ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισµός. Κλάδου Ανιχνευτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισµός. Κλάδου Ανιχνευτών"

Transcript

1 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισµός Κλάδου Ανιχνευτών Λευκωσία Σεπτέµβριος 2010

2 Περιεχόµενα: Μέρος Πρώτο: Οργάνωση και Λειτουργία 1. Σκοπός 2 2. Μέθοδος Η Κοινότητα Ανιχνευτών Σύνοδος της Κοινότητας 2 5. Λειτουργία της Κοινότητας Ανιχνευτών 3 6. Εισδοχή 4 7. Ειδική Τελετή Εισδοχής (Ε.Τ.Ε.) 6 8. οκιµασία Επιβεβαίωσης Ανιχνευτικών Απαιτήσεων 6 9. Ειδικές πρόνοιες Μεµονοµένοι Ανιχνευτές 7 Μέρος εύτερο: Απαιτήσεις Πτυχίου Τελειοποιήσεως 8 Μέρος Τρίτο: Απαιτήσεις Πτυχίου ηµοκρατίας 12 Παράρτηµα «Α»: ιαδικασία Εκλογής Πρώτων Οµίλων 12 Παράρτηµα «Β»: Καθήκοντα και Ευθύνες στην Κοινότητα Ανιχνευτών 16 Παράρτηµα «Γ»: Προγραµµατισµός Κοινότητας Ανιχνευτών 18 Παράρτηµα : Επίσηµος Κατάλογος Ονοµασιών Οµίλων 20 Παράρτηµα «Ε»: Τελετές στην Κοινότητα 21 Επεξηγήσεις Συντοµογραφιών 27 Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 1 από 26

3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ α. Η Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α) αποτελεί αναπόσπαστο Τµήµα της Προσκοπικής Κίνησης, για αυτό και η λειτουργία της έχει ως βάση την αποστολή του Προσκοπισµού και την Προσκοπική Μέθοδο, όπως αυτά περιγράφονται στις Βασικές Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης. β. Οι παρόντες Κανονισµοί καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του Κλάδου. 2. ΜΕΘΟ ΟΣ Η µέθοδος του Ανιχνευτισµού βασίζεται στην εκπλήρωση των αναγκών των εφήβων της ηλικίας των Ανιχνευτών και της προσπάθειας ανάπτυξης του ατόµου, έτσι ώστε να καταστεί ένα χρήσιµο και ενεργό µέλος της κοινωνίας και της πολιτείας ως µελλοντικός πολίτης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Ανιχνευτής ως άτοµο, ακολουθεί το Ανιχνευτικό πρόγραµµα εξελικτικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως µέλος της Κοινότητας Ανιχνευτών, όπου αναπτύσσεται το αίσθηµα της ηµοκρατίας και των δηµοκρατικών αρχών, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, του αυτοσεβασµού και του σεβασµού των άλλων, του σεβασµού των θεσµών, της κοινωνίας, του κράτους, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου. 3. Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ α. Το Τµήµα του Συστήµατος, στο οποίο εντάσσονται οι Ανιχνευτές, ονοµάζεται Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α.) και λειτουργεί µέσα στο πλαίσιο του Προσκοπικού Συστήµατος. Η Κ.Α. είναι ισότιµο Τµήµα µε την Οµάδα Προσκόπων και την Αγέλη Λυκοπούλων. β. Η Κ.Α. δύναται να αποτελείται από 4-24 Ανιχνευτές, ένα Αρχηγό Κ.Α. (Α.Κ.Α.) και µέχρι τρεις Υπαρχηγούς (Υ.Κ.Α.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η λειτουργία της Κ.Α., στα πλαίσια του Συστήµατος, δεν είναι εφικτή, είναι δυνατή η δηµιουργία Κ.Α. στο πλαίσιο της Τοπικής Εφορείας ή και Επαρχιακής Εφορείας, µετά από εισήγηση του Επαρχιακού Εφόρου και έγκριση του Γενικού Εφόρου. 4. ΣΥΝΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ α. Η Σύνοδος της Κοινότητας αποτελεί το συλλογικό όργανο, στο οποίο λαµβάνονται όλες οι αποφάσεις σχετικά µε το πρόγραµµα και τις δράσεις της Κ.Α. Η Σύνοδος της Κ.Α. συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα και στις εργασίες της έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη της Κ.Α. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 2 από 26

4 β. Κατά τη Σύνοδο της Κ.Α. τηρούνται πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών της Κ.Α. από το Γραµµατέα της Συνόδου. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Ο Α.Κ.Α. δίνει την έγκριση του εφόσον οι δράσεις δεν συγκρούονται µε τις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης, τον Οργανισµό, τον Εσωτερικό Κανονισµό, και την Πολιτική του Σώµατος. Στη λήψη των αποφάσεων και στο σχεδιασµό του προγράµµατος των δράσεων της Κ.Α. θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη οι πρόνοιες του Οργανισµού και των Εσωτερικών Κανονισµών του Σ.Π.Κ. γ. Η πρώτη Σύνοδος του έτους πραγµατοποιείται µε την έναρξη του Προσκοπικού Έτους µε σκοπό: Την εκλογή των Πρώτων των Οµίλων. Η Εκλογή δύναται να διεξάγεται είτε δια βοής είτε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος «Α» «Εκλογή Πρώτων Οµίλων» Τη Συγκρότηση των Οµίλων Την ανάθεση των Καθηκόντων στους Ανιχνευτές µε βάση το περιεχόµενο του Παραρτήµατος «Β» «Καθήκοντα και ευθύνες στην Κοινότητα Ανιχνευτών». Νοείται ότι ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων είναι ανάλογος του αριθµού των µελών της Κοινότητας, αλλά δεν πρέπει να είναι λιγότερος από έξι εβδοµάδες. Τον καθορισµό των στόχων και στον καταρτισµό του γενικού πλαισίου του ετήσιου προγράµµατος της Κ.Α., σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος «Γ» «Προγραµµατισµός Κοινότητας Ανιχνευτών» δ. ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα µέλη της Κ.Α. που έχουν επίσηµα εγγραφεί στο Σ.Π.Κ. κατά τη συγκεκριµένη προσκοπική περίοδο. ικαίωµα του εκλέγειν έχουν όλα τα µέλη της Κοινότητας. ικαίωµα του εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι πέρασαν από την Ειδική Τελετή Εισδοχής. ε. Στη Σύνοδο της Κ.Α. προεδρεύει ο Α.Κ.Α., ένας από τους Υ.Κ.Α. ή ένας από τους Ανιχνευτές, τον οποίο εκλέγουν τα µέλη της Συνόδου. 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ α. Το πρόγραµµα των δράσεων καταρτίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Γ» του παρόντος κανονισµού, τις εισηγήσεις των µελών της Συνόδου της Κ.Α., ικανοποιώντας έτσι τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των Ανιχνευτών. Κάθε δράση θα πρέπει να έχει ως βάση συγκεκριµένο θέµα. β. Για την πραγµατοποίηση και διεξαγωγή µιας δράσης, ορίζεται Οµάδα Εργασίας (Ο.Ε.), η οποία αναλαµβάνει τη µελέτη, προετοιµασία, διεκπεραίωση και αξιολόγησή της. Σε περίπτωση µεγάλων δράσεων είναι δυνατόν η Ο.Ε. να διευρυνθεί µε υποεπιτροπές εργασίας, οι οποίες Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 3 από 26

5 βοηθούν και υποστηρίζουν την Ο.Ε. στο έργο της. Ο καταρτισµός των Ο.Ε. θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους Ανιχνευτές να παίρνουν µέρος σε αυτές. γ. Το συντονισµό της κάθε Ο.Ε. αναλαµβάνει ένας Ανιχνευτής ο οποίος έχει την ευθύνη ενηµέρωσης της Συνόδου της Κ.Α. σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών της, καθώς επίσης και την αξιολόγηση και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της δράσης µετά τη συµπλήρωση της. Στο τέλος της δράσης και εφόσον η αξιολόγηση και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της δράσης έχουν συµπληρωθεί, η Ο.Ε. αυτοδιαλύεται. δ. Ο Όµιλος Ανιχνευτών αποτελεί τη διοικητική υποδιαίρεση της Κ.Α. Κάθε Όµιλος αποτελείται από 3-6 Ανιχνευτές και έχει ως σκοπό τον καλύτερο συντονισµό της λειτουργίας της Κ.Α. και την παροχή υποστήριξης στους Βαθµοφόρους της Κ.Α. για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση του έργου τους. Ο κάθε Όµιλος έχει ένα Πρώτο, ο οποίος ηγείται του Οµίλου. ε. Ο Πρώτος εκλέγεται από τη Σύνοδο της Κ.Α. στην αρχή του κάθε Προσκοπικού έτους και για περίοδο ενός έτους. Τον Πρώτο του Οµίλου βοηθά στο έργο του ο εύτερος του Οµίλου ο οποίος επίσης εκλέγεται από τη Σύνοδο για την ίδια περίοδο. στ. Ο Όµιλος Ανιχνευτών παίρνει ως επωνυµία το όνοµα ενός επιφανούς προσώπου της ιστορίας µας ή της µυθολογίας ή του Προσκοπισµού, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Επίσηµος Κατάλογος Ονοµασιών Οµίλων» 6. ΕΙΣ ΟΧΗ α. Όλοι οι Πρόσκοποι, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους ή/και φοιτούν στην Α Τάξη του Λυκείου, γίνονται Ανιχνευτές. Ανιχνευτές, επίσης, µπορούν να γίνουν νέες και νέοι ηλικίας 14½ - 17 ετών, οι οποίοι δεν υπήρξαν Πρόσκοποι, οι οποίοι δίδουν την προσκοπική τους Υπόσχεση σε περίοδο εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την ένταξή τους ύστερα από σχετική εκπαίδευση που τυγχάνουν από τον Α.Κ.Α. β. Οι Ανιχνευτές παραµένουν στην Κ.Α. µέχρι να συµπληρώσουν το 17ο έτος της ηλικίας τους ή να αναλάβουν καθήκοντα ως Βαθµοφόροι. γ. Οι νεοεισερχόµενοι Ανιχνευτές που µόλις έδωσαν την Υπόσχεση τους και οι Ανιχνευτές που έκαναν Ανάβαση από την Ο.Π. αλλά δεν είναι κάτοχοι του Χρυσού Τρίφυλλου του Κλάδου Προσκόπων, ονοµάζονται όκιµοι Ανιχνευτές, µέχρι να φτάσουν στο απαιτούµενο προσκοπικό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται παρακάτω, που θα τους δίνει το δικαίωµα να ονοµάζονται Ανιχνευτές. Το χρονικό όριο που έχει κάποιος στη διάθεσή του για την απόκτηση των παρακάτω γνώσεων δε θα ξεπερνά τους τέσσερις µήνες. δ. Οι Απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύψει ένας όκιµος Ανιχνευτής για να ονοµαστεί Ανιχνευτής, αν δεν είναι κάτοχος του Χρυσού Τρίφυλλου είναι οι ακόλουθες: Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 4 από 26

6 1. Θρησκεία (Προκειµένου για Ελληνορθόδοξους) και Πατρίδα Γνώση του Συµβόλου της Πίστεως, και Της Κυριακής Προσευχής. Αναγνώριση των Εθνικών, των Κρατικών και των Ευρωπαϊκών Συµβόλων. Γνώση του Εθνικού Ύµνου, και της Ιστορίας του Τόπου µας. (Στην περίπτωση άλλου όγµατος ή Θρησκείας ζητείται από τον Ανιχνευτή η παρουσίαση των Βασικών αρχών της δικής του Θρησκείας) 2. Προσκοπισµός και Κοινωνία Γνώση της σηµασίας της Ηµέρας Σκέψεως. ιεθνείς Προσκοπικές ράσεις. Αναγνώριση της αξίας της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και γνώση των βασικών δοµών λειτουργίας των ιεθνών Οργανισµών όπως: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, ιεθνές ικαστήριο, ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Γνώση των Θεσµικών Οργάνων και των βασικών δοµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Προσκοπική Τεχνική Σκαπανική: Γνώση των ακόλουθων κόµπων: Σταυρόκοµπος, Καντηλίτσα, Ψαλιδιά, φίµωµα, ψαρόκοµπος, σφεντόνα, σωστικός κόµπος, διπλή καντηλίτσα. Γνώση των ακόλουθων Συνδέσεων: Σταυροειδής, ιαγώνιος (χιαστή) και παράλληλη. Κατασκευή Πλαισίου γεφυροποιίας. Γνώση των βασικών αρχών αγκύρωσης. Σχεδιασµός, επιλογή υλικών, και συντονισµός ενεργειών για ανάρτηση µεγάλης κατασκευής. Γνώση και λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. Υγιεινή - Α Βοήθειες: Υγιεινή στις δράσεις, Περιποίηση απλού τραύµατος, Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, Φαρµακείο Οµίλου, Αντιµετώπιση περιπτώσεων ρινορραγίας, λιποθυµίας, καταπληξίας (σοκ), εγκαυµάτων, τσιµπήµατα και δαγκώµατα ζώων, διάστρεµµα, εξάρθρωση, χρήση κυλινδρικών και τριγωνικών επιδέσµων, Τρόποι µεταφοράς τραυµατία, µεταδοτικές ασθένειες. 4. Ζωή Υπαίθρου Ετοιµασία και τακτοποίηση ατοµικών εφοδίων σε σακίδιο. Γνώση και χρήση διαφόρων τύπων φωτιάς και λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. Στήσιµο και συντήρηση ατοµικού αντίσκηνου. Γνώση των βασικών στοιχείων προσανατολισµού µε χάρτη, πυξίδα. Πορεία τουλάχιστον 6 χιλιοµέτρων µε τη χρήση πυξίδας και χάρτη. Μία τουλάχιστον διανυκτέρευση στο ύπαιθρο. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 5 από 26

7 Νοείται ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, µέσα από δραστηριότητες και δράσεις υπαίθρου και όχι από θεωρητικού τύπου εξέταση. ε. Η ονοµασία του Ανιχνευτή γίνεται κατά τη διάρκεια της Ειδικής Τελετής Εισδοχής (Ε.Τ.Ε.), κατά την οποία ο Ανιχνευτής διαβεβαιώνει την Κ.Α. για την αποδοχή των Αρχών του Προσκοπισµού, ανανεώνοντας την Προσκοπική του Υπόσχεση. Η Ε.Τ.Ε περιγράφεται στο Παράρτηµα «Ε» «Τελετές στην Κοινότητα» στ. Ως διακριτικό, στην επίσηµη Ανιχνευτική Στολή, ο Ανιχνευτής φέρει τις επωµίδες του Ανιχνευτή, χρώµατος µοβ, µε το Κυπριακό Προσκοπικό Τρίφυλλο κεντηµένο στην άκρη. 7. ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΣ ΟΧΗΣ (Ε.Τ.Ε.) Η σχετική διαβεβαίωση, που δίνει ο Ανιχνευτής κατά τη διάρκεια της Ε.Τ.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα «Ε», είναι ταυτόσηµη µε την Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο που δίνεται στον Κλάδο Προσκόπων, αναδιατυπωµένη έτσι που να είναι πιο προσιτή στην Ανιχνευτική ηλικία, και αναφέρεται ως ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ. Ο Ανιχνευτής, πριν τη σχετική διαβεβαίωση κατά τη διάρκεια της Ε.Τ.Ε., θα πρέπει να συζητήσει προσωπικά µε τον Α.Κ.Α., το περιεχόµενο και το νόηµα της Προσκοπικής Υπόσχεσης και του Νόµου και να καταδείξει σε ικανοποιητικό βαθµό ότι αντιλαµβάνεται πλήρως την ουσία και το νόηµα της Προσκοπικής Υπόσχεσης, ούτως ώστε να µπορέσει να ανανεώσει και να αναλάβει την προσωπική δέσµευση τήρησης της Προσκοπικής Υπόσχεσης. 8. ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η δοκιµασία επιβεβαίωσης των απαιτήσεων του Κλάδου Ανιχνευτών γίνεται ως ακολούθως: α. Ο υποψήφιος για αξιολόγηση Ανιχνευτής, ζητά τη συµπερίληψη του αιτήµατος του για αξιολόγηση στην ηµερήσια διάταξη των εργασιών της Συνόδου της Κ.Α. Εάν πρόκειται περί ειδικού θέµατος ο Ανιχνευτής καλό θα ήταν να καλέσει τον υπεύθυνο του φορέα µέσα από τον οποίο έχει αποκτήσει τη συγκεκριµένη δεξιότητα. β. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Κ.Α., ο υποψήφιος για αξιολόγηση Ανιχνευτής, παρουσιάζει µέσα σε χρονικό διάστηµα µέχρι και 15 λεπτών, δείγµα της δουλειάς του και τους λόγους για τους οποίους ζητά να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Ο Ανιχνευτής θα πρέπει να αξιολογείται, όχι µε βάση το επίπεδο που έχει φτάσει, αλλά µε το ενδιαφέρον, το χρόνο που αφιέρωσε και την προσπάθεια που έχει καταβάλει. γ. Εφόσον η Σύνοδος της Κ.Α. κρίνει ότι ο υποψήφιος θεωρείται άξιος της σχετικής αναγνώρισης υπογράφεται από τον Α.Κ.Α. η σχετική διαβεβαίωση στο Ηµερολόγιο Καταγραφής Ανιχνευτικών ράσεων και Εµπειριών (Η.Κ.Α..Ε.) του Υποψηφίου. δ. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που ο Ανιχνευτής χρειάζεται εργασίες της απαίτησης 8 του Πτυχίου Τελειοποιήσεως και η απαίτηση 6 του Πτυχίου ηµοκρατίας, αυτά ελέγχονται από τον Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 6 από 26

8 Τοπικό ή τον Επαρχιακό Έφορο ή εκπρόσωπο τους και από τον υπεύθυνο της δράσης «ΜΑΙΑΝ ΡΟΣ» ε. Στην κάθε περίπτωση ο Ανιχνευτής καταγράφει τις εµπειρίες του και λαµβάνει τις σχετικές βεβαιώσεις συµµετοχής τις οποίες συµπεριλαµβάνει στο Ηµερολόγιο Καταγραφής Ανιχνευτικών ράσεων και Εµπειριών (Η.Κ.Α..Ε.), το οποίο µπορεί να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Το Η.Κ.Α..Ε. θα αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης της προσπάθειας του Ανιχνευτή, αλλά και σηµείο αναφοράς για τη µελλοντική του πορεία. 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ - ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν Κοινότητες σε επίπεδο Τοπικής ή Επαρχιακής Εφορείας, οι µεµονωµένοι Ανιχνευτές, µε ευθύνη του Επαρχιακού Εφόρου, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραµµα που συντονίζει ο οικείος Έφορος του Κλάδου ο οποίος και µεριµνά για τα ακόλουθα: α. Συζητά και καταρτίζει µε τον Ανιχνευτή το ατοµικό του πρόγραµµα που θα τον βοηθήσει στην κάλυψη των απαιτήσεων. β. Υπογράφει το Ηµερολόγιο Καταγραφής Ανιχνευτικών ράσεων και Εµπειριών (Η.Κ.Α..Ε.) του Ανιχνευτή. γ. Ενηµερώνει τον Ανιχνευτή για δράσεις άλλων Κοινοτήτων Ανιχνευτών όπου δυνατόν να συµµετάσχει για κάλυψη των απαιτήσεων. Νοείται ότι, για τους µεµονωµένους Ανιχνευτές και όπου απαιτούνται οµαδικές εργασίες που αδυνατούν να διεκπεραιώσουν από µόνοι τους, ο Έφορος Κλάδου της Ε.Ε. δύναται να ζητήσει από τον Ανιχνευτή να καλύψει µόνο µέρος των απαιτήσεων. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 7 από 26

9 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ενεργός συµµετοχή σε δράσεις της Κ.Α. τουλάχιστον δώδεκα µήνες από την Εισδοχή. Κατά την περίοδο αυτή και για συνεχή χρόνο τεσσάρων εβδοµάδων ο Ανιχνευτής εκτελεί καθήκοντα στην Κοινότητα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος «Β» - «Καθήκοντα και ευθύνες στην Κοινότητα Ανιχνευτών». 2. ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΤΡΙ Α α. Συµµετοχή στις διαδικασίες της Θρησκείας του και αντίληψη του νοήµατος της Πίστης του. β. Γενική γνώση της ιστορίας της Κύπρου. Για ένα ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στον Ανιχνευτή, πραγµατοποιείται έρευνα και ετοιµάζεται σχετική παρουσίαση σε ειδική συνάντηση της ολοµέλειας της Κ.Α. 3. ΑΞΙΕΣ Συµµετοχή σε οµάδα εργασίας, η οποία διοργανώνει δράση που σχετίζεται άµεσα µε µία από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Ελευθερία, Σεβασµός στο συνάνθρωπο, Ανοχή και Κατανόηση στη διαφορετικότητα, Ανθρώπινα ικαιώµατα, ικαιώµατα του παιδιού, Ισότητα, ικαιοσύνη και ηµοκρατία, Οποιαδήποτε άλλη θεµατική ενότητα προτείνεται από την Ο.Ε. και εγκρίνεται από τη Σύνοδο. 4. ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ α. Ενεργός συµµετοχή, τόσο στον προγραµµατισµό και στην προετοιµασία, όσο και άµεση συµµετοχή στο Τζάµπορη στο ιαδίκτυο (J.O.T.I.) ή/και στο Τζάµπορη στον Αέρα (J.O.T.A.). β. Επαφή µε Προσκόπους από τρεις τουλάχιστον άλλες χώρες, µε τους οποίους διατηρείται επαφή για περίοδο, τουλάχιστον, τριών µηνών. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 8 από 26

10 5. ΗΓΕΣΙΑ Υπηρεσία ως Βοηθός σε ένα από τα άλλα δύο Τµήµατα του Συστήµατός του (Αγέλη Λυκοπούλων, Οµάδα Προσκόπων) για περίοδο, τουλάχιστον, δύο µηνών, όπου αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο στη διοργάνωση, τουλάχιστον, µίας µεγάλης δράσης του Τµήµατος, κάτω από την καθοδήγηση του Αρχηγού του Τµήµατος. 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συµµετοχή σε οµάδα εργασίας η οποία διοργανώνει δράση σε σχέση µε µία από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον (γενικά) Ανθρώπινο Περιβάλλον Περιβάλλον και ενέργεια Πόλη και περιβάλλον Ο ρόλος του νερού στο περιβάλλον Προστασία των θαλασσών Προστασία είδους που κινδυνεύει µε εξαφάνιση (ζώο, ερπετό, πουλί, φυτό κλπ) Οικοσύστηµα Οποιαδήποτε άλλη θεµατική ενότητα, προτείνεται από την Ο.Ε. και εγκρίνεται από τη Σύνοδο. 7. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συµµετοχή σε οµάδα εργασίας η οποία διοργανώνει και πραγµατοποιεί δράση σε σχέση µε την Ειδικότητα του Συστήµατος. α. Προκειµένου περί Ανιχνευτών Προσκόπων: Πανίδα και χλωρίδα του τόπου µας, Γεωλογία/Γεωφυσική, Αγρονοµία/Κηπουρική, Οποιαδήποτε άλλη θεµατική ενότητα, προτείνεται από την Ο.Ε. και εγκρίνεται από τη Σύνοδο. β. Προκειµένου περί Ανιχνευτών Ναυτοπροσκόπων Ιστορία της Ναυπηγικής - Πλοήγησης, Κατασκευή / συντήρηση σκάφους, Ενεργή συµµετοχή σε πλήρωµα σκάφους για Κωπηλασία και Ιστιοπλοΐα, Αλιεία, Υδρόβια ζωή, Οποιαδήποτε άλλη θεµατική ενότητα που σχετίζεται µε την Ειδικότητα η οποία προτείνεται από την Ο.Ε. και εγκρίνεται από τη Σύνοδο. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 9 από 26

11 γ. Προκειµένου περί Ανιχνευτών Αεροπροσκόπων Ιστορία αεροπορίας - Θεωρία Πτήσης, Κατασκευή τουλάχιστον τριών µοντέλων (το ένα ανεµοπτέρου), Μετεωρολογία, Παρακολούθηση µίας εκ των πιο κάτω πτήσεων και παρουσίαση της διαδικασίας στα υπόλοιπα µέλη της Κ.Α.: o Πτήση ανεµοπτέρου ή αιωροπτέρου, o Πτήση υπέρ-ελαφρού αεροσκάφους, o Πτήση αεροµοντέλου, o Πτήση αλεξιπτώτου πλαγιάς, o Πτήση Ελικοπτέρου. Οποιαδήποτε άλλη θεµατική ενότητα που σχετίζεται µε την Ειδικότητα η οποία προτείνεται από την Ο.Ε. και εγκρίνεται από τη Σύνοδο. 8. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ α. Οργάνωση και συµµετοχή σε ανιχνευτικές εξερευνήσεις στο ύπαιθρο, µε συνολική διάρκεια διανυκτερεύσεων τριών εικοσιτετραώρων (ένα τριήµερο και ένα διήµερο ή τρία διήµερα): Σε µία από αυτές θα πρέπει να ακολουθηθεί, στο ύπαιθρο ή στη θάλασσα, πορεία µε τη χρήση χάρτη, απόστασης, τουλάχιστον, οκτώ χιλιοµέτρων, µέρος της οποίας θα πρέπει να χαρτογραφηθεί, χρησιµοποιώντας σηµειώσεις που θα τηρηθούν σε ταχύ οδοιπορικό. Καθ όλη τη διάρκεια της πορείας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (GPS) στο οποίο γίνεται φύλαξη της πορείας. Παράλληλα τηρείται ηµερολόγιο το οποίο παρουσιάζεται µε το τέλος της δράσης και δηµιουργείται συλλογή της επιλογής του Ανιχνευτή (δέντρα, φυτά, πετρώµατα, φύλλα κ.ά.). Για τη δηµιουργία της συλλογής ο Ανιχνευτής φροντίζει ώστε να µη διαταράξει το φυσικό περιβάλλον γι αυτό και χρησιµοποιεί µεθόδους όπως φωτογράφηση, αποτύπωση κλπ. Πραγµατοποιείται χαρτογράφηση του χώρου διανυκτέρευσης. β. Κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεων τα µισά, τουλάχιστον, από τα γεύµατα ετοιµάζονται σε ανοικτή φωτιά, χωρίς τη χρήση µαγειρικών σκευών. γ. Εφαρµογή προσκοπικών τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων: Σε µία τουλάχιστον από τις δράσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραµµα, υπό τη µορφή επεισοδίων ετοιµότητας και ασκήσεων έκτακτης ανάγκης, στοιχεία προσκοπικής τεχνικής από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Πρώτες Βοήθειες Πυρόσβεση Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 10 από 26

12 Ναυαγοσωστική Τοπογραφία Σκαπανική Κατασκευή και ιαβίωση σε καλύβα. Τα επεισόδια ετοιµότητας ετοιµάζονται από το Επιτελείο της Κ.Α. για να υπάρχει το στοιχείο του αιφνιδιασµού. δ. Οι δράσεις αυτές διοργανώνονται από τους Υποψηφίους υπό την εποπτεία της Τ.Ε. ή της Ε.Ε. η οποία έχει και την ευθύνη της αξιολόγησης των προσπαθειών των ενδιαφεροµένων Ανιχνευτών, όπου αυτό χρειάζεται, για διασφάλιση του ενιαίου του επιπέδου. Η όλη εποπτεία ξεκινά από την κατάθεση του ελτίου ράσης όπου πρέπει να αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων Ανιχνευτών και οι ενέργειες που κάνουν για την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης. Στην περίπτωση της πορείας ή του πλου θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανιχνευτές να αναπτύξουν το σκεπτικό µε το οποίο διάλεξαν την περιοχή που θα διεξαχθεί η δράση και τα διάφορα σηµεία που θα περάσουν και διανυχτερεύσουν. Η Ο.Ε. είναι υπεύθυνη εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει ο Οργανισµός να υποβάλει ιεραρχικά στην Τ.Ε. και στην Ε.Ε. την αξιολόγηση της δράσης. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 11 από 26

13 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ Να είναι κάτοχος του Πτυχίου Τελειοποιήσεως. 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ενεργός συµµετοχή σε δράσεις της Κ.Α. τουλάχιστον δεκαοχτώ µήνες από την Εισδοχή. Κατά την περίοδο αυτή και για συνεχή χρόνο τεσσάρων εβδοµάδων εκτελούνται καθήκοντα στην Κοινότητα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος «Β» - «Καθήκοντα και ευθύνες στην Κοινότητα Ανιχνευτών». 3. ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Συµµετοχή σε τουλάχιστον τετραήµερη µεγάλη δράση περιπέτειας υπαίθρου (Μ..Υ.), µε ενεργό συµµετοχή στον προγραµµατισµό, διεκπεραίωση και αξιολόγηση της. 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑ ΟΣΗ Συµµετοχή σε οµάδα εργασίας, η οποία διεξάγει πρωτογενή έρευνα στον τοµέα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς την οποία παρουσιάζει ενώπιον κοινού και παράλληλα διοργανώνει δράση για τη διάδοση του θέµατος της έρευνας. 5. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων σε δύο, τουλάχιστον, από τους πιο κάτω τοµείς δραστηριοτήτων: Είναι δυνατή, λόγω του περιορισµένου του ελεύθερου χρόνου των Ανιχνευτών, η ικανοποίηση ενός ΜΟΝΟ εκ των δύο τοµέων δραστηριότητας πριν την ολοκλήρωση του Πτυχίου Τελειοποιήσεως. α. ηµιουργικότητα - Τέχνη - Καλλιτεχνική Έκφραση Συστηµατική και τεκµηριωµένη ενασχόληση µε µια από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Ζωγραφική (οποιοδήποτε είδος), Φωτογραφία, Μουσική (οποιοδήποτε είδος), Χορός, Θέατρο, Οποιαδήποτε άλλη σχετική θεµατική ενότητα, η οποία προτείνεται από τον Ανιχνευτή και εγκρίνεται από τη Σύνοδο της Κ.Α. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 12 από 26

14 β. Τεχνολογία - Κατασκευές - Καινοτοµία Συστηµατική και τεκµηριωµένη ενασχόληση σε µια από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Μηχανική, Μοντελισµός, Ηλεκτρολογία, Παραγωγή ενέργειας, Καινοτοµία - Εφευρέσεις, Οποιαδήποτε άλλη σχετική θεµατική ενότητα, η οποία προτείνεται από τον Ανιχνευτή και εγκρίνεται από τη Σύνοδο της Κ.Α. γ. Περίθαλψη - Υπηρεσία - Υγεία Απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και ικανοτήτων σε µια από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Α Βοήθειες Πυρόσβεση Ναυαγοσωστική Εξαρτησιογόνες ουσίες Μεταδοτικές ασθένειες Παιδιά και άτοµα µε ειδικές ανάγκες Οποιαδήποτε άλλη σχετική θεµατική ενότητα, η οποία προτείνεται από τον Ανιχνευτή και εγκρίνεται από τη Σύνοδο της Κ.Α. Νοείται ότι όπου υπάρχει αντίστοιχο δίπλωµα ειδικότητας, τότε η κατοχή του διπλώµατος αυτού θεωρείται ικανοποιητική γνώση και τεκµηρίωση των ικανοτήτων του Ανιχνευτή. δ. Ερασιτεχνική Ενασχόληση - Αθλητισµός Συστηµατική και τεκµηριωµένη ενασχόληση σε ένα από τα αθλήµατα δραστηριότητες µε αναγνωρισµένη από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (Κ.Ο.Α.) Οµοσπονδία ή οποιοδήποτε άλλο άθληµα υπάρχει σε οργανωµένη µορφή και είναι αποδεκτό από τον Κ.Ο.Α. ή υπάρχει γι αυτό διεθνής Οµοσπονδία. ε. Προσκοπική Τεχνική Συστηµατική και τεκµηριωµένη ενασχόληση σε µια από τις πιο κάτω θεµατικές ενότητες: Σκαπανική (Αγγλική, Γαλλική, Υπερβολοειδής, Παραβολοειδής), Μακέτες, Μετεωρολογία, Αστρονοµία, Συνεννόηση/Επικοινωνία/Ραδιοερασιτεχνισµός, Ενασχόληση Ειδικότητας Συστήµατος, Οποιαδήποτε άλλη σχετική θεµατική ενότητα, η οποία προτείνεται από τον Ανιχνευτή και εγκρίνεται από τη Σύνοδο της Κ.Α. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 13 από 26

15 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΡΑΣΗ «ΜΑΙΑΝ ΡΟΣ» Συµµετοχή σε δράση προσφοράς υπηρεσίας στην κοινωνία. Η δράση διοργανώνεται σε παγκύπριο επίπεδο από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής και σε αυτή συµµετέχουν µόνο Ανιχνευτές υποψήφιοι για το Πτυχίο Προσκόπου ηµοκρατίας. Η δράση αυτή η οποία φέρει την χαρακτηριστική ονοµασία «ΜΑΙΑΝ ΡΟΣ» αποτελεί και το τελικό στάδιο του Πτυχίου Προσκόπου ηµοκρατίας και εκτός από την κοινωνική προσφορά είναι δράση ολοκλήρωσης και επιβράβευσης των προσπαθειών που κατέβαλε ο Ανιχνευτής για την απόκτηση του Πτυχίου ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της δράσης ο Ανιχνευτής πρέπει να: 1. συµµετάσχει στη δράση κοινωνικής προσφοράς (πρώτο στάδιο), 2. να παρουσιάσει την ανιχνευτική του ζωή µέσω του Η.Κ.Α..Ε. σε άλλους Ανιχνευτές, και 3. συµµετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες για γνωριµία µε τους υπόλοιπους Ανιχνευτές. Ως επιστέγασµα για την συµµετοχή στην δράση «ΜΑΙΑΝ ΡΟΣ» οι Ανιχνευτές φέρουν στην στολή τους το ειδικό µαντήλι του «ΜΑΙΑΝ ΡΟΥ» το οποίο θα φέρουν µέχρι την ονοµασία τους ως Βαθµοφόροι ή την απονοµή του Πτυχίου Προσκόπου ηµοκρατίας. Το µαντήλι επιδίδεται στο πλαίσιο ειδικής τελετής από τον Γενικό Έφορο. 7. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Ανιχνευτές που ονοµάζονται Πρόσκοποι ηµοκρατίας µπορούν να ενταχθούν στην Παγκύπρια Κοινότητα Προσκόπων ηµοκρατίας στην οποία συµµετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει το Πτυχίο Προσκόπου ηµοκρατίας. Μέλη της Παγκύπριας Κοινότητας µπορούν να εγγραφούν και όσοι κύπριοι απέκτησαν το ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ πριν το Η Κεντρική ιοίκηση του Σ.Π.Κ. τηρεί επίσηµο µητρώο των Προσκόπων ηµοκρατίας και των Μελών της Παγκύπριας Κοινότητας. Οι Γενικοί Στόχοι της Παγκύπριας Κοινότητας είναι: η προβολή και προώθηση της Προσκοπικής Κίνησης µέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν το κύρος και την υπόσταση του προσκοπισµού, η προώθηση της αποδοχής και θεσµικής αναγνώρισης του Προσκόπου ηµοκρατίας σαν επιπλέον προσόν σε επαγγελµατικούς, ακαδηµαϊκούς και άλλους φορείς, και η σύσφιξη των σχέσεων των µελών της Κοινότητας και η οργάνωση τακτικών συναντήσεων. Το καταστατικό του Παγκύπριας Κοινότητας Προσκόπων ηµοκρατίας καθορίζεται µε ξεχωριστό Εσωτερικό Κανονισµό που εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από πρόταση της Γενικής Εφορείας. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 14 από 26

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 1. Εκλογές διεξάγονται στις Κοινότητες που έχουν οκτώ ή περισσότερους Ανιχνευτές, κατά την έναρξη της περιόδου, στα πλαίσια της Συνόδου Προγραµµατισµού. 2. ικαίωµα ψήφου στην εκλογική διαδικασία έχουν όλοι οι Ανιχνευτές που έχουν δώσει την Προσκοπική τους Υπόσχεση. 3. ικαίωµα εκλογής έχουν οι Ανιχνευτές που έχουν ενταχθεί πλήρως στην Κοινότητα (έχουν δηλαδή περάσει από την Ειδική Τελετή Εισδοχής [Ε.Τ.Ε.]). Στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι για εκλογή είναι λιγότεροι από τις προβλεπόµενες θέσεις, οι θέσεις αυτές πληρούνται από τους αρχαιότερους των υπολοίπων µε την προϋπόθεση ότι θα συµπληρώσουν τις απαιτήσεις για πλήρη ένταξη στην Κοινότητα σε περίοδο όχι µεγαλύτερη των τριών µηνών. Σε µια τέτοια περίπτωση δε διεξάγεται εκλογική διαδικασία. 4. Η θητεία των Πρώτων και εύτερων διαρκεί για ένα χρόνο. 5. Η διαδικασία εκλογής καθορίζεται ως ακολούθως: α. Υποβάλλονται υποψηφιότητες προς τον Α.Κ.Α από τους ενδιαφερόµενους τουλάχιστο επτά µέρες πριν από τη Σύνοδο. Την κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να υποστηρίζουν δύο Ανιχνευτές, ανεξάρτητα αν είναι και οι ίδιοι υποψήφιοι. β. Αν ο αριθµός των υποψηφίων είναι µεγαλύτερος από το διπλάσιο του αριθµού των Οµίλων τότε ο Α.Κ.Α. προκηρύσσει εκλογές. γ. Ο Α.Κ.Α. καλεί τους υποψήφιους να αναπτύξουν δικαιολογητικό για την επιλογή τους. Στην σύντοµη αυτή αναφορά οι υποψήφιοι θα πρέπει να: αναπτύξουν τους τοµείς των δράσεων που θα δώσουν προτεραιότητα σε περίπτωση εκλογής τους, σκιαγραφήσουν τα δικά τους προσόντα σε σχέση µε τη θέση που διεκδικούν, διαβεβαιώσουν τους υπόλοιπους Ανιχνευτές ότι θα εργαστούν για το καλό της Κοινότητας και ότι θα διαθέσουν προς το σκοπό αυτό και τον απαραίτητο επιπρόσθετο χρόνο. δ. Οι εκλογές γίνονται µε τη µορφή αξιολόγησης (βαθµολόγησης) µε βάση τα πιο κάτω κριτήρια: 1. Προσκοπική εµπειρία και Γνώσεις, 2. Ακεραιότητα Χαρακτήρα, 3. Υπευθυνότητα / Εργατικότητα. ε. Τα άτοµα που θα συγκεντρώσουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία αναλαµβάνουν Πρώτοι Οµίλων και οι υπόλοιποι που θα εκλεγούν, εύτεροι. Τα δύο επιλαχόντα άτοµα αναλαµβάνουν καθήκοντα σε περίπτωση αποχώρησης Πρώτου ή εύτερου. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 15 από 26

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Τα καθήκοντα (1) ως (4) είναι υποχρεωτικά για όλους του Ανιχνευτές για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων. Τα καθήκοντα µπορούν να ανατεθούν είτε σε ατοµικό, είτε σε επίπεδο Οµίλου. Στην περίπτωση που τα καθήκοντα αναλαµβάνονται από έναν Όµιλο, όλοι οι Ανιχνευτές του Οµίλου αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στη διεκπεραίωση τους. Σε κάθε περίπτωση και ύστερα από σχετική απόφαση της Συνόδου, µια Κοινότητα δύναται να θεσµοθετεί επιπρόσθετα καθήκοντα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της. 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Είναι ο Γραµµατέας της Κοινότητας και της Συνόδου. Τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών της Συνόδου και Βιβλίο Αποφάσεων Συνόδου και Ολοµέλειας. Τηρεί τα Μητρώα των Ανιχνευτών και θέτει τα ανιχνευτικά εγχειρίδια για θεώρηση από τη Σύνοδο. Τα αρχεία τηρούνται σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική µορφή και τηρείται αντίγραφο ασφαλείας σε ξεχωριστή θέση από τον Η.Υ. στον οποίο είναι καταχωρηµένα τα αρχεία της Κοινότητας. Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείων ασφαλείας για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία της Κοινότητας. 2. ΤΑΜΙΑΣ Αναλαµβάνει την Οικονοµική ιαχείριση της Κοινότητας και ελέγχει τους οικονοµικούς απολογισµούς κάθε δράσης. Υποβοηθείται, όπου τούτο είναι δυνατό, από έναν Υ.Κ.Α. Για κάθε δράση που συµπληρώνεται ο Ταµίας ενηµερώνει τη Σύνοδο για τα οικονοµικά αποτελέσµατα και καταθέτει τα υπόλοιπα χρήµατα στη µερίδα του Τµήµατος που τηρείται από τον Ταµία της Επιτροπής του Συνδέσµου Προσκοπικού Συστήµατος. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ / ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Καταγράφει τις δράσεις της Κοινότητας στο Ηµερολόγιο της Κ.Α. που του παραδίδει ο Αρχηγός. Συλλέγει φωτογραφίες από δράσεις της Κοινότητας και τις φυλάει σε Φωτογραφικό Αρχείο είτε ξέχωρο, είτε ενσωµατωµένο στο ηµερολόγιο καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή. Ενηµερώνει τα µέλη της Κοινότητας για τις σηµαντικές ηµεροµηνίες της Κ.Α. (γενέθλια της Κ.Α., Βαθµοφόρων και Ανιχνευτών κλπ). Αποστέλλει, µέσω του Α.Κ.Α., υλικό για δηµοσίευση στο Περιοδικό του Σώµατος αλλά και στο διαδίκτυο. Τηρεί επίσης ονοµαστική κατάσταση παλαιών Ανιχνευτών της Κοινότητας. Ο Ιστορικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εκτελεί χρέη ανταποκριτή της Κοινότητας και του Συστήµατος του, στις οποιεσδήποτε περιοδικές εκδόσεις του Σώµατος. Για τα ψηφιακά αρχεία τηρεί αντίγραφο ασφαλείας το οποίο παραδίδει στον Γραµµατέα ή στον υπεύθυνο Βαθµοφόρο. 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Φροντίζει για την ορθή φύλαξη του και συντήρηση του Υλικού της Κοινότητας, και αν παρίσταται ανάγκη και του Συστήµατος. ιατηρεί αρχείο Υλικού το οποίο αναθεωρεί µετά από σχετικό έλεγχο καταλληλότητας. Ενηµερώνει τον Αρχηγό για τις ανάγκες της Κοινότητας ή/και του Συστήµατος σε υλικό και το προβλεπόµενο κόστος συµπλήρωσης. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 16 από 26

18 Τα καθήκοντα (5) και (6) είναι υποχρεωτικά για όλους τους Ανιχνευτές για περίοδο δύο µηνών µε βάση τις πρόνοιες της απαίτησης (5) του Πτυχίου Τελειοποιήσεως 5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Β.Ο.Π) Στελεχώνουν Βοηθητικές Υπηρεσίες στην Οµάδα και δεν εµπλέκονται στη διαδικασία Εκπαίδευσης ούτε αντικαθιστούν Βαθµοφόρους. Μπορούν να αναλαµβάνουν υποστηρικτικούς ρόλους στη διεξαγωγή δράσεων, αλλά δεν εµπλέκονται στο Κατ Ενωµοτίας Σύστηµα. 6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΕΛΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (Β.Α.Λ.) Αναλαµβάνουν Βοηθητικές υπηρεσίες στην Αγέλη. Οι Β.Α.Λ συµµετέχουν στις δράσεις και αναλαµβάνουν καθήκοντα στην Αγέλη µόνο αν τύχουν της απαραίτητης σχετικής Εκπαίδευσης που οργανώνεται σε Επαρχιακό Επίπεδο. Οι Βοηθοί δε συµµετέχουν στις συνεδρίες της Ο.Π και της Α.Λ. αλλά καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες του προγράµµατος (παιγνίδι, Εκπαίδευση, κλπ). Εναλλάσσονται µετά το πέρας δύο µηνών. Οι Βοηθοί εξακολουθούν να λαµβάνουν µέρος στις συναντήσεις και δράσεις της Κοινότητας και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες διευθετήσεις στο Ανιχνευτικό πρόγραµµα. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 17 από 26

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Αποτελεί το βασικότερο µηχανισµό της διεκπεραίωσης του Ανιχνευτικού Προγράµµατος της εξελικτικής εκπαίδευση και το σηµείο όπου η υποστήριξη των Βαθµοφόρων είναι καίριας και καθοριστικής σηµασίας. Η διαδικασία που προτείνεται δεν είναι απαραίτητο να εφαρµόζεται κατά γράµµα αλλά µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο αποδοτικής λειτουργίας της Κοινότητας 1. Με το πέρας της Μεγάλης ράσης Υπαίθρου ο Α.Κ.Α µε το Επιτελείο του αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων το πρόγραµµα της Γ.Ε. και Ε.Ε. στην Κοινότητα, µαζί µε το προκαταρκτικό Πρόγραµµα του Συστήµατος. Ετοιµάζουν επίσης και κατάλογο µε προτεινόµενες δράσεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν µε επιτυχία από την Κοινότητα. 2. Σε Πίνακα Ανακοινώσεων οι Ανιχνευτές τοποθετούν τους στόχους και τις δικές τους προτάσεις για δράσεις ή δραστηριότητες και τις απαιτήσεις που επιδιώκουν να καλύψουν µε τις προτάσεις αυτές. Στο στάδιο αυτό οι Βαθµοφόροι της Κοινότητας προβαίνουν σε εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τους Ανιχνευτές, για την εξασφάλιση του ποιοτικού επιπέδου των δράσεων που προτείνονται. 3. Μεγάλες δράσεις είναι οι ακόλουθες: α. Ανιχνευτική Εξερεύνηση β. Προστασία του Περιβάλλοντος γ. Ειδικότητας δ. Μεγάλη ράση Περιπέτειας Υπαίθρου (Μ..Υ.) ε. Πολιτιστική Κληρονοµιά - Παράδοση στ. Κοινωνική Προσφορά (οργανώνεται από τη Γ.Ε. ) 4. Με το πέρας της Εκλογικής ιαδικασίας στη Σύνοδο Προγραµµατισµού, Ο Α.Κ.Α. παρουσιάζει στους Ανιχνευτές το σύνολο των προτάσεων και τις οµαδοποιήσεις που προκύπτουν στις περιπτώσεις που δράσεις αφορούν την κάλυψη των ίδιων απαιτήσεων ή εκεί όπου οι προτεινόµενες δράσεις είναι πανοµοιότυπες. Για την κάθε δράση που προτάθηκε, ο Αρχηγός ετοιµάζει κατάλογο στον οποίο φαίνονται τα ονόµατα των Ανιχνευτών που πρότειναν τη δράση. 5. Ο Προεδρεύων της Συνόδου ζητά από τους Ανιχνευτές να αποφασίσουν ποιες από τις Μεγάλες ράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια. α. Αν υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον από πλευράς Ανιχνευτών, β. Αν πληρούν συγκεκριµένες απαιτήσεις ή ανάγκες, γ. Αν καλύπτουν τα κριτήρια ασφάλειας. 6. Νοείται ότι οι ράσεις που επιλέγονται πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων των Ανιχνευτών έτσι ώστε µέσα από το Πρόγραµµα να επιτευχθούν οι ετήσιοι στόχοι της Κοινότητας. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 18 από 26

20 7. Όσες από τις δράσεις κριθούν ως υλοποιήσιµες τίθενται για έγκριση και ακολούθως ο Αρχηγός κοινοποιεί τους καταλόγους των Οµάδων Εργασίας, στους οποίους συµπληρώνουν τα ονόµατα οι Ανιχνευτές που θέλουν να συµµετάσχουν στις συγκεκριµένες δράσεις. Στο τέλος καταρτίζεται το ετήσιο Πρόγραµµα της Κοινότητας. 8. Για τις δράσεις που αφορούν Οµάδες Εργασίας για κάλυψη των απαιτήσεων πέραν των µεγάλων δράσεων η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που αναφέρεται στις Παραγράφους (β) και (γ) του Άρθρου 5 του Α Μέρους του παρόντος Κανονισµού. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 19 από 26

21 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΩΝ Ο κατάλογος αναθεωρείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ/ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 1. ΑΙΑΝΤΑΣ 2. ΑΙΣΧΥΛΟΣ 3. ΑΙΣΩΠΟΣ 4. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 5. ΑΛΚΙΒΙΑ ΗΣ 6. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ 7. ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 8. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 9. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 10. ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ 11. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 12. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 13. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΙΟΓΕΝΗΣ 15. ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ 16. ΗΡΟ ΟΤΟΣ 17. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 18. ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ 19. ΛΕΩΝΙ ΑΣ 20. ΜΕΝΕΛΑΟΣ 21. Ο ΥΣΣΕΑΣ 22. ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 23. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 24. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 25. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 26. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 1. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 2. ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ 3. ΤΕΥΚΡΟΣ 4. ΚΙΜΩΝ 5. ΠΤΟΛEΜΑΙΟΣ 6. ΖΗΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2. ΜΕΓΑΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ 3. ΘΕΟ ΩΡΑ 4. ΘΕΟΦΑΝΩ 5. ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ 6. ΜΕΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 8. ΝΑΡΣΙΣ 9. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε' 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΟΣ 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΓΟΥΜΗΣ 6. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ 7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 8. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 9. Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 11. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ 13. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 14. ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 15. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΣ 16. ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ 17. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 18. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 19. ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20. ΠΑΠΑΦΛΕΣΑΣ 21. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ 22. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 23. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 24. ΦΕΡΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ 3. ΜΑΡΚΟΣ ΡΑΚΟΣ 4. ΑΝ ΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ 5. ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ 6. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗΣ 7. ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ 8. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ 9. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ 10. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ 12. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ 14. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 15. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΗΣ 16. ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΗΣ 17. ΜΟ ΕΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 18. ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 19. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 20. ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ 21. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙ ΗΣ 22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙ ΗΣ 23. ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 24. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 25. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ 26. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΤΑΣ 27. ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ Οποιοσδήποτε πεσών Πρόσκοπος ο οποίος αναγράφεται στον επίσηµο κατάλογο των πεσόντων του Σ.Π.Κ. ΤΕΘΝΕΩΝΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ Οιοσδήποτε αποθανών ο οποίος αποτέλεσε ενεργό µέλος της Κυπριακής Προσκοπικής Κίνησης Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 20 από 26

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Α. Η τελετή της Ανάβασης Προσκόπων στην Κοινότητα Ανιχνευτών αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο για τον έφηβο που µεταπηδά από την Οµάδα στην Κοινότητα. Είναι ουσιαστικά η µετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και από εκεί και πέρα στη νεανική ηλικία. Η Οµάδα Προσκόπων και η Κοινότητα Ανιχνευτών παρατάσσονται η µια απέναντι από την άλλη, σε σχήµα πετάλου (Σχηµατισµός Α-1). Ο υποψήφιος Ανιχνευτής χαιρετά ένα - ένα τους Προσκόπους της Οµάδας και της Ενωµοτίας του και η Ενωµοτία του και η Οµάδα κάνουν για τελευταία φορά µαζί του την κραυγή τους. Στη συνέχεια, αποχαιρετά τους Υπαρχηγούς της Οµάδας και τον Αρχηγό και η Οµάδα τραγουδά το τραγούδι του αποχωρισµού "Μήπως πρέπει να φύγουµε...". Στη συνέχεια, ο Αρχηγός Οµάδας συνοδεύει τον/την υποψήφιο Ανιχνευτή στην άκρη του πετάλου και τον παραδίδει στον Αρχηγό της Κοινότητας, ο οποίος χαιρετά τον/την Αρχηγό Οµάδας, τον ευχαριστεί και υποδέχεται τον/την καινούργιο/α δόκιµο Ανιχνευτή. Η Οµάδα αποχωρεί και ο νέος πλέον δόκιµος Ανιχνευτής, αφού προηγουµένως τον έχουν ήδη καλωσορίσει οι Υπαρχηγοί της Κοινότητας, παραδίδεται στην Κοινότητα και τον καλωσορίζουν έναςένας οι Ανιχνευτές. Σε πολλές Κοινότητες επικρατούν διάφορες συνήθειες, για τη "συνέχεια" της Τελετής της Ανάβασης, οι οποίες εµπίπτουν στις παραδόσεις και το πνεύµα της κάθε Κοινότητας. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 21 από 26

23 2. ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ Η Τελετή Υπόσχεσης είναι κάτι το σηµαντικό, τόσο για την Κοινότητα, που κατά τη στιγµή εκείνη δέχεται ένα καινούργιο µέλος, όσο και για το νέο όκιµο Ανιχνευτή, που από εκείνη τη στιγµή γίνεται µέλος της Παγκόσµιας Προσκοπικής Κίνησης. Η Τελετή πρέπει να είναι απλή, υποβλητική, σεµνή, σε φιλική ατµόσφαιρα, να µείνει για πάντα χαραγµένη στη µνήµη του όκιµου Ανιχνευτή. Πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο κλίµα που να φαίνεται πραγµατικά ότι ο όκιµος Ανιχνευτής δίνει µια Υπόσχεση και ο Α.Κ.Α. τη δέχεται και θα τον βοηθά συνέχεια για να µπορέσει να την τηρήσει. Γι' αυτό το λόγο, καθώς και για άλλους πρακτικούς λόγους η Υπόσχεση δεν πρέπει να είναι µαζική. Η Κοινότητα παρατάσσεται σε σχήµα πετάλου (Σχηµατισµός Α-2) και ο/η Α.Κ.Α. καλεί τον/την Πρώτο του Οµίλου που ανήκει ο νέος όκιµος Ανιχνευτής να το συνοδεύσει µπροστά του. Στη συνέχεια, ο Πρώτος του Οµίλου στέκεται στο πλευρό, ένα βήµα πιο πίσω από το όκιµο Ανιχνευτή και ο/η Αρχηγός αρχίζοντας την τελετή ρωτά τον υποψήφιο όκιµο Ανιχνευτή: Α.Κ.Α. - "Γνωρίζεις τι είναι η Τιµή σου;" Α. Α. - "Μάλιστα, είναι η καλή γνώµη που έχουν οι άλλοι για µένα και εγώ για τον εαυτό µου" Α.Κ.Α. - "Γνωρίζεις το Νόµο των Προσκόπων;" Α.Α. - "Μάλιστα" Α.Κ.Α. - "Υπόσχεσαι λοιπόν στην Τιµή σου ότι µπορείς να εκτελείς το καθήκον σου προς τον Θεό και την Πατρίδα, να βοηθάς κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρείς το Νόµο των Προσκόπων;" Α.Α. - "Μάλιστα". Τότε ο/η Αρχηγός δίδει το παράγγελµα για χαιρετισµό προς Υπόσχεση (και όλη η Κοινότητα µαζί µε το όκιµο Ανιχνευτή χαιρετά µε τον ειδικό τρόπο χαιρετισµού της Υπόσχεσης), υπαγορεύει την Υπόσχεση και ο/η υποψήφιος/α όκιµος Ανιχνευτής επαναλαµβάνει. Στη συνέχεια, ο Αρχηγός του στερεώνει το σήµα Υπόσχεσης, το µαντήλι µε τον κρίκο και το µπερέ, τον χαιρετά και κάνοντας προσκοπική χειραψία µαζί του, του λέει: "Σε εµπιστεύοµαι ότι θα κρατήσεις την Προσκοπική Υπόσχεση. Καλωσόρισες στην Παγκόσµια Προσκοπική Κίνηση". Στη συνέχεια συγχαίρουν τον/την νέο/α όκιµο Ανιχνευτή οι Υπαρχηγοί και ο/η Πρώτος του Οµίλου, ο οποίος τον συνοδεύει στον Όµιλο του, όπου τον συγχαίρουν οι Ανιχνευτές του Οµίλου. TEΛΕΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ Με αυτή την τελετή υπογραµµίζουµε µια φορά κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της Εορτής του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Προσκοπισµού, την εµµονή µας στην τήρηση της Υπόσχεσης που δώσαµε κάποτε και την πίστη µας στα Προσκοπικά Ιδανικά. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 22 από 26

24 3. ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΟΧΗΣ (Ε.Τ.Ε.) Ο όκιµος Ανιχνευτής, ο οποίος έχει συµπληρώσει τη οκιµασία Εισδοχής, όπως καθορίζεται από την παρ. 6(ε) του Μέρους Α του παρόντος Κανονισµού, ονοµάζεται Ανιχνευτής στην Ειδική Τελετή Εισδοχής (Ε.Τ.Ε.). Από τη φύση της η Τελετή αυτή είναι εξ ολοκλήρου Ανιχνευτική Τελετή. Στη διάρκεια της Ε.Τ.Ε. παρίστανται µόνο οι Ανιχνευτές (όχι όκιµοι ή Αρχάριοι Ανιχνευτές), εκτός αν πρόκειται για τη δηµιουργία νέας ή επαναλειτουργία παλιάς Κοινότητας. Η Κοινότητα παρατάσσεται σε σχήµα πετάλου (Σχηµατισµός 3). Ο Α.Κ.Α. στέκεται απέναντι από την ανοιχτή µεριά του πετάλου και δεξιά και αριστερά του δύο Υ.Κ.Α. (ή αν δεν υπάρχουν 2 Πρώτοι Οµίλων) που φέρουν αντίστοιχα το Σήµα του Συστήµατος και της Κ.Α. Ακολουθεί η Προσευχή από έναν Ανιχνευτή. Ακολούθως, ο Αρχάριος Ανιχνευτής συνοδευόµενος από έναν Παραστάτη, (ο οποίος πρέπει να είναι ήδη Ανιχνευτής και συνήθως είναι ο Πρώτος του Οµίλου του όκιµου Ανιχνευτή), παρουσιάζεται µπροστά στην Κοινότητα και το Επιτελείο της. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 23 από 26

25 Ο Παραστάτης αρχίζοντας την Τελετή παρουσιάζει το όκιµο Ανιχνευτή στην Κοινότητα: Παραστάτης - "Παρουσιάζω τον... ο οποίος είναι έτοιµος να ενταχθεί στην Κοινότητά µας." Α.Κ.Α. - "Είναι άξιος;" Παραστάτης. - "Είναι άξιος γιατί γνωρίζει τις αδυναµίες του και δεν βασίζεται µόνο στις δικές του δυνάµεις αλλά επιζητεί τη δύναµη του Θεού και τη βοήθεια των Ανιχνευτών της Κοινότητάς µας". Α.Κ.Α. - (Απευθυνόµενος προς το όκιµο Ανιχνευτή)." Είσαι αποφασισµένος να καταβάλεις κάθε προσπάθεια να διάγεις µια χρηστή ζωή, να είσαι τίµιος και καθαρός σ' όλες σου τις σκέψεις, τους λόγους και τις πράξεις;" ΟΚ.Α. - "Μάλιστα είµαι". Α.Κ.Α. - "Γνωρίζεις ποιό είναι το κατεξοχήν ρητό των Ανιχνευτών;" ΟΚ.Α. - "ΤΟ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ". Α.Κ.Α. - "Είσαι σε θέση να διαβεβαιώσεις την Κοινότητα των Ανιχνευτών για την πίστη σου στις αρχές του Προσκοπισµού και να επιβεβαιώσεις ότι θα τηρείς την Προσκοπική σου Υπόσχεση;" ΟΚ.Α. - "Μάλιστα". Α.Κ.Α. - "Γνωρίζεις το Νόµο των Προσκόπων και τον Κώδικα της Ανιχνευτικής Ηθικής;" ΟΚ.Α. - "Μάλιστα. Ο Κώδικας Ηθικής των Ανιχνευτών είναι ο Νόµος των Προσκόπων γραµµένος µε λόγια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ανιχνευτικής Ζωής" Τότε ο/η Αρχηγός δίδει το παράγγελµα για χαιρετισµό προς Υπόσχεση ΟΚ.Α. - (απευθυνόµενος προς τους υπόλοιπους Ανιχνευτές της Κοινότητας απαγγέλλει τον Κώδικα Ανιχνευτικής Ηθικής) ΚΩ ΙΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Σέβοµαι τους άλλους, όπως πρέπει να σέβοµαι τον εαυτό µου. Είµαι πιστός στα ιδανικά µου και έτοιµος αν χρειαστεί, να το αποδείξω. ιατίθεµαι να υπηρετήσω τα Κοινά, νοιώθοντας ότι αυτή η υπηρεσία είναι η πραγµατική ευχαρίστηση. Έχω εµπιστοσύνη και υπακοή στους ανθρώπους που µε καθοδηγούν, ευθύνη και στοργή για τους ανθρώπους που µε ακολουθούν. Αναλαµβάνω την πρωτοβουλία στην προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος. Αισθάνοµαι περήφανος για τον εαυτό µου αλλά αναγνωρίζοντας τα λάθη µου, πιστεύω πως µπορώ να γίνω ακόµα καλύτερος. Με την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσµο, ολοκληρώνω την δέσµευση αυτή, όπως προσπαθώ να συµπληρώσω τον κόσµο το δικό µου, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και των συνανθρώπων µου. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 24 από 26

26 Στη συνέχεια ο Α.Κ.Α. τοποθετεί τις Ανιχνευτικές Επωµίδες στο νέο Ανιχνευτή και τον παρουσιάζει στην Κοινότητα λέγοντας: "Αδελφοί Ανιχνευτές, ως ο Αρχηγός της...ης Κοινότητας Ανιχνευτών και ως εκπρόσωπος της Προσκοπικής Κίνησης, σας παρουσιάζω τον Αδελφό... τον οποίο δέχτηκα από µέρους σας στην Κοινότητα µας αφού κρίθηκε ΑΞΙΟΣ. Καλωσορίστε τον και προσφέρετε του την αµέριστη βοήθεια σας για να µπορέσει να επιτύχει τους ευγενείς σκοπούς του". Ο Α.Κ.Α., καθώς και οι Υ.Κ.Α. στη συνέχεια, συγχαίρουν το νέο Ανιχνευτή. Ο Α.Κ.Α τότε απευθύνεται προς τους υπόλοιπους ανιχνευτές: Α.Κ.Α. - " Σαν ένδειξη εκτίµησης και σεβασµού η Κοινότητα σου απευθύνει τον Προσκοπικό Χαιρετισµό." Ακολούθως ο νέος Ανιχνευτής κάνει µεταβολή, χαιρετά τους Ανιχνευτές οι οποίοι του ανταποδίδουν το Χαιρετισµό και ο Παραστάτης τον οδηγεί στον Όµιλό του. Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 25 από 26

27 Επεξηγήσεις συντοµογραφιών: Σ.Π.Κ. Σώµα Προσκόπων Κύπρου Γ.Ε. Γενική Εφορεία ή Γενικός Έφορος Ε.Ε. Επαρχιακή Εφορεία ή Επαρχιακός Έφορος Τ.Ε. Τοπική Εφορεία ή Τοπικός Έφορος Κ.Α. Κοινότητα Ανιχνευτών Ο.Π. Οµάδα Προσκόπων Α.Λ. Αγέλη Λυκοπούλων Α.Κ.Α. Αρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών Υ.Κ.Α. Υπαρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών Α.Ο.Π. Αρχηγός Οµάδας Προσκόπων Υ.Ο.Π. Υπαρχηγός Οµάδας Προσκόπων Α.Α.Λ. Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων Υ.Α.Λ. Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων Ο.Ε. Ε.Τ.Ε. Α/Π Ν/Π Η.Κ.Α..Ε. Β.Ο.Π. Β.Α.Λ. Μ..Υ. Α.Α. ΟΚ.Α Οµάδα Εργασίας Ειδική Τελετή Εισδοχής Αεροπρόσκοπος Ναυτοπρόσκοπος Ηµερολόγιο Καταγραφής Ανιχνευτικών ράσεων και Εµπειριών Βοηθός Οµάδας Προσκόπων Βοηθός Αγέλης Λυκοπούλων Μεγάλη ράση Υπαίθρου Αρχάριος Ανιχνευτής όκιµος Ανιχνευτής Ηµεροµηνία Έγκρισης: 21 Σεπτεµβρίου 2010 Σελ. 26 από 26

28 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά... 2 Προσκοπική Μεθοδολογία... 2 Οµάδα Προσκόπων (Ο.Π.)... 2 Ενωµοτία Προσκόπων... 3 Ενωµοτάρχης... 3 Υπενωµοτάρχης... 4 Συµβούλιο Τιµής Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων & Ηθικών Αμοιβών Λευκωσία Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα: 1. Γενικές ιατάξεις.. 2 2. Τιμητικές ιακρίσεις Ανδρείας και Εξαίρετων Πράξεων. 3 3. Τιμητικές ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Στο Προσκοπικό Παιδαγωγικό Σύστημα η έκφραση των ΑΡΧΩΝ του Προσκοπισμού γίνεται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ. Περιεχόµενα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Περιεχόµενα Α. Οργάνωση ιοίκηση ι. Αποστολή του Κλάδου... 2 2. Μέθοδος - Μέσα... 2 3. Οργάνωση... 2 4. Εισδοχή Λυκοπούλων... 5 5. Νόµος - Υπόσχεση και Ρητό Λυκοπούλων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ. Γ. Προσκοπικές Γνώσεις Γ1. Γνωρίζω την Προσκοπική Υπόσχεση και τον Προσκοπικό Νόµο και τα εφαρµόζω στη ζωή ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Α. Υγεία Α1. Είµαι συγυρισµένος στο ντύσιµο και στην εµφάνιση µου Α2. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ σε υγιεινή κατάσταση το στόµα µου και το σώµα µου Α3. Γνωρίζω τις βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 4 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Απριλίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1 ΠΡΟΣ : - Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων - Αρχηγούς Συστηµάτων - Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013 & 13: 8 , 16/04/2014. 1443 , " MIS 372071 1. ( , 6 8 ), 3 & 2, 2. ( , 8 7 ), 5,

2007-2013 & 13: 8 , 16/04/2014. 1443    ,    MIS 372071 1.   (  , 6 8 ),  3 & 2, 2.   (  , 8 7 ),  5, ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Τοµέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΞΟΝΑΣ 13: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους ιακριτικού άσους - Σώµα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : -Περιφερειακές Εφορείες - Εφόρους Γενικής Εφορείας ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΣΗ 2 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΑΣΗ Σελίδα 1 από 6 για αρχή Οι Βαθµοφόροι που θα συµµετάσχουν στην ραστηριότητα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα