Manuale d uso radio CD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manuale d uso radio CD"

Transcript

1 Cod. : IT Manuale d uso radio CD Ricevitore Audio Bluetooth Il ricevitore audio Bluetooth Metronic permette di diffondere file audio da un PC, smartphone o tablet ad un altro dispositivo audio (altoparlanti, impianto HI-FI, home theater, TV ecc..) tramite la connessione Bluetooth. E sufficiente collegare il ricevitore audio Bluetooth Metronic ad un altro dispositivo audio (altoparlanti, impianto HI-FI, home theater, TV ecc..) tramite il cavo jack 3,5mm e/o l adattatore 3,5mm / RCA in dotazione per ascoltare la vostra musica preferita. CONTENUTO DEL KIT Ricevitore Bluetooth Alimentatore 230V~ 50Hz Cavo jack 3,5mm maschio / maschio, lunghezza: 1,8mt Adattatore jack 3,5mm femmina / 2 RCA maschio CARATTERISTICHE TECNICHE Campo di trasmissione: 10mt in campo aperto Fino a 8 dispositivi Bluetooth collegabili (smartphone, tablet, PC, ecc ) Uscita audio Jack 3,5mm Profilo Bluetooth supportato: A2DP DESCRIZIONE RETRO UTILIZZO cavo jack 3,5mm adattatore jack / 2 RCA dispositivo audio N.B.: Nel caso in cui gli ingressi del dispositivo audio sono RCA utilizzare l adattatore jack/2 RCA in dotazione. 1 - COLLEGAMENTI Collegare, tramite il cavo jack 3.5mm in dotazione, l uscita audio del ricevitore Bluetooth all ingresso audio del dispositivo scelto. 2 - ALIMENTAZIONE Collegare il ricevitore Bluetooth alla rete elettrica tramite l alimentatore in dotazione. 3 - STATO DEL LED - Led lampeggiante ogni 5 sec: in attesa di una connessione ad un dispositivo Bluetooth. - Led sempre acceso: connesso ad un dispositivo Bluetooth. 4 - ACCOPPIARE IL RICEVITORE AUDIO Bluetooth METRONIC AL DISPOSITIVO Bluetooth FRONTE Uscita audio Ingresso alimentatore Led di funzionamento Nella schermata iniziale fare click sull icona Gestisci connessioni. Fare click su Connessioni Bluetooth > Aggiungi nuovo dispositivo> Cerca. Selezionare «Music Receiver». Inserire la chiave di accesso per l accoppiamento: 0000 Il dispositivo è accoppiato con il ricevitore audio Bluetooth Metronic.

2 AVVERTENZE Secondo i requisiti della norma EN 60065, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza. Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull apparecchio. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Pulizia e manutenzione: per pulire l involucro esterno, utilizzare semplicemente un soffice panno leggermente inumidito. IMPORTANTE: Non utilizzare solventi chimici per pulire l involucro esterno in quanto potrebbe causare dei danni alle parti in plastica nonché il malfunzionamento del kit. GARANZIA Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto. Assistenza Tecnica: telefono Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9: / :00 IT - INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

3 Cod. : GR Ïäçãßåò ñþóçò Δεκτης ηχου Bluetooth Αξιοποιώντας την ασύρματη σύνδεση Bluetooth σας επιτρέπει την ακρόαση αρχείων ήχου από έναν υπολογιστή, smartphone ή tablet. Απλά συνδέστε το δέκτη Metronic στα ηχεία (ηχεία, HI-FI κλπ...) μέσω RCA ή 3.5mm jack για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ KIT Δέκτης Bluetooth Μετασχηματιστής 230V ~ 50Hz Καλώδιο 3.5mm αρσενικό / αρσενικό, μήκος: 1,8 m Προσαρμογέας jack 3,5 mm θηλυκό / 2 RCA αρσενικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εμβέλεια μετάδοσης: 10 μέτρα σε ανοικτό χώρο Μπορούν να συνδεθούν έως και 8 συσκευές Bluetooth Έξοδος ήχου jack 3.5mm Υποστηριζόμενο προφίλ Bluetooth : A2DP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ηχείο / ενισχυτής ΧΡΗΣΗ καλώδιο jack 3,5 mm προσαρμογέας Jack / 2 RCA Σημείωση: Στην περίπτωση που οι είσοδοι των ηχείων ή ενισχυτή σας είναι RCA χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα jack / 2 RCA. 1 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Συνδέστε μέσω του παρεχόμενου καλωδίου 3.5mm jack, την έξοδο ήχου του δέκτη Bluetooth στην είσοδο των ηχείων ή του ενισχυτή σας. 2 - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Συνδέστε το δέκτη Bluetooth στο ρεύμα μέσω ενός καλωδίου από την τροφοδοσία DC. LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ: - Αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα: σε αναμονή για τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth. - LED πάντα ON: συνδεδεμένο με μια συσκευή Bluetooth. 4 ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΗΧΟΥ Bluetooth METRONIC ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Bluetooth ΠΙΣΩ Έξοδος ήχου Είσοδος τροφοδοσίας LED κατάστασης λειτουργίας Στην Αρχική οθόνη κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση συνδέσεων. Κάντε κλικ στο Συνδέσεις Bluetooth > Προσθήκη νέας συσκευής> Αναζήτηση. Επιλέξτε «Music Receiver» Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την σύνδεση: 0000 Η συσκευή έχει συνδεθεί με τον δέκτη ήχου Bluetooth της Metronic.

4 ÂÜóåé ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðáéôþóåùí ôçò Ïäçãßáò EN 60065, äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ óôïí ðáñáêüôù ïäçãü áóöáëåßáò. Ìçí öñüæåôå ôéò ïðýò áåñéóìïý ìå áíôéêåßìåíá üðùò åöçìåñßäåò, åíäýìáôá, êïõñôßíåò êôë ÁöÞóôå Ýíá êåíü ðåñßðïõ 5åê. ãýñù áðü ôçí óõóêåõþ ãéá íá åããõçèåß ï áðáñáßôçôï áåñéóìüò. Ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí óõóêåõþ êïíôü óå åýöëåêôá õëéêü üðùò áíáììýíá êåñéü. Ãéá íá ìåéùèåß ï êßíäõíïò ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßáò, ìçí åêèýôåôå óõóêåõþ óå óôáãüíåò Þ øåêáóìïýò ïðïéïõäþðïôå õãñïý êáé óéãïõñåõôåßôå üôé êáíýíá áíôéêåßìåíï ðïõ ðåñéý åé õãñü, üðùò ðïôþñéá Þ âüæá, äåí åßíáé ôïðïèåôçìýíá ðüíù óôçí óõóêåõþ. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâüëëïíôïò, ç ìðáôáñßá äåí ðñýðåé íá áðïññßðôåôáé: ïýôå êáôü ìþêïò ôùí äñüìùí, ïýôå ìýóá óôïõò êüäïõò ôùí êïéíþí óôåñåþí áóôéêþí áðïññéììüôùí. Ç ìðáôáñßá ðñýðåé íá áíáêõêëþíåôáé áðü ôïõò áñìüäéïõò Äçìïôéêïýò Ïñãáíéóìïýò Þ íá ôïðïèåôåßôáé óôïõò åéäéêïýò êüäïõò áíáêýêëùóçò óôá äéüöïñá óçìåßá ðþëçóçò ðïõ ðáñý ïõí ôá ÏñãáíùìÝíá ÐïëõêáôáóôÞìáôá êáé ÅìðïñéêÜ (åöáñìüæåôáé ìüíï üôáí ôï ðñïúüí ðùëåßôáé ìå ôéò ìðáôáñßåò). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καθαρισμός και συντήρηση Για να καθαρίσετε το εξωτερικό, απλά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό και σκουπίστε γρήγορα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλυτικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη και δυσλειτουργίες στο κιτ. ΕΓΓΥΗΣΗ Το προϊόν καλύπτεται από νόμιμη εγγύηση 24ων μηνών για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 128 και συναφή. του Π.Δ. αριθ. 206/2005 (Κώδικας Καταναλωτών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. GR- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25 Ιουλίου 2005, αρ. 151 «Μεταφορά των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων». Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επάνω στη συσκευασία δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να αποκομισθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, επομένως, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα αποκομιδής, τα οποία είναι ξεχωριστά για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, ή να τον επιστρέψει στον πωλητή κατά την αγορά εξοπλισμού αντίστοιχου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη ξεχωριστή αποκομιδή για την αποστολή στη συνέχεια του εξοπλισμού που διατίθεται προς ανακύκλωση, η επεξεργασία και η κατάλληλη για το περιβάλλον διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και για την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την επιβολή

5 FR Manuel d utilisation Récepteur audio Bluetooth Tirant parti de la technologie Bluetooth, cet appareil vous permet de diffuser des fichiers audio, à partir d un PC, un smartphone ou une tablette. Il suffit de relier le récepteur audio Bluetooth Metronic à des enceintes (haut-parleurs, chaîne HI-FI, amplificateur, etc..) avec un câble muni de connecteurs RCA ou jack 3,5 mm, pour écouter votre musique préférée. enceintes câble jack 3,5 mm Adaptateur Jack / 2 RCA Cod. : N.B.: Dans le cas où les connecteurs de l appareil audio sont des RCA, utiliser l adaptateur jack 3,5mm / 2RCA fourni. CONTENU DE L EMBALLAGE Récepteur Bluetooth Alimentation 230V ~ 50Hz Câble 3.5mm mâle / mâle, Longueur: 1.8 m Adaptateur jack 3,5 mm femelle / 2 RCA mâle CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Etendue Bluetooth : 10 mètres en champ libre Possibilité de connecter jusqu à 8 périphériques Bluetooth (PC, smartphone, tablette ) Connecteur audio jack 3,5 mm Profil Bluetooth supporté: A2DP DESCRIPTION RECTO INSTRUCTIONS 1 - CONNECTIONS Connecter le récepteur Bluetooth aux enceintes ou à un amplificateur grâce au câble jack 3,5mm fourni. 2 - ALIMENTATION Raccorder le récepteur Bluetooth au réseau électrique grâce à l alimentation fournie. 3 - INDICATEURS LED - Le voyant LED clignote toutes les 5 secondes: le récepteur est dans l attente d une connexion à une périphérique Bluetooth. - Le voyant LED est allumé en continu: le récepteur est connecté à une périphérique Bluetooth. 4 - COUPLER LE RÉCEPTEUR AUDIO BLUETOOTH METRONIC AVEC UN APPAREIL COMPATIBLE Bluetooth VERSO Sortie audio Connecteur pour l alimentation Voyant LED Sur l écran d accueil, cliquer sur l icône Gérer les connexions. Cliquer sur Connexions Bluetooth > Ajouter un terminal > Rechercher. Selectionner «Music Receiver». Saisir la clé d accès de couplage: 0000 L appareil est couplé avec le récepteur audio Metronic.

6 MISES EN GARDE Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l appareil. Lorsque la prise d alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Nettoyage et entretien Pour nettoyer l extérieur, utiliser un chiffon légèrement humide. IMPORTANT: Ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer le boîtier, car cela pourrait endommager les pièces en plastique et engendrer des dysfonctionnements de l appareil. GARANTIE Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d oeuvre, à compter de la date d achat. Il est impératif de garder une preuve d achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Metronic. Le produit doit être installé selon les instructions données dans le présent manuel. Toute intervention sur l appareil annulera la garantie. FR - Ce logo signifie qu il ne faut pas jeter les appareils hors d usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Pour toute information, consultez notre Hotline au (audiotel 0,337 Euros TTC/min) Avant tout appel : 1. Vérifiez d avoir respecté les instructions fournies. 2. En cas de panne, contactez immédiatement notre service Hot Line. 3. Munissez-vous du code du produit et du numéro de série.

7 Cod. : NL Receiver Bluetooth audio Gebruikmakend van de Bluetooth -technologie, dit apparaat kunt u audiobestanden van een pc, smartphone of tablet te streamen. Sluit gewoon de Bluetooth audio-ontvanger Metronic luidsprekers (luidsprekers, hifi, enz...) met een kabel met RCA-of 3,5 mm-aansluitingen, om te luisteren naar uw favoriete muziek. VERPAKKING Bluetooth -ontvanger 230V ~ 50Hz Kabel 3.5mm Male / Male, Lengte: 1,8 m 3.5mm jack adapter female / 2 male RCA GEGEVENS Bereik Bluetooth : 10 meter in open veld Kan verbinding tot 8 Bluetooth -apparaten 3,5 mm audio-aansluiting Bluetooth -profiel ondersteund: A2DP BESCHRIJVING FRONT Handmatig Zwanger INSTRUCTIES 3.5mm jack kabel Jack / 2 RCA-adapter NB: Als de aansluitingen zijn RCA audio-apparaat, gebruikt u de adapter 3.5mm / 2RCA verstrekt. 1 - AANSLUITINGEN Sluit de Bluetooth -ontvanger aan op de luidsprekers of een versterker met de meegeleverde 3,5 mm jack. 2 - POWER Sluit de Bluetooth -ontvanger aan de macht via het elektriciteitsnet. 3 - LEDJES - LED knippert elke 5 seconden de ontvanger wacht op een verbinding met een Bluetooth -apparaat. - De LED brandt continu: de ontvanger is verbonden met een Bluetooth -apparaat. 4 - COUPLER AUDIO-ONTVANGER MET BLUETOOTH METRO- NIC UNIT COMPATIBELE BLUETOOTH TERUG Audio Output LED Connector voor voeding Op het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren. Klik op Bluetooth-verbindingen> Nieuw apparaat toevoegen> Zoeken. Selecteer «Music Receiver» Voer het wachtwoord voor pairing: 0000 Het toestel is gekoppeld met de audio-ontvanger Metronic.

8 WAARSCHUWINGEN Overeenstemming met de verplichtingen die de naleving van de norm EN 60065, vestigen wij de aandacht op de volgende veiligheidsvoorschriften. Het mag niet de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. blokkeren. Een minimale afstand van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. Het moet niet op het apparaat, of in de buurt van open vuur zoals brandende kaarsen geplaatst worden. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en er geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden. Wanneer de stekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het apparaat onmiddellijk toegankelijk zijn. EXTRA INFORMATIE Schoonmaken en onderhoud Om de buitenkant schoon met een licht vochtige doek. BELANGRIJK: Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het apparaat te reinigen, aangezien deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen en storing van het apparaat. GARANTIE Dit product wordt 2 jaar, stukken en arbeidskrachten, vanaf de datum van aankoop gegarandeerd. Het is absoluut nodig een bewijs van aankoop tijdens alle deze periode van garantie te houden. De garantie dekt de schade niet die per nalatigheid, per schokken en ongeval wordt toegebracht. Geen enkel van de elementen van dit product moet geopend of hersteld worden door buitenlandse personen aan de firma Metronic. Het product moet volgens de instructies geplaatst worden die in dit handboek worden gegeven. Elke tussenkomst op het apparaat zal de garantie annuleren. Informatie betreffende de milieubescherming Overeenkomstig met het artikel 13 van het wetgevende Besluit n 151 van 25 juli 2005, Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/CE, 2002/96/CE en 2003/108/CE, betreffende de vermindering van het gebruik van de gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur, en aan de verwijdering van de afvalstoffen. Voor elke informatie, raadpleegt onze Hotline aan Voor elk oproep : 1. Controleert om de geleverde instructies te hebben gevolgd. 2. In geval van pech, neemt onmiddellijk contact op met onze dienst Hot Line. 3. Voorziet u van de code van het product en het serienummer.

9 Cod. : SP Receptor audio Bluetooth Aprovechando la tecnología Bluetooth, este dispositivo le permite transmitir archivos de audio desde un PC, smartphone o tablet. Es suficiente conectar el receptor audio Bluetooth Metronic a un dispositivo audio (altavoces, equipo de música, etc..) con un cable de RCA o jack de 3.5mm para escuchar su música favorita. CONTENIDO DEL EMBALAJE Receptor Bluetooth Alimentación 230V ~ 50Hz Cable 3.5mm macho / macho, Longitud: 1.8 m Adaptador jack 3,5 mm hembra / 2 RCA macho CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alcance Bluetooth : 10 metros sin obstáculos Posibilidad de conectar hasta 8 periféricos Bluetooth Conector audio jack 3,5 mm Perfil Bluetooth soportado: A2DP DESCRIPCIÓN DELANTE Manual de instrucciones Altavoces INSTRUCCIONES cable jack 3,5 mm Adaptador Jack / 2 RCA NOTA: Cuando los conectores del dispositivo audio son RCA, utilizar el adaptador jack 3,5mm / 2RCA incluido. 1 - CONEXIONES Conectar el receptor Bluetooth a los altavoces o bien a un amplificador mediante el cable jack 3,5mm incluido. 2 ALIMENTACIÓN Conectar el receptor Bluetooth a la red eléctrica mediante la alimentación incluida. 3 - INDICADORES LED - El testigo LED parpadea cada 5 segundos: el receptor está preparado para una conexión a un periférico Bluetooth. - El testigo LED está encendido continuamente: el receptor está conectado a un periférico Bluetooth. 4 SINCRONIZAR EL RECEPTOR AUDIO BLUETOOTH METRO- NIC CON UN APARATO COMPATIBLE BLUETOOTH DETRÁS Salida audio Conector para alimentación Testigo LED En la pantalla de bienvenida, pulsar el icono Gestionar las conexiones. Pulsar Conexiones Bluetooth > Añadir un terminal > Buscar. Seleccionar «Music Receiver». Introducir la contraseña para sincronizar: 0000 El aparato está sincronizado con el receptor audio Metronic.

10 ADVERTENCIAS Conforme con la norma EN 60065, le pedimos atención acerca de los elementos de seguridad siguientes: No obstruir las aperturas de ventilación con objetos como: periódicos, paños, etc. Dejar una distancia mínima de 5cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente. No situar el aparato cerca de llamas. No exponer el aparato a salpicaduras de agua ni cerca de recipientes con líquidos. El enchufe debe estar en un lugar accesible. Por respeto al medio ambiente y la ley, no tirar las pilas usadas con la basura ordinaria. Entregarlas en un centro de reciclaje. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Limpieza y mantenimiento Para limpiar el exterior, utilizar un paño ligeramente húmedo. IMPORTANTE: No utilizar disolventes químicos para limpiar el aparato, esto puede dañar las piezas de plástico y generar disfunciones en el aparato. GARANTÍA METRONIC tiene una garantía de 2 años en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de compra. (tiquet requerido). La garantía no cubre daños causados por negligencia, deliberación, accidentes, o sobretensión. El sistema debe ser instalado siguiendo las instrucciones de este manual. Cualquier manipulación fuera de los límites de la garantía, anulará la garantía. Precisiones relativas a la protección del medioambiente Conforme al artículo 13 del Decreto legislativo n 151 del 25de julio 2005, Aplicación de Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relativas a la reducción de utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, igualmente a la eliminación de desechos.é déchets. El símbolo de la papelera tachada con una cruz contenidas en el equipo indica que al término de su vida útil, este último debe ser recogido por separado de otros desechos. También, en el plazo de la duración de vida de la salida, el usuario debe poner este último ante un centro de recogida selectiva para desechos electrónicos y electrotécnicos, o bien entregarlo al minorista en la compra de un nuevo aparato equivalente (intercambio un contra un ). La recogida selectiva efectuada en vista del reciclado, del tratamiento o la eliminación compatible con el medio ambiente, permite prevenir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, en consecuencia favorece la reutilización de los materiales que el aparato está constituido. En caso de eliminación no conforme, el usuario está sujeta a sanciones administrativas previstas por el Decreto Legistalivo 22/1997 (artículo 50 y siguiendo el decreto legíslativo n 22/1997).

11 Cod. : PT Manual de instruções Receptor audio Bluetooth Aproveitando a tecnologia Bluetooth, este dispositivo lhe permite transmitir arquivos de áudio desde um PC, smartphone ou tablet. É suficiente conectar o receptor áudio Bluetooth Metronic a um dispositivo áudio (alto-falantes, equipe de música, etc..) com um cabo de RCA ou jack de 3.5mm para escutar sua música favorita. CONTEÚDO DA EMBALAGEM Receptor Bluetooth Alimentação 230V ~ 50Hz Cabo 3.5mm macho / macho, Longitude: 1.8 m Adaptador jack 3,5 mm fêmea / 2 RCA macho CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alcance Bluetooth : 10 metros sem obstáculos Possibilidade de ligar até 8 periféricos Bluetooth Conector áudio jack 3,5 mm Perfil Bluetooth suportado: A2DP DESCRIÇÃO DIANTEIRA Altifalantes INSTRUÇÕES cabo jack 3,5 mm Adaptador Jack / 2 RCA NOTA: Quando os conectores dispositivos de áudio são RCA, use o adaptador jack 3,5 milímetros / 2RCA incluído. 1 LIGAÇÕES Ligar o receptor Bluetooth para os alto-falantes ou a um amplificador com cabo jack 3,5 milímetros incluído. 2 ALIMENTAÇÃO Ligar o receptor Bluetooth à rede eléctrica com a alimentação. 3 - INDICADORES LED - O indicador LED pisca a cada 5 segundos: o receptor está pronto para ligação com um periférico Bluetooth. - O indicador LED é continuamente: o receptor está ligado a um dispositivo Bluetooth. ATRÁS Saída áudio Conector de alimentação Testemunha LED 4 SINCRONIZAR O RECEPTOR ÁUDIO BLUETOOTH METRO- NIC COM UM APARELHO COMPATÍVEL BLUETOOTH No ecrã de boas vindas, carregar o ícone Gerir as conexões. Carregar Conexões Bluetooth > Adicionar um terminal > Procurar. Selecionar «Music Receiver». Introduzir a contra-senha para sincronizar: 0000 O aparelho está sincronizado com o receptor áudio Metronic.

12 ADVERTÊNCIAS Conforme com a norma EN 60065, pedimos-lhe atendimento a respeito dos elementos de segurança seguintes: Não obstruir as aberturas de ventilação com objetos como: jornais, panos, etc. Deixar uma distância mínima de 5cm ao redor do aparelho para uma ventilação suficiente. Não situar o aparelho cerca de chamas. Não expor o aparelho a salpicaduras de água nem cerca de recipientes com líquidos. O plugue deve estar num lugar acessível. Por respeito ao médio ambiente e a lei, não atirar as pilhas usadas com o lixo ordinário. Entregá-las num centro de reciclagem. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Limpeza e manutenção Para limpar o exterior, utilizar um pano ligeiramente úmido. IMPORTANTE: Não utilizar solventes químicos para limpar o aparelho, isto pode danar as peças de plástico e gerar disfunções no aparelho. GARANTIA METRONIC tem uma garantia de 2 anos em peças e mão de obra, a partir da data de compra.(tiquet requerido). A garantia não cobre danos causados por negligência, deliberação, acidentes, ou sobretensión. O sistema deve ser instalado seguindo as instruções deste manual. Qualquer manipulação fora dos limites da garantia, anulará a garantia. INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS de conformidade com o art. 13 do Decreto Legislativo 25 de julho 2005, n 151 Aplicação da Diretoras 2002/95/CE e 2003/108/CE relativo à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. Este logotipo significa que você não deve jogar fora quebrado ou não utilizados equipamentos para lixo doméstico. Requer a coleta destes dispositivos pelo seu revendedor ou utiliza os meios de cobrança que estão disponíveis na sua área. Este regulamento contribui a evitar qualquer impacto sobre o médio ambiente e a saúde humanae promove o reciclagem de materiais dos produtos.em caso contrário se lhe podem aplicar ao usuário sanções administrativas de conformidadecom o Decreto Legislativo n º. 22/1997 (artigo 50 e seguintes Decreto Legislativo não. 22/1997). Importato da /ÅéóÜãåôáé áðü ôçí: Metronic Italia srl via Marconi Vermezzo (MI) - Italy Made in PRC KáôáóêåõÜæåôáé óôçí PRC

13

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Ref. / Cod. / Κωδ. 477207 FR NL IT GR ES PT Notice d utilisation de la radio de chantier Instructies radio website Istruzioni Radio Cantiere Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Manual de instrucciones para radio

Διαβάστε περισσότερα

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 FR IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil avec projection de l heure Manuale d uso radiosveglia manuale con proiezione dell ora Manual de instrucciones radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Casque Bluetooth BT2 BT2 Bluetooth headset Cuffia Bluetooth BT2 Ακουστικά Bluetooth BT2 Auriculares Bluetooth BT2 Auscultadores Bluetooth BT2

Casque Bluetooth BT2 BT2 Bluetooth headset Cuffia Bluetooth BT2 Ακουστικά Bluetooth BT2 Auriculares Bluetooth BT2 Auscultadores Bluetooth BT2 Réf. 480186 Casque Bluetooth BT2 BT2 Bluetooth headset Cuffia Bluetooth BT2 Ακουστικά Bluetooth BT2 Auriculares Bluetooth BT2 Auscultadores Bluetooth BT2 FR NL IT GR ES PT MET505 1 - Avant propos FR Ce

Διαβάστε περισσότερα

Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth LUMI Istruzioni per l uso Speaker Bluetooth LUMI Manual de instrucciones altavoz Bluetooth LUMI

Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth LUMI Istruzioni per l uso Speaker Bluetooth LUMI Manual de instrucciones altavoz Bluetooth LUMI Ref. / Cod. / Κωδ. 477065 FR IT ES PT GR Notice d utilisation de l enceinte Bluetooth LUMI Istruzioni per l uso Speaker Bluetooth LUMI Manual de instrucciones altavoz Bluetooth LUMI Manual de instruções

Διαβάστε περισσότερα

Radiocommande d éclairage

Radiocommande d éclairage Radiocommande d éclairage 0 0. INTRODUCTION Permet d allumer à distance les lampes d un parc, d une allée, d une terrasse, d une piscine, d un jardin, d un bassin, d un arbre de noël... CONTIENT : télécommande

Διαβάστε περισσότερα

Manuel d'installation et d'utilisation

Manuel d'installation et d'utilisation Notice_102129V3:Mise en page 1 20/02/2009 13:48 Page 1 Manuel d'installation et d'utilisation Ce manuel fait parti intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci FR Interphone vidéo 102129

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni Instructions Booklet Notice d instruction Libro de Instrucciones Εγχειρίδιο Οδηγιών

Libretto Istruzioni Instructions Booklet Notice d instruction Libro de Instrucciones Εγχειρίδιο Οδηγιών for LG Libretto Istruzioni Instructions Booklet Notice d instruction Libro de Instrucciones Εγχειρίδιο Οδηγιών PRONTO ALL USO READY TO USE PRÊTE À L EMPLOI 2 Istruzioni d uso...3 Instruction manual...6

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Manual de instalación, utilización y mantenimiento Connected Homes * Manual de instalación, utilización y mantenimiento Este manual forma parte del kit. Consérvelo siempre Es Pletina de calle 6 viviendas 2 hilos 111125 * Sim plicité C o nfo rt INTRODUCCIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4 www.philips.com/avent Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands 1 2 0700 3 5 Trademarks owned by the

Διαβάστε περισσότερα

Español (traducido de las instrucciones originales) 5. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 23

Español (traducido de las instrucciones originales) 5. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 23 DW040 www..eu Español (traducido de las instrucciones originales) 5 Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 23 Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 41 Português (traduzido das instruções

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

Kit alarme avec transmetteur téléphonique

Kit alarme avec transmetteur téléphonique Kit alarme avec transmetteur téléphonique FR 100702 V1 www.avidsen.com FR SOMMAIRE IMPORTANT 03 Avertissements 03 Précautions 03 Mise au rebut de votre ancien produit 03 Votre produit 05 Introduction 05

Διαβάστε περισσότερα

PLAID CHAUFFABLE PLAID CALENTADOR MANTA AQUECIDA ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ VYHŘÍVACÍ DEKA MELEGÍTHETŐ PLÉD

PLAID CHAUFFABLE PLAID CALENTADOR MANTA AQUECIDA ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ VYHŘÍVACÍ DEKA MELEGÍTHETŐ PLÉD Istruzioni ed vvertenze Instructions et vertissements Instrucciones y dvertencias Instruções e visos Οδηγίες και Προειδοποιήσεις Pokyny k použití a upozornění Utasítások és Figyelmeztetések PLID RISCLDBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 - 49 - ΟΘΟΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 - 49 - ΟΘΟΝΗ MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 Ο πομποδέκτης MIDLAND BASE CAMP είναι ένας πομποδέκτης PMR446 που περιέχει δέκτη VHF MARINE και ραδιόφωνο AM/FM. Ο MIDLAND BASE CAMP έχει

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI PER L USO USER S INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D UTILISATION ΟΔΗΓΙΈΣ ΧΡΗΣΗΣ. Put Yourself in the Action

ISTRUZIONI PER L USO USER S INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D UTILISATION ΟΔΗΓΙΈΣ ΧΡΗΣΗΣ. Put Yourself in the Action AVVIATORE VEICOLI - BATTERIA SUPPLEMENTARE JUMP STARTER - ENERGY PACK STARTHILFE FÜR FAHRZEUGE BOOSTER DE DÉMARRAGE POUR VÉHICULES BATTERIE SUPPLEMENTAIRE ΈΚΚΙΝΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΣΚΈΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

PREFACE PRECAUTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PREFACE PRECAUTIONS TECHNICAL SPECIFICATIONS USER MANUAL 1 SUMMARY Preface... 3 Precautions... 3 Technical Specifications... 3 Structure of receiver with display... 4 Structure of transmitter... 4 Transmitter Assembly... 5 Pairing Screen-transmitter...

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

ESM3/ESM3.120 ACTO 500A

ESM3/ESM3.120 ACTO 500A Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations-und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

SOUNDSATELLIT USB CAB SOUNDSATELLITE USB BLACK 93936

SOUNDSATELLIT USB CAB SOUNDSATELLITE USB BLACK 93936 SOUNDSATELLIT USB CAB SOUNDSATELLITE USB BLACK 93936 BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL NOTICE D UTILISATION MANUAL ISTRUZIONI PER L USO BRUKSANVISNING MANUAL DE INSTRUCÄO ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Bedienungsanleitung CAB

Διαβάστε περισσότερα

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000813 pagina 1 IT Asciugacapelli compatto Cosmetic Hair Program Cosmetic Hair Program compact hairdryer Secador de pelo compacto Cosmetic Hair Program Sèche-cheveux compact Cosmetic Hair Program Haartrockner

Διαβάστε περισσότερα

Vaporzipp_cover_multi_landscape_Oct.qxp 21/11/2005 12:29 Page 1. User Instructions ENGLISH ITALIANO FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUES DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vaporzipp_cover_multi_landscape_Oct.qxp 21/11/2005 12:29 Page 1. User Instructions ENGLISH ITALIANO FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUES DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Vaporzipp_cover_multi_landscape_Oct.qxp 21/11/2005 12:29 Page 1 User Instructions ITALIANO FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUES DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ DANSK GB IT FR ES PT DE GR DK 1 Diagram A Diagram B Product

Διαβάστε περισσότερα

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000812 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

Español (traducido de las instrucciones originales) 2. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 18

Español (traducido de las instrucciones originales) 2. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 18 www..eu DCB100 Español (traducido de las instrucciones originales) 2 Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 18 Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 34 Português (traduzido das

Διαβάστε περισσότερα

Ares IW Dixon WD ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI. IT pag. 4 WET & DRY VACUUM CLEANER. EN pag. 6 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE.

Ares IW Dixon WD ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI. IT pag. 4 WET & DRY VACUUM CLEANER. EN pag. 6 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE. LET OP: vr gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen ATENO: ler atentamente as instrues antes da utilizao ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβαστε τις οδηγιες πριν τη χρηση : ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI WET & DRY VACUUM

Διαβάστε περισσότερα

GAS GAS LIQUIDO METANO

GAS GAS LIQUIDO METANO 11-14 IT AVVERTENZA Questo libretto contiene dati ed informazioni destinati sia all utente che all installatore. Nello specifico l utente deve porre attenzione ai capitoli: Avvertenze generali e sicurezze,

Διαβάστε περισσότερα

Mod. 11. Mod. 13 I GB F D ES. Casco asciugacapelli. Hard Hat hair dryer. Casque séchoir. Trockenhaube. Secador de casco. Κάσκα στεγνώματος μαλλιών

Mod. 11. Mod. 13 I GB F D ES. Casco asciugacapelli. Hard Hat hair dryer. Casque séchoir. Trockenhaube. Secador de casco. Κάσκα στεγνώματος μαλλιών Mod. 13 Mod. 11 Casco asciugacapelli Hard Hat hair dryer Casque séchoir Trockenhaube Secador de casco Κάσκα στεγνώματος μαλλιών I GB F D ES GR I SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURE. 000:22 Video recording duration Power symbol

STRUCTURE. 000:22 Video recording duration Power symbol Thanks for choosing F-60, the high-definition digital camera. Easy to use, compact and with an integrated design. With its high-definition and dynamic image capturing technology it can record your daily

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция EATON 5S550I http://ru.yourpdfguides.com/dref/5486969

Ваша инструкция EATON 5S550I http://ru.yourpdfguides.com/dref/5486969 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα