Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. οικ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( Ι.Π.Α.) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : Πληροφορίες: Ι. Κουφογιαννάκη Τηλέφωνο : FAX. : ΠΡΟΣ: RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.E. Λεωφ. Βουλιαγµένης Γλυφάδα (συν/να φάκελος ΜΠΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέµα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ανάπτυξη 11 αιολικών πάρκων στον ήµο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Kορακόβραχος II (6ΜW), Καλαµάκι (12MW), Καλαµάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Οµαλιές (30MW), Οµαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), εξαµενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας)». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕK 160/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/ ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 3. H Y.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ Το Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Ν. 3028/02 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΦΕΚ 153/Α/ ). 6. Το Ν. 2244/ (ΦΕΚ 168/Α/94 περί Ρύθµισης θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις. 1

2 7. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/ ) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη). 8. Το Ν. 3468/ (ΦΕΚ129/Α/06) περί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. 9. Το Ν. 3017/02 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/ ). 10.Το Ν. 3937/2011 ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (Α 60). 11.Την ΚΥΑ 37338/1807/2010 Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415Β). 12.Την ΚΥΑ / ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 663/Β/ ) ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του N.3010/ Την ΚΥΑ / ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 663/Β/ ) Περιεχόµενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 14.Την ΚΥΑ 49828/ (ΦΕΚ 2464/Β/ ) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 15.Την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/ Την KYA Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/02) Για κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/ Την ΚΥΑ 49828/ (ΦΕΚ 2464/Β/ ) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 18.Την ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/ ) που αναφέρεται σε µέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων. 19.Το Π.. 221/ (ΦΕΚ 174/Α/98) περί "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων" 2

3 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.. 269/ (ΦΕΚ 192/Α/ ) και Π.. 35/09 (ΦΕΚ 51/Α/ ). 20.Το Π.. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 21.Το Π.. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α ) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 22.Το Ν. 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 85/Α/ ). 23.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 24.Την Υ.Α. µε Η.Π /2012 (ΦΕΚ 1077/Β/ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/ To Π.. 100/2014 Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 26. Την ΚΥΑ µε αριθµ / η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία του ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 16α του ν. 4014/2011 (Β 1470). 27.Το από έγγραφο των ετ. RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε., RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε., RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε., RF ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε., RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.,, RF ENERGY ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε., µε το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας ο φάκελος της ΜΠΕ του αναφερόµενου στο θέµα έργου (α.π. ΕΥΠΕ/206557/ ). 28.Το από έγγραφο των ετ., RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε., RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε., RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε., RF ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε., RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.,, RF ENERGY ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε., µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ τεύχη της νέας έκδοσης της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/201265/ ). 29.Το µε α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ προς: το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας τη /νση Χωροταξίας, τη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, τη /νση Αισθητικών ασών, ρυµών & Θήρας, την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ και το Τµήµα 3

4 ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νση Περιβ/κού Σχεδιασµού, του ΥΠΕΚΑ, τις Β και ΙΑ Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, τις 1 η και 23 η Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων, την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, τη /νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων και τη /νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, τη /νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. το Γ.Ε.Ν. την Γραµµατεία της ΕΣΑΛ της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του ΥΕΝ την Υ.Π.Α. και τη /νση Πιστοποίησης του Υπ. Μεταφορών τον Ε.Ο.Τ. τη /νση ασών Ευβοίας το ασαρχείο Αλιβερίου 30.Το µε α.π. 3/ /30096/7571/ έγγραφο του /νσης Αερολιµένων της ΥΠΑ µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το, αναφερόµενο στο θέµα, έργο (α.π. ΕΥΠΕ/202044/ ). 31. Το µε α.π / έγγραφο του /νσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπ. Τουρισµού µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το, αναφερόµενο στο θέµα, έργο (α.π. ΕΥΠΕ/202276/ ). 32.Το µε α.π. 5607/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής του Υπ. Πολιτισµού, µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το εν λόγω έργο (α.π. ΕΥΠΕ/202347/ ). 33.Τo µε a.π / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία προκειµένου να γνωµοδοτήσει για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/ / ). 34.Το µε α.π. 5197/227745/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας µε το οποίο απέστειλε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ την θετική γνωµοδότηση της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου (α.π. ΕΥΠΕ/203079/ και / ). 35.Το µε α.π /772/ έγγραφο της /νσης Πιστοποίησης του Υπ. Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων, µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/203123/ ). 36.Το µε α.π. 5711/ έγγραφο της 23 ης ΕΒΑ του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, 4

5 Πολιτισµού & Αθλητισµού (α.π. ΕΥΠΕ/203275/ ). 37.Το από έγγραφο των ετ. RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε., RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε., RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε., RF ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε., RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.,, RF ENERGY ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΠΕ/203525/ ). 38.Το από έγγραφο των ετ. RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε., RF ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε., RF ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε., RF ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε., RF ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε., RF ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε.,, RF ENERGY ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ στο οποίο αναφέρεται στις παρατηρήσεις του (33) σχετ. εγγράφου της 23 ης ΕΒΑ (α.π. ΕΥΠΕ/203719/ ). 39.Το µε α.π Λ31/09/12/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/203833/ ). 40.Το µε α.π. ΑΠΕ/Φ /2462/18037/Φ17/1799/Φ /Φ / Φ /Φ /Φ /Φ /Φ /Φ /Φ / έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ µε το οποίο δεν φέρει αντίρρηση για την προώθηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/203841/ ). 41.Το από έγγραφο της ENVECO Α.Ε. µε το οποίο διαβίβασε στη /νση Χωροταξίας/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί µε το (32) σχετικό (α.π. ΕΥΠΕ/203878/ ). 42.Το µε α.π. Φ4/4-3/4648/ έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το, εν λόγω, έργο, θέτοντας όµως όρους (α.π. ΕΥΠΕ/165213/ ). 43.Το µε α.π. 6785/5/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε το οποίο µας απέστειλε το µε αριθµ. 23 πρακτικό συνεδρίασής της, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/165467/ ). 44.Τo µε a.π. 508/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το έργο (α.π. ΕΥΠΕ/ / ). 45.Τo µε a.π. 1215/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας/ ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το έργο µε την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθούν οι απόψεις επί της ορνιθολογικής µελέτης από το Τ..Φ.Π. (α.π. ΕΥΠΕ/ / ). 46.Το µε α.π. οικ.300/ έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για το έργο, θέτοντας όµως όρους και προϋποθέσεις (α.π. ΕΥΠΕ/166149/ ). 5

6 47.Το µε α.π. οικ / έγγραφο της /νσης Ανθρώπινου υναµικού της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο αποστέλλει στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ την µε αριθµ. 41/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σύµφωνα µε την οποία γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της ΜΠΕ του έργου, θέτοντας όµως όρους (α.π. ΕΥΠΕ/166532/ ). 48.Το µε α.π. 498/29850/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε το οποίο εισηγείται θετικά για το έργο θέτοντας όµως όρους (α.π. ΕΥΠΕ/166929/ ). 49.Το µε α.π. 1491/ έγγραφο της 23 ης ΕΒΑ του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε το οποίο δεν φέρει αντίρρηση για το, αναφερόµενο στο θέµα, έργο θέτοντας όµως όρους και την προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθεί από την εγκατάσταση ολόκληρο το Α/Π «Μεγάλη Πέτρα» (α.π. ΕΥΠΕ/ / ). 50.Το από έγγραφο της RF Energy Μισοχώρια Α.Ε. και RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/167239/ ). 51.Το µε α.π. 919/ έγγραφο της ΙΑ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε το οποίο δεν φέρει αντίρρηση για το, αναφερόµενο στο θέµα, έργο, θέτοντας όµως όρους και την προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν από την εγκατάσταση τα Α/Π «Μεγάλη Πέτρα» και «Μίλζα» (α.π. ΕΥΠΕ/167264/ ). 52. Το από έγγραφο της RF Energy Μισοχώρια Α.Ε. και RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/167427/ ). 53. Το µε α.π. 1216/ έγγραφο της ΙΑ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού (α.π. ΕΥΠΕ/168171/ ). 54.Το από έγγραφο της RF Energy Μισοχώρια Α.Ε. και RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/168217/ ). 55.Το µε α.π. Φ100.1/272202/Σ.2314/ έγγραφο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. µε το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το έργο, θέτοντας όµως όρους και µε την προϋπόθεση να µην εγκατασταθούν οι Α/Γ 3,4,5,6 και 7 στη θέση «Ξεσπόρτες», όλες οι Α/Γ στη θέση «Μολιζέζα ΙΙ», οι Α/Γ 3,4 στη θέση «Καλαµάκι» και η Α/Γ 1 στη θέση «Μολιζέζα» (α.π. ΕΥΠΕ/168684/ ). 56.Το µε α.π. 3618/ έγγραφο της 23 ης ΕΒΑ του Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε το οποίο επανέρχεται, εκ νέου και κατόπιν αυτοψίας, στο θέµα και διατυπώνει ότι δεν φέρει αντίρρηση, τελικά, για την εγκατάσταση του Α/Π «Μεγάλη Πέτρα», θέτοντας όµως όρους (α.π. ΕΥΠΕ/ / ). 57.Το µε α.π. 2155/ έγγραφο της ΙΑ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε το οποίο επανέρχεται, εκ νέου και κατόπιν αυτοψίας, στο θέµα και διατυπώνει ότι δεν φέρει τελικά αντίρρηση για την εγκατάσταση του Α/Π στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» εκτός από τις Α/Γ 7,8,9,10 καθώς και για την εγκατάσταση του Α/Π στη θέση «Μίλζα» εκτός από τις Α/Γ 4 και 5 (α.π. ΕΥΠΕ/169080/ ). 6

7 58.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/171311/ ). 59.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/171663/ ). 60.Το µε α.π. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ11/30120/124414/15070/6859/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε το οποίο διαβιβάζει στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ την απόφασή της, ύστερα από την οµόφωνη γνωµοδότηση του ΚΑΣ, σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για το έργο εκτός από τις Α/Γ 9 και 10 του Α/Π «Μεγάλη Πέτρα», θέτοντας όµως όρους (α.π. ΕΥΠΕ/ / ). 61.Το µε α.π. 3687/126/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περ/κού Σχεδιασµού/ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο δεν γνωµοδοτεί θετικά για το σύνολο του έργου. Συγκεκριµένα δεν συµφωνεί µε την εγκατάσταση των Α/Γ: 9 και 10 του Α/Π «Μεγάλη Πέτρα», 2, 3, 4,5, 6 και 7 του Α/Π «Ξεσπόρτες», 1 και 2 του Α/Π «Μολιζέζα Ι», 3 και 4 του Α/Π «Καλαµάκι» και πλήρη κατάργηση του Α/Π «Μολιζέζα ΙΙ», (α.π. ΕΥΠΕ/170779/ ). 62.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/171744/ και / ). 63.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/172190/ ). 64.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ/174763/ και / ). 65.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΙΠΑ/175436/ ). 66.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. µε το οποίο διαβιβάζει στην ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ χάρτες µε την τελική γενική διάταξη των έργων και τεχνική περιγραφή του έργου, όπως αυτό διαµορφώθηκε, λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις των συναρµοδίων Υπηρεσιών (α.π. ΙΠΑ/176504/ ). 67.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΙΠΑ/176536/ ). 68.Το µε α.π. 7681/266250/ έγγραφο του /νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ασών Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (α.π. ΙΠΑ/145281/ ). 69.Το από αίτηµα-υπόµνηµα επανεξέτασης επί συγκεκριµένων θεµάτων επί της ΜΠΕ του έργου της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. προς τη Γενική /νση ασών και Αγροτικών Υποθέσεων /νση ασών Ν. Εύβοιας της Αποκ/νης ιοίκησης Φεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (α.π. ΙΠΑ/149511/ ). 70.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. µε το οποίο κοινοποιεί στην ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ την Εξώδικη ήλωση ιαµαρτυρία - Επιφύλαξη (α.π. ΙΠΑ/150002/ ). 7

8 71.Το από έγγραφο της RF Energy Οµαλιές Α.Ε. (α.π. ΙΠΑ/150068/ ). 72.Το µε α.π. 1641/113832/ έγγραφο του ασαρχείου Αλιβερίου (α.π. ΙΠΑ/150327/ ) 73. Το µε α.π /2362/ έγγραφο της /νσης ιαχείρισης ασών & ασικού Πλούτου/ΥΠΑΠΕΝ, στο οποίο θέτει όρους για την έγκριση επέµβασης του εν λόγω έργου (α.π. ΙΠΑ/151638/ ) και στο οποίο επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα: α) το µε α.π. 2347/146535/ , ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ , έγγραφο ασαρχείου Αλιβερίου. β)το µε α.π.3909/237227/ έγγραφο της /νσης ασών Ν. Ευβοίας. γ)το µε α.π.7681/266250/ έγγραφο της /νσης Συντ/σµου και Επιθ. ασών Απ. ιοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας. δ)το µε α.π. 1729/113767/ έγγραφο της /νσης ασών Ν. Ευβοίας. ε)το µε α.π. 40/4549/ έγγραφο ασαρχείου Αλιβερίου. στ)το µε α.π. 3836/122877/ έγγραφο /νσης συντονισµού Και Επιθ. ασών Απ/νης ιοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος. 74. Το γεγονός ότι το ΓΕΝ δεν γνωµοδότησε εντός των προθεσµιών που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και συνεπώς δύναται να προωθηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν θέµατι έργου χωρίς την εν λόγω γνωµοδότηση. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ανάπτυξη 11 αιολικών πάρκων στον ήµο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Kορακόβραχος II (6ΜW), Καλαµάκι (12MW), Καλαµάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Οµαλιές (30MW), Οµαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), εξαµενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας)» α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία: 11 αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Συγκεκριµένα: 1. Α/Π Κορακόβραχος ισχύος 21 MW (7 A/Γ) 8

9 2. Α/Π Οµαλιές ισχύος 30 MW (10 A/Γ), 3. Α/Π Μίλζα ισχύος 18 MW (6 A/Γ) 4. Α/Π Πράρο ισχύος 39 MW (13 A/Γ) 5. Α/Π Καλαµάκι ισχύος 12 MW (4 A/Γ) 6. Α/Π Κορακόβραχος ΙΙ ισχύος 6 MW (2 A/Γ) 7. Α/Π εξαµενές ΙΙ ισχύος 18 MW (6 A/Γ) 8. Α/Π Οµαλιές ΙΙ ισχύος 15 MW (5 A/Γ) 9. Α/Π Μολιζέζα Ι ισχύος 24 MW (8 A/Γ) 10. Α/Π Καλαµάκι ΙΙ ισχύος 18 MW (6 A/Γ) 11. Α/Π Μεγάλη Πέτρα ισχύος 24 MW (8A/Γ) Το σύνολο των Α/Γ που περιλαµβάνονται στα ως άνω αιολικά πάρκα είναι 75 και η συνολική παραγόµενη ισχύς 225MW. Ο τύπος της Α/Γ που θα χρησιµοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Vestas V-90/3MW. Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία, το συνολικό µήκος της οποίας είναι 39,4 χλµ. Ο δρόµος θα είναι χωµάτινος και θα επιστρωθεί µε κατάλληλο θραυστό υλικό ενώ θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές των δασικών δρόµων Γ κατηγορίας. Για τη µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η κατασκευή: 1. Υπόγειου δικτύου µέσης τάσης 20 ή 33 kv επί οδοποιίας µήκους 68 χλµ περίπου, εναέριου δικτύου µέσης τάσης 20 ή 33 kv µήκους 700 µ περίπου, 2. Πέντε (5) υποσταθµών ανύψωσης τάσης 20 ή 33/150 kv (Υ/Σ 1 «Σχίζαλη», Υ/Σ 2 «Αραµπάκουι», Υ/Σ 3 «Οµαλιές», Υ/Σ 4 «Σταυρός», Υ/Σ 5 «Ευαγγελισµός») 3. Υπόγειου δικτύου εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής τάσης 150 kv επί οδοποιίας µήκους 13,7 χλµ περίπου 4. Εναερίου δικτύου εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής τάσης 150 kv µήκους 5,9 χλµ περίπου 5. Υπόγειου δικτύου συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Εύβοιας µήκους 1,7 χλµ περίπου 6. Υποθαλάσσιου δικτύου συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης µήκους 59,5 χλµ περίπου, από το σηµείο προσαιγιάλωσης Π1 στη θέση Ευαγγελισµός-Κόµητο έως το σηµείο προσαιγιάλωσης Α1 στην περιοχή της Κακιάς Θάλασσας 7. Υπόγειου δικτύου συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Αττικής µήκους 18,8 χλµ περίπου 8. Νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην περιοχή των Μεσογείων 9. Ενός (1) σταθµού µετατροπής AC/DC εντός του γηπέδου του Υ/Σ 5 «Ευαγγελισµός» 10. Ενός (1) σταθµού µετατροπής DC/ AC εντός του γηπέδου του νέου ΚΥΤ Μεσογείων όπως εµφανίζεται στην ΜΠΕ του έργου και στα συµπληρωµατικά στοιχεία αυτής και αποτυπώνεται στο υπ αριθµ. 2 Χάρτη Γενικής ιάταξης Αιολικών Πάρκων και Συνοδών έργων στη νήσο Εύβοια, κλίµακας 1: και στο υπ αριθµ. 4.2 Χάρτη 9

10 Γραµµής ιασύνδεσης Αιολικών Πάρκων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Τµήµα Αττικής, κλίµακας 1:50.000, που συνοδεύουν το (65) σχετικό της παρούσης. Οι γεωγραφικές συντεταγµένες των σηµείων των Α/Γ των Α/Π παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: A/A Αιολικό Πάρκο Ανεµογεννήτρια Χ Συντεταγµένες Υ Υψόµετρο (m) Οµαλιές Οµαλιές ΙΙ Κορακόβραχος Κορακόβραχος ΙΙ Πράρο

11 Συντεταγµένες Μολιζέζα Ι Καλαµάκι Καλαµάκι ΙΙ Μίλζα εξαµενές ΙΙ Μεγάλη Πέτρα

12 Συντεταγµένες β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύoυσες διατάξεις Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 1. ΚΥΑ µε α.η.π /1075/Ε103/ (ΦΕΚ Β 920), µε την οποία καθορίζονται «Τιµές στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα», σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15 ης εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. ΚΥΑ µε α.η.π /549/Ε103/ µε την οποία καθορίζονται µέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 3. Για τις Γ.Μ. Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν υπάρχουν οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Υπάρχουν όµως όρια (στάθµες αναφοράς) για την έκθεση σε µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία. Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των Γ.Μ. ισχύουν οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της σύστασης του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 "περί του περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (ΟΗZ - 300GHZ) σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία της ICNIRP/1998( ιεθνής Επιτροπή προστασίας έναντι µη ιονίζουσας ακτινοβολίας) -GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME - VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (Health Physics Απρίλιος 1998 Τόµος 74 αριθµ.4). Για τα τµήµατα των Γραµµών που διέρχονται από περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου και των ορίων οικισµών ισχύουν οι στάθµες αναφοράς του πίνακα 7 της Οδηγίας του ICNIRP/1998 (Ηλεκτρικό πεδίο 5 KV/m - Μαγνητικό πεδίο 100 µτ). Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι στάθµες αναφοράς του πίνακα 6 της ίδιας οδηγίας (Ηλεκτρικό πεδίο 10 KV/m - Μαγνητικό πεδίο 500 µτ). ιευκρινίζεται ότι εφόσον υιοθετηθούν αρµοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε περίπτωση, αυτοί υπερισχύουν ανεξαρτήτως από τη λήξη ή µη ισχύος της παρούσης. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 1. οι εκάστοτε ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την περιοχή του έργου και 2. η υπ αριθµ. Ε1β/221/1965 (Β 138) Υγειονοµική ιάταξη περί «ιαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ αριθµ. Γ1/17831/ (Β 986), Γ4/1305/ (Β 801) και 12

13 .ΥΓ2/Γ.Π.οικ / (Β 2089). γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 37393/2028/ «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β). Κατά τη φάση λειτουργίας για τη στάθµη θορύβου ισχύουν οι οριακές τιµές που αναφέρονται στο Π /81 (ΦΕΚ 293 Α/81). δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. ΓΕΝΙΚΑ Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω και εάν µέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα πρακτικά µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απορρίµµατα) στην φάση κατασκευής. 2. Η εγκατάσταση στην περιοχή, του Φορέα υλοποίησης του έργου, εφ όσον πρόκειται για περιοχή δασικού χαρακτήρα που προκύπτει από την εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν. 998/79 ή από κυρωµένους δασικούς χάρτες, θα γίνει υπό την εποπτεία και τις εντολές των αρµοδίων ασικών Υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην παρούσα Απόφαση. 3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του Αιολικού Σταθµού, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιµέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. Αυτό ισχύει και για όλα τα συνοδά έργα. 4. Πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να κατατεθεί στην αρµόδια ασική Υπηρεσία, Μελέτη Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, τόσο των περιοχών διέλευσης των δρόµων πρόσβασης και διασύνδεσης στα ορύγµατα και τα επιχώµατα αυτών, όσο και των διαµορφωµένων πλατειών ανέγερσης. 5. εν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωση ή τσιµεντόστρωση τόσο των οδών προσπέλασης όσο και των δικτύων εσωτερικής οδοποιίας. 13

14 6. Το πλάτος του οδικού δικτύου (πρόσβασης και εσωτερικό) δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 5,0 µέτρα. 7. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του έργου (εγκατάσταση πυλώνων Α/Γ και οδοποιίας), ώστε οι εκσκαφές θεµελίων και τεχνικών έργων που θα πραγµατοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Να ακολουθείται ως επί το πλείστον το φυσικό ανάγλυφο κατά τις εκσκαφές για την εγκατάσταση των Α/Γ. 8. Ο χωροταξικός σχεδιασµός εγκατάστασης του έργου, να γίνει µε κάθε δυνατή σαφήνεια και λεπτοµέρεια ούτως ώστε να µην θιγεί στο ελάχιστο τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο όσο και η παραγωγικότητα και η δυναµική του δάσους. Η υλοτοµία η εκρίζωση δασικών θάµνων και δένδρων και η διάθεση των προϊόντων της να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις υποδείξεις της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας. 9. Oι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόληψης υλικών ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών καθώς και ο τρόπος διαµόρφωσης των χώρων αυτών θα υποδειχθούν επίσης από την αρµόδια ασική Υπηρεσία. 10. Οι εκσκαφές που θα γίνουν στις θέσεις διαµόρφωσης πλατειών, για την τοποθέτηση των Α/Γ ή για τη διάνοιξη των δρόµων προσπέλασης, των τεχνικών έργων οδοποιίας και των λοιπών συνοδών έργων, να γίνουν οι απολύτως αναγκαίες, τα δε προϊόντα εκσκαφής να τοποθετούνται δίπλα στα ορύγµατα και να χρησιµοποιηθούν για την επαναπλήρωσή τους. Κατά τις εκσκαφές και όταν το έδαφος είναι κατάλληλο να φυλάσσεται χωριστά µε σκοπό την επαναχρησιµοποίησή του στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις. 11. Η απόθεση, έστω και προσωρινή, των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις µε ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων, δηλαδή απαγορεύεται σε ποταµούς, ρέµατα, χειµάρρους και αρδευτικές τάφρους, δεν θα είναι προστατευόµενες περιοχές, ούτε δασικού χαρακτήρα και θα απέχουν τουλάχιστον 250m από τα όρια οικισµών, νεκροταφεία. Τα προϊόντα εκσκαφής να χρησιµοποιηθούν για τυχόν εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου είτε να µεταφερθούν εκτός περιοχής µελέτης και να διατεθούν σε κάποιο ανενεργό λατοµείο, είτε σε ΧΥΤΑ της ευρύτερης περιοχής. 12. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλιστούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταµών ή χειµάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών και κατολισθήσεων. 14

15 14. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων. 15. Να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών για τις εργασίες εγκατάστασης του έργου. 16. Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς υλικών να φέρουν ειδικό κάλυµµα, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις. Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άµµος, χαλίκι,κλπ) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχηµάτων. 17. Να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατό, η οµαλή κυκλοφορία από και προς τις κατοικηµένες περιοχές. 18. Η µεταφορά των µεγάλων µηχανηµάτων να µην πραγµατοποιείται κατά την τουριστική περίοδο. 19. Να ενηµερωθούν εγγράφως, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι τοπικοί φορείς, τόσο για το πρόγραµµα διέλευσης, όσο και για τη µεταφορά από την περιοχή τους των απαιτούµενων υλικών. 20. Να γίνει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας των εργαζόµενων ή των επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες µε προειδοποιήσεις πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω, σε κατάλληλες αποστάσεις. 21. Κάθε είδους απορρίµµατα, παλιά ανταλλακτικά, παντός είδους άχρηστα υλικά, κ.τ.λ. θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου η δε διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λ.π.) στην περιοχή του έργου. 22. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιµα, κλπ καθώς και η απόρριψη των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασµένο χώρο, ενώ τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.. 82/ (ΦΕΚ 64/ ) περί «Καθορισµού µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»(β 40) Μέτρα όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, το οποίο αντικατέστησε την ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40/Β/ ), την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/ ), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/ ) και την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν. 23. Να ληφθεί µέριµνα για τα λύµατα του προσωπικού των εργοταξίων, σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η µικρή επιβάρυνση από τα αστικά λύµατα κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 24. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (γ) της παρούσας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης αυτού. Όπου 15

16 η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσµατα. 25. Να ληφθούν µέτρα αντιπυρικής προστασίας της βλάστησης, που βρίσκεται πλησίον των έργων που θα κατασκευασθούν. Θεωρείται αναγκαία η τοποθέτηση από την εταιρεία πυροσβεστικού κρουνού σε θέση που θα υποδειχθεί από τη ασική Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό των πυροσβεστικών οχηµάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 26. Να πραγµατοποιείται συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής του έργου, των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς των ανεµογεννητριών και των υπολοίπων οχηµάτων από ειδικευµένο προσωπικό, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική Νοµοθεσία. 27. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΜΤ και ΧΤ να είναι προφυλαγµένες. Οι υποσταθµοί ανύψωσης τάσης των γεννητριών να είναι αποµονωµένοι και εντός οικίσκων που θα βρίσκονται πλησίον των Α/Γ. 28. Να χρησιµοποιούνται προσροφητικά υλικά στην περίπτωση ατυχήµατος όταν υπάρχει διαρροή καυσίµων, λιπαντικών ελαίων κ.λ.π. για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης. Μετά την χρήση τα υλικά αυτά να διατίθενται σαν βιοµηχανικά στερεά απόβλητα. 29. Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήµατα των αποθηκευµένων απορροφητικών υλικών, µήπως έχουν από κάποιο αστάθµητο παράγοντα προσροφήσει αυξηµένα ποσοστά υγρασίας (π.χ. από διαρροή νερού) οπότε και θα έχουν µειωµένη έως και µηδαµινή αποτελεσµατικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό. 30. Οι αρµόδιες κατά περιοχή Εφορείες Αρχαιοτήτων (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Αν. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας) να ειδοποιηθούν εγγράφως τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. 31. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που θα εκτελεστούν για την εγκατάσταση των Α/Γ, την κατασκευή των έργων υποδοµής και των συνοδών έργων, θα πραγµατοποιηθούν υπό την άµεση επίβλεψη των αρµοδίων υπαλλήλων των συναρµοδίων Εφορειών, που θα προσληφθούν για το σκοπό αυτό από τον ανάδοχο και η αµοιβή των οποίων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Ο ακριβής αριθµός του προσωπικού που θα προσληφθεί θα εξαρτηθεί από την έκταση και τα µέτωπα των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα. 32. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν αµέσως προκειµένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». Από τα αποτελέσµατα της έρευνας θα 16

17 εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, µετά από γνωµοδότηση των αρµοδίων Συµβουλίων του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού. 33. Η δαπάνη της ανασκαφής, συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής του απαραίτητου επιστηµονικού και εργατοδυναµικού προσωπικού καθώς και το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρυµάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 34. Να µην γίνει χρήση του ειδικού εκσκαφικού µηχανήµατος σε τµήµα της όδευσης των καλωδίων και στο χώρο κατασκευής του ΚΥΤ Μεσογείων, λόγω γειτνίασης µε τον αρχαιολογικό χώρο της Μερέντας. Το είδος της επέµβασης να γίνει σε συνεννόηση µε την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 35. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (EEA) να ειδοποιηθεί 30 µέρες πριν την υλοποίηση του έργου, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί υποβρύχιος έλεγχος των θέσεων προσαιγιάλωσης από καταδυτικό κλιµάκιο της ΕΕΑ, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου. 36. Να εποπτευθούν οι εργασίες της θάλασσιας γεωφυσικής µελέτης της πορείας του υποβρύχιου καλωδίου στο θαλάσσιο πυθµένα από εντεταλµένο εκπρόσωπο της ΕΕΑ, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης της ανωτέρω Υπηρεσίας. 37. Να προηγηθεί διενέργεια αυτοψίας στους Α/Σ «Καλαµάκι Ι» και «Καλαµάκι ΙΙ» από κλιµάκιο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί πιθανή τροποποίηση της χωροθέτησης των Α/Γ. 38. Να κατατεθεί προς έγκριση, στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, τοπογραφικό διάγραµµα όπου να φαίνεται η ακριβής θέση των συνοδών έργων σε σχέση µε το εντοπισµένο έγκοιλο «Βαθειά Σπηλιά» στην παράλια ζώνη υλοποίησης του Α/Σ «Μεγάλη Πέτρα», για την προστασία του εγκοίλου. 39. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στη χωροθέτηση των Α/Γ ή άλλες τυχόν µετατροπές, απαιτείται η έγκαιρη ενηµέρωση των συναρµοδίων κατά περίπτωση κατά περίπτωση Εφορειών Αρχαιοτήτων, µε την υποβολή συµπληρωµατικής αίτησης µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 40. Να τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του υπ αριθµ. Φ100.1/272202/ Σ.2314/ εγγράφου του ΓΕΕΘΑ του (54) σχετικού της παρούσης. 41. Μετά τη δεύτερη περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος Παρακολούθησης της Ορνιθοπανίδας, δηλαδή µετά από δύο χρόνια και ανάλογα µε τα ευρήµατά του, θα πρέπει να υποβληθεί Πρόγραµµα ιαλέιπουσας Λειτουργίας των Α/Γ (Π ΛΑΓ) κάθε Α/Π ώστε να παραµένουν παροδικά και περιοδικά εκτός λειτουργίας εκείνες οι Α/Γ που µειώνουν την προστασία της ορνιθοπανίδας, ή που αυξάνουν την πιθανότητα πρόσκρουσης ατόµων της σε αυτές. Η τοποθέτηση και λειτουργία κατάλληλου τύπου αυτοµατοποιηµένου 17

18 συστήµατος παύσης λειτουργίας των Α/Γ και ενεργοποίησης µέσων αποτροπής προσέγγισης των ατόµων της ορνιθοπανίδας προς αυτές, αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη διατύπωση του Π ΛΓΑ. 42. Μετά το πέρας κατασκευής του Αιολικού Πάρκου και των συνοδών έργων, θα αποµακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαµόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην προτέρα κατάσταση, όπου αυτό είναι δυνατό, µε φυτεύσεις. 43. Κατά την κατασκευή του έργου και ειδικότερα του τµήµατος που αφορά στις υποθαλάσσιες διασυνδετικές γραµµές µεταφοράς ενέργειας από τα Αιολικά Πάρκα, καθώς και κατά την µελλοντική λειτουργία του, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον φορέα εκτέλεσης/διαχείρισης/ εκµετάλλευσής του, όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή άµεσης ή έµµεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα που θα υποδειχθούν από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Ν.743/77 (Α 319), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει µε το Π.. 55/98 (Α 58). 44. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στο φορέα του έργου τη συλλογή και νόµιµη διάθεση όλων των πετρελαιοειδών, απορριµµάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών, σε ευκολίες υποδοχής ή σε καθορισµένο, µετά από άδεια των αρµοδίων Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, χερσαίο χώρο. 45. Η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο εφόσον δεν διατίθεται εναλλακτική µέθοδος χρήσης τους στο εκτελούµενο έργο ή διάθεσής τους στην ξηρά. Συγκεκριµένα για την απόρριψη βυθοκορηµάτων/υλικών εκσκαφής στη θάλασσα, απαιτείται άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, η οποία χορηγείται λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ των.σ. που κυρώθηκαν µε τους Ν. 855/78 (ΦΕΚ Α 235), Ν. 1147/81 (ΦΕΚ Α 110), Π 68/95 (ΦΕΚ Α 48) και παραγράφους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Υ.Α. ΥΕΝ /2079/78 (ΦΕΚ Β 1135), κατόπιν θετικής γνωµάτευσης καταλλήλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., Πανεπιστήµιο κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών, ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΥ και ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ/ΓΕΝ. 46. Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα/ιζήµατα, που θα προέλθουν από εργασίες εκσκαφής, πόντισης και αναδιάταξης του πυθµένα της θάλασσας ή του αιγιαλού, θα πρέπει να περισυλλέγονται και να διατίθενται σε περιβαλλοντικά αποδεκτούς χερσαίους χώρους. 47. Να τηρηθούν οι παρακάτω όροι, του µε α.π / εγγράφου της /νσης ιαχείρισης ασών, ασικού Πλούτου, δεδοµένου ότι η παρούσα απόφαση Ε.Π.Ο., σύµφωνα µε την µε α.π /2012 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077/ ) αποτελεί και έγκριση επέµβασης: 47.1 Η εγκατάσταση της εταιρείας στο χώρο θα γίνει αφού προσκοµισθεί η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010 και καταβληθεί το σχετικό αντάλλαγµα χρήσης, το οποίο 18

19 θα υπολογιστεί από το ασαρχείο κατά την περίοδο της εγκατάστασης, σύµφωνα µε την µε αρ /405/ (ΦΕΚ 365/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία υπολογίζεται το αντάλλαγµα χρήσης. Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί εις τετραπλούν πρωτόκολλο εγκατάστασης από το αρµόδιο ασαρχείο Για την έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης της ενδιαφερόµενης εταιρείας στην έκταση θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 της µε αριθµ /2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1077/Β ). Επίσης για το καθορισµό του ανταλλάγµατος χρήσης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των επιφανειών χρήσης κύριων και συνοδών έργων Οι θέσεις των Α/Γ όλων των ανωτέρω Α/Π που βρίσκονται σε µεγάλες κλίσεις και προς αποφυγή υψηλών ορυγµάτων και αντιστοίχων επιχωµάτων να σχεδιαστούν σε µικτή διατοµή µε τις προβλεπόµενες κλίσεις των πρανών των επιχωµάτων (3:2) ή µε τοίχο αντιστήριξης, όπως και τον επανασχεδιασµό των πλατειών των Α/Γ που κατασκευάζονται σε µισγάγγειες σε σχέση µε υφιστάµενους δρόµους (π.χ. Μίλζα) για µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Οι µηκοτοµές των οδικών κλάδων σχεδιάζονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές µε κλίµακα υψών 1:100 και µηκών 1:1000 για τη σωστή χάραξη της ερυθράς από όπου υπολογίζονται α) οι δηµιουργούµενες διατοµές και β) η ισοφάριση ή περίπου ισοφάριση εκχωµάτων και επιχωµάτων σε σχέση µε τις εγκάρσιες κλίσεις Να τηρηθούν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 45 του Ν. 998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου Οι εκσκαφές θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, η οποιαδήποτε φθορά της δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και δεν θα γίνει εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε δασικές εκτάσεις και στα ρέµατα, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή τους Από τον φορέα του έργου θα λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως στην πρόληψη των πυρκαγιών και θα λαµβάνονται µέτρα φύλαξης του χώρου για την αποφυγή ατυχηµάτων Το υλικό εκσκαφής θα πρέπει να φυλάσσεται εντός του εγκεκριµένου χώρου επέµβασης ή σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη ασική Υπηρεσία και όχι σε όµορες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις Το υλικό εκσκαφής που δεν είναι κατάλληλο για φύτευση ή για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα θρυµµατίζεται και θα χρησιµοποιηθεί για την διάστρωση των δασικών οδών που θα διανοιχτούν ή βελτιωθούν Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. Τα πρανή που τυχόν δηµιουργηθούν, να διαµορφωθούν κατάλληλα (π.χ. δηµιουργία βαθµίδων σε µεγάλα πρανή), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για έγκριση στο αρµόδιο ασαρχείο, Ειδική ασοτεχνική προµελέτη όπως προβλέπεται από την µε αριθµ /2012 Υ.Α. για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την κατασκευή του έργου. Τα είδη φυτών που θα χρησιµοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να µην είναι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της 19

20 περιοχής. Οι φυτεύσεις να συντηρηθούν για τα 3 πρώτα χρόνια µε ευθύνη της εταιρείας Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των πρανών και λοιπών χώρων που χρήζουν αποκατάσταση µε την προσθήκη φυτικής γης που θα ληφθεί από τη διαµόρφωση των χώρων επέµβασης, εφόσον παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθµό καταλληλότητας ή θα προµηθευτεί από το ελεύθερο εµπόριο, απαγορευµένης οποιασδήποτε λήψης από έκταση δασικής µορφής Οι επεµβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µε σκοπό την υλοποίηση των προτεινόµενων κύριων και συνοδών έργων θα πρέπει να γίνουν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη ασική Νοµοθεσία Να µην γίνει εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ρέµατα και χείµαρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου καθώς και σε προστατευόµενες περιοχές. Σε περίπτωση που τα πλεονάζοντα προϊόντα πρόκειται να αποτεθούν σε αργούντα λατοµεία ή δανειοθαλάµους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται εγκεκριµένη αρµοδίως ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης την οποία θα υποβάλλει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η µελέτη εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του αρµόδιου ασάρχη, κατά τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/ Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεµβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Ο Χωροταξικός σχεδιασµός εγκατάστασης του έργου µε γίνει µε κάθε δυνατή σαφήνεια και λεπτοµέρεια ούτως ώστε να µην θιγεί στο ελάχιστο τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο όσο και η παραγωγικότητα και η δυναµική του δάσους. Η υλοτοµία ή εκρίζωση δασικών θάµνων και δένδρων και η διάθεση των προϊόντων της να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής Υπηρεσίας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωµατουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας της βλάστησης Το κόστος εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου εξ αρχής Απαγορεύεται η µεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριµένου σκοπού Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόµενη εταιρεία από τυχόν απαιτούµενες άλλες εγκρίσεις και άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστηµα θα λειτουργήσει το έργο. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε να µεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η έγκριση αυτή ή δεν τηρηθούν οι προαναφερόµενοι όροι, παύει αυτοδίκαια και χωρίς άλλες 20

21 διατυπώσεις η ισχύς της και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της δασικής Αρχής Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του Α/Π η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το χώρο επέµβασης σύµφωνα µε την µελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί και θα εγκριθεί αρµοδίως, επαναφέροντας την έκταση στην αρχική της µορφή Η µη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/1979 και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης Η ασική Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και τυχόν προβλήµατα που τυχόν δηµιουργηθούν εκ µέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω οριζόµενων δια της παρούσης απόφασης Με την Α.Ε.Π.Ο. που θα εκδοθεί δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα του ηµοσίου επί της εκτάσεως Να υποβληθούν µετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και πριν την εγκατάσταση: α. µελέτη βελτίωσης τω υφιστάµενων δρόµων β. οριστική µελέτη οδοποιίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές δασικών δρόµων Γ κατηγορίας και η οποία δεν θα παρεκκλίνει της πορείας χάραξης που απεικονίζεται στην γενική οριζοντιογραφία Η παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της παρούσας Απόφασης, που αφορούν εφαρµογή των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, είναι αρµοδιότητα των δασικών Υπηρεσιών. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριµένη από την αρµόδια Υπηρεσία. 2. Να γίνει ηµερήσια & νυχτερινή σήµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. που αναφέρονται στα (29) και ( 54 ) σχετικά της παρούσης. 3. Nα ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για τυχόν φωτοσήµανση της δραστηριότητας και να ενηµερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν επικαιροποίηση των ναυτιλιακών χαρτών της περιοχής. 4. Η λειτουργία των Α/Γ θα διακοπεί άµεσα, εφόσον εµφανιστούν προβλήµατα στα συστήµατα και γενικότερα στη λειτουργία των Ενόπλων υνάµεων. 5. Να υφίσταται κατάλληλη αντικεραυνική προστασία. 6. Να τηρούνται οι προδιαγραφές της ΕΗ, για τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 7. Η ρύθµιση των κινητήρων οχηµάτων και εξολπισµού, πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκποµπή αερίων και σωµατιδιακών ρύπων να µην υπερβαίνει τις οριακές τιµές της ΥΑ 28342/

22 8. Κάθε είδους απορρίµµατα και απόβλητα που πιθανώς προκύψουν από την συντήρηση των Α/Π, όπως παλιά ανταλλακτικά, λιπαντικά και άλλα έλαια, παντός είδους άχρηστα υλικά κλπ, θα συλλέγονται άµεσα και θα αποµακρύνονται από το χώρο του έργου, από τα συνεργεία συντήρησης ή από αδειοδότηµένους φορείς. 9. Να ληφθεί µέριµνα για τα λύµατα του προσωπικού σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. 10. Απαγορεύεται η καύση οιασδήποτε κατηγορίας υλικών (λάστιχα κλπ) στην περιοχή του έργου. 11. Να πραγµατοποιείται προληπτική συντήρηση των Α/Γ από οµάδα εκπαιδευµένων τεχνικών και βοηθών. Σε περίπτωση που καταστραφούν τµήµατα των Α/Γ, να αντικατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν. 12. Για τις χρησιµοποιούµενες Α/Γ κρίνεται απαραίτητο το πιστοποιητικό συµβατότητας µε την οδηγία για EMC (electromagnetic compatibility directive) για την αποφυγή του ενδεχόµενου ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών κατά την λειτουργία των Α/Γ. 13. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος στους χώρους των αιολικών πάρκων και να αποµακρύνονται τυχόν νεκρά ζώα, η παρουσία των οποίων θα µπορούσε να προσελκύσει πτωµατοφάγα αρπακτικά πτηνά. 14. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του αιολικού σταθµού θα πρέπει να αποµακρυνθούν οι ανεµογεννήτριες και να αποκατασταθεί ο χώρος τοποθέτησής τους µε επαναφορά στην προτέρα φάση, όπου αυτό είναι δυνατό, µε φυτεύσεις. 15. Το κόστος απεγκατάστασης και της αποµάκρυνσης του εξοπλισµού καθώς και της αποκατάστασης του χώρου θα γίνει µε κύρια ευθύνη του δικαιούχου του έργου, τον οποίο θα επιβαρύνει αποκλειστικά. 16. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες: Το υπό εξέταση έργο στο σύνολό του αναπτύσσεται διάσπαρτα στην προστατευόµενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου NATURA µε την επωνυµία ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ & ΝΗΣΙ ΕΣ µε κωδικό GR Η προστατευόµενη αυτή περιοχή έχει τον χαρακτηρισµό ΖΕΠ Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα. Ταυτόχρονα το µεγαλύτερο µέρος των υπό εξέταση Α/Π αναπτύσσονται στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171379 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Π.οικ.148187 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (σχ. 201826/12) /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ Α ΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα