ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1

2 ΟΘΟΝΕ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ (ΟΟΑ) ΕΙΑΓΩΓΗ Η οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ είναι μια ςοβαρι πθγι προβλθμάτων για τουσ χειριςτζσ Η/Τ. Είναι πθγι αντανακλάςεων του φωτιςμοφ και πολλζσ φορζσ επιβάλλει επίπονεσ κζςεισ εργαςίασ όταν δεν υπάρχει δυνατότθτα ρυκμίςεων τθσ κλίςθσ τθσ και δεν μπορεί να περιςτρζφεται. Επίςθσ μπορεί να προκαλζςει οπτικι κόπωςθ εάν δεν ρυκμίηεται θ λαμπρότθτα τθσ ι ζχει ζντονο contrast. Πολλζσ φορζσ μπορεί να είναι εμφανισ θ διακφμανςθ (flicher) τθσ εικόνασ γι' αυτό προτείνεται θ ςυχνότθτα ςάρωςθσ να είναι πάνω από 75Ηz. Η απόςταςθ τθσ οκόνθσ πρζπει να είναι εκατοςτά. Σο κζντρο τθσ οκόνθσ πρζπει να βρίςκεται κάτω από τθν οπτικι ευκεία του εργαηόμενου. Πρζπει να τοποκετείται μακριά από τα παράκυρα. Σζλοσ πρζπει να τθροφνται αποςτάςεισ αςφαλείασ από τισ γφρω οκόνεσ. Κανείσ εργαηόμενοσ δεν πρζπει να απζχει λιγότερο από καμία οκόνθ γφρω του από ότι απζχει από τθ δικι του.

3 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (Ι) Σο κζμα τθσ εκπομπισ ακτινοβολιϊν των οκονϊν οπτικισ απεικόνιςθσ ζχει απαςχολιςει πολλοφσ επιςτιμονεσ ς' όλο τον κόςμο και ζχει γίνει αντικείμενο πλθκϊρασ ερευνϊν. Σα ευριματα των ερευνϊν ιταν ότι τα όρια τθσ ακτινοβολίασ ιταν πολφ κάτω από τα επικίνδυνα για τον άνκρωπο και χαμθλότερα από αυτά που εκπζμπουν ςυςκευζσ κακθμερινισ χριςθσ. υγκεκριμζνα οι ακτινοβολίεσ που εκπζμπονται είναι: ΑΚΤΙΝΕΣ Χ Ακτινοβολία ακτινϊν Χ από τον κακοδικό ςωλινα (CRT) τθσ οκόνθσ (υποςτθρίηεται ότι το προςτατευτικό γυαλί που υπάρχει αποτρζπει διαρροζσ και ζτςι τζτοιου είδουσ εκπομπζσ δεν είναι ανιχνεφςιμεσ). Η τεχνολογία που εφαρμόηεται ςτουσ φορθτοφσ Η/Τ (υγρϊν κρυςτάλλων) εξαλείφει πικανοφσ κινδφνουσ.

4 ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΙΙ) Υπεριϊδησ ακτινοβολία Η υπεριϊδθσ ακτινοβολία μπορεί να ανιχνευτεί από Ο.Ο.Α, παρ' όλα αυτά κεωρείται χαμθλότερθ από αυτι από τθν ακτινοβολία του θλίου από τα παράκυρα. Ορατι ακτινοβολία Χαμθλισ ςυχνότθτασ θλεκτρομαγνθτικά πεδία [Very low frequency (VLF)] και πολφ χαμθλισ ςυχνότθτασ [Extremely low frequency (ELF)]. Επιδθμιολογικζσ μελζτεσ δεν ζχουν αποδείξει ςυςχζτιςθ μεταξφ αυτϊν των πεδίων και προβλθμάτων υγείασ των εργαηομζνων. Ηλεκτροςτατικά πεδία ε πολλζσ χϊρεσ ζχουν παρουςιαςτεί δερματικά προβλιματα ςτουσ εργαηόμενουσ με Ο.Ο.Α και τα αίτια ζχουν αναηθτθκεί ςτα θλεκτροςτατικά πεδία που αναπτφςςονται μπροςτά από τον χειριςτι. Παρότι δεν ζχει αποδειχκεί επίςθμα κάτι τζτοιο, επιβάλλεται θ κακαριότθτα του χϊρου, τθσ οκόνθσ και τα απαραίτθτα επίπεδα υγραςίασ.

5

6 ΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Όπωσ προαναφζρκθκε, οι οκόνεσ οπτικισ απεικόνιςθσ (οκόνεσ υπολογιςτϊν, τθλεοράςεισ, οκόνεσ κυκλωμάτων παρακολοφκθςθσ κλπ) κρφβουν μια ποικιλία κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ που εργάηονται μπροςτά από αυτζσ. Οι κίνδυνοι αφοροφν κυρίωσ τα μάτια αλλά και τα χζρια, τθν πλάτθ και γενικότερα το μυοςκελετικό ςφςτθμα του ανκρϊπου. Επειδι, ςτο μζλλον θ εργαςία μπροςτά ςε οκόνεσ όλο και κα αυξάνεται, ακολουκϊντασ τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ζχει ςθμαςία να εφαρμόηονται εξ αρχισ όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων. Μπορεί οι αρνθτικζσ για τθν υγεία επιπτϊςεισ από τθν εργαςία ςε οκόνεσ να μθν είναι άμεςεσ, αλλά αυτζσ δεν πρζπει να αγνοοφνται γιατί με τθν πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνουν ςοβαρότερεσ. Σα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν προςταςία των εργαηομζνων που χρθςιμοποιοφν τισ οκόνεσ είναι τεχνικά, εργονομικά, αλλά και οργανωτικά.

7 Μελζτεσ κατζδειξαν ότι θ χριςθ των οκόνων οπτικισ απεικόνιςθσ επθρεάηει τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων όπωσ επίςθσ και τον φπνο τουσ. Επίςθσ, υπάρχει ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων και του χρόνου χριςθσ τθσ οκόνθσ. Όςο περιςςότερο χρόνο περνά κάποιοσ μπροςτά από τθν οκόνθ, τόςο αυξάνεται και θ ςυχνότθτα των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων.

8

9 ΩΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Σα ςυχνότερα ςωματικά προβλιματα που παρουςιάηουν οι εργαηόμενοι είναι: 1. υμπτϊματα οφκαλμικισ κοπϊςεωσ (πόνοι, ερεκιςμόσ και τςοφξιμο ςτα μάτια) 2. Μυοςκελετικά προβλιματα άνω άκρων (τενοντίτιδεσ, αρκρίτιδεσ και ςφνδρομο καρπιαίου ςωλινα) 3. Μυοςκελετικά προβλιματα του αυχζνα, των ϊμων και τθ μζςθ (πόνοι, δυςκαμψία, ιςχιαλγίεσ κ.α.

10 ΨΤΧΙΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ Τα ψυχικά ςυμπτϊματα όπωσ είναι η ληιαργία, το άγχοσ και η απροιυμία για εργαςία καιϊσ και τα προβλθματα φπνου π.χ. η αχπνία και η κοφραςη εμφανίζονται ςε πρόςωπα τα οποία ςυνθιωσ εργάζονται για περιςςότερεσ από 5 ϊρεσ καιημερινά με τισ οιόνεσ.

11 Σα προβλιματα που ςχετίηονται με απαςχόλθςθ ςε οκόνεσ οπτικισ απεικόνιςθσ είναι ςφνκετα. Δεν οφείλονται μόνο ςτθν ποιότθτα τθσ οκόνθσ αλλά και ςτθ αλλθλεπίδραςθ διαφόρων άλλων παραγόντων, όπωσ είναι οι κακζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ ςτον εργαςιακό χϊρο, οι προχπάρχουςεσ οφκαλμολογικζσ διαταραχζσ όραςθσ των εργαηομζνων, οι μικροκλιματικζσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντα εργαςιακοφ χϊρου όπωσ είναι θ αυξθμζνθ κερμοκραςία ςε ςυνδυαςμό μάλιςτα με τθ χαμθλι υγραςία, οι εργονομικοί παράγοντεσ όπωσ ο ςχεδιαςμόσ των γραφείων, των κακιςμάτων κακϊσ και οι οργανωτικοί παράγοντεσ όπωσ είναι ο χρόνοσ χριςθσ τθσ οκόνθσ και τα διαλείμματα. θμαντικό ρόλο ςτθν πρόκλθςθ των ψυχικϊν ςυμπτωμάτων παίηει ο ςχεδιαςμόσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και το πόςο φιλικό είναι με το χριςτθ (user friendly).

12

13 ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ Για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ οκόνεσ οπτικισ απεικόνιςθσ και τθ διατιρθςθ τθσ καλισ τουσ υγείασ πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα και επαρκι προφυλακτικά μζτρα. Η κζςθ του χειριςτι για παράδειγμα, πρζπει να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνθ, ϊςτε O ςχεδιαςμόσ θ ςτάςθ του τθσ ςϊματοσ κζςθσ εργαςίασ και θ απόςταςθ που περιλαμβάνει από τθ ςυςκευι το κάκιςμα να είναι του θ κατάλλθλθ. χειριςτι και το τραπζηι εργαςίασ, του περιβάλλοντοσ εργαςίασ που ζχει άμεςθ ςχζςθ με το φωτιςμό, το κόρυβο και τθ κερμοκραςία, θ ςχετικι κζςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ωσ προσ τον εργαηόμενο, θ επιλογι του πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ και θ κζςθ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ, είναι πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία όχι μόνο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθσ άνεςθσ των εργαηομζνων, αλλά και για τθν καλι απόδοςθ τουσ. Επιπλζον, επειδι τόςο οι ςυνκικεσ ςτο περιβάλλον εργαςίασ όςο και αυτά κακαυτά τα πλθροφορικά ςυςτιματα με τθ χριςθ τουσ ι με τθν πάροδο του χρόνου μεταβάλλονται, προκφπτει θ ανάγκθ ςυνεχοφσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςισ τουσ, όςον αφορά ςτθν προςαρμογι τουσ ςτουσ χριςτεσ των οκονϊν και τθν εργαςία που αυτοί εκτελοφν.

14

15 Φωτισμός Είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ ενοχλιςεων των εργαηομζνων. Σα βαςικότερα προβλιματα είναι θ ανεπάρκεια του, θ ακαταλλθλότθτα των φωτιςτικϊν ςωμάτων και θ δθμιουργία κάμβωςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ. Προτείνεται χριςθ λαμπτιρων φκοριςμοφ με χρϊμα που μοιάηει με το φυςικό φωσ με κατάλλθλθ ςυνδεςμολογία, τοποκζτθςθ ειδικϊν περςίδων και ςωςτι ςυντιρθςθ, κακαριςμό και αντικατάςταςθ όταν απαιτείται (για τθν αποφυγι φαινομζνων όπωσ το ορατό flichering όταν τελειϊνει θ ηωι των λαμπτιρων). Η ςωςτι τοποκζτθςθ των γραφείων είναι παράλλθλα προσ τισ φωτιςτικζσ πθγζσ (φωτιςτικά ςϊματα και παράκυρα). Προτείνονται επίπεδα φωτιςμοφ Lux για ςκουρόχρωμθ οκόνθ και Lux για ανοιχτόχρωμθ οκόνθ. Οι διαφορζσ λαμπρότθτασ (λόγοσ λαμπρότθτασ δφο επιφανειϊν) πρζπει να είναι μζςα ςτο κεντρικό οπτικό πεδίο 3:1, μεταξφ κεντρικοφ οπτικοφ πεδίου και γφρω χϊρου 10:1και ο λόγοσ λαμπροτιτων οπουδιποτε μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ 40:1.

16

17 Μικροκλίμα Δεδομζνου ότι ο Η/Τ παράγει μια κερμότθτα και παράλλθλα αναπτφςςει θλεκτροςτατικά πεδία μπροςτά από τθν οκόνθ οι κζςεισ εργαςίασ απαιτοφν ειδικι μελζτθ τθσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ και εξαεριςμοφ ςτον χϊρο. Επιπλζον τα καινοφργια κτίρια γραφείων ζχουν ςυνικωσ ςυςτιματα κλιματιςμοφ και δθμιουργείται ζτςι μια ξθρι ατμόςφαιρα. Πρζπει να μελετθκεί και το είδοσ του φωτιςμοφ (λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ) γιατί μπορεί ζτςι να αυξθκεί θ κερμοκραςία του χϊρου. Γενικά προτείνεται θ κερμοκραςία των χϊρων να κυμαίνεται τον χειμϊνα από C και C το καλοκαίρι. Η υγραςία πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ 45-60%. Η νομοκεςία προτείνει υψθλότερα επίπεδα υγραςίασ 50-70%. Όταν θ κερμοκραςία είναι υψθλι θ υγραςία πρζπει να είναι χαμθλι. Όταν θ κερμοκραςία είναι χαμθλι θ υγραςία πρζπει να είναι υψθλότερθ. Η εναλλαγι του αζρα πρζπει να εξαςφαλίηει μ3/άτομο (για χϊρουσ καπνιςτζσ περιςςότερο). Η ταχφτθτα του αζρα προτείνεται να είναι 0,1 m/sec για 20 C και 0,3 m/sec για 26 C. Απαιτείται ςυχνόσ κακαριςμόσ και περιοδικι αντικατάςταςθ των φίλτρων των κλιματιςτικϊν.

18

19

20

21 Νομοιεςία 1. Σο ΠΔ. 398/94, Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εργαςία με Οκόνεσ Οπτικισ Απεικόνιςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία του ςυμβουλίου 990/240/ΕΟΚ. 2. Η Τ.Α /6017/0022/ "Χοριγθςθ ειδικοφ επιδόματοσ ςε προςωπικό των Κζντρων Πλθροφόρθςθσ του Δθμοςίου και των Ν.Π.Δ.Δ ". 3. Η Τ.Α / "Τγιεινι και Αςφάλεια ςε προςωπικό των εργαηομζνων ςε μθχανογραφικά κζντρα του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΣΑ ". 4. Η Τ.Α /1991ςχετικι με τθν χοριγθςθ ειδϊν Ατομικισ Προςταςίασ (ειδικϊν γυαλιϊν) ς' όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτα Μθχανογραφικά κζντρα του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΣΑ".

22 ΠΗΓΕ 1)http://www.tcodevelopment.com 2)1) Working with VDUshttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf 3) Officewise, 4) «Understanding Ergonomics - Reduce accidents and ill health and increase productivity by fitting the task to the worker», 5) 6) 248B0AD129F4F64CC BC/ $file/othones.pdf 7) 8) health_hygiene_safety_at_work/c11119_el.htm

Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ

Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ Yγεία και ασφάλεια σε εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Ολοένα και περισσότερο η χρήση των Η/Υ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο 1 Περιεχόμενα Ρερίλθψθ / Abstract... 4 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικι Ειςαγωγι:... 5 1.1 Ρωσ μπικαν ςτθν ηωι μασ οι τριςδιάςτατεσ τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ... 5 1.2 Εξζλιξθ των Τριςδιάςτατων τεχνολογιϊν... 7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα