Manuale d uso radio CD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manuale d uso radio CD"

Transcript

1 Cod. : IT Manuale d uso radio CD Ricevitore Audio Bluetooth Il ricevitore audio Bluetooth Metronic permette di diffondere file audio da un PC, smartphone o tablet ad un altro dispositivo audio (altoparlanti, impianto HI-FI, home theater, TV ecc..) tramite la connessione Bluetooth. E sufficiente collegare il ricevitore audio Bluetooth Metronic ad un altro dispositivo audio (altoparlanti, impianto HI-FI, home theater, TV ecc..) tramite il cavo jack 3,5mm e/o l adattatore 3,5mm / RCA in dotazione per ascoltare la vostra musica preferita. CONTENUTO DEL KIT Ricevitore Bluetooth Alimentatore 230V~ 50Hz Cavo jack 3,5mm maschio / maschio, lunghezza: 1,8mt Adattatore jack 3,5mm femmina / 2 RCA maschio CARATTERISTICHE TECNICHE Campo di trasmissione: 10mt in campo aperto Fino a 8 dispositivi Bluetooth collegabili (smartphone, tablet, PC, ecc ) Uscita audio Jack 3,5mm Profilo Bluetooth supportato: A2DP DESCRIZIONE RETRO UTILIZZO cavo jack 3,5mm adattatore jack / 2 RCA dispositivo audio N.B.: Nel caso in cui gli ingressi del dispositivo audio sono RCA utilizzare l adattatore jack/2 RCA in dotazione. 1 - COLLEGAMENTI Collegare, tramite il cavo jack 3.5mm in dotazione, l uscita audio del ricevitore Bluetooth all ingresso audio del dispositivo scelto. 2 - ALIMENTAZIONE Collegare il ricevitore Bluetooth alla rete elettrica tramite l alimentatore in dotazione. 3 - STATO DEL LED - Led lampeggiante ogni 5 sec: in attesa di una connessione ad un dispositivo Bluetooth. - Led sempre acceso: connesso ad un dispositivo Bluetooth. 4 - ACCOPPIARE IL RICEVITORE AUDIO Bluetooth METRONIC AL DISPOSITIVO Bluetooth FRONTE Uscita audio Ingresso alimentatore Led di funzionamento Nella schermata iniziale fare click sull icona Gestisci connessioni. Fare click su Connessioni Bluetooth > Aggiungi nuovo dispositivo> Cerca. Selezionare «Music Receiver». Inserire la chiave di accesso per l accoppiamento: 0000 Il dispositivo è accoppiato con il ricevitore audio Bluetooth Metronic.

2 AVVERTENZE Secondo i requisiti della norma EN 60065, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza. Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull apparecchio. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Pulizia e manutenzione: per pulire l involucro esterno, utilizzare semplicemente un soffice panno leggermente inumidito. IMPORTANTE: Non utilizzare solventi chimici per pulire l involucro esterno in quanto potrebbe causare dei danni alle parti in plastica nonché il malfunzionamento del kit. GARANZIA Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto. Assistenza Tecnica: telefono Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9: / :00 IT - INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

3 Cod. : GR Ïäçãßåò ñþóçò Δεκτης ηχου Bluetooth Αξιοποιώντας την ασύρματη σύνδεση Bluetooth σας επιτρέπει την ακρόαση αρχείων ήχου από έναν υπολογιστή, smartphone ή tablet. Απλά συνδέστε το δέκτη Metronic στα ηχεία (ηχεία, HI-FI κλπ...) μέσω RCA ή 3.5mm jack για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ KIT Δέκτης Bluetooth Μετασχηματιστής 230V ~ 50Hz Καλώδιο 3.5mm αρσενικό / αρσενικό, μήκος: 1,8 m Προσαρμογέας jack 3,5 mm θηλυκό / 2 RCA αρσενικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εμβέλεια μετάδοσης: 10 μέτρα σε ανοικτό χώρο Μπορούν να συνδεθούν έως και 8 συσκευές Bluetooth Έξοδος ήχου jack 3.5mm Υποστηριζόμενο προφίλ Bluetooth : A2DP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣ ηχείο / ενισχυτής ΧΡΗΣΗ καλώδιο jack 3,5 mm προσαρμογέας Jack / 2 RCA Σημείωση: Στην περίπτωση που οι είσοδοι των ηχείων ή ενισχυτή σας είναι RCA χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα jack / 2 RCA. 1 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Συνδέστε μέσω του παρεχόμενου καλωδίου 3.5mm jack, την έξοδο ήχου του δέκτη Bluetooth στην είσοδο των ηχείων ή του ενισχυτή σας. 2 - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Συνδέστε το δέκτη Bluetooth στο ρεύμα μέσω ενός καλωδίου από την τροφοδοσία DC. LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ: - Αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα: σε αναμονή για τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth. - LED πάντα ON: συνδεδεμένο με μια συσκευή Bluetooth. 4 ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΗΧΟΥ Bluetooth METRONIC ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Bluetooth ΠΙΣΩ Έξοδος ήχου Είσοδος τροφοδοσίας LED κατάστασης λειτουργίας Στην Αρχική οθόνη κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση συνδέσεων. Κάντε κλικ στο Συνδέσεις Bluetooth > Προσθήκη νέας συσκευής> Αναζήτηση. Επιλέξτε «Music Receiver» Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την σύνδεση: 0000 Η συσκευή έχει συνδεθεί με τον δέκτη ήχου Bluetooth της Metronic.

4 ÂÜóåé ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðáéôþóåùí ôçò Ïäçãßáò EN 60065, äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ óôïí ðáñáêüôù ïäçãü áóöáëåßáò. Ìçí öñüæåôå ôéò ïðýò áåñéóìïý ìå áíôéêåßìåíá üðùò åöçìåñßäåò, åíäýìáôá, êïõñôßíåò êôë ÁöÞóôå Ýíá êåíü ðåñßðïõ 5åê. ãýñù áðü ôçí óõóêåõþ ãéá íá åããõçèåß ï áðáñáßôçôï áåñéóìüò. Ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí óõóêåõþ êïíôü óå åýöëåêôá õëéêü üðùò áíáììýíá êåñéü. Ãéá íá ìåéùèåß ï êßíäõíïò ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßáò, ìçí åêèýôåôå óõóêåõþ óå óôáãüíåò Þ øåêáóìïýò ïðïéïõäþðïôå õãñïý êáé óéãïõñåõôåßôå üôé êáíýíá áíôéêåßìåíï ðïõ ðåñéý åé õãñü, üðùò ðïôþñéá Þ âüæá, äåí åßíáé ôïðïèåôçìýíá ðüíù óôçí óõóêåõþ. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâüëëïíôïò, ç ìðáôáñßá äåí ðñýðåé íá áðïññßðôåôáé: ïýôå êáôü ìþêïò ôùí äñüìùí, ïýôå ìýóá óôïõò êüäïõò ôùí êïéíþí óôåñåþí áóôéêþí áðïññéììüôùí. Ç ìðáôáñßá ðñýðåé íá áíáêõêëþíåôáé áðü ôïõò áñìüäéïõò Äçìïôéêïýò Ïñãáíéóìïýò Þ íá ôïðïèåôåßôáé óôïõò åéäéêïýò êüäïõò áíáêýêëùóçò óôá äéüöïñá óçìåßá ðþëçóçò ðïõ ðáñý ïõí ôá ÏñãáíùìÝíá ÐïëõêáôáóôÞìáôá êáé ÅìðïñéêÜ (åöáñìüæåôáé ìüíï üôáí ôï ðñïúüí ðùëåßôáé ìå ôéò ìðáôáñßåò). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καθαρισμός και συντήρηση Για να καθαρίσετε το εξωτερικό, απλά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό και σκουπίστε γρήγορα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλυτικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη και δυσλειτουργίες στο κιτ. ΕΓΓΥΗΣΗ Το προϊόν καλύπτεται από νόμιμη εγγύηση 24ων μηνών για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 128 και συναφή. του Π.Δ. αριθ. 206/2005 (Κώδικας Καταναλωτών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. GR- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25 Ιουλίου 2005, αρ. 151 «Μεταφορά των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων». Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επάνω στη συσκευασία δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να αποκομισθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, επομένως, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα αποκομιδής, τα οποία είναι ξεχωριστά για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, ή να τον επιστρέψει στον πωλητή κατά την αγορά εξοπλισμού αντίστοιχου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη ξεχωριστή αποκομιδή για την αποστολή στη συνέχεια του εξοπλισμού που διατίθεται προς ανακύκλωση, η επεξεργασία και η κατάλληλη για το περιβάλλον διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και για την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την επιβολή

5 FR Manuel d utilisation Récepteur audio Bluetooth Tirant parti de la technologie Bluetooth, cet appareil vous permet de diffuser des fichiers audio, à partir d un PC, un smartphone ou une tablette. Il suffit de relier le récepteur audio Bluetooth Metronic à des enceintes (haut-parleurs, chaîne HI-FI, amplificateur, etc..) avec un câble muni de connecteurs RCA ou jack 3,5 mm, pour écouter votre musique préférée. enceintes câble jack 3,5 mm Adaptateur Jack / 2 RCA Cod. : N.B.: Dans le cas où les connecteurs de l appareil audio sont des RCA, utiliser l adaptateur jack 3,5mm / 2RCA fourni. CONTENU DE L EMBALLAGE Récepteur Bluetooth Alimentation 230V ~ 50Hz Câble 3.5mm mâle / mâle, Longueur: 1.8 m Adaptateur jack 3,5 mm femelle / 2 RCA mâle CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Etendue Bluetooth : 10 mètres en champ libre Possibilité de connecter jusqu à 8 périphériques Bluetooth (PC, smartphone, tablette ) Connecteur audio jack 3,5 mm Profil Bluetooth supporté: A2DP DESCRIPTION RECTO INSTRUCTIONS 1 - CONNECTIONS Connecter le récepteur Bluetooth aux enceintes ou à un amplificateur grâce au câble jack 3,5mm fourni. 2 - ALIMENTATION Raccorder le récepteur Bluetooth au réseau électrique grâce à l alimentation fournie. 3 - INDICATEURS LED - Le voyant LED clignote toutes les 5 secondes: le récepteur est dans l attente d une connexion à une périphérique Bluetooth. - Le voyant LED est allumé en continu: le récepteur est connecté à une périphérique Bluetooth. 4 - COUPLER LE RÉCEPTEUR AUDIO BLUETOOTH METRONIC AVEC UN APPAREIL COMPATIBLE Bluetooth VERSO Sortie audio Connecteur pour l alimentation Voyant LED Sur l écran d accueil, cliquer sur l icône Gérer les connexions. Cliquer sur Connexions Bluetooth > Ajouter un terminal > Rechercher. Selectionner «Music Receiver». Saisir la clé d accès de couplage: 0000 L appareil est couplé avec le récepteur audio Metronic.

6 MISES EN GARDE Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l appareil. Lorsque la prise d alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Nettoyage et entretien Pour nettoyer l extérieur, utiliser un chiffon légèrement humide. IMPORTANT: Ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer le boîtier, car cela pourrait endommager les pièces en plastique et engendrer des dysfonctionnements de l appareil. GARANTIE Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d oeuvre, à compter de la date d achat. Il est impératif de garder une preuve d achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Metronic. Le produit doit être installé selon les instructions données dans le présent manuel. Toute intervention sur l appareil annulera la garantie. FR - Ce logo signifie qu il ne faut pas jeter les appareils hors d usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Pour toute information, consultez notre Hotline au (audiotel 0,337 Euros TTC/min) Avant tout appel : 1. Vérifiez d avoir respecté les instructions fournies. 2. En cas de panne, contactez immédiatement notre service Hot Line. 3. Munissez-vous du code du produit et du numéro de série.

7 Cod. : NL Receiver Bluetooth audio Gebruikmakend van de Bluetooth -technologie, dit apparaat kunt u audiobestanden van een pc, smartphone of tablet te streamen. Sluit gewoon de Bluetooth audio-ontvanger Metronic luidsprekers (luidsprekers, hifi, enz...) met een kabel met RCA-of 3,5 mm-aansluitingen, om te luisteren naar uw favoriete muziek. VERPAKKING Bluetooth -ontvanger 230V ~ 50Hz Kabel 3.5mm Male / Male, Lengte: 1,8 m 3.5mm jack adapter female / 2 male RCA GEGEVENS Bereik Bluetooth : 10 meter in open veld Kan verbinding tot 8 Bluetooth -apparaten 3,5 mm audio-aansluiting Bluetooth -profiel ondersteund: A2DP BESCHRIJVING FRONT Handmatig Zwanger INSTRUCTIES 3.5mm jack kabel Jack / 2 RCA-adapter NB: Als de aansluitingen zijn RCA audio-apparaat, gebruikt u de adapter 3.5mm / 2RCA verstrekt. 1 - AANSLUITINGEN Sluit de Bluetooth -ontvanger aan op de luidsprekers of een versterker met de meegeleverde 3,5 mm jack. 2 - POWER Sluit de Bluetooth -ontvanger aan de macht via het elektriciteitsnet. 3 - LEDJES - LED knippert elke 5 seconden de ontvanger wacht op een verbinding met een Bluetooth -apparaat. - De LED brandt continu: de ontvanger is verbonden met een Bluetooth -apparaat. 4 - COUPLER AUDIO-ONTVANGER MET BLUETOOTH METRO- NIC UNIT COMPATIBELE BLUETOOTH TERUG Audio Output LED Connector voor voeding Op het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren. Klik op Bluetooth-verbindingen> Nieuw apparaat toevoegen> Zoeken. Selecteer «Music Receiver» Voer het wachtwoord voor pairing: 0000 Het toestel is gekoppeld met de audio-ontvanger Metronic.

8 WAARSCHUWINGEN Overeenstemming met de verplichtingen die de naleving van de norm EN 60065, vestigen wij de aandacht op de volgende veiligheidsvoorschriften. Het mag niet de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. blokkeren. Een minimale afstand van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. Het moet niet op het apparaat, of in de buurt van open vuur zoals brandende kaarsen geplaatst worden. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en er geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden. Wanneer de stekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het apparaat onmiddellijk toegankelijk zijn. EXTRA INFORMATIE Schoonmaken en onderhoud Om de buitenkant schoon met een licht vochtige doek. BELANGRIJK: Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het apparaat te reinigen, aangezien deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen en storing van het apparaat. GARANTIE Dit product wordt 2 jaar, stukken en arbeidskrachten, vanaf de datum van aankoop gegarandeerd. Het is absoluut nodig een bewijs van aankoop tijdens alle deze periode van garantie te houden. De garantie dekt de schade niet die per nalatigheid, per schokken en ongeval wordt toegebracht. Geen enkel van de elementen van dit product moet geopend of hersteld worden door buitenlandse personen aan de firma Metronic. Het product moet volgens de instructies geplaatst worden die in dit handboek worden gegeven. Elke tussenkomst op het apparaat zal de garantie annuleren. Informatie betreffende de milieubescherming Overeenkomstig met het artikel 13 van het wetgevende Besluit n 151 van 25 juli 2005, Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 2002/95/CE, 2002/96/CE en 2003/108/CE, betreffende de vermindering van het gebruik van de gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur, en aan de verwijdering van de afvalstoffen. Voor elke informatie, raadpleegt onze Hotline aan Voor elk oproep : 1. Controleert om de geleverde instructies te hebben gevolgd. 2. In geval van pech, neemt onmiddellijk contact op met onze dienst Hot Line. 3. Voorziet u van de code van het product en het serienummer.

9 Cod. : SP Receptor audio Bluetooth Aprovechando la tecnología Bluetooth, este dispositivo le permite transmitir archivos de audio desde un PC, smartphone o tablet. Es suficiente conectar el receptor audio Bluetooth Metronic a un dispositivo audio (altavoces, equipo de música, etc..) con un cable de RCA o jack de 3.5mm para escuchar su música favorita. CONTENIDO DEL EMBALAJE Receptor Bluetooth Alimentación 230V ~ 50Hz Cable 3.5mm macho / macho, Longitud: 1.8 m Adaptador jack 3,5 mm hembra / 2 RCA macho CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alcance Bluetooth : 10 metros sin obstáculos Posibilidad de conectar hasta 8 periféricos Bluetooth Conector audio jack 3,5 mm Perfil Bluetooth soportado: A2DP DESCRIPCIÓN DELANTE Manual de instrucciones Altavoces INSTRUCCIONES cable jack 3,5 mm Adaptador Jack / 2 RCA NOTA: Cuando los conectores del dispositivo audio son RCA, utilizar el adaptador jack 3,5mm / 2RCA incluido. 1 - CONEXIONES Conectar el receptor Bluetooth a los altavoces o bien a un amplificador mediante el cable jack 3,5mm incluido. 2 ALIMENTACIÓN Conectar el receptor Bluetooth a la red eléctrica mediante la alimentación incluida. 3 - INDICADORES LED - El testigo LED parpadea cada 5 segundos: el receptor está preparado para una conexión a un periférico Bluetooth. - El testigo LED está encendido continuamente: el receptor está conectado a un periférico Bluetooth. 4 SINCRONIZAR EL RECEPTOR AUDIO BLUETOOTH METRO- NIC CON UN APARATO COMPATIBLE BLUETOOTH DETRÁS Salida audio Conector para alimentación Testigo LED En la pantalla de bienvenida, pulsar el icono Gestionar las conexiones. Pulsar Conexiones Bluetooth > Añadir un terminal > Buscar. Seleccionar «Music Receiver». Introducir la contraseña para sincronizar: 0000 El aparato está sincronizado con el receptor audio Metronic.

10 ADVERTENCIAS Conforme con la norma EN 60065, le pedimos atención acerca de los elementos de seguridad siguientes: No obstruir las aperturas de ventilación con objetos como: periódicos, paños, etc. Dejar una distancia mínima de 5cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente. No situar el aparato cerca de llamas. No exponer el aparato a salpicaduras de agua ni cerca de recipientes con líquidos. El enchufe debe estar en un lugar accesible. Por respeto al medio ambiente y la ley, no tirar las pilas usadas con la basura ordinaria. Entregarlas en un centro de reciclaje. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Limpieza y mantenimiento Para limpiar el exterior, utilizar un paño ligeramente húmedo. IMPORTANTE: No utilizar disolventes químicos para limpiar el aparato, esto puede dañar las piezas de plástico y generar disfunciones en el aparato. GARANTÍA METRONIC tiene una garantía de 2 años en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de compra. (tiquet requerido). La garantía no cubre daños causados por negligencia, deliberación, accidentes, o sobretensión. El sistema debe ser instalado siguiendo las instrucciones de este manual. Cualquier manipulación fuera de los límites de la garantía, anulará la garantía. Precisiones relativas a la protección del medioambiente Conforme al artículo 13 del Decreto legislativo n 151 del 25de julio 2005, Aplicación de Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relativas a la reducción de utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, igualmente a la eliminación de desechos.é déchets. El símbolo de la papelera tachada con una cruz contenidas en el equipo indica que al término de su vida útil, este último debe ser recogido por separado de otros desechos. También, en el plazo de la duración de vida de la salida, el usuario debe poner este último ante un centro de recogida selectiva para desechos electrónicos y electrotécnicos, o bien entregarlo al minorista en la compra de un nuevo aparato equivalente (intercambio un contra un ). La recogida selectiva efectuada en vista del reciclado, del tratamiento o la eliminación compatible con el medio ambiente, permite prevenir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, en consecuencia favorece la reutilización de los materiales que el aparato está constituido. En caso de eliminación no conforme, el usuario está sujeta a sanciones administrativas previstas por el Decreto Legistalivo 22/1997 (artículo 50 y siguiendo el decreto legíslativo n 22/1997).

11 Cod. : PT Manual de instruções Receptor audio Bluetooth Aproveitando a tecnologia Bluetooth, este dispositivo lhe permite transmitir arquivos de áudio desde um PC, smartphone ou tablet. É suficiente conectar o receptor áudio Bluetooth Metronic a um dispositivo áudio (alto-falantes, equipe de música, etc..) com um cabo de RCA ou jack de 3.5mm para escutar sua música favorita. CONTEÚDO DA EMBALAGEM Receptor Bluetooth Alimentação 230V ~ 50Hz Cabo 3.5mm macho / macho, Longitude: 1.8 m Adaptador jack 3,5 mm fêmea / 2 RCA macho CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alcance Bluetooth : 10 metros sem obstáculos Possibilidade de ligar até 8 periféricos Bluetooth Conector áudio jack 3,5 mm Perfil Bluetooth suportado: A2DP DESCRIÇÃO DIANTEIRA Altifalantes INSTRUÇÕES cabo jack 3,5 mm Adaptador Jack / 2 RCA NOTA: Quando os conectores dispositivos de áudio são RCA, use o adaptador jack 3,5 milímetros / 2RCA incluído. 1 LIGAÇÕES Ligar o receptor Bluetooth para os alto-falantes ou a um amplificador com cabo jack 3,5 milímetros incluído. 2 ALIMENTAÇÃO Ligar o receptor Bluetooth à rede eléctrica com a alimentação. 3 - INDICADORES LED - O indicador LED pisca a cada 5 segundos: o receptor está pronto para ligação com um periférico Bluetooth. - O indicador LED é continuamente: o receptor está ligado a um dispositivo Bluetooth. ATRÁS Saída áudio Conector de alimentação Testemunha LED 4 SINCRONIZAR O RECEPTOR ÁUDIO BLUETOOTH METRO- NIC COM UM APARELHO COMPATÍVEL BLUETOOTH No ecrã de boas vindas, carregar o ícone Gerir as conexões. Carregar Conexões Bluetooth > Adicionar um terminal > Procurar. Selecionar «Music Receiver». Introduzir a contra-senha para sincronizar: 0000 O aparelho está sincronizado com o receptor áudio Metronic.

12 ADVERTÊNCIAS Conforme com a norma EN 60065, pedimos-lhe atendimento a respeito dos elementos de segurança seguintes: Não obstruir as aberturas de ventilação com objetos como: jornais, panos, etc. Deixar uma distância mínima de 5cm ao redor do aparelho para uma ventilação suficiente. Não situar o aparelho cerca de chamas. Não expor o aparelho a salpicaduras de água nem cerca de recipientes com líquidos. O plugue deve estar num lugar acessível. Por respeito ao médio ambiente e a lei, não atirar as pilhas usadas com o lixo ordinário. Entregá-las num centro de reciclagem. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Limpeza e manutenção Para limpar o exterior, utilizar um pano ligeiramente úmido. IMPORTANTE: Não utilizar solventes químicos para limpar o aparelho, isto pode danar as peças de plástico e gerar disfunções no aparelho. GARANTIA METRONIC tem uma garantia de 2 anos em peças e mão de obra, a partir da data de compra.(tiquet requerido). A garantia não cobre danos causados por negligência, deliberação, acidentes, ou sobretensión. O sistema deve ser instalado seguindo as instruções deste manual. Qualquer manipulação fora dos limites da garantia, anulará a garantia. INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS de conformidade com o art. 13 do Decreto Legislativo 25 de julho 2005, n 151 Aplicação da Diretoras 2002/95/CE e 2003/108/CE relativo à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. Este logotipo significa que você não deve jogar fora quebrado ou não utilizados equipamentos para lixo doméstico. Requer a coleta destes dispositivos pelo seu revendedor ou utiliza os meios de cobrança que estão disponíveis na sua área. Este regulamento contribui a evitar qualquer impacto sobre o médio ambiente e a saúde humanae promove o reciclagem de materiais dos produtos.em caso contrário se lhe podem aplicar ao usuário sanções administrativas de conformidadecom o Decreto Legislativo n º. 22/1997 (artigo 50 e seguintes Decreto Legislativo não. 22/1997). Importato da /ÅéóÜãåôáé áðü ôçí: Metronic Italia srl via Marconi Vermezzo (MI) - Italy Made in PRC KáôáóêåõÜæåôáé óôçí PRC

13

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021

Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 Ref. / Cod. / Κωδ. 477021 FR IT ES PT GR Notice d utilisation du radio réveil avec projection de l heure Manuale d uso radiosveglia manuale con proiezione dell ora Manual de instrucciones radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA

FR NL ES PT IT GR. Notice d utilisation du radio réveil NFA. Instructies voor de wekkerradio NFA. Manual de instrucciones radio despertador NFA Ref. / Cod. / Κωδ. 477025 FR NL ES PT IT GR Notice d utilisation du radio réveil NFA Instructies voor de wekkerradio NFA Manual de instrucciones radio despertador NFA Manual de instruções radio despertador

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 - 49 - ΟΘΟΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 - 49 - ΟΘΟΝΗ MIDLAND BASE CAMP PMR446 Ένας πολυλειτουργικός πομποδέκτης PMR446 Ο πομποδέκτης MIDLAND BASE CAMP είναι ένας πομποδέκτης PMR446 που περιέχει δέκτη VHF MARINE και ραδιόφωνο AM/FM. Ο MIDLAND BASE CAMP έχει

Διαβάστε περισσότερα

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου

FR NL IT GR ES PT. Notice d utilisation de la radio de chantier. Instructies radio website. Istruzioni Radio Cantiere. Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Ref. / Cod. / Κωδ. 477207 FR NL IT GR ES PT Notice d utilisation de la radio de chantier Instructies radio website Istruzioni Radio Cantiere Οδηγίες Ραδιοφώνου Εργοταξίου Manual de instrucciones para radio

Διαβάστε περισσότερα

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000812 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153

Spanish Dutch English Ελληνικά. Οδηγίες Χρήσης. Manual de usuario. Gebruikershandleiding. Item n : 52043 52045 52047. Κωδικός Είδους: 1025-63153 Manual de usuario Gebruikershandleiding User Guide Οδηγίες Χρήσης Spanish Dutch English Ελληνικά Item n : 55001 55003 Item n : 52043 52045 52047 Item n : 94105 Κωδικός Είδους: 1025-63153 1 clempad2014-es

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Vaporzipp_cover_multi_landscape_Oct.qxp 21/11/2005 12:29 Page 1. User Instructions ENGLISH ITALIANO FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUES DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Vaporzipp_cover_multi_landscape_Oct.qxp 21/11/2005 12:29 Page 1. User Instructions ENGLISH ITALIANO FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUES DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Vaporzipp_cover_multi_landscape_Oct.qxp 21/11/2005 12:29 Page 1 User Instructions ITALIANO FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUES DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ DANSK GB IT FR ES PT DE GR DK 1 Diagram A Diagram B Product

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURE. 000:22 Video recording duration Power symbol

STRUCTURE. 000:22 Video recording duration Power symbol Thanks for choosing F-60, the high-definition digital camera. Easy to use, compact and with an integrated design. With its high-definition and dynamic image capturing technology it can record your daily

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Manual de instalación, utilización y mantenimiento Connected Homes * Manual de instalación, utilización y mantenimiento Este manual forma parte del kit. Consérvelo siempre Es Pletina de calle 6 viviendas 2 hilos 111125 * Sim plicité C o nfo rt INTRODUCCIÓN

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 FÖLJANDE PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 7 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

English... 1 Français... 25 Italiano... 49 Ελληνικά... 73 Nederlands... 97

English... 1 Français... 25 Italiano... 49 Ελληνικά... 73 Nederlands... 97 Headset HM1000 English... 1 Français... 25 Italiano... 49 Ελληνικά... 73 Nederlands... 97 Contents Getting started Your headset overview... 4 Button functions... 5 Charging the headset... 6 Wearing the

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

UNDERVERK PT ES GR NL

UNDERVERK PT ES GR NL UNDERVERK PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ Αυτό το προϊόν, κατασκευάζεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 2002196/EC. Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων δείχνει ότι αυτό το προϊόν πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000813 pagina 1 IT Asciugacapelli compatto Cosmetic Hair Program Cosmetic Hair Program compact hairdryer Secador de pelo compacto Cosmetic Hair Program Sèche-cheveux compact Cosmetic Hair Program Haartrockner

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web http://www.samsungmobile.com. Printed in Korea Code No.: GH68-28501A EU A. 03/2010. Rev. 1.0

World Wide Web http://www.samsungmobile.com. Printed in Korea Code No.: GH68-28501A EU A. 03/2010. Rev. 1.0 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-28501A EU A. 03/2010. Rev. 1.0 English...1 Français...21 Italiano...41 Ελληνικά...61 Nederlands...81 Contents Getting started

Διαβάστε περισσότερα

Español (traducido de las instrucciones originales) 5. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 23

Español (traducido de las instrucciones originales) 5. Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 23 DW040 www..eu Español (traducido de las instrucciones originales) 5 Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 23 Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 41 Português (traduzido das instruções

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Radiocommande d éclairage

Radiocommande d éclairage Radiocommande d éclairage 0 0. INTRODUCTION Permet d allumer à distance les lampes d un parc, d une allée, d une terrasse, d une piscine, d un jardin, d un bassin, d un arbre de noël... CONTIENT : télécommande

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-22(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4 www.philips.com/avent Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands 1 2 0700 3 5 Trademarks owned by the

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2 BRANCH PIPE KIT KIT DE TUYAU DE BRANCHEMENT AUSRÜSTUNG FÜR DIE ZWEIGLEITUNG KIT DEI TUBI DI RACCORDO JUEGO DE TUBOS DE BIFURCACIÓN KIT DE TUBOS DE RAMAL AFTAKPIJPSET ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Français...25 Italiano...51 Ελληνικά...77 Nederlands...105

English...1 Français...25 Italiano...51 Ελληνικά...77 Nederlands...105 English...1 Français...25 Italiano...51 Ελληνικά...77 Nederlands...105 Contents Getting started Your headset overview...4 Button functions...5 Charging the headset...6 Wearing the headset...8 Using your

Διαβάστε περισσότερα

VB2158. www.krups.com

VB2158. www.krups.com VB2158 FR EN DE ES IT El PT www.krups.com 4 8 6 5 3 2 7 9 11 1 12 10 14 13 12 C 30 C fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 1 2 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig.

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

LED TV * *MFL68027042* OWNER S MANUAL. www.lg.com LB49** LB57** LB58**

LED TV * *MFL68027042* OWNER S MANUAL. www.lg.com LB49** LB57** LB58** OWNER S MANUAL LED TV * * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LB49** LB57** LB58** *MFL68027042*

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 600 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Высокоэффективные настенные газовые котлы

Высокоэффективные настенные газовые котлы es ru el GR Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual de uso para el usuario y el instalador Высокоэффективные настенные газовые котлы Руководство по установке и эксплуатации Υψηλής απόδοσης λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Επισκόπηση ακουστικών 4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 4 Ενεργή καταστολή θορύβου 4 Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής 4 Ένταση ήχου 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα