ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ"

Transcript

1 ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

2 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε ή πησρφ αληηζηνίρσο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν δαλεηζηήο ή πηζησηήο θαηά ην λέν δίθαην ηεο πηψρεπζεο. ζε Ννκηθνχο ζπκβνχινπο, Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο θαη Οηθνλνκηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Τπεχζπλνπο θαη ζηειέρε Γ/λζεο Γηθαζηηθνχ Σξαπεδψλ ηειέρε Γ/λζεο Δκπνξίνπ Ννκαξρηψλ Θ.ΚΑΡΡΑ Γηθεγφξνο. Δηζεγεηήο ζην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή εκπεηξία. Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΣΖ / ΠΗΣΩΣΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ / ΠΣΩΥΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΠΣΩΥΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: Ζ ΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - Γεληθή δηάηαμε - Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο - Δμαζθαιηζηηθά κέηξα - Αληίθιεηνη, έμνδα, πξνζεζκίεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο γηα ηνλ νθεηιέηε - πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο γηα ηνπο πηζησηέο - Οη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο - Απνρσξηζκφο θαη πησρεπηηθή δηεθδίθεζε - Η πησρεπηηθή αλάθιεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - Γεληθά - Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην - Ο εηζεγεηήο - Ο ζχλδηθνο - Η ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ - Η επηηξνπή πηζησηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΔΞΔΛΔΓΞΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΔΩΝ - Αλαγγειία - Δπαιήζεπζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΠΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ - Γεληθά - Πηψρεπζε ΟΔ θαη ΔΔ - Αζηηθή επζχλε δηνηθεηψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΗΑΛΛΑΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΝΟΜΖ - Η έλσζε ησλ πηζησηψλ - Η εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε σο ζπλφινπ - Η εθπνίεζε ησλ θαη ηδίαλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε - Αλαθνπέο θαηά ησλ πξάμεσλ εθπνίεζε ηνπ ζπλδίθνπ - Γηαλνκέο πξνο ηνπο πηζησηέο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ: ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗ ΠΣΩΥΔΤΔΩΝ ΜΗΚΡΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ: Ζ ΠΔΡΑΣΩΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: Ζ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ: ΠΟΗΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ: ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Μάξηηνο 9, 10/2011 Ηνύληνο 15,16/2011 Ννέκβξηνο 7, 8/2011

3 Σν ζεκηλάξην ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο ζπκβνχισλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξαθηηθή θαη λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επί ηνπ ζέκαηνο. ζε Ννκηθνχο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, ζε αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο θαη ζε Γηθεγφξνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Μ.ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Γηθεγφξνο, Lic.Sp. Παλεπηζηεκίνπ Βξπμειιψλ, Γηθεγφξνο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Δηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή εκπεηξία. ΓΗΚΑΗΟ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΡΩΔΗ- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ-ΔΝΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Α. Απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο - θαξηέι (ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ) - ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή επηρεηξήζεσλ - ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθήο θαη επηιεθηηθήο δηαλνκήο - εηδηθά νη ζπκβάζεηο δηαλνκήο ζηνλ θιάδν ησλ απηνθηλήησλ - ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο (franchise) B. Aπαγόξεπζε θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο δεζπόδνπζαο ζέζεο επηρείξεζεο - κνλνπψιηα, νιηγνπψιηα, ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε - έλλνηα θαηάρξεζεο Γ. Απαγόξεπζε θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζρέζεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο πξνυπνζέζεηο (ζρέζε πειάηε πξνκεζεπηή) έλλνηα θαηάρξεζεο (απζαίξεηνη φξνη ζπλαιιαγήο, δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, αηθλίδηα δηαθνπή ζπλεξγαζίαο) Γ. Έιεγρνο πγθεληξώζεωλ κεηαμύ επηρεηξήζεωλ (πγρωλεύζεηο- εμαγνξέο) - ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (θαηψθιηα, φξνη, πξνυπνζέζεηο) - έιεγρνο ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (θξηηήξηα) Δ. Δμνπζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ - έιεγρνη επηρεηξήζεσλ, αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ, εμέηαζε ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ επηρεηξήζεσλ - δπλαηφηεηα επηβνιή θπξψζεσλ (πξφζηηκα- ινηπέο θπξψζεηο) - πξφγξακκα επηείθεηαο Σ. Γηθαζηηθή πξνζηαζία - πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο - αγσγέο απνδεκίσζεο ελψπηνλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ Ε. Αληαγωληζκόο θαη Διεύζεξα Δπαγγέικαηα (δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, ινγηζηέο, πνιηηηθνί κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, θαξκαθνπνηνί) - θιεηζηφο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία - θαζνξηζκφο ακνηβψλ - δηαθήκηζε Ζ. Αληαγωληζκόο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 6, 7/2011 Οθηώβξηνο 17, 18/2011

4 Ο ζθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε δηαζθάιηζε θαη είζπξαμε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ζε Πξντζηακέλνπο Λνγηζηεξίσλ, Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο, Τπεχζπλνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζε επαγγεικαηίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπο. Μ.ΑΓΓΔΛΑΚΖ η. Αλψηεξν ηέιερνο Σξαπεδψλ, Πηπρηνχρνο Ννκηθήο χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ & Σξαπεδψλ. πγγξαθέαο, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΝΟΜΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ πλήζεηο πεγέο δεκηνπξγίαο απαηηήζεσλ (αλάιπζε δαλείνπ, πίζησζεο, αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο, επηηαγήο, ζπλαιιαγκαηηθήο, πηζησηηθήο θάξηαο θηι.) Αλάιπζε βαζηθψλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία πηζαλφλ λα πεξάζεη κηα απαίηεζε κέρξη λα εθθαζαξηζηεί (δηαζθάιηζε - αλαραίηηζε θηλδχλσλ - επηδίθαζε - αλαγθαζηηθή είζπξαμε-απφζβεζε) Παξνπζίαζε ησλ ελνρηθψλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, κε ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λ' αζθαιίδεηαη κηα απαίηεζε (εγγχεζε - πξνζεκείσζε - ππνζήθε - ελέρπξν). Η επηηαγή θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή σο κέζν πιεξσκήο, πίζηεο θαη αζθάιεηαο. Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ παίξλνπκε κία επηηαγή ή ζπλαιιαγκαηηθή θαη ηη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζε άθπξε επηηαγή ή ζπλαιιαγκαηηθή. Δπηινγή ησλ πξνζθνξφηεξσλ δηθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επηδίθαζε κηαο απαίηεζεο Ση επηδηψθεηαη κε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη απηά Αλαγθαζηηθή Δίζπξαμε απαίηεζεο (θαηάζρεζε -πιεηζηεξηαζκφο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε - θαηάηαμε δαλεηζηψλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θιπ.) Πηώρεπζε νθεηιέηε (απνηειέζκαηα θαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ πηωρό, ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ηνπο δαλεηζηέο ηνπ) Παξαγξαθέο ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ - Με πνηνπο ηξφπνπο δηαθφπηεηαη ε παξαγξαθή κηαο απαίηεζεο Απνζβέζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ Καηαδνιηεπηηθέο πξάμεηο νθεηιεηψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο Δκπνξηθέο εηαηξείεο (πξνζσπηθέο θαη θεθαιαηνπρηθέο) - Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα - Μεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο απηψλ - Δηδηθέο εθθαζαξίζεηο Γηάθνξα εηδηθά Θέκαηα : Αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο Γηάξξεμε αγνξαπσιεζίαο Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 17, 18/2011

5 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ CPE 14 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Cmpliance Units), Δμσηεξηθνί Διεγθηέο, κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη ή ζα αζρνιεζνχλ κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δ). Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη θηλδχλνπο πνπ νη δηνηθήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη ε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα θαη λα πξνζέηνπλ αμία κε ην έξγν ηνπο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ην ζχληνκν απηφ ζεκηλάξην νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαλνήζνπλ πωο ζα εθαξκόζνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ πξάμε γηα όιν ηνλ θύθιν ηνπ ειέγρνπ, ζα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηωλ ειέγρωλ κε βάζε ηνπο θηλδύλνπο(risk based audit) θαη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. Οξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Cde f Ethics) Καηαζηαηηθό Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ο θύθινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ζ επζύλε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ Ζ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ρεδηαζκόο ηνπ Διέγρνπ, πιαίζην θαη πξφγξακκα ειέγρνπ Σερληθέο ζπλεληεχμεσλ Φύιια εξγαζίαο Έθζεζε ειέγρνπ Δίδε ειέγρωλ Έιεγρνη κε βάζε ηνπο θηλδχλνπο(risk based audits) Δηζαγωγή ζηα ζέκαηα ειέγρνπ απάηεο Απηναμηνιφγεζε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (cntrl self assessment) Αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ Πηζηνπνηήζεηο ηωλ Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διεγθηή ηνπ 21 νπ αηώλα Φεβξνπάξηνο 21, 22/2011 Απξίιηνο 11, 12/2011 Ηνύληνο 14, 15/2011 Οθηώβξηνο 24, 25/2011 Γεθέκβξηνο 5, 6/2011

6 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε: ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ κνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν θαη ηα θξηηήξηα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Μέιε ησλ «Δπηηξνπψλ Διέγρνπ» ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ ησλ νξγαληζκψλ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηειέρε πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εηδηθέο γλψζεηο γηα ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ. CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. QUALITY ASSESSMENT OF THE AUDIT ACTIVITY Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ Η αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(ΜΔΔ) (QUALITY ASSESSMENT), είλαη κηα ζεκαληηθή ςποσπεωτική δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα, αιιά θαη απφ ηα Διεθνή Ππότςπα για την Επαγγελματική Ευαπμογή Εσωτεπικού Ελέγσος γηα φιεο ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Πέξα φκσο απφ ππνρξέσζε ζεσξείηαη ζήκεξα θνξπθαία δηαδηθαζία γηα θάζε ζχγρξνλε ΜΔΔ θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο είλαη αλακθίβνια πςειή, αθνχ είλαη ε απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Mποπεί η ΜΕΕ να κάνει το ελεγκτικό τηρ έπγο καλύτεπα; Μποπεί η ΜΕΕ να πποσυέπει στην επισείπηση πεπισσότεπα; Ακολοςθεί η ΜΕΕ τα Διεθνή Ππότςπα Εσωτεπικού Ελέγσος; Μποπεί η ΜΕΕ να πποσθέσει πεπισσότεπη αξία στη Διοίκηση, στην Επιτποπή Ελέγσος & στον Οπγανισμό; Μποπεί η ΜΕΕ να βελτιώσει την εικόνα τηρ και την αξιοπιστία τηρ στον Οπγανισμό; ην ζεκηλάξην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ Διεθνών Πποτύπων Εσωτεπικού Ελέγσος θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηα Ππότςπα Αξιολόγησηρ τηρ Ποιότηταρ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ ζα αλαγλσξίζνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ελψ αλαθαιχπηνληαο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζα εηνηκάζνπλ ηε Μνλάδα ηνπο γηα κηα κειινληηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Δηζαγσγή ζην Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (PPF) Οξηζκφο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Διεθνή Ππότςπα, Κψδηθαο Γενληνινγίαο, πκβνπιεπηηθέο Οδεγίεο Σν πιαίζην ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ΜΔΔ Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ΜΔΔ Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο «πειάηεο» ησλ ΜΔΔ Η αμηνιφγεζε ηεο νξγαλνγξάκκαηνο ησλ ΜΔΔ Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ Η αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρσλ Η αμηνιφγεζε ησλ ΜΔΔ ζε ζρέζε κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Η Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ Η δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηηο ΜΔΔ Κξηηήξηα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ΜΔΔ Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ΜΔΔ Σν πξνθίι ηνπ αμηνινγεηή ησλ ΜΔΔ Δξγαιεία ππνδείγκαηα - έληππα Αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ Μάξηηνο 28, 29/2011 Μάηνο 23, 24/2011 επηέκβξηνο 26, 27/2011

7 ζε ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Cmpliance Units), ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο Aπάηεο, Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο, κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη ή ζα αζρνιεζνχλ κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(Δ), κε ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΑΠΑΣΖ FRAUD AUDITING (16 CPE) ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο, έλα θίλδπλν ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ φηαλ πξνθχπηεη, θίλδπλν πνπ νη δηνηθήζεηο θαινχληαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, θαζψο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ θαινχληαη κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ απάηε. ην ζεκηλάξην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαλνήζνπλ πωο ζα απνηηκνύλ ζπζηεκαηηθά ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο, πωο ζα αλαγλωξίδνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο απάηεο ζηηο πην ζπλήζεηο κνξθέο ηεο θαη πωο ζα ηηο δηεξεπλνύλ θαη ζα εηνηκάδνπλ ηελ εηδηθή έθζεζε γηα ηελ απάηε, κε ηε ρξήζε πξαθηηθώλ παξαδεηγκάηωλ (Fraud Cases). Οξηζκφο ηεο Απάηεο Ο Ρφινο θαη ε επζχλε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή γηα ηελ Απάηε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Δξγαιεία απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζε φιεο ηεο κνξθέο ηεο Δίδε Απάηεο - Σερληθέο απνθάιπςεο Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηελεξγνχλησλ ηελ απάηε πλήζεηο κχζνη γηα ηελ απάηε Δλδείμεηο Απάηεο πλήζεηο κνξθέο απάηεο (θινπή, παξαπνηήζεηο ζηνηρείσλ, αγνξέο θαη ηηκνιφγεζε, κηζζνδνζία, δαπάλεο, απνζέκαηα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θινπή, πιεξνθνξηψλ, δσξνδνθία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, μέπιπκα ρξήκαηνο, θιπ) Απάηε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Ηιεθηξνληθή Απάηε Μέζνδνη εληνπηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Απάηεο ρεδηαζκφο θαη δηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Απάηεο Σερληθέο ζπλεληεχμεσλ Έθζεζε ειέγρνπ ηεο Απάηεο πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Απάηε Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο Απάηεο ηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηξνπή ηεο Απάηεο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Απάηεο θαη ηερληθέο απνηξνπήο ηεο 16 ΩΡΔ Απξίιηνο 27, 28/2011 Ηνύληνο 20, 21/2011 Ννέκβξηνο 28, 29/2011

8 ζε Τπεπζχλνπο Γηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ (Treasurers Managers) Δπηρεηξήζεσλ, Γηαρεηξηζηέο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, Δπελδπηηθνχο πκβνχινπο Γηαρείξηζεο πεξηνπζίαο, Δθηηκεηέο Αθηλήησλ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ν νπνίνο ζα ήζειε λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή & θεξδνθφξα δηαρείξηζε πεξηνπζίαο. Γ.ΛΑΕΟΠΟΤΛΟ Δμεηδηθεπκέλνο Οηθνλνκνιφγνο χκβνπινο επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ κε πνιχρξνλε ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή θαξηέξα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηνπο ηνκείο ηνπ Private Banking, Trading θαη Asset Management. Έρεη πηπρίν Οηθνλνκηθψλ απ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κεηαπηπρηαθφ απφ ηε ρνιή Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Clumbia ηεο Ν. Τφξθεο κε εμεηδίθεπζε ζηα δηεζλή νηθνλνκηθά θαη πνιιά εμεηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζε ηξαπεδηθά, επελδπηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ & ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ (ASSET MANAGEMENT) ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη φζν πην πξαθηηθά θαη κεζηά γίλεηαη ηηο αξρέο, ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εηαηξηθψλ ζρεκάησλ ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή θαη θεξδνθφξα δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ξίζθν θαη κεγαιχηεξε απφδνζε, ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαη ηεο αξλεηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Σα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα Οη θαίξηεο κεηαβιεηέο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ Δπηκέξνπο παξνπζηάζεηο αλαιχζεηο ζεκάησλ φπσο: - Μεηνρέο Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα - Κχξηεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν - Οκφινγα θπβεξλεηηθά θαη εηαηξηθά - Αθίλεηα ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν - Ακνηβαία θεθάιαηα ησλ θπξηνηέξσλ θαηεγνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Hedge Funds - Βαζηθά κέηαιια - Πνιχηηκα κέηαιια - Σξαπεδηθά πξντφληα / θαηαζέζεηο - Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο θαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ηνλ δηέπνπλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθαλζψδεο πξνβιήκαηνο ηηηινπνίεζεο Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ζε ειιεληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν φισλ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ θαη αμηψλ Παξνπζίαζε πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη αλάιπζε case studies Μάξηηνο 17, 18/2011 Μάηνο 26, 27/2011 Οθηώβξηνο 3, 4/2011

9 ζε αλψλπκεο επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ, ΑΥΔ θαη ΑΥΔΠΔΤ), ζε Πηζησηηθά Ιδξχκαηα θαη ζε εηαηξείεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ) ζην πιαίζην παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) θαη εηδηθφηεξα ζε ζηειέρε ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ πνπ είλαη: α) Τπεχζπλνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, β) Ννκηθνί ζχκβνπινη γ) Τπεχζπλνη δηεχζπλζεο ζπλαιιαγψλ, δ) Τπεχζπλνη επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ε) εληεηαικέλα πξφζσπα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Γηθεγφξνο, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία θαη εηδίθεπζε ζηα ζέκαηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξά. ΟΓΖΓΗΑ MIFID ΝΟΜΟ 3606/ΦΔΚ Α195/ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ & ΣΑ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 1. Αδεηνδόηεζε θαη δηθαηώκαηα ηωλ ΔΠΔΤ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κέηνρνη θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 2. Οξγαλωηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηήξεζε ππεξεζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο (cmpliance) ηήξεζε ππεξεζίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ιεηηνπξγηψλ εηαηξείαο (utsurcing) ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ινηπέο νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο (ζεκαηνθπιαθή, δηαρείξηζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ) 3. Καλόλεο πκπεξηθνξάο θαηεγνξηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε θαηαιιειφηεηαο ζπκβαηφηεηαο πειαηψλ πιεξνθόξεζε πειαηώλ (πεξηερφκελν ζχκβαζεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ππεξεζίεο) ελεκέξωζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιώλ πειαηψλ (θξηηήξηα πνιηηηθή ππνρξεψζεηο) αληηπαξνρέο (ακνηβέο πξνκήζεηεο) 4. Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία αγνξώλ νξγαλωκέλε αγνξά (αδεηνδφηεζε νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο δηαρεηξηζηήο αγνξάο) πνιπκεξείο κεραληζκνί δηαπξαγκάηεπζεο - (ΠΜΓ) (πξνυπνζέζεηο ππνρξεψζεηο) ζπζηεκαηηθόο εζωηεξηθνπνηεηήο (πξνυπνζέζεηο θαλφλεο εθηέιεζεο εληνιψλ) ππνρξεώζεηο πξνζπλαιιαθηηθήο θαη κεηαζπλαιιαθηηθήο δηαθάλεηαο Καηόπηλ εθδειώζεωο ελδηαθέξνληνο επηθνηλωλήζηε καδί καο Σει

10 ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, Οηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, Οηθνλνκηθνχο δ/ληεο, πκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, θιπ. πνπ επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε χγρξνλσλ Μνξθψλ Δπελδχζεσλ. ΔΗΖΓΖΣΔ Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γ/ληηθφ ηέιερνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Ννζνθνκείνπ, Πηζηνπνηεκέλνο εηζεγεηήο απφ ην ΔΚΔΠΙ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ΑΝΑΛΤΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Η ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ επελδχζεσλ ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο επελδχζεσλ Καηεγνξίεο επελδχζεσλ Αηειείο κέζνδνη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεηά Η κέζνδνο ηεο πεξηφδνπ επαλεηζπξαμεο Η κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο Μέζνδνη πξνεμνθιεκέλσλ θαζαξψλ ρξεκαηνδνηψλ Βαζηθέο έλλνηεο άμηαο ρξνληθή άμηα ηνπ ρξήκαηνο Μέζνδνο ηεο θαζαξήο παξνχζαο άμηαο Μέζνδνο ηνπ εζσηεξηθνχ επηηνθίνπ Γηάξζξσζε επελδπηηθψλ επηινγψλ Πεξηνξηζκφο θεθαιαίσλ θαη δηάθξηζε επελδχζεσλ Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη αβεβαηφηεηα Κίλδπλνο θαη απφδνζε Δηδή επηρεηξεκαηηθψλ θίλδπλσλ Μέζνδνη ππνινγηζκνχ θίλδπλνπ Δπελδχζεηο θαη αλάιπζε θίλδπλνπ Αλακελφκελε θαζαξή παξνχζα άμηα Αλάιπζε επαηζζεζίαο Ιζνδχλακεο θαζαξέο ρξεκαηνδφηεο Γέλδξα απνθάζεσλ Αμηνιφγεζε θίλδπλνπ θαη ζηαηηζηηθά κεγέζε Αλάιπζε επελδχζεσλ θαη θίλδπλνο : εηδηθά ζέκαηα Πξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο Πξνζαξκνγή κε ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο θίλδπλνπ ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο βήηα ηαζκηζκέλν κέζν θφζηνο θεθαιαίνπ Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη ε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο Υξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ FINANCIAL BUDGETING & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Αλάιπζε Πσιήζεσλ Ιζηνξηθά θαη Πξνβιεπφκελα ηνηρεία Ιζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Δθπφλεζε πξνβιέςεσλ κε ηε ρξήζε παξακέηξσλ - ζηφρσλ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ Αξηζκνδείθηεο αλάπηπμεο Αξηζκνδείθηεο πεξηζσξίσλ θέξδνπο Αξηζκνδείθηεο απνξξφθεζεο θφζηνπο Αξηζκνδείθηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ Οηθνλνκηθά εξγαιεία ηα νπνία ζηεξίδνπλ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ απνθάζεηο Μεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο βάζεη ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο ζηφρνπο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΣΔΛΛΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ (Δ EXCEL) O Μνληέιν πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF) O πγθξηηηθή απνηίκεζε O Απνινγηζκφο παξακέηξσλ O Beta, risk premium O Tax rate, depreciatin rate, wacc, θφζηνο ΓΑΝΔΙΜΟΤ Μάξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 16, 17/2011 Ννέκβξηνο 16, 18/2011

11 BEYOND BUDGETING θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: ε αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο Beynd Budgeting. ηη ζεκαίλεη ε λέα επνρή γηα ηελ εηαηξεία, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηελ νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο. πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ λέα ηάζε ηεο αγνξάο. : 1. θάζε ζηέιερνο ηεο επηρεηξήζεσο ην νπνίν εκκέζσο ή ακέζσο ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ budget. 2. ζε Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο θαη ζηειέρε ηεο Οηθνλνκηθήο Γ/λζεο κηαο επηρείξεζεο. Η.ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΤΛΟ Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θαη Οηθνλνκνιφγνο. Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηνπ ΔΜΠ κεηαπηπρηαθνχ Σκήκαηνο. Αλψηαην Γηεπζπληηθφ ηέιερνο ζε κεγάιεο Πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθφο ζε ζέκαηα Αλαζρεδηαζκνχ θαη Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δηζεγεηήο κε 15εηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε ζπκκεηέρωλ: ζα είλαη ζε ζέζε λα γλωξίδεη νξγαλωηηθά, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ε Beynd Budgeting κέζνδνο ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά κέζα ζηελ εηαηξεία ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ Beynd Budgeting ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ην πιαίζην ηνπ αληαγωληζκνύ, φπνπ θαη φηαλ απηνί ήδε εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν Σν κέιινλ είλαη ην Beynd Budgeting Οη ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δελ κπνξνχλ θαη νχηε νθείινπλ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο απφ ηελ ειιεληθή επηρείξεζε. Η ζεψξεζε ηνπ φιν πεξηζζφηεξα, φιν κεγαιχηεξα, φιν γξεγνξφηεξα απνδεηθλχεηαη αλέθηθηε ζε κία θνηλσλία φπνπ ε πιεξνθνξία αληαιιάζζεηαη ηαρχηαηα, νη αλζξψπηλνη πφξνη παξνπζηάδνπλ θαζνιηθά πςειφ επίπεδν εθπαηδεχζεσο θαη ε κεκνλσκέλε, ηνπηθή αγνξά έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κία εληαία, παγθφζκηα αγνξά. Ση ζεκαίλεη απηφ; Απινχζηαηα, φηη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία, πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπο απνθηνχλ ζεκαίλνπζα βαξχηεηα. Έλαο απφ ηνπο πξνθαλέζηεξνπο ηνκείο, φπνπ νη λέεο ηάζεηο εθαξκφδνληαη, είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην budgeting. Μία έλλνηα, ηελ νπνία ζηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή ζχληνκα πξέπεη λα απνρσξηζηνχκε. 1. Γηεξγαζία ζχληαμεο ηππηθνχ Budget. 2. Γηεξγαζία ζχληαμεο ηνπ Beynd Budgeting 3. Οξγαλσηηθή δνκή επηρεηξήζεσλ, ηθαλή λα ζηεξίδεη ηελ λέα πξνζέγγηζε ηνπ Budgeting ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 4. Ση κέιιεη γελέζζαη ζηελ επηρείξεζε ζην ζέκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ ηνπ. 5. χλδεζε ηνπ Beynd Budgeting κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο λέεο ηνπ αξκνδηφηεηεο. Απξίιηνο 11,12/2011 Ηνύληνο 6,7/2011 Ννέκβξηνο 10, 11/2011

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Θέκα: Ύιε εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ:

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα