«Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού μέζα από ηην Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού μέζα από ηην Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη»"

Transcript

1 «Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού μέζα από ηην Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη» Αικαηεπίνη Αβδελά Msc Δθπαηδεπηηθφο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η σημεία είναι για μαρ και οηιδήποηε γύπυ από μαρ. Η εξεπεύνηζη με ηη βοήθεια ηηρ σημείαρ, μαρ δίνει βαθιέρ γνώζειρ για ηον κόζμο μαρ, ηιρ ομάδερ οςζιών πος ηον πεπιβάλλοςν και ηιρ σημικέρ ιδιόηηηέρ ηοςρ. Η ππώηη δπαζηηπιόηηηα θα επιηπέτει ζηοςρ μαθηηέρ, να επεςνήζοςν ηην έννοια ηηρ οξύηηηαρ, όπυρ ιζσύει για ηιρ θςζικέρ πηγέρ νεπού, σπηζιμοποιώνηαρ ηο πιο κοινό «μέηπο οξύηηηαρ» ηο ph. Οι μαθηηέρ θα επγαζηούν με μια μέθοδο ςπολογιζμού ηος ph και θα ελέγξοςν ηην αξιοπιζηία ηηρ. Η δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα θα οδηγήζει ηοςρ μαθηηέρ, να καηαζκεςάζοςν έναν ηλιακό αποζηακηήπα και να πειπαμαηιζηούν με ηη σπήζη ηος, για να παπάγοςν καθαπό νεπό. Θα ςποβάλλοςν ηα ζηοισεία ζηη Βάζη Γεδομένυν ηος Παγκόζμιος Πειπάμαηορ και θα ζςγκπίνοςν ηα αποηελέζμαηά ηοςρ, με άλλα από όλο ηον κόζμο. Έηζι η ανάδειξη ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ, υρ βαζικήρ έννοιαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ γενικόηεπηρ πεπιβαλλονηικήρ κπίζηρ και η καθιέπυζη ηηρ εκπαίδεςζηρ, υρ κςπίαπσος μησανιζμού, για ηη δημιοςπγία ενεπγών πολιηών και ηην επίηεςξη ενόρ βιώζιμος κόζμος, επιβεβαιώνονηαι μέζα από ηην παπαγυγή εκπαιδεςηικού ςλικού από ηιρ Μ.Κ.Ο και ηην UNESCO. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σσολικό Ππόγπαμμα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη,Παγκόζμιο Πείπαμα Νεπού Unesco, PH, Aθαλάηυζη, Αειθόπορ ανάπηςξη. ΔΙΑΓΧΓΗ Γιεθνές Έηος Υημείας Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού Σν Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο 2011 είλαη κηα παγθφζκηα πξσηνβνπιία ηεο UNESCO, γηα λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο, κε ηα επηηεχγκαηα ηεο ρεκείαο θαη λα ηνπο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ρεκείαο, ζηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο. ηελ παγθφζκηα απηή πξσηνβνπιία ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο, δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηεο ρεκείαο, ζηελ αεηθνξία θαη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο καο. κοπός και ζηότοι ηοσ Γιεθνούς Έηοσς Υημείας 2011 Να ελζαξξπλζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ρεκεία. Να εληζρπζεί ε εθηίκεζε πνπ ραίξεη ε ρεκεία, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ αλαγθψλ. Να αλαπηπρζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην δεκηνπξγηθφ κέιινλ ηεο ρεκείαο. Να παξνπζηαζηεί ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηε ρεκεία.(100 ρξφληα απφ ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ Νφκπει ζηε Μαξία Κηνπξί).

2 ΔΓΓΡΑΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σν ζχγρξνλν ζρνιείν απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο, απφ ηελ Πξψηε ρνιηθή Ηιηθία κέρξη θαη ην Γπκλάζην, θαη ζθνπφ έρεη ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο λέαο πεξηβαιινληηθήο θνπιηνχξαο κε ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ, αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ππέξ κηαο αεηθφξνπ θνηλσλίαο κε γλψκνλα ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ (Π..) ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά, γηα ηνλ εκπνηηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ, κε έλλνηεο θαη θαηλφκελα, αξρέο θαη αμίεο πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηε ζχκπξαμε ηνπ πνιπεπηζηεκνληθνχ θαη δηεπηζηεκνληθνχ κνληέινπ. Σν Π.. εζηηάδεηαη ζε ηνπηθά, εζληθά θαη παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη ν δηδαθηηθφο βεκαηηζκφο αλά θχθιν είλαη: 1νοΒεκαηηζκφο/Κχθινο (Νεπηαγσγείν, Α θαη Β ηάμεηο Γεκνηηθνχ): Μειέηε θπξίσο ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, 2νοΒεκαηηζκφο/Κχθινο (Γ, Γ, Δ θαη Σ ηάμεηο Γεκνηηθνχ): Μειέηε θπξίσο ηνπηθψλ θαη εζληθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, 3νοΒεκαηηζκφο/Κχθινο (Α, Β θαη Γ ηάμεηο Γπκλαζίνπ): Μειέηε ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη παγθνζκίσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. κοπός και Γενικοί ηότοι ηοσ νέοσ Προγράμμαηος ποσδών θνπφο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά ελήκεξσλ καζεηψλ/ηξηψλ - πνιηηψλ, ηθαλψλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε δξάζεηο ζε φηη αθνξά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ εγγξακκαηηζκνχ είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ : Α. ζε ρέδηα Δξγαζίαο/projectο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ζην πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, Β. ζε κεγαιχηεξα ρέδηα Δξγαζίαο/projectο γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο θαη πξνβιήκαηνο ζην πιαίζην ησλ Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ UNECE ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηξνθήο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηε δξάζε, εληζρχεη θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο UNECE (Βίιληνπο Μαξηίνπ 2005) ε νπνία έρεη σο φξακά ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ, ησλ θνηλσληψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ρσξψλ, ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη επηινγψλ πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Η ζηξαηεγηθή αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο θπβεξλήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, Μ.Κ.Ο. θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο UNECE, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλά ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζπλερίδεηαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηαιήγεη λα μεπεξλά ηα φξηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη εθπαηδεπφκελνη φισλ ησλ παξαπάλσ επηπέδσλ, ελζαξξχλνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ρξήζε ζπζηεκηθήο, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ θπξίσο ζεκάησλ. σνέδριο Θεζζαλονίκης (1997)

3 Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ε Γηεζλήο Γηάζθεςε ηεο UNESCO κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αεηθνξία» (UNESCO, 1997). Απνηέιεζκα ηεο δηάζθεςεο είλαη έλα θείκελν 29 αξρψλ θαη πξνηάζεσλ πνπ είλαη γλσζηφ σο ε δηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο. Η ζεσξεηηθή βάζε ηεο δηαθήξπμεο αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. (Φινγαΐηε,2006). ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η δηεπθξίληζε ηεο έλλνηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζή ηεο, ηνλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε Brundtland (1987), ζηε ζπλέρεηα πηνζεηείηαη απφ ηε δηάζθεςε ηνπ Ρίν, αιιά θαη απφ κία ζεηξά άιισλ δηαζθέςεσλ (Κάηξν 1994, Κνπεγράγε 1995, Κσλζηαληηλνχπνιε 1996) (Κνχηζηθνο,2004). Η έλλνηα ηεο αεηθνξίαο απαληά ζε κηα δηηηή αλάγθε: ηελ εμαθάληζε ηεο θηψρεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, γηα λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη επεκεξία, ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο γεληέο (Φινγατηε, 2006). Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέζσ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, έξρεηαη λα θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε, ηφζν κε ηε κνξθή ηεο ηππηθήο, φπσο θαη κε ηε κνξθή ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο. Οη ζηφρνη ηεο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, αιιαγή αμηψλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη δηακφξθσζε αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο. Η έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ Π.Δ. πξνάγεηαη, κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηεξεχλεζε ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά θαη απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο γηα βησζηκφηεηα θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζν γηα (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004): ηε δηάδνζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξφηππα βηψζηκεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη ζα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο ελέξγεηαο. ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ,πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ εηξήλε. θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο πξνο ηε βησζηκφηεηα. Η βηνπνηθηιφηεηα, ε εξεκνπνίεζε, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ ηε ιχζε θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ε Π.Δ., κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ελεξγνπνηψληαο ην έκςπρν πιηθφ ηεο, δειαδή ηνπο καζεηέο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Oη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, ν νπνίνο άιινηε ζε ζπλεξγαζία θαη άιινηε ζε αληηδηαζηνιή, κε ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο κε ζεκαληηθφ αληίθξηζκα γηα ηελ θνηλσλία. (Λακπξφπνπινο & Αγάζσλνο, 2005).

4 Οη Μ.Κ.Ο., πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, λα ζηξέςνπλ ηελ θχξηα ελέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (Νηθνιατδεο, 2004). Η ζηνρεπκέλε παηδεία, σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηνπζηψλεηαη κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ζε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθνξία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ πνιηηψλ καζεηψλ ζηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζήο ηνπο (Agenda 21 θεθάιαην 25). Ο κοπός και ο ρόλος ηων μη κσβερνηηικών οργανώζεων Ο ζθνπφο ησλ Μ.Κ.Ο. είλαη θπξίσο αλζξσπηζηηθφο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, π.ρ. θηψρεηα, ξαηζηζκφο, θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθή αιιαγή, πνηφηεηα λεξνχ, επηξνθηζκφο, θ.ι.π.. (Υαξαιακπίδεο, 2004). Η ελ γέλεη πξνζθνξά ππεξεζηψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία πξνο ιηγφηεξν επλνεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο. έλα ηέηνην πιαίζην νη Μ.Κ.Ο.: έρνπλ ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο θαη δηφδνπο επηθνηλσλίαο, κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ πίεζε (lobby) ζε δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη λα επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο έρνπλ εγθαζηδξχζεη έλα λέν πιαίζην δεκφζηαο ζπκκεηνρήο, κέζα ζε κία νκάδα δξάζεσλ, κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ πνιηηψλ καζεηψλ έρνπλ αλαπηχμεη επίζεκεο ζρέζεηο κε ζεκαληηθνχο δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ν ΟΗΔ θ.ά. γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη, λα επεξεάδνπλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνιηηηθήο. έρνπλ θαηνξζψζεη λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο ζην επίπεδν πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ) θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αλαδείμνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ, έλαληη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε εθπαίδεπζε, ε αεηθφξνο αλάπηπμε θ. ά.. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή ε δπλακηθή ηνπ ξφινπ ησλ Μ.Κ.Ο. θαη ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ εμαηξεηηθή δξάζε. (θιηάο, 2004). ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑ ΝΔΡΟΤ ΣΗ UNESCO (Global Experiment) Σν Παγθφζκην πείξακα Νεξνχ, είλαη έλα ζχλνιν δηαδξαζηηθψλ θαη αλαθαιππηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ην λεξφ, ηνλ πην πνιχηηκν θπζηθφ πφξν. ην Παγθφζκην Πείξακα, νη εθπαηδεπηηθνί, θαινχληαη λα εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο, λα εξεπλήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηνπηθψλ πεγψλ λεξνχ θαη λα αλαξηήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ παγθφζκηα βάζε δεδνκέλσλ.ηε δξάζε απηή ζπκκεηείραλ εθαηνκκχξηα καζεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν ζε έλα γηγαληηαίν πείξακα! Σν Παγθφζκην πείξακα Νεξνχ απνηειείηαη απφ 4 πεηξάκαηα( δξαζηεξηφηεηεο),πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη θαηάιιειεο γηα εθαξκνγή ζε ζρνιεία απφ φιν ηνλ θφζκν, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε επξέσο δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ. Θεμαηολογία - Γραζηηριόηηηες ηοσ Παγκόζμιοσ πειράμαηος Νερού ph: νη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ην ph κηαο ε πεξηζζφηεξσλ πεγψλ λεξνχ.

5 Γηήζεζε θαη απνιχκαλζε: νη καζεηέο εξεπλνχλ πσο ε ρεκεία βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο πφζηκνπ λεξνχ. Αθαιάησζε: νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ έλαλ ειηαθφ απνζηαθηήξα απφ απιά πιηθά θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ λεξνχ. Αιαηφηεηα: νη καζεηέο εξεπλνχλ ηελ αιαηφηεηα κηαο ηνπηθήο πεγήο λεξνχ. ΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ην παγθφζκην πείξακα λεξνχ ζρεδηάζηεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρεκηθψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Με άδεηα ηεο Creative Commons Attribution-NonC0mmercial-ShareAlike License (CC BY-NC-SA) επεηξάπεη ζε φινπο ηνπο απνδέθηεο (ζρνιεία-θνξείο) λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα γηα ην παγθφζκην πείξακα λεξνχ. 1ο πείραμα Μέηξεζε ηεο νμχηεηαο λεξνχ δχν ηνπηθψλ πεγψλ (Αγ. Ισάλλε θαη Λεπθψλα εξξψλ). Μεθοδολογία Λήςε δεηγκάησλ χδαηνο ηνπηθψλ πεγψλ. Μέηξεζε ηεο νμχηεηαο θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ. πζρεηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο. Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ κε επηζηεκνληθφ ιφγν. Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηθηπαθφ ηφπν ηνπ παγθφζκηνπ πεηξάκαηνο λεξνχ. Σχήμα 1: Μέηξεζε ηεο νμχηεηαο θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ Περιγραθή Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηψληαο απιφ εμνπιηζκφ, πξνρψξεζε ζε ιήςε μερσξηζηνχ δείγκαηνο, απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ πεγψλ. ηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα ε θάζε νκάδα πήξε κία πνζφηεηα απφ δείγκα χδαηνο θαη γέκηζε ηνπο δεηγκαηνιήπηεο. Καηφπηλ πξφζζεζαλ ηξεηο ζηαγφλεο ηνπ κπιε δείθηε bromothymol ζε θάζε δεηγκαηνιήπηε (ν δείθηεο δφζεθε έηνηκνο απφ ζπλάδειθν ρεκηθφ ηνπηθνχ Γπκλαζίνπ). Σα δείγκαηα λεξνχ άιιαμαλ ρξψκα θαη νη επφκελεο νκάδεο καζεηψλ θιήζεθαλ κε ηε ρξήζε ρξσκαηηθνχ νδεγνχ λα ππνινγίζνπλ ην ph θάζε δηαιχκαηνο θαη λα θαηαγξάςνπλ ην απνηέιεζκα γηα θάζε δεηγκαηνιήπηε (κε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ).

6 ε φζα δείγκαηα λεξνχ ην ph ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 7,6 ή κεγαιχηεξν, έγηλε επαλάιεςε ηεο δνθηκήο ηξεηο θνξέο. ε θάπνηα δείγκαηα, παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο, απφ ηε θπζηθφ ηνπ ζρνιείνπ, κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ph κε ζπγθεθξηκέλν φξγαλν κέηξεζεο ην περάκεηξν. Ανάλσζη και σποβολή ηων αποηελεζμάηων Οη καζεηέο αθνχ θαηέγξαςαλ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, απφ ηηο επηκέξνπο κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ, ππνιφγηζαλ ην κέζν απνηέιεζκα ηεο θάζε ηνπηθήο δεηγκαηνιεςίαο χδαηνο. Ακέζσο κεηά ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα ππνβάιινπλ ηνλ κέζν φξν ηεο ηάμεο, γηα θάζε δηαθνξεηηθή δεηγκαηνιεςία χδαηνο,ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Πεηξάκαηνο. Κλίμακα ph Η θιίκαθα ph ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηελ νμχηεηα ησλ δηαιπκάησλ. Σν ph ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλψλ δηαιπκάησλ βξίζθεηαη κεηαμχ 0 θαη 14. Υακειφηεξεο ηηκέο ηνπ ph ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε νμχηεηα. Σα ηζρπξά νμέα έρνπλ ρακειφηεξν ph θαη κπνξνχλ λα έρνπλ αξλεηηθέο ηηκέο γηα ηα ππθλά ηζρπξά νμέα φπσο ην ζεηηθφ νμχ. Οη ηζρπξέο βάζεηο έρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο θαη κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 14. Σν θαζαξφ χδσξ είλαη νπδέηεξν θαη έρεη ph πεξίπνπ 7 αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία. Η ρξεζηκφηεηα ηεο θιίκαθαο ph ζπκπεξαίλεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο. σμπεράζμαηα Οη καζεηέο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ ζχγθξηζήο ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπηθψλ πεγψλ άιισλ ρσξψλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηηκή ph 7,2 γηα ην δείγκα ηεο ηνπηθήο πεγήο ηνπ Λεπθψλα θαη 7,1 γηα ην δείγκα ηεο ηνπηθήο πεγήο ηνπ Αγ. Ισάλλε, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ επηβάξπλζε πνπ δέρνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο πεγέο, απφ γεσξγηθά απφβιεηα. 2ο πείραμα Ο ειηαθφο απνζηαθηήξαο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα λα θαζαξίζεη ην λεξφ. Γηάθνξεο εθδνρέο ηνπ κνληέινπ απηνχ ηνπ ειηαθνχ απνζηαθηήξα ρξεζηκνπνηνχληαη π.ρ. γηα ηελ αθαιάησζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε, θ.ιπ. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ έλα απιφ κνληέιν ειηαθνχ απνζηαθηήξα, κε πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη δηαπίζησζαλ πσο κπνξεί λα θαζαξίδεη ην λεξφ. Μεθοδολογία Βξαζκφο δείγκαηνο λεξνχ. Σνπνζέηεζε ρξσζηηθήο νπζίαο θαη αιαηηνχ. Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμάηκηζεο θαη ζπκπχθλσζεο ηνπ λεξνχ. Γηαπίζησζε ηνπ ξφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ εμάηκηζεο-ζπκπχθλσζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ λεξνχ. Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ κε επηζηεκνληθφ ιφγν.

7 Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηθηπαθφ ηφπν ηνπ παγθφζκηνπ πεηξάκαηνο λεξνχ. Περιγραθή Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δχν νκάδεο πινπνηνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα κεζεκέξη, γηα λα έρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα. Βξάδνπλ ην λεξφ θαη ην ηνπνζεηνχλ ζε έλα δηάθαλν κπνι. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπλ ζην λεξφ, ιίγε ρξσζηηθή δαραξνπιαζηηθήο θαη πεξίπνπ κηα θνπηαιηά αιάηη. Σνπνζεηνχλ έλα δηάθαλν ηξπβιίν ζην θέληξν ηνπ κπνι, πξνζέρνληαο λα κελ πηηζηιίζεη θαζφινπ λεξφ. Καηφπηλ θαιχπηνπλ ην κπνι κε κηα δηαθαλή κεκβξάλε θαη ηελ ζθξαγίδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ιαζηηράθη. Σνπνζεηνχλ επάλσ ζηελ κεκβξάλε κηα κηθξή πέηξα θαη αθήλνπλ ην κπνι ζηνλ ήιην γηα κεξηθέο ψξεο. Ακέζσο κεηά αθαηξνχλ ηελ πιαζηηθή κεκβξάλε θαη παξαηεξνχλ ηελ πνζφηεηα λεξνχ, πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί κέζα ζην ηξπβιίν, ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο εμάηκηζεοζπκπχθλσζεο. ην ηέινο κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ζην ηξπβιίν κε κία ζχξηγγα θαη παξαηεξνχλ ην ρξψκα ηνπ λεξνχ. Σχήμα 2: Σνπνζέηεζε ρξσζηηθήο νπζίαο θαη αιαηηνχ Ανάλσζη και σποβολή ηων αποηελεζμάηων Οη καζεηέο αθνχ παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ πεηξάκαηνο, δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ απνζεθεχηεθε ζην ηξπβιίν θαη εξκελεχνπλ ην ξφιν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο ζην πείξακα. Καηφπηλ ππνβάιινπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Πεηξάκαηνο Νεξνχ. σμπεράζμαηα Οη καζεηέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αληηιήθζεθαλ, φηη ηα θαηλφκελα ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ απφ π.ρ. ην γηαηί αηζζαλφκαζηε «δξνζηά» φηαλ ζηεθφκαζηε ζηνλ άλεκν θαη ην πψο ιεηηνπξγεί ην ςπγείν κέρξη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ζηε θχζε. Βαζηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμάηκηζε, ην νπνίν απειεπζεξψλεηαη κε ηε ζπκπχθλσζε. ηελ πεξίπησζε π.ρ. πνπ ληψζνπκε δξνζεξά φηαλ θπζάεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ εμαηκίδεηαη ε πγξαζία πνπ ππάξρεη ζην δέξκα, ε ελέξγεηα απνξξνθάηαη απφ ην ζψκα καο θαη καο θάλεη λα ληψζνπκε θξχν. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειηαθνχ απνζηαθηήξα, ζπκπέξαλαλ φηη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα

8 εμαηκηζηεί ην λεξφ έξρεηαη απφ ηνλ ήιην (θσο) θαη θαηέιεμαλ φηη ε δηαδηθαζία επηηαρχλεηαη απφ ην βξαζκέλν λεξφ. Η θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, επέηξεςε ζηνπο καζεηέο, λα αλαιχζνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειηαθνχ απνζηαθηήξα θαη λα ζθεθηνχλ ηδέεο γηα ην πψο κπνξεί λα βειηησζεί. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κνχηζηθνο, Η. (2004). Αεηθνξία θαη Δθπαίδεπζε ε Διιεληθή Γηάζηαζε θαη Πξννπηηθή. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αειθοπία και πεπιβάλλον: η Δςπυπαφκή και Δθνική Πποοπηική, Αζήλα: ηδέξεο. Λακπξφπνπινο, Ν., & Αγάζσλνο, Φ. (2005). Πποβλήμαηα και Δμπειπίερ από ηη Γιασείπηζη ηυν Δςπυπαφκών Γπάζευν από μη Κςβεπνηηικέρ Οπγανώζειρ (ΜΚΟ). ην Π.Γ. Τςειάληεο Κ.Ι. πξαθνχιεο (Δπηζη. επηκ), Project Management, ε Διιεληθή Δκπεηξία, Αζήλα: Πξνπνκπφο. Νηθνιαΐδεο, Ι. (2004). Ο ξφινο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Μ.Κ.Ο. ζηνλ Σνκέα ηεο Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αειθοπία και πεπιβάλλον: η Δςπυπαφκή και Δθνική Πποοπηική, Αζήλα: ηδέξεο. Παπαδεκεηξίνπ, Β. (1998). Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη και Σσολείο, Μια διασπονική θεώπηζη, Αζήλα: Σππσζήησ. Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. θαη Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο,(1999β). 2. Βαζικά κείμενα για ηην πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη: Η Γιάζκετη ηηρ Τιθλίδαρ, Αζήλα:. θιηάο, Π. (2004). Σν «λέν» δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δξάζεο ησλ Μ.Κ.Ο.. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αειθοπία και πεπιβάλλον: η Δςπυπαφκή και Δθνική Πποοπηική, Αζήλα: ηδέξεο. Σζακπνχθνπ-θαλαβή, Κ. (2004). Πεπιβάλλον και Κοινυνία Μια ζσέζη ζε αδιάκοπη εξέλιξη, Αζήλα : Καιεηδνζθφπην. Φινγαΐηε, Δ. (2006). Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Υαξαιακπίδεο, Ν. (2004). Μη Κςβεπνηηικέρ Οπγανώζειρ και η Βιώζιμη Ανάπηςξη. Από ηη Θευπία ζηη Γπάζη. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αεηθνξία θαη πεξηβάιινλ: ε Δπξσπατθή θαη Δζληθή Πξννπηηθή, Αζήλα: ηδέξεο. UNECE (2005). Σηπαηηγική ηηρ UNECE για ηην Δκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη, CEP/AC.13/2005/3/Rev.1. UNESCO (1997). Πεπιβάλλον και Κοινυνία: Δκπαίδεςζη και Δςαιζθηηοποίηζη ηυν Πολιηών για ηην Αειθοπία, Γηεζλήο Γηάζθεςε, Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3

Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3 «Μηθξνί εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θύζεο» Μηα πξνζπάζεηα ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο ηνπ 15νπ Νεπηαγσγείνπ Ηιηνύπνιεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ηθαλόηεηα δξάζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο Θενδώξα Μπέηζα 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2011 ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 4 ABSTRACT 4 ΕΙΑΓΨΓΗ 5 1.ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 7 2.ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΪΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ

ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Greek ΟΟΣΑ Διειζδύζεις Αειυόπορ ανάπτςξη: Σςσσέτιση τηρ οικονομίαρ, τηρ κοινωνίαρ και τος πεπιβάλλοντορ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Μηράιεο Φωηηάδεο 1, Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 1, Θεκηζηνθιήο Σκπαξνύλεο 2, Διέλε Μαξαγθνπδάθε 3, Νίθνο Χξηζηνδνύινπ 3 1 Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 1.1.2. Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία... 6 1.2. Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε... 7 2. ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα