Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12391 Α.Π. : 828"

Transcript

1 BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πατησίων 81 & Χεύδεν Αθήνα ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2166/1993, ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Καβαλιεράτου 7 Κάτω Κηφισιά Ι. ΓΕΝΙΚΑ Εντολή και νοµιµοποίηση ελέγχου Η παρούσα εργασία µας ανατέθηκε µε την από 30 Αυγούστου 2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την από επιστολή της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προς την «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» Αντικείµενο της εργασίας Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», τα οποία απορροφώνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, και του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/

3 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια της εταιρείας -Ίδρυση της εταιρείας Η εταιρεία συστάθηκε νόµιµα το έτος 1960 µε την επωνυµία «ΕΡΓΟ ΟΜΗ Α.Ε.» µε την υπ αριθµ. 4637/1960 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Επαµεινώνδα Μαούνη, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 4751/1960 πράξη του ιδίου συµβολαιογράφου. Το καταστατικό της εταιρείας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 509/ Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3184/ , τροποποιήθηκε το καταστατικό και η επωνυµία της εταιρείας ορίσθηκε ως «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». -Έδρα της εταιρείας Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ήµος Κηφισιάς Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστηµάτων ή γραφείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή ακόµα και στο Εξωτερικό. - ιάρκεια της εταιρείας Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται µέχρι την τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε ( ). Σκοπός της εταιρείας Σκοπός της διασπώµενης εταιρείας είναι : α) Η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και µάλιστα οδοποιίας, λιµενικών, υδραυλικών, οικοδοµικών σιδηροδροµικών, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε είδος δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών έργων, καθώς και η εκπόνηση µελετών και επίβλεψη τέτοιων έργων. β) Η ανέγερση πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα ή και σε ξένα οικόπεδα µε το σύστηµα της αντιπαροχής και η πώληση και η, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκµετάλλευση των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. γ) Η βιοµηχανική παραγωγή υλικών τεχνικών έργων και η ίδρυση εργοστασίων παραγωγής τους και η εµπορία τους καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών εµπορικών ή βιοµηχανικών υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού, και 3

4 δ) Η ενέργεια και εκµετάλλευση κάθε σχετικής επιδίωξης προς τις παραπάνω επιχειρήσεις και εργασίες. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, µπορεί η Εταιρεία να συµµετέχει σε άλλες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή Επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ή που θα συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά σε δραχµές ένα εκατοµµύριο ( ) µε τη Νο /2721/ απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύθηκε στο Νο 509/ φύλλο του τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και ήταν ολόκληρο καταβληµένο και διαιρείτο σε µετοχές των δραχµών η κάθε µία. Μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις και µειώσεις το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των πενήντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ ( ευρώ) και διαιρείται σε σαράντα δύο εκατοµµύρια ενενήντα µία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (1,25 ευρώ) η κάθε µία. ιοίκηση Εκπροσώπηση Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της διασπώµενης εταιρείας την , σύµφωνα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής : 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Αγγελή, Πρόεδρος.Σ. 2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος.Σ. 3. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Αγγελή, Εκτελεστικό µέλος.σ. 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Λεωνίδα, Εκτελεστικό µέλος.σ. 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εµµανουήλ, Εκτελεστικό µέλος.σ. 6. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑ ΕΛΛΗΣ του Γεωργίου, Εκτελεστικό µέλος.σ. 7. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΥΡΑΣ του Αντωνίου, Εκτελεστικό µέλος.σ. 8. ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΥΡΟΣ του ηµητρίου, µη Εκτελεστικό µέλος.σ. 4

5 9. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΥΚΑΣ του Αποστόλου, µη Εκτελεστικό µέλος.σ. Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της , ο Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, Πρόεδρος του.σ. και ο Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του.σ., ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος. ιενεργηθείς έλεγχος Η εργασία µας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βασίστηκε στα δεδοµένα του συνηµµένου στην παρούσα έκθεση Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της , στον οποίο εµφανίζεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία απορροφώνται από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συντάχθηκε από την εταιρεία για το σκοπό της απορρόφησης. Για τη σύνταξη του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, λήφθηκαν υπόψη από την εταιρεία τα δεδοµένα των βιβλίων της Ο έλεγχός µας περιορίστηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και την αριθµ / πολ εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών, στη διασταύρωση των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα, από την εταιρεία για το σκοπό του µετασχηµατισµού, απογραφή. Ο έλεγχός µας δεν επεκτάθηκε στη διαπίστωση της ύπαρξης τυχόν υπεραξιών, υποτιµήσεων, επισφαλειών, απαξιώσεων, προβλέψεων ή αφανών αποθεµατικών των περιουσιακών στοιχείων. Τηρούµενα βιβλία Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. 5

6 ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ Από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , που συντάχθηκε για τις ανάγκες του µετασχηµατισµού, ο οποίος επισυνάπτεται στην έκθεση και είναι καταχωρηµένος στη σελίδα 1379 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», προκύπτουν τα κατωτέρω: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως ,37 Μείον: Αποσβέσεις , ,92 Γ. Πάγιο Ενεργητικό ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ,06 Μείον: Αποσβέσεις , ,93 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις ,68. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ι. Αποθέµατα ,81 ΙΙ. Απαιτήσεις ,62 ΙΙΙ. Χρεόγραφα ,84 ΙV. ιαθέσιµα ,10 Ε. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια κεφάλαια Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,92 ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσ.-επιχορ. επενδύσεων ,12 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια ,36 V. Αποτελέσµατα εις νέο ( ,00) B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ,28 Γ. Υποχρεώσεις Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,77 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,49. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,91 6

7 ΙIΙ. ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Με βάση τον συνηµµένο Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που απορροφώνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος είναι καταχωρηµένος στη σελίδα 1379 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και την απογραφή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, η οποία είναι καταχωρηµένη στις σελίδες και του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, οι λογιστικές αξίες των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων κατά την έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,92 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 1305 και 1306 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά : Έξοδα πολυετούς αποσβεσης πλήρως αποσβεσµένα ,81 Έξοδα αναδιοργανώσεως (Λογισµικά προγράµµατα) ,54 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως , ,37 Μείον : Αποσβέσεις έως ,45 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,92 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα Οικόπεδα ,79 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Ανάλυση του ανωτέρω ποσού παρατίθεται κατωτέρω : 7

8 Α/Α Περιγραφή Παγίου Αξία Κτήσης 1 ΟΙΚΟΠΕ Ο (ΑΤ.Ο ΟΥ) ,56 2 ΟΙΚΟΠΕ Ο (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ,60 3 ΓΗΠΕ Ο ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΠΟ ,97 4 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,60 5 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,33 6 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,44 7 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,71 8 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,30 9 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,49 10 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,90 11 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,93 12 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,49 13 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,36 14 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,04 15 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,16 16 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,79 2. Ορυχεία µεταλλεία λατοµεία αγροί φυτείες - δάση ,97 Α/Α Περιγραφή Παγίου Αξία Κτήσης 1 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΚΟΥΒΛΙ ΑΝ.ΛΙΟΣΙΩΝ ,17 2 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΗΒΩΝ ,66 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΜ ΜΠΟΚΟΒΙΛΙ ΑΝ.ΛΙΟΣΙ ,34 4 ΑΓΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡ ,54 5 ΑΓΡΟΣ ΒΑΡΚΑ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ 1.831,25 6 ΑΓΡΟΣ ΒΑΡΚΑ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ 3.304,48 7 ΑΓΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ.ΘΡΟΝΙΟΥ ,64 8 ΑΓΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ.ΘΡΟΝΙΟΥ ,41 9 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΧΙΟΝΕΖΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6.603,10 10 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,33 11 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΚΤ ,80 12 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,59 13 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,66 14 ΑΓΡΟΤ.ΘΕΣΗ ΠΡ.ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΟΥΤΣΙ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝ ,00 15 ΑΓΡΟΣ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΤΣΗ ΒΕΛΟ ΚΟΡ ,00 16 ΑΓΡΟΣ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 17 ΑΓΡΟΣ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 18 ΑΓΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ».ΒΕΛΟΥ (7.930τµ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,97 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 8

9 3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα ,75 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Κτίριο Καβαλιεράτου 7 Κηφισιά ,25 ιαµόρφωση οικοπέδου Αράχωβας 19% , ,23 Μείον : Αποσβέσεις έως ,48 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,75 4. Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός ,84 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Μηχανήµατα ,42 Τεχνικές εγκαταστάσεις ,25 Φορητά µηχανήµατα χειρός ,61 Εργαλεία ,42 Καλούπια Ιδιοκατασκευές ,47 Μηχανολογικά όργανα ,89 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός , ,47 Μείον : Αποσβέσεις έως ,63 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,84 5. Μεταφορικά µέσα ,90 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη σελίδα 1304 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : 9

10 Αυτοκίνητα Λεωφορεία ,42 Λοιπά Επιβατικά αυτοκίνητα ,99 Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυµούλκες Ειδικής Χρήσεως ,84 Πλωτά µέσα ,73 Λοιπά µέσα µεταφοράς , ,64 Μείον : Αποσβέσεις έως ,74 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,90 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ,29 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και αφορά : Έπιπλα ,90 Σκεύη ,50 Μηχανές Γραφείων ,92 Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα ,08 Μέσα αποθηκεύσεως & µεταφοράς ,22 Επιστηµονικά όργανα ,29 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών ,28 Λοιπός εξοπλισµός , ,57 Μείον : Αποσβέσεις έως ,28 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,29 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,39 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά απογραφών και ισολογισµών. στη σελίδα 1306 του θεωρηµένου βιβλίου Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση SLATINA ,95 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ,44 Σύνολο ως άνω ,39 10

11 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,59 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στη σελίδα 1307 και 1310 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισµών. Περιλαµβάνεται η συµµετοχή στις κατωτέρω εταιρείες : α/α Εταιρεία Τεµάχια µετοχών ποσοστό αξία 1 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ,93% ,92 2 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ,93% 2.904,00 3 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ ,514% ,50 4 ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ ,08% ,91 5 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ,089% ,25 6 Π.& Π.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ,375% ,00 7 ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΜΟΥ Κ-Τ-Κ ,30% ,00 8 PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ % ,89 9 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ,23% ,30 10 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,90% ,00 11 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ % ,00 12 Κ.Ι.Σ. ΑΕ-ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ % ,00 13 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,65% ,55 14 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΑΙΓ/ΚΗ) % ,61 15 ΤΕΡΝΑ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ - 50% 5.000,00 16 ΠΤΕΧ-ΛΑΜ Α ΤΕΧΝ.& ΣΙΑ ΛΕΙΤ.& ΣΥΝΤ.Ο ΙΚΩ - 70% ,00 17 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ % ,86 18 PANTECHNIKH ROMANIA SRL - 100% ,80 19 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΠΑ ΟΕ - 50% ,00 20 ECOGENESIS PERIVALODIKH ΑΕ % ,00 21 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ - 49% ,00 22 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ - 40% ,00 Μείον: οφειλόµενες δόσεις (Λάµδα Τεχνική ΑΕ-Παντεχνική ΑΕ & ΕΕ) (1.500,00) Σύνολο ως άνω ,59 11

12 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,16 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : α/α Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες τεχν. έργων Αξία 1 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ 500,00 2 Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΕΡΦ.ΘΕΣ/ΚΗ Κ1-Κ ,70 3 Κ/Ξ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΥ ,60 4 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 4.167,28 5 Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ(ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ) 426,12 6 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ ,57 7 Κ/Ξ ΕΛΛ.ΤΕΧΝ-ΘΕΜ-ΠΑΝΤ-ΕΥΚΛ( ΡΙΣΚΟΥ) 7.336,76 8 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΑ ΑΤ.Ο ΟΥ 2.934,70 9 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΕΜΠΕ ΟΣ ΑΕ(ΠΟΛΥΜ.Β') 5.000,00 10 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ,00 11 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1.337,58 12 Κ/Ξ ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ) ,82 13 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,00 14 Κ/Ξ ΠΑΝ/ΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΧ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ,00 15 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,00 16 ΚΑΤΑΣΚ.Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ ,00 17 Κ/Ξ ALPINE GmbH-ΤΕΡΝΑ-ΠΤΕΧ-POWELL INC ,00 18 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ,00 19 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ,00 20 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ 2.500,00 21 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΜΝ ΑΤΕΕ ,00 22 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ 2.000,00 23 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΕΡΟ Ρ. ΙΚΑΡΙΑΣ 1.393,99 24 Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 842,26 25 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ,16 26 Κ/Ξ ΠΑΝΤ-ΕΥΡ.ΤΕΧΝ-ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ 1.467,35 27 Κ/Ξ ΑΚΤ-ΠΑΝΤ-ΑΤΤΙΚΑΤ-ΕΤΕΘ(ΑΤ.ΑΓ.ΚΑΥΣΙΜ) 7.336,76 28 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠ -ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ,00 29 Κ/Ξ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡ. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 293,47 30 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ,03 12

13 31 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ- ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ ,03 32 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ ,51 33 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,92 34 Κ/Ξ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΧΑΤΖΗΗΛΙΟΥ ,03 35 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ ,02 36 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ (ΝΑΟΥΣΣΑ ΠΑΡΟΥ) ,62 37 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ-ΥΡΙΑ ,81 38 Κ/Ξ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ 7.336,76 39 Κ/Ξ Ν2-Π ,41 40 Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝ.- ΟΚΑΤ ΑΕ (ΕΡΓ.ΣΙΦΝΟΥ) ,07 41 Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΟΚΑΤ ΑΕ 234,78 42 Κ/Ξ ΚΙΣ- ΟΚΑΤ-ΑΘΗΝΑ-ΤΕΡΝΑ 422,60 43 Κ/Ξ ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 1.760,82 44 Κ/Ξ ΠΑΝΤΧΝ-ΕΡΕΤΒΟ-(ΕΘΝ.ΒΙΒΛΙΟΘ.) ,00 45 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΕ & Τ.Ε ,00 46 ΚΑΤΑΣΚ.Κ/Ξ ΠΤΕΧ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 3.500,00 47 Κ/Ξ ΓΚΑΡΑΖ ΑΘΗΝΑΣ ,22 48 Κ/Ξ ΛΥΜΜΑΤΑ ΚΩ 586,94 49 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ 842/86 33,12 50 Κ/Ξ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2.934,70 51 Κ/Κ ΓΕΑ ΕΚ ,05 52 Κ/Ξ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.467,35 53 Κ/Ξ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.760,82 54 Κ/Ξ ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 2.641,23 55 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΑΤΕ-Κ.Ι.Σ. ΑΕ ,99 56 Κ/Ξ ΣΑΜΟΥ 2.934,70 57 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ.771Ν ,14 58 Κ/Ξ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 733,68 59 Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ-ΚΙΣ ΑΕ- ΡΑΣΗ(ΑΕΡΙΝΟ) 1.027,15 60 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΙΣ ΑΕ(ΙΙΒΕΑΑ) ,20 61 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.934,70 62 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ- ΟΜΗΚΑ ΑΕ 1.144,53 63 Κ/Ξ Κ"ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΙΣ ΑΕ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ 733,68 64 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ARGO G.ΑΒΕΤΕ 2.201,03 65 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ-ΑΘΗΝΑ- ΟΚΑΤ(ΠΛΑΤ/ΝΑΣ) 1.878,21 66 Κ/Ξ ΣΗΡ.ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΥ(ΑΝΑ ΟΧΟΣ) 2.024,94 67 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟ ΙΙΙ 483,49 68 Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ ΩΝ 3.022,74 13

14 69 Κ/Ξ ΠΡΟΟ ΟΣ 1.511,37 70 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σ.Γ.ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 7.336,76 71 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΕΤΒΟ(ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΝΙ ΙΟΥ) ,62 72 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,52 73 Κ/Ξ ΕΜΠΕ ΟΣ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ(Κ5,Κ7,Κ8,Κ ,52 74 Κ/Ξ Ι.ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΒΕΝΤΕ 410,86 75 Κ/Ξ Γ.ΖΑΧΟΣ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΒΕΝΤΕ (ΑΛΙΒΕΡΙ) 2.054,29 76 Κ/Ξ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.027,15 77 Κ/Ξ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 2.934,70 78 Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 2.054,29 79 Κ/Ξ Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΤΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 1.467,35 80 Κ/Ξ ΑΙΓ/ΚΗ-ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,59 Σύνολο ως άνω ,16 3. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1309 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά δανεισµό σε θυγατρική εταιρεία. 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,93 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά δοσµένες εγγυήσεις σε ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, ενοικίων κ.τ.λ.. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 3. Παραγωγή σε εξέλιξη ,42 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1311 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : 14

15 Εργα σε εξέλιξη: -Εσωτερικού ,36 -Υποκαταστήµατος εξωτερικού ,06 Σύνολο ως άνω ,42 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιµα Ανταλλακτικά ,39 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά τα κατά την αποθέµατα ως κάτωθι : -Κεντρικού ,23 -Υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,16 Σύνολο ως άνω ,39 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά προκαταβολές που είχαν δοθεί µέχρι σε προµηθευτές για την αγορά αποθεµάτων ως κάτωθι: Προκαταβολές δοθείσες από: -Προµηθευτές εσωτερικού ,01 -Προµηθευτές υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,99 Σύνολο ως άνω ,00 15

16 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,85 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά: Πελάτες εσωτερικού ,78 Πελάτες υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,21 Πελάτες εξωτερικού ,86 Σύνολο ως άνω ,85 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) ,27 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1371 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά επιταγές πελατών εσωτερικού. 6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεων ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά: -Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συµµετοχής εσωτερικού ,21 Μείον: πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασµού υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,07 Σύνολο ως άνω , Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες ,18 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1371 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά: 16

17 Επίδικες απαιτήσεις από φορολογικό έλεγχο της ΚΙΣ - για τις χρήσεις ,00 - Επίδικες Απαιτήσεις κατά τρίτων ,18 - Λοιπές επίδικες απαιτήσεις από έργα Αλβανίας ,00 Σύνολο ως άνω , Χρεώστες διάφοροι ,40 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες και 1371 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: Απαιτήσεις κατά υποκαταστηµάτων εξωτερικού που - αφορά δοθείσες προκαταβολές σε τρίτους ,05 - Προκαταβολές προσ/κού υποκαταστηµάτων εξωτ/κού ,48 - Χρεώστες διάφοροι υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,90 - Χρεώστες διάφοροι εσωτερικού ,80 - Προκ/νοι φόροι από τόκους κλπ ,97 - οσοληπτικοί λογ/σµοί µε συνδεµένες εταιρείες ,13 - Εναντι αµοιβών συνεργατών ,00 - Χ.Υ. διαφόρων πιστωτών εσωτερικού 8.568,19 - Φόρος εισοδήµατος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ χρήσης ,79 - Φόρος εισοδήµατος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ 1/1-31/8/ ,07 - Χαρτόσηµο & ΟΓΑ εσόδων από οικοδοµές 0,02 Σύνολο ως άνω , Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων ,78 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1324 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά: 17

18 - Λογ/σµοί προς απόδοση προσωπικού κλπ ,39 - Λογ/σµοί προς απόδοση διαχειριστών έργων εσωτ/κού ,29 - Λογ/σµοί προς απόδοση διαχειριστών έργων εξωτ/κού ,10 Σύνολο ως άνω ,78 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 3. Λοιπά χρεόγραφα ,84 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1325 του θεωρηµένου βιβλίου απογράφων και ισολογισµών και αφορά : - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ 1.173,88 - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ,00 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KOSMOS SOGEN ,85 - ΑΜΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 8.804,11 Σύνολο ως άνω ,84 ΙV. ιαθέσιµα 1. Ταµείο ,90 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτική στη σελίδα 1326 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά:. Ταµείο κεντρικού 8.531,17 Ταµείο υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,73 Σύνολο ως άνω ,90 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,20 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά: 18

19 - REPOS στην NOVA BANK ,00 - Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας εσωτερικού ,60 - Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν ,43 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας υποκαταστηµάτων - εξωτερικού (Ρουµανία και Καµερούν) ,17 Σύνολο ως άνω ,20 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων ,95 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1328 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Έξοδα εποµένων χρήσεων κεντρικού - (κυρίως ασφάλιστρα, έξοδα δηµοπρασιών) ,10 - Έξοδα εποµένων χρήσεων υποκαταστηµάτων εξ/κού ,85 Σύνολο ως άνω ,95 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,06 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1328 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ατιµολόγητες εργασίες έργων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1362 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: 19

20 Λογαριασµοί Τάξεως κεντρικού - Εγγυητικές επιστολές δεκάτων ,16 - Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης ,37 - Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής ,44 - Εγγυητικές επιστολές λήψεως προκαταβολών ( ,25) - Εγγυητικές επιστολές υπερ συγγενών επιχειρήσεων ,07 - Εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών µέτρων ,00 - Εγγυητικές επιστολές διαφόρων καλύψεων ,35 Σύνολο ως άνω ,14 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια Κεφάλαια Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αντιπροσωπεύει µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 εκάστη. ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,92 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά διαφορά που έχει προκύψει από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που έγιναν σε προηγούµενες χρήσεις. ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ιαφορές από αναπ/γη αξίας περιουσιακών στοιχείων ,12 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά διαφορές αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων. 20

21 ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Τακτικό Αποθεµατικό ,39 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κάτωθι : Τακτικό αποθεµατικό ,42 Τακτικό αποθεµατικό ,41 Ζηµίες από υποτίµηση χρεογράφων ,44 Σύνολο ως άνω ,39 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του Θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Ειδικά Αποθεµατικά ,71 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του Θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Ειδικά αποθεµατικά φορολογηµένα ,93 Ειδικά αποθεµατικά Ν / ,78 Σύνολο ως άνω ,71 4.Έκτακτα Αποθεµατικά ,49 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Έκτακτα αποθεµατικά φορολογηµένα ,70 Αποθεµατικά φορ/ντα Ν.2579/ ,92 Αποθεµατικά φορ/ντα Ν.2954/ ,87 Σύνολο ως άνω ,49 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ,77 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 21

22 Αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων Ν.1892/ ,11 Αφορολόγητο αποθεµατικό από κέρδη τεχν. επιχ. χρήσεως ,31 Αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων Ν.1828/ ,43 Αφορολόγητα αποθεµατικά κερδών από πωλ. µετ.εις. ΧΑ ,33 Υπεραξία λόγω συγχώνευσης ,42 Υπεραξία από απορρόφηση ROTONDA ΑΕ ,86 Αποθεµατικα από απαλ. της φορολογίας έσοδα ,61 Αποθεµατικά από τόκους τραπεζών ,87 Αποθεµατικά από έσοδα χρεογράφων ,86 Αποθεµατικά από REPOS ,49 Αποθεµατικά από εσοδα φορολ. κατ. ειδ. τροπ ,40 Αποθεµατικά από κέρδη πώλησης µετοχών µη εισηγµένων ,89 ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφ. σε ΚΙΣ ,19 Σύνολο ως άνω ,77 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,14 Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Αποτελέσµατα περιόδου ,86 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά το σύνολο των αποτελεσµάτων για τη χρονική περίοδο Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,28 22

23 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1374 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί µέχρι και την Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,77 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Υποχρεώσεις από εκποίηση κλασµατικών δικαιωµάτων µετοχών 7.403,97 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,80 Σύνολο ως άνω ,77 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προµηθευτές ,79 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς προµηθευτές πού προέκυψαν από την δραστηριότητα της εταιρείας, ως κάτωθι : Προµηθευτές εσωτερικού ,98 Προµηθευτές εξωτερικού ,70 Προµηθευτές Υποκαταστηµάτων Εξωτερικού ,11 Σύνολο ως άνω ,79 2 α Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες ,82 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1360 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά επιταγές πληρωτέες. 23

24 3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σµων υποχρεώσεων ,83 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κάτωθι : ΕΤΕ δάνειο ,58 ΕΤΕ δάνειο ,25 EUROBANK δάνειο ,00 EUROBANK δάνειο ,00 EUROBANK δάνειο ,00 ALPHA ενοποίηση δανείων ,00 ALPHA δάνειο (λογ ) ,00 ΓΕΝ.ΤΡΑΠ.ΕΝ. ΑΝ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ενοποίηση δανείων ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ χορ.δαν ,00 NOVABANK δάνειο ,00 ASPIS ΒΑΝΚ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ δάνειο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (λογ ) ,86 MARFIN δάνειο ,00 MARFIN τράπεζα δάνειο ,00 άνεια υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,14 Σύνολο ως άνω ,83 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1375 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Προκαταβολές πελατών ,28 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1355 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά : Προκαταβολές υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,97 Προκαταβολές πελατών ,31 Σύνολο ως άνω ,28 24

25 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1376 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) ,69 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) ΦΠΑ 8.388,00 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) Χαρτόσηµο ,24 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) Προστ. Χαρτ ,84 Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου ,34 Φ.Μ.Υ ,48 Φ.Μ.Υ. Ναυτικών 4.388,72 Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγγελµάτων ,28 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Αµοιβών Τρίτων 101,78 Φόρος Αµοιβών Υπεργολάβων ,91 Φόροι από Επιδικ. Υποχρ. Ελλ. ηµοσ ,64 Αγγελιόσηµο (Γνωµ.278/2315/1996) 264,00 Πρόστιµο ΚΕΠΕΚ (Ελευθεροχωρι) 4.800,00 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Εισόδηµα) ,64 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Κ.Ν.Τ.Χ) ,44 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Φ.Π.Α) 1.019,00 Πρόστιµο Επιθ. Κοζάνης (ΑΠ.4671) ,00 Σύνολο ως άνω ,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ,03 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 1377 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς κύρια, επικουρικά και λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ως κάτωθι: Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ ,66 Υποχρεώσεις προς επικουρικά ασφαλιστικά ταµεία 7.581,34 Υποχρεώσεις προς λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ,03 Σύνολο ως άνω ,03 25

26 9.Υποχρεώσεις προς λοιπές συµ. ενδ. επιχειρήσεις ,80 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1358 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες συµµετοχής της εταιρείας για την εκτέλεση διαφόρων έργων. 10. Μερίσµατα Πληρωτέα ,82 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2000) ,40 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2002) ,49 Μερίσµατα πληρωτέα ΚΙΣ ,00 Μερίσµατα πληρωτέα ΚΙΣ 3.755,25 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2003) 7.169,19 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2001) ,65 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2004) 6.011,28 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2005) 5.509,56 Σύνολο ως άνω ,82 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1360 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών. 11. Πιστωτές διάφοροι ,12 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1378 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ,11 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες υποκ/των εξωτερικού ,68 Λοιποί Πιστωτές ,73 Πιστωτές ιάφοροι υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,29 Λοιπές υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων ,31 Σύνολο ως άνω ,12 26

27 . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα εποµένων χρήσεων ,97 Το ανωτέρω ποσό αφορά προµερίσµατα Αττικών ιοδίων και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1361 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεως&εµπράγµατων ασφαλειών ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1363 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: Παραχωρητές Ε/Ε εκατων ,16 Παραχωρητές Ε/Ε καλής εκτέλεσης ,37 Παραχωρητές Ε/Ε συµµετοχής ,44 Παραχωρητές Ε/Ε προκαταβολών ( ,25) Παραχωρητές Ε/Ε υπερ συγγενών επιχειρήσεων ,07 Παραχωρητές διαφόρων Ε/Ε ,00 Παραχωρητές Ε/Ε διαφόρων καλύψεων ,35 Σύνολο ως άνω ,14 27

28 ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1) Ύστερα από όσα αναλυτικά εκθέσαµε παραπάνω, προκύπτει ότι η ανώνυµη εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του N.2166/1993 για την απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 2) Τόσο η απορροφούµενη εταιρεία, όσο και η απορροφώσα εταιρεία, τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3) Τόσο η απορροφούµενη εταιρεία, όσο και η απορροφώσα εταιρεία, έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν Ισολογισµό δωδεκάµηνης διάρκειας. 4) Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της των περιουσιακών στοιχείων της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που απορροφώνται, έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1379 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων στις , όπως αναλυτικά παρατέθηκε στην έκθεση αυτή, περιλαµβάνεται στον συνηµµένο Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στον οποίο εµφανίζονται τα επιµέρους κονδύλια Ενεργητικού και Παθητικού που απορροφώνται, από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 6) Από την ηµέρα συντάξεως του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της εκθέσεως αυτής, δεν συνέβησαν οικονοµικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετική µε την έκθεση αυτή. Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Συνηµµένα: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 28

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ ( )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α ΡΙΑΝΗ Ν. ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.26064/06/Β/92/15 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2006 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 13555/06/Β/86/08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Β+Γ+ +Ε) 6.668.046,68 7.040.937,79 (Α+Γ+ ) 6.668.046,68 7.040.937,79

(Β+Γ+ +Ε) 6.668.046,68 7.040.937,79 (Α+Γ+ ) 6.668.046,68 7.040.937,79 ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57724/01/Β/04/510 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσεως 2013 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα