Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W"

Transcript

1 Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποκζτθςθ Αντιςτροφι πόρτασ Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ Κακαριςμόσ πριν τθ χριςθ Ρριν τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ ςασ Εςωτερικά παρελκόμενα ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ φκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ Θόρυβοσ ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ Συμβουλζσ διατιρθςθσ τροφίμων ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ Απόψυξθ Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ μζρουσ τθσ ςυςκευισ Συμβουλζσ για τον κακαριςμό ΣΥΝΤΗΗΣΗ Αντικατάςταςθ του λαμπτιρα εςωτερικοφ φωτιςμοφ Μζριμνα κατά τθν μεταφορά τθσ ςυςκευισ Επιςκευι Απενεργοποίθςθ για αρκετό χρονικό διάςτθμα Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων Συμβουλζσ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΡΟΙΨΗ... 9

3

4 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 Σοποθζτηςη Κατά τθν επιλογι τθσ κζςθσ τθσ ςυςκευισ ςασ, βεβαιωκείτε πωσ το δάπεδο είναι επίπεδο και ςτζρεο, πωσ ο χϊροσ αερίηεται επαρκϊσ και πωσ θ κερμοκραςία του χϊρου είναι μεταξφ 16 και 38. Αποφφγετε τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ κοντά ςε πθγζσ κερμότθτασ. Επιπλζον, αποφφγετε τθν απευκείασ ακτινοβολία, διότι μπορεί να αυξθκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ. Εξαιρετικά χαμθλζσ εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ μπορεί να προκαλζςουν μθ ομαλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ. Η ςυςκευι δεν είναι ςχεδιαςμζνθ για χριςθ ςε γκαράη ι για εξωτερικι τοποκζτθςθ. Μθν καλφπτετε τθν ςυςκευι. Κατά τθν εγκατάςταςθ βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ 40 cm από τισ 2 πλευρζσ, 15 cm ςτθν πίςω πλευρά και 20cm ςτο πάνω μζροσ τθσ ςυςκευισ. Αυτό κα επιτρζπει τθν καλφτερθ κυκλοφορία του κρφου αζρα και ζτςι βελτιϊνεται θ απόδοςθ τθσ διαδικαςίασ ψφξθσ. Η πόρτα μπορεί να ανοίγεται είτε προσ τα δεξιά είτε προσ τα αριςτερά ανάλογα με τθν κζςθ. Βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει επαρκισ χϊροσ ϊςτε να μπορεί θ πόρτα να ανοίγει τελείωσ. 2.2 Αντιςτροφή πόρτασ Απαιτοφμενα εργαλεία: Σταβροκατςάβιδο / Κςιο κατςαβίδι / Εξαγωνικό γαλλικό κλειδί Εάν επικυμείτε να αντιςτρζψετε τθν φορά τθσ πόρτασ, ςυςτινεται να επικοινωνιςετε με εξειδικευμζνο τεχνικό. Θα μποροφςατε ίςωσ να δοκιμάςετε να κάνετε τθν αλλαγι μόνοι ςασ εάν κεωρείτε πωσ μπορείτε να το κάνετε. Βεβαιωκείτε πωσ θ ςυςκευι δεν είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν πρίηα και πωσ είναι άδεια. υκμίςτε τα πόδια ςτθν υψθλότερθ κζςθ..για να αφαιρζςετε τθν πόρτα κα πρζπει να γείρετε τθν ςυςκευι προσ τα πίςω. Θα πρζπει να ςτθρίξετε τθν ςυςκευι ςε κάτι ςτακερό ϊςτε να μθν γλιςτριςει κατά τθν διαδικαςία αναςτροφισ τθσ πόρτασ. Πλα τα μζρθ που αφαιρείτε από τθ ςυςκευι κα πρζπει να φυλάςςονται ϊςτε να επανατοποκετθκοφν κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Μθν ακουμπάτε τθν μονάδα ξαπλωμζνθ ςτο ζδαφοσ, διότι μπορεί να προκλθκεί φκορά ςτο ψυκτικό κφκλωμα. Συςτινεται θ ςυναρμολόγθςθ να γίνεται από 2 άτομα. 1) Αφαιρζςτε το πλαςτικό κάλυμμα από τον πάνω μεντεςζ τθσ πόρτασ. 2) Ξεβιδϊςτε τισ 3 βίδεσ ςτον κάτω βραχίονα ςτιριξθσ. Αφαιρζςτε τθ βάςθ από τθν απζναντι πλευρά. 2

5 3) Τοποκετιςτε το ςε μια πλευρά. 4) Μετατοπίςτε τθν πόρτα προσ τα κάτω για 15cm, αφαιρζςτε τον πάνω πείρο του μεντεςζ και αφαιρζςτε τθν πόρτα. 5) Αφαιρζςτε τισ 2 βίδεσ από τον πάνω μεντεςζ και επανατοποκετιςτε τουσ ςτθν άλλθ πλευρά. Θα χρειαςτεί πρϊτα να αφαιρζςετε τα πλαςτικά καλφμματα από τθν άλλθ πλευρά. 6) Μετακινιςτε τθν πόρτα τθσ ςυςκευισ ςτον πάνω μεντεςζ, επιβεβαιϊνοντασ τθ ςωςτι φορά προσ τα πάνω. Βιδϊςτε τον κάτω μεντεςζ ςτθν νζα πλευρά. Τοποκετιςτε τθν άλλθ βάςθ ςτθν άλλθ πλευρά. Επανατοποκετιςτε το πλαςτικό κάλυμμα ςτον μεντεςζ τθσ πόρτασ. 7) Ρριν ςφίξετε τον κάτω μεντεςζ, ελζγξτε πωσ θ πόρτα είναι ςωςτά ευκυγραμμιςμζνθ οριηόντια και κάκετα και πωσ είναι κλειςτζσ όλεσ οι αςφάλειεσ. Επαναρικμιςτε τα πόδια. 2.3 Απαιτήςεισ χώρου πόρτασ Η πόρτα κα πρζπει να μπορεί να ανοίγει τελείωσ. Βάκοσ Ρλάτοσ 900mm 800mm Βάθος Πλάτος 3

6 2.4 Εξιςορρόπηςη τησ ςυςκευήσ Για τθν ςωςτι εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να ρυκμίςετε τα πόδια ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ. Εάν θ ςυςκευι δεν είναι επίπεδθ, δεν κα κλείνουν ςωςτά θ πόρτα και οι μαγνθτικζσ επαφζσ. 2.5 Καθαριςμόσ πριν τη χρήςη Κακαρίςτε αρχικά το εςωτερικό με ζνα αραιό διάλυμα ι ςόδα. Ζπειτα χρθςιμοποιιςτε χλιαρό νερό και ζνα μαλακό πανί. Κακαρίςτε τα ράφια και το αποςπϊμενο ςυρτάρι λαχανικϊν με χλιαρό ςαπουνοδιάλυμα και αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν καλά πριν τα επανατοποκετιςετε ςτθν ςυςκευι. Κακαρίςτε το εξωτερικό μζροσ με ζνα βρεγμζνο πανί. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ανατρζξτε ςτο εδάφιο «Κακαριςμόσ». 2.6 Πριν τη χρήςη τησ ςυςκευήσ ςασ Ρριν τοποκετιςετε τρόφιμα ςτθ ςυςκευι ςασ, ενεργοποιιςτε τθ και περιμζνετε 24 ϊρεσ, ϊςτε να βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι λειτουργεί ςωςτά και παράλλθλα θ κερμοκραςία να φτάςει ςτθν κατάλλθλθ. Δεν πρζπει να τοποκετείτε υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων ςτθν ςυςκευι. Πριν τη ςφνδεςη ςτην παροχή ρεφματοσ Βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει ςυμβατι πρίηα με το φισ του καλωδίου τθσ ςυςκευισ. Πριν την ενεργοποίηςη Μετά τθν μετακίνθςθ τθσ ςυςκευισ δεν κα πρζπει να τθν ενεργοποιιςετε αν δεν παρζλκουν τουλάχιςτον 2 ϊρεσ. Χρειάηεται κάποιοσ χρόνοσ για τθν ομαλοποίθςθ τθσ ροισ του ψυκτικοφ υγροφ. 2.7 Εςωτερικά παρελκόμενα Ανάλογα το μοντζλο ςυμπεριλαμβάνονται γυάλινα και/ι πλαςτικά ράφια. Θα πρζπει να μετακινιςετε ζνα γυάλινο ράφι ςτθν κατϊτατθ κζςθ, πάνω από το ςυρτάρι λαχανικϊν/φροφτων. Για να γίνει αυτό τραβιξτε το ράφι προσ το μζροσ ςασ ϊςτε να μπορεί να κινθκεί πάνω ι κάτω και αφαιρζςτε το. Αντιςτρόφωσ μπορείτε να τοποκετιςετε το ράφι και ςε διαφορετικό φψοσ. Για να μπορζςετε να εκμεταλλευτείτε όλο τον όγκο αποκικευςθσ τροφίμων κακϊσ και τθσ κατάψυξθσ, μπορείτε να αφαιρζςετε ζνα ι περιςςότερα ράφια ι και το ςυρτάρι, ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ. 4

7 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ *Οι εικόνες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με την συσκευή που έχετε προμηθευτεί. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ο θερμοστάτης βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του εσωτερικού μέρους Ρύθμιση Off :Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη Ρύθμιση Min :Μικρότερη ρύθμιση της θερμοκρασίας Ρύθμιση Med :Ομαλή λειτουργία (κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις) Ρύθμιση Max :Μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας Σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες όπως τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε την ρύθμιση Max. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί ο συμπιεστής να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρηθεί στον θάλαμο χαμηλή θερμοκρασία. Κατά την πρώτη λειτουργία του ψυγείου σας θέστε τον θερμοστάτη στην ρύθμιση Med. Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα δώστε χρόνο στην συσκευή ώστε να ψυχθεί ο θάλαμος. Ο βέλτιστος χρόνος είναι 24 ώρες. Από τον θερμοστάτη ελέγχεται η θερμοκρασία. Όταν θέσετε τον θερμοστάτη στη ρύθμιση off, τότε η συσκευή δεν θα λειτουργεί. 4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής Κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να ακούσετε κάποιους περίεργους θορύβους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι φυσιολογικοί, αλλά καλό θα είναι να τους γνωρίζετε. Αυτοί οι θόρυβοι προέρχονται από την ροή του ψυκτικού υγρού στο ψυκτικό κύκλωμα. Δεν αποτελούν κάποιο πρόβλημα και δεν επηρεάζουν την απόδοση της μονάδας. Επιπλέον, ακούγεται ο συμπιεστής καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό για να το διανέμει στο ψυκτικό κύκλωμα. 4.3 Συμβουλές διατήρησης τροφίμων Τα μαγειρεμένα ψάρια/κρέατα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ράφι πάνω από τα ωμά, για 5

8 τθν αποφυγι μεταφοράσ βακτθριδίων. Τοποκετιςτε τα ωμά ψάρια/κρζατα ςε δοχείο επαρκϊσ μεγάλο ϊςτε να ςυγκεντρϊνονται τα υγρά και καλφψτε το κατάλλθλα. Τοποκετιςτε το δοχείο ςτο κατϊτερο ράφι. Βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει επαρκισ χϊροσ γφρω από τα τρόφιμα, ϊςτε να κυκλοφορεί ο αζρασ ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. Βεβαιωκείτε πωσ όλα τα μζρθ τθσ ςυςκευισ είναι κρφα. Για τθν αποφυγι μεταφοράσ οςμϊν και αποξιρανςθσ των τροφίμων, να τα τυλίγετε ι να τα καλφπτετε ξεχωριςτά. Τα φροφτα και τα λαχανικά δεν χρειάηονται περιτφλιγμα. Ρριν τοποκετιςετε μαγειρεμζνα τρόφιμα ςτον κάλαμο βεβαιωκείτε πωσ δεν είναι ηεςτά. Αυτό βοθκά ςτθν διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του καλάμου. Για να αποτραπεί διαφυγι του κρφου αζρα, προςπακιςτε να περιορίςετε τισ φορζσ που ανοίγετε τθν πόρτα. Συςτινεται να ανοίγετε τθν πόρτα μόνο όταν κζλετε να τοποκετιςετε τρόφιμα ςτον κάλαμο ι όταν κζλετε να βγάλετε τρόφιμα από τον κάλαμο. 5. ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ 5.1 Απόψυξθ Στθν εςωτερικι πίςω επιφάνεια τθσ ςυςκευισ μπορεί να ςχθματιςτεί πάγοσ, ο οποίοσ κα αποψυχκεί αυτόματα κατά τον κφκλο λειτουργίασ του ςυμπιεςτι. Το νερό οδθγείται ςτθν λεκάνθ ςυλλογισ μζςω τθσ οπισ αποςτράγγιςθσ, οποφ εκεί εξατμίηεται. Η οπι αποςτράγγιςθσ κα πρζπει να ελζγχεται και να κακαρίηεται ςυχνά, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ ζξοδοσ του νεροφ από τον κάλαμο 5.2 Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ μζρουσ τθσ ςυςκευισ Αφαιρζςτε τα ράφια και το ράφι λαχανικϊν. Για να αφαιρζςετε τα ράφια, κα πρζπει πρϊτα να αφαιρζςετε το κατϊτερο ράφι. Κακαρίςτε αρχικά το εςωτερικό με ζνα αραιό διάλυμα ι ςόδα. Ζπειτα χρθςιμοποιιςτε χλιαρό νερό και ζνα μαλακό πανί. Κακαρίςτε τα ράφια και το αποςπϊμενο ςυρτάρι λαχανικϊν με χλιαρό ςαπουνοδιάλυμα και αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν καλά πριν τα επανατοποκετιςετε ςτον κάλαμο Χρθςιμοποιιςτε ζνα βρεγμζνο πανί για τον κακαριςμό του εξωτερικοφ μζρουσ και ζπειτα ςκουπίςτε με γυαλιςτικό επίπλων. Βεβαιωκείτε πωσ θ πόρτα είναι κλειςτι, ϊςτε να μθν διειςδφςει γυαλιςτικό ςτισ επαφζσ ι ςτον εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. Το προςτατευτικό πλζγμα του ςυμπυκνωτι ςτθν πίςω πλευρά τθσ ςυςκευισ, κακϊσ και τα παρακείμενα επιμζρουσ μποροφν να κακαριςτοφν με μια μαλακι βοφρτςα. 5.3 Συμβουλζσ για τον κακαριςμό Στο εξωτερικό τθσ ςυςκευισ μπορεί να εμφανιςτοφν ςυμπυκνϊματα. Μπορεί να προκλθκεί εξαιτίασ μιασ μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ του χϊρου. Κακαρίςτε τα υπολείμματα τθσ υγραςίασ. 6

9 Εάν το πρόβλθμα παραμζνει, επικοινωνιςτε με εξειδικευμζνο τεχνικό για βοικεια. 6. ΣΥΝΤΗΗΣΗ 6.1 Αντικατάςταςθ του λαμπτιρα εςωτερικοφ φωτιςμοφ Η αντικατάςταςθ κα πρζπει να γίνει από εξειδικευμζνο τεχνικό. 6.2 Μζριμνα κατά τθν μεταφορά τθσ ςυςκευισ Κατά τθν μεταφορά τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να τθν κρατάτε από τισ πλαϊνζσ πλευρζσ τισ. Δεν κα πρζπει να τθν αναςθκϊνετε από τα άκρα. 6.3 Επιςκευι Οι εργαςίεσ επιςκευισ κα πρζπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμζνο προςωπικό και κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο γνιςια ανταλλακτικά. Μθν επιχειριςετε να επιςκευάςετε μόνοι ςασ τθν ςυςκευι. Εργαςίεσ επιςκευισ από άτομα χωρίσ γνϊςεισ και εμπειρία μπορεί να προκαλζςουν τραυματιςμοφσ ι φκορά τθσ ςυςκευισ. Επικοινωνιςτε με εξειδικευμζνο προςωπικό. 6.4 Απενεργοποίθςθ για αρκετό χρονικό διάςτθμα Πταν θ ςυςκευι δεν κα χρθςιμοποιθκεί για αρκετό χρονικό διάςτθμα, αποςυνδζςτε τθν από τθν παροχι ρεφματοσ, αφαιρζςτε όλα τα τρόφιμα, κακαρίςτε τθν ςυςκευι και αφιςτε τθν πόρτα μιςάνοιχτθ για τθν αποφυγι εμφάνιςθσ δυςάρεςτων οςμϊν. 7. Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων Τα παρακάτω απλά προβλιματα μποροφν να επιλυκοφν από τον χριςτθ. Αν όμωσ παραμείνουν, επικοινωνιςτε με εξειδικευμζνο προςωπικό. Ελζγξτε αν το ψυγείο είναι ςυνδεδεμζνο ςτθν παροχι ρεφματοσ και το φισ είναι ςωςτά τοποκετθμζνο ςτθν πρίηα. Η ςυςκευι δεν λειτουργεί Χαμθλι τάςθ. Διακοπι ρεφματοσ ι καμζνθ αςφάλεια. Θα πρζπει τα τρόφιμα που αναδφουν ζντονεσ οςμζσ να καλφπτονται. Οςμζσ Ελζγξτε για χαλαςμζνα τρόφιμα. Ελζγξτε αν ο κάλαμοσ χρειάηεται κακαριςμό. Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ που οι κερμοκραςίεσ είναι υψθλότερεσ, είναι φυςιολογικό ο ςυμπιεςτισ να λειτουργεί για περιςςότερθ ϊρα. Ο ςυμπιεςτισ λειτουργεί για Μθν τοποκετείτε υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων ςτον αρκετι ϊρα κάλαμο. Μθν τοποκετείτε ηεςτά τρόφιμα ςτον κάλαμο. Συχνά ανοίγματα τθσ πόρτασ. Ο εςωτερικόσ φωτιςμόσ δεν Ελζγξτε αν θ ςυςκευι είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν παροχι λειτουργεί. ρεφματοσ. 7

10 Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει ςωςτά Δυνατοί κόρυβοι Ελζγξτε αν ζχει καεί το λαμπάκι. Ελζγξτε μιπωσ θ πόρτα του καταψφκτθ δεν κλείνει λόγω αποκθκευμζνων τροφίμων. Υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων. Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο, γζρνει. Ελζγξτε αν τα τρόφιμα είναι τοποκετθμζνα ςωςτά και αν το ψυγείο είναι ςε επίπεδθ κζςθ. Ελζγξτε ότι όλα τα μζρθ του ψυγείου είναι ςωςτά τοποκετθμζνα. 7.1 Συμβουλζσ Κατά τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ ειδικά το καλοκαίρι μπορεί να παράγεται κερμότθτα από το περίβλθμα τθσ. Οφείλεται ςτθν εκπομπι ακτινοβολίασ του ςυμπυκνωτι και είναι ζνα φυςιολογικό φαινόμενο. Συμπυκνϊματα: Πταν θ ςχετικι υγραςία είναι υψθλι μπορεί να εμφανιςτοφν ςυμπυκνϊματα, ςτθν εξωτερικι επιφάνεια, ςτθν πόρτα και τισ επαφζσ. Απομακρφνετε τθν υγραςία με ζνα πανί. Συνεχόμενοσ ιχοσ: Είναι ο ιχοσ του ςυμπιεςτι κατά τθν λειτουργία του, ειδικά κατά τθν εκκίνθςθ και τθ ςτάςθ. 8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ Ρροςπακιςτε να μθν ανοίγετε ςυχνά τθν πόρτα, ειδικά όταν ο καιρόσ είναι πολφ ηεςτόσ και θ υγραςία υψθλι. Πταν ανοίξετε τθν πόρτα κλείςτε τθν άμεςα. Ανά διαςτιματα ελζγξτε εάν θ ςυςκευι αερίηεται επαρκϊσ (επαρκισ κυκλοφορία του αζρα πίςω από τθν ςυςκευι). Σε ομαλζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, κζςτε τον κερμοςτάτθ ςτθν μεςαία ρφκμιςθ. Ρριν τοποκετιςετε φρζςκα τρόφιμα ςτον κάλαμο, βεβαιωκείτε πωσ ζχουν κερμοκραςία δωματίου. Το ςτρϊμα πάγου αυξάνει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Επομζνωσ, να κακαρίηετε τθν ςυςκευι όταν το ςτρϊμα πάγου που ζχει ςχθματιςτεί ζχει πάχοσ 3-5mm. Σε ό,τι αφορά τον ςυμπυκνωτι, το πίςω μζροσ κα πρζπει να είναι πάντα κακαρό. Λάβετε υπόψθ ςασ τισ οδθγίεσ που περιγράφονται, διότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ κατανάλωςθ ενζργειασ μπορεί να αυξθκεί ςθμαντικά. Η ςυςκευι κα πρζπει να βρίςκεται τοποκετθμζνθ ςτο δροςερότερο ςθμείο του χϊρου, μακριά από πθγζσ κερμότθτασ και να μθν είναι εκτεκειμζνθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. Τα μαγειρεμζνα τρόφιμα κα πρζπει να ζχουν κρυϊςει ςε κερμοκραςία δωματίου πριν τα τοποκετιςετε ςτον κάλαμο. Υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων ζχει ωσ αποτζλεςμα ο ςυμπιεςτισ να λειτουργεί για περιςςότερθ ϊρα. Τα τρόφιμα που δεν ψφχονται ςωςτά μπορεί να χαλάςουν. Βεβαιωκείτε πωσ τα τρόφιμα είναι ςωςτά καλυμμζνα και τα δοχεία ςτεγνά και κακαρά, πριν τα τοποκετιςετε ςτον κάλαμο. Αυτό βοθκάει ςτθν επιβράδυνςθ ςχθματιςμοφ πάγου. Το ςυρτάρι και τα ράφια δεν κα πρζπει να καλφπτονται με αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ι χαρτί κουηίνασ. Εμποδίηουν τθν κυκλοφορία του κρφου αζρα, με αποτζλεςμα να μειϊνεται θ απόδοςθ τθσ ςυςκευισ. 8

11 . Οργανϊςτε ςωςτά τα τρόφιμα και τοποκετιςτε ετικζτεσ, ϊςτε να αποφφγετε τα ςυχνά ανοίγματα τθσ πόρτασ ι να παραμζνει για πολλι ϊρα θ πόρτα ανοιχτι. Βγάλτε όςα τρόφιμα χρειάηεςτε και κλείςτε το ςυντομότερο τθν πόρτα. 9. ΑΡΟΙΨΗ Οι παλιζσ ςυςκευζσ ζχουν κάποια αξία.. Μια φιλικι προσ το περιβάλλον μζκοδοσ απόρριψθσ, εξαςφαλίηει πωσ τα πολφτιμα υλικά κα ανακυκλωκοφν και κα χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου. Το ψυκτικό υγρό που υπάρχει ςτθν ςυςκευι κακϊσ και τα μονωτικά υλικά απαιτοφν ειδικι διαδικαςία απόρριψθσ. Βεβαιωκείτε πωσ οι ςωλθνϊςεισ ςτο πίςω μζροσ τθσ ςυςκευισ δεν είναι φκαρμζνεσ. Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιλογζσ μεκόδων απόρριψθσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα γραφεία τθσ τοπικισ ςασ αρχισ. Κατά τθν απόρριψθ, αφαιρζςτε τυχόν κλειδαριζσ και αφαιρζςτε τθν πόρτα. Σωςτι απόρριψθ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ Η ςυγκεκριμζνθ ςιμανςθ υποδεικνφει πωσ το ςυγκεκριμζνο προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλα αςτικά λφματα ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ, ανακυκλϊςτε τθ. Για τθν επιςτροφι τθσ παλιάσ ςασ ςυςκευισ, μπορείτε να απευκυνκείτε είτε ςε ειδικοφσ οργανιςμοφσ είτε ςτον προμθκευτι ςασ. Εκείνοι μποροφν να αναλάβουν τθν διαδικαςία ανακφκλωςθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτισ τοπικζσ αρχζσ ι ςτον προμθκευτι ςασ. 9

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ.ΡΙΤΤΑΣ-Α.ΔΑΓΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ Χρ. Σμφρνθσ 124 183 46 Μοςχάτο - Ακινα Τθλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr Bracken Hill, South West Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.1 D) "Teka" 2 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Ελληνικά, 1 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας Ελέγχου Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, 5-6 Ξεκινώντας τη συσκευή Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα