Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε"

Transcript

1 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τον δέκατο ένατο (19ον) από της ιδρύσεως της Εταιρίας Ισολογισμό, της Διαχειριστικής Χρήσεως 2004, την Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως, την Διάθεση των Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα. Η χρήση του 2004 αποδείχτηκε μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσίασε α) μείωση του κύκλου εργασιών ο οποίος ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,61 έναντι ποσού ευρώ ,54 της προηγούμενης χρήσεως ήτοι παρουσίασε μείωση κατά ποσοστό 11,26% και β) αύξηση των καθαρών κερδών τα οποία ανήλθαν στο ποσό των ευρώ ,37 έναντι ποσού ευρώ ,76 της προηγούμενης χρήσεως ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά ποσοστό 140,34%. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3. Τόκοι Κατασκευαστικής περιόδου Αφορούν τόκους μακροπροθέσμων δανείων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση της τρίτης μονάδας σταυλισμού των μοσχαριών αλλά και τόκους που αναφέρονται στην νέα μονάδα ευρώ ,61 Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, που μέχρι την 31/12/2004 ήταν ,00 Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/04 ήταν ,61 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου ευρώ ,35 Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως ευρώ ,45 Αναπόσβεστη αξία κατεδ.σταύλου ευρώ 8.904,46 Συν/κές διαφ.με την /10341 ευρώ ,82 Έξοδα δημιουργίας συστήματος διασφάλισης ποιότητας ευρώ ,62 Λογιστικά προγρ/τα H/Y ευρώ 2.483,21 Δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο ευρώ 3.433,60 Υπηρεσίες Δικαιόχρησης ,74 ΣΥΝΟΛΟ ευρώ ,25 Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, που μέχρι την 31/12/2004 ήταν ,73 Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/04 ήταν ,52 1

2 3. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αστικά Ακίνητα: Τα αστικά ακίνητα της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Αμύντα 13 στο κέντρο της Καβάλας και αναλύονται ως κάτωθι: α) Ισόγειο Κατάστημα επιφανείας 74,641 μ 2 ευρώ ,13 Δρχ β) Ισόγειο Κατάστημα επιφανείας 16 μ 2 ευρώ ,17 γ) Υπόγειος Αποθήκη επιφανείας 53,836 μ 2 ευρώ ,54 δ) Γραφεία 2ο όροφο επιφανείας 94,336 μ 2 ευρώ ,29 ήτοι συνολικά μέτρα 238,813 και όγκου κατασκευής 943 κ.μ. Συνολική αξία αυτών μετά την αναπροσαρμογή με το Ν.2065/92 ευρώ ,13 Βουστάσια: 1) Βουστάσια κατασκευής 1997 επιφανείας 2072 μ 2 ευρώ ,14 2) Βουστάσια >> επιφανείας 8710 μ 2 ευρώ ,10 3) Βουστάσια >> 1998 επιφανείας 2910 μ 2 ευρώ ,29 4) Βουστάσια >> 2000 επιφανείας 4620 μ 2 ευρώ ,02 5) Αποθήκη ενσύρωσης 900 μ 2 ευρώ ,49 6)Μονάδα Αμνοεριφίων στην Κ.Γραβούνας 1782 μ 2 ευρώ ,71 7 )Κτίριο σφαγείου 3100 μ 2 ευρώ ,43 8)Κτίριο Μονάδα Ζωοτροφών 260 μ 2 ευρώ ,72 9)Εγκαταστάσεις ενσύρωσης επιφανείας 3900 μ 2 ευρώ ,65 10)Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου ευρώ ,78 11)Κτίριο τυποπ. & επεξεργασίας κρέατος 584 μ 2 ευρώ ,46 12)Κτίριο γραφείων 550 μ 2 ευρώ ,58 13)Κτίριο υποσταθμό ΔΕΗ ευρώ 6.456,35 14)Βάσεις δεξαμενών αερίου 2.201,03 Συνολική αξία Κτιρίων & Εγκ/σεων Κτιρίων ευρώ ,88 Επί των ανωτέρω κτιρίων έχουν ενεργηθεί οι Κατά νόμο αποσβέσεις ευρώ ,17 Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/04 ήταν ευρώ ,71 2

3 4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κατά την διαρεύσασα χρήση προστέθηκαν μηχανήματα αξίας ευρώ και η συνολική αξία των μηχανημάτων έφθασε στις 31/12/04 σε ευρώ ,19 Στα μηχανήματα και στις εγκαταστάσεις έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις ύψους ευρώ ,58 Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/2004 ήταν ευρώ ,61 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Πρόκειται για 22 μεταφορικά μέσα (7αυτοκίνητα-ψυγεία, 4 φορτηγά μεταφοράς ζώντων ζώων, 2 επιβατηγά, 3 τρακτέρ, 3 φορτωτές,1 μπουλτόζα με ερπίστριες, 1σκουπιδιάρα, 1 λεωφορείο 11 θέσεων) συνολικής αξίας ευρώ ,08 Μείον οι διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι 31/12/04 ευρώ ,39 Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/2004 ήταν ευρώ ,69 6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η αξία των την 31/12/2004 ήταν ευρώ ,43 Μείον οι διενεργηθείσες κατά νόμο αποσβέσεις ευρώ ,44 Η αναπόσβεστη αξία τους την 31/12/2004 ήταν ευρώ ,99 Σύνολο ακινητοποιήσεων ενεργητικού ευρώ ,46 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο λογ/σμός λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις αναλύεται: α) Εγγυήσεις ΟΤΕ ευρώ 269,99 β) Εγγυήσεις ΔΕΗ ευρώ 5.649,20 γ) Εγγυήσεις επιθεωρ. εργασίας ευρώ 1.266,25 δ) Μετοχές «ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΒΕΕ» ε)μετοχές «Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ ευρώ ευρώ , ,98 Σύνολο ευρώ ,86 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ευρώ ,32 3

4 Έναντι ποσού ευρώ ,40 της προηγουμένης χρήσεως ήτοι παρουσίασε μείωση κατά ποσοστό 6,11%. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Η αξία των αποθεμάτων που απογράφηκαν στις αποθήκες μας την 31/12/2004, τα μεν ζώντα ζώα στη μέση τιμή κτήσεως πλέον αναλογία αναλώσεων ζωοτροφών, αποσβέσεων και λοιπών παραγωγικών δαπανών. Τα υπόλοιπα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην μέση τιμή κτήσεως (ιστορικό κόστος) και ανέρχονται στο ποσό των ευρώ ,26 Έναντι ποσού των ,77 ευρώ της προηγούμενης χρήσης δηλαδή παρουσίασαν μείωση μέσα στο 2004 κατά ,51 ευρώ ή ποσοστό 11,52%. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα των λογαριασμών: 1.Πελάτες, 2α.Επιταγές Εισπρακτέες, 3α.Επιταγές σε καθυστέρηση, 11. Χρεώστες διάφοροι και 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκατα βολών και πιστώσεων σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου Ισολογισμού.Τα ποσά αφορούν ασφαλείς και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις μας. ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ Αφορά αγορά μετοχών της ΠΑΕ Α.Ο.Κ η οποία έγινε κυρίως για κοινωνικούς λόγους ευρώ 3.260,45 IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ποσό ,45 ευρώ και αναλύεται σε ,50 ευρώ σε μετρητά και ,95 ευρώ σε καταθέσεις όψεως. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε στο ποσό των ευρώ ,79 Έναντι ποσού των ,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε μείωση κατά ποσοστό 6,43% Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Τα έξοδα επομένων χρήσεων είναι δαπάνες (ασφάλιστρα) που πληρώθηκαν στην παρούσα χρήση και αφορούν την επόμενη χρήση και ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 6.422,27 4

5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) Ευρώ ,51 Το σύνολο της αξίας του Ενεργητικού μειώθηκε σε σχέση με το σύνολο της προηγουμένης χρήσης κατά ,45 ευρώ ή ποσοστό 6,83 %. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Το ποσό των ,25 ευρώ αναφέρεται στις υπεραξίες των παγίων στοιχείων της εταιρείας που σχηματίσθηκαν με τους διάφορους αναπτυξιακού νόμους και αναλύεται α) Υπεραξία Ν.1297/72 ευρώ ,53 β) Υπεραξία Ε.2665/88 ευρώ ,66 γ) Υπεραξία Ν.2065/92 ευρώ ,80 δ) Αφορ.αποθεμ.λογιστικών διαφ. αρ.12ν.1892/20 ευρώ ,26 ευρώ ,25 Το ποσό των ,81 ευρώ αναφέρεται : α) Υποθηκ.&προσημ.υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ευρώ ,79 β) Δικαιούχοι μηχανημάτων ευρώ 0,02 Σ ύ ν ο λ ο ευρώ ,81 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στο παθητικό εμφανίζονται αναλυόμενες οι διάφορες υποχρεώσεις της εταιρείας,καθώς επίσης το Μετοχικό Κεφάλαιο και τα διάφορα Αποθεματικά Κεφάλαια, τα οποία καλύπτονται όλα με θετικά στοιχεία του Ενεργητικού. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2004 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ ,64 και αναλύονται ως εξής: Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ευρώ ,40 Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται Σε ανώνυμες μετοχές των 0,65 ευρώ εκάστης. ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ευρώ ,32 Είναι η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση ανωνύμων τίτλων μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,36683 ευρώ.) και της τιμής διάθεσης (2,0542 ευρώ) κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή, ήτοι τίτλοι Χ 1, ευρώ. & β) η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση ανωνύμων τίτλων μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής 0,64563 ευρώ και της τιμής διάθεσης 2,9347 ευρώ κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι τίτλοι Χ 2,289 ευρώ γ) Η διαφορά που προέκυψε από 5

6 την έκδοση ανωνύμων τίτλων ονομαστικής αξίας 0,64563 ευρώ και της τιμής διάθεσης 4,402 ευρώ ήτοι Χ 3,75637 δ) Μείον κεφαλαιοποίηση ,16 ευρώ. ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας χρεογράφων ευρώ ,74 2.Διαφορές από αναπροσ/γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων ευρώ ,74 και αναφέρεται στην διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας κτήσεως των γηπέδων & κτιρίων με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ευρώ ,12 και αναφέρονται σε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν για την ανέγερση των σφαγείων. IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Τακτικό αποθεματικό ευρώ ,93 4.Εκτακτα αποθεματικά ευρώ ,39 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων ευρώ ,48 νόμων και αναφέρονται σε αφορολόγητα αποθεματικά που σχημάτισε η εταιρεία κατ' επιταγή των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων Ν.1262/82,Ν.1892/90,Ν.1828/89,Ν.2601/98 IV.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ ευρώ ,52 Σ ύ ν ο λ ο ιδίων κεφαλαίων ευρώ ,64 Έναντι ποσού ευρώ ,12 της προηγ.χρήσης ήτοι παρουσίασε μείωση ,48 ευρώ ή ποσοστό 3,74%. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.Δάνεια Τραπεζών ευρώ ,60 και αναλύονται: α) Δάνειο Εθνικής Τράπεζας σε ευρώ ,60 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαια κινήσεως ευρώ ,96 Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση ευρώ ,70 είναι δύο δόσεις δανείου υπέρ ΕΤΕ Για τους λοιπούς λογ/σμούς των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του παθητικού ήτοι 1,2α,4,5,6,10,11 παραπέμπουμε στα στοιχεία του Ισολογισμού, όπως εμφανίζεται με τα αντίστοιχα ποσά αναλυτικά. 6

7 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα ευρώ 5.650,00 Περιλαμβάνονται δαπάνες του λογ/σμού Δ.Ε.Η. του λογ/σμού Ο.Τ.Ε., κοινόχρηστα, που αφορούν την επόμενη χρήση. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Το ποσό των ευρώ ,06 αναφέρεται στην κελαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την α- ναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και αναλύεται ως εξής: 1.Υποθηκ.&προσημ.υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ευρώ ,79 2.Υπεραξία παγίων Ν.1297/72 ύψους ευρώ ,53 3.Υπεραξία παγίων Ν.2665/88 ύψους ευρώ ,66 4.Υπεραξία παγίων Ν.2065/92 ύψους ευρώ ,80 5.Αφορ.αποθεματικό λογιστικών διαφορών άρθ.12/1892/90 ευρώ ,26 6.Δικαιούχοι μηχανημάτων ευρώ 0,02 Σ ύ ν ο λ ο ευρώ ,06 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ευρώ ,61 Οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά ευρώ ,93 ήτοι ποσοστό 11,26%. 2. Το κόστος των πωληθέντων ευρώ ,00 Μικτά Κέρδη ευρώ ,61 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμ/σεως ευρώ ,05 Μείον: 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας ευρώ ,18 3. Εξοδα Λειτουργίας διαθέσεως ευρώ ,41 4.Εξοδα λειτουργίας παραγ.μη κοστολογηθέντα ευρώ ,51 6.Διαφ.ενσωματώσεως & καταλογισμού 5.820,28 Μείον έξοδα χρηματοδοτήσεως ήτοι: 3.Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα ευρώ ,85 Έναντι ποσού των ,76 ευρώ της προηγούμενης Χρήσης. 7

8 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα ευρώ ,83 Λοιπά έσοδα ευρώ 1.491,67 Ανάλ.στη χρήση επιχ. Παγίων Κ.866/90 ευρώ ,16 2.Έκτακτα κέρδη ευρώ 2.299,97 Αφορούν κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων ευρώ 68,50 4. Εσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων ευρώ ,84 Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα ευρώ ,32 Αφορά συναλλαγματικές διαφορές ευρώ ,35 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα ευρώ 4.175,97 2. Έκτακτες Ζημίες ευρώ 5.369,46 Αφορούν ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων. 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ευρώ 29,845,16 Αφορούν λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων ΙΙΙ.ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ευρώ ,37 Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας όπως απεικονίζεται πιο πάνω,είναι κερδοφόρο και φθάνει στο ύψος των ευρώ ,37 και το θεωρούμε ικανοποιητικό σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. Από τα παραπάνω κέρδη το Δ.Σ. προτείνει να δοθεί ως καθαρό μέρισμα ποσό ,49 ευρώ. Μετά τα πιο πάνω ο Πίνακας Διανομή των Κερδών προτείνουμε να εγκριθεί ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως ευρώ ,37 Πλέον: Υπόλ. κερδών προηγ.χρήσεων ευρώ ,42 Μείον:Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων ευρώ ,00 Σύνολο ευρώ ,79 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ευρώ ,49 2.Λοιποί μη ενσωμ.φόροι ευρώ ,29 Κέρδη προς διάθεση ευρώ ,01 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:. Τακτικό αποθεματικό ευρώ 7.789,00 Πρώτο μέρισμα ευρώ ,49 Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ ευρώ ,00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο ευρώ ,52 ευρώ ,01 8

9 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ ΕΣ Περιθώριο κερδών προ τόκων & 14,3% 9,9% αποσβέσεων(ebitda) Γενική Ρευστότητα (φορές) 0,99 0,98 Κάλυψη παγίων (Ίδια κεφάλαια & μακροπρόθεσμα δάνεια / Σύνολο πάγιου ενεργητικού) 100,7% 101,5% Κάλυψη τόκων (EBITDA/τόκοι) (φορές) 2,95 2,44 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 53,62% 51,9% Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 3,5% 1,4% Κυρίες και κύριοι μέτοχοι παρακαλούμε να εγκρίνετε τον υποβαλλόμενο δέκατο ένατο (19ο) Γενικό Ισολογισμό και να λάβετε αποφάσεις επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.- Καβάλα 10/2/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Εκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 9 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 24/2/2005 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2005 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.ΔΟΓΑΣ ΑΜ/ΣΟΕΛ:10531 ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. BAKER TILLY INTERNATIONAL. 9

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα