«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο"

Transcript

1 «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα ζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο "εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζεο" απφ ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ΟΣΓ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο. Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ζπληζηνχλ λφκηκε θνηλή δνκή, ην θαηαζηαηηθφ ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο δεκνζίσλ θνλδπιίσλ θαη ζα πξέπεη: λα απνηεινχλ είηε νκάδα πνπ είρε επηιεγεί γηα ηηο πξσηνβνπιίεο LEADER II ή LEADER+, είηε κηα λέα νκάδα πνπ αληηπξνζσπεχεη εηαίξνπο απφ ηνπο δηάθνξνπο ηνπηθήο βάζεο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ηεο λα θαζνξίζνπλ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ (Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο - ΔΓΠ) ζην νπνίν νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί εηαίξνη, θαζψο θαη άιινη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο ηνπηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο. Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή θνξέσλ νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ζπκθέξνληα δεκνζίνπ ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα κελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 30%. λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο λα δηαζέηνπλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαηάιιειν θαη ηθαλφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, εηδηθνηήησλ αληίζηνηρσλ κε ηε θχζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο, θαζψο θαη επαξθέο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζχλνιν ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Υψξαο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ LEADER, νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Γεκνηηθά / Σνπηθά Γηακεξίζκαηα κέρξη θαηνίθωλ. Δπίζεο είλαη επηηξεπηή θαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο Γεκνηηθψλ / Σνπηθψλ Γηακεξηζκάησλ κε πιεζπζκφ έσο θαη θαηνίθνπο. ε θνκβηθά ζεκεία εθηφο πεξηνρήο παξέκβαζεο κπνξεί λα εμεηαζζεί ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ δελ αθνξνχλ ππνδνκέο ή/θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε ηεθκεξησκέλα εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε πξνβνιή πξνψζεζε θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ή ηνκέσλ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηεο ηζηνχ, θαζψο θαη δξάζεσλ δηθηχσζεο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνύληαη γεωγξαθηθά απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 4 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "ΑΛΗΔΗΑ " θαη λα κελ επηθαιύπηνληαη. Σν ίδην ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 3 ηνπ ΠΑΑ (πεξηνρέο εθαξκνγήο ΟΠΑΑΥ). Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα πινπνηεζνχλ κέρξη ην

2 Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER, νη αληίζηνηρεο πεξηνρέο παξέκβαζεο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ ζα επηιεγνχλ, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα ζαξάληα (40). Η επηινγή ησλ Ο.Σ.Γ., ησλ ηνπηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ηνπο ζα γίλεη κε βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςήθησλ πξνηάζεσλ. Η Γεκφζηα Γαπάλε ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδίσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη Δηδηθά γηα ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ππξφπιεθηεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ή πεξηνρέο ησλ λνκψλ Αηηνιναθαξλαλίαο, Πηεξίαο, Πέιιαο, Φζηψηηδαο, εξξψλ, Λάξηζαο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Καξδίηζαο θαη Κνδάλεο (νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα πιήηηνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαπλνχ) ε Γεκφζηα Γαπάλε κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη Υξεκαηνδνηηθό ζρέδην Άμνλα 4 πλνιηθφ θφζηνο: Γεκφζηα Γαπάλε : Κνηλνηηθή πκκεηνρή: Δζληθή πκκεηνρή Η Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξία Ο.Σ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Δ) ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμε θαη Σξνθίκσλ (κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 8 ε επηέκβξε 2008) εθπνλεί ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο «εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ» πξνζέγγηζεο κε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ (ΣΔΓΚ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο, Δπηκειεηήξην, Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Καξδίηζαο) ζηε ιήςε απνθάζεσλ (ΔΓΠ) ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο. Σν ηνπηθφ πξφγξακκα αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 90 πεδηλά θαη νξεηλά δ.δ. ηνπ Ν. Καξδίηζαο θαη άιια 3 νξεηλά ηνπ Γ. Φνπξλά Δπξπηαλίαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπηνκεαθφ ζρεδηαζκφ θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην ηεο «εθ ησλ θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζεο, ε ΟΣΓ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πάλσ απφ 20 ζπλαληήζεηο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ Ννκνχ Καξδίηζαο θαη ηνπ Σνπηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Φνπξλά) θαη πάλσ απφ 15 ζπλαληήζεηο ζεκαηηθψλ δηθηχσλ κε επαγγεικαηίεο θαη εηδηθνχο, ελψ γηα ην πξνζερέο δηάζηεκα ζρεδηάδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε δηαβνχιεπζεο κε ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο Φνξείο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 2

3 Πξνηεηλόκελε πεξηνρή εθαξκνγήο Η πξνηεηλφκελε πεξηνρή παξέκβαζεο απνηειείηαη απφ 93 Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ζε 14 ΟΣΑ ησλ Ννκψλ Καξδίηζαο θαη Δπξπηαλίαο κε πιεζπζκφ θαηνίθνπο (2001) θαη έθηαζε 1.636,21 km 2 Καηαλνκή αλά Ννκό Ννκόο Πιεζπζκόο % Έθηαζε % ΟΣΑ Καξδίηζαο 97,85 91,92 13 Δπξπηαλίαο 2,15 8,08 1 Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα πξνηεηλόκελεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ην Ν. Καξδίηζαο: Γ. Άξλεο (Μαηαξάγθα, Κπςέιε, Δξκήηζη, Πχξγνο Κηεξίνπ) Γ. Ηζώκεο (Φαλάξη, Καλάιηα, Διιελφππξγνο, Λνμάδα, Υάξκα, Πχξγνο Ιζψκεο, Αγ. Αθάθηνο, Καππάο) Γ. Ηηάκνπ (Καιιίζεξν, Ακπειηθφ, Ραρνχια, Καζηαληά, Καξνπιέζη, Ακάξαληνο, Καηαθχγη, Νεξάτδα) Γ. Κάκπνπ (ηαπξφο, Πξφδξνκνο, Μέιηζζα, Πηεινπνχια, Μαθξπρψξη, Μπξίλε, Αγ. Θεφδσξνο) Γ. Καξδίηζαο (Αξηεζηαλφ, Καξδηηζνκάγνπια, Ρνχζζν, Αγηνπεγή, Παιαηνθθιήζη) Γ. Μεηξόπνιεο (Μεηξφπνιε, Γεσξγηθφ, Ξπλνλέξη, Κξχα Βξχζε, Φξάγθν, Αγ. Γεψξγηνο, Πνξηίηζα) Γ. Νεβξόπνιεο Αγξάθωλ (Πεδνχια, Κξπνλέξη, Νενρψξη, Φπιαθηή, Μπεινθνκίηεο, Καξίηζα, Καξβαζαξάο) Γ. Παιακά (Παιακάο - εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, Καιπβάθηα, Γνξγνβίηεο, Μάξθν, Κνζθηλάο, Μεηακφξθσζε, Βινρφο, Αγ. Γεκήηξηνο) Γ. Πακίζνπ (Αγλαληεξφ, Παιαηνρψξη, Ρηδνβνχλη, Κξαληά, Μαγνχια) Γ. Πιαζηήξα (Μνξθνβνχλη, Μεζεληθφιαο, Μνζράην, Λακπεξφ, Κεξαζηά) Γ. ειιάλωλ (Πξνάζηην, Καινγξηαλά, Αγ. Σξηάδα, Πεδηλφ, Μαξαζέα) Γ. νθάδωλ (νθάδεο - εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, Καξπνρψξη, Μαζρνινχξη, Αγ. Παξαζθπεή, Άκπεινο, Αλψγεην, Γαζνρψξη, Μειηζζνρψξη, Φίιηα, Μαπξαράδεο, Καππαδνθηθφ, Αγ. Βεζζάξηνο, Γεθχξηα, Παζραιίηζα) Γ. Φύιινπ (Ιηέα, Πέηξηλνο, πθεψλ, Αζηξίηζα, Φχιιν, Οξθαλά. Λεχθε) ην Ν. Δπξπηαλίαο: Γ. Φνπξλά (Φνπξλά, Κιεηηζφο, Βξάρα) 3

4 4

5 ΓΟΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Η πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζέγγηζεο LEADER αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ ηνπ ΠΑΑ: Κωδηθόο κέηξνπ 41 ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο 421 Γηαηνπηθή θαη Γηεζληθή ζπλεξγαζία Σίηινο κέηξνπ 431 Λεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (Ο.Σ.Γ), απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή Σα αλσηέξσ κέηξα ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: ΜΔΣΡΟ 41: ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ην πιαίζην ηνπ κέηξνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ παξεκβάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κέηξα ησλ Αμφλσλ 1 θαη 3 ηνπ ΠΑΑ. Δηδηθφηεξα, ην κέηξν πεξηιακβάλεη: ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΟΜΑΓΑ Αληαγσληζηηθφηεηα 411 Πνηφηεηα δσήο / Γηαθνξνπνίεζε 413 ΤΠΟΜΔΣΡΟ Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ 322 Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 323 I. ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ: Αληαγωληζηηθόηεηα ΤΠΟΜΔΣΡΟ 123 : Αύμεζε ηεο αμίαο ηωλ γεωξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξνϊόληωλ Αθνξά παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεωξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξνϊόληωλ. Δηδηθφηεξα, εληζρχεηαη ε ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο / εκπνξίαο πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηεο πλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ (θσδηθφο Μέηξνπ 123 ΑΞΟΝΑ 1 ). Αθνξά κφλν: πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξεκβάζεηο πεξηνξηζκέλνπ χςνπο θαη εηδηθφηεξα κέρξη ην χςνο ησλ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 5

6 ΓΡΑΖ 1 : Αύμεζε ηεο αμίαο ηωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ ηόρνο : 1. Η βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ πξσηνγελψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο ζηήξημεο επελδχζεσλ πνπ απνζθνπνχλ: ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο κεηαπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο γηα ελζάξξπλζε παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο κνξθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκίαο, ζηε δηάλνημε λέσλ επθαηξηψλ εμεχξεζεο αγνξψλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα, 2. Η επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ 3. Η βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ηεο πγηεηλήο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ 4. Η αμηνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ ΠΟΠ-ΠΓΔ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηνπο. Η επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζα γίλνληαη ζεβαζηέο νη απαηηήζεηο ησλ Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο ησλ πξντφλησλ. Γηθαηνύρνη: Ννκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Κιάδνη πξωηνγελνύο παξαγωγήο: ΚΡΔΑ Δπεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε θξέαηνο Αιιαληνπνηία, κφλν εθζπγρξνληζκνί θαη κεηεγθαηαζηάζεηο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ΓΑΛΑ Η. Σπξνθνκεία: Δθζπγρξνληζκνί, κεηεγθαηαζηάζεηο ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζψο επίζεο θαη λα δηαζθαιηζηνχλ θαη πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΠΟΠ, ΠΓΔ, ηεο ρψξαο καο. Ίδξπζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ επάξθεηαο γάιαθηνο. Ιδξχζεηο κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κεηεγθαηάζηαζε απηψλ. ΗΗ. Μνλάδεο Αμηνπνίεζεο παξαπξνϊόληωλ γάιαθηνο (ηπξόγαια) Ίδξπζε, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΑΤΓΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΚΟΤΝΔΛΗΑ Απγά: Δλίζρπζε ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο απγψλ κε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο επεθηάζεηο κεηεγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ. Ιδξχζεηο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά, ηεξψληαο ηα φξηα ησλ αηνκηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ δηθαησκάησλ. 6

7 ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΧΑ Μέιη: Μφλν εθζπγρξνληζκνί, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κνλάδσλ ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο κειηνχ. Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θ.ιπ. Ιδξχζεηο κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο κειηνχ, κφλν ζηα λεζηά θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη αξθεηή α χιε κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ. Ίδξπζε, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. Ίδξπζε - Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ. ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ Απνζεθεπηηθνί ρψξνη Ξεξαληήξηα: Μφλν εθζπγρξνληζκνί θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη νξηδφληησλ παιαηψλ, απνζεθψλ. Ίδξπζε μεξαληεξίσλ θαζψο επίζεο θαη εθζπγρξνληζκφο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ. Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο. Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ. Μνλάδεο επεμεξγαζίαο ξπδηνχ ΔΛΑΗΟΤΥΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Διαηνηξηβεία: Ραθηλαξίεο Σππνπνηεηήξηα: ΟΗΝΟ Οηλνπνηεία: Δθζπγρξνληζκφο, κεηεγθαηάζηαζε, ζπγρψλεπζε νηλνπνηείσλ γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Ίδξπζε νηλνπνηείσλ πνπ επεμεξγάδνληαη ζηαθχιηα απφ βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. Ίδξπζε νηλνπνηείσλ ζε λεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο γηα επεμεξγαζία ηεο ηνπηθήο ζηαθπιηθήο παξαγσγήο. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ πζθεπαζηήξηα λωπώλ: Δθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θαη θαηά πεξίπησζε ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, δηαινγήο ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο ζπληήξεζεο ςχμεο θαηάςπμεο θαη απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξ/θψλ θαη παηάηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ θαηλνηφκσλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (π.ρ. παξαγσγή νηθνινγηθψλ ζπζθεπαζηψλ) κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξννπηηθήο δηεμφδσλ ζηελ αγνξά. Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ. Μνλάδεο κεηαπνίεζεο (ρπκνί, θνλζέξβεο): Δθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε, κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο νπσξ/θψλ, βηνκ. ξνδάθηλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ, 7

8 ςεηψλ ιαραληθψλ, κνλάδσλ απνμήξαλζεο ζχθσλ, επεμεξγαζίαο μεξψλ θαξπψλ, ζηαθίδαο, νζπξίσλ θαη κεηαπνίεζεο παηάηαο. Δθζπγρξνληζκφο θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Δθζπγρξνληζκφο θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο βεξίθνθσλ, δακάζθελσλ, κήισλ θαη αριαδηψλ θαζψο επίζεο θαη κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο νπσξ/θψλ πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο, βηνκεραληθψλ ξνδάθηλσλ θαη αριαδηψλ, ζηαθίδαο θαη ζχθσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη επάξθεηα δπλακηθφηεηαο, ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (κε εμαίξεζε ηα εζπεξηδνεηδή), μεξψλ θαξπψλ θαη νζπξίσλ. Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, κεηεγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ παξαγσγήο καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Μνλάδεο επεμεξγαζίαο επηηξαπέδηαο ειηάο: ΑΝΘΖ Αλζαγνξέο Σππνπνίεζεο Γηαθίλεζε: Ιδξχζεηο εθζπγρξνληζκνί θαη εθαξκνγή ηππνπνίεζεο. Δμπγίαλζε εκπνξίαο κε ηελ ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (Αλζαγνξέο), απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ Ιδξχζεηο εθζπγρξνληζκνί επεθηάζεηο κεηεγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. ΠΟΡΟΗ Ιδξχζεηο εθζπγρξνληζκνί επεθηάζεηο κεηεγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Έληαζε ελίζρπζεο : 50% ηνπ πνζνχ ησλ επηιέμηκσλ επελδχζεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηνλ ζηφρν ζχγθιηζεο, **** Σα πνζνζηά ελίζρπζεο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Παξάξηεκα I ηεο πλζήθεο. **** Γελ εληζρχνληαη επελδχζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ Κ.Ο.Α, θαζψο θαη κέηξσλ γηα ηελ πγεία δψσλ θαη θπηψλ (άξζξν 5 6 θαλ (ΔΚ) 1698/2005 πκβνπιίνπ). Δπηπιένλ, σο πξνο ηε ζπλνρή κε ηνλ ππιψλα 1 ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΑΑ γηα ην κέηξν 123Α. ΓΡΑΖ 2 : Αύμεζε ηεο αμίαο ηωλ δαζνθνκηθώλ πξνϊόληωλ ηόρνο : Η αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ κέζσ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο πξνκήζεηαο πξψηεο χιεο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. Αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Έληαζε ελίζρπζεο : 50% ηνπ πνζνχ ησλ επηιέμηκσλ επελδχζεσλ Γηθαηνύρνη : Οη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 8

9 ΗI. ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ: Βειηίωζε πνηόηεηαο δωήο / δηαθνξνπνίεζε Α. ΜΔΣΡΑ Γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ΤΠΟΜΔΣΡΟ 311 : Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηόρνο : Η παξνρή δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφθηεζεο ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ γηα ηε κείσζε ηεο ππναπαζρφιεζεο ζην γεσξγηθφ ηνκέα, ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηε βειηίσζε εηζνδεκάησλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ). Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ). Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε. Γηθαηνύρνη : Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζηήξημε. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο Έληαζε ελίζρπζεο : 50% ηνπ πνζνχ ησλ επηιέμηκσλ επελδχζεσλ Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη θαη έσο 40 θιίλεο. εκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Γηα ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη

10 ΣΑΚΟΓ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΔΧΝ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. (κε αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίαο) Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 172 Τθαληήξηα Σαπεηνπξγία Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθή Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη ραξηφλη Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή μπιάλζξαθα) Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο Καηαζθεπή εξγαιείσλ Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ Παληνπσιεία Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 10

11 ΤΠΟΜΔΣΡΟ 312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεωλ ηόρνη : Η πξνψζεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ε δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο εθηφο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ή/θαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν, κε παξάιιειε ελδπλάκσζε ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. ην πιαίζην ηνπ κέηξνπ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο ζχκθσλα κε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ππνκέηξνπ 311 αλσηέξσ) Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ππνκέηξνπ 311 αλσηέξσ). Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ππνκέηξνπ 311 αλσηέξσ). Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε. Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Γηθαηνύρνη : Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ 311 (θαη ζπγθεθξηκέλα εθηφο κειψλ ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαη εηδηθφηεξα εθηφο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο), θάηνηθνη ή κε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ. Έληαζε ελίζρπζεο : 50% ηνπ πνζνχ ησλ επηιέμηκσλ επελδχζεσλ, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ αλέξρεηαη κέρξη ΤΠΟΜΔΣΡΟ 313: Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηόρνη : Η είλαη ε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο, ε ζπκβνιή ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαζψο θαη ε πξνβνιή-πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπλαίθεο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. ην ππνκέηξν εληάζζνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: α) Παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα: Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο (γξαθεία πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο), 11

12 ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ, Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. Οη αλσηέξσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ NATURA. β) Παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο γξαθείσλ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ) Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο «παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε. Οη παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, εθηφο απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ππνκέηξν 312 αλσηέξσ. Γηα ηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη έσο θαη έωο 40 θιίλεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο ζην φξην πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ, κε πξνζζήθε θαζ χςνο ή/θαη θαη επέθηαζε. Γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ, παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη , ελψ ζηηο παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη εθφζνλ δηθαηνχρνο είλαη θνξέαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην πνζφ απηφ είλαη πιένλ ΦΠΑ. Γηθαηνύρνη: α) Γηα παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα: Φνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο, θαζψο θαη ζπιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ ζηνλ θαηαζηαηηθφ ηνπο ζθνπφ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ. β) Γηα παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 311, θάηνηθνη ή κε ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Άμνλα 4, πνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έληαζε ελίζρπζεο : α) Γηα ηηο παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ θξαηηθή ελίζρπζε, ην χςνο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο 100% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. β) Γηα παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 50% ηνπ πνζνχ ησλ επηιέμηκσλ επελδχζεσλ 12

13 Β) ΜΔΣΡΑ Γηα ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο: ΤΠΟΜΔΣΡΟ 321: Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό Σν ππνκέηξν αθνξά παξεκβάζεηο δεκηνπξγίαο βαζηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο, πνπ αθνξνχλ έλα ρσξηφ ή νκάδα ρσξηψλ θαη ηε ζπλαθή κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή. ηόρνη: ε πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ (εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ) γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ηνπ ηνπηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. ε παξνρή θαη βειηίσζε ππεξεζηψλ πξνο ηνλ αγξνηηθφ θαη ηνπηθφ πιεζπζκφ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. ην ππνκέηξν εληάζζνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο φπσο: κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Κέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία, ρψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ. Γηθαηνύρνη: Φνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο, θαζψο θαη ζπιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ ζηνλ θαηαζηαηηθφ ηνπο ζθνπφ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ. Έληαζε ελίζρπζεο: Οη παξεκβάζεηο δελ αθνξνχλ θξαηηθή ελίζρπζε θαη ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηα έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη ζε Γηα ηηο ινηπέο δξάζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη έσο ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ κε δηθαηνχρν θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ. ΤΠΟΜΔΣΡΟ 322: Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ηωλ ρωξηώλ ηόρνο : Η πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηνπηθνχ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Οη δξάζεηο δε ζα έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα αθνξνχλ ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα απνζθνπνχλ ηεθκεξησκέλα ζηε δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο εηθφλαο ησλ νηθηζκψλ, ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ αγξνηηθή θιεξνλνκηά θαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 13

14 ην ππνκέηξν κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ έξγα γηα ηελ αλαβάζκηζε ρσξηψλ ζε εθαξκνγή ζπλνιηθήο κειέηεο αλαβάζκηζεο θαη φρη ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο, εηδηθφηεξα, αθνξά: βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (φπσο δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, πιαθνζηξψζεηο-πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο, ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ) απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ είλαη ε χπαξμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο απηνχ Σν κέηξν δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. Γηθαηνύρνη : δχλαηαη λα είλαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο, θαζψο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Έληαζε ελίζρπζεο: Σν χςνο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο. ΤΠΟΜΔΣΡΟ 323: Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ηόρνο : Η πξνζηαζία θαη αλάδεημε πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, θαζψο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ππαίζξνπ. Σν Μέηξν ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη ζρέδηα δξάζεο θαη παξεκβάζεηο ζρεηηθέο κε: Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε ηνπνζεζίεο πςειήο θπζηθήο αμίαο (φηαλ απηέο πξνζδηνξηζηνχλ κε ζρεηηθή κειέηε-εκπεηξνγλσκνζχλε) θαη ζε πεξηνρέο Natura 2000, φπσο βειηίσζε ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (φπσο γεθχξηα, κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξχζεο). Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (φπσο απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, δελδξνθπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε). Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέο-εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Γηθαηνύρνη : Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο, ζπιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζην θαηαζηαηηθφ ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, θπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα. Έληαζε ελίζρπζεο : Σν χςνο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ κε δηθαηνχρν θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ. Σν κέηξν δελ αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 14

15 ΜΔΣΡΟ 421 : ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηφρνη: Η ζπγθέληξσζε ηερλνγλσζίαο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.ιπ.), ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ πεξηνρή. Τπνκέηξα: 421α. Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία: αθνξά ζπλεξγαζία ζην εζσηεξηθφ ηεο Υψξαο γηα ηελ εθαξκνγή θνηλήο δξάζεο. 421β. Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία: αθνξά ζπλεξγαζία κεηαμχ πεξηνρψλ ηεο Υψξαο κε πεξηνρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ εθαξκνγή θνηλήο δξάζεο. πλεξγαζίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ: Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ Μίαο ηνπιάρηζηνλ ΟΣΓ ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη θνξέσλ άιισλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, νη νπνίνη είλαη αλαπηπμηαθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη είλαη νξγαλσκέλνη βάζεη ηνπηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο νξίδεηαη ζπληνληζηήο Φνξέαο, ν νπνίνο ππνρξεσηηθά απνηειεί Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ. ΜΔΣΡΟ: 431 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ Ο.Σ.Γ., ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΜΦΤΥΧΖ ηόρνο : Η ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER ζηελ πεξηνρή παξέκβαζήο ηνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο «εθ ησλ θάησ» δηαδηθαζίαο. Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξία ΟΣΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Δ) Γξαθεία: Αιιακαλή & Μπιαηζνχθα Σ.Θ Kαξδίηζα Σει: Fax:

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώςιμη και αειφόρο ανάπτυξη τησ φθιωτικήσ υπαίθρου» ΜΔΣΡΑ-ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ- ΤΠΟΜΔΣΡΑ- ΓΡΑΔΙ

Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώςιμη και αειφόρο ανάπτυξη τησ φθιωτικήσ υπαίθρου» ΜΔΣΡΑ-ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ- ΤΠΟΜΔΣΡΑ- ΓΡΑΔΙ 2ε ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.) ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΚΧΓΙΚΟ 41 ην πιαίζην πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 123

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. Δικαιούσοι Ενίζσςζηρ Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Λνκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013 Γενική Πεπιγπαθή: Σν Μέηξν 123 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σει , Φαμ

Σει , Φαμ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 311 Δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΑΦΟΡΑ ΟΛΕ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΟΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Δξάζεο απνηειεί όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τει , Φαμ

Τει , Φαμ Δράζη L313-5 Ιδρύζεις, επεκηάζεις, εκζσγτρονιζμοί μικρής δσναμικόηηηας σποδομών διανσκηέρεσζης Σην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχνληαη επελδπηηθά ζρεδία ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ή αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ»

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Ενίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΕΣΡΟ 312 «ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013 Γενικά: Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 -

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 - 1 2 Α/ Α ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηφλσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1 Άξζξν 1 Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΜΔΣΡΟ 4.2.1 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (γεσξγηθφ πξντφλ) Μέηξν 4.2.2 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

L311 Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

L311 Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ L311 Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Δλδεηθηηθέο δξάζεηο: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα