Manuale d uso radio CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manuale d uso radio CD"

Transcript

1 Cod. : IT Manuale d uso radio CD Ricevitore Audio Bluetooth Il ricevitore audio Bluetooth Metronic permette di diffondere file audio da un PC, smartphone o tablet ad un altro dispositivo audio (altoparlanti, impianto HI-FI, home theater, TV ecc..) tramite la connessione Bluetooth. E sufficiente collegare il ricevitore audio Bluetooth Metronic ad un altro dispositivo audio (altoparlanti, impianto HI-FI, home theater, TV ecc..) tramite il cavo jack 3,5mm e/o l adattatore 3,5mm / RCA in dotazione per ascoltare la vostra musica preferita. CONTENUTO DEL KIT Ricevitore Bluetooth Alimentatore 230V~ 50Hz Cavo jack 3,5mm maschio / maschio, lunghezza: 1,8mt Adattatore jack 3,5mm femmina / 2 RCA maschio CARATTERISTICHE TECNICHE Campo di trasmissione: 10mt in campo aperto Fino a 8 dispositivi Bluetooth collegabili (smartphone, tablet, PC, ecc ) Uscita audio Jack 3,5mm Profilo Bluetooth supportato: A2DP DESCRIZIONE RETRO UTILIZZO cavo jack 3,5mm adattatore jack / 2 RCA dispositivo audio N.B.: Nel caso in cui gli ingressi del dispositivo audio sono RCA utilizzare l adattatore jack/2 RCA in dotazione. 1 - COLLEGAMENTI Collegare, tramite il cavo jack 3.5mm in dotazione, l uscita audio del ricevitore Bluetooth all ingresso audio del dispositivo scelto. 2 - ALIMENTAZIONE Collegare il ricevitore Bluetooth alla rete elettrica tramite l alimentatore in dotazione. 3 - STATO DEL LED - Led lampeggiante ogni 5 sec: in attesa di una connessione ad un dispositivo Bluetooth. - Led sempre acceso: connesso ad un dispositivo Bluetooth. 4 - ACCOPPIARE IL RICEVITORE AUDIO Bluetooth METRONIC AL DISPOSITIVO Bluetooth FRONTE Uscita audio Ingresso alimentatore Led di funzionamento Nella schermata iniziale fare click sull icona Gestisci connessioni. Fare click su Connessioni Bluetooth > Aggiungi nuovo dispositivo> Cerca. Selezionare «Music Receiver». Inserire la chiave di accesso per l accoppiamento: 0000 Il dispositivo è accoppiato con il ricevitore audio Bluetooth Metronic.

2 AVVERTENZE Secondo i requisiti della norma EN 60065, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza. Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull apparecchio. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Pulizia e manutenzione: per pulire l involucro esterno, utilizzare semplicemente un soffice panno leggermente inumidito. IMPORTANTE: Non utilizzare solventi chimici per pulire l involucro esterno in quanto potrebbe causare dei danni alle parti in plastica nonché il malfunzionamento del kit. GARANZIA Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto. Assistenza Tecnica: telefono Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9: / :00 IT - INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

3 Cod. : GR Ïäçãßåò ñþóçò Δεκτης ηχου Bluetooth Αξιοποιώντας την ασύρματη σύνδεση Bluetooth σας επιτρέπει την ακρόαση αρχείων ήχου από έναν υπολογιστή, smartphone ή tablet. Απλά συνδέστε το δέκτη Metronic στα ηχεία (ηχεία, HI-FI κλπ...) μέσω RCA ή 3.5mm jack για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ KIT Δέκτης Bluetooth Μετασχηματιστής 230V ~ 50Hz Καλώδιο 3.5mm αρσενικό / αρσενικό, μήκος: 1,8 m Προσαρμογέας jack 3,5 mm θηλυκό / 2 RCA αρσενικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εμβέλεια μετάδοσης: 10 μέτρα σε ανοικτό χώρο Μπορούν να συνδεθούν έως και 8 συσκευές Bluetooth Έξοδος ήχου jack 3.5mm Υποστηριζόμενο προφίλ Bluetooth : A2DP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ηχείο / ενισχυτής ΧΡΗΣΗ καλώδιο jack 3,5 mm προσαρμογέας Jack / 2 RCA Σημείωση: Στην περίπτωση που οι είσοδοι των ηχείων ή ενισχυτή σας είναι RCA χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα jack / 2 RCA. 1 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Συνδέστε μέσω του παρεχόμενου καλωδίου 3.5mm jack, την έξοδο ήχου του δέκτη Bluetooth στην είσοδο των ηχείων ή του ενισχυτή σας. 2 - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Συνδέστε το δέκτη Bluetooth στο ρεύμα μέσω ενός καλωδίου από την τροφοδοσία DC. LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ: - Αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα: σε αναμονή για τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth. - LED πάντα ON: συνδεδεμένο με μια συσκευή Bluetooth. 4 ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΗΧΟΥ Bluetooth METRONIC ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Bluetooth ΠΙΣΩ Έξοδος ήχου Είσοδος τροφοδοσίας LED κατάστασης λειτουργίας Στην Αρχική οθόνη κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση συνδέσεων. Κάντε κλικ στο Συνδέσεις Bluetooth > Προσθήκη νέας συσκευής> Αναζήτηση. Επιλέξτε «Music Receiver» Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την σύνδεση: 0000 Η συσκευή έχει συνδεθεί με τον δέκτη ήχου Bluetooth της Metronic.

4 ÂÜóåé ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðáéôþóåùí ôçò Ïäçãßáò EN 60065, äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ óôïí ðáñáêüôù ïäçãü áóöáëåßáò. Ìçí öñüæåôå ôéò ïðýò áåñéóìïý ìå áíôéêåßìåíá üðùò åöçìåñßäåò, åíäýìáôá, êïõñôßíåò êôë ÁöÞóôå Ýíá êåíü ðåñßðïõ 5åê. ãýñù áðü ôçí óõóêåõþ ãéá íá åããõçèåß ï áðáñáßôçôï áåñéóìüò. Ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí óõóêåõþ êïíôü óå åýöëåêôá õëéêü üðùò áíáììýíá êåñéü. Ãéá íá ìåéùèåß ï êßíäõíïò ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßáò, ìçí åêèýôåôå óõóêåõþ óå óôáãüíåò Þ øåêáóìïýò ïðïéïõäþðïôå õãñïý êáé óéãïõñåõôåßôå üôé êáíýíá áíôéêåßìåíï ðïõ ðåñéý åé õãñü, üðùò ðïôþñéá Þ âüæá, äåí åßíáé ôïðïèåôçìýíá ðüíù óôçí óõóêåõþ. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâüëëïíôïò, ç ìðáôáñßá äåí ðñýðåé íá áðïññßðôåôáé: ïýôå êáôü ìþêïò ôùí äñüìùí, ïýôå ìýóá óôïõò êüäïõò ôùí êïéíþí óôåñåþí áóôéêþí áðïññéììüôùí. Ç ìðáôáñßá ðñýðåé íá áíáêõêëþíåôáé áðü ôïõò áñìüäéïõò Äçìïôéêïýò Ïñãáíéóìïýò Þ íá ôïðïèåôåßôáé óôïõò åéäéêïýò êüäïõò áíáêýêëùóçò óôá äéüöïñá óçìåßá ðþëçóçò ðïõ ðáñý ïõí ôá ÏñãáíùìÝíá ÐïëõêáôáóôÞìáôá êáé ÅìðïñéêÜ (åöáñìüæåôáé ìüíï üôáí ôï ðñïúüí ðùëåßôáé ìå ôéò ìðáôáñßåò). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καθαρισμός και συντήρηση Για να καθαρίσετε το εξωτερικό, απλά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό και σκουπίστε γρήγορα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλυτικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη και δυσλειτουργίες στο κιτ. ΕΓΓΥΗΣΗ Το προϊόν καλύπτεται από νόμιμη εγγύηση 24ων μηνών για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 128 και συναφή. του Π.Δ. αριθ. 206/2005 (Κώδικας Καταναλωτών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. GR- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25 Ιουλίου 2005, αρ. 151 «Μεταφορά των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων». Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επάνω στη συσκευασία δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να αποκομισθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, επομένως, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα αποκομιδής, τα οποία είναι ξεχωριστά για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, ή να τον επιστρέψει στον πωλητή κατά την αγορά εξοπλισμού αντίστοιχου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη ξεχωριστή αποκομιδή για την αποστολή στη συνέχεια του εξοπλισμού που διατίθεται προς ανακύκλωση, η επεξεργασία και η κατάλληλη για το περιβάλλον διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και για την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την επιβολή

5 FR Manuel d utilisation Récepteur audio Bluetooth Tirant parti de la technologie Bluetooth, cet appareil vous permet de diffuser des fichiers audio, à partir d un PC, un smartphone ou une tablette. Il suffit de relier le récepteur audio Bluetooth Metronic à des enceintes (haut-parleurs, chaîne HI-FI, amplificateur, etc..) avec un câble muni de connecteurs RCA ou jack 3,5 mm, pour écouter votre musique préférée. enceintes câble jack 3,5 mm Adaptateur Jack / 2 RCA Cod. : N.B.: Dans le cas où les connecteurs de l appareil audio sont des RCA, utiliser l adaptateur jack 3,5mm / 2RCA fourni. CONTENU DE L EMBALLAGE Récepteur Bluetooth Alimentation 230V ~ 50Hz Câble 3.5mm mâle / mâle, Longueur: 1.8 m Adaptateur jack 3,5 mm femelle / 2 RCA mâle CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Etendue Bluetooth : 10 mètres en champ libre Possibilité de connecter jusqu à 8 périphériques Bluetooth (PC, smartphone, tablette ) Connecteur audio jack 3,5 mm Profil Bluetooth supporté: A2DP DESCRIPTION RECTO INSTRUCTIONS 1 - CONNECTIONS Connecter le récepteur Bluetooth aux enceintes ou à un amplificateur grâce au câble jack 3,5mm fourni. 2 - ALIMENTATION Raccorder le récepteur Bluetooth au réseau électrique grâce à l alimentation fournie. 3 - INDICATEURS LED - Le voyant LED clignote toutes les 5 secondes: le récepteur est dans l attente d une connexion à une périphérique Bluetooth. - Le voyant LED est allumé en continu: le récepteur est connecté à une périphérique Bluetooth. 4 - COUPLER LE RÉCEPTEUR AUDIO BLUETOOTH METRONIC AVEC UN APPAREIL COMPATIBLE Bluetooth VERSO Sortie audio Connecteur pour l alimentation Voyant LED Sur l écran d accueil, cliquer sur l icône Gérer les connexions. Cliquer sur Connexions Bluetooth > Ajouter un terminal > Rechercher. Selectionner «Music Receiver». Saisir la clé d accès de couplage: 0000 L appareil est couplé avec le récepteur audio Metronic.

6 MISES EN GARDE Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l appareil. Lorsque la prise d alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Nettoyage et entretien Pour nettoyer l extérieur, utiliser un chiffon légèrement humide. IMPORTANT: Ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer le boîtier, car cela pourrait endommager les pièces en plastique et engendrer des dysfonctionnements de l appareil. GARANTIE Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d oeuvre, à compter de la date d achat. Il est impératif de garder une preuve d achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Metronic. Le produit doit être installé selon les instructions données dans le présent manuel. Toute intervention sur l appareil annulera la garantie. FR - Ce logo signifie qu il ne faut pas jeter les appareils hors d usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Pour toute information, consultez notre Hotline au (audiotel 0,337 Euros TTC/min) Avant tout appel : 1. Vérifiez d avoir respecté les instructions fournies. 2. En cas de panne, contactez immédiatement notre service Hot Line. 3. Munissez-vous du code du produit et du numéro de série.

7 Cod. : NL Receiver Bluetooth audio Gebruikmakend van de Bluetooth -technologie, dit apparaat kunt u audiobestanden van een pc, smartphone of tablet te streamen. Sluit gewoon de Bluetooth audio-ontvanger Metronic luidsprekers (luidsprekers, hifi, enz...) met een kabel met RCA-of 3,5 mm-aansluitingen, om te luisteren naar uw favoriete muziek. VERPAKKING Bluetooth -ontvanger 230V ~ 50Hz Kabel 3.5mm Male / Male, Lengte: 1,8 m 3.5mm jack adapter female / 2 male RCA GEGEVENS Bereik Bluetooth : 10 meter in open veld Kan verbinding tot 8 Bluetooth -apparaten 3,5 mm audio-aansluiting Bluetooth -profiel ondersteund: A2DP BESCHRIJVING FRONT Handmatig Zwanger INSTRUCTIES 3.5mm jack kabel Jack / 2 RCA-adapter NB: Als de aansluitingen zijn RCA audio-apparaat, gebruikt u de adapter 3.5mm / 2RCA verstrekt. 1 - AANSLUITINGEN Sluit de Bluetooth -ontvanger aan op de luidsprekers of een versterker met de meegeleverde 3,5 mm jack. 2 - POWER Sluit de Bluetooth -ontvanger aan de macht via het elektriciteitsnet. 3 - LEDJES - LED knippert elke 5 seconden de ontvanger wacht op een verbinding met een Bluetooth -apparaat. - De LED brandt continu: de ontvanger is verbonden met een Bluetooth -apparaat. 4 - COUPLER AUDIO-ONTVANGER MET BLUETOOTH METRO- NIC UNIT COMPATIBELE BLUETOOTH TERUG Audio Output LED Connector voor voeding Op het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren. Klik op Bluetooth-verbindingen> Nieuw apparaat toevoegen> Zoeken. Selecteer «Music Receiver» Voer het wachtwoord voor pairing: 0000 Het toestel is gekoppeld met de audio-ontvanger Metronic.

8 WAARSCHUWINGEN Overeenstemming met de verplichtingen die de naleving van de norm EN 60065, vestigen wij de aandacht op de volgende veiligheidsvoorschriften. Het mag niet de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. blokkeren. Een minimale afstand van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. Het moet niet op het apparaat, of in de buurt van open vuur zoals brandende kaarsen geplaatst worden. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en er geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden. Wanneer de stekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het apparaat onmiddellijk toegankelijk zijn. EXTRA INFORMATIE Schoonmaken en onderhoud Om de buitenkant schoon met een licht vochtige doek. BELANGRIJK: Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het apparaat te reinigen, aangezien deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen en storing van het apparaat. GARANTIE Dit product wordt 2 jaar, stukken en arbeidskrachten, vanaf de datum van aankoop gegarandeerd. Het is absoluut nodig een bewijs van aankoop tijdens alle deze periode van garantie te houden. De garantie dekt de schade niet die per nalatigheid, per schokken en ongeval wordt toegebracht. Geen enkel van de elementen van dit product moet geopend of hersteld worden door buitenlandse personen aan de firma Metronic. Het product moet volgens de instructies geplaatst worden die in dit handboek worden gegeven. Elke tussenkomst op het apparaat zal de garantie annuleren. Informatie betreffende de milieubescherming Overeenkomstig met het artikel 13 van het wetgevende Besluit n 151 van 25 juli 2005, Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/CE, 2002/96/CE en 2003/108/CE, betreffende de vermindering van het gebruik van de gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur, en aan de verwijdering van de afvalstoffen. Voor elke informatie, raadpleegt onze Hotline aan Voor elk oproep : 1. Controleert om de geleverde instructies te hebben gevolgd. 2. In geval van pech, neemt onmiddellijk contact op met onze dienst Hot Line. 3. Voorziet u van de code van het product en het serienummer.

9 Cod. : SP Receptor audio Bluetooth Aprovechando la tecnología Bluetooth, este dispositivo le permite transmitir archivos de audio desde un PC, smartphone o tablet. Es suficiente conectar el receptor audio Bluetooth Metronic a un dispositivo audio (altavoces, equipo de música, etc..) con un cable de RCA o jack de 3.5mm para escuchar su música favorita. CONTENIDO DEL EMBALAJE Receptor Bluetooth Alimentación 230V ~ 50Hz Cable 3.5mm macho / macho, Longitud: 1.8 m Adaptador jack 3,5 mm hembra / 2 RCA macho CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alcance Bluetooth : 10 metros sin obstáculos Posibilidad de conectar hasta 8 periféricos Bluetooth Conector audio jack 3,5 mm Perfil Bluetooth soportado: A2DP DESCRIPCIÓN DELANTE Manual de instrucciones Altavoces INSTRUCCIONES cable jack 3,5 mm Adaptador Jack / 2 RCA NOTA: Cuando los conectores del dispositivo audio son RCA, utilizar el adaptador jack 3,5mm / 2RCA incluido. 1 - CONEXIONES Conectar el receptor Bluetooth a los altavoces o bien a un amplificador mediante el cable jack 3,5mm incluido. 2 ALIMENTACIÓN Conectar el receptor Bluetooth a la red eléctrica mediante la alimentación incluida. 3 - INDICADORES LED - El testigo LED parpadea cada 5 segundos: el receptor está preparado para una conexión a un periférico Bluetooth. - El testigo LED está encendido continuamente: el receptor está conectado a un periférico Bluetooth. 4 SINCRONIZAR EL RECEPTOR AUDIO BLUETOOTH METRO- NIC CON UN APARATO COMPATIBLE BLUETOOTH DETRÁS Salida audio Conector para alimentación Testigo LED En la pantalla de bienvenida, pulsar el icono Gestionar las conexiones. Pulsar Conexiones Bluetooth > Añadir un terminal > Buscar. Seleccionar «Music Receiver». Introducir la contraseña para sincronizar: 0000 El aparato está sincronizado con el receptor audio Metronic.

10 ADVERTENCIAS Conforme con la norma EN 60065, le pedimos atención acerca de los elementos de seguridad siguientes: No obstruir las aperturas de ventilación con objetos como: periódicos, paños, etc. Dejar una distancia mínima de 5cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente. No situar el aparato cerca de llamas. No exponer el aparato a salpicaduras de agua ni cerca de recipientes con líquidos. El enchufe debe estar en un lugar accesible. Por respeto al medio ambiente y la ley, no tirar las pilas usadas con la basura ordinaria. Entregarlas en un centro de reciclaje. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Limpieza y mantenimiento Para limpiar el exterior, utilizar un paño ligeramente húmedo. IMPORTANTE: No utilizar disolventes químicos para limpiar el aparato, esto puede dañar las piezas de plástico y generar disfunciones en el aparato. GARANTÍA METRONIC tiene una garantía de 2 años en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de compra. (tiquet requerido). La garantía no cubre daños causados por negligencia, deliberación, accidentes, o sobretensión. El sistema debe ser instalado siguiendo las instrucciones de este manual. Cualquier manipulación fuera de los límites de la garantía, anulará la garantía. Precisiones relativas a la protección del medioambiente Conforme al artículo 13 del Decreto legislativo n 151 del 25de julio 2005, Aplicación de Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relativas a la reducción de utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, igualmente a la eliminación de desechos.é déchets. El símbolo de la papelera tachada con una cruz contenidas en el equipo indica que al término de su vida útil, este último debe ser recogido por separado de otros desechos. También, en el plazo de la duración de vida de la salida, el usuario debe poner este último ante un centro de recogida selectiva para desechos electrónicos y electrotécnicos, o bien entregarlo al minorista en la compra de un nuevo aparato equivalente (intercambio un contra un ). La recogida selectiva efectuada en vista del reciclado, del tratamiento o la eliminación compatible con el medio ambiente, permite prevenir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, en consecuencia favorece la reutilización de los materiales que el aparato está constituido. En caso de eliminación no conforme, el usuario está sujeta a sanciones administrativas previstas por el Decreto Legistalivo 22/1997 (artículo 50 y siguiendo el decreto legíslativo n 22/1997).

11 Cod. : PT Manual de instruções Receptor audio Bluetooth Aproveitando a tecnologia Bluetooth, este dispositivo lhe permite transmitir arquivos de áudio desde um PC, smartphone ou tablet. É suficiente conectar o receptor áudio Bluetooth Metronic a um dispositivo áudio (alto-falantes, equipe de música, etc..) com um cabo de RCA ou jack de 3.5mm para escutar sua música favorita. CONTEÚDO DA EMBALAGEM Receptor Bluetooth Alimentação 230V ~ 50Hz Cabo 3.5mm macho / macho, Longitude: 1.8 m Adaptador jack 3,5 mm fêmea / 2 RCA macho CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alcance Bluetooth : 10 metros sem obstáculos Possibilidade de ligar até 8 periféricos Bluetooth Conector áudio jack 3,5 mm Perfil Bluetooth suportado: A2DP DESCRIÇÃO DIANTEIRA Altifalantes INSTRUÇÕES cabo jack 3,5 mm Adaptador Jack / 2 RCA NOTA: Quando os conectores dispositivos de áudio são RCA, use o adaptador jack 3,5 milímetros / 2RCA incluído. 1 LIGAÇÕES Ligar o receptor Bluetooth para os alto-falantes ou a um amplificador com cabo jack 3,5 milímetros incluído. 2 ALIMENTAÇÃO Ligar o receptor Bluetooth à rede eléctrica com a alimentação. 3 - INDICADORES LED - O indicador LED pisca a cada 5 segundos: o receptor está pronto para ligação com um periférico Bluetooth. - O indicador LED é continuamente: o receptor está ligado a um dispositivo Bluetooth. ATRÁS Saída áudio Conector de alimentação Testemunha LED 4 SINCRONIZAR O RECEPTOR ÁUDIO BLUETOOTH METRO- NIC COM UM APARELHO COMPATÍVEL BLUETOOTH No ecrã de boas vindas, carregar o ícone Gerir as conexões. Carregar Conexões Bluetooth > Adicionar um terminal > Procurar. Selecionar «Music Receiver». Introduzir a contra-senha para sincronizar: 0000 O aparelho está sincronizado com o receptor áudio Metronic.

12 ADVERTÊNCIAS Conforme com a norma EN 60065, pedimos-lhe atendimento a respeito dos elementos de segurança seguintes: Não obstruir as aberturas de ventilação com objetos como: jornais, panos, etc. Deixar uma distância mínima de 5cm ao redor do aparelho para uma ventilação suficiente. Não situar o aparelho cerca de chamas. Não expor o aparelho a salpicaduras de água nem cerca de recipientes com líquidos. O plugue deve estar num lugar acessível. Por respeito ao médio ambiente e a lei, não atirar as pilhas usadas com o lixo ordinário. Entregá-las num centro de reciclagem. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Limpeza e manutenção Para limpar o exterior, utilizar um pano ligeiramente úmido. IMPORTANTE: Não utilizar solventes químicos para limpar o aparelho, isto pode danar as peças de plástico e gerar disfunções no aparelho. GARANTIA METRONIC tem uma garantia de 2 anos em peças e mão de obra, a partir da data de compra.(tiquet requerido). A garantia não cobre danos causados por negligência, deliberação, acidentes, ou sobretensión. O sistema deve ser instalado seguindo as instruções deste manual. Qualquer manipulação fora dos limites da garantia, anulará a garantia. INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS de conformidade com o art. 13 do Decreto Legislativo 25 de julho 2005, n 151 Aplicação da Diretoras 2002/95/CE e 2003/108/CE relativo à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. Este logotipo significa que você não deve jogar fora quebrado ou não utilizados equipamentos para lixo doméstico. Requer a coleta destes dispositivos pelo seu revendedor ou utiliza os meios de cobrança que estão disponíveis na sua área. Este regulamento contribui a evitar qualquer impacto sobre o médio ambiente e a saúde humanae promove o reciclagem de materiais dos produtos.em caso contrário se lhe podem aplicar ao usuário sanções administrativas de conformidadecom o Decreto Legislativo n º. 22/1997 (artigo 50 e seguintes Decreto Legislativo não. 22/1997). Importato da /ÅéóÜãåôáé áðü ôçí: Metronic Italia srl via Marconi Vermezzo (MI) - Italy Made in PRC KáôáóêåõÜæåôáé óôçí PRC

13

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du Haut-parleur Bluetooth SP4 Instructies bluetooth luidspreker SP4

Notice d utilisation du Haut-parleur Bluetooth SP4 Instructies bluetooth luidspreker SP4 Ref. / Cod. / Κωδ. 477062 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du Haut-parleur Bluetooth SP4 Instructies bluetooth luidspreker SP4 Manual de instrucciones del Altavoz Bluetooth SP4 Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la barre audio Bluetooth SB1 Manuale d uso della soundbar Bluetooth SB1. Εγχειρίδιο χρήσης Ηχείο - Soundbar Bluetooth SB1

Notice d utilisation de la barre audio Bluetooth SB1 Manuale d uso della soundbar Bluetooth SB1. Εγχειρίδιο χρήσης Ηχείο - Soundbar Bluetooth SB1 Ref. / Cod. / Κωδ. 477085 FR IT ES PT GR Notice d utilisation de la barre audio Bluetooth SB1 Manuale d uso della soundbar Bluetooth SB1 Manual de instrucciones de la barra de sonido Bluetooth SB1 Manual

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador

Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador Ref : 477001-477002 FR IT ES PT GR Notice d'utilisation du radio réveil Avvertenza radiosveglia Manual de instrucciones radio despertador Manual de instruções radio despertador Οδηγίες ράδιο ραδιόφωνο-ξυπνητήρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL DSL2000 - (AU0200) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR 2 DSL Optional A: cod. 0 B: cod. AU020 B: cod. AU0220 B: cod. AU0224

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth LUMI Istruzioni per l uso Speaker Bluetooth LUMI Manual de instrucciones altavoz Bluetooth LUMI

Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth LUMI Istruzioni per l uso Speaker Bluetooth LUMI Manual de instrucciones altavoz Bluetooth LUMI Ref. / Cod. / Κωδ. 477065 FR IT ES PT GR Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth LUMI Istruzioni per l uso Speaker Bluetooth LUMI Manual de instrucciones altavoz Bluetooth LUMI Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

FR IT GR ES PT. Notice d utilisation du radio CD-MP3. Manuale d uso radio CD-MP3. Οδηγίες ράδιο CD-MP3. Manual de instrucciones radio CD-MP3

FR IT GR ES PT. Notice d utilisation du radio CD-MP3. Manuale d uso radio CD-MP3. Οδηγίες ράδιο CD-MP3. Manual de instrucciones radio CD-MP3 Ref. / Cod. / Κωδ. 477106 FR IT GR ES PT Notice d utilisation du radio CD-MP3 Manuale d uso radio CD-MP3 Οδηγίες ράδιο CD-MP3 Manual de instrucciones radio CD-MP3 Manual de instruções radio CD-MP3 MET336

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth Flying speaker Istruzioni per l uso Flying speaker Bluetooth

Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth Flying speaker Istruzioni per l uso Flying speaker Bluetooth Ref. / Cod. / Κωδ. 477045 FR IT ES PT GR Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth Flying speaker Istruzioni per l uso Flying speaker Bluetooth Manual de instrucciones altavoz Bluetooth Flying speaker

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 FR IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil avec projection de l heure Manuale d uso radiosveglia manuale con proiezione dell ora Manual de instrucciones radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la radio portable FM Istruzioni per l uso della radio portatile FM

Notice d utilisation de la radio portable FM Istruzioni per l uso della radio portatile FM Ref. / Cod. / Κωδ. 477202-477203 - 477204 FR IT ES PT GR Notice d utilisation de la radio portable FM Istruzioni per l uso della radio portatile FM Manual de instrucciones de la radio portátil FM Manual

Διαβάστε περισσότερα

Νιπτήρας επιδαπέδιος XS ποδοκίνητος ένας διακόπτης

Νιπτήρας επιδαπέδιος XS ποδοκίνητος ένας διακόπτης Απαγορεύεται η πλήρης ή μερική ανατύπωση του παρόντος εγγράφου δίχως προηγούμενη γραπτή ή προφορική άδεια της εταιρίας FRICOSMOS, S.A. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να τροποποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du radio réveil Bluetooth. Handleiding van het Bluetooth-wekkerradio. Manuale d uso della radiosveglia Bluetooth

Notice d utilisation du radio réveil Bluetooth. Handleiding van het Bluetooth-wekkerradio. Manuale d uso della radiosveglia Bluetooth Ref. / Cod. / Κωδ. 477070 FR NL IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil Bluetooth Handleiding van het Bluetooth-wekkerradio Manuale d uso della radiosveglia Bluetooth Manual de instrucciones del

Διαβάστε περισσότερα

Cuffia stereo Bluetooth

Cuffia stereo Bluetooth Cuffia stereo Bluetooth IT Codice 480139 MET348 1 - Introduzione La cuffia Bluetooth Metronic è stata progettata per essere utilizzata con dispositivi Bluetooth quali Cellulari, PC, PDA e tutti gli apparecchi

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Casque Bluetooth BT2 BT2 Bluetooth headset Cuffia Bluetooth BT2 Ακουστικά Bluetooth BT2 Auriculares Bluetooth BT2 Auscultadores Bluetooth BT2

Casque Bluetooth BT2 BT2 Bluetooth headset Cuffia Bluetooth BT2 Ακουστικά Bluetooth BT2 Auriculares Bluetooth BT2 Auscultadores Bluetooth BT2 Réf. 480186 Casque Bluetooth BT2 BT2 Bluetooth headset Cuffia Bluetooth BT2 Ακουστικά Bluetooth BT2 Auriculares Bluetooth BT2 Auscultadores Bluetooth BT2 FR NL IT GR ES PT MET505 1 - Avant propos FR Ce

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

english - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr

english - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr glish - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr - IW www.microsoft.com/hardware Insert two AAA alkaline batteries. Slide the power switch to the on position. To connect the keyboard

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

I 20020 Lainate (Mi) - Via Mascagni, 7 Tel.: +39 02. 93.76.21 +39 02. 93.76.400 www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com

I 20020 Lainate (Mi) - Via Mascagni, 7 Tel.: +39 02. 93.76.21 +39 02. 93.76.400 www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com I 20020 Lainate (Mi) - Via Mascagni, 7 Tel.: +39 02. 93.76.21 +39 02. 93.76.400 www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com Edilkamin S.p.A. si riserva di modificare senza preavviso parti del seguente manuale.

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Seu manual do usuário METRONIC RADIO DE CHANTIER http://pt.yourpdfguides.com/dref/5482636

Seu manual do usuário METRONIC RADIO DE CHANTIER http://pt.yourpdfguides.com/dref/5482636 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para METRONIC RADIO DE CHANTIER. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13 MI000125 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης SCALDAPIEDI SCALDAPIEDI Footwarmer CALIENTAPIÉS ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador

Notice d utilisation du réveil. ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç. Handleiding FM Clock Radio. Manual de instrucciones del despertador Ref. 477005 IT FR GR NL ES PT Guida rapida all uso Notice d utilisation du réveil ÃñÞãïñïò ïäçãüò ãéá ôçí ñþóç Handleiding FM Clock Radio Manual de instrucciones del despertador Manual de instruções do

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

EDS1. Selettore da esterno Surface mounting key switch Sélecteur d extérieur Aufputz-Schlüsselschalter Selector de superficie Εξωτερικός επιλογέας

EDS1. Selettore da esterno Surface mounting key switch Sélecteur d extérieur Aufputz-Schlüsselschalter Selector de superficie Εξωτερικός επιλογέας Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Installations und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X Refrigerator User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X EL IT Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

TERMOVENTILATORE TYPE D1704. IT pagina 1 EN page 6 FR page 11 ES página 16 PT página 21 HU oldal 26 SL stran 31 EL σελίδα 36

TERMOVENTILATORE TYPE D1704. IT pagina 1 EN page 6 FR page 11 ES página 16 PT página 21 HU oldal 26 SL stran 31 EL σελίδα 36 Istruzioni per l uso Operating instructions Mode d emploi Instrucciones para el uso Instruções para o uso Használati utasítás Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης TERMOVENTILATORE TERMOVENTILATORE FAN HEATER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001067 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES GR NL HGC3K

LAGAN PT ES GR NL HGC3K LAGAN PT ES GR NL HGC3K PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 NEDERLANDS 31 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 5 Utilização diária 6 Sugestões e conselhos úteis 6 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station

Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station Ref. 477050-051 FR IT GR ES PT Notice d utilisation de la station d accueil Manuale d uso Docking Station Εγχειρίδιο χρήσης Docking Station Manual de instrucciones para dock station Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000812 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

PT LÄCKERBIT ESGR NL

PT LÄCKERBIT ESGR NL LÄCKERBIT PT ES GR NL português 4 español 12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 20 Dutch 28 português 4 Índice Informações sobre a segurança 4 Descrição do produto 5 Limpeza e manutenção 6 Informações sobre a segurança O que fazer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

PorTUGUese 4 spanish 11 Greek DUTch 25

PorTUGUese 4 spanish 11 Greek DUTch 25 LUFTIG PT ES GR NL Portuguese 4 Spanish 11 Greek 18 Dutch 25 português 4 Índice Informações sobre a segurança 4 Descrição do produto 5 Limpeza e manutenção 6 Informações sobre a segurança Para a sua segurança

Διαβάστε περισσότερα

ww.tefal.com /02 50/14

ww.tefal.com /02 50/14 FR EN PT AR FA EL VF4011 VF4021 Essential Essential Protect ww.tefal.com 1800132045/02 50/14 VF4021 FR B. Système anti-moustique C. Capot de protection du diffuseur D. Diffuseur électrique E. Bouton d

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

SPAZZOLA IONICA LISCIANTE MANUALE DI ISTRUZIONI HOT IONIC BRUSH - USE INSTRUCTIONS BROSSE IONIQUE LISSANTE MANUEL D INSTRUCTIONS

SPAZZOLA IONICA LISCIANTE MANUALE DI ISTRUZIONI HOT IONIC BRUSH - USE INSTRUCTIONS BROSSE IONIQUE LISSANTE MANUEL D INSTRUCTIONS SPAZZOLA IONICA LISCIANTE MANUALE DI ISTRUZIONI HOT IONIC BRUSH - USE INSTRUCTIONS BROSSE IONIQUE LISSANTE MANUEL D INSTRUCTIONS IONBÜRSTE-GLÄTTEISEN - BETRIEBSANLEITUNG CEPILLO IÓNICO ALISADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

MARQUE: TOSHIBA REFERENCE: STOR.E PLUS 2.5" 500 GO USB 3.0 CODIC:

MARQUE: TOSHIBA REFERENCE: STOR.E PLUS 2.5 500 GO USB 3.0 CODIC: MARQUE: TOSHIBA REFERENCE: STOR.E PLUS 2.5" 500 GO USB 3.0 CODIC: 1385232 NOTICE Table des matières Introduction...2 Toshiba Places...2 Vérification des composants...2 Instructions de sécurité...3 Configuration

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de la radio portable Podcast Manuale d uso della radio portatile Podcast

Notice d utilisation de la radio portable Podcast Manuale d uso della radio portatile Podcast Ref. / Cod. / Κωδ. 477210 FR IT ES PT GR NL Notice d utilisation de la radio portable Podcast Manuale d uso della radio portatile Podcast Manual de instrucciones de la radio portátil Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

IT EN FR ES DE EL. max 175 mm max 175 mm EZ.GA.ANG

IT EN FR ES DE EL. max 175 mm max 175 mm EZ.GA.ANG Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual - Manuel de raccordement et d'utilisation Manual de instrucciones para la conexión y el uso - Anschluss- und Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 58 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Español (traducido de las instrucciones originales) 2. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 18

Español (traducido de las instrucciones originales) 2. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 18 www..eu DCB100 Español (traducido de las instrucciones originales) 2 Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 18 Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 34 Português (traduzido das

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα