ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ"

Transcript

1 ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

2 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε ή πησρφ αληηζηνίρσο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν δαλεηζηήο ή πηζησηήο θαηά ην λέν δίθαην ηεο πηψρεπζεο. ζε Ννκηθνχο ζπκβνχινπο, Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο θαη Οηθνλνκηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Τπεχζπλνπο θαη ζηειέρε Γ/λζεο Γηθαζηηθνχ Σξαπεδψλ ηειέρε Γ/λζεο Δκπνξίνπ Ννκαξρηψλ Θ.ΚΑΡΡΑ Γηθεγφξνο. Δηζεγεηήο ζην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή εκπεηξία. Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΣΖ / ΠΗΣΩΣΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ / ΠΣΩΥΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΠΣΩΥΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: Ζ ΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - Γεληθή δηάηαμε - Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο - Δμαζθαιηζηηθά κέηξα - Αληίθιεηνη, έμνδα, πξνζεζκίεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο γηα ηνλ νθεηιέηε - πλέπεηεο ηεο πηψρεπζεο γηα ηνπο πηζησηέο - Οη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο - Απνρσξηζκφο θαη πησρεπηηθή δηεθδίθεζε - Η πησρεπηηθή αλάθιεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ - Γεληθά - Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην - Ο εηζεγεηήο - Ο ζχλδηθνο - Η ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ - Η επηηξνπή πηζησηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΔΞΔΛΔΓΞΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΔΩΝ - Αλαγγειία - Δπαιήζεπζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΠΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ - Γεληθά - Πηψρεπζε ΟΔ θαη ΔΔ - Αζηηθή επζχλε δηνηθεηψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΗΑΛΛΑΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΝΟΜΖ - Η έλσζε ησλ πηζησηψλ - Η εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε σο ζπλφινπ - Η εθπνίεζε ησλ θαη ηδίαλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε - Αλαθνπέο θαηά ησλ πξάμεσλ εθπνίεζε ηνπ ζπλδίθνπ - Γηαλνκέο πξνο ηνπο πηζησηέο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ: ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗ ΠΣΩΥΔΤΔΩΝ ΜΗΚΡΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ: Ζ ΠΔΡΑΣΩΖ ΣΖ ΠΣΩΥΔΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: Ζ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΩΓΔΚΑΣΟ: ΠΟΗΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ: ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Μάξηηνο 9, 10/2011 Ηνύληνο 15,16/2011 Ννέκβξηνο 7, 8/2011

3 Σν ζεκηλάξην ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο ζπκβνχισλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξαθηηθή θαη λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επί ηνπ ζέκαηνο. ζε Ννκηθνχο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, ζε αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο θαη ζε Γηθεγφξνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Μ.ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ Γηθεγφξνο, Lic.Sp. Παλεπηζηεκίνπ Βξπμειιψλ, Γηθεγφξνο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Δηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή εκπεηξία. ΓΗΚΑΗΟ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΡΩΔΗ- ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ-ΔΝΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Α. Απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο - θαξηέι (ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ) - ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή επηρεηξήζεσλ - ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθήο θαη επηιεθηηθήο δηαλνκήο - εηδηθά νη ζπκβάζεηο δηαλνκήο ζηνλ θιάδν ησλ απηνθηλήησλ - ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο (franchise) B. Aπαγόξεπζε θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο δεζπόδνπζαο ζέζεο επηρείξεζεο - κνλνπψιηα, νιηγνπψιηα, ζπιινγηθή δεζπφδνπζα ζέζε - έλλνηα θαηάρξεζεο Γ. Απαγόξεπζε θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζρέζεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο πξνυπνζέζεηο (ζρέζε πειάηε πξνκεζεπηή) έλλνηα θαηάρξεζεο (απζαίξεηνη φξνη ζπλαιιαγήο, δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, αηθλίδηα δηαθνπή ζπλεξγαζίαο) Γ. Έιεγρνο πγθεληξώζεωλ κεηαμύ επηρεηξήζεωλ (πγρωλεύζεηο- εμαγνξέο) - ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (θαηψθιηα, φξνη, πξνυπνζέζεηο) - έιεγρνο ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (θξηηήξηα) Δ. Δμνπζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ - έιεγρνη επηρεηξήζεσλ, αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ, εμέηαζε ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ επηρεηξήζεσλ - δπλαηφηεηα επηβνιή θπξψζεσλ (πξφζηηκα- ινηπέο θπξψζεηο) - πξφγξακκα επηείθεηαο Σ. Γηθαζηηθή πξνζηαζία - πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο - αγσγέο απνδεκίσζεο ελψπηνλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ Ε. Αληαγωληζκόο θαη Διεύζεξα Δπαγγέικαηα (δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, ινγηζηέο, πνιηηηθνί κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, θαξκαθνπνηνί) - θιεηζηφο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία - θαζνξηζκφο ακνηβψλ - δηαθήκηζε Ζ. Αληαγωληζκόο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 6, 7/2011 Οθηώβξηνο 17, 18/2011

4 Ο ζθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε δηαζθάιηζε θαη είζπξαμε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ζε Πξντζηακέλνπο Λνγηζηεξίσλ, Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο, Τπεχζπλνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζε επαγγεικαηίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπο. Μ.ΑΓΓΔΛΑΚΖ η. Αλψηεξν ηέιερνο Σξαπεδψλ, Πηπρηνχρνο Ννκηθήο χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ & Σξαπεδψλ. πγγξαθέαο, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΝΟΜΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ πλήζεηο πεγέο δεκηνπξγίαο απαηηήζεσλ (αλάιπζε δαλείνπ, πίζησζεο, αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο, επηηαγήο, ζπλαιιαγκαηηθήο, πηζησηηθήο θάξηαο θηι.) Αλάιπζε βαζηθψλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία πηζαλφλ λα πεξάζεη κηα απαίηεζε κέρξη λα εθθαζαξηζηεί (δηαζθάιηζε - αλαραίηηζε θηλδχλσλ - επηδίθαζε - αλαγθαζηηθή είζπξαμε-απφζβεζε) Παξνπζίαζε ησλ ελνρηθψλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ, κε ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λ' αζθαιίδεηαη κηα απαίηεζε (εγγχεζε - πξνζεκείσζε - ππνζήθε - ελέρπξν). Η επηηαγή θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή σο κέζν πιεξσκήο, πίζηεο θαη αζθάιεηαο. Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε φηαλ παίξλνπκε κία επηηαγή ή ζπλαιιαγκαηηθή θαη ηη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζε άθπξε επηηαγή ή ζπλαιιαγκαηηθή. Δπηινγή ησλ πξνζθνξφηεξσλ δηθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επηδίθαζε κηαο απαίηεζεο Ση επηδηψθεηαη κε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη απηά Αλαγθαζηηθή Δίζπξαμε απαίηεζεο (θαηάζρεζε -πιεηζηεξηαζκφο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε - θαηάηαμε δαλεηζηψλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θιπ.) Πηώρεπζε νθεηιέηε (απνηειέζκαηα θαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ πηωρό, ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ηνπο δαλεηζηέο ηνπ) Παξαγξαθέο ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ - Με πνηνπο ηξφπνπο δηαθφπηεηαη ε παξαγξαθή κηαο απαίηεζεο Απνζβέζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ Καηαδνιηεπηηθέο πξάμεηο νθεηιεηψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο Δκπνξηθέο εηαηξείεο (πξνζσπηθέο θαη θεθαιαηνπρηθέο) - Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα - Μεηαηξνπέο θαη ζπγρσλεχζεηο απηψλ - Δηδηθέο εθθαζαξίζεηο Γηάθνξα εηδηθά Θέκαηα : Αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο Γηάξξεμε αγνξαπσιεζίαο Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 17, 18/2011

5 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ CPE 14 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Cmpliance Units), Δμσηεξηθνί Διεγθηέο, κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη ή ζα αζρνιεζνχλ κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Δ). Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη θηλδχλνπο πνπ νη δηνηθήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη ε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα θαη λα πξνζέηνπλ αμία κε ην έξγν ηνπο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ην ζχληνκν απηφ ζεκηλάξην νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαλνήζνπλ πωο ζα εθαξκόζνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ζηελ πξάμε γηα όιν ηνλ θύθιν ηνπ ειέγρνπ, ζα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηωλ ειέγρωλ κε βάζε ηνπο θηλδύλνπο(risk based audit) θαη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. Οξηζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Cde f Ethics) Καηαζηαηηθό Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ο θύθινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ζ επζύλε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη νη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ Ζ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ρεδηαζκόο ηνπ Διέγρνπ, πιαίζην θαη πξφγξακκα ειέγρνπ Σερληθέο ζπλεληεχμεσλ Φύιια εξγαζίαο Έθζεζε ειέγρνπ Δίδε ειέγρωλ Έιεγρνη κε βάζε ηνπο θηλδχλνπο(risk based audits) Δηζαγωγή ζηα ζέκαηα ειέγρνπ απάηεο Απηναμηνιφγεζε ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (cntrl self assessment) Αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ Πηζηνπνηήζεηο ηωλ Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διεγθηή ηνπ 21 νπ αηώλα Φεβξνπάξηνο 21, 22/2011 Απξίιηνο 11, 12/2011 Ηνύληνο 14, 15/2011 Οθηώβξηνο 24, 25/2011 Γεθέκβξηνο 5, 6/2011

6 Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε: ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ κνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν θαη ηα θξηηήξηα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Μέιε ησλ «Δπηηξνπψλ Διέγρνπ» ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ ησλ νξγαληζκψλ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ηειέρε πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εηδηθέο γλψζεηο γηα ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ. CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. QUALITY ASSESSMENT OF THE AUDIT ACTIVITY Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ Η αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(ΜΔΔ) (QUALITY ASSESSMENT), είλαη κηα ζεκαληηθή ςποσπεωτική δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα, αιιά θαη απφ ηα Διεθνή Ππότςπα για την Επαγγελματική Ευαπμογή Εσωτεπικού Ελέγσος γηα φιεο ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Πέξα φκσο απφ ππνρξέσζε ζεσξείηαη ζήκεξα θνξπθαία δηαδηθαζία γηα θάζε ζχγρξνλε ΜΔΔ θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο είλαη αλακθίβνια πςειή, αθνχ είλαη ε απάληεζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Mποπεί η ΜΕΕ να κάνει το ελεγκτικό τηρ έπγο καλύτεπα; Μποπεί η ΜΕΕ να πποσυέπει στην επισείπηση πεπισσότεπα; Ακολοςθεί η ΜΕΕ τα Διεθνή Ππότςπα Εσωτεπικού Ελέγσος; Μποπεί η ΜΕΕ να πποσθέσει πεπισσότεπη αξία στη Διοίκηση, στην Επιτποπή Ελέγσος & στον Οπγανισμό; Μποπεί η ΜΕΕ να βελτιώσει την εικόνα τηρ και την αξιοπιστία τηρ στον Οπγανισμό; ην ζεκηλάξην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ Διεθνών Πποτύπων Εσωτεπικού Ελέγσος θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηα Ππότςπα Αξιολόγησηρ τηρ Ποιότηταρ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ ζα αλαγλσξίζνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ελψ αλαθαιχπηνληαο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζα εηνηκάζνπλ ηε Μνλάδα ηνπο γηα κηα κειινληηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Δηζαγσγή ζην Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (PPF) Οξηζκφο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Διεθνή Ππότςπα, Κψδηθαο Γενληνινγίαο, πκβνπιεπηηθέο Οδεγίεο Σν πιαίζην ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ΜΔΔ Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ΜΔΔ Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο «πειάηεο» ησλ ΜΔΔ Η αμηνιφγεζε ηεο νξγαλνγξάκκαηνο ησλ ΜΔΔ Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ Η αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ ειέγρσλ Η αμηνιφγεζε ησλ ΜΔΔ ζε ζρέζε κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Η Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ Η δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηηο ΜΔΔ Κξηηήξηα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ΜΔΔ Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ΜΔΔ Σν πξνθίι ηνπ αμηνινγεηή ησλ ΜΔΔ Δξγαιεία ππνδείγκαηα - έληππα Αμηνιφγεζεο ησλ ΜΔΔ Μάξηηνο 28, 29/2011 Μάηνο 23, 24/2011 επηέκβξηνο 26, 27/2011

7 ζε ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο (Cmpliance Units), ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο Aπάηεο, Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο, κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη ή ζα αζρνιεζνχλ κε ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(Δ), κε ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζηελ επηρείξεζε ηνπο CIA, CFSA, CCSA, CFE Σξαπεδηθό ζηέιερνο πνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Cmpliance. Έρεη κεγάιε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηξαπεδψλ. Έρεη κεγάιε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Risk Management. Δίλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζωηεξηθόο Διεγθηήο (CIA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο ηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ Σνκέα(CFSA), Πηζηνπνηεκέλνο Διεγθηήο Απάηεο(CFE) θαη θάηνρνο ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο Απην - αμηνιόγεζεο ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ(CCSA). Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά άξζξα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη είλαη Δγθεθξηκέλνο Αμηνινγεηήο πνηόηεηαο ηωλ Μνλάδωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ από ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Διεγθηώλ. Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΑΠΑΣΖ FRAUD AUDITING (16 CPE) ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο, έλα θίλδπλν ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ φηαλ πξνθχπηεη, θίλδπλν πνπ νη δηνηθήζεηο θαινχληαη ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, θαζψο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ θαινχληαη κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο λα δηεξεπλήζνπλ ηελ απάηε. ην ζεκηλάξην απηφ νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαλνήζνπλ πωο ζα απνηηκνύλ ζπζηεκαηηθά ηνλ θίλδπλν ηεο απάηεο, πωο ζα αλαγλωξίδνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο απάηεο ζηηο πην ζπλήζεηο κνξθέο ηεο θαη πωο ζα ηηο δηεξεπλνύλ θαη ζα εηνηκάδνπλ ηελ εηδηθή έθζεζε γηα ηελ απάηε, κε ηε ρξήζε πξαθηηθώλ παξαδεηγκάηωλ (Fraud Cases). Οξηζκφο ηεο Απάηεο Ο Ρφινο θαη ε επζχλε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή γηα ηελ Απάηε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Standards fr the Prfessinal Practice f Internal Audit) Δξγαιεία απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο απάηεο ζε φιεο ηεο κνξθέο ηεο Δίδε Απάηεο - Σερληθέο απνθάιπςεο Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηελεξγνχλησλ ηελ απάηε πλήζεηο κχζνη γηα ηελ απάηε Δλδείμεηο Απάηεο πλήζεηο κνξθέο απάηεο (θινπή, παξαπνηήζεηο ζηνηρείσλ, αγνξέο θαη ηηκνιφγεζε, κηζζνδνζία, δαπάλεο, απνζέκαηα θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θινπή, πιεξνθνξηψλ, δσξνδνθία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, μέπιπκα ρξήκαηνο, θιπ) Απάηε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Ηιεθηξνληθή Απάηε Μέζνδνη εληνπηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Απάηεο ρεδηαζκφο θαη δηαδηθαζία Διέγρνπ ηεο Απάηεο Σερληθέο ζπλεληεχμεσλ Έθζεζε ειέγρνπ ηεο Απάηεο πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Απάηε Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο Απάηεο ηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηξνπή ηεο Απάηεο Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Απάηεο θαη ηερληθέο απνηξνπήο ηεο 16 ΩΡΔ Απξίιηνο 27, 28/2011 Ηνύληνο 20, 21/2011 Ννέκβξηνο 28, 29/2011

8 ζε Τπεπζχλνπο Γηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ (Treasurers Managers) Δπηρεηξήζεσλ, Γηαρεηξηζηέο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, Δπελδπηηθνχο πκβνχινπο Γηαρείξηζεο πεξηνπζίαο, Δθηηκεηέο Αθηλήησλ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ν νπνίνο ζα ήζειε λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή & θεξδνθφξα δηαρείξηζε πεξηνπζίαο. Γ.ΛΑΕΟΠΟΤΛΟ Δμεηδηθεπκέλνο Οηθνλνκνιφγνο χκβνπινο επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ κε πνιχρξνλε ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή θαξηέξα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηνπο ηνκείο ηνπ Private Banking, Trading θαη Asset Management. Έρεη πηπρίν Οηθνλνκηθψλ απ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κεηαπηπρηαθφ απφ ηε ρνιή Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Clumbia ηεο Ν. Τφξθεο κε εμεηδίθεπζε ζηα δηεζλή νηθνλνκηθά θαη πνιιά εμεηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζε ηξαπεδηθά, επελδπηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ & ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ (ASSET MANAGEMENT) ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη φζν πην πξαθηηθά θαη κεζηά γίλεηαη ηηο αξρέο, ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εηαηξηθψλ ζρεκάησλ ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή θαη θεξδνθφξα δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ξίζθν θαη κεγαιχηεξε απφδνζε, ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαη ηεο αξλεηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Σα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα Οη θαίξηεο κεηαβιεηέο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ Δπηκέξνπο παξνπζηάζεηο αλαιχζεηο ζεκάησλ φπσο: - Μεηνρέο Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα - Κχξηεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν - Οκφινγα θπβεξλεηηθά θαη εηαηξηθά - Αθίλεηα ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν - Ακνηβαία θεθάιαηα ησλ θπξηνηέξσλ θαηεγνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Hedge Funds - Βαζηθά κέηαιια - Πνιχηηκα κέηαιια - Σξαπεδηθά πξντφληα / θαηαζέζεηο - Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο θαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ηνλ δηέπνπλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθαλζψδεο πξνβιήκαηνο ηηηινπνίεζεο Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ζε ειιεληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν φισλ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ θαη αμηψλ Παξνπζίαζε πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη αλάιπζε case studies Μάξηηνο 17, 18/2011 Μάηνο 26, 27/2011 Οθηώβξηνο 3, 4/2011

9 ζε αλψλπκεο επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ, ΑΥΔ θαη ΑΥΔΠΔΤ), ζε Πηζησηηθά Ιδξχκαηα θαη ζε εηαηξείεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ) ζην πιαίζην παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) θαη εηδηθφηεξα ζε ζηειέρε ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ πνπ είλαη: α) Τπεχζπλνη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, β) Ννκηθνί ζχκβνπινη γ) Τπεχζπλνη δηεχζπλζεο ζπλαιιαγψλ, δ) Τπεχζπλνη επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ε) εληεηαικέλα πξφζσπα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Γηθεγφξνο, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία θαη εηδίθεπζε ζηα ζέκαηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξά. ΟΓΖΓΗΑ MIFID ΝΟΜΟ 3606/ΦΔΚ Α195/ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ & ΣΑ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 1. Αδεηνδόηεζε θαη δηθαηώκαηα ηωλ ΔΠΔΤ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κέηνρνη θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 2. Οξγαλωηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηήξεζε ππεξεζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο (cmpliance) ηήξεζε ππεξεζίαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ιεηηνπξγηψλ εηαηξείαο (utsurcing) ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ινηπέο νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο (ζεκαηνθπιαθή, δηαρείξηζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ) 3. Καλόλεο πκπεξηθνξάο θαηεγνξηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε θαηαιιειφηεηαο ζπκβαηφηεηαο πειαηψλ πιεξνθόξεζε πειαηώλ (πεξηερφκελν ζχκβαζεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ππεξεζίεο) ελεκέξωζε πειαηώλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιώλ πειαηψλ (θξηηήξηα πνιηηηθή ππνρξεψζεηο) αληηπαξνρέο (ακνηβέο πξνκήζεηεο) 4. Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία αγνξώλ νξγαλωκέλε αγνξά (αδεηνδφηεζε νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο δηαρεηξηζηήο αγνξάο) πνιπκεξείο κεραληζκνί δηαπξαγκάηεπζεο - (ΠΜΓ) (πξνυπνζέζεηο ππνρξεψζεηο) ζπζηεκαηηθόο εζωηεξηθνπνηεηήο (πξνυπνζέζεηο θαλφλεο εθηέιεζεο εληνιψλ) ππνρξεώζεηο πξνζπλαιιαθηηθήο θαη κεηαζπλαιιαθηηθήο δηαθάλεηαο Καηόπηλ εθδειώζεωο ελδηαθέξνληνο επηθνηλωλήζηε καδί καο Σει

10 ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, Οηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, Οηθνλνκηθνχο δ/ληεο, πκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, θιπ. πνπ επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε χγρξνλσλ Μνξθψλ Δπελδχζεσλ. ΔΗΖΓΖΣΔ Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γ/ληηθφ ηέιερνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Ννζνθνκείνπ, Πηζηνπνηεκέλνο εηζεγεηήο απφ ην ΔΚΔΠΙ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ΑΝΑΛΤΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Η ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ επελδχζεσλ ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο επελδχζεσλ Καηεγνξίεο επελδχζεσλ Αηειείο κέζνδνη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεηά Η κέζνδνο ηεο πεξηφδνπ επαλεηζπξαμεο Η κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο Μέζνδνη πξνεμνθιεκέλσλ θαζαξψλ ρξεκαηνδνηψλ Βαζηθέο έλλνηεο άμηαο ρξνληθή άμηα ηνπ ρξήκαηνο Μέζνδνο ηεο θαζαξήο παξνχζαο άμηαο Μέζνδνο ηνπ εζσηεξηθνχ επηηνθίνπ Γηάξζξσζε επελδπηηθψλ επηινγψλ Πεξηνξηζκφο θεθαιαίσλ θαη δηάθξηζε επελδχζεσλ Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη αβεβαηφηεηα Κίλδπλνο θαη απφδνζε Δηδή επηρεηξεκαηηθψλ θίλδπλσλ Μέζνδνη ππνινγηζκνχ θίλδπλνπ Δπελδχζεηο θαη αλάιπζε θίλδπλνπ Αλακελφκελε θαζαξή παξνχζα άμηα Αλάιπζε επαηζζεζίαο Ιζνδχλακεο θαζαξέο ρξεκαηνδφηεο Γέλδξα απνθάζεσλ Αμηνιφγεζε θίλδπλνπ θαη ζηαηηζηηθά κεγέζε Αλάιπζε επελδχζεσλ θαη θίλδπλνο : εηδηθά ζέκαηα Πξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο Πξνζαξκνγή κε ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο θίλδπλνπ ηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο βήηα ηαζκηζκέλν κέζν θφζηνο θεθαιαίνπ Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ θαη ε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο Υξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ FINANCIAL BUDGETING & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Αλάιπζε Πσιήζεσλ Ιζηνξηθά θαη Πξνβιεπφκελα ηνηρεία Ιζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Δθπφλεζε πξνβιέςεσλ κε ηε ρξήζε παξακέηξσλ - ζηφρσλ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ Αξηζκνδείθηεο αλάπηπμεο Αξηζκνδείθηεο πεξηζσξίσλ θέξδνπο Αξηζκνδείθηεο απνξξφθεζεο θφζηνπο Αξηζκνδείθηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δνκήο Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΩΝ Οηθνλνκηθά εξγαιεία ηα νπνία ζηεξίδνπλ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ απνθάζεηο Μεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο βάζεη ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο ζηφρνπο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΣΔΛΛΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ (Δ EXCEL) O Μνληέιν πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF) O πγθξηηηθή απνηίκεζε O Απνινγηζκφο παξακέηξσλ O Beta, risk premium O Tax rate, depreciatin rate, wacc, θφζηνο ΓΑΝΔΙΜΟΤ Μάξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 16, 17/2011 Ννέκβξηνο 16, 18/2011

11 BEYOND BUDGETING θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: ε αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο Beynd Budgeting. ηη ζεκαίλεη ε λέα επνρή γηα ηελ εηαηξεία, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηελ νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο. πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ λέα ηάζε ηεο αγνξάο. : 1. θάζε ζηέιερνο ηεο επηρεηξήζεσο ην νπνίν εκκέζσο ή ακέζσο ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ budget. 2. ζε Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο θαη ζηειέρε ηεο Οηθνλνκηθήο Γ/λζεο κηαο επηρείξεζεο. Η.ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΤΛΟ Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θαη Οηθνλνκνιφγνο. Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηνπ ΔΜΠ κεηαπηπρηαθνχ Σκήκαηνο. Αλψηαην Γηεπζπληηθφ ηέιερνο ζε κεγάιεο Πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθφο ζε ζέκαηα Αλαζρεδηαζκνχ θαη Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δηζεγεηήο κε 15εηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε ζπκκεηέρωλ: ζα είλαη ζε ζέζε λα γλωξίδεη νξγαλωηηθά, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ε Beynd Budgeting κέζνδνο ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά κέζα ζηελ εηαηξεία ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ Beynd Budgeting ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ην πιαίζην ηνπ αληαγωληζκνύ, φπνπ θαη φηαλ απηνί ήδε εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν Σν κέιινλ είλαη ην Beynd Budgeting Οη ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δελ κπνξνχλ θαη νχηε νθείινπλ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο απφ ηελ ειιεληθή επηρείξεζε. Η ζεψξεζε ηνπ φιν πεξηζζφηεξα, φιν κεγαιχηεξα, φιν γξεγνξφηεξα απνδεηθλχεηαη αλέθηθηε ζε κία θνηλσλία φπνπ ε πιεξνθνξία αληαιιάζζεηαη ηαρχηαηα, νη αλζξψπηλνη πφξνη παξνπζηάδνπλ θαζνιηθά πςειφ επίπεδν εθπαηδεχζεσο θαη ε κεκνλσκέλε, ηνπηθή αγνξά έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κία εληαία, παγθφζκηα αγνξά. Ση ζεκαίλεη απηφ; Απινχζηαηα, φηη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία, πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπο απνθηνχλ ζεκαίλνπζα βαξχηεηα. Έλαο απφ ηνπο πξνθαλέζηεξνπο ηνκείο, φπνπ νη λέεο ηάζεηο εθαξκφδνληαη, είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην budgeting. Μία έλλνηα, ηελ νπνία ζηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή ζχληνκα πξέπεη λα απνρσξηζηνχκε. 1. Γηεξγαζία ζχληαμεο ηππηθνχ Budget. 2. Γηεξγαζία ζχληαμεο ηνπ Beynd Budgeting 3. Οξγαλσηηθή δνκή επηρεηξήζεσλ, ηθαλή λα ζηεξίδεη ηελ λέα πξνζέγγηζε ηνπ Budgeting ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 4. Ση κέιιεη γελέζζαη ζηελ επηρείξεζε ζην ζέκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ ηνπ. 5. χλδεζε ηνπ Beynd Budgeting κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο λέεο ηνπ αξκνδηφηεηεο. Απξίιηνο 11,12/2011 Ηνύληνο 6,7/2011 Ννέκβξηνο 10, 11/2011

V. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ

V. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ V. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΔΗΩΖ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σα βαζηθά αλακελφκελα νθέιε ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηερληθέο θαη κεζφδνπο

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ Διεγθηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Ζ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ Δπφπηεο θαζεγεηήο: Σζνκπαλφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ MBA ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ «Nέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ - ΔΛΔΓΥΟΗ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ λα αλαιπζεί ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000. ηελ παξνχζα θάζε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΠΔΗΡΑΗΩ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ηεο Υξηζηίλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ, Α.Μ.: 7379 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΒΑ-ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Εμπειπική Διεπεύνεζε παπαγόνηων πος επιδπούν ζηο δείκηε με εξςπεπεηούμενων

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα