ΑΝΑΘΔΩΡΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΔΩΡΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ : Καζεγεηήο ΛΑΕΑΡΟ Η. ΣΟΤΚΑ Καζεγεηήο ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΙΑ - ΝΟΔΜΒΡΙΟ /48

2 Α. Περιετόμενο ζποσδών ηοσ Σμήμαηος Νοζηλεσηικής Σν πεξηερόκελν ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο, θαιύπηεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Ννζειεπηηθήο σο αλζξσπηζηηθήο επηζηήκεο, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο ηέρλεο, ε νπνία απνηειεί κηα πνιύπινθε επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ απεπζύλεηαη ζηνλ άλζξσπν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν, ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο θαη αξξώζηηαο. Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα εηνηκάζεη λνζειεπηέο γεληθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, νη νπνίνη λα είλαη ηθαλνί λα πξνάγνπλ, λα πξνζηαηεύνπλ, λα δηαηεξνύλ θαη λα απνθαζηζηνύλ ηελ πγεία αηόκσλ θαη νκάδσλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαζώο θαη ηα ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη λνζειεπηέο ζηειερώλνπλ ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα ζε όιν ην θάζκα παξνρήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα πεξίζαιςε θαζώο επίζεο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ θαη σο απηναπαζρνινύκελνη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ εμακήλσλ νη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, αζθήζεηο πξάμεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο ζε ρώξνπο παξαγσγήο. ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα: Γεληθήο ππνδνκήο θαη Γ.Ο.Ν.Α. (Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο Ννκνζεζίαο Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ) θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο, όπσο ε Αλαηνκία, Φπζηνινγία, Μηθξνβηνινγία, Φαξκαθνινγία, Βηνκεηξία - Βηνζηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο, Γηαηηεηηθή Γηαηξνθή, Δπηδεκηνινγία, Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε, Ννζειεπηηθή Γενληνινγία Δπαγγεικαηηθή Ννκνζεζία, Μεζνδνινγία έξεπλαο-πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, Κνηλσληθή θαη Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζζέλεηαο, Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο, Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο, εκηλάξηα Ννζειεπηηθήο-Μέζνδνη δηδαζθαιίαο, Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή. Δηδηθήο ππνδνκήο όπσο, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ - Αγσγή Τγείαο, Γεξνληνινγηθή Ννζειεπηηθή, Κιηληθή Ογθνινγία - Ογθνινγηθή Ννζειεπηηθή, Καξδηνινγηθή Ννζειεπηηθή, Γηαγλσζηηθή Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Μαζηνινγία, Γεξκαηνινγία - εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα, Αγγιηθά - Οξνινγία. Δηδηθόηεηαο όπσο, Δηζαγσγή ζηε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε - Ηζηνξία Ννζειεπηηθήο, Βαζηθέο αξρέο Ννζειεπηηθήο - Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο, Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή Η - Απνθαηάζηαζε, Υεηξνπξγηθή, Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ, Παζνινγία Η θαη ΗΗ, Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή Η, Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ - Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή Η, Παηδηαηξηθή, Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Μεηξόηεηαο - Ννζειεπηηθή Φξνληίδα Γπλαίθαο, Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο - πκβνπιεπηηθή Ννζειεπηηθή, Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή Φξνληίδα - Πξώηεο Βνήζεηεο, Φπρηαηξηθή. Σν ηειεπηαίν εμάκελν πεξηιακβάλεη εθπόλεζε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζην επάγγεικα. Ζ εθπόλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο εμαζθαιίδεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ ηειεηνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο ζε έλα ζνβαξό επίθαηξν ζέκα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή ζε αληηθείκελν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εηδηθόηεηα ησλ ζπνπδώλ. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζην επάγγεικα δηαξθεί, είλαη θαζνδεγνύκελε θαη αμηνινγνύκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, θαη άιινπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. 2/48

3 Β. Μαθήμαηα ηοσ προγράμμαηος ζποσδών Κσδηθόο Μάζεκα Θ Δ Θ+Δ ΦΔ ΦΔ / ΠΜ / ΦΔ / Αξηζκόο Σίηινο Σνκέαο Δίδνο Ώξεο / Δβδνκάδα ΔΞΑΜΗΝΟ 1 ΠΜ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Δηζαγσγή ζηε Ννζειεπηηθή 1.1 Δπηζηήκε - Ηζηνξία Ννζειεπηηθήο ΔΜ ΔΗΓ Αλαηνκία Η ΓΜ ΓΤΠ Φπζηνινγία Η ΓΜ ΓΤΠ Φπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζζέλεηαο ΓΜ ΓΟΝΑ Βηνκεηξία - Βηνζηαηηζηηθή ΓΜ ΓΟΝΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2.1 Αλαηνκία ΗΗ ΓΜ ΓΤΠ Φπζηνινγία ΗΗ ΓΜ ΓΤΠ Βαζηθέο αξρέο Ννζειεπηηθήο - Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο ΔΜ ΔΗΓ Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή Η ΔΜ ΔΗΓ Φαξκαθνινγία ΓΜ ΓΤΠ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή Η Απνθαηάζηαζε ΔΜ ΔΗΓ Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή Η ΔΜ ΔΗΓ Παζνινγία Η ΔΜ ΔΗΓ Υεηξνπξγηθή ΔΜ ΔΗΓ Μηθξνβηνινγία ΓΜ ΓΤΠ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.1 Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ ΔΜ ΔΗΓ Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ - Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο ΔΜ ΔΗΓ Γηαηηεηηθή - Γηαηξνθή ΓΜ ΓΤΠ Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο ΓΜ ΓΤΠ Παζνινγία ΗΗ ΔΜ ΔΗΓ Παηδηαηξηθή ΔΜ ΔΗΓ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Ννζειεπηηθή Μεηξόηεηαο Ννζειεπηηθή Φξνληίδα Γπλαίθαο ΔΜ ΔΗΓ Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή ΔΜ ΔΗΓ Δπηδεκηνινγία ΓΜ ΓΤΠ Αγγιηθά - Οξνινγία ΓΜ ΔΤΠ Επιλογής Υποχρεωτικό Ι (ένα από τα επόμενα δύο): Κιηληθή Ογθνινγία - Ογθνινγηθή Ννζειεπηηθή ΔΜ ΔΤΠ Καξδηνινγηθή Ννζειεπηηθή ΔΜ ΔΤΠ Επιλογής Υποχρεωτικό ΙΙ (ένα από τα επόμενα δύο): Οηθνλνκία ηεο Τγείαο ΓΜ ΓΟΝΑ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο ΓΜ ΓΟΝΑ Στ ΕΞΑΜΗΝΟ Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο πκβνπιεπηηθή Ννζειεπηηθή ΔΜ ΔΗΓ Μεζνδνινγία Έξεπλαο - πγγξαθή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο ΓΜ ΓΟΝΑ Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή Φξνληίδα - Πξώηεο Βνήζεηεο ΔΜ ΔΗΓ Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε ΓΜ ΔΤΠ Φπρηαηξηθή ΔΜ ΔΗΓ Επιλογής Υποχρεωτικό ΙΙΙ (ένα από τα επόμενα δύο): Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο ΓΜ ΔΤΠ /48

4 6.6.2 Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή ΔΜ ΔΤΠ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ - Αγσγή 7.1 Τγείαο ΔΜ ΔΗΓ Γεξνληνινγηθή Ννζειεπηηθή ΔΜ ΔΗΓ Ννζειεπηηθή Γενληνινγία - Δπαγγεικαηηθή Ννκνζεζία ΔΜ ΔΤΠ εκηλάξηα Ννζειεπηηθήο - Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ΔΜ ΔΤΠ Γηαγλσζηηθή Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε ΔΜ ΔΤΠ Επιλογής Υποχρεωτικό ΙV (ένα από τα επόμενα δύο): Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα - Μαζηνινγία ΔΜ ΔΤΠ Γεξκαηνινγία - εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα ΔΜ ΔΤΠ Η ΕΞΑΜΗΝΟ 8.1 Πηπρηαθή Δξγαζία Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Δπάγγεικα ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ : Τομέας Μαθήματος: ΓΜ = Γεληθώλ Μαζεκάησλ, ΔΜ = Δηδηθώλ Μαζεκάησλ, Είδος Μαθήματος: ΓΤΠ = Γεληθήο Τπνδνκήο, ΔΤΠ = Δηδηθήο Τπνδνκήο, ΔΗΓ = Δηδηθόηεηαο, Θ = Θεσξία, Δ = Δξγαζηήξην-Κιηληθή Άζθεζε, ΦΔ = Φόξηνο Δξγαζίαο, ΠΜ = Πηζησηηθέο (Γηδαθηηθέο) Μνλάδεο. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 1.2 Αλαηνκία Η (Θ+Δ) >>> 3.4 Υεηξνπξγηθή (Θ) 2.3 Βαζηθέο Αξρέο Ννζειεπηηθήο Ννζειεπηηθέο Θεσξίεο >>> >>> Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή Η (Θ+Δ) Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή Η Απνθαηάζηαζε (Θ+Δ 3.1 Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή Η >>> 4.1 Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ (Θ+Δ) Απνθαηάζηαζε (Θ+Δ) 3.2 Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή Η (Θ+Δ) >>> 4.2 Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή ΗΗ Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο (Θ+Δ) 4/48

5 Γ. Περιγράμμαηα Μαθημάηων Προγράμμαηος ποσδών ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α ΔΞΑΜΖΝΟΤ «ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ» 1.1 Μικτό 5Θ + 6Δ 11=(8Θ+3Δ) Α Τποτρεωτικό Να θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο νη θνηηεηέο ηελ έλλνηα ηεο λνζειεπηηθήο ζαλ δηεξγαζία θξνληίδαο, ηεο νπνίαο επίθεληξν είλαη ν άλζξσπνο θαη ζθνπφο ε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να αλαθέξνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο, ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αζζέλεηα. Σελ έλλνηα θαη ηα επίπεδα ηεο πξφιεςεο (Πξσηνγελήο, Γεπηεξνγελήο, Σξηηνγελήο). Σελ έλλνηα ηεο νιφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζαλ βην ςπρν θνηλσληθήο νληφηεηαο. 2. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε δηεξγαζία ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, φπσο ε ιήςε θαη αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηζηνξηθνχ, θαζψο επίζεο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο θξνληίδαο. Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο Ννζειεπηηθήο. Φηινζνθία ηεο λνζειεπηηθήο θαη λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Πνπ ζπνπδάδεηαη ε Ννζειεπηηθή. Πξννπηηθέο εμέιημεο ηνκείο εξγαζίαο ησλ Ννζειεπηψλ. Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο πγείαο, αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο. Μεραληζκνί άκπλαο ηνπ αηφκνπ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ Ννζειεπηηθή ζην Βπδάληην. Ζ επίδξαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ Ννζειεπηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο. Ζ ζπκβνιή ηεο F. Nightingale ζηελ αλάπηπμε ηεο Ννζειεπηηθήο σο επηζηήκεο θαη ηέρλεο. Παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ εμέιημε ηεο Ννζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίπεδα πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο. Οιηζηηθή ζεψξεζε ηεο πγείαο. Θεσξία πζηεκάησλ. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. Μνληέια Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο. Δκπφδηα απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηελ δηεπθνιχλνπλ. Οη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε Ηεξαξρηθή θιίκαθα ησλ αλαγθψλ θαηά MASLOW. Ννζειεπηηθέο δεμηφηεηεο: Παξαηήξεζε ζπλέληεπμε θπζηθή εμέηαζε, Εσηηθά εκεία. Δηζαγσγή ζηελ Ννζειεπηηθή δηεξγαζία θνπνί θαη ηάδηα. Ννζειεπηηθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Μέζνδνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. Ννζειεπηηθφ ηζηνξηθφ λνζειεπηηθή Γηάγλσζε. ρεδηαζκφο Φξνληίδαο. Αλχςσζε, κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζε αζζελψλ (ηνπνζέηεζε θαη ζέζεηο ηνπ αζζελνχο ζηελ θιίλε, αιιαγή ζέζεο, κεηαθίλεζε αζζελνχο). πλδξνκή ζηελ πγηεηλή, ηελ αηνκηθή θξνληίδα, ηε θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο (ινπηξφ επί θιίλεο, αηνκηθή θξνληίδα, πξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε θιίλεο κε ή 5/48

6 ρσξίο αζζελή). Σν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο θαη αζθάιεηα (πιχζηκν ρεξηψλ, πξφιεςε πηψζεσλ, νξζή ρξήζε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ) 1. αββνπνχινπ Γ. Βαζηθή Ννζειεπηηθή : Μηα βην ςπρν θνηλσληθή πξνζέγγηζε. Σαβηζά, Αζήλα Sorensen, K & Luckmann, J. Basic Nursing: A psychophysiologic Approach. W.B.Saunders Co., Toronto Rogers, M. An Introduction to the Theoretical Basis of Nursing. F.A. Davis Co., Philadelphia Byrne, M. Key Concepts for the Study and Practice of Nursing. The Mosby Co., Saint Louis Taylor C., Lillis C. & LeMone P. Θεκειηψδεηο Αξρέο ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ Δπηζηήκε θαη ε Σέρλε ηεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο, (Δπηκ. Υ. Λεκνλίδνπ, Δ. Παηεξάθε Κνπξκπάλε). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα DeWit SC. Βαζηθέο Αξρέο θαη Γεμηφηεηεο ηεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο, (Δπηκ. Δ. Κνηξψηζηνπ). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λαγφο, Αζήλα Λαλάξα Β. Σα εθαηφ ρξφληα ηεο ζρνιήο Αδειθψλ Ννζνθφκσλ ηνπ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ» , Αζήλα Παπακηθξνχιε. Ζ Οδχζζεηα ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ε αλαδήηεζε ηεο Ηζάθεο. Δθδφζεηο Δ..Γ.Ν.Δ Κνπξθνχηα Λ. Ζ Ννζειεπηηθή ζην Βπδάληην. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Αζήλα Taylor C., Lillis C., LeMone P., Lynn P. Fundamentals of Nursing. Lippincott, «ΑΝΑΣΟΜΗΑ Η» 1.2 Μικτό 2Θ + 1Δ 4=(3Θ+1Δ) Α Τποτρεωτικό Να εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηε δνκή ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο Αλαηνκίαο ζε ζρέζε κε ηε ζπνπδή θαη ηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο. 2. Να πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ησλ θπηηάξσλ, ησλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 3. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ αλαηνκία ηνπ ζθειεηηθνχ, θπθινθνξηθνχ, αλαπλεπζηηθνχ, πεπηηθνχ, νπξνπνηεηηθνχ θαη γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επί κέξνπο νξγάλσλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 6/48

7 Γεληθφ κέξνο. Κχηηαξα, ηζηνί, φξγαλα, ζπζηήκαηα. Οζηενινγία, ζπλδεζκνινγία, αλαπλεπζηηθφ, θπθινθνξηθφ, πεπηηθφ, νπξνπνηεηηθφ θαη γελλεηηθφ ζχζηεκα. 1. Kahle, Leonhardt, Platzer. Δγρεηξίδην Αλαηνκηθήο ηνπ Αλζξψπνπ κε Έγρξσκν Άηιαληα (Δπηκ. Ν. Παπαδφπνπινο). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λίηζαο, Αζήλα Υαηδεκπνχγηαο Η. ηνηρεία Αλαηνκηθήο ηνπ αλζξψπνπ. Δθδφζεηο DM DESIGN, Αζήλα «ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Η» 1.3 Μικτό 2Θ + 1Δ 4=(3Θ+1Δ) Α Τποτρεωτικό Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ζε επίπεδν θπηηάξσλ, ηζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη ζην ζχλνιφ ηνπ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να δηαπηζηψλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κειέηεο ηεο Φπζηνινγίαο ζε ζρέζε κε ηε Ννζειεπηηθή. 2. Να πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. 3. Να δηαπηζηψλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεραληζκνχο ησλ θπηηάξσλ, ησλ ηζηψλ, ησλ νξγάλσλ, ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο, αλαπλεπζηηθνχ, θπθινθνξηθνχ θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ. Οξγάλσζε αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, ρεκηθή ζχζηαζε θπηηάξνπ, θπζηνινγηθέο ηδηφηεηεο θπηηάξνπ, κεραληθή θαη ιεηηνπξγίεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, πγξά ηνπ ζψκαηνο, αίκα, ζπζηήκαηα άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, θπζηνινγία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, θπθινθνξηθνχ, νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ομενβαζηθή ηζνξξνπία. 1. McGeon J.G. πλνπηηθή Φπζηνινγία ηνπ Αλζξψπνπ. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Πιέζζαο. Φπζηνινγία. Δθδφζεηο Φάξκαθνλ, /48

8 «ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ» 1.4 Θεωρητικό 4 Θ 6 Α Τποτρεωτικό Ζ αθνκνίσζε ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ ζ έλα πιαίζην αλαθνξάο, κε ηα νπνία ν θάζε κειινληηθφο λνζειεπηήο ζα δηαθξίλεη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πξνο ηελ πγείαο θαη ηελ αζζέλεηα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο γλσζηηθήο αηδέληαο ησλ λνζειεπηψλ κε βάζε ηηο βαζηθέο λνζειεπηηθέο δηεξγαζίεο, ηε δηαληίδξαζε αηφκνπ-αζζελή θαη θνηλσλίαο, ηε θαηαλφεζε λφκσλ θαλφλσλ επεξεαζκνχ ηεο ακθίξξνπεο δηάζηαζεο κεηαμχ πγείαο θαη αζζέλεηαο. Ζ θαηαλφεζε ηεο γλσζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ, σο δεκηνπξγία ζρνιψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ζθέςεο. Ζ πξνζέγγηζε επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο σο ζηνηρεία αλνηθηνχ θαη ζπλερνχο δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ. - Ο εκπινπηηζκφο ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο ζε ζέκαηα πξνζέγγηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο αηφκσλ, βάζε ησλ δηακνξθνχκελσλ αλαγθψλ ηεο γλψζεο ζεκάησλ πγείαο θαη αζζέλεηαο. Ζ ςπρνθνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο. Ζ ςπρνθνηλσληθή δηάζηαζε ηεο λνζειεπηηθήο. Ζ λνζειεπηηθή ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Φπρνθνηλσληθνί θαη πνιηηηζηηθνί θαζνξηζκνί ηεο Τγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο. Φπρνθνηλσληθή λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ αζζελψλ. Ζ πκβνπιεπηηθή Γηαζπλδεηηθή Ννζειεπηηθή Φπρηθήο πγείαο θαη ην θάζκα ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηεη. Σν ςπρνθνηλσληθφ πιαίζην ησλ Yπεξεζηψλ Yγείαο θαη ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ. Ζ λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε ζηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα. Ζ έλλνηα ηεο αλνκίαο (Emil Durkheim) ζηελ εθδήισζε απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ έλλνηα ηεο "αλνκίαο" ζην Merton. Σν κνληέιν ηεο θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο (Kristensen). Ζ ςπρνθνηλσληθή εθπαίδεπζε εππαζψλ νκάδσλ. Γηανκαδηθέο θαη ελδννκαδηθέο ζρέζεηο ζε ρψξνπο πγείαο (ζπλεξγαζία - αληαγσληζκφο) Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ λνζειεπηψλ ζηνπο ρψξνπο πγείαο. Οη ζηάζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Θεσξίεο ζηάζεσλ, ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, ε αιιαγή ζηάζεσλ. Οη επηδξάζεηο ησλ ζηάζεσλ ζηελ δηακφξθσζε πγείαο θαη αζζέλεηαο. Οη ζηάζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ έλλνηα ηεο ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηηο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ηα εζηθά δηιιήκαηα. Ννζειεπηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα ηεο ζσκαηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο αλεμαξηεζίαο ησλ αζζελψλ. 8/48

9 Οη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο λνζειεπηηθήο αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο. Φπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ ελήιηθα αζζελή θαη ηνπ παηδηνχ. Ζζνινγία θαη Κνηλσληθή Φπρνινγία. - ΠΑΠΑΓΑΣΟΤ Γ. ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ Φ. (1999): Ζ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ. ΔΚΓ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. - ΚΑΡΑΓΖΜΑ Δ. (2005): ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ. ΔΚΓ. ΣΤΠΧΘΤΣΧ - ΓΔΧΡΓΑ Γ. (1990): ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Α' ΚΑΗ Β' ΣΟΜΟ, ΑΘΖΝΑ. ΔΚΓ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. «ΒΗΟΜΔΣΡΗΑ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ» 1.5 Θεωρητικό 3 Θ 5 Α Τποτρεωτικό Να θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο νη θνηηεηέο ηα βαζηθά κεζνδνινγηθά ζέκαηα πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ : 1. Σηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. 2. Σα θχξηα ζέκαηα ησλ επηπέδσλ κεηξεζηκφηεηαο. 3. Σε κεζνδνινγηθή νξγάλσζε κηαο έξεπλαο θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 4. Σηο βαζηθέο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο θαη νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζε βηνταηξηθέο κειέηεο. 5. Σνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο δηα κέζνπ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηνηρεία δεκνγξαθίαο, πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (κέηξα ζέζεο, κέηξα δηαζπνξάο, πηζαλφηεηεο, ζπκπεξαζκαηνινγηθή ζηαηηζηηθή. 1. Βηνκεηξία Βηνζηαηηζηηθή Π. Γεκφπνπινο, Δθδφζεηο ηακνχιε ΑΔ, Λαδαξίδεο Αι. Μ. Ν. Λαδαξίδνπ Δθαξκνζκέλε Ηαηξηθή ηαηηζηηθή, Αζήλα Παλαξέηνπ Η θαη Ξελαιάθε Δ. «Δηζαγσγή θαη ηαηηζηηθή ζθέςε», /48

10 4. Μπέλνπ Β. ηαηηζηηθή Δθδφζεηο ηακνχιε, Παπαεπαγγέινπ Γ. Καηνζηάξαο Θ. Βηνζηαηηζηηθή θαη κεζνδνινγία έξεπλαο. Δθδφζεηο ΕΖΣΑ, Αζήλα Σξηρφπνπινο Γ., Σδψλνπ Α., Καηζνπγηάλλε Κ., Βηνζηαηηζηηθή Δθδφζεηο Γξ. Παξηζηάλνο, Αζήλα ΜΑΘΖΜΑΣΑ Β ΔΞΑΜΖΝΟΤ «ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΗΗ» 2.1 Μικτό 2Θ + 1Δ 4=(3Θ+1Δ) Β Τποτρεωτικό Να θαηαζηήζεη ηνπο θνηηεηέο ηθαλνχο λα νλνκάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ φια ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Μπτθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ θαη ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νλνκάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ : 1. Σε ζέζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. 2. Σε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 3. Σε δνκή, ηνπνγξαθία θαη ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. 4. Σε δνκή, ηνπνγξαθία θαη ιεηηνπξγία ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ θαη 5. Σε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο. 1. Μπτθφ ζχζηεκα. 2. Νεπξηθφ ζχζηεκα. 3. Αηζζεηήξηα φξγαλα. 4. Δλδνθξηλείο αδέλεο. 5. Γηθηπνελδνζειηαθφ ζχζηεκα. 1. Kahle, Leonhardt, Platzer. Δγρεηξίδην Αλαηνκηθήο ηνπ Αλζξψπνπ κε Έγρξσκν Άηιαληα (Δπηκ. Ν. Παπαδφπνπινο). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λίηζαο, Αζήλα Υαηδεκπνχγηαο Η. ηνηρεία Αλαηνκηθήο ηνπ αλζξψπνπ. Δθδφζεηο DM DESIGN, Αζήλα /48

11 «ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ» 2.2 Μικτό 2Θ + 1Δ 4=(3Θ+1Δ) Β Τποτρεωτικό Ζ νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ζ γλψζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παζνινγηθψλ εθηξνπψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να πεξηγξάθνπλ ηνπο θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ, κπτθνχ, πεπηηθνχ, ελδνθξηληθνχ θαη γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 2. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο εθηξνπέο απφ ην θπζηνινγηθφ θαη λα αλαθέξνπλ ηηο ζπλαθφινπζεο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Φπζηνινγία λεπξηθψλ θαη κπτθψλ θπηηάξσλ. Σν Νεπξηθφ ζχζηεκα, κπτθφ ζχζηεκα, ελδνθξηληθφ ζχζηεκα θαη νξκφλεο. Πεπηηθφ ζχζηεκα, ζξέςε θαη κεηαβνιηζκφο ζεξκνξξχζκηζε γελλεηηθφ ζχζηεκα. 1. Υαηδεκελάο Η. Δπίηνκνο Φπζηνινγία. Δθδφζεηο Παξηζηάλνο, Αζήλα Πιέζζαο. Φπζηνινγία. Δθδφζεηο Φάξκαθνλ, «ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ» 2.3 Μικτό 3Θ + 4Δ 7=(5Θ+2Δ) Β Τποτρεωτικό Ζ εμνηθείσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δεμηφηεηεο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αξξψζησλ κε παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα πγείαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να αλαθαιχπηνπλ κε θξηηηθή ζθέςε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θιηληθήο εθαξκνγήο ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη ρψξν. 11/48

12 2. Να αμηνινγνχλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ηνπ αξξψζηνπ κε παξεθθιίζεηο πγείαο. 3. Να ζρεδηάδνπλ εμαηνκηθεπκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα. 4. Να εθηεινχλ ζσζηά ηηο αλάινγεο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα. 5. Να εθαξκφδνπλ πξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ Ννζειεπηηθή θξνληίδα επηιεγκέλεο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο θαη ην ζχζηεκα πγείαο. Ζ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ (ζεξκνθξαζίαο, αλαπλνψλ, ζθπγκνχ, αξηεξηαθήο πίεζεο). Γνκή θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ δέξκαηνο. Έιθε απφ θαηάθιηζε (παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζηάδηα θαηαθιίζεσλ, ζεξαπεία θαη πξφιεςε). Δηζαγσγή, Γηαθνκηδή θαη Έμνδνο αζζελψλ. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο (ιήςε ηζηνξηθνχ, επηζθφπεζε, ςειάθεζε, επίθξνπζε, αθξφαζε). Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ζπιινγή δεηγκάησλ. Αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε θαη παξνρή νμπγφλνπ (κέζνδνη παξνρήο). Φαξκαθνινγία θαη πξνεηνηκαζία γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Ζ ρνξήγεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο ηνπηθψλ θαη εηζπλεφκελσλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ. Ζ ρνξήγεζε ελδνδεξκηθψλ, ππνδφξησλ θαη ελδνκπτθψλ ελέζεσλ. Υνξήγεζε ελδνθιεβίσλ δηαιπκάησλ θαη θαξκάθσλ. 1. DeWit SC. Βαζηθέο Αξρέο θαη Γεμηφηεηεο ηεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο, (Δπηκ. Δ. Κνηξψηζηνπ). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λαγφο, Αζήλα Taylor, C., Lillis C. & LeMone P. Θεκειηψδεηο Αξρέο ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ Δπηζηήκε θαη ε Σέρλε ηεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο, (Δπηκ. Υ. Λεκνλίδνπ, Δ. Παηεξάθε Κνπξκπάλε). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα Pause R. Nursing science: Major paradigms, Theories and Critiques. W.B. Sauhders Philadelphia Mariner Toomey. Nursing Theorists and their work. Mosby, SaintLouis «ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Η» 2.4 Μικτό 4Θ + 4Δ 10=(8Θ+2Δ) Β Τποτρεωτικό Nα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη θνηηεηέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ εμειηθηηθά απφ ηελ θχεζε έσο ηελ ππεξειηθίσζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπ Ννζειεπηή ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη : 1. Να έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί νη θνηηεηέο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο. 12/48

13 2. Να έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 3. Να κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. 4. Να κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αηφκνπ εμειηθηηθά. 5. Να γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. 6. Να πξνζεγγίδνπλ ηερληθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ θνηλνηηθή αληίιεςε ηεο πγείαο. Ηζηνξηθνί παξάγνληεο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο. ηνηρεία Δπηδεκηνινγίαο, Λνηκψδε λνζήκαηα θαη δεκφζηα πγεία. Δθηίκεζε ηεο Κνηλφηεηαο θαη Αγσγή πγείαο. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ν ηνκέαο πγείαο. Ζ πνιηηηθή ηξαηεγηθή, ε πνιηηηθή, ε λνκνζεζία θαη ε Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη ε Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή. Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Δηδηθέο αλάγθεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Βία ζηελ Κνηλφηεηα θαη θαηάρξεζε νπζηψλ. 1. Stanhope, Lancaster. Βαζηθέο Αξρέο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Nies M., McEven. Πξνάγνληαο ηελ πγεία ησλ πιεζπζκψλ. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λαγφο, Κπξηαθίδνπ Δ. Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο ΣΑΒΗΘΑ, Turton Pand Orr J. Learning to care in the Community. 2 nd Edition. London Mary Mies & Melanie McEwen, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή. Αζήλα, Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λαγφο, Taylor, C., Lillis C. & LeMone P. Θεκειηψδεηο Αξρέο ηεο Ννζειεπηηθήο. Ζ Δπηζηήκε θαη ε Σέρλε ηεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο, (Δπηκ. Υ. Λεκνλίδνπ, Δ. Παηεξάθε Κνπξκπάλε). Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα «ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ» 2.5 Θεωρητικό 3 Θ 5 Β Τποτρεωτικό Να γίλνπλ θαηαλνεηέο νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ ζηελ θιηληθή πξάμε. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη : 1. Να γλσξίδνπλ ην κεραληζκφ δξάζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ απηά. 2. Να θξνληίδνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο γηα ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ θαζψο θαη ηε ιήςε απηψλ ζην ζπίηη. 3. Να γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φηαλ ηα θάξκαθα ρνξεγνχληαη ζε παηδηά, ειηθησκέλνπο αιιά θαη ζηηο πεξηφδνπο θχεζεο θαη γαινπρίαο. 13/48

14 1. Ηζηνξηθή εμέιημε εηζαγσγή γεληθφ κέξνο νξηζκνί, πεγέο θαξκάθσλ νλνκαηνινγία θαξκάθσλ θιάδνη θαξκαθνινγίαο ζχγρξνλνη θιάδνη, placebo νκνηνπαζεηηθή. 2. Οδνί ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ: peros, ππνγισζζίσο, παξεληεξηθή ρνξήγεζε, πξψηε δηάβαζε, ην ήπαξ σο φξγαλν απέθθξηζεο, δέξκα, πλεχκνλεο, βιελλνγφλνη 3. Καηαλνκή ησλ θαξκάθσλ, θαξκαθνθηλεηηθή, θαξκαθνδπλακηθή, βηνδηαζεζηκφηεηα, θξαγκνί θπθινθνξίαο ησλ θαξκάθσλ ζηνπο ηζηνχο, ζχλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο, ρξφλνο ππνδηπιαζηαζκνχ, ζεξαπεπηηθφο δείθηεο, πηζαλάζεκεία δξάζεο ησλ θαξκάθσλ 4. πγρνξήγεζε θαξκάθσλ, ζπλέξγεηα θαξκάθσλ, αληαγσληζηέο θαξκάθσλ, ηξνθέο & θάξκαθα, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ, θαξκαθεπηηθή αιιεξγία θαη ηξφπνο αληηκεηψπηζεο. Πψο δξνπλ ηα θάξκαθα;(ππνδνρείο ηχπνη ππνδνρέσλ), δίαπινη ηφλησλ, ελζσκάησζε ζε θπηηαξηθέο δνκέο ή κέζσ ελδνθπηηάξησλ ελδπκηθψλ κεραληζκψλ. 5. Φάξκαθα θαη εγθπκνζχλε. Φάξκαθα θαη γαινπρία. Φάξκαθα θαη παηδί, ηξφπνη ππνινγηζκνχ δνζνινγίαο ζε παηδηά. Φάξκαθα ζε ειηθησκέλα άηνκα 6. Πφλνο κεραληζκνί πξφθιεζεο θαη νδνί, παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ θαη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ, κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ. Οπηνεηδή αλαιγεηηθά. Αλαιγεηηθά ηχπνπ αζπηξίλεο κε πεξηθεξηθή δξάζε. Μ..Α.Φ. 7. Αληηκηθξνβηαθά (αληηβηνηηθά) θάξκαθα. Ηζηνξηθή αλαδξνκή. 8. Αξρέο ηξφπνη δξάζεο ησλ αληηβηνηηθψλ νξηζκφο επξένπ θάζκαηνο. Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ αληηβηνηηθά πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ. Αληηβηνηηθά κε δξάζε ζην θπηηαξηθφ ηνίρσκα πεληθηιιίλε θ.ι.π. Αληηβηνηηθά κε δξάζε ζηελ αλαζηνιή ηεο πξσηετλνζχλζεζεο. Αληηβηνηηθά κε δξάζε ζηε δηαπεξαηφηεηα ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. Αληηβηνηηθά δξψληα ζην DNA & RNA. Φάξκαθα γηα ινηκψμεηο απφ κπθνβαθηεξίδηα (αληηθπκαηηθά θάξκαθα θαη θάξκαθα θαηά ηεο ιέπξαο). Φάξκαθα θαηά ησλ ηνγελψλ ινηκψμεσλ Υεκεηνζεξαπεία θαηά ησλ θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ 9. Φάξκαθα γηα ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα: ηεζάγρε αληηζηεζαγρηθά, Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ & θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε, Θεξαπεία νμείαο αλεπάξθεηαο αξηζηεξήο θνηιίαο, Θεξαπεία δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, Αλσκαιίεο ξπζκνχ θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Τπέξηαζε, Τπφηαζε, Γηνπξεηηθά. 10. Φάξκαθα αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 11. Φάξκαθα Κ.Ν.: Αδξελεξγηθνί αγσληζηέο & αλαζηνιείο, Υνιηλεξγηθνί αγσληζηέο κε άκεζε δξάζε, Αληηρνιηλεζηεξαζηθά (κε αλαζηξέςηκε δξάζε), Αληηρνιηλεζηεξαζηθά (κε κε αλαζηξέςηκε δξάζε), Αδξελεξγηθνί αγσληζηέο & ζπκπαζνκηκεηηθά, Αδξελεξγηθνί αγσληζηέο & ζπκπαζνιπηηθά 12. Γειεηεξηάζεηο κε θάξκαθα & αληηκεηψπηζε. 13. Φάξκαθα γηα παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο θαη γηα κπθεηηάζεηο. 1. Φαξκαθνινγία: H. Loellman, K. Mohr, Al. Ziegler and D. Bieger. Δθδφζεηο Λίηζαο, Αζήλα Κιηληθή Φαξκαθνινγία Η & ΗΗ: Κ. Σζφρα & Δι. Υαηδερξήζηνπ. Δθδφζεηο Λπρλφο, Αζήλα. 3. Δηζαγσγή ζηελ Κιηληθή Φαξκαθνινγία: D. Edmunds(κεηάθξαζε Γ. Βαξψλνπ). Δθδφζεηο Δπηζηεκνληθέο Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ ΑΔ, Αζήλα Φαξκαθνινγία: P. Harvey and Pam. Champe. Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ AE, Αζήλα Trounce: Κιηληθή Φαξκαθνινγία γηα λνζειεπηέο: Ben Greenstein, Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ ΑΔ, Αζήλα /48

15 6. Βαζηθέο αξρέο Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο: (2ε έθδνζε) Γ. Μπνχξνο. Γ. Κνιηφο. Δθδφζεηο Δπηζηεκνληθέο Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ Α.Δ, Αζήλα ΜΑΘΖΜΑΣΑ Γ ΔΞΑΜΖΝΟΤ «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ» 3.1 Μικτό 4Θ + 4Δ 8=(6Θ+2Δ) Γ Τποτρεωτικό 1. Απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη ην θνηηεηή ηθαλφ λα θαηαλνεί, σο ππεχζπλνο λνζειεπηήο ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα, ηηο έλλνηεο πγεία θαη παξεθθιίζεηο απηήο πνπ αθνξνχλ ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη λα ηηο εθαξκφδεη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. 2. Να εθνδηάζεη ην θνηηεηή κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα παξέρεη νινθιεξσκέλε πξνεγρεηξεηηθή δηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα ζηνλ αζζελή θαη λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ απηέο θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 3. Απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη ην θνηηεηή ηθαλφ λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο, λα θαηαλνεί εηδηθνχο φξνπο, λα εθαξκφδεη θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη κέζα γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 4. Να εθνδηάζεη ην θνηηεηή κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα παξέρεη νινθιεξσκέλε πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα ζηνλ αζζελή θαη λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ απηέο θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 5. Να παξέρεη ζην θνηηεηή εηδηθέο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα πξνζθέξεη λνζειεπηηθή θξνληίδα απνθαηάζηαζεο ζε άηνκα κε εηδηθά πξνβιήκαηα απνθαηάζηαζεο γηα λα κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο, ζηνλ νηθνγελεηαθφ, εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη κε άιιεο ζπλαθείο νκάδεο ηεο θνηλφηεηαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη : 1. Να θαηέρνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ πδαηνειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, εγθαπκαηηθή λφζν, ρεηξνπξγηθφ αζζελή, ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα ελδνθξηλψλ αδέλσλ, πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ. 2. Να έρνπλ εμνηθεησζεί ζηελ νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ηνπ αξξψζηνπ αμηνπνηψληαο πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ άξξσζην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 3. Να ζρεδηάδεη νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαζνξίδνληαο πξνβιήκαηα θαη ζθνπνχο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 4. Να είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 15/48

16 5. Να είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα εξκελεχνπλ αληηδξάζεηο γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε. 6. Να ζρεδηάδνπλ πξνεγρεηξεηηθή, δηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα κε γλψζε ησλ αξρψλ αζεςίαο θαη αληηζεςίαο. 7. Να έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην βαζηθφ εμνπιηζκφ θαη ην πιηθφ ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 8. Να θαηνλνκάδνπλ ηα είδε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. 9. Να έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 10. Να γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην άηνκν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ κεηά απφ ρξφλην λφζεκα θαη αλαπεξία. 11. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη ζην άηνκν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ κε βάζε ηα ζχγρξνλα κέζα πνπ δηαηίζεληαη ηφζν ηεο ηέρλεο φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα άηνκα κε ρξφλην λφζεκα, αλαπεξία θαη εηδηθέο αλάγθεο. 12. Να κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ ζηα άηνκα ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ δηαηίζεληαη ηφζν ηεο ηέρλεο φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο. Να γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα κέζα θαη ηηο πεγέο πνπ δηαζέηεη ε θνηλφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο απηψλ ησλ αηφκσλ. Τγξά θαη Ζιεθηξνιχηεο: Ηζνδχγην πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ. Ρχζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ πγξψλ ζψκαηνο. Γηαηαξαρέο ηζνδπγίνπ πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ. Κιηληθέο εθδειψζεηο. Ννζειεπηηθέο Παξεκβάζεηο. Υεηξνπξγείν: Τιηθνηερληθή ππνδνκή. Γηάξζξσζε ρψξσλ. Γεληθέο έλλνηεο απνιχκαλζεο απνζηείξσζεο. Βαζηθέο αξρέο αζεςίαο αληηζεςίαο. Γεληθέο έλλνηεο αλαηζζεζίαο αλάλεςεο. Καηεγνξίεο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Υεηξνπξγηθφο αζζελήο: Πξνεγρεηξεηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (Δλεκέξσζε ηνπ αζζελή, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελή). Γηεγρεηξεηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα. Μεηεγρεηξεηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (Φπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή). Δγθαπκαηηθή Νφζνο: Γεληθέο έλλνηεο. Δθηίκεζε ηνπ αζζελή. Δπηπινθέο επηπηψζεηο. Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο λεφηεξεο απφςεηο θαη ζεσξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθαπκαηηθήο λφζνπ. Πξνβιήκαηα ηνπ εγθαπκαηία. Ννζειεπηηθνί ζθνπνί. Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Πεπηηθφ χζηεκα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αλαπλεπζηηθφ χζηεκα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Μπνζθειεηηθφ ζχζηεκα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο Παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δλδνθξηλείο αδέλεο: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο ελδνθξηλψλ αδέλσλ πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 16/48

17 Μεηαβνιηθά Ννζήκαηα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο ζε κεηαβνιηθά λνζήκαηα πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αποκαηάζηαζη Οξηζκφο. Φηινζνθία ηεο Φπζηθήο απνθαηάζηαζεο. Μέζα Απνθαηάζηαζεο. Απνθαηάζηαζε αζζελψλ κε αθξσηεξηαζκνχο. Απνθαηάζηαζε αζζελψλ κε παξαπιεγία θαη ηεηξαπιεγία. Απνθαηάζηαζε Δγθαπκαηία. Απνθαηάζηαζε αζζελή κε Ζκηπιεγία, κε νζθπαιγία, κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα Οξηζκφο θαη θηινζνθία ηεο θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαηεγνξίεο αλαπεξηψλ Αλαπεξία: Έλα κεγάιν πξφβιεκα. Αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπ λνζειεπηή ζηελ Ννζειεπηηθή Απνθαηάζηαζε. 1. Ρνχζζνο Υαξ.: Δληαηηθή ζεξαπεία. Δθδφζεηο Παζραιίδε, Αζήλα. 2. Ράπηεο ση.: Δζσηεξηθή Παζνινγία. Δθδφζεηο Παξηζηάλνο, Αζήλα. 3. Πξσηφπαπα Θσκ: Δγρεηξίδην εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο. Δθδφζεηο Γηαρνχδε Γηαλνχιε, Θεζζαινλίθε. 4. αρίλε Καξδάζε Άλλα, Πάλνπ Μαξία: Παζνινγηθή & Υεηξνπξγηθή. Παζνινγηθή Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο ΒΖΣΑ, Αζήλα Μαιγαξηλνχ Μαξία, Κσλζηαληηλίδνπ νθία: Ννζειεπηηθή Γεληθή, Παζνινγηθή, Υεηξνπξγηθή. Σφκνο Α, Σφκνο Β Μέξνο 1 ν, Μέξνο 2 ν. Δθδφζεηο ΣΑΒΗΘΑ, Αζήλα ULRICH. CANALE. WENDELL: Παζνινγηθή Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ρεδηαζκφο Ννζειεπηηθήο. Δθδφζεηο Λαγφο, Αζήλα. 7. Παπαδάθε Α.: Σν Υεηξνπξγείν ζηε Βαζηθή Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λίηζαο, Αζήλα Πεηξίδεο Α.: Δγρεηξίδην Υεηξνπξγηθήο 2 ε έθδνζε. Δθδφζεηο Διιελ, Αζήλα νπκίιαο Α.: Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή, Σφκνο Α θαη Β. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λίηζαο Αζήλα Κπξηαθίδνπ Διέλε: Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο Ζ ΣΑΒΗΘΑ, Αζήλα Ρνπκειηψηεο Γ.: Ηαηξηθή απνθαηάζηαζε. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο ΕΖΣΑ, Αζήλα Κνπθιφγηαλλνπ Γνξδηψηνπ Δζζήξ : Απνθαηάζηαζε Αηφκνπ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, Αζήλα Κνπθιφγηαλλνπ Γνξδηψηνπ Δζζήξ, Γνξδηψηνπ Η. : Οζθπαιγία. Πξφιεςε, χγρξνλε Αληηκεηψπηζε θαη Απηνθξνληίδα. Αζήλα Μπάξινπ Παλνπνχινπ Δηξ. : Δγρεηξίδην Φπζηθνζεξαπείαο. Αζήλα. «ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Η» 3.2 Μικτό 3Θ + 4Δ 7=(5Θ+2Δ) Γ Τποτρεωτικό Σν κάζεκα απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη ην θνηηεηή ηθαλφ λα θαηαλνεί, σο Τπεχζπλνο λνζειεπηήο παζνινγηθνχ ηνκέα, ηηο έλλνηεο πγεία θαη παξεθθιίζεηο απηήο πνπ αθνξνχλ 17/48

18 παζνινγηθά πξνβιήκαηα θαη λα ηηο εθαξκφδεη θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη : 1. Να θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ παζνινγηθά πξνβιήκαηα ελδνθξηλψλ αδέλσλ, αηκνπνηεηηθνχ ηζηνχ, πεπηηθνχ, αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ θαη αιιεξγηθψλ ζπλδξφκσλ. 2. Να έρνπλ εμνηθεησζεί ζηελ νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ηνπ αξξψζηνπ αμηνπνηψληαο πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ άξξσζην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 3. Να κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαζνξίδνληαο πξνβιήκαηα θαη ζθνπνχο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 4. Να είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 5. Να είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα θάζε πεξίπησζε θαη λα εξκελεχνπλ αληηδξάζεηο γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε. Αηκνπνηεηηθφο ηζηφο. Βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαηνκία, ηε θπζηνινγία θαη παζνινγία ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο (εξπζξά, ιεπθά, αηκνπεηάιηα) θαη ηνπ πιάζκαηνο. Δθηίκεζε αξξψζηνπ κε αηκαηνινγηθά πξνβιήκαηα. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Αλαπλεπζηηθφ, πεπηηθφ ζχζηεκα, κεηαβνιηθά λνζήκαηα. Βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο αλαηνκίαο, θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο ησλ λνζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ παζνινγηθή λνζειεπηηθή αληίζηνηρα (γηα αλαπλεπζηηθφ θαη πεπηηθφ). Δθηίκεζε αξξψζηνπ, ζρεδηαζκφο θξνληίδαο, λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Απηνάλνζα λνζήκαηα, αιιεξγηθά ζχλδξνκα, ινηκψδε λνζήκαηα. Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παζνινγία θαη ηηο λεψηεξεο απφςεηο θαη ζεσξίεο. Δθηίκεζε ηνπ αξξψζηνπ, ζρεδηαζκφο θξνληίδαο, λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. 1. αρίλε Καξδάζε Ά., Πάλνπ Μ. Παζνινγηθή & Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή. Σφκνο 2 νο Δθδφζεηο Βήηα. 2. Ulrich, Canale, Wendell. Παζνινγηθή & Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ρεδηαζκφο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λαγφο. Αζήλα. 3. KH. Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing. Lippincott, Lewis S., Heitkemper M., Dirksen S., O'Brien P., Bucher L. Medical Surgical Nursing. Mosby, Elkin M., Perry A., Potter P. Nursing Interventions & Clinical Skills, Mosby, Monahan F., Sands J., Neighbors M., Marek J., Green Nigro C. Phipps' Medical Surgical. Mosby, Habermann M., Uys L. The nursing process. First Edition, Churchill livingstone, «ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ Η» 18/48

19 3.3 Θεωρητικό 3 Θ 5 Γ Τποτρεωτικό Σν κάζεκα απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη ηνπο θνηηεηέο ηθαλνχο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο λνζνινγηθέο νληφηεηεο θαη λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά αίηηα ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο θιηληθήο εμέηαζεο θάζε ζπζηήκαηνο. Δπίζεο λα κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα πνιιέο λφζνπο θαη λα γλσξίδνπλ ηελ αθνινπζεηέα ηαθηηθή γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ : 1. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ λφζσλ. 2. Σα βαζηθά αίηηα ησλ λφζσλ θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε απηψλ. 3. Σνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο πνπ ππάξρνπλ γηα δηάγλσζε θάζε λφζνπ. 4. Σηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα νμεία ή ρξφληα αληηκεηψπηζε λνζεκάησλ. 5. Σηο επηπινθέο πνπ επηθέξνπλ νη ζπρλφηεξεο λφζνη. 6. Σε ζχλδεζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφθιεζε λφζσλ. 7. Σελ αλαγλψξηζε νκάδσλ λφζσλ κε θνηλέο αηηίεο θαη αληηκεηψπηζε κε ηνπο αλάινγνπο ηξφπνπο. Κιηληθή ζεκεηνινγία ησλ λφζσλ. Γεληθέο αηηίεο, θιηληθή εμέηαζε, βαζηθέο κέζνδνη. Ννζήκαηα πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαπλεπζηηθνχ, αίκαηνο θαη αδέλσλ έζσ έμσ εθθξίζεσο. Νενπιάζκαηα. 1. Netter F. Παζνινγία. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα Υαληψηεο Φξ. Παζνινγία. Δθδφζεηο Λίηζαο, «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ» 3.4 Θεωρητικό 3 Θ 5 Γ Τποτρεωτικό Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηηεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε θξνληίδα ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ, παξέρνληαο ην νπζησδέζηεξν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ρεηξνπξγηθέο ελδείμεηο θαη ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο γεληθήο θπζηθήο αμηνιφγεζεο κε έκθαζε ζην ζθεπηηθφ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζπζρεηηζκφ, ζχλζεζε ελλνηψλ θαη ελδερφκελεο πξνεθηάζεηο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. 19/48

20 Ζ ζεηξά ησλ καζεκάησλ εζηηάδεη ζηηο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηνινγηθή βάζε ησλ αζζελεηψλ, ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δηαγλσζηηθέο κειέηεο θαη ηηο ελδείμεηο, ηηο ζεκαληηθέο ηερληθέο κεζφδνπο θαη ηηο επηπινθέο ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. 1. Πεξηεγρεηξεηηθή αγσγή: Πξνεγρεηξεηηθή αγσγή, δσηηθά ζεκεία, άζεπηε αγσγή, αξρέο αλαηζζεζηνινγίαο, αξρέο εγρεηξεηηθήο θαη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. 2. Υεηξνπξγηθέο παζήζεηο: Νενπιάζκαηα, ρεηξνπξγηθέο ινηκψμεηο, ηξαχκαηα, εγθαχκαηα θαη ζηνηρεία λεπξνρεηξνπξγηθήο. 3. Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο: Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία παζήζεσλ ηεο ηξαρείαο θαη ζπξενεηδνχο αδέλνο, καζηνχ, ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο θαη πλεπκφλσλ, νηζνθάγνπ, θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, ζηνκάρνπ θαη δσδεθαδαθηχινπ, παρένο εληέξνπ, νξζνχ θαη πξσθηνχ, ήπαηνο, παγθξέαηνο θαη ζπιελφο, θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θνηιηνθειψλ θαη πδξνθήιεο, κήηξαο θαη σνζεθψλ θαη κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σζνχζθαο ΛΗ. ηνηρεία Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο. University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2004 (ISBN ). «ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ» 3.5 Θεωρητικό 3 Θ 5 Γ Τποτρεωτικό Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο : 1. Σνλ θφζκν ησλ κηθξνβίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη παληνχ ζηε θχζε : ζην έδαθνο, ην λεξφ, ηνλ αέξα, ζηηο ηξνθέο, ζηα εθθξίκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηηο επηθάλεηεο θαη ζηηο εζσηεξηθέο θνηιφηεηέο ηνπ. 2. Σελ επίδξαζε ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχλ απηά θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ λνζεκάησλ απηψλ. Ηζηνξηθή εμέιημε εηζαγσγή νξηζκφο θιάδνη κηθξνβηνινγίαο, θαηάηαμε κηθξνβίσλ, πξνθαξπσηηθά & επθαξπσηηθά θχηηαξα, ηαμηλφκεζε, νλνκαηνινγία, κηθξφβηα & αξξψζηηεο, θαηαλνκή κηθξνβίσλ ζηε θχζε. εκαζία ησλ κηθξνβίσλ ζηε θχζε, θχθινο άλζξαθα, θχθινο αδψηνπ, θχθινο Ο 2, θχθινο ζείνπ. Γνκή κηθξνβηαθψλ θπηηάξσλ, ζπφξνη, Μνξθνινγία, πξσηνπιάζηεο, ζθαηξνπιάζηεο, L κνξθέο. Πνι/ζκφο θαη αλάπηπμε κηθξνβίσλ θπζηνινγηθνχ κηθξνβηαθνχ θπηηάξνπ: Αλαπλνή, Γηαηξνθή, Μεηαβνιηζκφο. Φπζηνινγηθή ρισξίδα. πκβίσζε. Παξάγνληεο αλάπηπμεο κηθξνβίσλ: Θεξκνθξαζία, Υακειέο ζεξκνθξαζίεο, Χζκσηηθή πίεζε, Τγξαζία, Τπέξερνη, Σνμίλεο κηθξνβίσλ. Αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο & 20/48

21 κεραληζκνί δξάζεο ησλ κηθξνβίσλ. Γελεηηθή ησλ κηθξνβίσλ : Γελεηηθή κεραληθή & Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηξεπηφθνθθνη, ηαθπιφθνθθνη, Νατζέξεηεο : Μεληγγηηηδφθνθθνο, Γνλφθνθθνο. Μπθνβαθηεξίδηα : Φπκαηίσζεο, Hansen. Βξνπθέιιεο, Βάθηιινη. Κισζηεξίδηα : Σεηάλνπ, Αιιαληηάζεσο. Μπθνπιάζκαηα, Ρηθέηζηεο, Υιακχδηα. Ηνί : δνκή ραξαθηεξηζηηθά, δηαθξίζεηο θαη Ηνγελή λνζήκαηα. 1. Γεληθή Μηθξνβηνινγία: Δι. Καιθάλε Μπνπζηάθνπ. Δθδφζεηο Έιιελ, Αζήλα Γεληθή Μηθξνβηνινγία: Δπγ. Μπεδηξηδφγινπ. Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ ΑΔ, Αζήλα Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία: F. Kayser, K. Bienz, J. Eskert, J. Lindermann. Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ Μαξία Γξ., Αζήλα Ηαηξηθή Μηθξνβηνινγία: E. Jawetz, J. Melnick, E. Adelberg. Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ Μαξία Γξ., Αζήλα ΜΑΘΖΜΑΣΑ Γ ΔΞΑΜΖΝΟΤ «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΗΗ» 4.1 Μικτό 2Θ + 4Δ 6=(4Θ+2Δ) Γ Τποτρεωτικό 1. Nα θαηαζηήζεη ηθαλφ ην θνηηεηή λα επηζεκαίλεη αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα. 2. Να εμεγεί ηηο Ννζειεπηηθέο Δθαξκνγέο κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. 3. Να ζρεδηάδεη θαη λα παξέρεη νινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή Φξνληίδα ζε αζζελείο κε ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα παζήζεηο ζηα ζπζηήκαηα: θπθινθνξηθφ, νπξνπνηεηηθφ, κπνζθειεηηθφ θαη αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα πγείαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να αληρλεχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αηφκσλ κε ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα : θπθινθνξηθφ, νπξνπνηεηηθφ, κπνζθειεηηθφ θαη αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. 2. Να παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε πξνεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ζε αζζελείο κε ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. 3. Να αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηα θξηηηθήο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζε ζέκαηα λνζειεπηηθήο δηάγλσζεο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ ζε αζζελείο κε ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο. 4. Να αθνινπζνχλ ζχγρξνλα δεδνκέλα κε βάζε ηε Ννζειεπηηθή έξεπλα. 21/48

22 5. Να ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, δηδαζθαιίαο θαη εηνηκαζίαο εμφδνπ αζζελψλ απφ ην Ννζνθνκείν. 6. Να θαηαλννχλ ην ξφιν ηνπ Ννζειεπηή ζηελ νκάδα πγείαο γηα ιήςε απφθαζεο ζε ζέκαηα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο αζζελψλ κε ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. 7. Να παξέρνπλ Ννζειεπηηθή Φξνληίδα κε ζχγρξνλα κνληέια πξνζέγγηζεο. Περιγραφή τοσ μαθήματος: Κπθινθνξηθφ ζχζηεκα (Καξδηά Αγγεία): Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (θαξδηάο θαη αγγείσλ) πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (λεθξφο, κεηακφζρεπζε λεθξνχ, πξνζηάηεο, νπξεηήξεο) πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Μπνζθειεηηθφ ζχζηεκα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. Κιηληθή εηθφλα ζπκπηψκαηα πξνβιήκαηα αλάγθεο αζζελψλ. Ννζειεπηηθέο δηαγλψζεηο. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαηάγκαηα, νζηενπψξσζε απηφκαηα θαηάγκαηα, αξζξνπιαζηηθή ηζρχνπ γφλαηνο, θήιε κεζνζπνλδπιίνπ) πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αηζζεηήξηα φξγαλα: Μάηηα: Γεληθέο έλλνηεο. Γηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο. Ζιηνθάλεηα θαη παζήζεηο καηηψλ. Γιαχθσκα. Απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδή. Καηαξξάθηεο. χγρξνλεο δηνξζσηηθέο παξεκβαηηθέο κέζνδνη. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή Φξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο ησλ καηηψλ πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Απηηά: Γεληθέο έλλνηεο. Χηνζθιήξπλζε, Βαξπθνετεο, Δκθπηεχζεηο, Σπκπαλνπιαζηηθή. Οινθιεξσκέλε Ννζειεπηηθή θξνληίδα αζζελψλ κε παξεθθιίζεηο πγείαο ησλ καηηψλ πνπ ρξήδνπλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 1. αρίλε Καξδάζε Άλλα, Πάλνπ Μαξία: Παζνινγηθή & Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο ΒΖΣΑ, Αζήλα Μαιγαξηλνχ Μαξία, Κσλζηαληηλίδνπ νθία: Ννζειεπηηθή Γεληθή, Παζνινγηθή, Υεηξνπξγηθή. Σφκνο Α, Σφκνο Β Μέξνο 1 ν, Μέξνο 2 ν. Δθδφζεηο ΣΑΒΗΘΑ, Αζήλα ULRICH. CANALE. WENDELL: Παζνινγηθή Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή ρεδηαζκφο Ννζειεπηηθήο. Δθδφζεηο Λαγφο, Αζήλα. 4. Παπαδάθε Α. Σν Υεηξνπξγείν ζηε Βαζηθή Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λίηζαο, Αζήλα Πεηξίδεο Α. Δγρεηξίδην Υεηξνπξγηθήο 2 ε έθδνζε. Δθδφζεηο Έιιελ, Αζήλα νπκίιαο Α. Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή, Σφκνο Α θαη Β. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Λίηζαο Αζήλα Κπξηαθίδνπ Διέλε: Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο Ζ ΣΑΒΗΘΑ, Αζήλα Υαξηνθπιαθίδεο Η,Γαξνπθαιίδεο : Θέκαηα νξζνπεδηθήο θαη ηξαπκαηηνινγίαο. Δθδφζεηο «Γ. Παξηζηάλνο», Αζήλα. 9. Γεκφπνπινο Η. Μαζήκαηα Οπξνινγίαο. Αζήλα ηέθα Μηρ. Καξδηνινγηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο ηέθα, Αζήλα. 22/48

23 11. Αζαλάηνπ Δι. Παζνινγηθή Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή. Δθδφζεηο «Δπλίθε», Αζήλα. «ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΗΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΔ ΛΟΗΜΧΞΔΗ» 4.2 Μικτό 4Θ + 4Δ 9=(7Θ+2Δ) Γ Τποτρεωτικό Να θαηαζηήζεη ηθαλνχο ηνπο θνηηεηέο : 1. Να ζρεδηάδνπλ, λα παξέρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε Ννζειεπηηθή θξνληίδα ζε αξξψζηνπο κε παξεθθιίζεηο πγείαο πνπ αθνξνχλ λνζήκαηα : θπθινθνξηθνχ, νπξνπνηεηηθνχ, κπνζθειεηηθνχ, αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ινηκψδε. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ησλ Ννζειεπηψλ ζηε ζεξαπεπηηθή νκάδα πγείαο. 2. Nα θαηαλννχλ, σο ππεχζπλνη λνζειεπηέο παζνινγηθνχ θαη ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα, ηηο έλλνηεο πγεία θαη παξεθθιίζεηο απηήο πνπ αθνξνχλ ηηο ινηκψμεηο ζε παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αηφκσλ κε παζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα θπθινθνξηθφ, νπξνπνηεηηθφ, κπνζθειεηηθφ θαη αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. 2. Να παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε θαη νιηζηηθή θξνληίδα κε ηα ζχγρξνλα κνληέια θαη ζπζηήκαηα εξγαζίαο (Ννζ/θή δηεξγαζία θ.α.) ζηνπο παξαπάλσ αξξψζηνπο. 3. Να αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηα θξηηηθήο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζε ζέκαηα δηαθνξηθήο δηάγλσζεο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο επηπινθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα πγείαο. 4. Να ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζε αξξψζηνπο κε αιιαγή ζσκαηηθνχ εηδψινπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπο θαηά ηελ έμνδν απφ ην Ννζνθνκείν. 5. Να θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παζνγέλεηα ησλ ινηκψμεσλ, εηδηθνχο ηξφπνπο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαζψο θαη κέηξα πξφιεςεο απηψλ. 6. Δμνηθείσζεο ζηελ νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ηνπ αξξψζηνπ αμηνπνηψληαο πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ άξξσζην θαη ην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. 7. Να ζρεδηάδνπλ νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαζνξίδνληαο πξνβιήκαηα θαη ζθνπνχο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηηο ινηκψμεηο. 8. Να παξέρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 9. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Περιγραφή τοσ μαθήματος: Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη : 23/48

24 1. ε βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαηνκία, ηε θπζηνινγία, παζνινγία θαη παζνινγηθή Ννζειεπηηθή ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ, ηνπ νπξνπνηεηηθνχ, κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. 2. ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. 3. ηα πξνβιήκαηα ησλ αξξψζησλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ Ννζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ αληίζηνηρα. 4. ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ δεμηνηερληψλ ζε λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο. 5. ηηο Ννζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο : Γεληθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ είζνδν ηνπ κηθξννξγαληζκνχ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ-αιπζίδα ινίκσμεο-ηαμηλφκεζε. Ννζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο, νξηζκφο, επηδεκηνινγία, αηηηνινγία, παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζεξαπεία θαη πξνιεπηηθά κέηξα. Ννζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ, νπξνπνηεηηθνχ, ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο, απφ θεληξηθνχο ελδνθιέβηνπο θαζεηήξεο, ζήςε, εηδηθέο ινηκψμεηο. Βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο παζνινγίαο ησλ ινηκψμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ παζνινγηθφ θαη ρεηξνπξγηθφ ηνκέα αληίζηνηρα. Δθηίκεζε αξξψζηνπ, ζρεδηαζκφο θξνληίδαο, λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Γλψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εηδηθψλ νξγάλσλ ζηνλ έιεγρν ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Σξφπνη θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. 1. DeWit SC. Υεηξνπξγηθή Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα Lemon P., Burke K. Παζνινγηθή Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή. 3. Κιηληθή Μηθξνβηνινγία θαη Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε Λνηκψμεσλ. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο ΕΖΣΑ. 4. Ξεξνπράθε Δ.Ζ. Τγηεηλή θαη Δπηδεκηνινγία ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δθδφζεηο πκκεηξία Απνζηνινπνχινπ Δ. Ννζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο. Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδε «ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ» 4.3 Θεωρητικό 2 Θ 3 Γ Τποτρεωτικό Να εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηφζν ηνπ πγηνχο αλζξψπνπ, φζν θαη ηνπ πάζρνληα. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε : 1. Να πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηξνθέο, ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. 2. Να νλνκάδνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο. 3. Να πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. 24/48

25 4. Να ζρεδηάδνπλ έλα δηαηηνιφγην γηα ην πγηέο άηνκν αιιά θαη γηα αζζελείο κε εηδηθέο ζξεπηηθέο δηαηηεηηθέο αλάγθεο. Θξέςε θαη δηαηξνθή θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. Θξεπηηθά ζπζηαηηθά, κεηαβνιηζκφο θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. Δλεξγεηαθή αμία ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. ρεδηαζκφο δηαηηνινγίνπ γηα ην πγηέο άηνκν. ρεδηαζκφο δηαηηνινγίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 1. Πιέζζα Κ. Γηαηηεηηθή. Δθδφζεηο Φάξκαθνλ, Konrad H. Δγρεηξίδηνλ Γηαηξνθήο. Δθδφζεηο Παζραιίδεο. «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ» 4.4 Μικτό 1Θ + 2Δ 4=(2Θ+2Δ) Γ Τποτρεωτικό Ζ επαλάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ εθεχξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο πγείαο. ηφρν ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο απνηειεί : 1. Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππνινγηζηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ε θξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ. 2. Ζ γλψζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο βαζηθψλ ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ρψξν ηεο πγείαο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη : 1. Να αλαγλσξίζνπλ ηελ εθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή σο πξνυπφζεζε ζηελ παξνρή ζχγρξνλεο νιηζηηθήο θξνληίδαο πγείαο. 2. Να έρνπλ αλαπηχμεη θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ζθνπνχο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πγεία. 3. Να έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο γηα ην ρεηξηζκφ ινγηζκηθνχ ζρεηηθνχ κε ηηο επηζηήκεο πγείαο. Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο Τγείαο. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Πιεξνθνξηθήο Τγείαο. πζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο θαη Σαμηλφκεζεο. Μέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Έκπεηξα ζπζηήκαηα. Γεληθή ζεψξεζε ησλ δηθηχσλ, θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Βάζεηο δεδνκέλσλ. Αλάιπζε, εθαξκνγέο θαη ην κέιινλ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ννζνθνκείσλ. Ννζειεπηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Μειέηε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελνχο. Ζ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε ζε πεξηβάιινλ ρξήζεο Ζ/Τ ζηνπο ρψξνπο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. Γηαδίθηπν θαη ππεξεζίεο πγείαο. Τπεξεζίεο Σειεθξνληίδαο. ηνηρεία βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο. Αξρέο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο βηνταηξηθψλ ζεκάησλ θαη εηθφλσλ. ηνηρεία πιηθνχ θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Τ. Υξήζε θπιινκεηξεηή, Πεξηήγεζε ζην 25/48

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίςιο Δεξιοτήτων EFN Εγκρίθηκε ςτην Γενική Συνέλευςη του EFN, Απρίλιοσ 2015, Βρυξέλλεσ

Πλαίςιο Δεξιοτήτων EFN Εγκρίθηκε ςτην Γενική Συνέλευςη του EFN, Απρίλιοσ 2015, Βρυξέλλεσ Kατευθυντήρια Οδηγία του ΕFN (Ευρωπαϊκήσ Ομοςπονδίασ Συνδζςμων Νοςηλευτών) για την εφαρμογή του Άρθρου 31 τησ Αμοιβαίασ Αναγνώριςησ των Επαγγελματικών Προςόντων, Οδηγία 2005/36/ΕΕ, όπωσ τροποποιήθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

NURS-537- Δξωνοζοκομειακή Ανακοςθιζηική Φπονηίδα. Τίηλορ Μαθήμαηορ. Δμσλνζνθνκεηαθή Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα

NURS-537- Δξωνοζοκομειακή Ανακοςθιζηική Φπονηίδα. Τίηλορ Μαθήμαηορ. Δμσλνζνθνκεηαθή Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα NURS-537- Δξωνοζοκομειακή Ανακοςθιζηική Φπονηίδα Κωδικόρ Μαθήμαηορ NURS-537 Τίηλορ Μαθήμαηορ Δμσλνζνθνκεηαθή Αλαθνπθηζηηθή Φξνληίδα Πιζηωηικέρ Μονάδερ ECTS 10 Τμήμα Δξάμηνο Πποαπαιηούμενα Δπηζηεκώλ Τγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ.

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. - Υεηξνπξγείν Περιετόμενα Ειζαγωγή - Οπολογία Σηόσοι και αναμενόμενα οθέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα