Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα"

Transcript

1 Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010

2 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο... 7 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ... 8 Ιζηνξηθφ... 8 Σν 6ν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ Δθαξκνγή Μέηξσλ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ χληαγκα ηεο Διιάδαο Κπβεξλεηηθφ ρέδην Γξάζεο Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλάπηπμεο- Δ..Π.Α ΔΠΑ Άμνλεο, ηφρνη & Πξάμεηο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πξάζηλε Αλάπηπμε θαη Νέεο Θέζεηο Δξγαζίεο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2 VALUE DEL

3 Ειζαγωγή Πξάζηλε θαη Αεηθόξνο αλάπηπμε Η πξφνδνο θαη ε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ζηεξίρζεθε, ηνλ ηειεπηαίν θπξίσο αηψλα, ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Οη θπβεξλήζεηο αλαπηπζζφκελσλ αιιά θαη αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, επεδίσθαλ πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηελ ρσξίο πεξηνξηζκνχο αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ), γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ζρέζεσλ αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο πνπ δέρζεθε ην πεξηβάιινλ κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο, είλαη: Αλζξσπνγελείο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαινχλ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Αχμεζε απνβιήησλ πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα βην-πνηθηιφηεηαο θαη ζε κείσζε γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ. πκθφξεζε ζηηο κεηαθνξέο θπξίσο εληφο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. ηε δεθαεηία ηνπ 1980 άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη φηη ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο φπνπ ην πεξηβάιινλ θαη ε πνηφηεηα δελ ζα είλαη απιά θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο αιιά ν βαζηθφο άμνλαο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ κηαο ρψξαο. Η πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζα έπξεπε λα ελζσκαησζεί ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε πνιχ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Απηφ βέβαηα ζπλεπάγεηαη κηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ην απνθαινχκελν εμσηεξηθφ θφζηνο πνπ αλ ελζσκαησζεί ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ηηκέο, ηφηε δεκηνπξγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ. Η αλάπηπμε γίλεηαη βέβαηα πην αθξηβή, αιιά θαη πην δίθαηε. Οη ππνζηεξηθηέο φκσο ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο πξνβάιινπλ ην επηρείξεκα φηη νη εμσηεξηθέο επηβαξχλζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα απνηηκεζνχλ, αιιά θαη φηη ε εθαξκνγή πξνρσξεκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ δηνγθψλεη ππεξβνιηθά ην θφζηνο θαη απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε. Αληίζεηα νη επηζηήκνλεο πνπ πξνηείλνπλ λέα κνληέια νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ρσξίο επηδείλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, εθηηκνχλ φηη ηα απζηεξά πεξηβαιινληηθά πξφηππα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ δπλακηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Η αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε παξακέλεη ελεξγή, έρεη αιιάμεη φκσο κνξθή. Καλείο πιένλ δελ ακθηζβεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, αλ ελζσκαηψλεηαη φρη κφλν νηθνινγηθφο, αιιά θαη νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο πξνβιεκαηηζκφο. Η πην ζχγρξνλε θξηηηθή πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή εζηηάδεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζηε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ άληζε επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζε αλνκνηφκνξθεο νηθνλνκίεο. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 3 VALUE DEL

4 Οπιζμοί & Ιζηοπικό Πξάζηλε (green) αλάπηπμε είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ρξήζεο γεο πνπ πεξηιακβάλεη ζεψξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αλάπηπμεο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο ή πεξηθέξεηαο, θαζψο επίζεο θαη έλλνηεο πξάζηλεο νηθνδφκεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη πεξηιακβάλεη ηελ πνιενδνκία, ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο θνηλσλίαο (community building). Η αεηθόξνο ή βηώζηκε (sustainable) αλάπηπμε είλαη κηα ζεσξία ρξήζεο πφξσλ. Οξίδεηαη σο ε αλάπηπμε πνπ «θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα ρσξίο λα ζηεξεί ηελ δπλαηόηεηα ζηηο κειινληηθέο γεληέο λα θαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». Πξάζηλεο Δπηρεηξήζεηο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο βαζηθή ζπληζηψζα ησλ καθξνρξφλησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ, είηε πξνσζψληαο νηθν-απνδνηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είηε εκπνξεπφκελεο πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Η αεηθφξνο αλάπηπμε ελαξκνλίδεη ηα ζέκαηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα. ε επίπεδν ηδενινγίαο θαη πνιηηηθήο, ε αεηθνξία ή βησζηκφηεηα (sustainability) απνηειεί ηελ ζχγρξνλε απάληεζε ζηηο ελζηάζεηο γηα ππεξβνιηθή ή αλεπαξθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξαθηηθά ν φξνο ζεκαίλεη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θνηλσλίαο. Η αλάπηπμε, γηα λα ζπλερηζζεί απξφζθνπηα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί νξζνινγηθά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Η αεηθνξία έρεη ζεκαληηθή θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ γελεψλ. Η αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο νξίδεηαη θπξίσο κε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, κε βάζε ηελ εδξαησκέλε πεπνίζεζε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ. Πάλησο, ππάξρεη θάπνηα απφζηαζε κεηαμχ αεηθνξίαο θαη πξάζηλεο αλάπηπμεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο. Η αεηθφξνο αλάπηπμε ζεσξείηαη ζπκβαηή κε θάζε πεγή ελέξγεηαο πνπ εμαζθαιίδεη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, φπσο π.ρ. ε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ κε απνζήθεπζε ηνπ παξαγφκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ή, αθφκα θαη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ ππξεληθά εξγνζηάζηα αλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέηξα αζθαιείαο είλαη επαξθή. Αληίζεηα, ε πξάζηλε αλάπηπμε πξνσζεί θπξίσο ηελ παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. ε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ν φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε» εμεηδηθεχηεθε θαηά πξψην ην 1980 απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο σο κηα πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ηεο ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 4 VALUE DEL

5 νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, έλλνηεο πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο. Έιαβε φκσο επξχηεξν πεξηερφκελν θαη αλαγλσξίζηεθε σο παγθφζκην δήηεκα ην 1987 απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ζηελ έθζεζή ηεο κε ηίηιν «Σν Κνηλφ καο Μέιινλ», ηελ απνθαινχκελε ζπλήζσο «Έθζεζε Brundtland» (Brundtland Report). Η Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (United Nations Conference on Environment and Development), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ην 1992, πηνζέηεζε ηε «Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε» (Rio Declaration on Environment and Development), φξηζε ηε βηψζηκε αλάπηπμε σο «Αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο γελεάο ρσξίο λα ζηεξεί ηελ δπλαηφηεηα ζηηο κειινληηθέο γελεέο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο» θαη πξφβαιε ηε βηψζηκε αλάπηπμε σο παγθφζκην ηδεψδεο θαη σο βαζηθή έλλνηα πνπ ελζσκαηψλεη ηξεηο ζπληζηψζεο: ηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή, αλαγλσξίδνληαο φηη βαζηθή αηηία ησλ παξαηεηακέλσλ απνηπρηψλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ήηαλ ε άγλνηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ θχζεο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Σαπηφρξνλα θαζνξίζηεθαλ θαη νη δξάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα αλαιεθζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σν Πξφγξακκα Γξάζεο Agenda 21 πεξηείρε νδεγίεο γηα ηε δηακφξθσζε δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ κε ζηφρν ηε βησζηκφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχζε πσο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ζα απνηεινχζε έλα πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο βησζηκφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Σνλ Ινχλην ηνπ 2009 ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ (OECD Ministerial Council Meeting), ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα, ππέγξαςε ηε «Γηαθήξπμε ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο» (Declaration on Green Growth). Οη ρψξεο κέιε αλαγλψξηζαλ φηη νη έλλνηεο «πξάζηλε» (green) θαη «κεγέζπλζε» (growth) κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ θαη δηαθήξπμαλ φηη ζα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ζα ελζαξξχλνπλ ηηο «πξάζηλεο» επελδχζεηο θαη ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηαθήξπμαλ επίζεο φηη ζα ελζαξξχλνπλ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ άξζε ή ηελ απνηξνπή πεξηβαιινληηθά επηβιαβψλ πνιηηηθψλ πνπ αθπξψλνπλ ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζεζκνζέηεζε θαηάιιεισλ θαλνληζκψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ καθξνπξφζεζκα θαη ζαθή νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαζθεπήο πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ππνδνκψλ. χκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα αλφξζσζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ εμαγγείιεη δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, έλα κεγάιν κέξνο ησλ δεκνζίσλ εληζρχζεσλ δίλεηαη γηα ηελ πξάζηλε νηθνλνκία, κε έκθαζε κάιηζηα ζηηο θαζαξέο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο. Μέρξη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, νη ΗΠΑ δηέζεζαλ 112,3 δηο $ (12% ηνπ παθέηνπ ζηαζεξνπνίεζεο), ε Ν. Κνξέα 30,7 δηο $ (81%), ε Γεξκαλία 13,8 δηο $ (13%), ε Γαιιία 7,1 δηο $ (21%) θαη ε Βξεηαλία 2,1 δηο $ (7%). ηελ Διιάδα ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο εμήγγεηιε πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επηδφηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο νηθνινγηθήο θαηεχζπλζεο, ελψ ην ΔΠΑ ζα δηνρεηεχζεη πεξί ηα 5,5 δηο ζε πξάζηλεο επελδχζεηο σο ην ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 5 VALUE DEL

6 Σςνιστώσερ τηρ Αειυόπος (Βιώσιμηρ) Ανάπτςξηρ ΑΔΙΦΟΡΙΑ Μία Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ (εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ) πνπ νδεγεί ζε καθξνρξφληα, αεηθφξν & θεξδνθφξα αλάπηπμε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΙΣΩΔ Τγεία & Αζθάιεηα Ννκνζεζία θαη θαλνληζκνί Κιηκαηηθέο Αιιαγέο Γηαρείξηζε Κξίζεσλ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΝΙΣΩΔ Απαζρφιεζε Δθπαίδεπζε & Αλάπηπμε Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ - Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Κξάηνο & Κνηλσλία Υξεκαηνδνηήζεηο ECO ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΔ ΤΝΙΣΩΔ Απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ Δλεξγεηαθή ηθαλφηεηα Δμαζθάιηζε Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 6 VALUE DEL

7 Πποϋποθέζειρ ηηρ ππάζινηρ ανάπηςξηρ Η έλλνηα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηεο αλαγθαίεο θαη αιιειέλδεηεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο είλαη: Πεξηνξηζκφο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρσξίο επηδείλσζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο επηβάξπλζεο (decoupling) επηηπγράλεηαη φηαλ ε αλάπηπμε απεμαξηάηαη απφ ηηο εηζξνέο ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ. Απηφ πξνσζείηαη κε ηελ ζέζπηζε ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα θάλνπλ ινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ θαηλνηνκία πνπ νδεγεί ζε θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο Δμνηθνλφκεζε Δπηδίσμε απνηειεί ε αιιαγή ηνπ ζπάηαινπ ηξφπνπ δσήο, κε ζπγθξάηεζε ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο πφξσλ. Απηφ απαηηεί επαηζζεηνπνίεζε/εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη πην νξζνινγηθά. Πνιχ απνηειεζκαηηθή εμνηθνλφκεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηα θηίξηα, ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηα πξντφληα θ.ιπ. Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο Η ηερλνινγία κπνξεί λα κεηαηξαπεί απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ιχζεο. Δίλαη αλαγθαία ζήκεξα ε άκεζε ηερλνινγηθή αληηκεηψπηζε παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο ράξε ζηελ ρξήζε βειηησκέλσλ θαη απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρακειφηεξεο εηζξνέο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο θαη ρακειφηεξεο εθξνέο ξχπσλ. Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο Πνιιέο δπλαηφηεηεο έρεη ε ρξήζε νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Παξεκβαηηζκφο Η νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, κε λνκνζεηηθή, δηνηθεηηθή, επηζηεκνληθή/ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε, απαηηεί δεκφζηα παξέκβαζε, απφ ην θξάηνο ή δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Οξηζκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ρξεηάδνληαη νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ απφ ηελ πνιηηεία. Σα νηθνλνκηθά εξγαιεία απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηξφπν παξέκβαζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο απαζρφιεζεο. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 7 VALUE DEL

8 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ιζηοπικό Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θακηά επξσπατθή ρψξα δελ είρε κηα ζαθψο νξηζκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, φκσο, έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ θαζηέξσζε ελφο εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ήκεξα θαιχπηεηαη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, απφ ηνλ ζφξπβν έσο ηελ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ, απφ ηα ρεκηθά έσο ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, απφ ηα χδαηα θνιχκβεζεο έσο έλα παλεπξσπατθφ δίθηπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο νη πεηξειαηνθειίδεο ή νη δαζηθέο ππξθαγηέο ύλνδνο Κνξπθήο ηνπ Παξηζηνύ: Αλεγλψξηζαλ νη Ιζχλνληεο φηη, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην πξψην «πξφγξακκα δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ» (πεξίνδνο ). Αθνινχζεζαλ πνιιά φκνηα πνιπεηή πξνγξάκκαηα θαη κηα ζεηξά απφ νδεγίεο Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε: ε πιένλ νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, δηφηη είρε σο απνηέιεζκα λα αθηεξσζεί ηδηαίηεξν θεθάιαην ζηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Δθεμήο θαηέζηε δπλαηφλ λα ζηεξίδνληαη ηα θνηλνηηθά κέηξα ζε ζαθή λνκηθή βάζε φπνπ νξίδνληαη νη ζηφρνη θαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίρε επίζεο πξνβιεθζεί φηη νη απαηηήζεηο σο πξνο ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ ησλ ινηπψλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη επίζεκα γλσζηή σο πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηέιεζε έλα λέν βήκα πξνφδνπ. Καη' αξράο, θαηέζηε δπλαηφ λα εηζαρζεί ε αξρή ηεο "ζηαζεξήο θαη δηαξθνχο, ζεβφκελεο ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο" ζηελ απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαζψο θαη ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ζην άξζξν φπνπ θαζνξίδνληαη ηα ζεκέιηα ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο (άξζξν 174, πξψελ άξζξν 130 Ρ ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο). Δπίζεο, αλαβαζκίζηεθε ν ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε επίπεδν "πνιηηηθήο" Η Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε ηελ πξψηε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε θαηά ηε ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζην Γθέηεκπνπξθ. ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζπγθαηαιέγνληαλ ν πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ε αζθάιεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, ε εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ζπλδένληαη κε ρεκηθέο νπζίεο, ε βειηίσζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε κείσζε ησλ δεκηψλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ησλ κεηαθνξψλ. Η Δπηηξνπή δεζκεχηεθε λα επαλεμεηάζεη ηε ζηξαηεγηθή κε ηελ έλαξμε ησλ θαζεθφλησλ θάζε λέαο Δπηηξνπήο Άξρηζε ε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ηεο ηξαηεγηθήο ε νπνία θξίζεθε επηηαθηηθή δηφηη: Δπηδεηλψζεθαλ νη ηάζεηο πνπ είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, (π.ρ. απμαλφκελεο πηέζεηο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ην θιίκα). ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 8 VALUE DEL

9 Ήηαλ πεξηνξηζκέλα ηα απνηειέζκαηα ζπκβνιήο ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο ζηελ παγθφζκηα αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηέινο Η δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα θαζνξηζκφ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα πεξηζζφηεξα λέα θξάηε-κέιε Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δεκφζηνπ δηαιφγνπ, νινθιήξσζε ηελ Αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Οη ζηφρνη ηεο Αλαζεσξεκέλεο ηξαηεγηθήο είλαη: Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο: Γηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γεο λα επλνεί ηε δσή ζε φιε ηεο ηελ πνηθηιία, ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε αεηθφξσλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο. Κνηλσληθή Γηθαηνζύλε θαη ζπλνρή: Πξνψζεζε κηαο δεκνθξαηηθήο, πγηνχο, αζθαινχο θαη δίθαηεο θνηλσλίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηε ζπλνρή, λα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηελ πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη λα θαηαπνιεκεί θάζε κνξθή δηάθξηζεο. Οηθνλνκηθή επεκεξία: Πξνψζεζε κηαο αθκάδνπζαο, θαηλνηφκνπ, πινχζηαο ζε γλψζεηο, αληαγσληζηηθήο θαη νηθνινγηθά απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ λα εμαζθαιίδεη ςειφ επίπεδν δσήο, πιήξε απαζρφιεζε θαη πνηφηεηα εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλάιεςε ησλ δηεζλώλ επζπλώλ: Δλζάξξπλζε ηεο εθαξκνγήο, ζε παγθφζκην επίπεδν, δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ειεπζεξία θαη πξνάζπηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ θαη ζηελ ελεξγφ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Οη θχξηεο πξνθιήζεηο ζηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ είλαη: Ο πεξηνξηζκφο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ην θφζηνο θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο. Η δηαζθάιηζε βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο. Η πξνψζεζε βηψζηκεο θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο. Η βειηίσζε ηεο δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξεθκεηάιιεπζή ηνπο. Η πξναγσγή ηεο θαιήο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ ηελ απεηινχλ. Η δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ζηελ νπνία λα δηεπθνιχλεηαη ε θνηλσληθή έληαμε, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ θαη εληφο ησλ γελεψλ θαη λα εμαζθαιίδεη θαη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ Η πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ψζηε νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζπκβηβάδνληαη κε ηελ παγθφζκηα αεηθφξν αλάπηπμε θαη κε ηηο δηεζλείο ηεο δεζκεχζεηο. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 9 VALUE DEL

10 Σο 6ο Κοινοηικό Ππόγπαμμα Δπάζηρ για ηο Πεπιβάλλον Καηά ηελ δεθαεηία ην 6 ν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ απνηειεί ην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Κεληξηθή θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκία, αιιά φηη, αληίζεηα, ηα απζηεξά πεξηβαιινληηθά πξφηππα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα πνπ απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Η δηαηήξεζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απφ ηε άιιε πιεπξά νπζηαζηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο θαινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη πνηφηεηαο δσήο. Η θνηλσλία, ε βηνκεραλία θαη ε δηνίθεζε πξέπεη ζπλεπψο λα ζπλεξγαζζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε απνζχλδεζε ησλ πηέζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε θχζε θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ε πγεία, νη θπζηθνί πφξνη θαη ηα απφβιεηα. Ο καθξηλφο ρξνληθφο νξίδνληαο αλακέλεηαη φηη ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε επηζηεκνληθή ζεκειίσζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ. Δπηδίσμε ησλ Θεκαηηθψλ ηξαηεγηθψλ είλαη ε επίηεπμε ζπλέξγεηαο ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηελ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο ηελ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Δίλαη σζηφζν λσξίο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Θεκαηηθψλ ηξαηεγηθψλ, δεδνκέλνπ φηη κφλνλ ηέζζεξηο απφ ηηο επηά (αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ζαιάζζην πεξηβάιινλ, απφβιεηα θαη αλαθχθισζε, αεηθφξνο ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ) είραλ θαηαηεζεί έσο ηα ηέιε ηνπ Εθαπμογή Μέηπων Η φιν θαη απμαλφκελε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, εηδηθά ζηνπο θφιπνπο ηηο ΔΔ, δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ άκεζε δξάζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ψζηε λα ζσζεί θαη λα δηαηεξεζεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ρξήζε απφ ηηο επφκελεο γεληέο. Δλ κέζσ ηεο θαιπάδνπζαο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε αεηθνξία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζσζηηθή ιέκβνο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ επάλνδν ηεο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο. Δπηπιένλ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία ε ζπκβαηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία θαη κεηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, κε ηνπο καθξνρξφληνπο ζηφρνπο αεηθνξίαο. ε απηή ηεο θαηεχζπλζε, θαη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ, ε ΔΔ απέδεημε ηε ζαθή ηεο δέζκεπζε γηα αεηθφξν αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε επηηπρψο ηελ αεηθφξν δηάζηαζε ζε πνιινχο ηνκείο πνιηηηθήο. Οη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηελ ελέξγεηα απνδεηθλχνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. Δπίζεο, ε ΔΔ ελζσκάησζε ηε δηάζηαζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο πνιηηηθψλ. Οη ηνκείο απηνί πεξηιακβάλνπλ βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, αλαζεσξεκέλε θνηλσληθή αηδέληα, ε νπνία ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη αλαγγέιιεη ηελ αλάπηπμε ζηφρσλ επεκεξίαο «πέξαλ ηνπ ΑΔΠ», θαηεπζπληήξηεο ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 10 VALUE DEL

11 γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΑ 1, θαζψο θαη πξνψζεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν ην ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (10/11 Γεθεκβξίνπ 2009) «Η αεηθφξνο αλάπηπμε παξακέλεη ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δπλάκεη ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβψλαο θαη φπσο ηνλίδεη ε έθζεζε ηεο Πξνεδξίαο κε ζέκα ηελ επαλεμέηαζε 2009 ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (έγγξ /09), ε ζηξαηεγηθή απηή ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί καθξνπξφζεζκν φξακα θαη πξσηαξρηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο Έλσζεο. ηηο κειινληηθέο επηζθνπήζεηο ζα πξέπεη λα νξηνζεηνχληαη ζαθέζηεξα νη δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο». 1 Στπατηγική αειφόπος ανάπτςξηρ ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 11 VALUE DEL

12 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ύνηαγμα ηηρ Ελλάδαρ 2001 Άξζξν 24 Παξάγξαθνο 1: Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο. Κςβεπνηηικό σέδιο Δπάζηρ Με βάζε ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην δξάζεο, ε πξάζηλε αλάπηπμε είλαη ε κφλε εθηθηή θαη βηψζηκε ιχζε γηα ηνλ ηφπν γηαηί ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ην αληηκεησπίδεη σο αλαπηπμηαθό απόζεκα θαη φρη σο αληηαλαπηπμηαθφ βαξίδη,.» Δίλαη κηα πξννπηηθή πνπ φρη κφλν ζα βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζα νδεγήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηε ζηαδηαθή έμνδν απφ ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή θξίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, «ε «πξάζηλε» αλάπηπμε ζα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ζα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο μέλεο επελδχζεηο θαη ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο γηα φινπο. Θα γελλήζεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο. Θα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν θαη ηζρπξφ παξαγσγηθφ ηζηφ πνπ ζα αλνίμεη πεδία δξάζεο γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο πνπ ζήκεξα αζθπθηηνχλ ζε κηα θιεηζηή θαη αγθπισκέλε νηθνλνκηθή δνκή.» Σα ζρέδηα δξάζεηο γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε αλαιχνληαη ζε ηξία βαζηθά ζθέιε θαη είλαη ηα εμήο: 1 νλ : Κιίκα θαη ελέξγεηα. ηφρνο είλαη λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 65%, κέρξη ην 2050 κε ελδηάκεζνπο δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο πξνφδνπ θαζψο νθείινπκε λα πάκε άκεζα ζε έλα πξφηππν πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. 2 νλ : Αιιαγέο ζε ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Αζθαιή θαη πνηνηηθά αγξνηηθά πξντφληα, δηεχξπλζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Δπίζεο, «πξάζηλν επηρεηξείλ» κηα λέα επθαηξία κε δπλακηθέο πξννπηηθέο, πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιέο θαη πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. 3 νλ : Οηθνλνκία ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη «πξάζηλεο» ππνδνκέο ηεο ρώξαο. Σν λεξφ απνηειεί εζληθφ ζέκα θαη ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηε δήηεζε ηνπ λεξνχ παξά λα εληζρχεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ σο έλα απφ ηα θεληξηθά θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. «Πξάζηλεο ππνδνκέο»: εθαξκνγή ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ελίζρπζε ησλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξψλ γηα θαζαξέο θαη θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ κεηαθνξέο κε πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ. Αλαιπηηθφηεξα, πξνβιέπνληαη αιιαγέο θαη δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο κε λέα κέηξα θαη ζηξαηεγηθέο ζε δσηηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν θαη ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 12 VALUE DEL

13 ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Αθνινπζνχλ κεηαβνιέο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο λαπηηιίαο θαζψο θαη ζηε ρσξνηαμία θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ, ηνλίδεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο κε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθά εξγαιεία θαη θπξίσο ξηδηθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε λνκνζεζία γηα ηε κεηάβαζε ζην πξάζηλν αλαπηπμηαθφ πξφηππν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Εθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Ανάπηςξηρ- Ε..Π.Α ηφρνο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε Γηα ηελ Διιάδα ζηφρνο δελ είλαη κφλν λα παξαθνινπζήζεη ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη λα πξνζαξκνζηεί νλνκαζηηθά ζε απηέο, αιιά λα ζπγθιίλεη πξαγκαηηθά ζηελ νπζία ηνπ επξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ θαη κέζα απφ ηε ζχγθιηζε απηή λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηεο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία φζν θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο ηδηαίηεξνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ, ην νπνίν ζα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο (θιίκα, θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηζηνξία & πνιηηηζκφο, πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ, πςειή θνηλσληθή ζπλνρή θιπ) θαη ζα ηα ζπλζέηεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ήκεξα είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ζχγρξνλε θξίζε δελ αληηκεησπίδεηαη κε παιηά εξγαιεία. Σν αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηε ρψξαο έρεη πιένλ εμαληιήζεη ηα φξηα ηνπ ελψ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δελ είλαη ε βαξηά βηνκεραλία, αιιά ην πεξηβάιινλ, νη αλζξψπηλνη πφξνη, ε ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. Η «πξάζηλε αλάπηπμε» είλαη κία λέα αλαπηπμηαθή νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθά θηινζνθία πνπ ελζσκαηψλεη ηελ ελεξγφ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο Σνκέαο Πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηε ρψξα καο κε ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην Πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ Κεθάιαην («απφζεκα»), ην νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο. ηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηα έκκεζα νθέιε ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 13 VALUE DEL

14 αλάπηπμεο (development) ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άιισλ θησρφηεξσλ ζε νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ απφζεκα ρσξψλ. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ ζπλάδεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ, θαζψο ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Η αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνπλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κε ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεσγξαθηθήο θπζηθήο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 14 VALUE DEL

15 ΕΠΑ Άξονερ, ηόσοι & Ππάξειρ Αειθόπος Ανάπηςξηρ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1. Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 2.Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ 3.Πξόιεςε & αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθνύ θηλδύλνπ 4.Πξνζηαζία Δδαθηθώλ πζηεκάησλ & Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ 5.Σερληθή Βνήζεηα Σακείνπ πλνρήο 6.Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο & Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ πκβνιή ηνπ ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Η απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 91/271 θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ επαξθνχο ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ζε επηιεγκέλα αζηηθά θέληξα, ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζε πεξηνρέο κε νμπκέλα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΠ 4 είλαη ε ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθζιεί ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. πλδπαζκφο κείσζεο ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο θαη αζθαινχο δηάζεζεο ησλ ππφινηπσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Τπνζηήξημε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχληαη κέζσ απηνχ Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ ν ζφξπβνο θαη νη αθηηλνβνιίεο. ηφρνο είλαη ε εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ θαη εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΑΞΔΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηζηηθφ ηνκέα θαη ζηελ χπαηζξν Αμηνπνίεζε ΑΠΔ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα Πξφηππα επηδεηθηηθά έξγα αμηνπνίεζεο ΑΠΔ ζε δεκφζηα θηίξηα (π.ρ ζρνιεία θιπ) Δπέθηαζε Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο Καιακαξηά πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: ΔΤΡΩ Έξγα θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ θαζψο & Οινθιήξσζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζε νηθηζκνχο. Έξγα πξνζηαζίαο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ ζε αζηηθά θέληξα θαη επηιεγκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο. Έξγα κείσζεο δηαξξνψλ ζε πξνβιεκαηηθά δίθηπα χδξεπζεο αζηηθψλ θέληξσλ Έξγα αθαιάησζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ ζε λεζηά κε πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο χλδεζε Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ ηνπ ΔΤ κε Απνρεηεπηηθά Γίθηπα παξαθείκελσλ νηθηζκψλ πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: ΔΤΡΩ Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ θαη ζπλνδψλ έξγσλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαζψο θαη ζε εμσαζηηθέο πεξηνρέο Έξγα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ Δλίζρπζε ππνδνκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: ΔΤΡΩ Καηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ. Έξγα απνθαηάζηαζεο ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο εδάθνπο ζε ρψξνπο ξππαζκέλνπο απφ παξειζνχζα βηνκεραληθή ή ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ππφρξενο ηδηνθηήηεο. Έξγα θαη δξάζεηο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαζψο θαη δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο ΔΤΡΩ Σερληθνί χκβνπινη ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Δθπφλεζε εκπεηξνγλσκνζπλψλ θαη εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο & ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ Παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεπεηψλ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Πιεξνθφξεζε δηθαηνχρσλ, σθεινπκέλσλ, θαη θνηλνχ ΔΤΡΩ Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ Παξαθνινχζεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Ρχπσλ Μειέηεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή & ραξηνγξάθεζε ηνπ ζνξχβνπ. Βειηίσζε εμνπιηζκνχ κέηξεζεο ζνξχβνπ. Τπνδνκέο θαη εμνπιηζκφο ερνπξνζηαζίαο εηδηθψλ αζηηθψλ δσλψλ. Μειέηεο ραξηνγξάθεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα κε ηνλίδνπζεο αληηλνβνιίεο θαη εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ απηέο. Μειέηεο γηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ ΔΤΡΩ ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 15 VALUE DEL

16 ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7.Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ 8.Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε Πεξηβαιινληηθνύ Κηλδύλνπ 9.Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιόηεηαο 10.Θεζκνί & κέζα άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Οξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζε καθξνρξφληα βάζε ε επαξθήο δηαζεζηκφηεηα πςειήο πνηφηεηαο πδαηηθψλ πφξσλ γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ρξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζεζπηζηνχλ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο πδάησλ, λα θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα δηαρείξηζεο αλά ιεθάλε απνξξνήο θαη λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. πλνιηθή ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη πιήξσο αλεπηπγκέλνπ δηθηχνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Aλάζρεζε ηεο απψιεηαο θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο επίηεπμεο θαη δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ απεηινχκελσλ θαη θηλδπλεπφλησλ εηδψλ θαη πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΑΞΔΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δθπφλεζε κειεηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60 Τινπνίεζε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ Διεγρνο πνηφηεηαο πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πδξνιεςία θαη ζηα δίθηπα χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία Δμνπιηζκφο γηα ηα εξγαζηήξηα ειέγρνπ πνηφηεηαο λεξνχ Έξγα θαη δξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ΔΤΡΩ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Δθπφλεζε ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (παηδηά, άηνκα κε αλαπεξίεο θιπ) Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αληηππξηθήο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη εθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ. Μειέηεο ραξηνγξάθεζεο θηλδχλνπ θαη εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο Δθπφλεζε κειεηψλ δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ κεγάια ηερλνινγηθά αηπρήκαηα Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο & έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο πεξηβαιινληηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ θηλδχλνπ. ρέδηα δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ Δθπφλεζε κειέηεο θαη ζεζκνζέηεζε επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ γεο ζε γεηηλίαζε κε εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο ΔΤΡΩ Δμεηδίθεπζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε βηναζθάιεηα Δμεηδίθεπζε ζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα πγξνηφπνπο, δάζε, νξεηλά & παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα Τπνζηήξημε πθηζηακέλσλ & Ίδξπζε λέσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Δθπφλεζε Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (ΔΠΜ) Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Έξγα πξνζηαζίαο, αλάδεημεο, θαη αμηνπνίεζεο επηιεγκέλσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Δλέξγεηεο εληνπηζκνχ θαη ραξηνγξάθεζεο «δηαδξφκσλ» αλάκεζα ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Δηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 79/409 θαη 92/43 ΔΚ γηα ηα απεηινχκελα είδε πγθξφηεζε θαηαιφγσλ ηνπίσλ θαη έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο επηιεγκέλσλ ηνπίσλ Πξνψζεζε αεηθνξηθψλ δξάζεσλ ζε δίθηπα κηθξψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ Έξγα πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο πγξνηφπσλ θαη ιηκλψλ ΔΤΡΩ Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΔΚΠΑΑ, ηεο ΔΤΠΔ, ηεο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ, & ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κεθηζνχ θαη Διαηψλα, ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζε ηνκείο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο Έξγα θαη ππνδνκέο π.ρ ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο νξζήο άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή αμηφπηζηεο θαη επηζηεκνληθήο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ζην θνηλφ Δλέξγεηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη εηδηθψλ νκάδσλ - ζηφρσλ. Τπνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ. Δλέξγεηεο θαη κειέηεο γηα ηελ πξνψζεζε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο ΔΤΡΩ ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 16 VALUE DEL

17 Πξάζηλε Αλάπηπμε θαη Νέεο Θέζεηο Δξγαζίεο Η πξάζηλε αλάπηπμε αλακέλεηαη λα απνθέξεη σο ην 2020 ζηελ Διιάδα άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο γεσξγίαο αλ θάλνπκε ζήκεξα ηηο επηβαιιφκελεο επελδχζεηο. Η επηινγή απηή φρη κφλν εγγπάηαη κία δηέμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά απνηειεί θαη ηε κφλε δπλαηή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηελ ππέξβαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 17 VALUE DEL

18 ςμπεπάζμαηα Η πξάζηλε/αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη κνλφδξνκνο γηα ηελ ζπλεηή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Κάζε θξάηνο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηελ Πξάζηλε Δπηρείξεζε θαη ηηο Πξάζηλεο Τπνδνκέο, Γηα λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε, Γηα λα κεηψζεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα Γηα λα πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο Γηα λα κεηψζεη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο Γηα λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα ηεο δηνγθνχκελεο αλεπάξθεηαο ησλ πξψησλ πιψλ Γηα λα εμαζθαιίζεη πφξνπο πνπ ζα απνθέξνπλ καθξνρξφληα θέξδε Γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πηέζεηο απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη εκθαλή, θαζψο δίλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα. ηαρπνινγψληαο θάπνηεο απφ απηέο αλαθέξνπκε: Μείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο απφ ππεξβνιηθή εθκεηάιιεπζε. Γηάζσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λέεο επθαηξίεο γηα λα παξακείλνπλ νη θάηνηθνη ζηνλ ηφπν ηνπο. Γηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, ηεο επαθήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. Γηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ νηθν-ζπζηήκαηνο. Πξνζηαζία θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ βηνηφπσλ θαη ησλ παξάθηησλ δσλψλ. Γεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε κηθξψλ θαη απνκνλσκέλσλ λεζηψλ. Η δηαηήξεζε ηνπ γεληθφηεξνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ θαη ε απζηεξή πξνζηαζία ησλ νηθνινγηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη ησλ ηνπίσλ ηδηαηηέξνπ θάιινπο δελ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε, αιιά αληίζεηα αλαδεηθλχεη ηηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ηεο. Άιισζηε ν φξνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο εκπεξηέρεη ηνλ ζηφρν ηεο ειεχζεξεο θαη δσξεάλ απφιαπζεο ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ απφ ηνλ ρξήζηε, αιιά κε ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ησλ απζηεξψλ θαλφλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπ. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα ζεβαζηεί ηε θχζε θαη λα δήζεη ζε αξκνλία κε απηή θαη φρη λα ζπαηαιά αλεμέιεγθηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο επηπηψζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαηά πνιχ θαη ηνλ ίδην. πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί κηα γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο αιιά θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θαη νη ηξεηο απηνί ηνκείο είλαη αιιειεμαξηψκελνη θαη αιιειέλδεηνη θαη ζα πξέπεη λα βαδίδνπλ ζε απφιπηε ηζνξξνπία. Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαη αιιαγέο ζε θξαηηθφ, ζε επηρεηξεκαηηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν. Έηζη, δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν ε αλάιεςε ελεξγεηψλ ζε θξάηνο επηρεηξήζεηο πνπ λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, αιιά είλαη θαη απαξαίηεηε ε πξνζθνξά θάζε πνιίηε μερσξηζηά. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 18 VALUE DEL

19 Σν απηφ γεγνλφο πηέδεη γηα κηα δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο πνιίηεο, γηα λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη λα γίλεη ε δηαρείξηζε θάζε λνηθνθπξηνχ ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη φιν θαη πην θξίζηκν, θαζψο ηα πξνβιήκαηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο γίλνληαη φιν θαη πην ζχλζεηα θαη νμπκέλα, ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηεο ρεκηθήο, ερεηηθήο θαη ζεξκηθήο κφιπλζεο ηφζν απφ ην θξάηνο φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο, κέζσ κέηξσλ φπσο ε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ε ρξήζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ΜΜΜ θ.ιπ. Δηδηθά ζηελ Διιάδα, κε πξνζπάζεηα θαη γεληθφ ελδηαθέξνλ απφ φινπο, είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη κηαο πξάζηλεο θαη αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε. Μεζνχζεο ηεο θξίζεο απαηηείηαη λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ ζα επηηξέςεη ζηε ρψξα λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα (πεξηβάιινλ - αλζξψπηλνη πφξνη - ηζηνξία πνιηηηζκφο). Η «πξάζηλε αλάπηπμε» είλαη κία λέα αλαπηπμηαθή νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθά θηινζνθία πνπ ελζσκαηώλεη ηελ ελεξγό πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 19 VALUE DEL

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ.

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Δ.Μ.Π. Γ.Π.Μ.. ΚΑΣ.Β ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Μελάο Αγγειίδεο ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο «Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Πάξνο 14/03/2014 ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝ. : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007-2013 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007-2013 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007-2013 Εςπωπαϊκή Ένωζη Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ «Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΗΚΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2011 ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 4 ABSTRACT 4 ΕΙΑΓΨΓΗ 5 1.ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 7 2.ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΪΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα