Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο:"

Transcript

1 Η ιζηορία ηης Αδελθόηηηας Οη Σρσξηάδεο απιώλνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ όξνπο Νεκέξηζηθα, πνιύ θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα. Τν θπζηθό θάιινο ηεο πεξηνρήο είλαη κνλαδηθό θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ πνιιά. Παξόι απηά, νη πεξηζζόηεξνη Σρσξηαδίηεο μεληηεύηεθαλ ςάρλνληαο λα εγθαηαζηαζνύλ ζε ηόπνπο πνπ ην ζπλαπάληεκα ησλ ιαώλ έθεξλε πξόνδν, νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, εκπόξην θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε, θαιιηέξγεηα, δεκηνπξγία. Οη μεληηεκέλνη Σρσξηαδίηεο ίδξπζαλ ηελ Αδειθόηεηά ηνπο «Η Γέλλεζηο ηεο Θενηόθνπ» ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1769, ζύκθσλα κε ηνπο θώδηθεο θαη ηα αξρεία ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ην νπνίν θαη είρε ηελ Αδειθόηεηα ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σθνπόο ηεο Αδειθόηεηαο ήηαλ ε νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ελίζρπζε ηνπ ρσξηνύ θαη ησλ θησρώλ νηθνγελεηώλ ηνπ, ε θαηαζθεπή θνηλνηηθώλ έξγσλ, ε παξνρή δηεπθνιύλζεσλ ησλ μεληηεκέλσλ Σρσξηαδηηώλ κέρξη λα νξζνπνδήζνπλ, ε πιεξσκή κηζζώλ ησλ δαζθάισλ ηνπ ρσξηνύ, ε θηιαλζξσπηθή δξάζε θ.α.. Όινη νη μεληηεκέλνη Σρσξηαδίηεο απνδέρηεθαλ ηηο επηδηώμεηο ηεο Αδειθόηεηαο θαη αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζην θάιεζκά ηεο. Μόιηο θαηόξζσλαλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο ζηνλ μέλν ηόπν, απέδηδαλ ηνλ νβνιό ηνπο κέζσ ηεο Αδειθόηεηαο, ζην Σρνιείν ηεο παηξίδαο, γηα ην θνηλό θαιό ηνπ ρσξηνύ. Τα ρξήκαηα ηεο Αδειθόηεηαο, όκσο, δελ πξνέξρνληαλ κόλν από ηνλ νβνιό ηνπ θάζε μεληηεκέλνπ Σρσξηαδίηε. Έλα κέξνο ην εμαζθάιηδε από ηελ ηαθηηθή πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ησλ κειώλ ηεο. Έλα άιιν κέξνο πξνεξρόηαλ από ηηο δσξεέο πνπ έθαλαλ αξθεηνί ζπγρσξηαλνί ησλ νπνίσλ νη δνπιεηέο πήγαηλαλ θαιά θαη έλα κέξνο από ηνλ ηόθν 10-15% πνπ απέθεξαλ ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαλ σο δάλεην ζε ζπγρσξηαλνύο γηα λα αξρίζνπλ θάπνηα δνπιεηά ή λα ρηίζνπλ θαηλνύξηα ζπίηηα. Τν κεγαιύηεξν εηζόδεκα πξνεξρόηαλ από ην «Αγίαζκα». Σε κηα κεγάιε πεξηνρή ηεο Πόιεο, ε νπνία ήηαλ ηδηνθηεζία ησλ Σρσξηαδίηηθσλ νηθνγελεηώλ (Καξαγηάλλε, Παζπάιε θαη άιισλ) βξίζθνληαλ ηα θακίληα ησλ Σρσξηαδηηώλ πνπ έβγαδαλ αζβέζηε πνπ ηξνθνδνηνύζε αθόκε θαη ηα αλάθηνξα ηνπ Φακίη (Γηιδίδ). Σε απηή ηελ πεξηνρή βξηζθόηαλ κία πεγή πνπ νλνκαδόηαλ «Αγίαζκα» ηελ νπνία επηζθέπηνληαλ πηζηνί λα πξνζθπλήζνπλ θαη άθελαλ ηνλ νβνιό ηνπο. Αο ζεκεησζεί εδώ, όηη ε θαζεκεξηλή είζπξαμε αλεξρόηαλ κία ρξπζή ιίξα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ράλνληαη ηα ίρλε ηεο Αδειθόηεηαο, ίζσο ιόγσ ηεο απεηιήο ησλ Οζσκαλώλ γηα εμάιεηςε θάζε ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Όκσο ηα έξγα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, κέρξη ηόηε, ήηαλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θαη ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζε πνιινύο ηνκείο: - Σηάζεθε θύξηνο αξσγόο γηα όινπο εθείλνπο πνπ γηα πξώηε θνξά πήγαηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ππνζηεξίδνληάο ηνπο κέρξη λα ηαθηνπνηεζνύλ. - Σπλέβαιε ζηελ αλέγεξζε ηνπ πξώηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ, πνπ εγθαηληάζηεθαλ γύξσ ζηα Με ηε βνήζεηά ηεο, ρηίζηεθε ε θεληξηθή θξήλε ηνπ ρσξηνύ (πεγάδη) ην Σπλέβαιε ζην ρηίζηκν ησλ δπν θαηλνύξησλ λεξόκπισλ, θαζώο θαη ζην ρηίζηκν ην 1856 ηνπ κεγαινπξεπνύο ζρνιηθνύ θηηξίνπ. Μάιηζηα, γηα ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ε αδειθόηεο είρε αγνξάζεη έλα ράλη ζηε ζπλνηθία Βιάγθα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, από ηα

2 θέξδε ηνπ νπνίνπ πιεξώλνληαλ νη δάζθαινη ηνπ ρσξηνύ θαη θαιύπηνληαλ έλα κέξνο από ηα έμνδα ησλ θησρώλ καζεηώλ. - Όκσο, ε κεγαιύηεξε βνήζεηα πνπ θαηέβαιε ε αδειθόηεηα ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ ρσξηνύ από ην «ηκπιηάθη». Απηό ην πέηπρε όρη κόλν δηακεζνιαβώληαο ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζνπιηάλνπ θαη δσξνδνθώληαο ηνπο κε κεγάια πνζά (ξνπζθέηηα) πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ην ρσξηό ζε πιεηζηεξηαζκό, αιιά θαη κε ηελ άκεζε ζε ρξήκαηα βνήζεηα πνπ πξόζθεξε θαηά ηελ αγνξά ηνπ ζην όλνκα ησλ Σρσξηαδηηώλ. Τν 1900, ε Αδειθόηεηα επαληδξύεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ θαη θαηαγξάθεηαη έληνλε ε θνηλσθειή ηεο δξάζε έσο ην 1912, όπνπ ην μέζπαζκα ηόζν ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ όζν θαη ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ αλαγθάδνπλ ηελ Αδειθόηεηα ζε αδξαλνπνίεζε γηα αθόκα κία θνξά. Μέρξη ηόηε, ε Αδειθόηεηα είρε ζηελ θαηνρή ηεο θαη δηαρεηξηδόηαλ έλα αμηνζέβαζην ρξεκαηηθό πνζό (θαηάζεζή ηεο ζην Υπνθαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Αζελώλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: 800 ρξπζέο ιίξεο Τνπξθίαο), πξνέβαηλε ζε δσξεέο θαη θνηλσθειή έξγα ζηηο Σρσξηάδεο, δηεπθόιπλε ρσξηαλνύο κε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θ.α. Από έλα πξαθηηθό ηνπ θώδηθα αξ. 1 ηνπ ρσξηνύ, πιεξνθνξνύκαζηε όηη ν ηακίαο ηεο, Φξήζηνο Βαβάθνο, παξέδσζε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 1928 ζηελ εθνξνεπηηξνπή ηνπ ρσξηνύ ην ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο, ην νπνίν πεξηείρε ηα εμήο: 1. Τέζζεξηο απνδείμεηο ηεο Τξάπεδαο Αζελώλ κε ην πνζό ησλ 552 ρξπζώλ ιηξώλ Τνπξθίαο, θαηαηεζεηκέλσλ ζηελ νκώλπκε ηξάπεδα. 2. Δίθνζη απνδείμεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ 653 ιηξώλ, πνπ είραλ δνζεί θαηά ηνλ 19ν αηώλα ζε ζπγρσξηαλνύο γηα δηάθνξεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη δελ είραλ εμνθιεζεί πιήξσο. 3. Μηα απόδεημε 60 ιηξώλ, πνζνύ πνπ δόζεθε σο δάλεην ζε θάπνηνλ Γεκήηξε Γησξγάθε. Τν όινλ ιίξεο, ζεκαληηθό πνζό γηα ηελ επνρή εθείλε. Τν 1928 απνπεηξάηαη ε ζύζηαζε ηεο Αδειθόηεηαο, απηή ηε θνξά ζηε Νέα Υόξθε, από ηνπο μεληηεκέλνπο Σρσξηαδίηεο ζηελ Ακεξηθή. Όκσο, απηή ε πξνζπάζεηα δελ έθεξε ηνπο αλακελόκελνπο θαξπνύο, θαη ε Αδειθόηεηα έπεζε ζε αδξάλεηα έσο ην Δθείλε ηελ πεξίνδν, ιόγσ ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινηε αθκαίνπ ρσξηνύ, γίλεηαη έθηαθηε αλαζύζηαζε ηεο Αδειθόηεηαο ζηελ Αζήλα ην 1934, από ηνπο Ν. Καιύβα, Γ. Παλαγησηίδε, Π. Λώιε θαη επηηπγράλεηαη ζπγθέληξσζε όισλ ησλ Σρσξηαδηηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Παξάιιεια, νξίδνπλ πνζό εγγξαθήο κέινπο 25 δξρ. θαη κεληαία εηζθνξά 5 δξρ. γηα ην ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο. Τν 1935, 26/6, εθιέγεηαη λέν Γ.Σ. κε Πξόεδξν ηνλ Φαξ. Καιύβα, Τακία ηνλ Αληώλε Μπέιιν, Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ Ι. Καξαγηάλλε. Τν ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο παξνπζηάδεη έιιεηκκα, ε αλεύξεζε ρξεκάησλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε. Γηνξγαλώλνληαη γηνξηέο θαη ρνξνεζπεξίδεο. Οη θαηαζέζεηο ησλ Σρσξηαδηηώλ ζηελ Τξάπεδα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηά ηα έηε , κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Γπζηπρώο, ε Τξάπεδα αξλείηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο θαηαζέζεηο απηέο θαη μεθηλά κία δηέλεμε κεηαμύ ηεο Αδειθόηεηαο θαη ηεο Τξάπεδαο έσο όηνπ αλαγλσξηζηνύλ νη θαηαζέζεηο απηέο. Τν 1936, 25/5, δηαιύεηαη ην πθηζηάκελν ζσκαηείν κε ηίηιν «Αδειθόηεο ησλ ελ Διιάδη θαη απαληαρνύ Σρσξηαδηηώλ» θαη κεηαθέξεηαη ε έδξα ηεο ηεο πθηζηάκελεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ «Η Γέλλεζηο ηεο Θενηόθνπ» από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηελ Αζήλα. Πξώηε πξνηεξαηόηεηα είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο πεξηνπζίαο ηεο Αδειθόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη θαηόπηλ ε εθηέιεζε έξγσλ ζην ρσξηό.

3 Με Πξόεδξν ηνπ Φαξ. Καιύβα, Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ Γ. Καξαγηάλλε θαη Τακία ηνλ Αληώλην Μπέιιν, ε Αδειθόηεηα ζπλέρηζε ηελ ελεξγό δξάζε ηεο έρνληαο ην ρσξηό ππό ηε κέξηκλά ηεο. Οη ζπρλέο θνηλσληθέο εθδειώζεηο κεηαμύ ησλ Σρσξηαδηηώλ πέηπραλ ηε ζύζθημε ησ δεζκώλ θαη ηελ πξόζνδν ρξεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ρσξηνύ. Παξάιιεια, γίλνληαη επνηθνδνκεηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε θνηλσθειώλ έξγσλ. Δπίζεο, ζπδεηνύλ γηα ηνλ δηνξηζκό ηαηξνύ ζην ρσξηό, κε έμνδα ηεο Αδειθόηεηαο αιιά όρη λσξίηεξα από ηελ απνπεξάησζε ηνπ κπεληηνύ θαη πάληα κε ηε ζπιινγηζηηθή όηη ην θαηαζηαηηθό ηεο ην επηηξέπεη. Μεηά, ν Β Παγθόζκηνο πόιεκνο έξρεηαη γηα λα ηαξάμεη θαη πάιη ηε δσή θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Σρσξηαδηηώλ γηα επεκεξία θαη πξόνδν. Οη Σρσξηάδεο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο εκπόιεκεο δώλεο. Με ην πέξαο ηεο παγθόζκηαο πνιεκηθήο ιαίιαπαο, θάζε ειπίδα γηα επαλέλσζε ράλεηαη, ην ρσξηό βξίζθεηαη θακέλν από ηνπο Γεξκαλνύο θαη νξηζηηθά πηα μεθνκκέλν από ηελ ππόινηπε Διιάδα. Σηνλ ράξηε ζπλερίδεη λα αλαδεηείηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ ζπλόξσλ. 1945: Η Αδειθόηεηα βξίζθεηαη ζην πξώην βήκα αλαζπγθξόηεζήο ηεο. Καιεί ηνπο Σρσξηαδίηεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζε νηθνλνκηθή βνήζεηα, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδεη ηα έξγα ηα νπνία πξνζπαζεί λα απνπεξαηώζεη. Μία νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε ζπγρσξηαλό είλαη κία από ηηο ελέξγεηέο ηεο, εθείλνπ ηνπ έηνπο. Γεληθόο Γξακκαηέαο ππνγξάθεη ν (;) Τζηακπέξεο, Πξόεδξνο ν Α. Μπέιινο. 1946: Σπλέξρεηαη ζπλεδξίαζε ηεο Αδειθόηεηαο κε Πξόεδξν ηνλ Α. Μπέιιν θαη Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ Β. Τζηακπέξε. Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε κεηαηξνπή ηνπ άξζξνπ πεξί εθινγήο ηνπ Γ.Σ., ώζηε ν Πξόεδξνο λα βγαίλεη από ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. θαη όρη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Πξαγκαηνπνηνύληαη γεύκαηα θαη άιιεο γηνξηέο Σρσξηαδηηώλ πξνο ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηεο Αδειθόηεηαο. 1949: Δθινγή λένπ Γ.Σ. Πξόεδξνο νξίδεηαη ν Φαξάιακπνο Καιύβαο, Αληηπξόεδξνο ν Βαζίιεηνο Καιέκεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Κσλζηαληίλνο Λώιεο, Τακίαο ν Φώηηνο Τζανύζεο. Σύκβνπινη ν Σνθνθιήο Καιύβαο, Αληώληνο Καιύβαο θαη Γεκήηξηνο Τζανύζεο. 1950: Η Αδειθόηεηα ζπιιέγεη ρξήκαηα δηνξγαλώλνληαο θνηλσληθέο εθδειώζεηο θαη βνεζά κε ηνλ ηξόπν ηεο ην ρσξηό. 1953: Οη ρνξνεζπεξίδεο θαη άιιεο ζπγθεληξώζεηο εληζρύνπλ ην ηακείν ηεο Αδειθόηεηαο. Καιείηαη Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ : Σηηο 31 Μαξηίνπ ζπλήιζε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Αδειθόηεηαο γηα ηελ εθινγή λένπ Γ.Σ. Ο Πξόεδξνο Φαξάιακπνο Καιύβαο αλαθέξεη όηη «δπζηπρώο ε απεξρόκελε Γηνίθεζε εθ ηνπ ιόγνπ θπξίσο όηη από ησλ πξώησλ εκεξώλ ηεο ζπγθξόηεζήο ηεο ήξρηζε λα δηαξξέεη έλεθα ηεο αλαρσξήζεσο κειώλ ηεο εηο Ακεξηθήλ δελ έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή δξάζηλ». Ο Φαξάιακπνο Καιύβαο παξαηηείηαη ιόγσ «πνιιαπιώλ ηδησηηθώλ αζρνιηώλ ηνπ πξνο εμαζθάιηζελ ησλ κέζσλ δηαβηώζεσο». Νένο Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Αληώλεο Μπέιινο. 1959: Τν έηνο μεθηλά κε δπζθνιία. Τα κέιε ηεο Αδειθόηεηαο δε ζπγθεληξώλνληαη ζηα θαιέζκαηά ηεο θαη ηα πξώηα πξνγξακκαηηζκέλα ζπκβνύιηα ηεο Αδειθόηεηαο αλαβάιινληαη. Σηα πξαθηηθά ηεο Σπλέιεπζεο ηεο 12εο Απξηιίνπ 1959, ε Αδειθόηεηα αλαθέξεηαη σο «αδξαλήο» θαη δεηείηαη ε αλαζπγθξόηεζή ηεο. Σην ίδην πξαθηηθό επίηηκνο Πξόεδξνο «δηα ηελ

4 Αδειθόηεηα» αλαθέξεηαη «ν Σεβάζκηνο Κσλζηαληίλνο Μπεθηάξεο». Σηα πξαθηηθά ηεο Αδειθόηεηαο κε εκεξνκελία 26 Απξηιίνπ 1959, αλαθνηλώλεηαη ν ζάλαηνο ηνπ θαζεγεηή Κώζηα Μπεθηάξε ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα. Τελ πεξίνδν απηή Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Σνθνθιήο Καιύβαο, Αληηπξόεδξνο ν Βαζίιεηνο Καιέκεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Σηέθαλνο Τζακπέξεο, Τακίαο ν Γεκήηξηνο Βάγηνο, Μέιε ν Αλ. Μπέιινο, Γεκ. Βάγηαο θαη Αλ. Καιύβαο. 1961: 8 Σεπηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. Υπνγξάθεη ν Πξόεδξνο Σνθνθιήο Καιύβαο θαη Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Σηέθαλνο Τζακπέξεο. 1963: Γηνξγαλώλεηαη ε παλήγπξε ηεο Αδειθόηεηαο, όπσο ζα γηνξηαδόηαλ ζην ρσξηό, ηελ 8ε Σεπηεκβξίνπ, εκέξα γελλήζεσο ηεο Θενηόθνπ. Δθιέγεηαη, κε κπζηηθή ςεθνθνξία ην λέν Γ.Σ. Καη πάιη ππνγξάθεη Πξόεδξνο ν Σνθνθιήο Καιύβαο. 1965: Τα πξαθηηθά δελ αλαθέξνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε δξάζε πέξαλ ηεο εηήζηαο παλήγπξεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη επηηπρήο. Πξόεδξνο ππνγξάθεη ν Σνθνθιήο Καιύβαο. 1969: Αλαθέξεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ Γ.Σ. κε ηελ Αδειθόηεηα Σρσξηαδηηώλ ζηελ Ακεξηθή, γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηηο Σρσξηάδεο. Η αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη, Πξόεδξνο νξίδεηαη ν Ισάλλεο Βαιάθνο θαη Αληηπξόεδξνο ν Σηέθαλνο Μπάληνο. 1971: Με αθνξκή ηελ άθημε ηνπ Αιβαλνύ Πξεζβεπηή θαη ηελ αλαθνίλσζε όηη «ε Διιάο επηζπκεί δηεύξπλζηλ θαη θηιηθήλ ζρέζελ κεηά ηεο Αιβαλίαο, δεδνκέλνπ όηη ε Διιάο δελ έρεη εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο έλαληη ηεο Αιβαλίαο», ν Πξόεδξνο ηεο Αδειθόηεηαο εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ θαη δεηεί λα ζηαιεί ππόκλεκα δηακαξηπξίαο ζην αξκόδην Υπνπξγείν. Η πξόηαζε απηή ςεθίδεηαη από ην Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο, κέζσ ηνπ Σηέθαλνπ Τζακπέξε. 1974: Ο Πξέδξνο ηεο Αδειθόηεηαο κίιεζε γεληθά γηα «ηελ επειζνύζαλ πνιηηηθή αιιαγή ζην ρσξηό, θαη ηδηαίηεξα ζην εθθιεζηαζηηθό δήηεκα ππέδεημε αλακνλή κέρξη λα επηθνηλσλήζεη ε Αδειθόηεηα κε αξκόδηνπο». Πξαγκαηνπνηείηαη ε εθινγή ηνπ λένπ Γ.Σ.. Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν Ισάλλεο Τζακπέξεο, Αληηπξόεδξνο ν Ισάλλεο Βαβάθνο, Αληηπξόεδξνο ν Κσλζηαληίλνο Λώιεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ν Γεκήηξεο Λώιεο. 1976: Τα πξαθηηθά αλαθέξνληαη ζηηο πάγηεο πξάμεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εηήζηαο παλήγπξεο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο γέλλεζεο ηεο Θενηόθνπ. 1978: Πξνηείλεηαη από ηνλ Ηιία Λώιε ε παξακνλή ηνπ παξόληνο Γ.Σ. ιόγσ ηεο επηηπρεκέλεο ηνπ πνξείαο. Η πξόηαζή ηνπ ςεθίδεηαη παξά πάλησλ. 1981: Ο Πξόεδξνο Ισάλλεο Τζακπέξεο, ζηέιλεη επηζηνιή πξνο όινπο ηνπο Σρσξηαδίηεο όπνπ ηνπο ελεκεξώλεη γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο Αδειθόηεηαο θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο «θαζηεξσκέλεο παηξησηηθήο εθδήισζεο ηεο Αδειθόηεηνο γηα ηελ ενξηήλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ καο ησλ γελεζιίσλ ηεο Θενηόθνπ». Δπίζεο, ε Αδειθόηεηα απνθάζηζε ηε ζπγθέληξσζε ησλ Σρσξηαδηηώλ ζηελ πιαηεία Ακαξνπζίνπ θάζε πξώηε Τεηάξηε εθάζηνπ κελόο. Τα αξρεία κε ηα πξαθηηθά θαη ηηο δξάζεηο ηεο Αδειθόηεηαο ζηακαηνύλ εδώ. Έλα θελό ζρεηηθά

5 κε ηηο δξάζεηο ηεο ππάξρεη έσο θαη ην Καηόπηλ, όια αιιάδνπλ. Αλ θαη ην 1960 ε Αιβαλία απηνλνκήζεθε από ηελ επηξξνή ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο, δηαηήξεζε ηηο ιεληληζηηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο, νπόηε ζπλέρηζε λα ζεσξείηαη σο αλήθνπζα ζην αλαηνιηθό κπινθ. Όκσο, ην Αλαηνιηθό Μπινθ θαηαξξέεη θαη νη Σρσξηάδεο, όπσο θαη ηα ππόινηπα ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο, βξίζθνληαη αληηκέησπα κε κία λέα πξαγκαηηθόηεηα. Τα ρξόληα ηεο απνκόλσζεο έρνπλ πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. Μία λέα πνξεία αλαηέιιεη, έλαο λένο αγώλαο γηα αμηνπξεπή επηβίσζε θαη πξόνδν. 1991: Μεηά ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ, γίλεηαη ε αλαζπγθξόηεζε ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ κε πξσηνπόξνπο ηελ εγνπκέλε Μαξία Διέλε Καιέκε, ηνλ Ισάλλε Τζακπέξε θαη άιινπο. Σηηο 24 Ννεκβξίνπ 1991 έγηλε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Αδειθόηεηαο θαη εθιέρηεθε ην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ην νπνίν έρεη σο εμήο: Πξόεδξνο Ηγνπκέλε Μαξία Διέλε Καιέκε, Αληηπξόεδξνο Νίθε (Λώιε) Τξηαληαθπιινπνύινπ, Γεληθόο Γξακκαηέαο Ισάλλεο Τζακπέξεο, Τακίαο Αλαζηάζηνο Βάγηνο. Παξάιιεια, κεγάινο ππνζηεξηθηήο, από ηα Γηάλλελα, ήηαλ ν ζπκπαηξηώηεο Παύινο Τζνύθαο. Πξνηεξαηόηεηα ηεο Αδειθόηεηαο ήηαλ ε άκεζε βνήζεηα ηνπ ρσξηνύ ζε ηξόθηκα, ζρνιηθά είδε, εθθιεζηαζηηθά βηβιία θαη είδε ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, ε Αδειθόηεηα άξρηζε ηηο κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλέγεξζε ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο «Η γέλλεζηο ηεο Θενηόθνπ», ε νπνία είρε θαηεδαθηζηεί. Μεγάιε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ Ακεξηθήο, κε έδξα ηε Νέα Υόξθε θαη Πξόεδξν ηνλ Μαλώιε Λίηζε. Σην ρσξηό, από ην 1991 εθιέρηεθαλ θαηά ζεηξά νη παξαθάησ Πξόεδξνη: Κώζηαο Νηνύξνο, Σηαύξνο Νόηεο, Τάθεο Μεληήο θαη Αληώλεο Καηζάλνο. 1992: 8 Μαξηίνπ 1992, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθινγή ηνπ λένπ Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο. Δθιέρηεθαλ νη αθόινπζνη: Πξόεδξνο Ηγνπκέλε Μαξία Διέλε Καιέκε, Αληηπξόεδξνο Αλδξνλίθε Τξηαληαθπιινπνύινπ, Γελ. Γξακκαηέαο Ισάλλεο Τζακπέξεο, Τακίαο Αλαζηάζηνο Βάγηνο, Σύκβνπινη Γεκήηξηνο Λώιεο, Αληώληνο Καηζάλνο, Γεκήηξηνο Παζπάιεο. 1993: Η Αδειθόηεηα ζηέιλεη επηζηνιέο ζηνπο Σρσξηαδίηεο ηεο Ακεξηθήο, θαιώληαο ηνπο λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ. Η αληαπόθξηζε ησλ μεληηεκέλσλ Σρσξηαδηηώλ ήηαλ ζεηηθή. Γηνξγάλσζαλ εθδειώζεηο κε ζθνπό ηε ζπγθνκηδή ρξεκάησλ, αιιά έζηεηιαλ θαη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ νβνιό γηα λα αλεγεξζεί όρη κόλν ε θεληξηθή εθθιεζία, αιιά θαη άιιεο εθθιεζίεο θαη μσθιήζηα ηνπ ρσξηνύ. 1997: 27 Ιαλνπαξίνπ 1997, εμειέγε Πξόεδξνο ν Ισάλλεο Τζακπέξεο, Αληηπξόεδξνο ν Κώζηαο Γξεγ. Λώιεο, Γξακκαηέαο ν Αζαλάζηνο Καηζάλνο. 2000: 13 Ννεκβξίνπ 2000, πξαγκαηνπνηήζεθε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Αδειθόηεηαο όπνπ εθηόο από ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο εθιέρηεθε ην λέν Γ.Σ. Πξόεδξνο εθιέρηεθε ν Λεσλίδαο Γθίθαο, Αληηπξόεδξνο ν Άιθεο Νηαιέο, Γξακκαηέαο ν Κώζηαο Παληάδνο. 2004: 29 Μαξηίνπ 2004, αλαδείρηεθε Πξόεδξνο ν Θσκάο Νάθαο, Αληηπξόεδξνο ν Άιθεο Νηαιέο, Γξακκαηέαο ν Γξεγόξεο Μπάληνο. 18 Απξηιίνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Αδειθόηεηαο, κε ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ ρσξηνύ. Μέζα ζην έηνο απνθαζίζηεθαλ ή πινπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα:

6 - Τξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. - Απόθαζε γηα έθδνζε πεξηνδηθνύ, όπνπ θαη εθδόζεθε. - Μειέηεο γηα καθξνπξόζεζκα έξγα ζην ρσξηό, όπνπ θάζε έηνο θνηλσθειή έξγα εθηεινύληαη. Απόθαζε γηα ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο. - Απόθαζε λα νξγαλσζνύλ παξαξηήκαηα ηεο Αδειθόηεηαο ζε Θεζζαινλίθε, Γηάλλελα, Βόιν, Τίξαλα, Αξγπξόθαζηξν θαη Ακεξηθή. - Γεκηνπξγία λέν δηθηύνπ ύδξεπζεο ζην ρσξηό. Γηα ην έξγν απηό έγηλαλ κειέηεο από πδξνηερληθό κεραληθό, ελώ όιεο νη Αξρέο ηνπ ηόπνπ παξαθνινπζνύλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. Δλίζρπζε ηνπ έξγνπ βειηίσζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ Σνύρα Πνιύηζηαλε. - Οινθιήξσζε έξγνπ λένπ θνηκεηεξίνπ. - Δλεξγόο ζπκκεηνρή ηεο Νενιαίαο Σρσξηαδηηώλ γηα ηε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ηα θνηλνηηθά έξγα. 2005: Σπλάληεζε κε ηνπο Σρσξηαδίηεο Θεζζαινλίθεο. Σπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο «Οκόλνηαο», θν Σπύξν Ξέξα θαη ηνλ εθδόηε ηεο εθεκεξίδαο «Τν Όξακα» θν Θεόδσξν Μπεδηάλε. 2006: Με βάζε ην θαηαζηαηηθό, θάζε δύν ρξόληα ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. Οη λέεο εθινγέο αλέδεημαλ Πξόεδξν ηεο Αδειθόηεηαο ηνλ Κώζηα Παληάδν. 2008: Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. Πξόεδξνο εθιέρηεθε ν Λεσλίδαο Γθίθαο. 2013: Σπλήιζε ζηελ Αζήλα, 10/2/2013, ε νινκέιεηα ηεο Αδειθόηεηαο Σρσξηαδηηώλ, όπνπ εθηόο ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αδειθόηεηαο, εθιέρηεθε ην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Πξόεδξνο αλαδείρηεθε ν Αιθηβηάδεο Νηαιέο, Αληηπξόεδξνο ν Λεσλίδαο Γθίθαο, Γξακκαηέαο ν Βαζίιεο Λώιεο, Τακίαο ε Αδειθή Καιιηλίθε, Μέιε νη Γεκήηξεο Λώιεο, Λαέξηεο Παζπάιεο θαη Φαξάιακπνο Καινύδεο. Σηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ε Αδειθόηεηα έρεη ηελ αλαζύληαμε ηνπ πεπαιαησκέλνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαιύηεξε δηνξγάλσζε ησλ παλεγπξηώλ ηνπ ρσξηνύ θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε αζιεηηθώλ γεγνλόησλ Σηόρνη ηεο Αδειθόηεηαο 1. Πιήξε θαηαγξαθή όισλ ησλ Σρσξηαδηηώλ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο. Οπσζδήπνηε ε θαηαγξαθή ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, γηα νηηδήπνηε πξνθύςεη, από κία απιή ελεκέξσζε έσο έλα ζπκβάλ ζην ρσξηό πνπ ζαο αθνξά άκεζα. 2. Αλαλέσζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Αδειθόηεηαο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη από ην 1934! 3. Δίζπξαμε ηεο εηήζηαο θαηαβνιήο ησλ 30 γηα ην 2014 (έλαληη 40 ηνπ 2013), γηα θνηλνηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ρσξηνύ.

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 1 ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Παναγιώτατε Πάτερ και Γέσποτα Δκλεκτό ακροατήριο. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θαη ηεο απνζηνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα