεο ησλ ήδε θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ Δλίζρπζε λέσλ βηνθαιιηεξγεηψλ 3.2. Πξάζηλε δηάζηαζε ζηε δωηθή παξαγωγή Πξάζηλε θηελνηξνθία, κε ελίζρπζε πηζηνπνηήζεσλ, δξάζεσλ πξνβνιήο θαη ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ Πξάζηλε πηελνηξνθία, κε ελίζρπζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ γηα ηε κεηάβαζε πθηζηάκελσλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ ζε βηνινγηθέο Πξάζηλε αιηεία, κε ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ εθαξκνγήο ηεο λέσλ θαλνληζκψλ, πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ ηρζπνηφπσλ θαη εηζαγσγήο πξάζηλσλ επηινγψλ ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα 3.3. Η νξζή δαζηθή δηαρείξηζε ωο ζπγθξηηηθό αλαπηπμηαθό πιενλέθηεκα Αλάδεημε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο δαζψλ σο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, κε ελίζρπζε δξάζεσλ πηζηνπνίεζεο Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ θιάδσλ πξντφλησλ μχινπ γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αγαζά απφ δάζε νξζήο δηαρείξηζεο 3.4. Πξάζηλνο ηνπξηζκόο Αλάπηπμε νηθνηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ Γξάζεηο θαηάξηηζεο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ πξάζηλνπ ηνπξηζκνχ

6 Γ Φάζη: «σέδια δπάζηρ»- αναγκαιόηηηα ςποζηήπιξηρ δπάζεων οπγάνωζηρ και παπακολούθηζηρ Απίθμηζη ηόσορ Άξονερ - Δπάζειρ 4. Τποζηήπιξη εθαπμογήρ Επισειπηζιακού σεδίος Οξηδόληηα ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηξεηο ζεκαηηθνύο ζηόρνπο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ Οξγαλωηηθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ Ψεθηαθή ππνδνκή δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο Υπνζηήξημε ελεξγεηψλ εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο Υπνζηήξημε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο 4.2. Παξαθνινύζεζε εθαξκνγήο Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ Πξνεηνηκαζία πιηθνχ παξαθνινχζεζεο Σπιινγή δεδνκέλσλ Δπεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ Δηάξζξωζε ζηόρνπ αμόλωλ δξάζεωλ γηα ηελ Υπνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ

7 Κόζηορ ςλοποίηζηρ ηος Επισειπηζιακού σεδίος για ηην Ππάζινη Ανάπηςξη

8 Γηαζέζηκα Δξγαιεία & Μεραληζκνί Σηήξημεο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε (ΔΠΠΔΡΑΑ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» (ΠΑΑ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (ΔΠΑΛ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο- Ηπείξνπ (ΔΠ Θ-Σ-Η) Πξάζηλν Σακείν (Ν. 3889/2010, ΦΔΚ Ά 182) Νένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο (Ν. 3908/2011, ΦΔΚ Ά8) Πξφγξακκα Αλαπηπμηαθψλ Παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πξαγκαηηθή Οηθνλνκία, ΤΠΔΚΑ Ινχιηνο 2010

9 Πξνυπνινγηζκφο Δ.Σ. πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 600 εκ. Μέζνο ξπζκφο επελδχζεσλ: 150 εκ. ετησίως Δλαιιαθηηθά: πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 400 εκ. Μέζνο ξπζκφο επελδχζεσλ: 100 εκ. ετησίως

10 Σίηινο έξγνπ: Δθαξκνγέο αμηνπνίεζεο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ζε θηίξηα Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πηινηηθέο εθαξκνγέο ζε δεκφζηα θηίξηα κε αμηνπνίεζε αβαζνχο γεσζεξκίαο κέζσ ρξήζεο γεσζεξκηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Δθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ: Γηαζθαιηζκέλε Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Δλίζρπζε έξγσλ ΑΠΔ κε πξφηππν επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα» ε ζθνπηκφηεηα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη κε ηε δηάρπζε πξσηνβνπιηψλ πξάζηλεο αλάπηπμεο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξεο νκάδεο θνηλνχ & ελδηαθεξφκελσλ.

11 Σίηινο έξγνπ: Δγθαηαζηάζεηο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο γεσξγηθήο ή δαζνθνκηθήο πξνέιεπζεο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Δθηθηφηεηα δξάζεο: Γηαζθαιηζκέλε Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ», ε ζθνπηκφηεηαο ηεο νπνίαο, ζπλδέεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο έλαληη ηεο θεληξηθήο παξαγσγήο ηεο. Καζαξφο ηξφπνο παξαγσγήο εμνηθνλφκεζε (ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ κεηαθνξάο) αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηνπηθήο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο.

12 Σίηινο έξγνπ: Αμηνπνίεζε βηναεξίνπ απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ή ππνιεηκκάησλ δσηθήο πξνέιεπζεο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ», ε ζθνπηκφηεηαο ηεο νπνίαο, ζπλδέεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο έλαληη ηεο θεληξηθήο παξαγσγήο ηεο

13 Σίηινο έξγνπ: Κεληξηθέο κνλάδεο βηναμηνπνίεζεο αγξνβηνκεραληθψλ απνβιήησλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ: Αλάπηπμε κίαο ή/θαη δχν θεληξηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ λα δέρνληαη επνρηθά δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο: (α) βηνυδξνγφλνπ, (β) βηαεξίνπ θαη (γ) απ επζείαο ειεθηξηθή ελέξγεηα Μία ηέηνηα κνλάδα ζα επηηπγράλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ (πδξνγφλνπ θαη κεζαλίνπ). Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ», ε ζθνπηκφηεηαο ηεο νπνίαο, ζπλδέεηαη κε ηα πιενλεθηήκαηα απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο έλαληη θεληξηθήο παξαγσγήο ηεο.

14 Σίηινο έξγνπ: Αληηθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο κε ΗΘΤΑ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δλίζρπζε πξσηνβνπιηψλ αληηθαηάζηαζεο πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ κε ΗΘΤΑ. Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Σφλσζε ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο», ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε θαηλνκέλσλ ζπλέξγεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηα θηίξηα κηαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο επζηάζεηα δηθηχνπ κείσζε αηρκψλ δήηεζεο, απνθπγή black-outs κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ.

15 Σίηινο έξγνπ: Σειεζεξκάλζεηο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Αμηνπνίεζε ηνπ ζεξκηθνχ πιενλάζκαηνο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε γεηηνληθψλ θαηνηθηψλ, γξαθείσλ ή μελνδνρείσλ. Παξαγσγηθέο κνλάδεο έζνδα απφ ηελ δηάζεζε ζεξκφηεηαο ζε γείηνλεο Γεηηνληθέο θαηνηθίεο ή μελνδνρεία θζελφηεξε ζέξκαλζε ή/θαη ςχμε. Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Σφλσζε ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο».

16 Σίηινο έξγνπ: Πξάζηλα ζρνιεία Πξάζηλεο ζηάζεηο ζηα αζηηθά κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Πξάζηλα ζρνιεία: Κάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ΑΠΔ - Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε πξφηππν ηξφπν Πξάζηλεο ζηάζεηο ζηα αζηηθά κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο: Κάιπςε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ θσηνβνιηατθέο επηθάλεηεο Παξνρή ειεθηξηζκνχ ζην δεκνηηθφ δίθηπν θσηηζκνχ. Δθηθηφηεηα δηαζθαιηζκέλε (εμεηδηθεχνληαη ζε επίπεδν γεηηνλίαο πξσηνβνπιίεο απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ελέξγεηαο)

17 Σίηινο έξγνπ: Πξάζηλε πνιενδνκία Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (9 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πξάζηλε θηηξηνδνκία - Πξάζηλε πνιενδνκία αγνξά αθηλήησλ ελεξγεηαθφ & πεξηβαιινληηθφ φθεινο Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Δλίζρπζε πξάζηλεο πνιενδνκίαο ζε λέεο αλαπηχμεηο», ζηξνθή ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο.

18 Σίηινο έξγνπ: Δλίζρπζε εξεπλψλ αμηνπνίεζε θπζηθψλ πξντφλησλ & εθαξκνζκέλε νηθνινγία Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (59 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: «Έξεπλα & αλάπηπμε θαηλνηφπσλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ», ζχδεπμε θαηλνηνκίαο & πεξηβάιινληνο ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (α) Καηλνηφκα πξντφληα απφ θπζηθέο χιεο ζε ηνκείο-θιεηδηά: θαξκαθνινγία - θνζκεηηθή - αγξνηηθή παξαγσγή, (β) Αμηνπνίεζεο ή ηφλσζεο ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο ζε δεηήκαηα: επεμεξγαζία απνβιήησλ- εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο - παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηναέξηα. Παξάδεηγκα ππάξρνπζαο πξαθηηθήο: Δξγνζηάζην ησλ Ηπεηξσηηθψλ Πξσηετλψλ Α.Δ.: απνκφλσζε πξσηετλψλ απφ νξξφ γάιαθηνο πςειή δηαηξνθηθή αμία

19 Σίηινο έξγνπ: Δλίζρπζε επελδχζεσλ απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: «Δλζάξξπλζε έξγσλ απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο λεξνχ»: Βειηηψζεηο & επεθηάζεηο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ - Έξγα απνηειεζκαηηθήο, ειεγρφκελεο & ηζνξξνπεκέλεο δηαλνκήο λεξνχ ζηηο θαιιηέξγεηεο θ.ιπ. ηφρνο ηνπ έξγνπ: βηψζηκή δηαρείξηζή Έκπξαθηε πξνζηαζία θ. πφξνπ (λεξνχ)

20 Σίηινο έξγνπ: Πξνψζεζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ εθξνψλ ΔΔΛ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δπξεία εθαξκνγή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο: γεσξγηθή ρξήζε (άξδεπζε), ηξνθνδφηεζε ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε, θαη βηνκεραληθή ρξήζε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Άκεζε εθθίλεζε εθαξκνγψλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κε ηελ ππνζηήξημε έληαμεο ζρεηηθψλ έξγσλ ζε θαηάιιειν ΔΠ.

21 Σίηινο έξγνπ: Γαζηθή ραξηνγξάθηζε Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (15 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Σφλσζε ζεζκηθήο ζσξάθηζεο δαζψλ - δαζηθή ραξηνγξάθεζε Δθηθηφηεηα έξγνπ: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθφ κέζν - Τπνβνήζεζε έξγνπ αξκφδησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ. Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε δαζψλ»

22 Σίηινο έξγνπ: Έξγα πξφιεςεο & αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (21 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ: Αληηπιεκκπξηθά έξγα - ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκχξσλ - Έξεπλα θαη δεηγκαηνιεπηηθέο αλαιχζεηο γηα ελδείμεηο αιάησζεο παξαγσγηθψλ εδαθψλ - Υαξηνγξάθεζε, παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ληηξνξχπαλζεο Δμνκάιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ πιεκκχξεο Έγθαηξε αλαγλψξηζε επεξρφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ: εξεκνπνίεζε εδαθψλ - αιάησζε - ληηξνξχπαλζε.

23 Σίηινο έξγνπ: Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αγξνηηθήο αλαγέλλεζεο & εκπινπηηζκφο θαιιηεξγεηψλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (29 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: ζπλνιηθή ηφλσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ ζηελ Ήπεηξν, σο ηφπνπ δηαβίσζεο θαη παξαγσγήο. Δληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ηνπ άμνλα: Αεηθφξνο γεσξγία α) παξεκβάζεηο αλαγέλλεζεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ & β) εκπινπηηζκφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ (λέα είδε, βειηησκέλεο πνηθηιίεο) Δθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Να ζέζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο Ηπείξνπ ζε ηξνρηά πξάζηλεο αλάπηπμεο

24 Σίηινο έξγνπ: Πξνβνιή βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο Ηπείξνπ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (35 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δλέξγεηεο πξνβνιήο - παξαδφζεηο Ηπείξνπ Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «Δλζάξξπλζε βηνθαιιηέξγεηαο, κε ηελ ελίζρπζε πηζηνπνηήζεσλ, δξάζεσλ πξνβνιήο, ππνζηεξηθηηθψλ αλαγθψλ θαη λέσλ βηνθαιιηεξγεηψλ» Δθηθηφηεηα ηεο δξάζεο: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: Πξνβνιή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο Ηπείξνπ, σθειψληαο εμίζνπ παιαηνχο θαη λένπο βηνθαιιηεξγεηέο.

25 Σίηινο έξγνπ: Δλζάξξπλζε ηεο κεηαηξνπήο ζπκβαηψλ κνλάδσλ ζε βηνινγηθέο ή ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, ζηελ πηελνηξνθία θαη ζηελ ελζηαπιηζκέλε θηελνηξνθία Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (56 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Δλέξγεηεο πηζηνπνίεζεο - πξνβνιήο ηνπηθψλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο & πηελνηξνθίαο - ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο, ελεκέξσζεο εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο ησλ παξαγσγψλ, ςεθηαθήο νξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ - δηαδηθηπαθήο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε ηφρνο ηνπ έξγνπ: «Πξάζηλε δηάζηαζε ζηε δσηθή παξαγσγή» (α) Τπνζηήξημε ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, (β) Δηζάγεη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηελ βηνινγηθή πηελνηξνθία

26 Σίηινο έξγνπ: Δηζαγσγή πεξηβαιινληηθά νξζψλ πξαθηηθψλ ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (15 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή ηρζπνθαιιηέξγεηα, Πεξηβαιινληηθά νξζέο πξαθηηθέο ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα. Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε (ΔΠΑΝ ΙΙ θαη JEREMIE). Δληάζζεηαη ζηελ δξάζε «πξάζηλε αιηεία», εηζαγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηελ αιηεία

27 Σίηινο έξγνπ: Έξγα αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (35 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν: Δπελδχζεηο δηαηήξεζεο & απνηειεζκαηηθφηεξεο αμηνπνίεζε πξψηεο χιεο - Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ & ίδξπζε λέσλ κηθξψλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο - Βειηίσζε εκπνξίαο πξντφλησλ. Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε (ΠΠΑ, Πξάζηλν Σακείν). ηφρνο: Δθαξκνγή κεζφδσλ αεηθνξηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο

28 Σίηινο έξγνπ: Τπνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ ζηξνθήο ζε απνδνηηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηινγέο Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεσλ & (53 εθ. Δπξψ) Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Γηακφξθσζε ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημεο, πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκήο κεηάβαζεο ζε απνδνηηθφηεηεο γηα ην πεξηβάιινλ επηινγέο Δθηθηφηεηα: Γηαζθαιηζκέλε (ΔΠ Θ--Η, «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» & «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ). ηφρνο: Να ζέζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο Ηπείξνπ ζε ηξνρηά πξάζηλεο αλάπηπμεο

29 Σίηινο έξγνπ: Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο (ηάζεηο & απαηηήζεηο) πξάζηλνπ ηνπξηζκνχ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ: Άληιεζε πφξσλ δξάζεο (12 εθ. Δπξψ). Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Πξνψζεζε ηεο έλλνηαο αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο - Δκβάζπλζε ηεο δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ - Δλζάξξπλζε έληαμεο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ & άιισλ πξνζθνξψλ φπσο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο, γεπζηγλσζία ηνπηθψλ πξντφλησλ θ.ά. ηφρνο: Παξνρή ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο εκπεηξηψλ πξνο ηνλ επηζθέπηε - εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε.

30 Κξίζηκα ζεκεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Δλζσκάησζε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηα εξγαιεία ππνζηήξημεο. Οι πποαπαιηήζειρ για ηην ένηαξη ηυν υθελούμενυν ζε μία δπάζη ηος επισειπηζιακού ζσεδίος θα ππέπει να ζςνηεθούν λαμβάνονηαρ ςπότη ηην πιθανόηηηα αποηςσίαρ και να αθήνοςν επαπκείρ βαθμούρ αςηονομίαρ, ώζηε να μην θπενάποςν ή ακςπώζοςν ηιρ εν δςνάμει επιηςσίερ. Τπνζηήξημε ησλ θνξέσλ, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο Καθοδήγηζη ηυν ςποτήθιυν ζηο καηαλληλόηεπο για ηην ππόηαζή ηοςρ σπημαηοδοηικό μέζο, Υποζηήπιξη ηηρ διαδικαζίαρ ένηαξηρ, ςλοποίηζηρ και πληπυμήρ, Παπακολούθηζη ηυν νέυν επισειπημαηικών ππυηοβοςλιών - Πποβολή ηος αποηελέζμαηορ ζηο γενικό κοινό ή ζε ειδικέρ ομάδερ ηος

31 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ Δλαιιαθηηθά ζρήκαηα: ρήκα Α: << ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.>> ρήκα Β: ΝΔΟ ΦΟΡΔΑ (ζχζηαζε κε κνξθή Α.Δ. ή εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ) Μεηθηφ ζρήκα: << ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.>> ζε ζπληνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ ξφιν & ΝΔΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ζε ξφιν one-stop-shop, πξνζέιθπζεο & εμππεξέηεζεο επελδπηψλ Η τελική επιλογή απόυασης σιοθέτησης στήματος ευαρμογής ανήκει στην Περιυέρεια Ηπείροσ.

32 Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Αρ μη σάνοςμε άλλο σπόνο για ηο καλύηεπο! Από ηο να μην κάνοςμε ηίποηα......πάμε να ηο ςλοποιήζοςμε!

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τν 3 ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ Ταρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 1.1.2. Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία... 6 1.2. Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε... 7 2. ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Διακπαηικό δίκηςο για ηην ςποζηήπιξη ηων ΜμΕ ζηοςρ ηομείρ ηηρ κηηνοηποθίαρ και ηων οπωποκηπεςηικών-agro-start" Πποηεπαιόηηηα: Διεςκόλςνζη ηηρ Καινοηομίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Aστική Aνάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαίσιο Δράσης

Αειφόρος Aστική Aνάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαίσιο Δράσης Πράζινες Πόλεις Αειφόρος Aστική Aνάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαίσιο Δράσης Com (97) 197, Μάιος 1997 Ένα πρόγραμμα για τον αστικό χώρο στην ΕΕ Σε ζςνέσεια ηων ζςνθηκών (Άμζηεπνηαμ, Κιόηο, 5ο ΠΠ, ΣΑΚΦ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ

Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Λίκλε Turkana, Mt. Kenya Homo Habilis, Λίκλε Turkana, 2.2 1,8 εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ Έλλνηεο θαη νξηζκνί Οη κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ Υξεκαηννηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη πληθςζμού και δπαζηηπιοηήηων

Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη πληθςζμού και δπαζηηπιοηήηων Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη πληθςζμού και δπαζηηπιοηήηων 1 Γεωγπαθική ζςγκένηπωζη ηηρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ Έλα παξάδεηγκα: Ειιάδα Δηαπηζηώζεηο Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνύ 45% ζηελ πξώηε νκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα