Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ"

Transcript

1 Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

2

3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ. Αλαθνξέο γηα ηε ξνδφρξνε λφζν εκθαλίδνληαη θαη ζηε ινγνηερλία. ηηο «Ιζηνξηεο ηνπ Canterbury» ηνπ Chaucer θαη ζηνλ «Δξξίθν V» ηνπ Shakespeare, πεξηιακβάλνληαη πεξηγξαθέο γηα άλδξεο κε εξπζξά πξφζσπα θαη δηνγθσκέλεο κχηεο. Δπίζεο δηάθνξνη θαιιηηέρλεο δηακέζνπ ησλ αηψλσλ έρνπλ απεηθνλίζεη ηε ξνδφρξνε λφζν ζε πίλαθεο κέζσ εξπζξψλ πξνζψπσλ θαη πξνζψπσλ κε ξηλφθπκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί έλαο πίλαθαο ζην Λνχβξν κε ηίηιν «Ο ειηθησκέλνο θαη ν εγγνλφο ηνπ», απφ ηνλ Ghirlandaio γχξσ ζηα 1480.

4 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Domenico Ghirlandaio Rembrandt

5 1 Artemisia Gentileschi, self portrait, ca Jean-Baptiste Greuze, Girl, Elisabeth Bender Greenough, Gilbert Stuart, ca Jacques-Louis David ( ) -Portrait Woman 5 Dolly Madison, 1804, Gilbert Stuart 6 Rembrandt Peale, Rosalba Peale, Aleksei Antropov ( ) Countess Anna Vorontsova 8 Frans Hals, Portrait of a man, ca Diego Velazquez. La Gallega Bronzino, I. de Medici

6 Ρνδφρξνπο λφζνο Η ξνδφρξνπο λφζνο είλαη κηα ρξφληα θιεγκνλψδεο δεξκαηνπάζεηα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε: Δξπζήκαηνο Σειεαγγεηεθηαζηψλ Φιεγκνλσδψλ αιινηψζεσλ Οηδήκαηνο κε ελαιιαζζφκελα δηαζηήκαηα εμάξζεσλ θαη πθέζεσλ. πλήζσο ην εμάλζεκα εληνπίδεηαη ζην πξφζσπν θπξίσο ζηηο παξεηέο, ην κέησπν, ηε κχηε θαη ηνλ πψγσλα.

7 Ρνδφρξνπο λφζνο ε αληίζεζε κε ηελ αθκή δελ ππάξρνπλ θαγέζσξεο. Αξρηθά νη κεηαβνιέο είλαη ήπηεο, αιιά αξγφηεξα ελδέρεηαη λα γίλνπλ πνιχ εκθαλείο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη αξγφηεξα είλαη ε αλάπηπμε νηδήκαηνο κε ζπλνδφ ζθιήξπλζε. πρλά εκπιέθνληαη θαη νη νθζαικνί κε εθδειψζεηο αίζζεζεο μέλνπ ζψκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ επηπεθπθίηηδα, βιεθαξίηηδα, επηζθιεξίηηδα, ραιάδην, ηξίηηδα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζνβαξή θεξαηίηηδα.

8 Ρνδφρξνπο λφζνο Η λφζνο έρεη πςειφ επηπνιαζκφ. Τπνινγίδεηαη φηη πξνζβάιεη ηνπιάρηζηνλ 16 εθαηνκκχξηα ζηηο ΗΠΑ θαη πεξίπνπ 45 εθαηνκκχξηα ζε παγθφζκην επίπεδν. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ελήιηθεο (κεηαμχ 30 θαη 50 εηψλ) θαη «πξνηηκά» φζνπο έρνπλ αλνηρηφρξσκν δέξκα, μαλζά καιιηά, γαιαλά κάηηα θαη είλαη θειηηθήο ή ζθαλδηλαβηθήο θαηαγσγήο. Οη γπλαίθεο πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο, αιιά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ ζνβαξφηεξεο κνξθήο λφζν.

9 Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:

10 Τπφηππνη-ηάδηα

11 Τπφηππνη Δξπζεκαην-ηειεαγγεηεθηαζηθφο Βιαηηδν-θιπθηαηλψδεο Φπκαηψδεο Οθζαικηθφο Παξαιιαγέο α) Κνθθησκαηψδεο κνξθή (Granulomatus) Με θιεγκνλψδεηο ζθιεξίεο (θαθέ-θίηξηλεο βιαηίδεο ή νδίδηα θπξίσο πέξημ ησλ νπψλ ηνπ πξνζψπνπ). β) Κεξαπλνβφινο κνξθή ( Fulminans) Κπξίσο ζε λέεο γπλαίθεο, κνηάδεη κε ηελ θεξαπλνβφιν αθκή, ζπρλά πξνεγείηαη έμαξζε ζκεγκαηφξξνηαο ή ππάξρεη ηζηνξηθφ ρξφληαο αθκήο, ε αηηηνπαζνγέλεηα είλαη άγλσζηε, ελψ έρεη ζπλδεζεί κε θιεγκνλψδεηο παζήζεηο εληέξνπ, εγθπκνζχλε ή κε ηελ ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ.

12 ηαδηνπνίεζε Σηάδηο Ι: Ερύζεκα ηο οποίο δηαρθεί απο ιίγες ώρες έως εκέρες θαη ηειεαγγεηεθηαζίες Σηάδηο ΙΙ: Επίκολο ερύζεκα, ποιιαπιές Τ/Α θαη ποισάρηζκες βιαηίδες θαη θιύθηαηλες Σηάδηο ΙΙΙ: Μεγάια θιεγκολώδε οδίδηα, δηεζήζεης ηύποσ δοζηήλωζες θαη σπερηροθία ζσλδεηηθού ηζηού Culp B, Scheifeld N. P.T 2009;34: 38-45

13 Αηηηνινγία

14 Αηηηνινγία Η αθξηβήο αηηηνινγία ηεο λφζνπ είλαη άγλσζηε αιιά έρνπλ ελνρνπνηεζεί δηάθνξνη πηζαλνί παξάγνληεο φπσο: Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο Γξαζηεξηφηεηα κηθξννξγαληζκψλ Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο (αλσκαιία αγγεηνθηλεηηθήο αληίδξαζεο) Αλσκαιία ηεο ηξίρν-ζκεγκαηνγφλνπ κνλάδαο Βιάβε ζην ελ ησ βάζεη ρφξην θαη ζηνπο ππνθείκελνπο ηζηνχο Άιια πηζαλά αίηηα πεξηιακβάλνπλ Γελεηηθή πξνδηάζεζε πλδπαζκφ γελεηηθήο πξνδηάζεζεο & έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία Φαξκαθεπηηθέο αγσγέο πνπ πξνθαινχλ αγγεηνδηαζηνιή.

15

16 Αηηηνινγία Demodex Folliculorun? Helicobacter pylori?

17 Αληηκεηψπηζε

18 Αληηκεηψπηζε Οη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο εμαξηψληαη απφ ην ζηάδην θαη ηελ έληαζε ηεο λφζνπ. ηα αξρηθά ζηάδηα ζπληζηάηαη ε απνθπγή ησλ εθιπηηθψλ παξαγφλησλ θαη ε ηνπηθή εθαξκνγή αγεηνζπζπαζηηθψλ θαιιπληηθψλ ζθεπαζκάησλ.

19 Αληηκεηψπηζε Η ξνδφρξνπο λφζνο δελ ζεξαπεχεηαη. Χζηφζν κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο αγσγήο αξθεηνί αζζελείο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ καθξνρξφληα δηαζηήκαηα κε χθεζε πνπ δηαξθεί απφ κήλεο έσο θαη έηε. Οη ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξνδνρξφνπ λφζνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ θιεγκνλσδψλ βιαβψλ θαη ηνπ εξπζήκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε θαη ηνπηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ παξαγφλησλ.

20 Αληηκεηψπηζε ΣΟΠΙΚΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ Μεηξνληδαδφιε γέιε ε θξέκα Αδειαηθφ νμχ 15% (20%) Αλαζηνιείο Καιζηλεπξίλεο Σνπηθά αληηβηνηηθά (θιηληακπθίλε-εξπζξνκπθίλε) Τπεξνμείδην βελδνιίνπ κφλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ Ρεηηλνεηδή (ηζνηξεηηλνίλε,αδαπαιέλε) Αληηπαξαζηηηθά (permethrin) α2- αδξελεξγείο αλαζηνιείο Sulfacetamide 10% Sulfur 5% Δλπδαηηθά (κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξαγκνχ) Αληηειηαθά θίιηξα Φιαβνλνεηδή (chrysanthellum,ζπιηκαξίλε) ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ

21 Ρνδφρξνπο Νφζνο πζηεκαηηθή Θεξαπεία Αληηβηνηηθά (τετρακσκλίνες- μακρολίδες πρώτης γενιάς /ερσζροκσθίλε mg- μακρολίδες δεύτερης γενιάς/ θιαρηζροκσθίλε / αδηζροκσθίλε 500mg x3 θορές ηελ εβδοκάδα- μετρονιδαζόλη 200 mg x2 x12 εβδοκάδες) Ρεηηλνεηδή (0,2-1,0 mg/kg) Β-αλαζηνιείο (τακειές δόζεης) Θεηηθφο Φεπδάξγπξνο (200 mg x3) Αληηζπιιεπηηθά

22 Αληηκεηψπηζε ηα γεληθά κέηξα πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο πεξηιακβάλεηαη ε απνθπγή: Αιθνφι Νηαζίλεο Σνπηθψλ ζηεξνεηδψλ Έθζεζεο ζηνλ ήιην Αθξαίσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Καπηεξψλ θαη πηθάληηθσλ θαγεηψλ Αγγεηνδηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ φπσο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε αληειηαθνχ φιν ην ρξφλν θαη γηα ηελ επηινγή κε εξεζηζηηθψλ θαιιπληηθψλ θαη θαιππηηθψλ πξντφλησλ.

23 Goldgar C, et al. Am Fam Phys;2009;80(5):

24 Μεηξνληδαδφιε Η κεηξνληδαδφιε αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ληηξντκηδαδνιψλ. Δίλαη έλα πξνθάξκαθν, πνπ ελεξγνπνηείηαη ελδνθπηηαξίσο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέεηαη κε ην DNA, δηαηαξάζζεη ηελ ειηθνεηδή δνκή ηνπ θαη αλαζηέιιεη ηε ζχλζεζε λνπθιετληθψλ νμέσλ κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ησλ βαθηεξηδηαθψλ θπηηάξσλ.

25 Μεηξνληδαδφιε Η ηνπηθή ηεο κνξθή ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1989 πξψηα ζαλ 0,75% γέιε, έπεηηα ζαλ 0,75% ινζηφλ θαη θξέκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζαλ 1% θξέκα θαη γέιε. Ο κεραληζκφο δξάζεο ηεο πηζηεχεηαη φηη ζρεηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά ζε αληηθιεγκνλψδε δξάζε κέζσ κεησκέλεο απειεπζέξσζεο ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ απφ ηα νπδεηεξφθηια. Η ρνξήγεζή ηεο κεηψλεη ηηο θιεγκνλψδεηο αιινηψζεηο θαη ην εξχζεκα γχξσ απφ ηηο αιινηψζεηο ζηε βιαηηδνθιπθηαηλψδε ξνδφρξνπ λφζν θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηνπ γεληθνχ εξπζήκαηνο. Η κεηξνληδαδφιε είλαη γεληθά θαιά αλεθηή κε ιίγεο ηνπηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη απνηειεί ηε ζπληζηψκελε ηνπηθή επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξνδφρξνπ λφζνπ.

26 Αδειατθφ νμχ Σν αδειατθφ νμχ (azelaic acid) είλαη κία νξγαληθή έλσζε κε ρεκηθφ ηχπν (CH2)7(CO2H)2. Αλήθεη ζηα δηθαξβνμπιηθά νμέα θαη αλεπξίζθεηαη ζην θξηζάξη, ζην ζηηάξη θαη ζηε ζίθαιε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ήπηαο έσο κέηξηαο αθκήο. Δίλαη βαθηεξηνθηφλν έλαληη ησλ θνηλψλ βαθηεξηδίσλ ηεο αθκήο φπσο ελαληίνλ ησλ Propionibacterium acnes θαη Staphylococcus epidermidis.

27 Αδειατθφ νμχ Σν αδειατθφ νμχ κεηψλεη ηελ παξαγσγή θεξαηίλεο, αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη επεξεάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαη επαλαθέξεη ζην θπζηνινγηθφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο επηδεξκίδαο, νη νπνίεο έρνπλ δηαηαξαρζεί ιφγσ ηεο αθκήο. Ο κεραληζκφο δξάζεο ζηε ξνδφρξνπ λφζν ζεσξείηαη φηη είλαη αληηθιεγκνλψδεο θαη αληηνμεηδσηηθφο κε κείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ απφ ηα νπδεηεξφθηια. Αλ θαη ε ζπγθέληξσζε ζηε γέιε (15%) είλαη 5% ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ θξέκα, απηή ζεσξείηαη ηδαληθφηεξε γηα ηελ απφδνζε ηνπ θαξκάθνπ ζην δέξκα.

28 Αληηκεηψπηζε -Σν αδειατθφ νμχ είλαη θιηληθά αλψηεξν ηεο κεηξνληδαδφιεο ζηε βειηίσζε ησλ θιεγκνλσδψλ αιινηψζεσλ θαη ηνπ εξπζήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξνδφρξνπ λφζν ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ κία ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε κία γέιε αδειατθνχ νμένο 15% κε κία γέιε κεηξνληδαδφιεο 0,75%. Elewski BE, Fleischer AB Jr, Pariser DM.A comparison of 15% azelaic acid gel and 0.75% metronidazole gel in the topical treatment of papulopustular rosacea: results of a randomized trial. ArchDermatol.2003;139(11): Όκσο άιιεο κειέηεο θαηαγξάθνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπηθνχ εξεζηζκνχ κε ηε γέιε αδειατθνχ νμένο 15% απφ φηη κε ηε γέιε κεηξνληδαδφιεο 0,75% ή 1%.

29

30

31 Studies have shown that silymarin combined with methyl-sulfonyl-methane improves papules, erythema, hydration, and itching, but not pustule number, making it an option for patients with erythemato-telangiectatic rosacea. Berardesca E, Cameli N, Cavallotti C, Levy JL, Piérard GE, de Paoli Ambrosi G. Combined effects of silymarin and methylsulfonylmethane in the management of rosacea: clinical and instrumental evaluation. J Cosmet Dermatol. 2008;7(1):8 14.

32 ZELOGENT Γξαζηηθή νπζία : Potassium Azeloyl Diglycinate Hydroxypropyl Chitosan Vitamin E Φίιηξα UV αθηηλνβνιίαο Φαξκαθνηερληθή Μνξθή: Κξέκα πζθεπαζία : σιελάξηα ησλ 30ml

33 Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD) Σν αδειατθφ νμχ είλαη παρχ, ειαηψδεο θαη παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηελ επάιεηςε. Σν PAD είλαη έλα κφξην πνπ θαιχπηεηαη απφ δίπισκα επξεζηηερλίαο θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκπχθλσζε αδειατθνχ νμένο θαη γιπθίλεο.

34 Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD) Σν PAD απνηειεί κία ζεκαληηθή εμέιημε απφ πιεπξάο θαξκαθνηερληθήο. Γηαζέηεη εμαηξεηηθφ πξνθίι αζθάιεηαο, βειηησκέλε ζηαζεξφηεηα, πςειφηεξε δηαιπηφηεηα ζην λεξφ θαη ηζνδχλακε δξαζηηθφηεηα κε ην ΑΟ, ζε ρακειφηεξε φκσο ζπγθέληξσζε (5% αληί 20% ζην Skinoren!). Σν PAD επαλαθέξεη ην ιεπθφ ρξψκα θαη ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ δέξκαηνο, βειηηψλεη ηελ ειαζηηθφηεηα, ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή ζκήγκαηνο θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελπδάησζε ησλ βαζχηεξσλ ζηνηβάδσλ ηεο επηδεξκίδαο.

35 Hydroxypropyl Chitosan (HPCΗ) Σν Zelogent πεξηέρεη 1% HPCH. Σν HPCΗ είλαη έλαο ακηλνπνιπζαθραξίηεο, πδαηνδηαιπηφο, εκηζπλζεηηθφ παξάγσγν ηεο ρηηίλεο, ν νπνίνο ιακβάλεηαη απφ θειχθε θαβνπξηψλ θαη δξα ζρεκαηίδνληαο κία αφξαηε, ειαζηηθή κεκβξάλε. Η ζρεκαηηδφκελε κεκβξάλε έρεη πςειή ειαζηηθφηεηα πνπ εκπνδίδεη ηελ ελνριεηηθή αίζζεζε ηνπ «ιηπαξνχ δέξκαηνο». Δπίζεο απμάλεη ηε δηαζπνξά ησλ άιισλ ζπζηαηηθψλ, είλαη δηαπεξαηή ζηνλ αέξα, είλαη έλαο εμαηξεηηθφο κεηαθνξέαο θαη δηαζέηεη ηδαληθφ πξνθίι αζθάιεηαο. Σν HPCΗ δηαζέηεη ζπλδεηηθέο ηδηφηεηεο κε ηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο ιφγσ ηεο ζεηηθήο ηνπο θφξηηζεο. Οη ειεχζεξεο νκάδεο ηνπ HPCH αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θεξαηίλε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαθνξά θαη απειεπζέξσζε ηνπ PAD.

36 Hydroxypropyl Chitosan (HPCΗ) πλνπηηθά ην HPCΗ: Μεηαθέξεη ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά κέζσ ησλ ζηηβάδσλ ηνπ δέξκαηνο Δίλαη κε ηνμηθφ θαη κε εξεζηζηηθφ Δίλαη δηαπεξαηφ ζηνλ αέξα Πξνζηαηεχεη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο

37 ZELOGENT Μεραληζκφο δξάζεο Σα δχν ζπζηαηηθά δξνπλ ζπλεξγηθά ζρεκαηίδνληαο κία «παρηά» κεκβξάλε. Σν PAD δηαζέηεη ηζρπξέο ελπδαηηθέο ηδηφηεηεο ζην δέξκα ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ηνπ κε ηα πδαην- ιηπηδηθά ζπζηαηηθά ηεο επηδεξκίδαο. Σν PAD εγθισβίδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηελ επηδεξκίδα κέζσ ηνπ HPCH. Ο ζπλδπαζκφο ησλ θιηληθά απνδεδεηγκέλσλ αληηθιεγκνλσδψλ θαη ελπδαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ PAD θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ HPCH επηηξέπνπλ ζην Zelogent λα απνηειεί κία αμηφπηζηε αγσγή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνδφρξνπ λφζνπ.

38 Η ρξήζε ελπδαηηθνχ βνεζάεη ηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Del Rosso J, Baum E. J Clin Aesth Dermatol 2008;1(1):20-25

39 Κιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα

40 Η κειέηε απηή ήηαλ ηπραηνπνηεκέλε, πνιπθεληξηθή, δηπιή-ηπθιή, ειεγρφκελε κε placebo θαη αμηνιφγεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ Zelogent. Έιαβαλ κέξνο 42 αζζελείο κε ξνδφρξνε λφζν (ζηαδίνπ Ι & ΙΙ) (28 Zelogent θαη 14 placebo). Απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θξέκα δχν θνξέο εκεξεζίσο γηα 4 εβδνκάδεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο κεηαβνιήο ηνπ ερσθήμαηος θαη ηεο ενσδάηωζης κέζσ ησλ ζπζθεπψλ mexameter θαη corneometer αληίζηνηρα. Η αμηνιφγεζε έγηλε κε θιίκαθα 4 ζεκείσλ (0-4). J Cosmet Dermatol 2011;11:37-41

41

42

43 % of subjects CLINICAL EVALUATION : RATE OF PATIENTS EXPERIENCING ERYTHEMA ,6 3, ,4 35,7 35, severe 50 50,0 96,4 moderate ,9 64,3 mild absent ,0 21, P-3075 Placebo <0.05 between groups Chi-square test and Fisher exact test

44 % of subjects CLINICAL EVALUATION : RATE OF PATIENTS EXPERIENCING FLUSHING ,9 25,0 21, , ,7 57,1 50,0 severe moderate mild 30 absent ,4 17,9 28,6 35, P-3075 Placebo

45 CLINICAL EVALUATION : RATE OF PATIENTS EXPERIENCING STINGING P-3075 Placebo

46

47 Απνηειέζκαηα: Σν Zelogent ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο κεηψλνληαο ην εξχζεκα ζχκθσλα θαη κε ηελ θιηληθή εθηίκεζε θαη κε ηα εξγαζηεξηαθά κέζα. Δπηπιένλ βειηίσζε θαη ηα ππφινηπα ζπκπηψκαηα (εξπζξφηεηα, αίζζεκα λπγκψλ, θαχζν). πκπέξαζκα: Ο ζπλδπαζκφο ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θαη ελπδαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ PAD θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ηνπ HPCH επηηξέπνπλ ζην Zelogent λα απνηειεί κία αμηφπηζηε αγσγή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ξνδφρξνπ λφζνπ.

48 Sparavigna A, et al. Controlled study on the effect of P-3075 on the microcirculation flow in patients with rosacea. Poster at Summer Academy meeting ofaad- Boston 15-19/8/2012 Πεξηγξαθή Αμηνινγήζεθε ζε δύν ζηάδηα κε laser Doppler flowmetry ε επίδξαζε ηνπ Zelogent ζηε κηθξνθπθινθνξηθή ξνή ζε αζζελείο κε ξνδόρξνπ λόζν (ζηαδίνπ Ι & ΙΙ). Σην πξώην ζηάδην έιαβαλ κέξνο 8 γπλαίθεο εζεινληέο θαη ζην δεύηεξν 20. Σαλ πξνϊόληα ζύγθξηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γέιε αδειαϊθνύ νμένο 15% θαη καιαθηηθή θξέκα κε telmesteine. Σην πξώην ζηάδην νη 8 εζεινληέο ρξεζηκνπνίεζαλ Zelogent ζην έλα κάγνπιν θαη γέιε αδειαϊθνύ νμένο 15% ζην άιιν κάγνπιν. Σην δεύηεξν ζηάδην νη εζεινληέο ρωξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα εμήο δνζνινγηθά ζρήκαηα (κε ελδηάκεζε πεξίνδν θάζαξζεο κία εβδνκάδα) Ομάδα 1: 1 ε εβδνκάδα Zelogent ζην έλα κάγνπιν & telmesteine ζην άιιν 2 ε εβδνκάδα Zelogent ζην έλα κάγνπιν & gel αδειαϊθνύ νμένο 15% ζην άιιν Ομάδα 2: 1 ε εβδνκάδα Zelogent ζην έλα κάγνπιν & αδειαϊθό νμύ ζην άιιν 2 ε εβδνκάδα Zelogent ζην έλα κάγνπιν & telmesteine ζην άιιν Σε όιεο ηηο νκάδεο νη κεηξήζεηο ηεο κηθξνθπθινθνξηθήο ξνήο έγηλαλ αθξηβώο πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηωλ πξνϊόληωλ όπωο θαη 20 ιεπηά θαη 3 ώξεο κεηά.

49 Απνηειέζκαηα P-3075 decreased the microcirculation flow at all time points while the flow increased 20 minutes after Finacea (Ref. 1) application returning to the baseline values after 3 hours.

50 Microcirculation flow mean values Απνηειέζκαηα Microcirculation flow LS Mean by study product T0: Pre-application T20min: 20min after T3h: 3h after P Group A P Group B Reference 1 Reference 2 After P-3075 application, the microcirculation flow decreased in both groups at all time points. On the contrary, after application of Finacea (Ref.1) and Promiseb (Ref. 2) an increase of microcirculation flow was observed.

51 Απνηειέζκαηα Σν Zelogent είλαη ηθαλφ λα κεηψζεη ηε κηθξνθπθινθνξηθή ξνή θαη ζηα 20 θαη ζηηο 3 ψξεο έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν πξντφλ είλαη ζεκαληηθά αλψηεξν απφ ην αδειατθφ νμχ 15% θαη ηελ telmesteine, δχν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ξνδνρξφνπ λφζνπ, φπσο ην εξχζεκα.

52 Journal of Plastic Dermatology, 2012; 8:

53 Πεξηγξαθή Ο ζθνπφο ηεο απιήο-ηπθιήο απηήο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαπξαυληηθή δξάζε ηνπ Zelogent ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επαγψκελνπ ειηαθνχ εξπζήκαηνο. Έιαβαλ κέξνο 10 εζεινληέο κε θσηφηππν Ι έσο ΙΙΙ. ε απηνχο επηιέρζεθαλ 3 πεξηνρέο (2cm x 4 cm) ζηελ παιακηαία επηθάλεηα ηνπ αληηβξάρηνπ. Μεηά ηελ επαγσγή κέηξηνπ ειηαθνχ εξπζήκαηνο κε Multiport solar simulator ζηε κία πεξηνρή εθαξκφζηεθε Zelogent, ζηε δεχηεξε γέιε αδειατθνχ νμένο 15% θαη ε ηξίηε ήηαλ ε πεξηνρή ειέγρνπ. Ο εξεζηζκφο αμηνινγήζεθε κε ην Chromameter CR-200, 24 ψξεο κεηά ηελ επαγσγή ηνπ εξπζήκαηνο κε ζθνπφ λα ιεθζεί ε ηηκή αλαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα 4, 24 θαη 48 ψξεο έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ.

54 Απνηειέζκαηα PERCENTAGE (%) VARIATIONS: versus baseline To evaluate the decrease in the intensity of the erythema on the 3 test sites, the colorimetric measurement was repeated 4, 24 and 48 hours after the application of the investigational products.

55 Σνπηθή Αλεθηηθφηεηα P-3075 (Zelogent) Azelaic Acid 15% Control (NaCl) No clinical sign was described on the sites of application. No sensation of discomfort due to the product was noted. Slight dryness was noted in 3 volunteers. Slight stinging was recorded in 2 volunteers while slight burning was described in 3 volunteers. No clinical sign was described on the untreated sites. No sensation of discomfort was noted.

56 Απνηειέζκαηα Η κείσζε ηεο εξπζξφηεηαο ηνπ δέξκαηνο ήηαλ εκθαλήο θαη γηα ηα δχν πξντφληα 24 ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή θαη έγηλε πην πξνθαλήο 48 ψξεο κεηά. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά θαη γηα ηα δχν πξντφληα ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηνρή ειέγρνπ ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο. Η ηνπηθή αλνρή ήηαλ εμαηξεηηθή γηα ην Zelogent ελψ αληίζεηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Αδειαηθνχ 15% ζε νξηζκέλνπο αζζελείο, παξαηεξήζεθε ήπηα μεξφηεηα, θαχζνο θαη λπγκφο.

57 Α ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΩΛΟΓΗΑ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα