Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο:"

Transcript

1 Η ιζηορία ηης Αδελθόηηηας Οη Σρσξηάδεο απιώλνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ όξνπο Νεκέξηζηθα, πνιύ θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα. Τν θπζηθό θάιινο ηεο πεξηνρήο είλαη κνλαδηθό θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ πνιιά. Παξόι απηά, νη πεξηζζόηεξνη Σρσξηαδίηεο μεληηεύηεθαλ ςάρλνληαο λα εγθαηαζηαζνύλ ζε ηόπνπο πνπ ην ζπλαπάληεκα ησλ ιαώλ έθεξλε πξόνδν, νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, εκπόξην θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε, θαιιηέξγεηα, δεκηνπξγία. Οη μεληηεκέλνη Σρσξηαδίηεο ίδξπζαλ ηελ Αδειθόηεηά ηνπο «Η Γέλλεζηο ηεο Θενηόθνπ» ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1769, ζύκθσλα κε ηνπο θώδηθεο θαη ηα αξρεία ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ην νπνίν θαη είρε ηελ Αδειθόηεηα ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σθνπόο ηεο Αδειθόηεηαο ήηαλ ε νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ελίζρπζε ηνπ ρσξηνύ θαη ησλ θησρώλ νηθνγελεηώλ ηνπ, ε θαηαζθεπή θνηλνηηθώλ έξγσλ, ε παξνρή δηεπθνιύλζεσλ ησλ μεληηεκέλσλ Σρσξηαδηηώλ κέρξη λα νξζνπνδήζνπλ, ε πιεξσκή κηζζώλ ησλ δαζθάισλ ηνπ ρσξηνύ, ε θηιαλζξσπηθή δξάζε θ.α.. Όινη νη μεληηεκέλνη Σρσξηαδίηεο απνδέρηεθαλ ηηο επηδηώμεηο ηεο Αδειθόηεηαο θαη αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζην θάιεζκά ηεο. Μόιηο θαηόξζσλαλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο ζηνλ μέλν ηόπν, απέδηδαλ ηνλ νβνιό ηνπο κέζσ ηεο Αδειθόηεηαο, ζην Σρνιείν ηεο παηξίδαο, γηα ην θνηλό θαιό ηνπ ρσξηνύ. Τα ρξήκαηα ηεο Αδειθόηεηαο, όκσο, δελ πξνέξρνληαλ κόλν από ηνλ νβνιό ηνπ θάζε μεληηεκέλνπ Σρσξηαδίηε. Έλα κέξνο ην εμαζθάιηδε από ηελ ηαθηηθή πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ησλ κειώλ ηεο. Έλα άιιν κέξνο πξνεξρόηαλ από ηηο δσξεέο πνπ έθαλαλ αξθεηνί ζπγρσξηαλνί ησλ νπνίσλ νη δνπιεηέο πήγαηλαλ θαιά θαη έλα κέξνο από ηνλ ηόθν 10-15% πνπ απέθεξαλ ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαλ σο δάλεην ζε ζπγρσξηαλνύο γηα λα αξρίζνπλ θάπνηα δνπιεηά ή λα ρηίζνπλ θαηλνύξηα ζπίηηα. Τν κεγαιύηεξν εηζόδεκα πξνεξρόηαλ από ην «Αγίαζκα». Σε κηα κεγάιε πεξηνρή ηεο Πόιεο, ε νπνία ήηαλ ηδηνθηεζία ησλ Σρσξηαδίηηθσλ νηθνγελεηώλ (Καξαγηάλλε, Παζπάιε θαη άιισλ) βξίζθνληαλ ηα θακίληα ησλ Σρσξηαδηηώλ πνπ έβγαδαλ αζβέζηε πνπ ηξνθνδνηνύζε αθόκε θαη ηα αλάθηνξα ηνπ Φακίη (Γηιδίδ). Σε απηή ηελ πεξηνρή βξηζθόηαλ κία πεγή πνπ νλνκαδόηαλ «Αγίαζκα» ηελ νπνία επηζθέπηνληαλ πηζηνί λα πξνζθπλήζνπλ θαη άθελαλ ηνλ νβνιό ηνπο. Αο ζεκεησζεί εδώ, όηη ε θαζεκεξηλή είζπξαμε αλεξρόηαλ κία ρξπζή ιίξα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ράλνληαη ηα ίρλε ηεο Αδειθόηεηαο, ίζσο ιόγσ ηεο απεηιήο ησλ Οζσκαλώλ γηα εμάιεηςε θάζε ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο: - Σηάζεθε θύξηνο αξσγόο γηα όινπο εθείλνπο πνπ γηα πξώηε θνξά πήγαηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ππνζηεξίδνληάο ηνπο κέρξη λα ηαθηνπνηεζνύλ. - Σπλέβαιε ζηελ αλέγεξζε ηνπ πξώηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ, πνπ εγθαηληάζηεθαλ γύξσ ζηα Με ηε βνήζεηά ηεο, ρηίζηεθε ε θεληξηθή θξήλε ηνπ ρσξηνύ (πεγάδη) ην Σπλέβαιε ζην ρηίζηκν ησλ δπν θαηλνύξησλ λεξόκπισλ, θαζώο θαη ζην ρηίζηκν ην 1856 ηνπ κεγαινπξεπνύο ζρνιηθνύ θηηξίνπ. Μάιηζηα, γηα ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ε αδειθόηεο είρε αγνξάζεη έλα ράλη ζηε ζπλνηθία Βιάγθα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, από ηα

2 θέξδε ηνπ νπνίνπ πιεξώλνληαλ νη δάζθαινη ηνπ ρσξηνύ θαη θαιύπηνληαλ έλα κέξνο από ηα έμνδα ησλ θησρώλ καζεηώλ. - Όκσο, ε κεγαιύηεξε βνήζεηα πνπ θαηέβαιε ε αδειθόηεηα ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ ρσξηνύ από ην «ηκπιηάθη». Απηό ην πέηπρε όρη κόλν δηακεζνιαβώληαο ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζνπιηάλνπ θαη δσξνδνθώληαο ηνπο κε κεγάια πνζά (ξνπζθέηηα) πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ην ρσξηό ζε πιεηζηεξηαζκό, αιιά θαη κε ηελ άκεζε ζε ρξήκαηα βνήζεηα πνπ πξόζθεξε θαηά ηελ αγνξά ηνπ ζην όλνκα ησλ Σρσξηαδηηώλ. Τν 1900, ε Αδειθόηεηα επαληδξύεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ θαη θαηαγξάθεηαη έληνλε ε θνηλσθειή ηεο δξάζε έσο ην 1912, όπνπ ην μέζπαζκα ηόζν ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ όζν θαη ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ αλαγθάδνπλ ηελ Αδειθόηεηα ζε αδξαλνπνίεζε γηα αθόκα κία θνξά. Μέρξη ηόηε, ε Αδειθόηεηα είρε ζηελ θαηνρή ηεο θαη δηαρεηξηδόηαλ έλα αμηνζέβαζην ρξεκαηηθό πνζό (θαηάζεζή ηεο ζην Υπνθαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Αζελώλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: 800 ρξπζέο ιίξεο Τνπξθίαο), πξνέβαηλε ζε δσξεέο θαη θνηλσθειή έξγα ζηηο Σρσξηάδεο, δηεπθόιπλε ρσξηαλνύο κε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θ.α. Από έλα πξαθηηθό ηνπ θώδηθα αξ. 1 ηνπ ρσξηνύ, πιεξνθνξνύκαζηε όηη ν ηακίαο ηεο, Φξήζηνο Βαβάθνο, παξέδσζε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 1928 ζηελ εθνξνεπηηξνπή ηνπ ρσξηνύ ην ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο, ην νπνίν πεξηείρε ηα εμήο: 1. Τέζζεξηο απνδείμεηο ηεο Τξάπεδαο Αζελώλ κε ην πνζό ησλ 552 ρξπζώλ ιηξώλ Τνπξθίαο, θαηαηεζεηκέλσλ ζηελ νκώλπκε ηξάπεδα. 2. Δίθνζη απνδείμεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 653 ιηξώλ, πνπ είραλ δνζεί θαηά ηνλ 19ν αηώλα ζε ζπγρσξηαλνύο γηα δηάθνξεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη δελ είραλ εμνθιεζεί πιήξσο. 3. Μηα απόδεημε 60 ιηξώλ, πνζνύ πνπ δόζεθε σο δάλεην ζε θάπνηνλ Γεκήηξε Γησξγάθε. Τν όινλ ιίξεο, ζεκαληηθό πνζό γηα ηελ επνρή εθείλε. Τν 1928 απνπεηξάηαη ε ζύζηαζε ηεο Αδειθόηεηαο, απηή ηε θνξά ζηε Νέα Υόξθε, από ηνπο μεληηεκέλνπο Σρσξηαδίηεο ζηελ Ακεξηθή. Όκσο, απηή ε πξνζπάζεηα δελ έθεξε ηνπο αλακελόκελνπο θαξπνύο, θαη ε Αδειθόηεηα έπεζε ζε αδξάλεηα έσο ην Δθείλε ηελ πεξίνδν, ιόγσ ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινηε αθκαίνπ ρσξηνύ, γίλεηαη έθηαθηε αλαζύζηαζε ηεο Αδειθόηεηαο ζηελ Αζήλα ην 1934, από ηνπο Ν. Καιύβα, Γ. Παλαγησηίδε, Π. Λώιε θαη επηηπγράλεηαη ζπγθέληξσζε όισλ ησλ Σρσξηαδηηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Παξάιιεια, νξίδνπλ πνζό εγγξαθήο κέινπο 25 δξρ. θαη κεληαία εηζθνξά 5 δξρ. γηα ην ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο. Τν 1935, 26/6, εθιέγεηαη λέν Γ.Σ. κε Πξόεδξν ηνλ Φαξ. Καιύβα, Τακία ηνλ Αληώλε Μπέιιν, Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ Ι. Καξαγηάλλε. Τν ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο παξνπζηάδεη έιιεηκκα, ε αλεύξεζε ρξεκάησλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε. Γηνξγαλώλνληαη γηνξηέο θαη ρνξνεζπεξίδεο. Οη θαηαζέζεηο ησλ Σρσξηαδηηώλ ζηελ Τξάπεδα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηά ηα έηε , κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Γπζηπρώο, ε Τξάπεδα αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο θαηαζέζεηο απηέο θαη μεθηλά κία δηέλεμε κεηαμύ ηεο Αδειθόηεηαο θαη ηεο Τξάπεδαο έσο όηνπ αλαγλσξηζηνύλ νη θαηαζέζεηο απηέο. Τν 1936, 25/5, δηαιύεηαη ην πθηζηάκελν ζσκαηείν κε ηίηιν «Αδειθόηεο ησλ ελ Διιάδη θαη απαληαρνύ Σρσξηαδηηώλ» θαη κεηαθέξεηαη ε έδξα ηεο ηεο πθηζηάκελεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ «Η Γέλλεζηο ηεο Θενηόθνπ» από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηελ Αζήλα. Πξώηε πξνηεξαηόηεηα είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο πεξηνπζίαο ηεο Αδειθόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη θαηόπηλ ε εθηέιεζε έξγσλ ζην ρσξηό.

3 Με Πξόεδξν ηνπ Φαξ. Καιύβα, Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ Γ. Καξαγηάλλε θαη Τακία ηνλ Αληώλην Μπέιιν, ε Αδειθόηεηα ζπλέρηζε ηελ ελεξγό δξάζε ηεο έρνληαο ην ρσξηό ππό ηε κέξηκλά ηεο. Οη ζπρλέο θνηλσληθέο εθδειώζεηο κεηαμύ ησλ Σρσξηαδηηώλ πέηπραλ ηε ζύζθημε ησ δεζκώλ θαη ηελ πξόζνδν ρξεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ρσξηνύ. Παξάιιεια, γίλνληαη επνηθνδνκεηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε θνηλσθειώλ έξγσλ. Δπίζεο, ζπδεηνύλ γηα ηνλ δηνξηζκό ηαηξνύ ζην ρσξηό, κε έμνδα ηεο Αδειθόηεηαο αιιά όρη λσξίηεξα από ηελ απνπεξάησζε ηνπ κπεληηνύ θαη πάληα κε ηε ζπιινγηζηηθή όηη ην θαηαζηαηηθό ηεο ην επηηξέπεη. Μεηά, ν Β Παγθόζκηνο πόιεκνο έξρεηαη γηα λα ηαξάμεη θαη πάιη ηε δσή θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Σρσξηαδηηώλ γηα επεκεξία θαη πξόνδν. Οη Σρσξηάδεο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο εκπόιεκεο δώλεο. Με ην πέξαο ηεο παγθόζκηαο πνιεκηθήο ιαίιαπαο, θάζε ειπίδα γηα επαλέλσζε ράλεηαη, ην ρσξηό βξίζθεηαη θακέλν από ηνπο Γεξκαλνύο θαη νξηζηηθά πηα μεθνκκέλν από ηελ ππόινηπε Διιάδα. Σηνλ ράξηε ζπλερίδεη λα αλαδεηείηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ ζπλόξσλ. 1945: Η Αδειθόηεηα βξίζθεηαη ζην πξώην βήκα αλαζπγθξόηεζήο ηεο. Καιεί ηνπο Σρσξηαδίηεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζε νηθνλνκηθή βνήζεηα, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηα έξγα ηα νπνία πξνζπαζεί λα απνπεξαηώζεη. Μία νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε ζπγρσξηαλό είλαη κία από ηηο ελέξγεηέο ηεο, εθείλνπ ηνπ έηνπο. Γεληθόο Γξακκαηέαο ππνγξάθεη ν (;) Τζηακπέξεο, Πξόεδξνο ν Α. Μπέιινο. 1946: Σπλέξρεηαη ζπλεδξίαζε ηεο Αδειθόηεηαο κε Πξόεδξν ηνλ Α. Μπέιιν θαη Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ Β. Τζηακπέξε. Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε κεηαηξνπή ηνπ άξζξνπ πεξί εθινγήο ηνπ Γ.Σ., ώζηε ν Πξόεδξνο λα βγαίλεη από ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. θαη όρη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Πξαγκαηνπνηνύληαη γεύκαηα θαη άιιεο γηνξηέο Σρσξηαδηηώλ πξνο ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηεο Αδειθόηεηαο. 1949: Δθινγή λένπ Γ.Σ. Πξόεδξνο νξίδεηαη ν Φαξάιακπνο Καιύβαο, Αληηπξόεδξνο ν Βαζίιεηνο Καιέκεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Κσλζηαληίλνο Λώιεο, Τακίαο ν Φώηηνο Τζανύζεο. Σύκβνπινη ν Σνθνθιήο Καιύβαο, Αληώληνο Καιύβαο θαη Γεκήηξηνο Τζανύζεο. 1950: Η Αδειθόηεηα ζπιιέγεη ρξήκαηα δηνξγαλώλνληαο θνηλσληθέο εθδειώζεηο θαη βνεζά κε ηνλ ηξόπν ηεο ην ρσξηό. 1953: Οη ρνξνεζπεξίδεο θαη άιιεο ζπγθεληξώζεηο εληζρύνπλ ην ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο. Καιείηαη Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ : Σηηο 31 Μαξηίνπ ζπλήιζε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Αδειθόηεηαο γηα ηελ εθινγή λένπ Γ.Σ. Ο Πξόεδξνο Φαξάιακπνο Καιύβαο αλαθέξεη όηη «δπζηπρώο ε απεξρόκελε Γηνίθεζε εθ ηνπ ιόγνπ θπξίσο όηη από ησλ πξώησλ εκεξώλ ηεο ζπγθξόηεζήο ηεο ήξρηζε λα δηαξξέεη έλεθα ηεο αλαρσξήζεσο κειώλ ηεο εηο Ακεξηθήλ δελ έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή δξάζηλ». Ο Φαξάιακπνο Καιύβαο παξαηηείηαη ιόγσ «πνιιαπιώλ ηδησηηθώλ αζρνιηώλ ηνπ πξνο εμαζθάιηζελ ησλ κέζσλ δηαβηώζεσο». Νένο Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Αληώλεο Μπέιινο. 1959: Τν έηνο μεθηλά κε δπζθνιία. Τα κέιε ηεο Αδειθόηεηαο δε ζπγθεληξώλνληαη ζηα θαιέζκαηά ηεο θαη ηα πξώηα πξνγξακκαηηζκέλα ζπκβνύιηα ηεο Αδειθόηεηαο αλαβάιινληαη. Σηα πξαθηηθά ηεο Σπλέιεπζεο ηεο 12εο Απξηιίνπ 1959, ε Αδειθόηεηα αλαθέξεηαη σο «αδξαλήο» θαη δεηείηαη ε αλαζπγθξόηεζή ηεο. Σην ίδην πξαθηηθό επίηηκνο Πξόεδξνο «δηα ηελ

4 Αδειθόηεηα» αλαθέξεηαη «ν Σεβάζκηνο Κσλζηαληίλνο Μπεθηάξεο». Σηα πξαθηηθά ηεο Αδειθόηεηαο κε εκεξνκελία 26 Απξηιίνπ 1959, αλαθνηλώλεηαη ν ζάλαηνο ηνπ θαζεγεηή Κώζηα Μπεθηάξε ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα. Τελ πεξίνδν απηή Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Σνθνθιήο Καιύβαο, Αληηπξόεδξνο ν Βαζίιεηνο Καιέκεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Σηέθαλνο Τζακπέξεο, Τακίαο ν Γεκήηξηνο Βάγηνο, Μέιε ν Αλ. Μπέιινο, Γεκ. Βάγηαο θαη Αλ. Καιύβαο. 1961: 8 Σεπηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. Υπνγξάθεη ν Πξόεδξνο Σνθνθιήο Καιύβαο θαη Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Σηέθαλνο Τζακπέξεο. 1963: Γηνξγαλώλεηαη ε παλήγπξε ηεο Αδειθόηεηαο, όπσο ζα γηνξηαδόηαλ ζην ρσξηό, ηελ 8ε Σεπηεκβξίνπ, εκέξα γελλήζεσο ηεο Θενηόθνπ. Δθιέγεηαη, κε κπζηηθή ςεθνθνξία ην λέν Γ.Σ. Καη πάιη ππνγξάθεη Πξόεδξνο ν Σνθνθιήο Καιύβαο. 1965: Τα πξαθηηθά δελ αλαθέξνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε δξάζε πέξαλ ηεο εηήζηαο παλήγπξεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη επηηπρήο. Πξόεδξνο ππνγξάθεη ν Σνθνθιήο Καιύβαο. 1969: Αλαθέξεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ Γ.Σ. κε ηελ Αδειθόηεηα Σρσξηαδηηώλ ζηελ Ακεξηθή, γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηηο Σρσξηάδεο. Η αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη, Πξόεδξνο νξίδεηαη ν Ισάλλεο Βαιάθνο θαη Αληηπξόεδξνο ν Σηέθαλνο Μπάληνο. 1971: Με αθνξκή ηελ άθημε ηνπ Αιβαλνύ Πξεζβεπηή θαη ηελ αλαθνίλσζε όηη «ε Διιάο επηζπκεί δηεύξπλζηλ θαη θηιηθήλ ζρέζελ κεηά ηεο Αιβαλίαο, δεδνκέλνπ όηη ε Διιάο δελ έρεη εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο έλαληη ηεο Αιβαλίαο», ν Πξόεδξνο ηεο Αδειθόηεηαο εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ θαη δεηεί λα ζηαιεί ππόκλεκα δηακαξηπξίαο ζην αξκόδην Υπνπξγείν. Η πξόηαζε απηή ςεθίδεηαη από ην Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο, κέζσ ηνπ Σηέθαλνπ Τζακπέξε. 1974: Ο Πξέδξνο ηεο Αδειθόηεηαο κίιεζε γεληθά γηα «ηελ επειζνύζαλ πνιηηηθή αιιαγή ζην ρσξηό, θαη ηδηαίηεξα ζην εθθιεζηαζηηθό δήηεκα ππέδεημε αλακνλή κέρξη λα επηθνηλσλήζεη ε Αδειθόηεηα κε αξκόδηνπο». Πξαγκαηνπνηείηαη ε εθινγή ηνπ λένπ Γ.Σ.. Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Ισάλλεο Τζακπέξεο, Αληηπξόεδξνο ν Ισάλλεο Βαβάθνο, Αληηπξόεδξνο ν Κσλζηαληίλνο Λώιεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Γεκήηξεο Λώιεο. 1976: Τα πξαθηηθά αλαθέξνληαη ζηηο πάγηεο πξάμεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εηήζηαο παλήγπξεο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο γέλλεζεο ηεο Θενηόθνπ. 1978: Πξνηείλεηαη από ηνλ Ηιία Λώιε ε παξακνλή ηνπ παξόληνο Γ.Σ. ιόγσ ηεο επηηπρεκέλεο ηνπ πνξείαο. Η πξόηαζή ηνπ ςεθίδεηαη παξά πάλησλ. 1981: Ο Πξόεδξνο Ισάλλεο Τζακπέξεο, ζηέιλεη επηζηνιή πξνο όινπο ηνπο Σρσξηαδίηεο όπνπ ηνπο ελεκεξώλεη γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο Αδειθόηεηαο θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο «θαζηεξσκέλεο παηξησηηθήο εθδήισζεο ηεο Αδειθόηεηνο γηα ηελ ενξηήλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ καο ησλ γελεζιίσλ ηεο Θενηόθνπ». Δπίζεο, ε Αδειθόηεηα απνθάζηζε ηε ζπγθέληξσζε ησλ Σρσξηαδηηώλ ζηελ πιαηεία Ακαξνπζίνπ θάζε πξώηε Τεηάξηε εθάζηνπ κελόο. Τα αξρεία κε ηα πξαθηηθά θαη ηηο δξάζεηο ηεο Αδειθόηεηαο ζηακαηνύλ εδώ. Έλα θελό ζρεηηθά

5 κε ηηο δξάζεηο ηεο ππάξρεη έσο θαη ην Καηόπηλ, όια αιιάδνπλ. Αλ θαη ην 1960 ε Αιβαλία απηνλνκήζεθε από ηελ επηξξνή ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο, δηαηήξεζε ηηο ιεληληζηηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο, νπόηε ζπλέρηζε λα ζεσξείηαη σο αλήθνπζα ζην αλαηνιηθό κπινθ. Όκσο, ην Αλαηνιηθό Μπινθ θαηαξξέεη θαη νη Σρσξηάδεο, όπσο θαη ηα ππόινηπα ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο, βξίζθνληαη αληηκέησπα κε κία λέα πξαγκαηηθόηεηα. Τα ρξόληα ηεο απνκόλσζεο έρνπλ πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. Μία λέα πνξεία αλαηέιιεη, έλαο λένο αγώλαο γηα αμηνπξεπή επηβίσζε θαη πξόνδν. 1991: Μεηά ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ, γίλεηαη ε αλαζπγθξόηεζε ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ κε πξσηνπόξνπο ηελ εγνπκέλε Μαξία Διέλε Καιέκε, ηνλ Ισάλλε Τζακπέξε θαη άιινπο. Σηηο 24 Ννεκβξίνπ 1991 έγηλε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Αδειθόηεηαο θαη εθιέρηεθε ην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ην νπνίν έρεη σο εμήο: Πξόεδξνο Ηγνπκέλε Μαξία Διέλε Καιέκε, Αληηπξόεδξνο Νίθε (Λώιε) Τξηαληαθπιινπνύινπ, Γεληθόο Γξακκαηέαο Ισάλλεο Τζακπέξεο, Τακίαο Αλαζηάζηνο Βάγηνο. Παξάιιεια, κεγάινο ππνζηεξηθηήο, από ηα Γηάλλελα, ήηαλ ν ζπκπαηξηώηεο Παύινο Τζνύθαο. Πξνηεξαηόηεηα ηεο Αδειθόηεηαο ήηαλ ε άκεζε βνήζεηα ηνπ ρσξηνύ ζε ηξόθηκα, ζρνιηθά είδε, εθθιεζηαζηηθά βηβιία θαη είδε ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, ε Αδειθόηεηα άξρηζε ηηο κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλέγεξζε ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο «Η γέλλεζηο ηεο Θενηόθνπ», ε νπνία είρε θαηεδαθηζηεί. Μεγάιε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ Ακεξηθήο, κε έδξα ηε Νέα Υόξθε θαη Πξόεδξν ηνλ Μαλώιε Λίηζε. Σην ρσξηό, από ην 1991 εθιέρηεθαλ θαηά ζεηξά νη παξαθάησ Πξόεδξνη: Κώζηαο Νηνύξνο, Σηαύξνο Νόηεο, Τάθεο Μεληήο θαη Αληώλεο Καηζάλνο. 1992: 8 Μαξηίνπ 1992, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθινγή ηνπ λένπ Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο. Δθιέρηεθαλ νη αθόινπζνη: Πξόεδξνο Ηγνπκέλε Μαξία Διέλε Καιέκε, Αληηπξόεδξνο Αλδξνλίθε Τξηαληαθπιινπνύινπ, Γελ. Γξακκαηέαο Ισάλλεο Τζακπέξεο, Τακίαο Αλαζηάζηνο Βάγηνο, Σύκβνπινη Γεκήηξηνο Λώιεο, Αληώληνο Καηζάλνο, Γεκήηξηνο Παζπάιεο. 1993: Η Αδειθόηεηα ζηέιλεη επηζηνιέο ζηνπο Σρσξηαδίηεο ηεο Ακεξηθήο, θαιώληαο ηνπο λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ. Η αληαπόθξηζε ησλ μεληηεκέλσλ Σρσξηαδηηώλ ήηαλ ζεηηθή. Γηνξγάλσζαλ εθδειώζεηο κε ζθνπό ηε ζπγθνκηδή ρξεκάησλ, αιιά έζηεηιαλ θαη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ νβνιό γηα λα αλεγεξζεί όρη κόλν ε θεληξηθή εθθιεζία, αιιά θαη άιιεο εθθιεζίεο θαη μσθιήζηα ηνπ ρσξηνύ. 1997: 27 Ιαλνπαξίνπ 1997, εμειέγε Πξόεδξνο ν Ισάλλεο Τζακπέξεο, Αληηπξόεδξνο ν Κώζηαο Γξεγ. Λώιεο, Γξακκαηέαο ν Αζαλάζηνο Καηζάλνο. 2000: 13 Ννεκβξίνπ 2000, πξαγκαηνπνηήζεθε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Αδειθόηεηαο όπνπ εθηόο από ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο εθιέρηεθε ην λέν Γ.Σ. Πξόεδξνο εθιέρηεθε ν Λεσλίδαο Γθίθαο, Αληηπξόεδξνο ν Άιθεο Νηαιέο, Γξακκαηέαο ν Κώζηαο Παληάδνο. 2004: 29 Μαξηίνπ 2004, αλαδείρηεθε Πξόεδξνο ν Θσκάο Νάθαο, Αληηπξόεδξνο ν Άιθεο Νηαιέο, Γξακκαηέαο ν Γξεγόξεο Μπάληνο. 18 Απξηιίνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο, κε ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ ρσξηνύ. Μέζα ζην έηνο απνθαζίζηεθαλ ή πινπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα:

6 - Τξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. - Απόθαζε γηα έθδνζε πεξηνδηθνύ, όπνπ θαη εθδόζεθε. - Μειέηεο γηα καθξνπξόζεζκα έξγα ζην ρσξηό, όπνπ θάζε έηνο θνηλσθειή έξγα εθηεινύληαη. Απόθαζε γηα ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο. - Απόθαζε λα νξγαλσζνύλ παξαξηήκαηα ηεο Αδειθόηεηαο ζε Θεζζαινλίθε, Γηάλλελα, Βόιν, Τίξαλα, Αξγπξόθαζηξν θαη Ακεξηθή. - Γεκηνπξγία λέν δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην ρσξηό. Γηα ην έξγν απηό έγηλαλ κειέηεο από πδξνηερληθό κεραληθό, ελώ όιεο νη Αξρέο ηνπ ηόπνπ παξαθνινπζνύλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. Δλίζρπζε ηνπ έξγνπ βειηίσζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ Σνύρα Πνιύηζηαλε. - Οινθιήξσζε έξγνπ λένπ θνηκεηεξίνπ. - Δλεξγόο ζπκκεηνρή ηεο Νενιαίαο Σρσξηαδηηώλ γηα ηε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ηα θνηλνηηθά έξγα. 2005: Σπλάληεζε κε ηνπο Σρσξηαδίηεο Θεζζαινλίθεο. Σπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο «Οκόλνηαο», θν Σπύξν Ξέξα θαη ηνλ εθδόηε ηεο εθεκεξίδαο «Τν Όξακα» θν Θεόδσξν Μπεδηάλε. 2006: Με βάζε ην θαηαζηαηηθό, θάζε δύν ρξόληα ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. Οη λέεο εθινγέο αλέδεημαλ Πξόεδξν ηεο Αδειθόηεηαο ηνλ Κώζηα Παληάδν. 2008: Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. Πξόεδξνο εθιέρηεθε ν Λεσλίδαο Γθίθαο. 2013: Σπλήιζε ζηελ Αζήλα, 10/2/2013, ε νινκέιεηα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, όπνπ εθηόο ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αδειθόηεηαο, εθιέρηεθε ην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Πξόεδξνο αλαδείρηεθε ν Αιθηβηάδεο Νηαιέο, Αληηπξόεδξνο ν Λεσλίδαο Γθίθαο, Γξακκαηέαο ν Βαζίιεο Λώιεο, Τακίαο ε Αδειθή Καιιηλίθε, Μέιε νη Γεκήηξεο Λώιεο, Λαέξηεο Παζπάιεο θαη Φαξάιακπνο Καινύδεο. Σηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ε Αδειθόηεηα έρεη ηελ αλαζύληαμε ηνπ πεπαιαησκέλνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαιύηεξε δηνξγάλσζε ησλ παλεγπξηώλ ηνπ ρσξηνύ θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε αζιεηηθώλ γεγνλόησλ Σηόρνη ηεο Αδειθόηεηαο 1. Πιήξε θαηαγξαθή όισλ ησλ Σρσξηαδηηώλ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. Οπσζδήπνηε ε θαηαγξαθή ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, γηα νηηδήπνηε πξνθύςεη, από κία απιή ελεκέξσζε έσο έλα ζπκβάλ ζην ρσξηό πνπ ζαο αθνξά άκεζα. 2. Αλαλέσζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Αδειθόηεηαο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη από ην 1934! 3. Δίζπξαμε ηεο εηήζηαο θαηαβνιήο ησλ 30 γηα ην 2014 (έλαληη 40 ηνπ 2013), γηα θνηλνηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ρσξηνύ.

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα