Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 12391 Α.Π. : 828"

Transcript

1 BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πατησίων 81 & Χεύδεν Αθήνα ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2166/1993, ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ΜΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Π. : 828 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Καβαλιεράτου 7 Κάτω Κηφισιά Ι. ΓΕΝΙΚΑ Εντολή και νοµιµοποίηση ελέγχου Η παρούσα εργασία µας ανατέθηκε µε την από 30 Αυγούστου 2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την από επιστολή της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προς την «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» Αντικείµενο της εργασίας Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι, η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», τα οποία απορροφώνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, και του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/

3 Ίδρυση, έδρα, διάρκεια της εταιρείας -Ίδρυση της εταιρείας Η εταιρεία συστάθηκε νόµιµα το έτος 1960 µε την επωνυµία «ΕΡΓΟ ΟΜΗ Α.Ε.» µε την υπ αριθµ. 4637/1960 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Επαµεινώνδα Μαούνη, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 4751/1960 πράξη του ιδίου συµβολαιογράφου. Το καταστατικό της εταιρείας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 509/ Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3184/ , τροποποιήθηκε το καταστατικό και η επωνυµία της εταιρείας ορίσθηκε ως «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». -Έδρα της εταιρείας Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ήµος Κηφισιάς Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστηµάτων ή γραφείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή ακόµα και στο Εξωτερικό. - ιάρκεια της εταιρείας Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται µέχρι την τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα πέντε ( ). Σκοπός της εταιρείας Σκοπός της διασπώµενης εταιρείας είναι : α) Η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και µάλιστα οδοποιίας, λιµενικών, υδραυλικών, οικοδοµικών σιδηροδροµικών, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε είδος δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών έργων, καθώς και η εκπόνηση µελετών και επίβλεψη τέτοιων έργων. β) Η ανέγερση πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα ή και σε ξένα οικόπεδα µε το σύστηµα της αντιπαροχής και η πώληση και η, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκµετάλλευση των αυτοτελών και ανεξαρτήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. γ) Η βιοµηχανική παραγωγή υλικών τεχνικών έργων και η ίδρυση εργοστασίων παραγωγής τους και η εµπορία τους καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών εµπορικών ή βιοµηχανικών υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού, και 3

4 δ) Η ενέργεια και εκµετάλλευση κάθε σχετικής επιδίωξης προς τις παραπάνω επιχειρήσεις και εργασίες. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, µπορεί η Εταιρεία να συµµετέχει σε άλλες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή Επιχειρήσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που υπάρχουν ή που θα συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Μετοχικό Κεφάλαιο Το Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά σε δραχµές ένα εκατοµµύριο ( ) µε τη Νο /2721/ απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύθηκε στο Νο 509/ φύλλο του τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και ήταν ολόκληρο καταβληµένο και διαιρείτο σε µετοχές των δραχµών η κάθε µία. Μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις και µειώσεις το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των πενήντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ ( ευρώ) και διαιρείται σε σαράντα δύο εκατοµµύρια ενενήντα µία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (1,25 ευρώ) η κάθε µία. ιοίκηση Εκπροσώπηση Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της διασπώµενης εταιρείας την , σύµφωνα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής : 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Αγγελή, Πρόεδρος.Σ. 2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος.Σ. 3. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ του Αγγελή, Εκτελεστικό µέλος.σ. 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Λεωνίδα, Εκτελεστικό µέλος.σ. 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ του Εµµανουήλ, Εκτελεστικό µέλος.σ. 6. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑ ΕΛΛΗΣ του Γεωργίου, Εκτελεστικό µέλος.σ. 7. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΥΡΑΣ του Αντωνίου, Εκτελεστικό µέλος.σ. 8. ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΥΡΟΣ του ηµητρίου, µη Εκτελεστικό µέλος.σ. 4

5 9. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΥΚΑΣ του Αποστόλου, µη Εκτελεστικό µέλος.σ. Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της , ο Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, Πρόεδρος του.σ. και ο Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του.σ., ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος. ιενεργηθείς έλεγχος Η εργασία µας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», βασίστηκε στα δεδοµένα του συνηµµένου στην παρούσα έκθεση Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της , στον οποίο εµφανίζεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία απορροφώνται από την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συντάχθηκε από την εταιρεία για το σκοπό της απορρόφησης. Για τη σύνταξη του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, λήφθηκαν υπόψη από την εταιρεία τα δεδοµένα των βιβλίων της Ο έλεγχός µας περιορίστηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 και την αριθµ / πολ εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών, στη διασταύρωση των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα, από την εταιρεία για το σκοπό του µετασχηµατισµού, απογραφή. Ο έλεγχός µας δεν επεκτάθηκε στη διαπίστωση της ύπαρξης τυχόν υπεραξιών, υποτιµήσεων, επισφαλειών, απαξιώσεων, προβλέψεων ή αφανών αποθεµατικών των περιουσιακών στοιχείων. Τηρούµενα βιβλία Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. 5

6 ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ Από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της , που συντάχθηκε για τις ανάγκες του µετασχηµατισµού, ο οποίος επισυνάπτεται στην έκθεση και είναι καταχωρηµένος στη σελίδα 1379 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», προκύπτουν τα κατωτέρω: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως ,37 Μείον: Αποσβέσεις , ,92 Γ. Πάγιο Ενεργητικό ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ,06 Μείον: Αποσβέσεις , ,93 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις ,68. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ι. Αποθέµατα ,81 ΙΙ. Απαιτήσεις ,62 ΙΙΙ. Χρεόγραφα ,84 ΙV. ιαθέσιµα ,10 Ε. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια κεφάλαια Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,92 ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσ.-επιχορ. επενδύσεων ,12 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια ,36 V. Αποτελέσµατα εις νέο ( ,00) B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ,28 Γ. Υποχρεώσεις Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,77 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,49. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,91 6

7 ΙIΙ. ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Με βάση τον συνηµµένο Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που απορροφώνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος είναι καταχωρηµένος στη σελίδα 1379 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και την απογραφή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, η οποία είναι καταχωρηµένη στις σελίδες και του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών, οι λογιστικές αξίες των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων κατά την έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,92 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 1305 και 1306 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά : Έξοδα πολυετούς αποσβεσης πλήρως αποσβεσµένα ,81 Έξοδα αναδιοργανώσεως (Λογισµικά προγράµµατα) ,54 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως , ,37 Μείον : Αποσβέσεις έως ,45 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,92 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα Οικόπεδα ,79 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Ανάλυση του ανωτέρω ποσού παρατίθεται κατωτέρω : 7

8 Α/Α Περιγραφή Παγίου Αξία Κτήσης 1 ΟΙΚΟΠΕ Ο (ΑΤ.Ο ΟΥ) ,56 2 ΟΙΚΟΠΕ Ο (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ,60 3 ΓΗΠΕ Ο ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΠΟ ,97 4 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,60 5 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,33 6 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,44 7 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,71 8 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,30 9 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,49 10 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,90 11 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,93 12 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,49 13 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,36 14 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,04 15 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,16 16 ΟΙΚΟΠΕ Ο ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Σ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,79 2. Ορυχεία µεταλλεία λατοµεία αγροί φυτείες - δάση ,97 Α/Α Περιγραφή Παγίου Αξία Κτήσης 1 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΚΟΥΒΛΙ ΑΝ.ΛΙΟΣΙΩΝ ,17 2 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΗΒΩΝ ,66 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΜ ΜΠΟΚΟΒΙΛΙ ΑΝ.ΛΙΟΣΙ ,34 4 ΑΓΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡ ,54 5 ΑΓΡΟΣ ΒΑΡΚΑ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ 1.831,25 6 ΑΓΡΟΣ ΒΑΡΚΑ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙ ΟΣ 3.304,48 7 ΑΓΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ.ΘΡΟΝΙΟΥ ,64 8 ΑΓΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜ.ΘΡΟΝΙΟΥ ,41 9 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΕΣΗ ΧΙΟΝΕΖΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6.603,10 10 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,33 11 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΠΑΚΑΡΑ ΕΚΤ ,80 12 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,59 13 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΑΡΑ ,66 14 ΑΓΡΟΤ.ΘΕΣΗ ΠΡ.ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΟΥΤΣΙ ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝ ,00 15 ΑΓΡΟΣ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΤΣΗ ΒΕΛΟ ΚΟΡ ,00 16 ΑΓΡΟΣ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 17 ΑΓΡΟΣ ΒΕΛΟΥ ΝΕΡΑΤΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 18 ΑΓΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ».ΒΕΛΟΥ (7.930τµ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,97 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 8

9 3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα ,75 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1301 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Κτίριο Καβαλιεράτου 7 Κηφισιά ,25 ιαµόρφωση οικοπέδου Αράχωβας 19% , ,23 Μείον : Αποσβέσεις έως ,48 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,75 4. Μηχανήµατα Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός ,84 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Μηχανήµατα ,42 Τεχνικές εγκαταστάσεις ,25 Φορητά µηχανήµατα χειρός ,61 Εργαλεία ,42 Καλούπια Ιδιοκατασκευές ,47 Μηχανολογικά όργανα ,89 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός , ,47 Μείον : Αποσβέσεις έως ,63 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,84 5. Μεταφορικά µέσα ,90 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη σελίδα 1304 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : 9

10 Αυτοκίνητα Λεωφορεία ,42 Λοιπά Επιβατικά αυτοκίνητα ,99 Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυµούλκες Ειδικής Χρήσεως ,84 Πλωτά µέσα ,73 Λοιπά µέσα µεταφοράς , ,64 Μείον : Αποσβέσεις έως ,74 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,90 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ,29 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στο Μητρώο παγίων και στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και αφορά : Έπιπλα ,90 Σκεύη ,50 Μηχανές Γραφείων ,92 Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα ,08 Μέσα αποθηκεύσεως & µεταφοράς ,22 Επιστηµονικά όργανα ,29 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών ,28 Λοιπός εξοπλισµός , ,57 Μείον : Αποσβέσεις έως ,28 Αναπόσβεστο υπόλοιπο ,29 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,39 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά απογραφών και ισολογισµών. στη σελίδα 1306 του θεωρηµένου βιβλίου Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση SLATINA ,95 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ,44 Σύνολο ως άνω ,39 10

11 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,59 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στη σελίδα 1307 και 1310 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισµών. Περιλαµβάνεται η συµµετοχή στις κατωτέρω εταιρείες : α/α Εταιρεία Τεµάχια µετοχών ποσοστό αξία 1 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ,93% ,92 2 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ,93% 2.904,00 3 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ ,514% ,50 4 ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΕ ,08% ,91 5 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ,089% ,25 6 Π.& Π.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ,375% ,00 7 ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΜΟΥ Κ-Τ-Κ ,30% ,00 8 PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ % ,89 9 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ,23% ,30 10 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,90% ,00 11 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ % ,00 12 Κ.Ι.Σ. ΑΕ-ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ % ,00 13 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,65% ,55 14 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΑΙΓ/ΚΗ) % ,61 15 ΤΕΡΝΑ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ - 50% 5.000,00 16 ΠΤΕΧ-ΛΑΜ Α ΤΕΧΝ.& ΣΙΑ ΛΕΙΤ.& ΣΥΝΤ.Ο ΙΚΩ - 70% ,00 17 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ % ,86 18 PANTECHNIKH ROMANIA SRL - 100% ,80 19 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΠΑ ΟΕ - 50% ,00 20 ECOGENESIS PERIVALODIKH ΑΕ % ,00 21 ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ - 49% ,00 22 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ - 40% ,00 Μείον: οφειλόµενες δόσεις (Λάµδα Τεχνική ΑΕ-Παντεχνική ΑΕ & ΕΕ) (1.500,00) Σύνολο ως άνω ,59 11

12 2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,16 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : α/α Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες τεχν. έργων Αξία 1 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ 500,00 2 Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΕΡΦ.ΘΕΣ/ΚΗ Κ1-Κ ,70 3 Κ/Ξ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΙΠΠΟ ΡΟΜΟΥ ,60 4 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 4.167,28 5 Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ(ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ) 426,12 6 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ ,57 7 Κ/Ξ ΕΛΛ.ΤΕΧΝ-ΘΕΜ-ΠΑΝΤ-ΕΥΚΛ( ΡΙΣΚΟΥ) 7.336,76 8 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΑ ΑΤ.Ο ΟΥ 2.934,70 9 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΕΜΠΕ ΟΣ ΑΕ(ΠΟΛΥΜ.Β') 5.000,00 10 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ,00 11 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1.337,58 12 Κ/Ξ ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΥ(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ) ,82 13 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,00 14 Κ/Ξ ΠΑΝ/ΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΧ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ,00 15 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,00 16 ΚΑΤΑΣΚ.Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ ,00 17 Κ/Ξ ALPINE GmbH-ΤΕΡΝΑ-ΠΤΕΧ-POWELL INC ,00 18 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ,00 19 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ,00 20 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ 2.500,00 21 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΜΝ ΑΤΕΕ ,00 22 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ 2.000,00 23 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΕΡΟ Ρ. ΙΚΑΡΙΑΣ 1.393,99 24 Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 842,26 25 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ,16 26 Κ/Ξ ΠΑΝΤ-ΕΥΡ.ΤΕΧΝ-ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ 1.467,35 27 Κ/Ξ ΑΚΤ-ΠΑΝΤ-ΑΤΤΙΚΑΤ-ΕΤΕΘ(ΑΤ.ΑΓ.ΚΑΥΣΙΜ) 7.336,76 28 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΜΠ -ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ,00 29 Κ/Ξ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡ. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 293,47 30 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ,03 12

13 31 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ- ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ ,03 32 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ ,51 33 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,92 34 Κ/Ξ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΧΑΤΖΗΗΛΙΟΥ ,03 35 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ ,02 36 Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ (ΝΑΟΥΣΣΑ ΠΑΡΟΥ) ,62 37 Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ-ΥΡΙΑ ,81 38 Κ/Ξ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ-ΥΡΙΑ ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ 7.336,76 39 Κ/Ξ Ν2-Π ,41 40 Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝ.- ΟΚΑΤ ΑΕ (ΕΡΓ.ΣΙΦΝΟΥ) ,07 41 Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΟΚΑΤ ΑΕ 234,78 42 Κ/Ξ ΚΙΣ- ΟΚΑΤ-ΑΘΗΝΑ-ΤΕΡΝΑ 422,60 43 Κ/Ξ ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 1.760,82 44 Κ/Ξ ΠΑΝΤΧΝ-ΕΡΕΤΒΟ-(ΕΘΝ.ΒΙΒΛΙΟΘ.) ,00 45 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΕ & Τ.Ε ,00 46 ΚΑΤΑΣΚ.Κ/Ξ ΠΤΕΧ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 3.500,00 47 Κ/Ξ ΓΚΑΡΑΖ ΑΘΗΝΑΣ ,22 48 Κ/Ξ ΛΥΜΜΑΤΑ ΚΩ 586,94 49 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ 842/86 33,12 50 Κ/Ξ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2.934,70 51 Κ/Κ ΓΕΑ ΕΚ ,05 52 Κ/Ξ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.467,35 53 Κ/Ξ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.760,82 54 Κ/Ξ ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 2.641,23 55 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΑΤΕ-Κ.Ι.Σ. ΑΕ ,99 56 Κ/Ξ ΣΑΜΟΥ 2.934,70 57 Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ.771Ν ,14 58 Κ/Ξ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 733,68 59 Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ-ΚΙΣ ΑΕ- ΡΑΣΗ(ΑΕΡΙΝΟ) 1.027,15 60 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΙΣ ΑΕ(ΙΙΒΕΑΑ) ,20 61 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.934,70 62 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ- ΟΜΗΚΑ ΑΕ 1.144,53 63 Κ/Ξ Κ"ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΙΣ ΑΕ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ 733,68 64 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ARGO G.ΑΒΕΤΕ 2.201,03 65 Κ/Ξ ΚΙΣ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ-ΑΘΗΝΑ- ΟΚΑΤ(ΠΛΑΤ/ΝΑΣ) 1.878,21 66 Κ/Ξ ΣΗΡ.ΚΑΛΛΙ ΡΟΜΟΥ(ΑΝΑ ΟΧΟΣ) 2.024,94 67 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟ ΙΙΙ 483,49 68 Κ/Ξ ΠΟΣΕΙ ΩΝ 3.022,74 13

14 69 Κ/Ξ ΠΡΟΟ ΟΣ 1.511,37 70 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σ.Γ.ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 7.336,76 71 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΕΤΒΟ(ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΝΙ ΙΟΥ) ,62 72 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,52 73 Κ/Ξ ΕΜΠΕ ΟΣ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ(Κ5,Κ7,Κ8,Κ ,52 74 Κ/Ξ Ι.ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΒΕΝΤΕ 410,86 75 Κ/Ξ Γ.ΖΑΧΟΣ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΒΕΝΤΕ (ΑΛΙΒΕΡΙ) 2.054,29 76 Κ/Ξ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.027,15 77 Κ/Ξ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΕΒΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 2.934,70 78 Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 2.054,29 79 Κ/Ξ Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΤΕ-ΑΙΓ/ΚΗ ΑΕ 1.467,35 80 Κ/Ξ ΑΙΓ/ΚΗ-ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,59 Σύνολο ως άνω ,16 3. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1309 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά δανεισµό σε θυγατρική εταιρεία. 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,93 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά δοσµένες εγγυήσεις σε ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, ενοικίων κ.τ.λ.. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 3. Παραγωγή σε εξέλιξη ,42 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1311 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : 14

15 Εργα σε εξέλιξη: -Εσωτερικού ,36 -Υποκαταστήµατος εξωτερικού ,06 Σύνολο ως άνω ,42 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιµα Ανταλλακτικά ,39 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά τα κατά την αποθέµατα ως κάτωθι : -Κεντρικού ,23 -Υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,16 Σύνολο ως άνω ,39 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά προκαταβολές που είχαν δοθεί µέχρι σε προµηθευτές για την αγορά αποθεµάτων ως κάτωθι: Προκαταβολές δοθείσες από: -Προµηθευτές εσωτερικού ,01 -Προµηθευτές υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,99 Σύνολο ως άνω ,00 15

16 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,85 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά: Πελάτες εσωτερικού ,78 Πελάτες υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,21 Πελάτες εξωτερικού ,86 Σύνολο ως άνω ,85 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) ,27 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1371 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά επιταγές πελατών εσωτερικού. 6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµ. ενδιαφέροντος επιχειρήσεων ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά: -Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συµµετοχής εσωτερικού ,21 Μείον: πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασµού υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,07 Σύνολο ως άνω , Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες ,18 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1371 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά: 16

17 Επίδικες απαιτήσεις από φορολογικό έλεγχο της ΚΙΣ - για τις χρήσεις ,00 - Επίδικες Απαιτήσεις κατά τρίτων ,18 - Λοιπές επίδικες απαιτήσεις από έργα Αλβανίας ,00 Σύνολο ως άνω , Χρεώστες διάφοροι ,40 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες και 1371 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: Απαιτήσεις κατά υποκαταστηµάτων εξωτερικού που - αφορά δοθείσες προκαταβολές σε τρίτους ,05 - Προκαταβολές προσ/κού υποκαταστηµάτων εξωτ/κού ,48 - Χρεώστες διάφοροι υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,90 - Χρεώστες διάφοροι εσωτερικού ,80 - Προκ/νοι φόροι από τόκους κλπ ,97 - οσοληπτικοί λογ/σµοί µε συνδεµένες εταιρείες ,13 - Εναντι αµοιβών συνεργατών ,00 - Χ.Υ. διαφόρων πιστωτών εσωτερικού 8.568,19 - Φόρος εισοδήµατος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ χρήσης ,79 - Φόρος εισοδήµατος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ 1/1-31/8/ ,07 - Χαρτόσηµο & ΟΓΑ εσόδων από οικοδοµές 0,02 Σύνολο ως άνω , Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων ,78 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1324 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά: 17

18 - Λογ/σµοί προς απόδοση προσωπικού κλπ ,39 - Λογ/σµοί προς απόδοση διαχειριστών έργων εσωτ/κού ,29 - Λογ/σµοί προς απόδοση διαχειριστών έργων εξωτ/κού ,10 Σύνολο ως άνω ,78 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 3. Λοιπά χρεόγραφα ,84 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1325 του θεωρηµένου βιβλίου απογράφων και ισολογισµών και αφορά : - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ 1.173,88 - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ,00 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KOSMOS SOGEN ,85 - ΑΜΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 8.804,11 Σύνολο ως άνω ,84 ΙV. ιαθέσιµα 1. Ταµείο ,90 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτική στη σελίδα 1326 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά:. Ταµείο κεντρικού 8.531,17 Ταµείο υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,73 Σύνολο ως άνω ,90 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,20 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών του και αφορά: 18

19 - REPOS στην NOVA BANK ,00 - Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας εσωτερικού ,60 - Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν ,43 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας υποκαταστηµάτων - εξωτερικού (Ρουµανία και Καµερούν) ,17 Σύνολο ως άνω ,20 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα εποµένων χρήσεων ,95 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1328 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Έξοδα εποµένων χρήσεων κεντρικού - (κυρίως ασφάλιστρα, έξοδα δηµοπρασιών) ,10 - Έξοδα εποµένων χρήσεων υποκαταστηµάτων εξ/κού ,85 Σύνολο ως άνω ,95 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,06 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1328 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα από ατιµολόγητες εργασίες έργων. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1362 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: 19

20 Λογαριασµοί Τάξεως κεντρικού - Εγγυητικές επιστολές δεκάτων ,16 - Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης ,37 - Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής ,44 - Εγγυητικές επιστολές λήψεως προκαταβολών ( ,25) - Εγγυητικές επιστολές υπερ συγγενών επιχειρήσεων ,07 - Εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών µέτρων ,00 - Εγγυητικές επιστολές διαφόρων καλύψεων ,35 Σύνολο ως άνω ,14 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ίδια Κεφάλαια Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αντιπροσωπεύει µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 εκάστη. ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,92 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά διαφορά που έχει προκύψει από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που έγιναν σε προηγούµενες χρήσεις. ΙΙΙ. ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ιαφορές από αναπ/γη αξίας περιουσιακών στοιχείων ,12 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά διαφορές αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων. 20

21 ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Τακτικό Αποθεµατικό ,39 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κάτωθι : Τακτικό αποθεµατικό ,42 Τακτικό αποθεµατικό ,41 Ζηµίες από υποτίµηση χρεογράφων ,44 Σύνολο ως άνω ,39 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του Θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 3. Ειδικά Αποθεµατικά ,71 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του Θεωρηµένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Ειδικά αποθεµατικά φορολογηµένα ,93 Ειδικά αποθεµατικά Ν / ,78 Σύνολο ως άνω ,71 4.Έκτακτα Αποθεµατικά ,49 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Έκτακτα αποθεµατικά φορολογηµένα ,70 Αποθεµατικά φορ/ντα Ν.2579/ ,92 Αποθεµατικά φορ/ντα Ν.2954/ ,87 Σύνολο ως άνω ,49 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ,77 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1373 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 21

22 Αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων Ν.1892/ ,11 Αφορολόγητο αποθεµατικό από κέρδη τεχν. επιχ. χρήσεως ,31 Αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων Ν.1828/ ,43 Αφορολόγητα αποθεµατικά κερδών από πωλ. µετ.εις. ΧΑ ,33 Υπεραξία λόγω συγχώνευσης ,42 Υπεραξία από απορρόφηση ROTONDA ΑΕ ,86 Αποθεµατικα από απαλ. της φορολογίας έσοδα ,61 Αποθεµατικά από τόκους τραπεζών ,87 Αποθεµατικά από έσοδα χρεογράφων ,86 Αποθεµατικά από REPOS ,49 Αποθεµατικά από εσοδα φορολ. κατ. ειδ. τροπ ,40 Αποθεµατικά από κέρδη πώλησης µετοχών µη εισηγµένων ,89 ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφ. σε ΚΙΣ ,19 Σύνολο ως άνω ,77 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,14 Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. Αποτελέσµατα περιόδου ,86 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά το σύνολο των αποτελεσµάτων για τη χρονική περίοδο Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α 1.Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,28 22

23 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1374 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί µέχρι και την Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,77 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1374 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Υποχρεώσεις από εκποίηση κλασµατικών δικαιωµάτων µετοχών 7.403,97 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,80 Σύνολο ως άνω ,77 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προµηθευτές ,79 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς προµηθευτές πού προέκυψαν από την δραστηριότητα της εταιρείας, ως κάτωθι : Προµηθευτές εσωτερικού ,98 Προµηθευτές εξωτερικού ,70 Προµηθευτές Υποκαταστηµάτων Εξωτερικού ,11 Σύνολο ως άνω ,79 2 α Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες ,82 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1360 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά επιταγές πληρωτέες. 23

24 3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σµων υποχρεώσεων ,83 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κάτωθι : ΕΤΕ δάνειο ,58 ΕΤΕ δάνειο ,25 EUROBANK δάνειο ,00 EUROBANK δάνειο ,00 EUROBANK δάνειο ,00 ALPHA ενοποίηση δανείων ,00 ALPHA δάνειο (λογ ) ,00 ΓΕΝ.ΤΡΑΠ.ΕΝ. ΑΝ ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ενοποίηση δανείων ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ χορ.δαν ,00 NOVABANK δάνειο ,00 ASPIS ΒΑΝΚ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δάνειο ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ δάνειο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (λογ ) ,86 MARFIN δάνειο ,00 MARFIN τράπεζα δάνειο ,00 άνεια υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,14 Σύνολο ως άνω ,83 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1375 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 4. Προκαταβολές πελατών ,28 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1355 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρείας και αφορά : Προκαταβολές υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,97 Προκαταβολές πελατών ,31 Σύνολο ως άνω ,28 24

25 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1376 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά : Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) ,69 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) ΦΠΑ 8.388,00 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) Χαρτόσηµο ,24 Φορολ. Έλεγχος.ΚΙΣ ( ) Προστ. Χαρτ ,84 Εκκαθάριση ΦΠΑ Αυγούστου ,34 Φ.Μ.Υ ,48 Φ.Μ.Υ. Ναυτικών 4.388,72 Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγγελµάτων ,28 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Αµοιβών Τρίτων 101,78 Φόρος Αµοιβών Υπεργολάβων ,91 Φόροι από Επιδικ. Υποχρ. Ελλ. ηµοσ ,64 Αγγελιόσηµο (Γνωµ.278/2315/1996) 264,00 Πρόστιµο ΚΕΠΕΚ (Ελευθεροχωρι) 4.800,00 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Εισόδηµα) ,64 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Κ.Ν.Τ.Χ) ,44 Φορολ. Ελεγχος Παντεχνικής 2005 (Φ.Π.Α) 1.019,00 Πρόστιµο Επιθ. Κοζάνης (ΑΠ.4671) ,00 Σύνολο ως άνω ,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ,03 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 1377 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς κύρια, επικουρικά και λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ως κάτωθι: Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ ,66 Υποχρεώσεις προς επικουρικά ασφαλιστικά ταµεία 7.581,34 Υποχρεώσεις προς λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ,03 Σύνολο ως άνω ,03 25

26 9.Υποχρεώσεις προς λοιπές συµ. ενδ. επιχειρήσεις ,80 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1358 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αφορά υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες συµµετοχής της εταιρείας για την εκτέλεση διαφόρων έργων. 10. Μερίσµατα Πληρωτέα ,82 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2000) ,40 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2002) ,49 Μερίσµατα πληρωτέα ΚΙΣ ,00 Μερίσµατα πληρωτέα ΚΙΣ 3.755,25 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2003) 7.169,19 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2001) ,65 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής ( 2004) 6.011,28 Μερίσµατα πληρωτέα Παντεχνικής (2005) 5.509,56 Σύνολο ως άνω ,82 Έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1360 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών. 11. Πιστωτές διάφοροι ,12 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στη σελίδα 1378 του θεωρηµένου βιβλίου απογραφών και ισολογισµών και αφορά : Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ,11 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες υποκ/των εξωτερικού ,68 Λοιποί Πιστωτές ,73 Πιστωτές ιάφοροι υποκαταστηµάτων εξωτερικού ,29 Λοιπές υποχρεώσεις υποκαταστηµάτων ,31 Σύνολο ως άνω ,12 26

27 . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα εποµένων χρήσεων ,97 Το ανωτέρω ποσό αφορά προµερίσµατα Αττικών ιοδίων και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1361 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεως&εµπράγµατων ασφαλειών ,14 Το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1363 του θεωρηµένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών και αναλύεται ως κάτωθι: Παραχωρητές Ε/Ε εκατων ,16 Παραχωρητές Ε/Ε καλής εκτέλεσης ,37 Παραχωρητές Ε/Ε συµµετοχής ,44 Παραχωρητές Ε/Ε προκαταβολών ( ,25) Παραχωρητές Ε/Ε υπερ συγγενών επιχειρήσεων ,07 Παραχωρητές διαφόρων Ε/Ε ,00 Παραχωρητές Ε/Ε διαφόρων καλύψεων ,35 Σύνολο ως άνω ,14 27

28 ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1) Ύστερα από όσα αναλυτικά εκθέσαµε παραπάνω, προκύπτει ότι η ανώνυµη εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του N.2166/1993 για την απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 2) Τόσο η απορροφούµενη εταιρεία, όσο και η απορροφώσα εταιρεία, τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 3) Τόσο η απορροφούµενη εταιρεία, όσο και η απορροφώσα εταιρεία, έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν Ισολογισµό δωδεκάµηνης διάρκειας. 4) Ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της των περιουσιακών στοιχείων της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που απορροφώνται, έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1379 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµών. 5) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων στις , όπως αναλυτικά παρατέθηκε στην έκθεση αυτή, περιλαµβάνεται στον συνηµµένο Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στον οποίο εµφανίζονται τα επιµέρους κονδύλια Ενεργητικού και Παθητικού που απορροφώνται, από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 6) Από την ηµέρα συντάξεως του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της εκθέσεως αυτής, δεν συνέβησαν οικονοµικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετική µε την έκθεση αυτή. Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Συνηµµένα: Ισολογισµός Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 28

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2006 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 13555/06/Β/86/08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Με την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψη της διατάξεως Ενδεικτική απάντηση 1. Σύννοµη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας

1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας Π.. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α ) Π.. 1123 της 15.12.80:Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 1.100 Η Αρχή της Αυτονοµίας 1. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 Προς τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 82 100 ΧΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα