ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΕΚΛΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός 1. Σπλνπηηθόο ηίηινο. 2. Εξκελεία. 3. Πξνθήξπμε ζέζεσλ. 4. Σπγθξόηεζε Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. 5. Λεηηνπξγία Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, απαξηία. 6. Σπζηαηηθέο επηζηνιέο, αλεμάξηεηνη θξηηέο. 7. Δηαδηθαζία εθινγήο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 8. Επηθύξσζε ηεο εθινγήο από ηε Σύγθιεην. 9. Αμηνιόγεζε, αλέιημε θαη ηεξκαηηζκόο ππεξεζηώλ Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 10. Δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 11. Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο. 1

2 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Τν Σπκβνύιην ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύλ ε παξάγξαθνο (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηνπ άξζξνπ 30 ησλ πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ 2002 θαη 2010, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: Σπλνπηηθόο ηίηινο. 1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Εθινγή, Αμηνιόγεζε θαη Αλέιημε Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ) Καλνληζκνί ηνπ Εξκελεία. 2.-(1) Σηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «Δηδαθηηθό Εξεπλεηηθό Πξνζσπηθό» ζεκαίλεη ην Δηδαθηηθό Εξεπλεηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Νόκνπ. «αλεμάξηεηνο θξηηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε άηνκν κε εηδηθέο γλώζεηο θαη πξνζόληα ζην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ αμηνινγνπκέλνπ εθηόο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν δελ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή ζπγγεληθό βαζκό εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνύ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε ην θξηλόκελν άηνκν, θαη ην νπνίν επηιέγεηαη από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα «Εθιεθηνξηθό Σώκα» ζεκαίλεη ην ζώκα πνπ ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 4 2

3 «εζσηεξηθνί θαλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ 234(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Νόκνπο ηνπ 2002 θαη (2) Όξνη πνπ δελ εξκελεύνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ άιισο πσο πξνθύπηεη από ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νόκνο. Πξνθήξπμε ζέζεσλ. 3.-(1) Όιεο νη λέεο θαη θελσζείζεο ζέζεηο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ πξνθεξύζζνληαη. (2) H πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη σο αθνινύζσο: (α) ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηε βαζκίδα Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ε πξνθήξπμε ζέζεο κπνξεί λα γίλεη είηε ζηε βαζκίδα Λέθηνξα θαη Επίθνπξνπ Καζεγεηή κε απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, είηε ζηηο βαζκίδεο Καζεγεηή θαη Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, κε απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά από πξνεγνύκελε ελεκέξσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. θαη (β) ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηε βαζκίδα Επίθνπξνπ Καζεγεηή ή Λέθηνξα, ε ζέζε πξνθεξύζζεηαη ζηηο βαζκίδεο απηέο. 3

4 (3) Η πξνθήξπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθό επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηηο απαηηνύκελεο εηδηθόηεηεο. (4) Η πξνθήξπμε δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ζε δύν, ηνπιάρηζηνλ, εκεξήζηαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδεο ηνπ εγρώξηνπ ηύπνπ ή θαη ζην δηαδίθηπν ή θαη ζε έληππα ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ νξίδεη ην Σπκβνύιην. Σπγθξόηεζε Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. 4.-(1) Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Νόκνπ, ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ζέζεο, ζπγθξνηείηαη, κε απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, Εθιεθηνξηθό Σώκα γηα θάζε εθινγή κέινπο ηνπ Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. (2) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα απνηειείηαη από ηξία εμσηεξηθά κέιε θαη δπν εζσηεξηθά κέιε. Έλα από ηα εζσηεξηθά κέιε νξίδεηαη από ηε Σύγθιεην σο πξόεδξνο. (3) Τα εμσηεξηθά κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο είλαη Καζεγεηέο ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαηά πξνηίκεζε αλνηθηώλ παλεπηζηεκίσλ, δύν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ. (4) Τα εζσηεξηθά κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο είλαη, αλ πξόθεηηαη λα εθιεγεί Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Καζεγεηέο θαη, αλ πξόθεηηαη λα εθιεγεί Επίθνπξνο Καζεγεηήο ή Λέθηνξαο, Καζεγεηέο ή Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο. 4

5 (5) Τα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο επηιέγνληαη από θαηάινγν, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζηε Σύγθιεην από ηελ Κνζκεηεία ηεο θάζε Σρνιήο θαη πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα έμη ελ ελεξγεία ή νκόηηκσλ Καζεγεηώλ από παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ ή θαη ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηα νλόκαηα ηεζζάξσλ κειώλ ηεο νηθείαο Σρνιήο ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. (6) Τα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο δελ δύλαληαη λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα πιεξσζνύλ από απηό. Λεηηνπξγία Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, απαξηία. 5.-(1) Γηα ηελ εθινγή κέινπο ηνπ Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζε απαξηία. (2) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. (3) Υπνςήθηνο εθιέγεηαη, εάλ ζπγθεληξώζεη ηηο ζεηηθέο ςήθνπο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. Σπζηαηηθέο επηζηνιέο, αλεμάξηεηνη θξηηέο. 6.-(1) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα δύλαηαη λα δεηά ζπζηαηηθέο επηζηνιέο γηα ηνλ ππνςήθην γηα εθινγή. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, νη επηζηνιέο απηέο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη πξννξίδνληαη κόλν γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο: Ννείηαη όηη, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα δύλαηαη λα δεηά γξαπηώο απόςεηο αλαθνξηθά κε ην επηζηεκνληθό έξγν ηνπ ππνςεθίνπ γηα εθινγή θαη από άηνκα δηαθνξεηηθά από απηά πνπ ππέδεημε ν ίδηνο ν ππνςήθηνο. (2) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα δύλαηαη λα δεηά ηελ άπνςε αλεμάξηεησλ θξηηώλ γηα ηνλ ππνςήθην γηα εθινγή ζε πξνθεξπρζείζα ζέζε. 5

6 Δηαδηθαζία εθινγήο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 7.-(1) Ο πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θνηλνπνηεί όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ γηα εθινγή ζε ζέζε Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, εληόο δύν εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. (2) Ο πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο εηνηκάδεη, εληόο έμη εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνλ ηειηθό θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. Σηνλ θαηάινγν απηό πεξηιακβάλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ ππνςεθίσλ πξνηάζεθαλ από δύν ή πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. (3) Εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ν πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θαιεί ζε ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειηθό θαηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα ην Εθιεθηνξηθό Σώκα ζπλεδξηάδεη θαη πξνβαίλεη ζηελ εθινγή. (4) Μέζα ζε δεθαπέληε κέξεο από ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλεληεύμεσλ ην Εθιεθηνξηθό Σώκα απνζηέιιεη ζηε Σύγθιεην αξθνύλησο αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε εθινγήο, ε νπνία έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθήο θύζεσο. Επηθύξσζε ηεο εθινγήο από ηε Σύγθιεην. 8.-(1) Η απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ γηα επηθύξσζε ηεο εθινγήο ιακβάλεηαη κε ςεθνθνξία ζε εηδηθή πξνο ηνύην ζπλεδξία ηεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Σπγθιήηνπ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ: 6

7 Ννείηαη όηη γηα ηελ επηθύξσζε εθινγήο ή πξναγσγήο ζηε ζέζε Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ςεθίδνπλ νη Καζεγεηέο, ελώ γηα ηηο άιιεο βαζκίδεο ςεθίδνπλ ηα κέιε πνπ θαηέρνπλ αλώηεξε από ηελ ππό πιήξσζε βαζκίδα. (2) Ο πξόεδξνο ηεο Σπγθιήηνπ ζπγθαιεί ηε ζπλεδξία εληόο ηξηώλ εβδνκάδσλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηε Σύγθιεην ηεο έθζεζεο εθινγήο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. (3) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθύξσζεο, απνζηέιιεηαη, ζε θάζε ππνςήθην πνπ ππνβάιιεη γξαπηό αίηεκα, αληίγξαθν ηνπ κέξνπο ηεο έθζεζεο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο ην νπνίν αθνξά ηόζν ηνλ ίδην όζν θαη ηνλ επηιεγέληα. (4) Η Σύγθιεηνο δύλαηαη, αληί λα επηθπξώζεη ηελ απόθαζε εθινγήο, λα ηελ αλαπέκςεη ζην Εθιεθηνξηθό Σώκα γηα επαλεμέηαζε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα ππνβάιιεη, θαηόπηλ επαλεμέηαζεο, λέα έθζεζε εθινγήο ζηε Σύγθιεην, ε νπνία, είηε ηελ επηθπξώλεη θαη ηελ ππνβάιιεη ζην Σπκβνύιην γηα ιήςε απόθαζεο, είηε δελ ηελ επηθπξώλεη θαη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ζην Σπκβνύιην γηα ιήςε απόθαζεο. Αμηνιόγεζε, αλέιημε θαη ηεξκαηηζκόο ππεξεζηώλ Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 9.-(1)(α) Με ηε ζπκπιήξσζε ηξηώλ ρξόλσλ ππεξεζίαο Λέθηνξα ζην Παλεπηζηήκην, ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζήο ηνπ γηα αλέιημε, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη: (i) ε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζηελ ίδηα βαζκίδα, ή (ii) ν ηεξκαηηζκόο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ή (iii) ε αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή: Ννείηαη όηη ε αμηνιόγεζε απηή γίλεηαη ηζόηηκα θαη ρσξίο 7

8 αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε κεηαμύ ησλ αμηνινγνπκέλσλ. (β) Ο Λέθηνξαο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ρσξίο αλέιημε, ππνρξενύηαη, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έθηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ηνπ, λα δεηήζεη ηελ αλέιημή ηνπ, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ελεξγνπνηείηαη από ην Παλεπηζηήκην. (γ) Σε πεξίπησζε δεύηεξεο απνηπρίαο ηνπ Λέθηνξα γηα αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή, ε απαζρόιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη. (2)(α) Με ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξόλσλ ππεξεζίαο Επίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην, ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζήο ηνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη: (i) ε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζηελ ίδηα βαζκίδα, ή (ii) ν ηεξκαηηζκόο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ή (iii) ε αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. (β) Ο Επίθνπξνο Καζεγεηήο, ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ρσξίο αλέιημε, ππνρξενύηαη, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έβδνκνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ηνπ λα δεηήζεη ηελ αλέιημή ηνπ, δηαθνξεηηθά ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ελεξγνπνηείηαη από ην Παλεπηζηήκην. (γ) Σε πεξίπησζε δεύηεξεο απνηπρίαο ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή γηα αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ε απαζρόιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη. (3) Σηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο Λέθηνξα ή Επίθνπξνπ Καζεγεηή, δίδεηαη πξνεηδνπνίεζε ελόο έηνπο. 8

9 (4)(α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κπνξεί, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξόλσλ ζηε βαζκίδα απηή ζην Παλεπηζηήκην, λα δεηήζεη ηελ αλέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή. (β) Σε πεξίπησζε απνηπρίαο αλέιημήο ηνπ ζηελ ελ ιόγσ βαζκίδα, ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κπνξεί λα δεηήζεη εθ λένπ ηελ αλέιημή ηνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ρξόλσλ από ηελ πξνεγνύκελε θξίζε. (γ) Αλεμάξηεηα από απνηπρία ηνπ γηα αλέιημε, ε απαζρόιεζε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή δελ ηεξκαηίδεηαη. Δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ην Εθιεθηνξηθό Σώκα. 10.-(1) Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο γηα αλέιημε ελεξγνπνηείηαη κε ηε ζπγθξόηεζε Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 4. (2) Μέζα ζ έλα κήλα από ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, ν ππνςήθηνο γηα αλέιημε ππνβάιιεη θάθειν αμηνιόγεζεο. (3) Γηα ζθνπνύο ηεο αμηνιόγεζεο γηα αλέιημε, ην Εθιεθηνξηθό Σώκα δεηά ηελ άπνςε ηξηώλ αλεμαξηήησλ θξηηώλ. (4) Τν πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ αμηνιόγεζεο, ν ηξόπνο επηινγήο ησλ αλεμάξηεησλ θξηηώλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο, ηνπο νπνίνπο ζεζπίδεη ε Σύγθιεηνο θαη επηθπξώλεη ην Σπκβνύιην. (5) Τν Εθιεθηνξηθό Σώκα, αθνύ ιάβεη ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ θξηηώλ, απνθαζίδεη αλ ζα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην ζε αλνηθηή δηάιεμε θαη ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θξίλεη γηα αλέιημε. 9

10 (6) Οη δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο αλνηθηήο δηάιεμεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο, θαζώο θαη ζύληαμεο ηεο έθζεζεο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θαζνξίδνληαη κε εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο. (7) Η έθζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γξαπηώο, εληόο δεθαπέληε εκεξώλ, ζην Εθιεθηνξηθό Σώκα. (8) Ο πξόεδξνο ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θαηαζέηεη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Σπγθιήηνπ έθζεζε κε ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, επηζπλάπηνληαο ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ θξηηώλ. (9)(α) Η Σύγθιεηνο εμεηάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο θαη ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, απνθαζίδεη αλαθνξηθά κε ηελ αλέιημε ή ηε ζπλέρηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ππνςεθίνπ ρσξίο αλέιημε ή γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη ππνβάιιεη ηελ αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο ζην Σπκβνύιην γηα επηθύξσζε. (β) Η Σύγθιεηνο ζπλεδξηάδεη αξρηθά γηα λα θξίλεη ηνλ ππνςήθην γηα αλέιημε θαη, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απόθαζεο, νξίδεηαη λέα ζπλεδξία γηα λα απνθαζηζηεί ε ζπλέρηζε ή ν ηεξκαηηζκόο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. (10) Η ηειηθή απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ, καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο. 10

11 (11) Γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ δύλαηαη λα εθδίδνληαη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί. Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο. 11.-(1) Οη Λέθηνξεο θαη νη Επίθνπξνη Καζεγεηέο πνπ έρνπλ εθιεγεί πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνύλ ζην Παλεπηζηήκην θαη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη αλέιημήο ηνπο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο. (2) Μέρξηο όηνπ δηνξηζηεί ηέηνηνο αξηζκόο Καζεγεηώλ ώζηε λα ηεξνύληαη νη ζρεηηθέο κε ηελ εθινγή θαη αλέιημε δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, ε Σύγθιεηνο δύλαηαη λα νξίζεη ηε ζύλζεζε ηνπ Εθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σώκαηνο από εμσηεξηθά κέιε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνύ 4. Αξ. Φαθ.: ΙΦ/ΦΜ 11

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα