Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΤΡΩΝΑ (ΠΡΩΖΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ) ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΔ ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΜΑΡΑΝΣΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ (Π.Δ) ΟΤΛΗΩΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ (Δ.Δ.) Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 Αζήλα, Γεθέκβρηος

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ Αρηζκός Έθζεσες: 319/Α/2013 Α. ΓΔΝΗΚΑ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Α1. Αρηζκός πρωτοθόιιοσ θαη εκεροκελία ελτοιής Διέγτοσ: Σ.Δ.Δ.Γ.Γ. /Φ.2Γ /156/ 16247/ Α2. Κιηκάθηο Διέγτοσ: Μαξαληίδνπ Αλαζηαζία, Δπηζεσξεηήο- Διεγθηήο Π.Δ. Σνπιηώηεο Κσλζηαληίλνο, Δπηζεσξεηήο-Διεγθηήο Γ.Γ. Α3. Αλτηθείκελο Διέγτοσ: Ζ δηεξεύλεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην αξηζ. πξση. ΔΠ 450/ (Α.Π. ΣΔΔΓΓ 13138/ ) έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο αλαθνξηθά κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ θεθαιαίνπ Ε (Αλαδήηεζε Δπζπλώλ) ησλ αξηζ. 475/Α/2012 θαη 130/Α/2013 εθζέζεσλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα «ζηε ζθηά ησλ βξάρσλ», ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ Α4. Διεγτόκελες Τπερεσίες: Ο Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Βύξσλα (πξώελ Πλεπκαηηθό Κέληξν) θαη νη ινηπέο εκπιεθόκελεο Υπεξεζίεο. Β. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σην πιαίζην ηνπ παξόληνο ειέγρνπ γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, επί ηεο ππ αξηζκ. 475/Α/2012 έθζεζεο Δπηζεώξεζεο - Διέγρνπ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο όκνηαο κε αξ. 130/Α/2013, ηηο νπνίεο ζπληάμακε θαηόπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθνύ ειέγρνπ, θαη εηδηθόηεξα ζην Υπνθεθάιαην «Ε.1. Αλαδήηεζε Πεηζαξρηθώλ Δπζπλώλ», επηζεκαίλεηαη όηη θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ πξόηαζε απνζηνιήο ησλ σο άλσ εθζέζεσλ ζην Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ πξνζώπσλ (1) πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό, απνηέιεζε: 1 Πξόεδξν θαη κέινο ηνπ Γ.Σ. θα Πελειόπε Γάθλε θαη ζην κέινο θα Διέλε Γεξαζηκίδνπ ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Βύξσλα. 2

3 α) ε ύπαξμε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αηξεηνύ (2), ζηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Βύξσλα θαη β) ε ςήθηζε - έγθξηζε από ηα ελ ιόγσ κέιε ηνπ Γ.Σ.: ελόο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ απνινγηζκώλ ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ησλ εηώλ 2008, 2009 & 2010 (ζηνλ θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη κηθξό κέξνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνύ Απνινγηζκνύ ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα - ζρεη. απνθ. 47/ & 18/ ) θαη ηαπηόρξνλα ηνπ ρξνληθά αληίζηνηρνπ Απνινγηζκνύ ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα (ζηνλ θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Απνινγηζκνύ ηνπ Φεζηηβάι - ζρεη. απνθ. 108/ , 72/ & 129/ ), ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έγηλε εμσινγηζηηθά. Με ηηο σο άλσ πξάμεηο ηνπο, ηα ελ ιόγσ πξόζσπα επέηξεςαλ (όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αξηζ. 475/Α/2012 έθζεζε) ηελ εμσινγηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα. Τν θιηκάθην ειέγρνπ, κεηά θαη ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε (3) ζην ππόςε έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη γηα πνηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ο.Π.Α. (πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Βύξσλα) πξνθύπηνπλ πεηζαξρηθέο επζύλεο, δηελήξγεζε επαλέιεγρν ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο από ηνλ νπνίν πξνέθπςε όηη, πέξαλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Βύξσλα πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε ζην Υπνθεθάιαην Ε.1.α Αλαδήηεζε Πεηζαξρηθώλ Δπζπλώλ ηεο αξηζ.475/α/2013 έθζεζεο Δπηζεώξεζεο-Διέγρνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αξηζ.130/α/2013 ζπκπιεξσκαηηθή απηήο θαη γηα έλα επηπιένλ κέινο ηνπ ππόςε Γ.Σ. (πνπ εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηειήθζε ζην πξναλαθεξόκελν ππνθεθάιαην ησλ νηθείσλ εθζέζεσλ), ηζρύνπλ ηα αλσηέξσ. Δηδηθόηεξα ην απηό ηζρύεη θαη γηα ηελ θα Μαξηάλζε Αδακνπνύινπ, αηξεηό κέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ε νπνία ςήθηζε - ελέθξηλε ηνλ Απνινγηζκό ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ έηνπο 2009 (αξηζ. 47/ απόθαζε) θαη ηνλ Απνινγηζκό ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα ηνπ ηδίνπ έηνπο (αξηζ. 72/ απόθαζε),ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έγηλε εμσινγηζηηθά. Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ηα αλαθεξόκελα ζηηο ππ αξηζκ. 475/Α/2012 & 130/Α/2013 Δθζέζεηο ηνπ Σ.Δ.Δ.Γ.Γ., ην θεθάιαην Ε ησλ πξναλαθεξόκελσλ εθζέζεσλ, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 2 Ζ δηαθξίβσζε ηεο ύπαξμεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αηξεηνύ, ζηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Π.Α.) Γήκνπ Βύξσλα (πξώελ Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Βύξσλα) έγηλε ηόζν γηα ην ρξόλν ςήθηζεο έγθξηζεο ησλ δηαιακβαλνκέλσλ Απνινγηζκώλ όζν θαη γηα ην ρξόλν ζύληαμεο ησλ δύν ζρεηηθώλ εθζέζεσλ επηζεώξεζεο-ειέγρνπ. 3 «ηα νλόκαηα ησλ αηξεηώλ πνπ αλαγξάθνληαη θεθάιαην Ζ (Αλαδήηεζε Επζπλώλ) ηεο αξηζ. 475/Α/2012 έθζεζεο δελ ζπκπίπηνπλ κε όια ηα νλόκαηα ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. πνπ ππεξςήθηζαλ ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό θαη δηαηεξνύλ έσο ζήκεξα ηελ ηδηόηεηα ηνπ αηξεηνύ» 3

4 Ε. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΘΤΝΩΝ. 1. Αλαδήτεσε Πεηζαρτηθώλ Δσζσλώλ: Να απνζηαιεί ε παξνύζα έθζεζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 παξ.2, 234 παξ.1 θαη 142 παξ.1, 2 θαη 4 (4), κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 142 λ. 3463/2006 (ΚΓΚ) θαηά: α) Τεο Πξνέδξνπ θαη κέινπο ηνπ Γ.Σ. ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Βύξσλα, θαο Πελειόπεο Γάθλε, γηα ηελ ςήθηζε-έγθξηζε ησλ Απνινγηζκώλ (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβαλόηαλ έλα ειάρηζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα) ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία απηνύ, εηώλ 2008, 2009 θαη 2010 (ζρεη. αξηζ. 47/ , 18/ απνθάζεηο) θαη ησλ Απνινγηζκώλ ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβαλόηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ απηνύ) ησλ ηδίσλ εηώλ (ζρεη. αξηζ. 108/ , 72/ & 129/ απνθάζεηο), ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ έγηλε εμσινγηζηηθά, β) ησλ κειώλ ηνπ ηδίνπ Γ.Σ., θ.θ. Διέλεο Γεξαζηκίδνπ θαη Μαξηάλζεο Αδακνπνύινπ, γηα ηελ ςήθηζε-έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνύ (ζηνλ νπνίν πεξηιακβαλόηαλ έλα ειάρηζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ «Φεζηηβάι Βύξσλα) ηνπ πξώελ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία απηνύ, έηνπο 2009 (ζρεη. αξηζ. 47/ απόθαζε) θαη ηνλ Απνινγηζκό ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα (ζηνλ νπνίν πεξηιακβαλόηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ απηνύ), ηνπ ηδίνπ έηνπο (ζρεη. αξηζ. 72/ απόθαζε) ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έγηλε εμσινγηζηηθά θαη γ) ηνπ Γεκάξρνπ Βύξσλα Νηθνιάνπ Φαξδαιηά, ν νπνίνο σο ζπλδηθαηνύρνο θαη δηαρεηξηζηήο ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ ηεξνύληαλ ζηελ ηξάπεδα Μillennium (πξώελ NOVA), κέζσ ηνπ νπνίνπ εμππεξεηείην ε σο άλσ εμσινγηζηηθή δηαρείξηζε, ήηαλ γλώζηεο απηήο θαη δε κεξίκλεζε γηα ηε λόκηκε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Φεζηηβάι. Ζ σο άλσ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Φεζηηβάι Βύξσλα έιαβε ρώξα θαηά παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ ηεο 17 Ματνπ/15 Ηνπλίνπ 1959 (πνπ εθαξκόδεηαη ζηα Γεκνηηθά Ν.Π.Γ.Γ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο (4) Σην Ν. 3463/2006 ΚΓΚ, άξζξν 240 παξ.2 νξίδεηαη: «2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 παξάγξαθνο 5, 234, 235 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 236 εθαξκόδνληαη θαη ζηα λνκηθά πξόζσπα απηά». Σην άξζξν 234 παξ.1 νξίδεηαη: «1. Τα ζέκαηα, ηα ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηελ πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηνπ, ηελ αζηηθή θαη Πεηζαξρηθή επζύλε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ ξπζκίδνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή θαη ηα κέιε ηνπο. Σην άξζξν 142 παξ.1 νξίδεηαη: «1.Σηνπο δεκάξρνπο, αληηδεκάξρνπο, πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη παξέδξνπο, ζηα κέιε ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ, θαζώο θαη ζηα κέιε ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ δηακεξηζκάησλ επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο. 2. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα επηβάιεη ζηα πξόζσπα απηά ηελ πνηλή ηεο αξγίαο έσο έμη (6) κελώλ, αλ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ή ππέξβαζε ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο από δόιν ή βαξηά ακέιεηα Τα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ησλ αηξεηώλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ππόθεηληαη ζε ηξηεηή παξαγξαθή, ε νπνία αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ δηαπξάρζεθαλ. 4

5 ηνπ άξζξνπ 236 παξ.1, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2006). 2. Αλαδήτεσε Ποηληθώλ Δσζσλώλ: Ζ παξνύζα έθζεζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηώλ Αζελώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ.5 εδ.γ.i ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3074/2002. Οη Δπηζεσξεηέο Διεγθηέο Γ.Γ. Μαξαληίδνπ Αλαζηαζία Σνπιηώηεο Κσλζηαληίλνο 5

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛ. 1009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ. 1016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζπλήιζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. ΑΡΙΘΜΟ 0084/2015 2016 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. Π.Δ. ΓΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΔΙΑ-ΔΛΑΣΔΙΑ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 5/10/2015, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα