«Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού μέζα από ηην Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού μέζα από ηην Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη»"

Transcript

1 «Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού μέζα από ηην Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη» Αικαηεπίνη Αβδελά Msc Δθπαηδεπηηθφο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η σημεία είναι για μαρ και οηιδήποηε γύπυ από μαρ. Η εξεπεύνηζη με ηη βοήθεια ηηρ σημείαρ, μαρ δίνει βαθιέρ γνώζειρ για ηον κόζμο μαρ, ηιρ ομάδερ οςζιών πος ηον πεπιβάλλοςν και ηιρ σημικέρ ιδιόηηηέρ ηοςρ. Η ππώηη δπαζηηπιόηηηα θα επιηπέτει ζηοςρ μαθηηέρ, να επεςνήζοςν ηην έννοια ηηρ οξύηηηαρ, όπυρ ιζσύει για ηιρ θςζικέρ πηγέρ νεπού, σπηζιμοποιώνηαρ ηο πιο κοινό «μέηπο οξύηηηαρ» ηο ph. Οι μαθηηέρ θα επγαζηούν με μια μέθοδο ςπολογιζμού ηος ph και θα ελέγξοςν ηην αξιοπιζηία ηηρ. Η δεύηεπη δπαζηηπιόηηηα θα οδηγήζει ηοςρ μαθηηέρ, να καηαζκεςάζοςν έναν ηλιακό αποζηακηήπα και να πειπαμαηιζηούν με ηη σπήζη ηος, για να παπάγοςν καθαπό νεπό. Θα ςποβάλλοςν ηα ζηοισεία ζηη Βάζη Γεδομένυν ηος Παγκόζμιος Πειπάμαηορ και θα ζςγκπίνοςν ηα αποηελέζμαηά ηοςρ, με άλλα από όλο ηον κόζμο. Έηζι η ανάδειξη ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ, υρ βαζικήρ έννοιαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ γενικόηεπηρ πεπιβαλλονηικήρ κπίζηρ και η καθιέπυζη ηηρ εκπαίδεςζηρ, υρ κςπίαπσος μησανιζμού, για ηη δημιοςπγία ενεπγών πολιηών και ηην επίηεςξη ενόρ βιώζιμος κόζμος, επιβεβαιώνονηαι μέζα από ηην παπαγυγή εκπαιδεςηικού ςλικού από ηιρ Μ.Κ.Ο και ηην UNESCO. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σσολικό Ππόγπαμμα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη,Παγκόζμιο Πείπαμα Νεπού Unesco, PH, Aθαλάηυζη, Αειθόπορ ανάπηςξη. ΔΙΑΓΧΓΗ Γιεθνές Έηος Υημείας Σο Παγκόζμιο πείραμα Νερού Σν Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο 2011 είλαη κηα παγθφζκηα πξσηνβνπιία ηεο UNESCO, γηα λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο, κε ηα επηηεχγκαηα ηεο ρεκείαο θαη λα ηνπο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ρεκείαο, ζηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο. ηελ παγθφζκηα απηή πξσηνβνπιία ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο, δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ηεο ρεκείαο, ζηελ αεηθνξία θαη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο καο. κοπός και ζηότοι ηοσ Γιεθνούς Έηοσς Υημείας 2011 Να ελζαξξπλζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ρεκεία. Να εληζρπζεί ε εθηίκεζε πνπ ραίξεη ε ρεκεία, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ αλαγθψλ. Να αλαπηπρζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην δεκηνπξγηθφ κέιινλ ηεο ρεκείαο. Να παξνπζηαζηεί ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηε ρεκεία.(100 ρξφληα απφ ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ Νφκπει ζηε Μαξία Κηνπξί).

2 ΔΓΓΡΑΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σν ζχγρξνλν ζρνιείν απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο, απφ ηελ Πξψηε ρνιηθή Ηιηθία κέρξη θαη ην Γπκλάζην, θαη ζθνπφ έρεη ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο λέαο πεξηβαιινληηθήο θνπιηνχξαο κε ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ, αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ππέξ κηαο αεηθφξνπ θνηλσλίαο κε γλψκνλα ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ (Π..) ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά, γηα ηνλ εκπνηηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ, κε έλλνηεο θαη θαηλφκελα, αξρέο θαη αμίεο πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηε ζχκπξαμε ηνπ πνιπεπηζηεκνληθνχ θαη δηεπηζηεκνληθνχ κνληέινπ. Σν Π.. εζηηάδεηαη ζε ηνπηθά, εζληθά θαη παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη ν δηδαθηηθφο βεκαηηζκφο αλά θχθιν είλαη: 1νοΒεκαηηζκφο/Κχθινο (Νεπηαγσγείν, Α θαη Β ηάμεηο Γεκνηηθνχ): Μειέηε θπξίσο ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, 2νοΒεκαηηζκφο/Κχθινο (Γ, Γ, Δ θαη Σ ηάμεηο Γεκνηηθνχ): Μειέηε θπξίσο ηνπηθψλ θαη εζληθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, 3νοΒεκαηηζκφο/Κχθινο (Α, Β θαη Γ ηάμεηο Γπκλαζίνπ): Μειέηε ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη παγθνζκίσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. κοπός και Γενικοί ηότοι ηοσ νέοσ Προγράμμαηος ποσδών θνπφο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά ελήκεξσλ καζεηψλ/ηξηψλ - πνιηηψλ, ηθαλψλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε δξάζεηο ζε φηη αθνξά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ εγγξακκαηηζκνχ είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ : Α. ζε ρέδηα Δξγαζίαο/projectο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ζην πιαίζην ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, Β. ζε κεγαιχηεξα ρέδηα Δξγαζίαο/projectο γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο θαη πξνβιήκαηνο ζην πιαίζην ησλ Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ UNECE ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηξνθήο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηε δξάζε, εληζρχεη θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο UNECE (Βίιληνπο Μαξηίνπ 2005) ε νπνία έρεη σο φξακά ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ, ησλ θνηλσληψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ρσξψλ, ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη επηινγψλ πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Η ζηξαηεγηθή αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο θπβεξλήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, Μ.Κ.Ο. θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο UNECE, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλά ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζπλερίδεηαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηαιήγεη λα μεπεξλά ηα φξηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη εθπαηδεπφκελνη φισλ ησλ παξαπάλσ επηπέδσλ, ελζαξξχλνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ρξήζε ζπζηεκηθήο, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ θπξίσο ζεκάησλ. σνέδριο Θεζζαλονίκης (1997)

3 Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ε Γηεζλήο Γηάζθεςε ηεο UNESCO κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αεηθνξία» (UNESCO, 1997). Απνηέιεζκα ηεο δηάζθεςεο είλαη έλα θείκελν 29 αξρψλ θαη πξνηάζεσλ πνπ είλαη γλσζηφ σο ε δηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο. Η ζεσξεηηθή βάζε ηεο δηαθήξπμεο αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. (Φινγαΐηε,2006). ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η δηεπθξίληζε ηεο έλλνηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζή ηεο, ηνλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε Brundtland (1987), ζηε ζπλέρεηα πηνζεηείηαη απφ ηε δηάζθεςε ηνπ Ρίν, αιιά θαη απφ κία ζεηξά άιισλ δηαζθέςεσλ (Κάηξν 1994, Κνπεγράγε 1995, Κσλζηαληηλνχπνιε 1996) (Κνχηζηθνο,2004). Η έλλνηα ηεο αεηθνξίαο απαληά ζε κηα δηηηή αλάγθε: ηελ εμαθάληζε ηεο θηψρεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, γηα λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη επεκεξία, ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο γεληέο (Φινγατηε, 2006). Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέζσ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, έξρεηαη λα θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε, ηφζν κε ηε κνξθή ηεο ηππηθήο, φπσο θαη κε ηε κνξθή ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο. Οη ζηφρνη ηεο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, αιιαγή αμηψλ, αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη δηακφξθσζε αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο. Η έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ Π.Δ. πξνάγεηαη, κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηεξεχλεζε ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά θαη απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο γηα βησζηκφηεηα θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζν γηα (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004): ηε δηάδνζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξφηππα βηψζηκεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη ζα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο ελέξγεηαο. ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ,πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ εηξήλε. θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο πξνο ηε βησζηκφηεηα. Η βηνπνηθηιφηεηα, ε εξεκνπνίεζε, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ ηε ιχζε θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ε Π.Δ., κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ελεξγνπνηψληαο ην έκςπρν πιηθφ ηεο, δειαδή ηνπο καζεηέο. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Oη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, ν νπνίνο άιινηε ζε ζπλεξγαζία θαη άιινηε ζε αληηδηαζηνιή, κε ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο κε ζεκαληηθφ αληίθξηζκα γηα ηελ θνηλσλία. (Λακπξφπνπινο & Αγάζσλνο, 2005).

4 Οη Μ.Κ.Ο., πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, λα ζηξέςνπλ ηελ θχξηα ελέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (Νηθνιατδεο, 2004). Η ζηνρεπκέλε παηδεία, σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηνπζηψλεηαη κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ζε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθνξία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ πνιηηψλ καζεηψλ ζηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζήο ηνπο (Agenda 21 θεθάιαην 25). Ο κοπός και ο ρόλος ηων μη κσβερνηηικών οργανώζεων Ο ζθνπφο ησλ Μ.Κ.Ο. είλαη θπξίσο αλζξσπηζηηθφο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, π.ρ. θηψρεηα, ξαηζηζκφο, θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθή αιιαγή, πνηφηεηα λεξνχ, επηξνθηζκφο, θ.ι.π.. (Υαξαιακπίδεο, 2004). Η ελ γέλεη πξνζθνξά ππεξεζηψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία πξνο ιηγφηεξν επλνεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο. έλα ηέηνην πιαίζην νη Μ.Κ.Ο.: έρνπλ ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο θαη δηφδνπο επηθνηλσλίαο, κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ πίεζε (lobby) ζε δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη λα επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο έρνπλ εγθαζηδξχζεη έλα λέν πιαίζην δεκφζηαο ζπκκεηνρήο, κέζα ζε κία νκάδα δξάζεσλ, κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ πνιηηψλ καζεηψλ έρνπλ αλαπηχμεη επίζεκεο ζρέζεηο κε ζεκαληηθνχο δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ν ΟΗΔ θ.ά. γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη, λα επεξεάδνπλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνιηηηθήο. έρνπλ θαηνξζψζεη λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο ζην επίπεδν πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ) θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αλαδείμνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ, έλαληη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε εθπαίδεπζε, ε αεηθφξνο αλάπηπμε θ. ά.. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή ε δπλακηθή ηνπ ξφινπ ησλ Μ.Κ.Ο. θαη ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ εμαηξεηηθή δξάζε. (θιηάο, 2004). ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑ ΝΔΡΟΤ ΣΗ UNESCO (Global Experiment) Σν Παγθφζκην πείξακα Νεξνχ, είλαη έλα ζχλνιν δηαδξαζηηθψλ θαη αλαθαιππηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ην λεξφ, ηνλ πην πνιχηηκν θπζηθφ πφξν. ην Παγθφζκην Πείξακα, νη εθπαηδεπηηθνί, θαινχληαη λα εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο, λα εξεπλήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηνπηθψλ πεγψλ λεξνχ θαη λα αλαξηήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ παγθφζκηα βάζε δεδνκέλσλ.ηε δξάζε απηή ζπκκεηείραλ εθαηνκκχξηα καζεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν ζε έλα γηγαληηαίν πείξακα! Σν Παγθφζκην πείξακα Νεξνχ απνηειείηαη απφ 4 πεηξάκαηα( δξαζηεξηφηεηεο),πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη θαηάιιειεο γηα εθαξκνγή ζε ζρνιεία απφ φιν ηνλ θφζκν, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε επξέσο δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ. Θεμαηολογία - Γραζηηριόηηηες ηοσ Παγκόζμιοσ πειράμαηος Νερού ph: νη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ην ph κηαο ε πεξηζζφηεξσλ πεγψλ λεξνχ.

5 Γηήζεζε θαη απνιχκαλζε: νη καζεηέο εξεπλνχλ πσο ε ρεκεία βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο πφζηκνπ λεξνχ. Αθαιάησζε: νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ έλαλ ειηαθφ απνζηαθηήξα απφ απιά πιηθά θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ λεξνχ. Αιαηφηεηα: νη καζεηέο εξεπλνχλ ηελ αιαηφηεηα κηαο ηνπηθήο πεγήο λεξνχ. ΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ην παγθφζκην πείξακα λεξνχ ζρεδηάζηεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρεκηθψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Με άδεηα ηεο Creative Commons Attribution-NonC0mmercial-ShareAlike License (CC BY-NC-SA) επεηξάπεη ζε φινπο ηνπο απνδέθηεο (ζρνιεία-θνξείο) λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα γηα ην παγθφζκην πείξακα λεξνχ. 1ο πείραμα Μέηξεζε ηεο νμχηεηαο λεξνχ δχν ηνπηθψλ πεγψλ (Αγ. Ισάλλε θαη Λεπθψλα εξξψλ). Μεθοδολογία Λήςε δεηγκάησλ χδαηνο ηνπηθψλ πεγψλ. Μέηξεζε ηεο νμχηεηαο θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ. πζρεηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο. Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ κε επηζηεκνληθφ ιφγν. Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηθηπαθφ ηφπν ηνπ παγθφζκηνπ πεηξάκαηνο λεξνχ. Σχήμα 1: Μέηξεζε ηεο νμχηεηαο θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ Περιγραθή Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηψληαο απιφ εμνπιηζκφ, πξνρψξεζε ζε ιήςε μερσξηζηνχ δείγκαηνο, απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ πεγψλ. ηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα ε θάζε νκάδα πήξε κία πνζφηεηα απφ δείγκα χδαηνο θαη γέκηζε ηνπο δεηγκαηνιήπηεο. Καηφπηλ πξφζζεζαλ ηξεηο ζηαγφλεο ηνπ κπιε δείθηε bromothymol ζε θάζε δεηγκαηνιήπηε (ν δείθηεο δφζεθε έηνηκνο απφ ζπλάδειθν ρεκηθφ ηνπηθνχ Γπκλαζίνπ). Σα δείγκαηα λεξνχ άιιαμαλ ρξψκα θαη νη επφκελεο νκάδεο καζεηψλ θιήζεθαλ κε ηε ρξήζε ρξσκαηηθνχ νδεγνχ λα ππνινγίζνπλ ην ph θάζε δηαιχκαηνο θαη λα θαηαγξάςνπλ ην απνηέιεζκα γηα θάζε δεηγκαηνιήπηε (κε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ).

6 ε φζα δείγκαηα λεξνχ ην ph ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 7,6 ή κεγαιχηεξν, έγηλε επαλάιεςε ηεο δνθηκήο ηξεηο θνξέο. ε θάπνηα δείγκαηα, παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο, απφ ηε θπζηθφ ηνπ ζρνιείνπ, κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ph κε ζπγθεθξηκέλν φξγαλν κέηξεζεο ην περάκεηξν. Ανάλσζη και σποβολή ηων αποηελεζμάηων Οη καζεηέο αθνχ θαηέγξαςαλ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα, απφ ηηο επηκέξνπο κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ, ππνιφγηζαλ ην κέζν απνηέιεζκα ηεο θάζε ηνπηθήο δεηγκαηνιεςίαο χδαηνο. Ακέζσο κεηά ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα ππνβάιινπλ ηνλ κέζν φξν ηεο ηάμεο, γηα θάζε δηαθνξεηηθή δεηγκαηνιεςία χδαηνο,ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Πεηξάκαηνο. Κλίμακα ph Η θιίκαθα ph ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηελ νμχηεηα ησλ δηαιπκάησλ. Σν ph ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλψλ δηαιπκάησλ βξίζθεηαη κεηαμχ 0 θαη 14. Υακειφηεξεο ηηκέο ηνπ ph ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε νμχηεηα. Σα ηζρπξά νμέα έρνπλ ρακειφηεξν ph θαη κπνξνχλ λα έρνπλ αξλεηηθέο ηηκέο γηα ηα ππθλά ηζρπξά νμέα φπσο ην ζεηηθφ νμχ. Οη ηζρπξέο βάζεηο έρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο θαη κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 14. Σν θαζαξφ χδσξ είλαη νπδέηεξν θαη έρεη ph πεξίπνπ 7 αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία. Η ρξεζηκφηεηα ηεο θιίκαθαο ph ζπκπεξαίλεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ δεηγκάησλ λεξνχ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο. σμπεράζμαηα Οη καζεηέο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ ζχγθξηζήο ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπηθψλ πεγψλ άιισλ ρσξψλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηηκή ph 7,2 γηα ην δείγκα ηεο ηνπηθήο πεγήο ηνπ Λεπθψλα θαη 7,1 γηα ην δείγκα ηεο ηνπηθήο πεγήο ηνπ Αγ. Ισάλλε, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ επηβάξπλζε πνπ δέρνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο πεγέο, απφ γεσξγηθά απφβιεηα. 2ο πείραμα Ο ειηαθφο απνζηαθηήξαο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα λα θαζαξίζεη ην λεξφ. Γηάθνξεο εθδνρέο ηνπ κνληέινπ απηνχ ηνπ ειηαθνχ απνζηαθηήξα ρξεζηκνπνηνχληαη π.ρ. γηα ηελ αθαιάησζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε, θ.ιπ. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ έλα απιφ κνληέιν ειηαθνχ απνζηαθηήξα, κε πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη δηαπίζησζαλ πσο κπνξεί λα θαζαξίδεη ην λεξφ. Μεθοδολογία Βξαζκφο δείγκαηνο λεξνχ. Σνπνζέηεζε ρξσζηηθήο νπζίαο θαη αιαηηνχ. Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμάηκηζεο θαη ζπκπχθλσζεο ηνπ λεξνχ. Γηαπίζησζε ηνπ ξφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ εμάηκηζεο-ζπκπχθλσζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ λεξνχ. Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ κε επηζηεκνληθφ ιφγν.

7 Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηθηπαθφ ηφπν ηνπ παγθφζκηνπ πεηξάκαηνο λεξνχ. Περιγραθή Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δχν νκάδεο πινπνηνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα κεζεκέξη, γηα λα έρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα. Βξάδνπλ ην λεξφ θαη ην ηνπνζεηνχλ ζε έλα δηάθαλν κπνι. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπλ ζην λεξφ, ιίγε ρξσζηηθή δαραξνπιαζηηθήο θαη πεξίπνπ κηα θνπηαιηά αιάηη. Σνπνζεηνχλ έλα δηάθαλν ηξπβιίν ζην θέληξν ηνπ κπνι, πξνζέρνληαο λα κελ πηηζηιίζεη θαζφινπ λεξφ. Καηφπηλ θαιχπηνπλ ην κπνι κε κηα δηαθαλή κεκβξάλε θαη ηελ ζθξαγίδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ιαζηηράθη. Σνπνζεηνχλ επάλσ ζηελ κεκβξάλε κηα κηθξή πέηξα θαη αθήλνπλ ην κπνι ζηνλ ήιην γηα κεξηθέο ψξεο. Ακέζσο κεηά αθαηξνχλ ηελ πιαζηηθή κεκβξάλε θαη παξαηεξνχλ ηελ πνζφηεηα λεξνχ, πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί κέζα ζην ηξπβιίν, ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο εμάηκηζεοζπκπχθλσζεο. ην ηέινο κεηξνχλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ζην ηξπβιίν κε κία ζχξηγγα θαη παξαηεξνχλ ην ρξψκα ηνπ λεξνχ. Σχήμα 2: Σνπνζέηεζε ρξσζηηθήο νπζίαο θαη αιαηηνχ Ανάλσζη και σποβολή ηων αποηελεζμάηων Οη καζεηέο αθνχ παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ πεηξάκαηνο, δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ απνζεθεχηεθε ζην ηξπβιίν θαη εξκελεχνπλ ην ξφιν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο ζην πείξακα. Καηφπηλ ππνβάιινπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Πεηξάκαηνο Νεξνχ. σμπεράζμαηα Οη καζεηέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αληηιήθζεθαλ, φηη ηα θαηλφκελα ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ απφ π.ρ. ην γηαηί αηζζαλφκαζηε «δξνζηά» φηαλ ζηεθφκαζηε ζηνλ άλεκν θαη ην πψο ιεηηνπξγεί ην ςπγείν κέρξη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ζηε θχζε. Βαζηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμάηκηζε, ην νπνίν απειεπζεξψλεηαη κε ηε ζπκπχθλσζε. ηελ πεξίπησζε π.ρ. πνπ ληψζνπκε δξνζεξά φηαλ θπζάεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ εμαηκίδεηαη ε πγξαζία πνπ ππάξρεη ζην δέξκα, ε ελέξγεηα απνξξνθάηαη απφ ην ζψκα καο θαη καο θάλεη λα ληψζνπκε θξχν. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειηαθνχ απνζηαθηήξα, ζπκπέξαλαλ φηη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα

8 εμαηκηζηεί ην λεξφ έξρεηαη απφ ηνλ ήιην (θσο) θαη θαηέιεμαλ φηη ε δηαδηθαζία επηηαρχλεηαη απφ ην βξαζκέλν λεξφ. Η θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, επέηξεςε ζηνπο καζεηέο, λα αλαιχζνπλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειηαθνχ απνζηαθηήξα θαη λα ζθεθηνχλ ηδέεο γηα ην πψο κπνξεί λα βειηησζεί. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κνχηζηθνο, Η. (2004). Αεηθνξία θαη Δθπαίδεπζε ε Διιεληθή Γηάζηαζε θαη Πξννπηηθή. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αειθοπία και πεπιβάλλον: η Δςπυπαφκή και Δθνική Πποοπηική, Αζήλα: ηδέξεο. Λακπξφπνπινο, Ν., & Αγάζσλνο, Φ. (2005). Πποβλήμαηα και Δμπειπίερ από ηη Γιασείπηζη ηυν Δςπυπαφκών Γπάζευν από μη Κςβεπνηηικέρ Οπγανώζειρ (ΜΚΟ). ην Π.Γ. Τςειάληεο Κ.Ι. πξαθνχιεο (Δπηζη. επηκ), Project Management, ε Διιεληθή Δκπεηξία, Αζήλα: Πξνπνκπφο. Νηθνιαΐδεο, Ι. (2004). Ο ξφινο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Μ.Κ.Ο. ζηνλ Σνκέα ηεο Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αειθοπία και πεπιβάλλον: η Δςπυπαφκή και Δθνική Πποοπηική, Αζήλα: ηδέξεο. Παπαδεκεηξίνπ, Β. (1998). Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη και Σσολείο, Μια διασπονική θεώπηζη, Αζήλα: Σππσζήησ. Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. θαη Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο,(1999β). 2. Βαζικά κείμενα για ηην πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη: Η Γιάζκετη ηηρ Τιθλίδαρ, Αζήλα:. θιηάο, Π. (2004). Σν «λέν» δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δξάζεο ησλ Μ.Κ.Ο.. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αειθοπία και πεπιβάλλον: η Δςπυπαφκή και Δθνική Πποοπηική, Αζήλα: ηδέξεο. Σζακπνχθνπ-θαλαβή, Κ. (2004). Πεπιβάλλον και Κοινυνία Μια ζσέζη ζε αδιάκοπη εξέλιξη, Αζήλα : Καιεηδνζθφπην. Φινγαΐηε, Δ. (2006). Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Υαξαιακπίδεο, Ν. (2004). Μη Κςβεπνηηικέρ Οπγανώζειρ και η Βιώζιμη Ανάπηςξη. Από ηη Θευπία ζηη Γπάζη. ην Γ. Σζάιηαο Κ. Καηζηκπάξδεο (Δπηκ), Αεηθνξία θαη πεξηβάιινλ: ε Δπξσπατθή θαη Δζληθή Πξννπηηθή, Αζήλα: ηδέξεο. UNECE (2005). Σηπαηηγική ηηρ UNECE για ηην Δκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη, CEP/AC.13/2005/3/Rev.1. UNESCO (1997). Πεπιβάλλον και Κοινυνία: Δκπαίδεςζη και Δςαιζθηηοποίηζη ηυν Πολιηών για ηην Αειθοπία, Γηεζλήο Γηάζθεςε, Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Πεπιγπαθή και απόδοζε ζηεν Δλλενική Γλώζζα εκπαιδεςηικού πακέηος ηος Δπεςνεηικού και Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. Πεξίιεςε...ει. 4. Κεθάιαην Δηζαγσγή Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε...8

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. Πεξίιεςε...ει. 4. Κεθάιαην Δηζαγσγή Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε...8 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΜΖΜΑ ΟΗΗΚΗΗΑΚΖ ΟΗΗΚΟΝΟΜΗΗΑ ΚΑΗΗ ΟΗΗΚΟΛΟΓΗΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΗΗΧΗΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΗΑΥΔΗΗΡΗΗΖ ΠΔΡΗΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Μεεηηααππηηππρρη ηααθθή Μεειιέέηηε ΘΔΜΑ:: Πξνζδηηνξηηζηηηθνίί

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα