Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12391 Α.Π. : 828"

Transcript

1 BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πατησίων 81 & Χεύδεν Αθήνα ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2166/1993, ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Καβαλιεράτου 7 Κάτω Κηφισιά Ι. ΓΕΝΙΚΑ Εντολή και νοµιµοποίηση ελέγχου Η παρούσα εργασία µας ανατέθηκε µε την από 30 Αυγούστου 2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την από επιστολή της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προς την «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» Αντικείµενο της εργασίας Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», τα οποία απορροφώνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, και του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/

3 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια της εταιρείας -Ίδρυση της εταιρείας Η εταιρεία συστάθηκε νόµιµα το έτος 1960 µε την επωνυµία «ΕΡΓΟ ΟΜΗ Α.Ε.» µε την υπ αριθµ. 4637/1960 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Επαµεινώνδα Μαούνη, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 4751/1960 πράξη του ιδίου συµβολαιογράφου. Το καταστατικό της εταιρείας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 509/ Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3184/ , τροποποιήθηκε το καταστατικό και η επωνυµία της εταιρείας ορίσθηκε ως «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». -Έδρα της εταιρείας Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ήµος Κηφισιάς Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστηµάτων ή γραφείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή ακόµα και στο Εξωτερικό. - ιάρκεια της εταιρείας Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται µέχρι την τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε ( ). Σκοπός της εταιρείας Σκοπός της διασπώµενης εταιρείας είναι : α) Η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και µάλιστα οδοποιίας, λιµενικών, υδραυλικών, οικοδοµικών σιδηροδροµικών, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε είδος δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών έργων, καθώς και η εκπόνηση µελετών και επίβλεψη τέτοιων έργων. β) Η ανέγερση πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα ή και σε ξένα οικόπεδα µε το σύστηµα της αντιπαροχής και η πώληση και η, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκµετάλλευση των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. γ) Η βιοµηχανική παραγωγή υλικών τεχνικών έργων και η ίδρυση εργοστασίων παραγωγής τους και η εµπορία τους καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών εµπορικών ή βιοµηχανικών υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού, και 3

4 δ) Η ενέργεια και εκµετάλλευση κάθε σχετικής επιδίωξης προς τις παραπάνω επιχειρήσεις και εργασίες. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, µπορεί η Εταιρεία να συµµετέχει σε άλλες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή Επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ή που θα συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά σε δραχµές ένα εκατοµµύριο ( ) µε τη Νο /2721/ απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύθηκε στο Νο 509/ φύλλο του τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και ήταν ολόκληρο καταβληµένο και διαιρείτο σε µετοχές των δραχµών η κάθε µία. Μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις και µειώσεις το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των πενήντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ ( ευρώ) και διαιρείται σε σαράντα δύο εκατοµµύρια ενενήντα µία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (1,25 ευρώ) η κάθε µία. ιοίκηση Εκπροσώπηση Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της διασπώµενης εταιρείας την , σύµφωνα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής : 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Αγγελή, Πρόεδρος.Σ. 2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος.Σ. 3. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Αγγελή, Εκτελεστικό µέλος.σ. 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Λεωνίδα, Εκτελεστικό µέλος.σ. 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εµµανουήλ, Εκτελεστικό µέλος.σ. 6. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑ ΕΛΛΗΣ του Γεωργίου, Εκτελεστικό µέλος.σ. 7. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΥΡΑΣ του Αντωνίου, Εκτελεστικό µέλος.σ. 8. ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΥΡΟΣ του ηµητρίου, µη Εκτελεστικό µέλος.σ. 4

5 9. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΥΚΑΣ του Αποστόλου, µη Εκτελεστικό µέλος.σ. Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της , ο Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, Πρόεδρος του.σ. και ο Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του.σ., ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος. ιενεργηθείς έλεγχος Η εργασία µας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βασίστηκε στα δεδοµένα του συνηµµένου στην παρούσα έκθεση Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της , στον οποίο εµφανίζεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία απορροφώνται από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συντάχθηκε από την εταιρεία για το σκοπό της απορρόφησης. Για τη σύνταξη του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, λήφθηκαν υπόψη από την εταιρεία τα δεδοµένα των βιβλίων της Ο έλεγχός µας περιορίστηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και την αριθµ / πολ εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών, στη διασταύρωση των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα, από την εταιρεία για το σκοπό του µετασχηµατισµού, απογραφή. Ο έλεγχός µας δεν επεκτάθηκε στη διαπίστωση της ύπαρξης τυχόν υπεραξιών, υποτιµήσεων, επισφαλειών, απαξιώσεων, προβλέψεων ή αφανών αποθεµατικών των περιουσιακών στοιχείων. Τηρούµενα βιβλία Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. 5

6 ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ Από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , που συντάχθηκε για τις ανάγκες του µετασχηµατισµού, ο οποίος επισυνάπτεται στην έκθεση και είναι καταχωρηµένος στη σελίδα 1379 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», προκύπτουν τα κατωτέρω: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως ,37 Μείον: Αποσβέσεις , ,92 Γ. Πάγιο Ενεργητικό ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ,06 Μείον: Αποσβέσεις , ,93 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις ,68. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ι. Αποθέµατα ,81 ΙΙ. Απαιτήσεις ,62 ΙΙΙ. Χρεόγραφα ,84 ΙV. ιαθέσιµα ,10 Ε. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια κεφάλαια Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,92 ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσ.-επιχορ. επενδύσεων ,12 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια ,36 V. Αποτελέσµατα εις νέο ( ,00) B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ,28 Γ. Υποχρεώσεις Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,77 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,49. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,91 6

7 ΙIΙ. ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Με βάση τον συνηµµένο Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που απορροφώνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος είναι καταχωρηµένος στη σελίδα 1379 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και την απογραφή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, η οποία είναι καταχωρηµένη στις σελίδες και του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, οι λογιστικές αξίες των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων κατά την έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,92 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 1305 και 1306 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά : Έξοδα πολυετούς αποσβεσης πλήρως αποσβεσµένα ,81 Έξοδα αναδιοργανώσεως (Λογισµικά προγράµµατα) ,54 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως , ,37 Μείον : Αποσβέσεις έως ,45 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,92 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα Οικόπεδα ,79 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Ανάλυση του ανωτέρω ποσού παρατίθεται κατωτέρω : 7

8 Α/Α Περιγραφή Παγίου Αξία Κτήσης 1 ΟΙΚΟΠΕ Ο (ΑΤ.Ο ΟΥ) ,56 2 ΟΙΚΟΠΕ Ο (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ,60 3 ΓΗΠΕ Ο ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΠΟ ,97 4 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,60 5 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,33 6 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,44 7 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,71 8 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,30 9 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,49 10 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,90 11 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,93 12 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,49 13 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,36 14 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,04 15 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,16 16 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,79 2. Ορυχεία µεταλλεία λατοµεία αγροί φυτείες - δάση ,97 Α/Α Περιγραφή Παγίου Αξία Κτήσης 1 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΚΟΥΒΛΙ ΑΝ.ΛΙΟΣΙΩΝ ,17 2 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΗΒΩΝ ,66 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΜ ΜΠΟΚΟΒΙΛΙ ΑΝ.ΛΙΟΣΙ ,34 4 ΑΓΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡ ,54 5 ΑΓΡΟΣ ΒΑΡΚΑ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ 1.831,25 6 ΑΓΡΟΣ ΒΑΡΚΑ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ 3.304,48 7 ΑΓΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ.ΘΡΟΝΙΟΥ ,64 8 ΑΓΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ.ΘΡΟΝΙΟΥ ,41 9 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΧΙΟΝΕΖΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6.603,10 10 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,33 11 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΚΤ ,80 12 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,59 13 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,66 14 ΑΓΡΟΤ.ΘΕΣΗ ΠΡ.ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΟΥΤΣΙ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝ ,00 15 ΑΓΡΟΣ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΤΣΗ ΒΕΛΟ ΚΟΡ ,00 16 ΑΓΡΟΣ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 17 ΑΓΡΟΣ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 18 ΑΓΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ».ΒΕΛΟΥ (7.930τµ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,97 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 8

9 3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα ,75 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Κτίριο Καβαλιεράτου 7 Κηφισιά ,25 ιαµόρφωση οικοπέδου Αράχωβας 19% , ,23 Μείον : Αποσβέσεις έως ,48 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,75 4. Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός ,84 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Μηχανήµατα ,42 Τεχνικές εγκαταστάσεις ,25 Φορητά µηχανήµατα χειρός ,61 Εργαλεία ,42 Καλούπια Ιδιοκατασκευές ,47 Μηχανολογικά όργανα ,89 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός , ,47 Μείον : Αποσβέσεις έως ,63 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,84 5. Μεταφορικά µέσα ,90 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη σελίδα 1304 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : 9

10 Αυτοκίνητα Λεωφορεία ,42 Λοιπά Επιβατικά αυτοκίνητα ,99 Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυµούλκες Ειδικής Χρήσεως ,84 Πλωτά µέσα ,73 Λοιπά µέσα µεταφοράς , ,64 Μείον : Αποσβέσεις έως ,74 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,90 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ,29 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και αφορά : Έπιπλα ,90 Σκεύη ,50 Μηχανές Γραφείων ,92 Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα ,08 Μέσα αποθηκεύσεως & µεταφοράς ,22 Επιστηµονικά όργανα ,29 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών ,28 Λοιπός εξοπλισµός , ,57 Μείον : Αποσβέσεις έως ,28 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,29 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,39 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά απογραφών και ισολογισµών. στη σελίδα 1306 του θεωρηµένου βιβλίου Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση SLATINA ,95 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ,44 Σύνολο ως άνω ,39 10

11 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,59 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στη σελίδα 1307 και 1310 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισµών. Περιλαµβάνεται η συµµετοχή στις κατωτέρω εταιρείες : α/α Εταιρεία Τεµάχια µετοχών ποσοστό αξία 1 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ,93% ,92 2 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ,93% 2.904,00 3 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ ,514% ,50 4 ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ ,08% ,91 5 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ,089% ,25 6 Π.& Π.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ,375% ,00 7 ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΜΟΥ Κ-Τ-Κ ,30% ,00 8 PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ % ,89 9 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ,23% ,30 10 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,90% ,00 11 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ % ,00 12 Κ.Ι.Σ. ΑΕ-ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ % ,00 13 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,65% ,55 14 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΑΙΓ/ΚΗ) % ,61 15 ΤΕΡΝΑ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ - 50% 5.000,00 16 ΠΤΕΧ-ΛΑΜ Α ΤΕΧΝ.& ΣΙΑ ΛΕΙΤ.& ΣΥΝΤ.Ο ΙΚΩ - 70% ,00 17 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ % ,86 18 PANTECHNIKH ROMANIA SRL - 100% ,80 19 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΠΑ ΟΕ - 50% ,00 20 ECOGENESIS PERIVALODIKH ΑΕ % ,00 21 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ - 49% ,00 22 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ - 40% ,00 Μείον: οφειλόµενες δόσεις (Λάµδα Τεχνική ΑΕ-Παντεχνική ΑΕ & ΕΕ) (1.500,00) Σύνολο ως άνω ,59 11

12 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,16 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : α/α Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες τεχν. έργων Αξία 1 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ 500,00 2 Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΕΡΦ.ΘΕΣ/ΚΗ Κ1-Κ ,70 3 Κ/Ξ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΥ ,60 4 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 4.167,28 5 Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ(ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ) 426,12 6 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ ,57 7 Κ/Ξ ΕΛΛ.ΤΕΧΝ-ΘΕΜ-ΠΑΝΤ-ΕΥΚΛ( ΡΙΣΚΟΥ) 7.336,76 8 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΑ ΑΤ.Ο ΟΥ 2.934,70 9 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΕΜΠΕ ΟΣ ΑΕ(ΠΟΛΥΜ.Β') 5.000,00 10 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ,00 11 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1.337,58 12 Κ/Ξ ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ) ,82 13 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,00 14 Κ/Ξ ΠΑΝ/ΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΧ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ,00 15 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,00 16 ΚΑΤΑΣΚ.Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ ,00 17 Κ/Ξ ALPINE GmbH-ΤΕΡΝΑ-ΠΤΕΧ-POWELL INC ,00 18 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ,00 19 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ,00 20 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ 2.500,00 21 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΜΝ ΑΤΕΕ ,00 22 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ 2.000,00 23 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΕΡΟ Ρ. ΙΚΑΡΙΑΣ 1.393,99 24 Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 842,26 25 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ,16 26 Κ/Ξ ΠΑΝΤ-ΕΥΡ.ΤΕΧΝ-ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ 1.467,35 27 Κ/Ξ ΑΚΤ-ΠΑΝΤ-ΑΤΤΙΚΑΤ-ΕΤΕΘ(ΑΤ.ΑΓ.ΚΑΥΣΙΜ) 7.336,76 28 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠ -ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ,00 29 Κ/Ξ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡ. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 293,47 30 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ,03 12

13 31 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ- ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ ,03 32 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ ,51 33 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,92 34 Κ/Ξ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΧΑΤΖΗΗΛΙΟΥ ,03 35 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ ,02 36 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ (ΝΑΟΥΣΣΑ ΠΑΡΟΥ) ,62 37 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ-ΥΡΙΑ ,81 38 Κ/Ξ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ 7.336,76 39 Κ/Ξ Ν2-Π ,41 40 Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝ.- ΟΚΑΤ ΑΕ (ΕΡΓ.ΣΙΦΝΟΥ) ,07 41 Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΟΚΑΤ ΑΕ 234,78 42 Κ/Ξ ΚΙΣ- ΟΚΑΤ-ΑΘΗΝΑ-ΤΕΡΝΑ 422,60 43 Κ/Ξ ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 1.760,82 44 Κ/Ξ ΠΑΝΤΧΝ-ΕΡΕΤΒΟ-(ΕΘΝ.ΒΙΒΛΙΟΘ.) ,00 45 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΕ & Τ.Ε ,00 46 ΚΑΤΑΣΚ.Κ/Ξ ΠΤΕΧ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 3.500,00 47 Κ/Ξ ΓΚΑΡΑΖ ΑΘΗΝΑΣ ,22 48 Κ/Ξ ΛΥΜΜΑΤΑ ΚΩ 586,94 49 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ 842/86 33,12 50 Κ/Ξ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2.934,70 51 Κ/Κ ΓΕΑ ΕΚ ,05 52 Κ/Ξ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.467,35 53 Κ/Ξ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.760,82 54 Κ/Ξ ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 2.641,23 55 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΑΤΕ-Κ.Ι.Σ. ΑΕ ,99 56 Κ/Ξ ΣΑΜΟΥ 2.934,70 57 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ.771Ν ,14 58 Κ/Ξ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 733,68 59 Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ-ΚΙΣ ΑΕ- ΡΑΣΗ(ΑΕΡΙΝΟ) 1.027,15 60 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΙΣ ΑΕ(ΙΙΒΕΑΑ) ,20 61 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.934,70 62 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ- ΟΜΗΚΑ ΑΕ 1.144,53 63 Κ/Ξ Κ"ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΙΣ ΑΕ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ 733,68 64 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ARGO G.ΑΒΕΤΕ 2.201,03 65 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ-ΑΘΗΝΑ- ΟΚΑΤ(ΠΛΑΤ/ΝΑΣ) 1.878,21 66 Κ/Ξ ΣΗΡ.ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΥ(ΑΝΑ ΟΧΟΣ) 2.024,94 67 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟ ΙΙΙ 483,49 68 Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ ΩΝ 3.022,74 13

14 69 Κ/Ξ ΠΡΟΟ ΟΣ 1.511,37 70 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σ.Γ.ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 7.336,76 71 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΕΤΒΟ(ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΝΙ ΙΟΥ) ,62 72 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,52 73 Κ/Ξ ΕΜΠΕ ΟΣ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ(Κ5,Κ7,Κ8,Κ ,52 74 Κ/Ξ Ι.ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΒΕΝΤΕ 410,86 75 Κ/Ξ Γ.ΖΑΧΟΣ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΒΕΝΤΕ (ΑΛΙΒΕΡΙ) 2.054,29 76 Κ/Ξ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.027,15 77 Κ/Ξ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 2.934,70 78 Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 2.054,29 79 Κ/Ξ Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΤΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 1.467,35 80 Κ/Ξ ΑΙΓ/ΚΗ-ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,59 Σύνολο ως άνω ,16 3. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1309 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά δανεισµό σε θυγατρική εταιρεία. 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,93 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά δοσµένες εγγυήσεις σε ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, ενοικίων κ.τ.λ.. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 3. Παραγωγή σε εξέλιξη ,42 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1311 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : 14

15 Εργα σε εξέλιξη: -Εσωτερικού ,36 -Υποκαταστήµατος εξωτερικού ,06 Σύνολο ως άνω ,42 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιµα Ανταλλακτικά ,39 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά τα κατά την αποθέµατα ως κάτωθι : -Κεντρικού ,23 -Υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,16 Σύνολο ως άνω ,39 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά προκαταβολές που είχαν δοθεί µέχρι σε προµηθευτές για την αγορά αποθεµάτων ως κάτωθι: Προκαταβολές δοθείσες από: -Προµηθευτές εσωτερικού ,01 -Προµηθευτές υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,99 Σύνολο ως άνω ,00 15

16 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,85 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά: Πελάτες εσωτερικού ,78 Πελάτες υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,21 Πελάτες εξωτερικού ,86 Σύνολο ως άνω ,85 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) ,27 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1371 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά επιταγές πελατών εσωτερικού. 6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεων ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά: -Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συµµετοχής εσωτερικού ,21 Μείον: πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασµού υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,07 Σύνολο ως άνω , Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες ,18 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1371 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά: 16

17 Επίδικες απαιτήσεις από φορολογικό έλεγχο της ΚΙΣ - για τις χρήσεις ,00 - Επίδικες Απαιτήσεις κατά τρίτων ,18 - Λοιπές επίδικες απαιτήσεις από έργα Αλβανίας ,00 Σύνολο ως άνω , Χρεώστες διάφοροι ,40 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες και 1371 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: Απαιτήσεις κατά υποκαταστηµάτων εξωτερικού που - αφορά δοθείσες προκαταβολές σε τρίτους ,05 - Προκαταβολές προσ/κού υποκαταστηµάτων εξωτ/κού ,48 - Χρεώστες διάφοροι υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,90 - Χρεώστες διάφοροι εσωτερικού ,80 - Προκ/νοι φόροι από τόκους κλπ ,97 - οσοληπτικοί λογ/σµοί µε συνδεµένες εταιρείες ,13 - Εναντι αµοιβών συνεργατών ,00 - Χ.Υ. διαφόρων πιστωτών εσωτερικού 8.568,19 - Φόρος εισοδήµατος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ χρήσης ,79 - Φόρος εισοδήµατος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ 1/1-31/8/ ,07 - Χαρτόσηµο & ΟΓΑ εσόδων από οικοδοµές 0,02 Σύνολο ως άνω , Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων ,78 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1324 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά: 17

18 - Λογ/σµοί προς απόδοση προσωπικού κλπ ,39 - Λογ/σµοί προς απόδοση διαχειριστών έργων εσωτ/κού ,29 - Λογ/σµοί προς απόδοση διαχειριστών έργων εξωτ/κού ,10 Σύνολο ως άνω ,78 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 3. Λοιπά χρεόγραφα ,84 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1325 του θεωρηµένου βιβλίου απογράφων και ισολογισµών και αφορά : - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ 1.173,88 - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ,00 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KOSMOS SOGEN ,85 - ΑΜΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 8.804,11 Σύνολο ως άνω ,84 ΙV. ιαθέσιµα 1. Ταµείο ,90 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτική στη σελίδα 1326 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά:. Ταµείο κεντρικού 8.531,17 Ταµείο υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,73 Σύνολο ως άνω ,90 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,20 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά: 18

19 - REPOS στην NOVA BANK ,00 - Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας εσωτερικού ,60 - Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν ,43 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας υποκαταστηµάτων - εξωτερικού (Ρουµανία και Καµερούν) ,17 Σύνολο ως άνω ,20 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων ,95 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1328 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Έξοδα εποµένων χρήσεων κεντρικού - (κυρίως ασφάλιστρα, έξοδα δηµοπρασιών) ,10 - Έξοδα εποµένων χρήσεων υποκαταστηµάτων εξ/κού ,85 Σύνολο ως άνω ,95 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,06 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1328 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ατιµολόγητες εργασίες έργων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1362 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: 19

20 Λογαριασµοί Τάξεως κεντρικού - Εγγυητικές επιστολές δεκάτων ,16 - Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης ,37 - Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής ,44 - Εγγυητικές επιστολές λήψεως προκαταβολών ( ,25) - Εγγυητικές επιστολές υπερ συγγενών επιχειρήσεων ,07 - Εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών µέτρων ,00 - Εγγυητικές επιστολές διαφόρων καλύψεων ,35 Σύνολο ως άνω ,14 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια Κεφάλαια Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αντιπροσωπεύει µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 εκάστη. ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,92 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά διαφορά που έχει προκύψει από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που έγιναν σε προηγούµενες χρήσεις. ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ιαφορές από αναπ/γη αξίας περιουσιακών στοιχείων ,12 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά διαφορές αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων. 20

21 ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Τακτικό Αποθεµατικό ,39 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κάτωθι : Τακτικό αποθεµατικό ,42 Τακτικό αποθεµατικό ,41 Ζηµίες από υποτίµηση χρεογράφων ,44 Σύνολο ως άνω ,39 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του Θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Ειδικά Αποθεµατικά ,71 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του Θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Ειδικά αποθεµατικά φορολογηµένα ,93 Ειδικά αποθεµατικά Ν / ,78 Σύνολο ως άνω ,71 4.Έκτακτα Αποθεµατικά ,49 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Έκτακτα αποθεµατικά φορολογηµένα ,70 Αποθεµατικά φορ/ντα Ν.2579/ ,92 Αποθεµατικά φορ/ντα Ν.2954/ ,87 Σύνολο ως άνω ,49 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ,77 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 21

22 Αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων Ν.1892/ ,11 Αφορολόγητο αποθεµατικό από κέρδη τεχν. επιχ. χρήσεως ,31 Αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων Ν.1828/ ,43 Αφορολόγητα αποθεµατικά κερδών από πωλ. µετ.εις. ΧΑ ,33 Υπεραξία λόγω συγχώνευσης ,42 Υπεραξία από απορρόφηση ROTONDA ΑΕ ,86 Αποθεµατικα από απαλ. της φορολογίας έσοδα ,61 Αποθεµατικά από τόκους τραπεζών ,87 Αποθεµατικά από έσοδα χρεογράφων ,86 Αποθεµατικά από REPOS ,49 Αποθεµατικά από εσοδα φορολ. κατ. ειδ. τροπ ,40 Αποθεµατικά από κέρδη πώλησης µετοχών µη εισηγµένων ,89 ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφ. σε ΚΙΣ ,19 Σύνολο ως άνω ,77 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,14 Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Αποτελέσµατα περιόδου ,86 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά το σύνολο των αποτελεσµάτων για τη χρονική περίοδο Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,28 22

23 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1374 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί µέχρι και την Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,77 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Υποχρεώσεις από εκποίηση κλασµατικών δικαιωµάτων µετοχών 7.403,97 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,80 Σύνολο ως άνω ,77 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προµηθευτές ,79 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς προµηθευτές πού προέκυψαν από την δραστηριότητα της εταιρείας, ως κάτωθι : Προµηθευτές εσωτερικού ,98 Προµηθευτές εξωτερικού ,70 Προµηθευτές Υποκαταστηµάτων Εξωτερικού ,11 Σύνολο ως άνω ,79 2 α Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες ,82 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1360 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά επιταγές πληρωτέες. 23

24 3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σµων υποχρεώσεων ,83 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κάτωθι : ΕΤΕ δάνειο ,58 ΕΤΕ δάνειο ,25 EUROBANK δάνειο ,00 EUROBANK δάνειο ,00 EUROBANK δάνειο ,00 ALPHA ενοποίηση δανείων ,00 ALPHA δάνειο (λογ ) ,00 ΓΕΝ.ΤΡΑΠ.ΕΝ. ΑΝ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ενοποίηση δανείων ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ χορ.δαν ,00 NOVABANK δάνειο ,00 ASPIS ΒΑΝΚ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ δάνειο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (λογ ) ,86 MARFIN δάνειο ,00 MARFIN τράπεζα δάνειο ,00 άνεια υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,14 Σύνολο ως άνω ,83 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1375 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Προκαταβολές πελατών ,28 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1355 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά : Προκαταβολές υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,97 Προκαταβολές πελατών ,31 Σύνολο ως άνω ,28 24

25 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1376 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) ,69 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) ΦΠΑ 8.388,00 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) Χαρτόσηµο ,24 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) Προστ. Χαρτ ,84 Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου ,34 Φ.Μ.Υ ,48 Φ.Μ.Υ. Ναυτικών 4.388,72 Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγγελµάτων ,28 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Αµοιβών Τρίτων 101,78 Φόρος Αµοιβών Υπεργολάβων ,91 Φόροι από Επιδικ. Υποχρ. Ελλ. ηµοσ ,64 Αγγελιόσηµο (Γνωµ.278/2315/1996) 264,00 Πρόστιµο ΚΕΠΕΚ (Ελευθεροχωρι) 4.800,00 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Εισόδηµα) ,64 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Κ.Ν.Τ.Χ) ,44 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Φ.Π.Α) 1.019,00 Πρόστιµο Επιθ. Κοζάνης (ΑΠ.4671) ,00 Σύνολο ως άνω ,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ,03 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 1377 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς κύρια, επικουρικά και λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ως κάτωθι: Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ ,66 Υποχρεώσεις προς επικουρικά ασφαλιστικά ταµεία 7.581,34 Υποχρεώσεις προς λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ,03 Σύνολο ως άνω ,03 25

26 9.Υποχρεώσεις προς λοιπές συµ. ενδ. επιχειρήσεις ,80 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1358 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες συµµετοχής της εταιρείας για την εκτέλεση διαφόρων έργων. 10. Μερίσµατα Πληρωτέα ,82 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2000) ,40 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2002) ,49 Μερίσµατα πληρωτέα ΚΙΣ ,00 Μερίσµατα πληρωτέα ΚΙΣ 3.755,25 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2003) 7.169,19 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2001) ,65 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2004) 6.011,28 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2005) 5.509,56 Σύνολο ως άνω ,82 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1360 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών. 11. Πιστωτές διάφοροι ,12 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1378 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ,11 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες υποκ/των εξωτερικού ,68 Λοιποί Πιστωτές ,73 Πιστωτές ιάφοροι υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,29 Λοιπές υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων ,31 Σύνολο ως άνω ,12 26

27 . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα εποµένων χρήσεων ,97 Το ανωτέρω ποσό αφορά προµερίσµατα Αττικών ιοδίων και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1361 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεως&εµπράγµατων ασφαλειών ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1363 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: Παραχωρητές Ε/Ε εκατων ,16 Παραχωρητές Ε/Ε καλής εκτέλεσης ,37 Παραχωρητές Ε/Ε συµµετοχής ,44 Παραχωρητές Ε/Ε προκαταβολών ( ,25) Παραχωρητές Ε/Ε υπερ συγγενών επιχειρήσεων ,07 Παραχωρητές διαφόρων Ε/Ε ,00 Παραχωρητές Ε/Ε διαφόρων καλύψεων ,35 Σύνολο ως άνω ,14 27

28 ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1) Ύστερα από όσα αναλυτικά εκθέσαµε παραπάνω, προκύπτει ότι η ανώνυµη εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του N.2166/1993 για την απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 2) Τόσο η απορροφούµενη εταιρεία, όσο και η απορροφώσα εταιρεία, τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3) Τόσο η απορροφούµενη εταιρεία, όσο και η απορροφώσα εταιρεία, έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν Ισολογισµό δωδεκάµηνης διάρκειας. 4) Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της των περιουσιακών στοιχείων της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που απορροφώνται, έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1379 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων στις , όπως αναλυτικά παρατέθηκε στην έκθεση αυτή, περιλαµβάνεται στον συνηµµένο Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στον οποίο εµφανίζονται τα επιµέρους κονδύλια Ενεργητικού και Παθητικού που απορροφώνται, από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 6) Από την ηµέρα συντάξεως του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της εκθέσεως αυτής, δεν συνέβησαν οικονοµικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετική µε την έκθεση αυτή. Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Συνηµµένα: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 28

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 Προς τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 82 100 ΧΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας Π.. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π.. 1123 της 15.12.80:Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2004 31/12/2004.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2003 31/12/ 2003

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2003 31/12/ 2003 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2003 31/12/ 2003 Οι οποίες έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. 9. Παράρτηµα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31ης ΜΑΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/07/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 24 Νοεµβρίου 2007 και έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ THN 31.08.2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ THN 31.08.2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΡΟΚΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ THN 31.08.2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2006 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 13555/06/Β/86/08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου

2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετασχηματιζομένου κλάδου έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παραγωγή επίπεδων προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 282 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. του έτους 2004 ΛΑΝΑΚΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε

Διαβάστε περισσότερα