ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ"

Transcript

1 ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

2 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε ή πησρφ αληηζηνίρσο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν δαλεηζηήο ή πηζησηήο θαηά ην λέν δίθαην ηεο πηψρεπζεο. ζε Ννκηθνχο ζπκβνχινπο, Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο θαη Οηθνλνκηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Τπεχζπλνπο θαη ζηειέρε Γ/λζεο Γηθαζηηθνχ Σξαπεδψλ ηειέρε Γ/λζεο Δκπνξίνπ Ννκαξρηψλ Θ.ΚΑΡΡΑ Γηθεγφξνο. Δηζεγεηήο ζην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή εκπεηξία. Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΣΖ / ΠΗΣΩΣΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ / ΠΣΩΥΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΠΣΩΥΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: Ζ ΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - Γεληθή δηάηαμε - Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο - Δμαζθαιηζηηθά κέηξα - Αληίθιεηνη, έμνδα, πξνζεζκίεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο γηα ηνλ νθεηιέηε - πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο γηα ηνπο πηζησηέο - Οη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο - Απνρσξηζκφο θαη πησρεπηηθή δηεθδίθεζε - Η πησρεπηηθή αλάθιεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - Γεληθά - Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην - Ο εηζεγεηήο - Ο ζχλδηθνο - Η ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ - Η επηηξνπή πηζησηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΔΞΔΛΔΓΞΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΔΩΝ - Αλαγγειία - Δπαιήζεπζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΠΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ - Γεληθά - Πηψρεπζε ΟΔ θαη ΔΔ - Αζηηθή επζχλε δηνηθεηψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΗΑΛΛΑΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΝΟΜΖ - Η έλσζε ησλ πηζησηψλ - Η εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε σο ζπλφινπ - Η εθπνίεζε ησλ θαη ηδίαλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε - Αλαθνπέο θαηά ησλ πξάμεσλ εθπνίεζε ηνπ ζπλδίθνπ - Γηαλνκέο πξνο ηνπο πηζησηέο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ: ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗ ΠΣΩΥΔΤΔΩΝ ΜΗΚΡΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ: Ζ ΠΔΡΑΣΩΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: Ζ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ: ΠΟΗΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ: ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Μάξηηνο 9, 10/2011 Ηνύληνο 15,16/2011 Ννέκβξηνο 7, 8/2011

3 Σν ζεκηλάξην ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο ζπκβνχισλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξαθηηθή θαη λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επί ηνπ ζέκαηνο. ζε Ννκηθνχο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, ζε αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο θαη ζε Γηθεγφξνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Μ.ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Γηθεγφξνο, Lic.Sp. Παλεπηζηεκίνπ Βξπμειιψλ, Γηθεγφξνο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Δηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή εκπεηξία. ΓΗΚΑΗΟ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΡΩΔΗ- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ-ΔΝΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Α. Απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο - θαξηέι (ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ) - ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή επηρεηξήζεσλ - ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθήο θαη επηιεθηηθήο δηαλνκήο - εηδηθά νη ζπκβάζεηο δηαλνκήο ζηνλ θιάδν ησλ απηνθηλήησλ - ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο (franchise) B. Aπαγόξεπζε θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο δεζπόδνπζαο ζέζεο επηρείξεζεο - κνλνπψιηα, νιηγνπψιηα, ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε - έλλνηα θαηάρξεζεο Γ. Απαγόξεπζε θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζρέζεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο πξνυπνζέζεηο (ζρέζε πειάηε πξνκεζεπηή) έλλνηα θαηάρξεζεο (απζαίξεηνη φξνη ζπλαιιαγήο, δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, αηθλίδηα δηαθνπή ζπλεξγαζίαο) Γ. Έιεγρνο πγθεληξώζεωλ κεηαμύ επηρεηξήζεωλ (πγρωλεύζεηο- εμαγνξέο) - ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (θαηψθιηα, φξνη, πξνυπνζέζεηο) - έιεγρνο ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (θξηηήξηα) Δ. Δμνπζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ - έιεγρνη επηρεηξήζεσλ, αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ, εμέηαζε ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ επηρεηξήζεσλ - δπλαηφηεηα επηβνιή θπξψζεσλ (πξφζηηκα- ινηπέο θπξψζεηο) - πξφγξακκα επηείθεηαο Σ. Γηθαζηηθή πξνζηαζία - πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο - αγσγέο απνδεκίσζεο ελψπηνλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ Ε. Αληαγωληζκόο θαη Διεύζεξα Δπαγγέικαηα (δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, ινγηζηέο, πνιηηηθνί κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, θαξκαθνπνηνί) - θιεηζηφο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία - θαζνξηζκφο ακνηβψλ - δηαθήκηζε Ζ. Αληαγωληζκόο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 6, 7/2011 Οθηώβξηνο 17, 18/2011

4 Ο ζθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε δηαζθάιηζε θαη είζπξαμε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ζε Πξντζηακέλνπο Λνγηζηεξίσλ, Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο, Τπεχζπλνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζε επαγγεικαηίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπο. Μ.ΑΓΓΔΛΑΚΖ η. Αλψηεξν ηέιερνο Σξαπεδψλ, Πηπρηνχρνο Ννκηθήο χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ & Σξαπεδψλ. πγγξαθέαο, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΝΟΜΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ πλήζεηο πεγέο δεκηνπξγίαο απαηηήζεσλ (αλάιπζε δαλείνπ, πίζησζεο, αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο, επηηαγήο, ζπλαιιαγκαηηθήο, πηζησηηθήο θάξηαο θηι.) Αλάιπζε βαζηθψλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία πηζαλφλ λα πεξάζεη κηα απαίηεζε κέρξη λα εθθαζαξηζηεί (δηαζθάιηζε - αλαραίηηζε θηλδχλσλ - επηδίθαζε - αλαγθαζηηθή είζπξαμε-απφζβεζε) Παξνπζίαζε ησλ ελνρηθψλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, κε ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λ' αζθαιίδεηαη κηα απαίηεζε (εγγχεζε - πξνζεκείσζε - ππνζήθε - ελέρπξν). Η επηηαγή θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή σο κέζν πιεξσκήο, πίζηεο θαη αζθάιεηαο. Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ παίξλνπκε κία επηηαγή ή ζπλαιιαγκαηηθή θαη ηη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζε άθπξε επηηαγή ή ζπλαιιαγκαηηθή. Δπηινγή ησλ πξνζθνξφηεξσλ δηθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επηδίθαζε κηαο απαίηεζεο Ση επηδηψθεηαη κε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη απηά Αλαγθαζηηθή Δίζπξαμε απαίηεζεο (θαηάζρεζε -πιεηζηεξηαζκφο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε - θαηάηαμε δαλεηζηψλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θιπ.) Πηώρεπζε νθεηιέηε (απνηειέζκαηα θαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ πηωρό, ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ηνπο δαλεηζηέο ηνπ) Παξαγξαθέο ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ - Με πνηνπο ηξφπνπο δηαθφπηεηαη ε παξαγξαθή κηαο απαίηεζεο Απνζβέζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ Καηαδνιηεπηηθέο πξάμεηο νθεηιεηψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο Δκπνξηθέο εηαηξείεο (πξνζσπηθέο θαη θεθαιαηνπρηθέο) - Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα - Μεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο απηψλ - Δηδηθέο εθθαζαξίζεηο Γηάθνξα εηδηθά Θέκαηα : Αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο Γηάξξεμε αγνξαπσιεζίαο Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 17, 18/2011

5 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ CPE 14 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Cmpliance Units), Δμσηεξηθνί Διεγθηέο, κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη ή ζα αζρνιεζνχλ κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δ). Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη θηλδχλνπο πνπ νη δηνηθήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη ε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα θαη λα πξνζέηνπλ αμία κε ην έξγν ηνπο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ην ζχληνκν απηφ ζεκηλάξην νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαλνήζνπλ πωο ζα εθαξκόζνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ πξάμε γηα όιν ηνλ θύθιν ηνπ ειέγρνπ, ζα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηωλ ειέγρωλ κε βάζε ηνπο θηλδύλνπο(risk based audit) θαη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. Οξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Cde f Ethics) Καηαζηαηηθό Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ο θύθινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ζ επζύλε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ Ζ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ρεδηαζκόο ηνπ Διέγρνπ, πιαίζην θαη πξφγξακκα ειέγρνπ Σερληθέο ζπλεληεχμεσλ Φύιια εξγαζίαο Έθζεζε ειέγρνπ Δίδε ειέγρωλ Έιεγρνη κε βάζε ηνπο θηλδχλνπο(risk based audits) Δηζαγωγή ζηα ζέκαηα ειέγρνπ απάηεο Απηναμηνιφγεζε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (cntrl self assessment) Αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ Πηζηνπνηήζεηο ηωλ Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διεγθηή ηνπ 21 νπ αηώλα Φεβξνπάξηνο 21, 22/2011 Απξίιηνο 11, 12/2011 Ηνύληνο 14, 15/2011 Οθηώβξηνο 24, 25/2011 Γεθέκβξηνο 5, 6/2011

6 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε: ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ κνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν θαη ηα θξηηήξηα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Μέιε ησλ «Δπηηξνπψλ Διέγρνπ» ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ ησλ νξγαληζκψλ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηειέρε πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εηδηθέο γλψζεηο γηα ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ. CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. QUALITY ASSESSMENT OF THE AUDIT ACTIVITY Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ Η αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(ΜΔΔ) (QUALITY ASSESSMENT), είλαη κηα ζεκαληηθή ςποσπεωτική δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα, αιιά θαη απφ ηα Διεθνή Ππότςπα για την Επαγγελματική Ευαπμογή Εσωτεπικού Ελέγσος γηα φιεο ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Πέξα φκσο απφ ππνρξέσζε ζεσξείηαη ζήκεξα θνξπθαία δηαδηθαζία γηα θάζε ζχγρξνλε ΜΔΔ θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο είλαη αλακθίβνια πςειή, αθνχ είλαη ε απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Mποπεί η ΜΕΕ να κάνει το ελεγκτικό τηρ έπγο καλύτεπα; Μποπεί η ΜΕΕ να πποσυέπει στην επισείπηση πεπισσότεπα; Ακολοςθεί η ΜΕΕ τα Διεθνή Ππότςπα Εσωτεπικού Ελέγσος; Μποπεί η ΜΕΕ να πποσθέσει πεπισσότεπη αξία στη Διοίκηση, στην Επιτποπή Ελέγσος & στον Οπγανισμό; Μποπεί η ΜΕΕ να βελτιώσει την εικόνα τηρ και την αξιοπιστία τηρ στον Οπγανισμό; ην ζεκηλάξην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ Διεθνών Πποτύπων Εσωτεπικού Ελέγσος θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηα Ππότςπα Αξιολόγησηρ τηρ Ποιότηταρ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ ζα αλαγλσξίζνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ελψ αλαθαιχπηνληαο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζα εηνηκάζνπλ ηε Μνλάδα ηνπο γηα κηα κειινληηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Δηζαγσγή ζην Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (PPF) Οξηζκφο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Διεθνή Ππότςπα, Κψδηθαο Γενληνινγίαο, πκβνπιεπηηθέο Οδεγίεο Σν πιαίζην ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ΜΔΔ Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ΜΔΔ Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο «πειάηεο» ησλ ΜΔΔ Η αμηνιφγεζε ηεο νξγαλνγξάκκαηνο ησλ ΜΔΔ Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ Η αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρσλ Η αμηνιφγεζε ησλ ΜΔΔ ζε ζρέζε κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Η Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ Η δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηηο ΜΔΔ Κξηηήξηα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ΜΔΔ Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ΜΔΔ Σν πξνθίι ηνπ αμηνινγεηή ησλ ΜΔΔ Δξγαιεία ππνδείγκαηα - έληππα Αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ Μάξηηνο 28, 29/2011 Μάηνο 23, 24/2011 επηέκβξηνο 26, 27/2011

7 ζε ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Cmpliance Units), ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο Aπάηεο, Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο, κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη ή ζα αζρνιεζνχλ κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(Δ), κε ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΑΠΑΣΖ FRAUD AUDITING (16 CPE) ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο, έλα θίλδπλν ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ φηαλ πξνθχπηεη, θίλδπλν πνπ νη δηνηθήζεηο θαινχληαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, θαζψο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ θαινχληαη κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ απάηε. ην ζεκηλάξην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαλνήζνπλ πωο ζα απνηηκνύλ ζπζηεκαηηθά ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο, πωο ζα αλαγλωξίδνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο απάηεο ζηηο πην ζπλήζεηο κνξθέο ηεο θαη πωο ζα ηηο δηεξεπλνύλ θαη ζα εηνηκάδνπλ ηελ εηδηθή έθζεζε γηα ηελ απάηε, κε ηε ρξήζε πξαθηηθώλ παξαδεηγκάηωλ (Fraud Cases). Οξηζκφο ηεο Απάηεο Ο Ρφινο θαη ε επζχλε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή γηα ηελ Απάηε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Δξγαιεία απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζε φιεο ηεο κνξθέο ηεο Δίδε Απάηεο - Σερληθέο απνθάιπςεο Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηελεξγνχλησλ ηελ απάηε πλήζεηο κχζνη γηα ηελ απάηε Δλδείμεηο Απάηεο πλήζεηο κνξθέο απάηεο (θινπή, παξαπνηήζεηο ζηνηρείσλ, αγνξέο θαη ηηκνιφγεζε, κηζζνδνζία, δαπάλεο, απνζέκαηα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θινπή, πιεξνθνξηψλ, δσξνδνθία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, μέπιπκα ρξήκαηνο, θιπ) Απάηε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Ηιεθηξνληθή Απάηε Μέζνδνη εληνπηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Απάηεο ρεδηαζκφο θαη δηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Απάηεο Σερληθέο ζπλεληεχμεσλ Έθζεζε ειέγρνπ ηεο Απάηεο πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Απάηε Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο Απάηεο ηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηξνπή ηεο Απάηεο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Απάηεο θαη ηερληθέο απνηξνπήο ηεο 16 ΩΡΔ Απξίιηνο 27, 28/2011 Ηνύληνο 20, 21/2011 Ννέκβξηνο 28, 29/2011

8 ζε Τπεπζχλνπο Γηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ (Treasurers Managers) Δπηρεηξήζεσλ, Γηαρεηξηζηέο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, Δπελδπηηθνχο πκβνχινπο Γηαρείξηζεο πεξηνπζίαο, Δθηηκεηέο Αθηλήησλ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ν νπνίνο ζα ήζειε λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή & θεξδνθφξα δηαρείξηζε πεξηνπζίαο. Γ.ΛΑΕΟΠΟΤΛΟ Δμεηδηθεπκέλνο Οηθνλνκνιφγνο χκβνπινο επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ κε πνιχρξνλε ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή θαξηέξα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηνπο ηνκείο ηνπ Private Banking, Trading θαη Asset Management. Έρεη πηπρίν Οηθνλνκηθψλ απ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κεηαπηπρηαθφ απφ ηε ρνιή Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Clumbia ηεο Ν. Τφξθεο κε εμεηδίθεπζε ζηα δηεζλή νηθνλνκηθά θαη πνιιά εμεηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζε ηξαπεδηθά, επελδπηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ & ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ (ASSET MANAGEMENT) ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη φζν πην πξαθηηθά θαη κεζηά γίλεηαη ηηο αξρέο, ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εηαηξηθψλ ζρεκάησλ ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή θαη θεξδνθφξα δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ξίζθν θαη κεγαιχηεξε απφδνζε, ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαη ηεο αξλεηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Σα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα Οη θαίξηεο κεηαβιεηέο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ Δπηκέξνπο παξνπζηάζεηο αλαιχζεηο ζεκάησλ φπσο: - Μεηνρέο Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα - Κχξηεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν - Οκφινγα θπβεξλεηηθά θαη εηαηξηθά - Αθίλεηα ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν - Ακνηβαία θεθάιαηα ησλ θπξηνηέξσλ θαηεγνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Hedge Funds - Βαζηθά κέηαιια - Πνιχηηκα κέηαιια - Σξαπεδηθά πξντφληα / θαηαζέζεηο - Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο θαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ηνλ δηέπνπλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθαλζψδεο πξνβιήκαηνο ηηηινπνίεζεο Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ζε ειιεληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν φισλ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ θαη αμηψλ Παξνπζίαζε πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη αλάιπζε case studies Μάξηηνο 17, 18/2011 Μάηνο 26, 27/2011 Οθηώβξηνο 3, 4/2011

9 ζε αλψλπκεο επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ, ΑΥΔ θαη ΑΥΔΠΔΤ), ζε Πηζησηηθά Ιδξχκαηα θαη ζε εηαηξείεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ) ζην πιαίζην παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) θαη εηδηθφηεξα ζε ζηειέρε ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ πνπ είλαη: α) Τπεχζπλνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, β) Ννκηθνί ζχκβνπινη γ) Τπεχζπλνη δηεχζπλζεο ζπλαιιαγψλ, δ) Τπεχζπλνη επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ε) εληεηαικέλα πξφζσπα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Γηθεγφξνο, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία θαη εηδίθεπζε ζηα ζέκαηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξά. ΟΓΖΓΗΑ MIFID ΝΟΜΟ 3606/ΦΔΚ Α195/ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ & ΣΑ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 1. Αδεηνδόηεζε θαη δηθαηώκαηα ηωλ ΔΠΔΤ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κέηνρνη θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 2. Οξγαλωηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηήξεζε ππεξεζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο (cmpliance) ηήξεζε ππεξεζίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ιεηηνπξγηψλ εηαηξείαο (utsurcing) ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ινηπέο νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο (ζεκαηνθπιαθή, δηαρείξηζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ) 3. Καλόλεο πκπεξηθνξάο θαηεγνξηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε θαηαιιειφηεηαο ζπκβαηφηεηαο πειαηψλ πιεξνθόξεζε πειαηώλ (πεξηερφκελν ζχκβαζεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ππεξεζίεο) ελεκέξωζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιώλ πειαηψλ (θξηηήξηα πνιηηηθή ππνρξεψζεηο) αληηπαξνρέο (ακνηβέο πξνκήζεηεο) 4. Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία αγνξώλ νξγαλωκέλε αγνξά (αδεηνδφηεζε νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο δηαρεηξηζηήο αγνξάο) πνιπκεξείο κεραληζκνί δηαπξαγκάηεπζεο - (ΠΜΓ) (πξνυπνζέζεηο ππνρξεψζεηο) ζπζηεκαηηθόο εζωηεξηθνπνηεηήο (πξνυπνζέζεηο θαλφλεο εθηέιεζεο εληνιψλ) ππνρξεώζεηο πξνζπλαιιαθηηθήο θαη κεηαζπλαιιαθηηθήο δηαθάλεηαο Καηόπηλ εθδειώζεωο ελδηαθέξνληνο επηθνηλωλήζηε καδί καο Σει

10 ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, Οηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, Οηθνλνκηθνχο δ/ληεο, πκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, θιπ. πνπ επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε χγρξνλσλ Μνξθψλ Δπελδχζεσλ. ΔΗΖΓΖΣΔ Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γ/ληηθφ ηέιερνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Ννζνθνκείνπ, Πηζηνπνηεκέλνο εηζεγεηήο απφ ην ΔΚΔΠΙ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ΑΝΑΛΤΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Η ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ επελδχζεσλ ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο επελδχζεσλ Καηεγνξίεο επελδχζεσλ Αηειείο κέζνδνη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεηά Η κέζνδνο ηεο πεξηφδνπ επαλεηζπξαμεο Η κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο Μέζνδνη πξνεμνθιεκέλσλ θαζαξψλ ρξεκαηνδνηψλ Βαζηθέο έλλνηεο άμηαο ρξνληθή άμηα ηνπ ρξήκαηνο Μέζνδνο ηεο θαζαξήο παξνχζαο άμηαο Μέζνδνο ηνπ εζσηεξηθνχ επηηνθίνπ Γηάξζξσζε επελδπηηθψλ επηινγψλ Πεξηνξηζκφο θεθαιαίσλ θαη δηάθξηζε επελδχζεσλ Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη αβεβαηφηεηα Κίλδπλνο θαη απφδνζε Δηδή επηρεηξεκαηηθψλ θίλδπλσλ Μέζνδνη ππνινγηζκνχ θίλδπλνπ Δπελδχζεηο θαη αλάιπζε θίλδπλνπ Αλακελφκελε θαζαξή παξνχζα άμηα Αλάιπζε επαηζζεζίαο Ιζνδχλακεο θαζαξέο ρξεκαηνδφηεο Γέλδξα απνθάζεσλ Αμηνιφγεζε θίλδπλνπ θαη ζηαηηζηηθά κεγέζε Αλάιπζε επελδχζεσλ θαη θίλδπλνο : εηδηθά ζέκαηα Πξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο Πξνζαξκνγή κε ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο θίλδπλνπ ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο βήηα ηαζκηζκέλν κέζν θφζηνο θεθαιαίνπ Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη ε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο Υξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ FINANCIAL BUDGETING & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Αλάιπζε Πσιήζεσλ Ιζηνξηθά θαη Πξνβιεπφκελα ηνηρεία Ιζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Δθπφλεζε πξνβιέςεσλ κε ηε ρξήζε παξακέηξσλ - ζηφρσλ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ Αξηζκνδείθηεο αλάπηπμεο Αξηζκνδείθηεο πεξηζσξίσλ θέξδνπο Αξηζκνδείθηεο απνξξφθεζεο θφζηνπο Αξηζκνδείθηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ Οηθνλνκηθά εξγαιεία ηα νπνία ζηεξίδνπλ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ απνθάζεηο Μεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο βάζεη ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο ζηφρνπο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΣΔΛΛΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ (Δ EXCEL) O Μνληέιν πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF) O πγθξηηηθή απνηίκεζε O Απνινγηζκφο παξακέηξσλ O Beta, risk premium O Tax rate, depreciatin rate, wacc, θφζηνο ΓΑΝΔΙΜΟΤ Μάξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 16, 17/2011 Ννέκβξηνο 16, 18/2011

11 BEYOND BUDGETING θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: ε αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο Beynd Budgeting. ηη ζεκαίλεη ε λέα επνρή γηα ηελ εηαηξεία, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηελ νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο. πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ λέα ηάζε ηεο αγνξάο. : 1. θάζε ζηέιερνο ηεο επηρεηξήζεσο ην νπνίν εκκέζσο ή ακέζσο ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ budget. 2. ζε Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο θαη ζηειέρε ηεο Οηθνλνκηθήο Γ/λζεο κηαο επηρείξεζεο. Η.ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΤΛΟ Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θαη Οηθνλνκνιφγνο. Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηνπ ΔΜΠ κεηαπηπρηαθνχ Σκήκαηνο. Αλψηαην Γηεπζπληηθφ ηέιερνο ζε κεγάιεο Πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθφο ζε ζέκαηα Αλαζρεδηαζκνχ θαη Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δηζεγεηήο κε 15εηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε ζπκκεηέρωλ: ζα είλαη ζε ζέζε λα γλωξίδεη νξγαλωηηθά, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ε Beynd Budgeting κέζνδνο ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά κέζα ζηελ εηαηξεία ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ Beynd Budgeting ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ην πιαίζην ηνπ αληαγωληζκνύ, φπνπ θαη φηαλ απηνί ήδε εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν Σν κέιινλ είλαη ην Beynd Budgeting Οη ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δελ κπνξνχλ θαη νχηε νθείινπλ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο απφ ηελ ειιεληθή επηρείξεζε. Η ζεψξεζε ηνπ φιν πεξηζζφηεξα, φιν κεγαιχηεξα, φιν γξεγνξφηεξα απνδεηθλχεηαη αλέθηθηε ζε κία θνηλσλία φπνπ ε πιεξνθνξία αληαιιάζζεηαη ηαρχηαηα, νη αλζξψπηλνη πφξνη παξνπζηάδνπλ θαζνιηθά πςειφ επίπεδν εθπαηδεχζεσο θαη ε κεκνλσκέλε, ηνπηθή αγνξά έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κία εληαία, παγθφζκηα αγνξά. Ση ζεκαίλεη απηφ; Απινχζηαηα, φηη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία, πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπο απνθηνχλ ζεκαίλνπζα βαξχηεηα. Έλαο απφ ηνπο πξνθαλέζηεξνπο ηνκείο, φπνπ νη λέεο ηάζεηο εθαξκφδνληαη, είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην budgeting. Μία έλλνηα, ηελ νπνία ζηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή ζχληνκα πξέπεη λα απνρσξηζηνχκε. 1. Γηεξγαζία ζχληαμεο ηππηθνχ Budget. 2. Γηεξγαζία ζχληαμεο ηνπ Beynd Budgeting 3. Οξγαλσηηθή δνκή επηρεηξήζεσλ, ηθαλή λα ζηεξίδεη ηελ λέα πξνζέγγηζε ηνπ Budgeting ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 4. Ση κέιιεη γελέζζαη ζηελ επηρείξεζε ζην ζέκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ ηνπ. 5. χλδεζε ηνπ Beynd Budgeting κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο λέεο ηνπ αξκνδηφηεηεο. Απξίιηνο 11,12/2011 Ηνύληνο 6,7/2011 Ννέκβξηνο 10, 11/2011

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΣΖ / ΠΗΣΧΣΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ / ΠΣΧΥΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΠΣΧΥΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H EΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ «ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ» ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

H EΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ «ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ» ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ H EΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ «ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ» ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ, CIA, CFSA, CCSA, CFE Mέινο Γ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ TO ΓΙΔΘΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Θέκα: Ύιε εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση KeyCERT Specialist Δισαγωγή

Πιστοποίηση KeyCERT Specialist Δισαγωγή Πιστοποίηση KeyCERT Specialist Δισαγωγή στην Γιοίκηση Δπιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) 1. ΣΟΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2. ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΤΛΗ 3. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Να απνθηεζνύλ γλώζεηο γηα ηηο πην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ηεο ΜΟΤΥΣΖ ΔΛΔΝΖ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΕΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ THE INTERNAL AUDIT OF BUSINESSES AND THE RELATIONSHIP WITH THE ACCOUNTING SCIENCE ΠΟΤΔΑΣΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα