Δεκηνπξγία πξφηππεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεσο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκηνπξγία πξφηππεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεσο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ"

Transcript

1 Δεκηνπξγία πξφηππεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεσο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ Πίνακας Ι : Χώρος Αποθήκεσζης Φσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων 1. Σα θ.π. πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηφ θαιά αεξηδφκελν ρψξν καθξηά απφ άιιεο νπζίεο 2. Σα θ.π. πξέπεη λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά απφ ηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα 3. Σα θ.π. πξέπεη λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά απφ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θφξκεο, κάζθεο, γάληηα θιπ) 4. Σα θ.π. ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε απφ ην θξάηνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (θαιιηέξγεηα, ερζξφο, αζζέλεηα, δφζε θιπ) 5. Σα θ.π. πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε έλα θαιά θαηαζθεπαζκέλν κέξνο 6. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα αζθαιήο θαη λα θιεηδψλεη κε θιεηδαξηά 7. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ή λα βξίζθεηαη ζε ηνπνζεζία φπνπ απνθεχγνληαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 8. Σνπνζεηείζηε ην ζήκα «Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα» 9. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη ζπλερή αεξηζκφ απνθεχγνληαο ηε ζπζζψξεπζε ηνμηθψλ αεξίσλ 10. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θσηηζκφ έηζη ψζηε νη εηηθέηεο ησλ θ.π. λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ εχθνια απφ ηα ξάθηα πνπ θπιάζζνληαη 11. Σν ζεκείν απνζήθεπζεο ησλ θ.π. πξέπεη λα δηαζέηεη ξάθηα θαηαζθεπαζκέλα απφ κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ (κεηαιιηθφ, ζθιεξφ πιαζηηθφ) ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή πηηζηιίζκαηνο ησλ θ.π. 12. ηα θαηψηεξα ξάθηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηα θ.π. πγξήο κνξθήο θαη ζηα αλψηεξα ηα θ.π. πνπ είλαη ζε κνξθή ζθφλεο ή θφθθσλ 13. ην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ θ.π. πξέπεη λα ππάξρεη δνρείν ή βαξέιη κε αδξαλέο απνξξνθεηηθφ πιηθφ φπσο άκκνο κε εηδηθή ζήκαλζε θαζψο θαη ζθνχπα, θαξάζη θαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έηνηκα πξνο ρξήζε. 14. ην ρψξν απνζήθεπζεο πξέπεη λα ππάξρεη θνληά ηξερνχκελν λεξφ ή δνρείν κε λεξφ ζε πεξίπησζε πηηζηιίζκαηνο ησλ καηηψλ κε θ.π. αιιά θαη νδεγίεο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ καδί κε ρξήζηκα ηειέθσλα (αζηπλνκία, αζζελνθφξν, λνζνθνκείν, ππξνζβεζηηθή) νη νπνίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κφληκν εκθαλέο ζεκείν 15. ην ρψξν εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ θνληά ηνπαιέηεο θαη ρψξνο πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ 16. Απαηηείηαη θαη ε χπαξμε θαηαιφγνπ θ.π. ζηνλ νπνίν ζα δειψλνληαη ηα απνζέκαηα θ.π. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 3 κήλεο. 17. Όια ηα θ.π. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ή ζρηζίκαηνο, νη λέεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα θ.π. ζα πξέπεη λα θέξνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηηθέηαο. 18. Πξέπεη λα ππάξρνπλ επίζεκα αξρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα θ.π. πνπ έρνπλ ιήμεη, έρνπλ δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Όηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηα θ.π. πνπ έρνπλ ιήμεη δηαηεξνχληαη ζε αλαγλσξίζηκν θαη αζθαιέο κέξνο.

2 Παραηηρήζεις Καηφπηλ επίζθεςεο ζην ρψξν ηεο Πξαθηηθήο Γεσξγηθήο ρνιήο ηεο Μεζζαξάο θαη φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ρψξνπ απνζήθεπζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (θ.π.), ηα θ.π. πξνηείλεηαη λα θπιάζζνληαη ζην κεγάιν θηίξην (φπνπ ππάξρεη θαη ε δπγαξηά) (Εηθ. 1). Ο ρψξνο απηφο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαζψο δηαζέηεη αληηθξηζηά παξάζπξα κε ηα νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ξεχκα αέξα ζπλεπψο ν ρψξνο αεξίδεηαη θαιά, απνθεχγνληαη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο ελψ δηαζέηεη θαη επαξθή θσηηζκφ έηζη ψζηε λα δηαβάδνληαη νη εηηθέηεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. πξντφλησλ Κνληά ζην ρψξν απνζήθεπζεο ππάξρνπλ ηφζν ηνπαιέηεο φζν θαη ληπηήξαο γηα πιχζηκν ζε πεξίπησζε αλάγθεο γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά αθφκε πην θαηάιιειν. Σέινο δηαζέηεη θαη ηειέθσλν πνπ είλαη απαξαίηεην ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα Θ γηα ην ρψξν απνζήθεπζεο πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο. Προηάζεις-Ενέργειες Εικ. 1: Πξνηεηλφκελνο ρψξνο θχιαμεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ Εικ. 2: Νηνπιάπη θχιαμεο θ.π. Πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα ληνπιάπη κε 3-4 ξάθηα ηνπιάρηζηνλ απφ αλζεθηηθφ θαη κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ (κεηαιιηθφ ληνπιάπη) (Εικ.2). Σν ληνπιάπη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεξηθά ξάθηα δηφηη ηα θ.π. ηνπνζεηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δειαδή ηα πγξά θ.π. ηνπνζεηνχληαη ζηα θαηψηεξα ξάθηα ελψ ηα θνθθψδε θ.π. ή απηά πνπ έρνπλ κνξθή ζθφλεο ηνπνζεηνχληαη ζηα αλψηεξα ξάθηα ψζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνήο, ηα ζηεξεά θ.π. λα κελ απνξξνθήζνπλ ηα πγξά θ.π. Σν ληνπιάπη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θαιά ζηεξεσκέλν ζηνλ ηνίρν απέλαληη απφ ηνλ πάγθν πνπ βξίζθεηαη ε δπγαξηά θαη λα κελ έρεη πξφζβαζε ζηα παηδηά γη απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 1,20 cm πάλσ απφ ην έδαθνο, λα θιεηδψλεη κε θιεηδαξηά θαη λα θέξεη εηδηθή αλεμίηειε ζήκαλζε (πιαζηηθνπνηεκέλε ηακπέια πνπ λα αλαγξάθεη «ΠΡΟΟΥΗ ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ»). Σν ληνπιάπη απηφ ζα πξέπεη λα είλαη γεξά θαηαζθεπαζκέλν, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα θπιάζζνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ΟΥΘ ιηπάζκαηα θαη ΟΥΘ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Κνληά ζην ληνπιάπη θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θαη έλα βαξέιη κε άκκν, κία ζθνχπα (ή θηπάξη), έλα θαξάζη θαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο θ.π. ην βαξέιη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ δειαδή ε ιέμε «ΑΜΜΟ» ελψ ε ζθνχπα, ην θαξάζη θαη νη ζαθνχιεο λα βξίζθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα εθφζνλ ρξεηάδεηαη.

3 ε πεξίπησζε δηαξξνήο θ.π. δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ θαη ζθνχπα. Γηα λα απνκαθξπλζεί ζσζηά πνζφηεηα θ.π. πνπ έρνπ πέζεη ζην έδαθνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξψηα αξθεηή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ φπσο είλαη ε άκκνο θαη ζηε ζπλέρεηα ε πνζφηεηα απηή λα ζπγθεληξσζεί ζε εηδηθφ ρψξν απφξξηςεο (Εικ. 3,4 ). Σέινο πξνηείλεηαη ε γσλία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ληνπιάπη κε ηα θ.π., λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν κε κία αινπκηλέληα θαηαζθεπή ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζαλ έλα μερσξηζηφ δσκαηηάθη. Εικ. 3,4 : Απνκάθξπλζε θ.π. πνπ έρεη πέζεη ζην έδαθνο κε ρξήζε άκκνπ ην γξαθείν φπνπ βξίζθεηαη ην ηειέθσλν πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν (είηε θνιιεκέλα ζηνλ ηνίρν, είηε επάλσ ζην γξαθείν πιαζηηθνπνηεκέλα) θαζαξά θαη επδηάθξηηα ηειέθσλα αλάγθεο (αζηπλνκίαο, αζζελνθφξνπ, λνζνθνκείνπ, ππξνζβεζηηθήο) (Εικ. 5) αιιά θαη νδεγίεο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Χρήζιμα Τηλέθωνα Αζηπλνκία Αζζελνθφξν.. Ννζνθνκείν. Ππξνζβεζηηθή Κέληξν δειεηεξηάζεσλ Εικ. 5: Υξήζηκα Σειέθσλα ζε πεξίπησζε αλάγθεο Επίζεο ζην γξαθείν ή ζε ζήθε θξεκαζκέλε ζηνλ ηνίρν πξέπεη λα θπιάζζεηαη ηεηξάδην ην νπνίν ζα απνηειεί ην αξρείν θαηαγξαθήο ησλ θ.π. πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν απνζήθεπζεο (δειαδή πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα απνζέκαηα). Σν ηεηξάδην ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 3 κήλεο (πνην πξντφλ ππάξρεη, αξηζκφο έγθξηζεο, πνζφηεηα πξντφληνο, εκεξνκελία παξαζθεπήο-ιήμεο, θ.ι.π.) θαη λα βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν, δηφηη ν ρξήζηεο ησλ θ.π. εχθνια ζα μερλάεη λα ην αλαλεψλεη θαη λα ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη. Αθφκε, ζηα ζπξηάξηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηπιφ, εηηθέηεο, θφια, ζεκεησκαηάξηα θαη άιιε γξαθηθή χιε. ην ρψξν απνζήθεπζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαη ην ζήκα «ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΘ ΣΟ ΚΑΠΝΘΜΑ» (Εικ.6). Εικ. 6: Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ηνλ ληπηήξα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν, πξνηείλεηαη λα ππάξρεη δηαζέζηκν θαη πγξφ ζαπνχλη γηα πιχζηκν ζε πεξίπησζε αλάγθεο (Εικ. 7). Εικ. 7: απνχλη γηα πιχζηκν

4 Πίνακας ΙΙ: Παραζκεσή ψεκαζηικού διαλύμαηος 1. Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο θαη ρσξίο δηαξξνέο. ε πεξίπησζε πνπ κεξηθνί ζσιήλεο ρξεηάδνληαη ζθίμηκν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθέο ηαηλίεο. 2. Υξεηάδεηαη έλα θαζαξφ θαη βαζκνλνκεκέλν φξγαλν κέηξεζεο (δπγαξηά) ζην ρψξν παξαζθεπήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 3. Κνληά ζην ρψξν παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη πεγή λεξνχ ή δνρείν κε λεξφ ζε πεξίπησζε πηηζηιίζκαηνο ή επαθήο κε ηα θ.π.. Επίζεο ζε κφληκν εκθαλέο κέξνο πξέπεη λα ππάξρνπλ νδεγίεο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ καδί κε ρξήζηκα ηειέθσλα (αζηπλνκία, αζζελνθφξν, λνζνθνκείν, ππξνζβεζηηθή). 4. Είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ηξερνχκελν λεξφ ή άιιε πεγή λεξνχ 5. Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεηαη ην ηξηπιφ μέπιπκα ζηα θελά ζπζθεπαζίαο θαη ην λεξφ λα αδεηάδεηαη ζην ςεθαζηηθφ βπηίν. 6. Σν πιεφλαζκα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο πξέπεη λα αξαηψλεηαη 10 θνξέο θαη κεηά λα ςεθάδεηαη ζε έδαθνο θαιπκκέλν κε θπηηθή βιάζηεζε Παραηηρήζεις-Προηάζεις ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο πξφηππνπ ζεξκνθεπίνπ αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ε Π.Γ..Υ. πξέπεη λα δηαζέηεη φινλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ (π.ρ. βαξέιη ςεθαζκνχ 200L, αληιία ςεθαζκνχ, ζσιήλα πςειήο πηέζεσο, πηζηφιη ςεθαζκνχ). Καηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Π.Γ..Μ. ηα κεραλήκαηα απηά θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ ρψξν ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ρψξν φπνπ ζα γίλεηαη ε παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο είλαη ε χπαξμε άκεζα δηαζέζηκνπ λεξνχ ζπλεπψο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί εηδηθή παξνρή λεξνχ κε ηελ νπνία ζα γεκίδεηαη απεπζείαο ην βαξέιη ςεθαζκνχ εθ φζνλ δελ ππάξρεη. Σπρφλ δηαξξνέο απφ ηνπο ζσιήλεο ζα πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ. Εικ. 8: Ζπγαξηά ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν απνζήθεπζεο ησλ θ.π. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζπξηάξηα ηνπ γξαθείνπ είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ κεξηθά εξγαιεία φπσο θνιιεηηθέο ηαηλίεο. Επίζεο θνληά ζην ζεκείν παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη δπγαξηά (Εικ. 8), φξγαλα νγθνκέηξηζεο (Εικ.9), θαζψο θαη ηειέθσλα θαη νδεγίεο γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Εικ. 9: Όξγαλν νγθνκέηξεζεο

5 Πίνακας ΙΙΙ: Εθαρμογή ψεκαζηικού διαλύμαηος 1. Ο ςεθαζηηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο, ρσξίο δηαξξνέο. ε πεξίπησζε πνπ κεξηθνί ζσιήλεο ρξεηάδνληαη ζθίμηκν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθέο ηαηλίεο. 2. Κνληά ζηα ζεκεία εθαξκνγήο ησλ θ.π. πξέπεη λα ππάξρεη ηξερνχκελν λεξφ ή δνρείν κε θαζαξφ λεξφ ζε πεξίπησζε επαθήο ή πηηζηιίζκαηνο κε ην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. Επίζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε κφληκν εκθαλέο ζεκείν νδεγίεο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ καδί κε ρξήζηκα ηειέθσλα (αζηπλνκία, αζζελνθφξν, λνζνθνκείν, ππξνζβεζηηθή). 3. Kνληά ζην βπηίν ςεθαζκνχ πξέπεη λα ππάξρεη ηξερνχκελν λεξφ ή δνρείν κε λεξφ 4. Όιεο νη εθαξκνγέο κε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη (πεξηνρή, θαιιηέξγεηα, πνηθηιία, εκπνξηθφ φλνκα θ.π. θαη δξαζηηθή νπζία, δφζε εθαξκνγήο, εκεξνκελία εθαξκνγήο) Παραηηρήζεις-Προηάζεις O ςεθαζηηθφο εμνπιηζκφο (πηζηφιη ςεθαζκνχ ή απιφο ςεθαζκνχ θ.ι.π.) δελ ειέγρζεθε θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ Γ..Μ. σζηφζν ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηείλεηαη λα ειεγρζεί απφ ην πξνζσπηθφ ψζηε λα γίλνπλ έγθαηξα ηπρφλ κεηαβνιέο εθ φζνλ παξαηεξεζεί δπζιεηηνπξγία. Μέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ζε εκθαλέο ζεκείν (π.ρ. ζηελ πφξηα ή ζην εζσηεξηθφ) πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νδεγίεο γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ αιιά θαη ρξήζηκα ηειέθσλα (αζηπλνκία, αζζελνθφξν, λνζνθνκείν, θέληξν δειεηεξηάζεσλ, ππξνζβεζηηθή) (Εικ. 10). Εικ. 10: Πιαζηηθνπνηεκέλε ζειίδα ζε πφξηα ζεξκνθεπίνπ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο Μεηά απφ θάζε εθαξκνγή αιιά θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκν νη αγξφηεο λα θάλνπλ ληνπο άξα ε θαηαζθεπή ληνπο (Εικ. 11, 12) ζην νπνίν ε πξφζβαζε ζα είλαη άκεζε θαη εχθνιε θξίλεηαη αλαγθαία. Εικ. 11, 12: ε ρψξν θνληά ζεξκνθήπην πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν ληνπο (αθφκα θαη ππαίζξην) Παξάιιεια, νη αγξφηεο πξέπεη λα ηεξνχλ εκεξνιφγην κε ηνπο ςεθαζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γη απηφ πξέπεη λα ππάξρεη έλα αθφκε ηεηξάδην ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επεκβάζεηο (εκεξνκελία εθαξκνγήο, θαιιηέξγεηα θαη πνηθηιία, εκπνξηθφ φλνκα θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο & δξαζηηθή νπζία, δνζνινγία).

6 Πίνακας IV: Μέζα αηομικής προζηαζίας 1. ην ρψξν θχιαμεο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 2 πιήξε ζεη φισλ ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θφξκεο πξνζηαζίαο, γάληηα, κπφηεο, πξνζσπίδα, κάζθα, γπαιηά) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο δηάθνξσλ θ.π. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρνπλ εθεδξηθά κέζα πξνζηαζίαο γη απηφ θαη είλαη απαξαίηεην λα θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 πιήξε ζεη. Όια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαζαξφ θαη μεξφ κέξνο. 2. Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ είλαη βξφκηθα, ζθηζκέλα θαη γεληθά δελ παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία πξέπεη λα πεηάγνληαη θαη λα κελ απνζεθεχνληαη. 3. Όια ηα κέζα πξνζηαζίαο θαη νη εμνπιηζκνί ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ θίιηξσλ θ.ι.π. πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε έλα θαιά αεξηδφκελν κέξνο μερσξηζηά απφ ηα θ.π. 4. Μεηά απφ θάζε ρξήζε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ. Προηάζεις Ο ρψξνο ν νπνίνο πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη ρψξν θχιαμεο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Π.Γ..Μ. έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε θαιά αεξηδφκελν κέξνο καθξηά απφ ηα θ.π. είλαη κία απφ ηηο κηθξέο απνζήθεο ζηεο ζρνιήο δίπια απφ ζηα ζεξκνθήπηα. ην ρψξν απηφ πξνηείλνπκε λα ηνπνζεηεζνχλ 2 ληνπιάπεο έηζη ψζηε ζηε κία ηνπνζεηνχληαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ είλαη γηα ρξήζε (Εικ. 13, 14) θαη ζηελ άιιε ηα εθεδξηθά κέζα. Επίζεο πξνηείλνπκε λα ππάξρεη θαη μερσξηζηφ ζεκείν ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα είλαη θξεκαζκέλα ηα θαζεκεξηλά ξνχρα ηνπ αγξφηε (Εικ. 15, 16, 17). Εικ. 13, 14 : Πξνηεηλφκελα ζεκεία θχιαμεο ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο Εικ. 15, 16, 17: εκεία ηνπνζέηεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ξνχρσλ ηνπ αγξφηε μερσξηζηά απφ ηα ξνχρα εξγαζίαο

7 Ο ΕΤΦ ζα πξνκεζεχζεη ηελ Π.Γ..Μ. κε ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θφξκεο πξνζηαζίαο, γάληηα, πξνζσπίδα, κπφηεο, γπαιηά, κάζθα, θαπέιν) ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε αγξφηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (Εικ. 18). ην ρψξν θχιαμεο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα παληά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γπαιηψλ, ηεο κάζθαο θαη ηεο πξνζσπίδαο ελψ γηα ηηο θφξκεο πνπ πιέλνληαη ζε πιπληήξην ή ζε ιεθάλε κε λεξφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιαζηηθέο ζαθνχιεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Όκσο, γηα ην πιχζηκν ησλ γαληηψλ θαη ησλ κπνηψλ ζα πξέπεη έμσ απφ ην ρψξν θχιαμεο ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο λα ππάξρεη ιάζηηρν κε ηξερνχκελν λεξφ. Εικ. 18: Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Πίνακας V: Απόρριψη κενών ζσζκεσαζιών 1. Σα θελά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη κε θαλέλα ηξφπν. Γη απηφ πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη κεηά ηε ρξήζε ηνπο 2. Η ζπιινγή θαη ε θχιαμε ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζθαιέο κέξνο. Προηάζεις ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ην ηξηπιφ μέπιπκα ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη. Είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη εξγαιείν κε ην νπνίν νη αγξφηεο λα κπνξνχλ λα αρξεζηέςνπλ ηηο θελέο ζπζθεπαζίεο ησλ θ.π. (π.ρ. έλα καραίξη) ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Η απφξξηςε ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ κφλν εάλ έρεη εθαξκνζηεί ην ηξηπιφ μέπιπκα (Εικ. 19) θαη εθ φζνλ δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ζχζηεκα ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. Εικ. 19: Κάδνο απφξξηςεο

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2003 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε. Κ. Π. LEADER + ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ α) ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ β) ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ γ) ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ειίδα 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ επθαηξία θαη ηελ αθεηεξία γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΣΤΠΗΚΟΤ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΤΡΗΓΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι πεπί Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηων Νεπών Νόμοι ηος 2002 μέσπι 2008 (Απ. 106(Ι)/2002, Απ. 160(Ι)/2005, Απ. 76(Ι)/2006, Απ. 22(Ι)/2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΓΗΓΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Η θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΑ ΣΗ ΜΟΤΡΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Α.Π.Α. ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΘΟΚΟΜΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ ΗΡΟΣΡΟΦΘΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΗΡΟΣΡΟΦΘΑ Η ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα