ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΩ Ν ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΤΜ Η ΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΩ Ν ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΤΜ Η ΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΚΩ Ν ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΤΜ Η ΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 'ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ" Επιμέλεια : Μυλωνάς Σπυρίδων - Νούκος Λουκάς Επιβλέπων Καθηγητής : Αγγελόπουλος Ιωάννης Π ειραιάς 2012 ΒΙ ΒΛΙΟΘΙΙ L(H Τ Ε 1 Π Ε Ι 1 1 Λ. Ι 1..._ 1

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙ ΕΣ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μας Δ ρ Αγγελόπουλο Ι ωάννη για τη δυνατότητα που μας έδωσε να ασχοληθούμε μ ε την παρούσα πτυχιακή εργασία και με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουμε τους επαγγελματικούς μας ορίζοντες. Επίσ η ς θα θέλαμε να ε υχαρ ιστή σο υμ ε τις οικογένειές μ ας για την στήριξη που μας προσέφεραν σε όλη τη διάρκε ι α των σπουδών μας. ~\ι ΟΘ~ΙΙ< Η L~E IP A IA Σελ. 2 από 71

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας, που θα δίνει την δυνατότητα φιλοξενίας πολλών χρηστών ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια κοινότητα, οι οποίοι με την συμμετοχή τους θα μπορούν να επικοινωνήσουν, να διασκεδάσουν, να ανταλλάξουν απόψεις κα ι τέλος να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, μέσω ενός διαδικτυακού παιχνιδιού. B!f!ι\:-,r, --- j Τ rξ 1 ί a t::: ί :, f.-. J 1... Σελ. 3 από 71

4 Πτυχιακή εργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Ν ούκου Λουκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑ ΡΙΣΤΙΕΣ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ Ορισμός παιχνιδιού TCG Ιστορική Αναδρομή TCG Σκοπός και Στόχος παίκτη... 1 Ο 2. ΠΡΟΕΤΟΙ ΜΑΣ ΙΑ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΥΛΟΠΟΙ Η ΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ Ελεύθερο λογισμ ι κό Π λεονεκτήματα χρήσης ελεύθερου λογ ι σμικού Τι είναι Xampp Τι ε ίνα ι η ΡΗΡ Π λεονεκτήματα της ΡΗΡ Τι είναι η Mysql Πλεονεκτή ματα της Mysql Τοπικός Serνer Apache PhpMyAdmin JaνaScript AJAX css Ο HTML ΚΥΡ Ι Ο Μ ΕΡΟΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚ Η Σ ΕΡΓΑΣΙΑ Προετοιμασία ε ργασίας Υλοποίηση - Τελικό Αποτέλεσμα Ο ι Κάρτες Κυρίως MENU - Είσοδος - Εγγραφή The Shop Σελ. 4 από 71

5 Πτυχι α κή εργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Ν ούκου Λουκά Market Rankings My Crew Π ώληση καρτών Collection Play ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συμπεράσματα Μελλοντ ική Εργασία και Επεκτάσεις Β Ι ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 5 από 71

6 Πτυχ ιακή ε ργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λο υκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα Xampp Control Panel Application Εικόνα ΡΗΡ Εικόνα My SQL Εικόνα Apache Εικόνα PhpMyAdmin Εικόνα ΧΑΜΡΡ (Welcome screen) Εικόνα Βάση Δεδο μένων Εικόνα Δείγμα κώδικα σε ΡΗΡ Εικόνα Δείγμα φακέλων στον τοπικό server Εικόνα Δείγμα κάρτας Εικόνα Αρχική Σελίδα Εικόνα Προσωπικό MENU παίκτη Εικόνα Φόρμα εγγραφής νέου παίκτη Εικόνα Επιλογή πακέτου Εικόνα Επιτυχή επιλογή μεγάλου πακέτου Εικόνα Επιβεβαίωση αγοράς κάρτας Εικόνα Επιτυχή αγορά κάρτας Εικόνα Λίστα αγοράς κάρτας Εικόνα Ο Λίστα στατιστικών παικτών Εικόνα Δημιουργία τράπουλας Εικόνα Επιλογή καρτών Εικόνα Επιλογή πρώτου αξιωματικού Εικόνα Επιλογή δεύτερου αξιωματικού Εικόνα Αύξηση επίθεσης των καρτών Εικόνα Αποθήκευση τράπουλας Εικόνα Επιλογή ονόματος αποθηκευμένης τράπουλας Εικόνα Τελική μορφή σελίδας My Crew Εικόνα Προσωπικό Menu παίκτη Σελ. 6 από 71

7 Ε ικόνα Επ ιλογή κά ρτας προς πώληση Ε ικόνα Ορισμ ός τιμής πώλησης Εικόνα Λίστα καρτών παίκτη προς πώληση Εικόνα Λίστα καρτών παίκτη που έχουν αγοραστεί Εικόνα Λίστα καρτών Εικόνα Επιλογή δωματίου μάχης Ε ικόνα Λίστα διαθέσιμων παικτών για μάχη Εικόνα Έναρξη μάχης Εικόνα Στατιστικά μάχης Εικόνα Έναρξη δεύτερου γύρου Εικόνα Εξέλιξη μάχης δεύτερου γύρου Εικόνα Τέλος τέταρτου γύρου Εικόνα Αποτελέσματα μάχης Σελ. 7 από 71

8 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχε διασμός, η υλοποίηση και η παρουσίαση ενός διαδικτυακού παιχνιδιού με χρήση δυναμικών γενικού σκοπού scripting γλωσσών, οι οποίες είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη web σελίδων (Ρ Η Ρ, JaνaScript, AJAX). Η εφαρμογή υποστηρίζει δύο κατηγορίες χρηστών, τους πειρατές και τους ναυτικούς. Και οι δύο χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις παρακάτω ενέργειες : 1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού και επιλογή είδος χρήστη. 2. Πλοήγηση στον κατάλογο καρτών προς πώληση. 3. Αγορά διαθέσιμων καρτών από άλλους χρήστες. 4. Π ώληση προσωπικών καρτών σε άλλους χρήστες. 5. Αγορά τυχαίων καρτών από την ιστοσελίδα. 6. Δημιουργία προσωπικής τράπουλας μάχης από επιλογή των διαθέσιμων καρτών του εκάστοτε χρήστη. 7. Μάχη μεταξύ άλλων χρηστών. 8. Π λοήγηση στον κατάλογο στατιστικών των παιχτών Ορισμός παιχνιδιού TCG Τα συλλεκτικά παιχνίδια με κάρτες είναι μια ξεχωριστή κατηγορία παιχνιδιών, που αρ ι θμεί αμέτρητους φίλους. Η αγγλική ονομασία τους είναι Trading Card Games και θα τα βρείτε σε συντομία ως TCG. Τα παιχνίδια ρόλων με κάρτες συνδυάζουν τη φαντασία με τη στρατηγική και την τύχη. Στρατηγική όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο θα παίξεις τις κάρτες σου, αλλά και για το πώς θα "χτίσεις" την προσωπική σου τράπουλα, αφού κάθε παίκτης είνα ι ελεύθερος να επιλέξει από τη συλλογή Σελ. 8 από 71

9 του όποιες κάρτες επιθυμεί. Και βέβαια, πάντα υπάρχει ο παράγοντας "τύχη", καθώς ποτέ δεν ξέρεις ποιο χαρτί θα τραβήξεις. Υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από αυτά τα παιχνίδια, ειδικά καταστήματα που εξειδικεύονται σε αυτά, λέσχες, πανελλήνια και παγκόσμια τουρνουά, εκπροσώπηση από εθνικές ομάδες, ακόμη και βιβλία στρατηγικής για την κατασκευή της τέλειας τράπουλας Ιστορική Αναδρομή TCG Το 1993, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής Μαθηματικών δημ ιούργησε το "Magic: The Gathering" και η εταιρεία Wizards of the Coast το εισήγαγε στην αγορά. Από τότε, περισσότεροι από 1 Ο εκατομμύρια παίκτες ανά τον κόσμ ο έφτιαξαν τη δ ι κή τ ους τράπουλα και μυήθηκαν σε έναν επικίνδυνο κόσμο μαγείας. Στον κόσμο του παιχνιδιού, ζουν μάγοι, δράκο ι, ξωτικά κα ι Ορκ και κάθε παίκτης είναι ένας αρχιμάγος που, αντλώντας δύναμη από τη Γη, μπορεί να καλεί μαχητές για να κατατροπώσουν τους αντιπάλους του. Από τον κόσμο των manga ξεπήδησε το ''Yu-Gi-oh!", που εισήγαγε η εταιρεία παιχνιδιών Konami το 1999 και από τότε έχει πουλήσει περισσότερες από 25 δισεκατομμύρια κάρτες παγκοσμίως. Το παιχνίδι έχει να κάνε με την ιστορία του Υυgί, του νεαρού μαθητή που βρέθηκε αντιμέτωπος με πανάρχαια αιγυπτιακά μυστικά και τέρατα, και όσο η σειρά εξελίσσεται τόσο αλλάζουν και οι χαρακτήρες του πα ιχνιδιού. Κάθε παίκτης έχε ι στην κατοχή του Τέρατα, Ξόρκια και Παγίδ ες που εξαπολύει στους αντιπάλους. Το Pokemon είναι τερατάκια τσέπης, άλλωστε αυτό σημαίνει το όνομά τους : pocket monster. Π ρωτοεμφανίστηκαν ως νideo game από τη Nintendo το 1996 και στη συνέχεια, χάρη στη δημοτικότητα που απέκτησαν, έγ ι ναν κινηματογραφική ταινία και τηλεοπτική σειρά κινούμενων σχεδίων. Σχεδόν ταυτόχρονα με την ψηφιακή τους εμφάνιση στις κονσόλες της Nintendo, ξεπήδησε και το "Pokemon" με τις κάρτες από την εταιρεία Wizards of the Coast. Κάθ ε παίκτης έχε ι στην κατοχή του Σελ. 9 από 71

10 διάφορα τερατάκια, το καθένα με διαφορετικές δυνάμεις, και σκοπός του είναι να μονομαχήσει και να νικήσει τα τερατάκια των αντιπάλων, για να κερδίσει πόντους νίκης. Το παιχνίδι της Blizzard "World of Warcraft", με το που πρωτοεμφανίστηκε στα PC έκλεψε καρδιές. Στον επικίνδυνο κόσμο όπου κατοικοεδρεύουν τα Ορκ και τα Ξωτικά, οι Μάγοι και οι Δράκοι, επικές μάχες δίνουν και παίρνουν. Το "Wow" ως παιχνίδι με κάρτες εμφανίστηκε το 2006 και, όπως το νideogame, έχει καθηλώσει πολύ κόσμο. Ο παίκτης έχει το ρόλο ενός ήρωα και μαζί με συμμάχους και άλλες κάρτες που αναβαθμίζουν το χαρακτήρα του μάχεται εναντίον των αντιπάλων. Οι κάρτες αναπαριστούν όπλα, ικανότητες, πανοπλίες, αντικείμενα και αποστολές. Ο ι παίκτες πολεμούν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά μπορεί να χρειαστεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους για έναν απώτερο σκοπό. 1.2 Σκοπό ς και Στόχος παίκ τη Η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε για τη φιλοξενία πολλών χρηστών ταυτόχρονα για τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακό συλλεκτικό παιχνίδι με κάρτες. Αρχικά ο χρήστης για να μπορέσει να συμμετάσχει θα πρέπει να γίνει μέλος στην ιστοσελίδα. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής του, επιλέγει με ποιά πλευρά θα παραταχθεί ανάμεσα σε δύο, τους πειρατές ή με τους ναυτικούς, δηλαδή με τους κακούς ή τους καλούς. Αμέσως αφού τελειώσει την εγγραφή του παραλαμβάνει δωρεάν τις πρώτες 1 Ο κάρτες του από την αντίστοιχη πλευρά και πλέον μπορεί να λάβει μέρος στην πρώτη του μάχη, με την προϋπόθεση πως μάχεται μόνο με την παράταξη που επέλεξε. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η συλλογή όλων των καρτών τις κάθε παράταξης αλλά και φυσικά η νίκη με βάση της στρατηγικής ενάντια στον εκάστοτε αντίπαλο, όπου αντίστοιχα ακολουθεί την προσωπική του στρατηγική. Αυτή η στρατηγική κατασκευάζεται από τον εκάστοτε χρήστη Σελ. 1 Ο από 71

11 κατά τη διάρκεια της μάχης ενάντια στον αντίπαλο, αλλά και πριν τη μάχη από το στήσιμο της τράπουλας. Επιπλέον, για να μπορεί ο χρήστης να εμπλουτίσει τη συλλογή του με καινούριες κάρτες (είτε πειρατών είτε ναυτικών) έχει 2 επιλογές: 1. την αγορά συγκεκριμένης κάρτας με χρήματα του παιχνιδιού από την αγορά (market), η οποία κάρτα όμως θα πρέπει να είναι προς πώληση από άλλο χρήστη, ο οποίος θα ανταλλάξει στην ουσία την συγκεκριμένη κάρτα με κάποιο ανταγωνιστικό και συνάμα ωφέλιμο ποσό. 2. την αγορά πακέτου καρτών (booster pack από το shop) δηλαδή σαν να αγοράζει από ένα περίπτερο ένα φακελάκι με κάρτες. Επειδή, οι κάρτες των πακέτων καρτών είνα ι τυχαία, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πετύχει οποιαδήποτε κάρτα μίας κατηγορίας. Μπορεί όμως, να πετύχει και κάρτες τις οποίες να τις έχει ήδη στη συλλογή του και έτσι να έχει την ευκαιρία να τις πουλήσει στην αγορά και να έχει κάποιο όφελος, με το οποίο να μπορέσει να εμπλουτίσει τη συλλογή του μέσω της πρώτης επιλογής. Τέλος, με κάθε μάχη ο χρήστης κερδίζει χρήματα παιχνιδιού, καθώς και πόντους επηρείας. Κερδίζοντας πόντους εμπειρίας ο παίχτης ανεβαίνει επίπεδα, με σκοπό να φτάσει στο επίπεδο 25, που του δίνεται η δυνατότητα να παίξει και με τις κάρτες τις αντίπαλης πλευράς και έτσι του ανοίγει επ ιπλέον χώρος για κάρτες, καθώς και πειραματισμό επιπλέων στρατηγικών, δημιουργώντας μία προσωπική τράπουλα με κάρτες και από της δύο συλλογές. Σελ. 11 από 71

12 Πτυχια κή ε ργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Ν ούκου Λουκά 2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. 1 Ελεύθερο λ ογισμικό Δ ιατηρούμε τον όρο του ελεύθερου λογισμικού για να δείξουμε ξεκάθαρα τι πρέπει να ισχύει για ένα κομμάτι λογισμικού ώστε αυτό να θεωρείται ελεύθε ρο. Το Ελεύθερο λογισμικό παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και βελτιώνουν το Ελεύθερο λογισμικό. Για την ακρίβεια, αναφέρεται σε τέσσερις βασικές ελευθερίες: 1. Την ελευθε ρία να εκτελείται το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό (ελε υθερία Ο). 2. Την ελευθερία να μελετάμε τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο. 3. Την ελευθερία να αναδιανέμουμε αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθάμε το συνάνθρωπο μας. (ελευθερία 2). 4. Την ελευθερία να βελτιώνουμε το πρόγραμμα και να δημοσιεύουμε τις βελτιώσεις που έχου με κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο. Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό όταν οι χρήστες του έχουν όλες τις παραπάνω ελευθερίες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να αναδιανέμουμ ε αντίγραφα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, δωρεάν ή χρεώνοντας για την δ ιανομή, στον οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Το να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε όλα τα παραπάνω Σελ. 12 από 71

13 σημαίνει (μεταξύ άλλων) πως δεν χρειάζεται να ζητήσουμε εξουσιοδότηση ή να πληρώσουμε κάποιον ώστε να λάβουμε τη ανάλογη άδεια. Θα πρέπει επίσης να έχουμε την ελευθερ ία να κάνουμε τροποποιήσεις και να τις χρησιμοποιούμε ιδιωτικά στην δουλειά ή για διασκέδαση, χωρίς να χρειάζεται να το αναφέρουμε. Αν δημοσιεύσουμε τις αλλαγές μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Η ελευθερία της χρήσης ενός προγράμματος σημαίνει πως δίδεται η ελευθερία σε κάθε άτομο ή επιχείρηση να το χρησιμοποιήσει σε κάθε είδους υπολογιστικό σύστημα, γ ια κάθε είδος εργασίας χωρίς να είναι υποχρεωμένο να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τον προγραμματιστή ή με κάποια άλλη οντότητα. Σε αυτή την ελευθερία, είναι η άποψη του χρήστη που έχει σημασία, και όχι η άποψη του κατασκευαστή. Εμείς, ως χρήστες είμαστε ελεύθεροι να εκτελούμε το πρόγραμμα για τους δικούς μας λόγους, και αν το διανέμουμε σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, τότε και εκείνος είναι ελεύθερος να το εκτελεί για τους δικούς του λόγους, δίχως να έχουμε το δικαίωμα να του υποβάλουμε δικές μας κυρώσεις. Η ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτελέσι μες (executable) μορφές του προγράμματος, καθώς και τον πηγαίο κώδικα, τόσο για την τροποποιημένη όσο και για την αρχική έκδοση του προγράμματος. ( Η διανομή προγραμμάτων σε εκτελέσιμη μορφή είνα ι απαραίτητη για εγκατεστημένα ελεύθερα λειτουργικά συστήματα). Θεωρείται δεκτό όταν δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί η εκτελέσιμη μορφή για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα (από τη στιγμή που μερικές γλώσσες δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο ), αλλά θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία να αναδιανέμουμε τέτοιες μορφές σε περίπτωση που αναπτύξουμε ή βρούμε κάποιο δικό μας τρόπο να τις δημιουργήσουμε). Για να ισχύουν πρακτικά οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, και να μπορούμε να δημοσιεύουμε βελτιωμένες εκδόσεις, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος. Επομ ένως, η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτη τη προϋπόθεση στο ελεύθερο λογισμικό. Σελ. 13 από 71

14 Μια σημαντική μέθοδος τροποποίησης ενός προγράμματος είναι η συγχώνευση του με διαθέσιμες ελεύθερες υπορουτίνες και υποπρογράμματα (modules). Εάν η άδεια του προγράμματος αναφέρει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να το συγχωνεύσουμε με ένα υπάρχον υποπρόγραμμα, για παράδε ι γμα εάν απαιτεί να είμαστε εμείς αυτός που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright holder) για οποιονδήποτε κώδικα έχουμε προσθέσει, τότε η άδεια είναι πολύ περιοριστική ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη (δηλαδή άδεια ελεύθερου λογισμικού). Αυτές οι ελευθερίες θα είναι πραγματικές κα ι αμετάκλητες όσο δεν κάνουμε κάτι λάθος. Αν ο προγραμματιστής του λογισμικού ανακαλέσει την άδεια, χωρίς να έχουμε δώσει εμείς την αφορμή τότε το λογισμικό δεν θεωρείται ελεύθερο. Ωστόσο, μερικοί κανόνες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διανέμουμε το ελεύθερο λογισμικό είναι αποδεκτοί όταν δεν συγκρούονται με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Για παράδειγμα, στην άδεια αντιγραφής (copyleft) όταν αναδιανέμουμε κάποιο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να προσθέσουμε περιορισμούς ώστε να μειώσουμε από τον χρήστη τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυτός ο κανόνας δεν συγκρούεται με τις βασικές ελευθερίες, αλλά τις προστατεύε ι. Μπορεί να έχουμε πληρώσει για να προμηθευτούμε κάποια αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού, ή να έχουμε προμηθευτεί τα αντίγραφα χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Ανεξαρτήτως όμως από τον τρόπο προμήθειας, θα πρέπει πάντα να έχουμε την ελευθερία να τροποποιούμε το λογισμικό, ακόμα και να πουλάμε αντίγραφα του. Ελεύθερο λογισμικό δεν σημαίνει μη-εμπορικό. Ένα ελεύθερο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για εμπορική χρ ή ση, εμπορική ανάπτυξη ή εμπορική διανομή. Η εμπορική ανάπτυξη του ελευθέρου λογισμικού δεν είναι ασυνήθιστη. Αντιθέτως, τέτοιου είδους ελεύθερο λογισμικό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει Πλεονεκ τήματα χρήσης ελεύθ ε ρου λογισμικού Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού είναι: Σελ. 14 από 71

15 Έχει ανοικτά πρότυπα, οπότε μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό Σας αποδεσμεύει από εξωτερικούς προμηθευτές Μείωση κόστους πληροφοριακών συστημάτων: Δεν αγοράζονται άδειες χρήσης, δωρεάν ανανεώσεις, απεριόριστος αριθμός εγκαταστάσεων, δυνατότητα ιδίας παραμετροποίησης και επέκτασης δυνατότητα ιδίας υποστήριξης Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών : Τα έργα ΕΛΜΚ λόγω της συνεχούς δοκιμασίας τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, αναγκάζονται, συν το χρόνο, να ενσωματώνουν διαδ ικασίες και πρακτικές που είναι γενικώς παραδεκτές και αποτελεσματικές. Μικρότεροι χρόνοι υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Προώθηση του ανταγωνισμού των εταιρειών λογισμικού με αποτέλεσμα καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες Ύπαρξη πλ ηθώρας επιλογών και δοκιμασμένων λύσεων Διαλειτουργικότητα ακόμα και μεταξύ λογισμικού διαφορετικών προμηθευτών. Αποφυγή «παγίδευσης» λόγω υιοθέτησης συγκεκριμένων κλειστών τεχνολογιών που δεσμεύουν μελλοντικές αποφάσεις και δυσχερα ίνουν την αλλαγή. Αξιοπιστία. Το λογισμικό είναι δοκιμασμένο από πολλούς και αποφεύγονται αρνητικές εκπλήξεις και σφάλματα Ασφάλεια. Ο κώδικας μελετάται από πλήθος ανθρώπων, άρα τα όπο ι α κενά ασφάλειας εντοπίζονται και διορθώνονται με μεγάλη ταχύτητα Εμπιστοσύνη 2.2 Τι είναι Xampp Το όνομα του Xampp είνα ι ένα ακρωνύμιο των: Χ (σημαίνε ι cross-platform =που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες) Σελ. 15 από 71

16 Apache ΗΤΤΡ Serνer MySQL ΡΗΡ Perl Το ΧΑΜΡΡ αποτελεί στην ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις του Apache, της ΡΗΡ και της MySQL, ενώ περιλαμβάνει επίσης και κάποια αλλά χρήσιμα εργαλεία, που θα χρειαστούμε στην συνέχεια (PhpMyAdmίn, Fίlez ί ll a Server). Το ΧΑΜΡΡ διατίθεται και αυτό δωρεάν από την σελίδα για διάφορα λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows, Solaris, Mac). Η εφαρ μ ογή που αναπτύχθηκε έχει σχεδιαστεί έχοντας ως βάση την μέγ ι στη δυνατή λειτουργικότητα. Έτσ ι έχε ι προσεχθεί ώστε να είνα ι : ανεξάρτητη λειτουργικού συστήματος (δηλαδή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα), προσπελάσιμη μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser), πλήρως σπονδυλωτή στη δομή της, δηλαδή να χρησιμοποιεί αρθρώματα (modules) για τις διάφορες λειτουργίες που εκτελεί προσιτή στη διαχείρ ι ση από τον διδάσκοντα. Οι παραπάνω ιδιότητες-στόχοι οδηγούν σε ένα σύστημα υλικού (H/W) και λογισμικού (S/W) το οποίο αποτελείται από: τη βάση δεδομένων που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος, τα αποθηκευτικά μέσα, δηλαδή τους υπολογ ιστές που φιλοξενούν το υλικό του μαθήματος, το περιβάλλον εργασίας, δηλαδή το λογισμικό διεπαφής που επεξεργάζεται τις πληροφορίες και κάνει δυνατή την αλληλεπίδραση των χρηστών με το εκπαιδευτικό υλικό. Η ε φαρμογή είναι βασισμένη στο πρότυπο τύπου «πελάτη εξυπηρετητή» (clientserver). Εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, υποστηρίζει web server τύπου Apache ή Microsoft lls, ενώ Σελ. 16 από 71

17 Πτυχια κή ε ργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά στηρίζετα ι εξ' ολοκλή ρο υ σε πε ρ ι βάλλοντα «ανοιχτού κώδ ι κα» (open source) για τ ην λει τουργία της. Για την ανάπτυξη του ι στογενούς περιβάλλοντος τ ης εφαρμογ ής και των αλγορ ίθμων τ ης χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα ΡΗΡ (Pre Hypertext Processor). ΧΑΜΡΡ Control P.3nel Applίcatίon l ι::::τ.iθ. 1 seryιce... J ι ~C..M J 1 1\-Ι odu ιc~ J j Svc Apache R unn ι ng J I Sνc MySqι 1 Stop 1 Start Sνc FileZιlla Γ Start 1... J ' r Mercury Γ Staf!_J 1 j 1 XAl~F? Ccnt:Όl Fanel ':eraion 2. S 19. ~..a:ϊ, 200'7) l'1ndo;.ι3 E. Q Su1ld 6000 Plat!cr~ 2 Curr:e:"l t. :::>i:gcι:;cry : c: :\ x ampp instal: :Ίi ::-ectcr:ι : Sta.t.U9 Check ΟΚ c ;' κ=-::ipp 1 ~tatus J J 1 Admin... Ι ι &:!fresh 1 1 ξχplore !::fPιf'I J Ε Exit: J,. ΊΙ Εικόνα Xampp Control Panel Application Απα ιτήσεις και χαρακτη ρ ιστι κά του ΧΑΜΡΡ είνα ι μόνο ένα zip ή exe α ρχε ίο που ο δ ι αχε ιρι στή ς θα κατεβάσε ι κα ι θα τρέξει και αποτελεί άθ ρο ι σμ α επιμέρο υ ς στο ιχείων πο υ συνθέτου ν τον web se rνe r. Το ΧΑΜ ΡΡ ενημερώνετα ι τακτικά να συ μπεριλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσε ι ς του Apache Ι MySQL Ι Ρ ΗΡ κα ι Perl. Επίσης, έρχεται με μια σειρά από άλλες μονάδες, συμπερ ι λα μ βανομ ένων OpenSSL κα ι phpmyadmin. Η εγκα τάσταση του ΧΑΜΡ Ρ απαιτε ί λιγότερο χρόνο από τ ην εγκατάσταση κάθε στο ιχείου του ξεχωριστά. Αυτοτελές, πολλαπλές παρουσίες του ΧΑΜΡΡ μπορεί να υπάρχο υν σε έναν υ πολογιστή, καθώς κα ι κάθε δεδο μένη πε ρ ίσταση Σελ. 17 από 71

18 μπορούν να αντιγραφούν από έναν υπολογιστή στον άλλο. Προσφέ ρεται σε δύο εκδόσεις μiα πλήρη κανονική έκδοση και μια μικρότερη. 2.3 Τι είναι η ΡΗΡ Η ΡΗΡ είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, γενικού σκοπού scripting γλώσσα η οποία είναι κατάλληλη για ανάπτυξη web σελίδων και μπορεί να ενσωματωθεί σε HTML κώδικα. Εκτελείται σε έναν web server, λαμβάνοντας ως είσοδο ΡΗΡ κώδικα και παράγοντας ως έξοδο ιστοσελίδες. Μπορεί να αναπτυχθεί στους περισσότερους web servers, σε σχεδόν κάθε λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS). Η ΡΗΡ είναι εγκατεστημένη σε περ ισσότερες από 20 εκατομμύρια ιστοσελίδες και 1 εκατομμύρι ο web servers. Αντίθετα από μια συνηθισμένη HTML σελίδα, η σελίδα ΡΗΡ δεν στέλνεται άμεσα σε έναν πελάτη (client-side), αντί ' αυτού πρώτα μεταγλωττίζεται στο web server (server-side) και μετά αποστέλλεται το παραγόμενο αποτέλεσμα. Έτσι τα στοιχεία HTML στον πηγαίο κώδικα μένουν ως έχουν, αλλά ο ΡΗΡ κώδικας μεταγλωττίζεται και εκτελείται. Η μεταγλώττιση αυτή αυξάνει το χρόνο εκτέλεσης του script διότι προσθέτει ένα επιπλέον βήμα προς εκτέλεση. Τα ΡΗΡ scripts μπορούν να μεταγλωττιστούν και από πριν, με την χρήση των ΡΗΡ compilers όπως γίνεται και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η C. Η ΡΗΡ είναι παρόμοια με άλλες server-side scripting γλώσσες που παρέχουν δυναμικό περιεχόμενο από τον web server στο πελάτη (client), όπως το ASP.NET της Microsoft, οι JaνaSerνer Pages της Sun Microsystems και mod_perl. Η ιστορία της ΡΗΡ ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl, ένα απλό script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα, Σελ. 18 από 71

19 Πτυχιακή ε ργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει πε ρισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/ Form lnterpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους από ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeeν Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η ΡΗΡ έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeeν και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχ ικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας ΡΗΡ. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της ΡΗΡ, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης ΡΗΡ 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοπο ι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της ΡΗΡ. Τον Αύγουστο του 2004 ήταν σε χρήση σχεδόν σε 17 εκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. μπορείτε να δείτε τον τρέχοντα αριθμό στο : Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε, να τον αλλάζετε και να τον αναδιανείμετε χωρίς χρέωση. Η ΡΗΡ αρχικά ήταν το ακρωνύμιο του Personal Home Page (προσωπική αρχική σελίδα), αλλά άλλαξε σύμφωνα με τη σύμβαση GNU και τώρα είναι ακρωνύμιο του ΡΗΡ Hypertext Preprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ). Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 5. Αυτή η έκδοση έχει υποστεί πλήρη ανανέωση στη Zend μηχανή της και μερικές μεγάλες βελτιώσεις στη γλώσσα. Σελ. 19 από 71

20 Η αρχ ι κή σελίδα της ΡΗΡ είναι διαθέσιμη στο : Η αρχική σελίδα της Zend Technologies είναι δ ιαθέσιμ η στο : Ένα αρχείο με κώδικα ΡΗΡ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π. χ.*. php, *. php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης.html δεν θα λειτουργήσε ι και θα εμφανίσε ι στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχε ι γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα ΜΙΜΕ types του server. Επίσης, ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχε ι την επέκταση.php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται κώδικα Ρ Η Ρ. Ο δ ιακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα Linux και Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ' ορισμού επεξεργασία κώδικα Ρ Η Ρ. C ll ιt nt ~ ο ~ l ί ~ ΡΗΡ / lnterpreter A lesysιem.. u... Dalabase ~ ΕΞ] Web Serνer Moll scrvor Εικόνα ΡΗ Ρ Πλεονεκτήματα της ΡΗΡ Κάποιοι από τους ανταγωνιστές της ΡΗΡ είναι η Perl, Microsoft ASP.NET, Jaνa Server Pages(JSP), ColdFusion. Σε σύγκριση με αυτά τα προϊόντα τα πλεονεκτήματα της ΡΗΡ είναι: ο Υψηλή απόδοση Σελ. 20 από 71 ΤΕ 1 ΒΙΒΛ Ι ΟΘΙ'ΙΚΗ Π ΕΙΡΑ ΙΑ

21 ο Δ ιασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων ο Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισ μένες Web διαδικασίες ο Χαμηλό κόστος ο Ευκολία μάθησης κα ι χρήσης ο ο ο ο Δυνατή αντικειμ ενοστραφή υποστήριξη Μεταφερσιμότητα Διαθεσιμότητα του κώδ ικα προέλευσης Διαθεσιμότητα υποστήριξης 2.4 Τι είναι η Mysql My Εικόνα My SQL Η Mysql είναι ένα πολύ δυνατό, γρήγορο σύστημα δ ιαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Μία βάση δεδο μ ένων σας επιτρέπε ι να αποθηκεύετε, να αναζητάτε, να ταξινομείτε και ανακαλείτε τα δεδο μ ένα σας αποτελεσμα τι κά. Ο Mysql διακομ ιστή ς ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα σας για να δ ιασφαλίσε ι ότι πολλοί χρήστες θα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και γ ια να διασφαλίζει ότι μόνο ο ι πιστοποιημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση. Συνεπώς, η Mysql είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL (Structured Query Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων παγκόσμια. Η Mysql είναι διαθέσιμη από το 1996, αλλά η ιστορία της ξεκ ινά από Είναι παγκοσμίως η πιο δημοφιλής βάση ανοιχτού κώδικα. Η Mysql είναι τώρα διαθέσιμη με άδε ιες δύο ε ιδών. Μπορείτε να τη Σελ. 21 από 71

22 Πτυχιακή εργα σ ία το υ Μυλωνά Σπυρίδων - Ν ο ύκο υ Λο υκά χρ η σιμ οποιήσετε δω ρεάν με άδει α ανοιχτού κώδ ι κα (open source license), εφόσον συμφωνήσετε με τους όρους αυτής της άδε ιας. Αν θέλετε να διανείμετε μια εφαρμογή που δεν είναι ανοιχτού κώδικα που να περιλαμ βάνει την Mysql, μπορείτε να αγοράσε τε μια ε μπορική άδεια Πλεονεκτήματα της Mysql Μερ ι κοί από το υ ς κύριους ανταγωνιστές της Mysql είνα ι ο ι PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle. Η Mysql όμως δ ι αφέρε ι γ ι ατί έχει τα εξής πλεονεκτήματα : Υψηλή απόδοση Χα μ ηλό κόστος Εύκολη δια μόρφωση και εκμάθηση Μεταφερσιμότητα Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης Δ ιαθεσιμότητα υποστήριξης 2.5 Τοπικός Server Apache Apache Εικόνα Apache Ο Apache ΗΤΤΡ γνωστός και απλά σαν Apache εlνα ι ένας εξυπη ρετητής του παγκόσμι ου ιστού (web). Όποτε επισκέπτεστε έναν ι στότοπο ο πλοηγός σα ς επικο ινωνεί με έναν διακομιστή ΗΠΡ. Ο Apache είναι ένας από τους δη μοφιλέστε ρους, εν μέρε ι γιατί λειτουργεί σε δ ιάφορες πλατφόρμες σαν τα Windows, το Linuχ, το Uni χ, και το Mac OS Σελ. 22 από 71

23 Πτυχ ιακή εργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά Χ. Διατηρε iται τώρα από μια κοινότητα ανοιχτού κώδικα με επιτήρηση από το Ί δρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation). Η πρώτη rο υ έ κδοση, γνωστή ως N C SA HTTPd, δ ημιο υργή θ η κε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε το Θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχική επέκταση του ιστού. Ήταν η πρώτη βιώσιμη εναλλακτική επιλογή που παρουσιάστηκε απέναντι στον εξυπηρετητή http της εταιρείας Netscape και από τότε έχει εξελιχθεί στο σημείο να ανταγωνίζεται άλλους εξ υπηρ ετητές βα σι σμένου ς στο Uni χ σε λ ε ιτουργικότητα κα ι απόδοση. Από το 1996 ήταν από τους πιο δημοφ ι λείς, όμως από τον Μ άρτιο του 2006 έχε ι μειωθεί το ποσοστό της εγκατάστασής του κυρίως από τον Microsoft lnternet lnformation Services και τη πλατφόρμα. Ν ΕΤ. Τον Οκτώβριο του 2007 το μερίδιο του ήταν 47.73% από όλους τους ιστοτόπους. Ο Apache είναι ένα ελεύθερο ανο ι κτού κώδικα λογ ι σμικό. Εκτός του κόστους, είνα ι ιδιαίτερα διαμορφώσιμο και είναι πλήρες των προηγμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπου αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι πάροχοι web hostίng το χρησιμοποιούν PhpMyAdmin Το PhpMyAdmin είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε php με το οποίο διαχειριζόμαστε τις βάσεις δεδομένων που έχου με μ έσω web. Το phpmyadmin μπορεί να χειρίζεται πλήρως βάσεις δεδομένων, πίνακες, πεδ lα πινάκων αλλά και ένα ολόκληρο MySQL Server. Υποστηρίζε ι 54 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το PhpMyAdmίn μπορεί να : Δημιουργεl και να διαγράφε ι βάσεις δεδομένων Δημιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει, αντιγράφει και μετονομάζει πίνακες Σελ. 23 από 71

24 Κάνει συντήρηση της βάσης Προσθέτει, διαγράφει και τροποποιεί πεδία πινάκων Εκτελεί ερωτήματα SQL ακόμα και ομαδικά (batch) Διαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία Φορτώνει αρχεία κειμένου σε πίνακες Δημιουργεί και δ ιαβάζει πίνακες(που προέρχονται από dump βάσης) Εξάγει δεδομένα σε μορφή CVS, XML και LATEX Διαχειρίζεται πολλούς διακομιστές Διαχειρίζεται τους χρήστες MySQL και τα δικαιώματα τους Ελέγχει την αναφορικ ή δραστηριότητα των δεδομένων των MylSAM πινάκων Δημιουργεί PDF γραφικών του layout της βάσης δεδομένων Εκτελεί αναζητήσεις σε όλη τη βάση δεδομένων ή μέρος αυτής Υποστηρίζει πίνακες lnnodb κα ι ξένα κλειδιά Υποστηρίζει MySQLi, μια βελ τι ωμένη επέκταση του MySQL PhpMy Σελ. 24 από 71

25 .. r z:::: r... Πτυχιακή εργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά ~lf!f!!j! ilιbf l tφl i fllilfjtij;ι Go ι ιcι Welcome to phpmyadmin pl1 MySOL ιιt r111111i php loc'1ll1ost as rootfq\loc.1ll1ost itdmln Database j (Databases).., ΞJ Please select a database 1 Done MySOL ~ Cre.1te ιι ew <l.1tal>ase (!) Create 1 Ο Show MySQL runtirne inforrnation ω) Show MySQL systern variables crj ~ Show processes (7) ~ Storage Engines 1~ Reload MySQL (1) ι>ιψμyαιlιη ~ Lan ua e ω: English (en-iso ) ~ Theme Ι Style: 1 Original ~ ι ι ιφμyα<ιmί ι ι ιl ο cιιιη eι ~ Official phpmyadrnin Η ο [ChangeLog) [CVS) [List -==========================-~----~-= ~ Εικόνα PhpMyAdmin 2. 7 JaνaScript Η Jaνa Script είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχε ι σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. Η Jaνascript δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη Jaνa, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού κα ι με διαφορετικές εφαρ μ ογές. Η χρήση της λέξης "Jaνa" στο όνομα της γλώσσας έχει περισσότερη σχέση με το προφίλ του προϊόντος που έπρεπε να έχει κα ι λιγότερο με κάπο ια πιθανή συμβατότητα ή άλλη στενή σχέση με τη Jaνa. Ρόλο σε αυτήν τη σύγχυση έπα ι ξε και ότι η Jaνa και η Jaνascript έχουν δεχτεί σημαντικές Σελ. 25 από 71

26 επιρροέ ς από τη γλώσσα C, ε ιδικά στο συντακτικό, ενώ εlναι και οι δύο αντικειμενοστρεφείς γλώσσες. Τονίζεται ότι ο σωστός τρόπος γραφής της είναι "Jaνascrίpt" και όχι "Jaνa scrίpt" σαν δύο λέξεις, όπως λανθασμένα γράφεται ορισμένες φορές. Η αρχική έκδοση της Jaνascript βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα προγραμματισμού C, αν και έχε ι εξελιχθεί, ενσωματώνοντας πια χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client), που ήταν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν client-side γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Jaνascript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Αντίθετα, άλλες γλώσσες όπως η ΡΗΡ εκτελούνται στο διακομιστή (server-side γλώσσες προγραμματισμού). Παρά την ευρεία χρήση της Jaνascript για συγγραφή προγραμμάτων σε περιβάλλον φυλλομετρητή, αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή χρησιμοποιήθηκε και για τη συγγραφή κώδικα από την πλευρά του διακομιστή, από την ίδια τη Netscape στο προϊόν LiνeWire, με μικρή επιτυχία. Η χρήση της Jaνascript στο διακομιστή εμφανίζεται πάλι σήμερα, με τη διάδοση του Node.js, ενός μοντέλου προγραμματισμού βασισμένο στα γεγονότα (eνents). 2. BAJAX Η τεχνολογία AJAX προέρχεται απο τα αρχικά Asynchronous JaνaScript and XML και είναι μια τεχνολογία που μας επιτρέπει την παραγωγή γρήγορων και δυναμικών ιστοσελίδων. Η AJAX επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να ανανεώνεται ασύγχρονα ανταλλάσοντας μικρές ποσότητες δεδομένων με τον server. Αυτό σημαίνει πως είναι δυνατή η ανανέωση τμημάτων της ιστοσελίδας, δίχως την ανανέωση της. Σελ. 26 από 71

27 Πιο συγκεκριμένα το "action" του χρήστη, το αντιλαμβάνεται η jaνascript (μέθοδοι όπως hoνer, click, double-click γνωστές ως interacting with the user), η jaνascript με τη σειρά της επικοινωνεί με μια σελίδα προγραμματισμένη σε γλώσσα server στη προκειμένη περίπτωση την php, η συγκεκριμένη σελίδα επικοινωνεί με τον serνer, ο οποίος με τη σειρά του με τη βάση δεδομένων (mysql) και έπειτα συγκρίνεται με βάση κάποιας λογικής συνάρτησης (>, <, <>, & κλπ). Τέλος, γίνεται η ακριβώς αντίθετη διαδικασία, συν την ενημέρωση της ήδη προϋπάρχουσας html σελίδας από τη jaνascript, έτσι ώστε να δει τελικά ο χρήστης την όποια αλλαγή έχει συμβεί στην σελίδα στην οποία βρίσκεται. Αυτό όμως εκτός του ότι γίνεται ακαριαία (χωρίς ο χρήστης να μπορέσει να αντιληφτεί όλη αυτή τη διαδικασία), γίνεται και πολύ "φτ ηνά" από πλευράς kbps γιατί σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να ανανεώσουμε όλη τη σελίδα, οπότε θα είχαμε αύξηση των kb και επίσης δίνει όχι την ψευδαίσθηση μιας δυναμικής σελίδας(η οποία απλά "προετοιμάζεται" δυναμικά) αλλά μιας πραγματικά δυναμικής ιστοσελίδας η οποία αντιδρά στο χειρισμό του χρήστη. 2.9 css Η CSS (Cascading Style Sheets - Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή (αλληλουχία φύλλων στύλ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της ε μφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη Σελ. 27 από 71 ~ι DΛΙΟΘΗί< Η \ Τ Ξ \ ΠΕΙ Ρ.Ι),,, IΑ

28 . ι-tx r Πτυχιακή εργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά 2.10HTML Η HTML (ακρωνύμιο του αγγλικού HyperText Markup Language, ελλ. Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων HTML τα οποία αποτελούνται από ετικέτες, οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html>), μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <h1> και </h1>), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη ε τι κέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισί μ ατος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. Ο σκοπός ενός web browser είναι να δ ι αβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας. Τα στοιχεία της HTML χρησιμοπο ι ούνται για να κτ ί σουν όλους του ιστότοπους. Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Π αρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικά στοιχεία για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις και άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JaνaScrίpt, τα οποία επηρεάζουν τη συμπε ριφορά των ιστοσελίδων HTML. Σελ. 28 από 71

29 Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί διαφόρων στοιχείων της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου. Σελ. 29 από 71

30 3.ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3. 1 Προετοιμασία ερ γασίας Για να μπορέσουμε να "δούμε " στον υπολογιστή μας την ιστοσελίδα, πρώτα χρειάστηκε να κάνουμε κάποια απαραίτητη προετοιμασία. Η ιστοσελίδα μας χρειάζεται αρχικά έναν web server για να τρέξει. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είτε τον Apache (1.3 ή 2.χ), είτε τον lls της Microsoft, καθώς και την γλώσσα ΡΗΡ. Τέλος το τρίτο απαραίτητο συστατικό που έπρεπε να έχουμε στον υπολογιστή μας, είναι ένας database server. Και τα τρία βασικά συστατικά που χρειαζόμασταν (Apache, Ρ Η Ρ, MySQL) είναι εργαλεία OpenSource τα οποία μπορούσαμε να τα βρούμε δωρεάν στο δίκτυο. Αντί όμως να τα κατεβάσουμε ένα-ένα και να τα κάνουμε ξεχωριστά εγκατάσταση ή να αγοράσουμε κάποιον έτοιμο web serνer, βρήκαμε και διαλέξαμε την λύση του ΧΑΜ ΡΡ. Σελ. 30 από 71

31 Welcome to the ΧΑΜ ΡΡ Setup Wι z ard η-.:; ν,ις;~" ~ fji»" t O'J tf ν1' the..,.,.: )l.,j(ιcirh.t taf W 1 ~. 1 1 ιι ~ e-:~rιdr<:i i' xyω.e :.ι.,ιt.eοι \QfAcd t"' tιdu~...ιa.trt) *Ψ ΙΜ n.;l~ t fλι'>s.bie ιι. ψjι.ιe rel!νcιrι ~~.ιeιn fίo!'j.,,,ιt!όιt ~.lf'iq ιο ι~ yιιιι c~-. ι; Jιd t ~ ' ιο corιn,o ' Εικόνα ΧΑΜΡ Ρ (Welcome screen) Αφού είχαμε πλέον έναν τοπικό web server, στήσαμε την βάση δεδομένων μας μ έσω του PhpMyAdmin κα ι καθορίσαμ ε τους κατάλληλους πίνακες. phpιrl ιadmln kaizoku:ι_kaizoku ;~rsdbb J caιdsdb j inbox J nmetdb users.j Υιlιο\\11\ο ιj SQL, Search Queιy ~ Εχpοπ.J lmpon Ι Oρera ιlons Prfoιlleges Table Acιion Rονιs Ιj Type Collation S i ιe Oνerhead cardsdb J βιohse t. Struclure ' Search!< JΠ$en ιj Empty ~ [)ιορ 211,~~SΑΙ.Ι U1J8_geneιal_ci 3 ' r.ιs inbox Βισ~e t. Sιructure - Search ~ lnsert femi.ty ~ Drop ' lιlylsa/ιl utfιl_g<neral_cι ι.> y_,3 ] markeιdb J Bιo se 1'. Strucιure ~ Search ~c lnsen J Enψy ~ Croρ usc11 J &Mt? Stι\leture Search ~ lnsert J Em~ ~ Dιορ νιhor.'lho βιο.\'ie /'. Structι.ιe SeiJch!' mert u Emttt ~ Dιορ S ωbles Sum 1 l.t~sa/.j ut13 _geno.ιal_ α ι z,3 11 /,tιιsμι ~t'c1 _general_ a ι. : x.l 1 f.t/isam ΙΛfι1 _general_ cι ι ' r.. s!1 lnnoob l.!tin l_swedistι_ιi ι!. l ιαι ο 8 ; Cιeale tablt J Cιeate Ιable on datab.ne kaizokuw _kaizokτrιιamb Εικόνα Βάση Δεδομένων Σελ. 31 από 71

32 Πτυχιακή εργασία του Μυλωνά Σπυ ρ ίδων - Ν ούκου Λουκά Τέλος, μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων, αρχίσα μ ε να γράφουμε τον απαραίτητο κώδικα, σε ΡΗΡ κα ι JaνaScr i pt, έως ότου έφτασε η ι στοσελίδα στο επιθυ μητό αποτέλεσ μα. tpι-.;ρ.u.....jν ( '.ιρ/lvj~.$..lν ' } ; f~ <'COC:ΠJΣ tι.w κιsι ιc -ιι;ιχιιοtο xwnc. t.o tra n., ιι1~σιδ 1//ΣΝ'" '"'bt tρ : //VN.w.J.or1/TR/x.htattιorot.:tιr.alt trι.rυ1tίaut.όω > <htal σι1:ι.ι '"'http://ww.~1.oιo/1'91!xhtl!.l > <h d> <11ύ rtl.. σιh..,rtcut icoδ 1:ιrt! "t aν1co~. 1ω'"' tί-ι:c-a'"j.:afjc/x- iι:cα.. 1> O..t httρ t."j'u-1v-"c~nt(ωt-τype COΩt!:M '"'tc.xt/htι:ιl ; c:hfllt#ct-u!f 8 / ) <tι tle>kι.1.ιoku Wι.ra.c:cs.. ~ΟΜ Pιot </t1tle> <11:\k :el '":ιtyleιhet!t ιn-e: '"text/c3''" h r tf "nev.,ublcc~s.iρnς.c:.t. c""'"'/ > <11n.t rtt ιιyl e σιh et tvc:t "t.t at/cs-'" h:-et "buttoι:ι.c:ι:r''/ > <lt 'J>.J :. JZ J. J.,, <body~ <d.ίν 1cι11 wrι pρer > <dιν 1d '"l~ο ><h1> Κι.1ιοkυίiιη.ccl3.</hl'><hJ)fbe Gr6:'\ά!Sottlt</h3></d.1v> 'Ι 1φ echo 'uι e rtι.b11n.: </div> ~tφ echo ; ι:ιaνbιr; 1> ( d1v i~ '"'&ιlnb"j'up"x/d1 V') <1:ι.ν> (/t't~y> <Ιhw> <diν </4.1ν'> i1 "Mi~n"> '1> <d.1ν ι:l ιι "ι.tcutj "> <P>~.ore to ι~</p> <u.1> <11 >1ώ»χ ay.ste»e/ l :.> </diν> <11.Xιrd ιb111ti t: /b~e:it s<jl.:.> <11>:ιινy/p1rιt e : 1 ~et s (ι:la~s ) </ 11> <11>!:u1t </ 11> "ΙιCJ.ι.!ι 1 *C " υ.:tuj-t.ιιt~st.!i:ι.~l. ptφί : 1> </ul> <~t ν i«t-'"'ωi*jd~"><l::.r./><:p» 200;-1010 kι.lzobr ι.:.a.~ λη A1~tt,t.strvtd</p><ld.lν> Εικόνα Δείγμ α κώδ ι κα σε ΡΗΡ ΕΙ ΙυΛ ΙΟ Θ ΗΚΗ ΓJΕΙ ΡΑΙΑ Σελ. 32 από 71

33 Πτυ χιακή εργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά fl m Dιtt m0<mιfd T~pt Sizι fygtr.1 2/2?1!:;.Jι μμ u!fιmιgc βrβ J 9ttOι"Rttu1n Τ rxt ~J 1!/2Q11J:31 μι.t~rφt Υ.ιφι Filt ΗΒ gcld!~'!..iwi~ ~:31 ι;,,ι G!f ι..,..19ι: ΙΜι ;ι Gιtgh 2J!2Ιί'J!29:31 ιιμ GIΓ.m 9 7ΙΒ _, htιdtt.in< 2J? JΙ μ;.ι! ι.s ' " c ~ hιιdtt!jl]120ll9:31 μμ JΡ(Γ,ιmι9ι 2/JΙ:Β ~ Htlpίdι!Jtl/,/\)!!9:}1 μμ G:f,n11~ lvkb. 4 Hommtr 2Jll/,/\Jll!>'Jl μμ G:fon1a9 11 r.a _, HST ΖΜ.! :31 μμ Fι1 r::f,, Oocuιttrnt 3ι~ _, HST2 ~4fl/20J29:JJ μμ f.r"ι:fo)r()q(,;mι:nt δ~β.ι hst3!41lf2q129'ji μμ ΡΗΡ Fιlc ιtβ _, HTML 2 1/lll0129:Jl μμ Fιtc 5ΙΘ...J ~bothok.phρ.d~abltd 2Jll/1\112!):)1 μμ 015'\BLED FJt ΗΘ ιj indtx 2J/Y.!012 ):}Ι μμ PHPFιlc Η9._. indwpy ZJ!l/2012 9:31 μμ Fίιtfox Documιnt 2 Κβ,;, ίndω lib l 1!l!l012 9:31 μμ ΡΗΡ F ιlt lrb? 1 jautya 2J,12/2012 9:31 μμ GIF ιn1j9< 9Κ&.ι J ιfl ljιιι29u9 31 μμ 'jlf ιnng~ ίrβ ~ Joshl )\ μμ GIFιM~c HQ.ι jq l1'll.!'jl!~31 μιι Cι; :odi1>9 St.ιt S.. 2tθ J jqu ιy 2Jl2/2Ql29-.JI μμ J$οφι Κι φι Fιlc 11ηε _, junglttimt 2JΦ2'Jl29:31 μμ Fιιetc'(DtΚutn~nt Ηβ ) Κιil"ι ~~121101! f;j G:F 'nu9< 9i8. ltιthtto 1412/2? ΙΨ Pt~trrυge Ηβ Κofftιs -~'2ml29-JI μμ ~lj(j "''~g< HS, Koniι :J 2/2012 9:31 ΙΨ (i!f 11\)1! ΗΕ l(ufus ~1flf.!l)Ιl 9'31 μμ l.i1f '"11?< 11~ J kw.;tιblς_oi ~Ν/ 'JI ΙΨ <uc d""j~lt~ 5'.iι J b.ts,s ~112/.illHI W c ;t.. ΗΒ l"'g 5\ylt s..,j linkbιr 21'21.v129o)I μμ i;:fιmιg gr.e,.,._ r,,'ιολ 1 l~ Εικόνα Δείγμα φακέλων στον τοπικό serνe r 3.2 Υλοποiηση - Τελικό Αποτέλεσμα Οι Κάρτες Οι κάρτες σε δύο κύριες κατηγορίες, σε πειρατικές και ναυτικές. Αυτές με την σειρά τους, χωρίζονται σε δύο επιμέρους υποκατηγορίες. Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα τα εξής "πληρώματα ": Koffers (πειρατικό πλήρωμα ) Soinder (πειρατικό πλήρωμα) Daqks (ναυτικό πλήρωμα) Pionner (ναυ τικό πλήρωμα ) Σελ. 33 από 71

34 Σε κάθε κάρτα υπάρχει στο πάνω μέρος της, στο κέντρο, το όνομα της κάρτας. Στα αριστερά του ονόματος βρίσκεται το εικονίδιο του πληρώματος που ανήκει και στα δεξιά η "ζωή " που έχει η συγκεκριμένη κάρτα. Στο κέντρο της κάρτας βρίσκεται η εικόνα που την αντιπροσωπεύει, καθώς και η σπανιότητα και το επίπεδο της κάρτας. Ακολουθεί η επίθεση και η δύναμη που διαθέτει και τέλος τα bonus που μπορεί να έχει στην μάχη (υπό κατάλληλες συνθήκες). Ε ι κόνα Δείγμ α κάρτας Το επίπεδο της κάρτας φανερώνεται από τον αριθμό των Χ που έχει κάτω από την εικόνα της κάρτας, ξεκινώντας από δύο Χ για το κατώτερο επίπεδο κα ι φτάνοντας στα πέντε Χ για το ανώτερο. Αυτό χρησιμεύει στο στήσιμο της τράπουλας του παίχτη, δ ιότι κάθε τράπουλα θα πρέπει να έχει κάρτες που το άθροισμά των επιπέδων των καρτών να μην ξεπερνάει το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό επιπέδων. Η σπανιότητα της κάρτας φανερώνεται από το χρώμα των Χ ως εξής: Κόκκινο (κανονική) Ασημένιο (ασυνήθιστη) Χρυσαφί (σπάνια) Η επίθεση της κάρτας, ορίζει το ποια κάρτα θα νικήσει σε κάθε γύρο, στην μάχη του παιχνιδιού. Η κάρτα με την μεγαλύτερη επίθεση από τις δύο που παίζουν σε κάθε γύρο, κερδίζει. Εδώ, παίζει ρόλο και το Σελ. 34 από 71

35 επίπεδο της κάρτας, διότι σε περίπτωση ισοδύναμης επίθεσης των δύο καρτών, κερδίζει η κάρτα με το μικρότερο επίπεδο. Τέλος, εάν ισοδυναμεί και η επίθεση και το επίπεδο των δύο καρτών, κερδίζει την μάχη ο παίκτης του οποίου το άθροισμα της " ζωής" των καρτών είναι μεγαλύτερο. Η δύναμη της κάρτας, ορίζει τον αριθμό της "ζωής" που θα χάσει ο αντίπαλος παίκτης από το σύνολο της "ζωής" του, σε περίπτωση που αυτή η κάρτα κερδίσει τον γύρο. Τέλος, τα διάφορα bonus της κάθε κάρτας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Ability, που είναι πάντα ενεργοπο ιημ ένο, εκτός από την περίπτωση που κάποια αν τ ίπαλη κάρτα το απενεργοποιεί. Benefιt, που για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότερες κάρτες από το ίδιο πλήρωμα στο χέρι του παίκτη, εκτός από την περίπτωση που κάποια αντίπαλη κάρτα το απενεργοποιεί Κυρίως MENU - Είσοδος - Εγγραφή Στην Εικόνα βλέπουμε την Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας μας. Πάνω δεξιά (1) βρίσκετα ι σε όλες τις σελίδες το πεδίο Εγγραφής Εισόδου του παίκτη στην ιστοσελίδα. Ο μη εγγεγραμμένος παίκτης θα πρέπει να πατήσει στο κουμπί REGISTER που θα τον μεταφέρει στην φόρμα εγγραφής, ενώ ο εγγεγρα μμ ένος παίκτης θα πρέπει να βάλει το username και το password του και να πατήσει το κουμπί LOGIN. Υπάρχουν επίσης οι επιλογές Remember me που αποθηκεύει το password στα cookies του browser, και Forgot your password, που σου αποστέλλει αυτόματα με καινούριο κωδικό. Στο κέντρο (2) βλέπουμε το κεντρικό MENU της ιστοσελίδας μας που έχει τις επιλογές PLAY (έναρξη μάχης), CHARACTERS (πλήρης λίστα καρτών), ΜΥ CREW (επιλογή τράπουλας), RANKINGS (λίστα Σελ. 35 από 71

36 Πτυχιακή ε ργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νούκου Λουκά στατιστικών παικτών), MARKET (αγορά καρτών από άλλους παίκτες) και ΤΗΕ SHOP (αγορά καρτών από ---- την ιστοσελίδα). --, ~ c ~,,,... Εικόνα Αρχική Σελfδα Μ ε την επιτυχή είσοδο του παίκτη, το πεδίο αλλάζει και βγάζει ένα χαιρετιστήρ ιο μήνυμα στον παίκτη που μόλις εισήλθε, το username του, το επίπεδο που βρείσκετα ι, τον αρ ι θμό των χρημάτων παιχνιδιού που έχει (benni), τους επ ιπλέον πόντους που διαθέτει για αγορά καρτών από την ι στοσελίδα (credits), καθώς και η επιλογή LOGOUT για την αποσύνδεση του παίκτη. Σελ. 36 από 71

37 Πτυχ ι ακή ε ργασία του Μυλωνά Σπυρίδων - Νο ύ κου Λο υ κά Wellcome Back ).lfarine Captain loukoνits L vl 3 YouhaYe benni to spend and 981 Ο Credits aνailable Εικόνα Προσωπικό MENU πα rκτη Μ ε την επ ιλογή REGISTER, ένας πα ί κτη ς πηγα ίνε ι στη ν φό ρμ α εγγρα φή ς πο υ ο νέος πα ίκτη ς θα πρέπε ι να βάλε ι ένα μ οναδ ικό username κα ι ένα μοναδικό , να δ ιαλέξε ι password, Ζώνη Ώρας, κα ι τέλος τ ί ε ίδος παίκτη θα θέλε ι να είνα ι. t'struιιt: Ustrι211t Ar2ibb/i~ : Passwonl: E ιιail: Selκt Υο υ r Title: Choose \'ουr Τίιιe Zone: selett Piratt Captaii :ν!ariot Captain Passirord Stτtoιt : ha1 e read aιd aιrte ιο tht Terιιs aιd Coudjiioιs: J Ει κόνα Φόρμα εγγραφής νέου παίκτη Με την πραγ μα τοποί ηση τη ς εγγ ρα φ ής του νέο υ παίκτη, η ιστοσελίδα του αποστέλλε ι αυ τόμ ατα ένα με τα στοιχεία που έχε ι επ ι λέ ξε ι στη ν φό ρ μα εγγραφή ς, καθώς κα ι ένα σετ από δέκα Σελ. 37 από 71

38 προκαθορισμένες κάρτες στον λογαριασμό του, έτσι ώστε να μπορ έσει να ξεκ ινήσει αμέσως την πρώτη του μάχη The Shop Μ ε την επ ιλογή ΤΗΕ SHOP, ο παίκτη ς μπορεί να διαλέξε ι ένα από τα δύο πακέτα τυχαίων καρ τών, για αγορά μ έσω της ιστοσελίδας, χρησιμ οποιώντας τα credits που διαθέτε ι (μεγάλο ή μικρό). Μ ε το που διαλεχτεί το πακέτο, φανερώνονται οι κερδισμένες κάρτες και στη συνέχεια αφαιρούντα ι τα credits από τον λογαριασμό του. Το πακέτο LORD OF ΤΗΕ SEAS είνα ι αποκλειστικά για του παίκτες που βρίσκοντα ι σε μεγαλύτερο επίπεδο από το 25, μιας και έχει κάρτες και από τους πειρατές (PIRATES) αλλά και από τους ναυτικούς (MARINES). Credits μπορεί να κερδίσει ένας παίκτης ανεβαίνοντας επίπεδο, κερδίζοντας σε μελλοντικούς διαγωνισ μ ούς (τουρνουά) ή αγοράζοντάς τους μ έσω πραγματικού ποσού. Σελ. 38 από 71

39 Εικόνα Επιλογή πακέτου Σελ. 39 από 71

40 ... Οnιιιι... Dιuιn "1' υ~..,_.~ ~ιιq.,ι;ιw Εικόνα Επιτυχή επιλογή μεγάλου πακέτου Market Με την επιλογή MARKET από το κεντρικό MENU,o παίκτης μπορεί να δει μια πλήρη λίστα με όλες τις κάρτες, καθώς και ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες προς πώληση, πόσο στοιχίζουν και από ποιον παίκτη πρόκειται να την αγοράσουν. Μ ε το που κάποιος παίκτης αγοράσει μία κάρτα, πατώντας την επιλογή Buy, του εμφανίζετα ι ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για το εάν είνα ι σίγο υρος πω ς θέλει να αγοράσει την κάρτα, και εάν πατήσει την επιλογ ή ΟΚ, η κάρτα αφαιρείτε αυτόματα από την λίστα από όλους το υς παίκτες, με χρήση AJAX. Στο επάνω μέρος της λίστας υπάρχει διαθέσιμο φίλτρο ταξινόμησης τον καρτών αναλόγως την κατηγορία της. ι ω 9Λ ΙΟΘΗΚΗ ;- Ε 1 Γ Ι Ε 1 Ρ Α 1 Α Σελ. 40 από 71

41 3.2.5 Rankings Με την επιλογή RANKINGS από το MENU, ο παίκτης μπορεί να δει μια λίστα με όλους τους παίκτες (30 παίκτες ανά σελίδα), τα στατιστικά τους (επίπεδο, είδος χρήστη, αριθμό μαχών κα ι ποσοστό συλλογής καρτών), καθώς και εάν είναι συνδεδεμένοι ή όχι στην ιστοσελίδα. Στο επάνω μέρος της λίστας υπάρχει διαθέσιμο φίλτρο ταξινόμησης τον παικτών. Ο παίκτης μπορεί να διαλέξει εάν θα βλέπε ι την λίστα με αλφαβητική σειρά, με σειρά επιπέδου πα ι κτών ή με ποσοστού μαχών...._... "' ' -...,Λ'Ι.ΛΛ , _ ' ' ν & \ \ " - " " ~ folαy.[ Charαc:l.ers όλy Crew ).< Rankιn5s ~ Λa rkeι lώthe Shop Ordcr by.u..,'1-<\tldw.s (..,.η.2d ~ι..w.c..., s 39S 11 sοι. ) ιjdl.1 PnιeC Φ.ΙΙ:ι)- ΡΠ<<Cφ8 131 ο 41 '/<, 4 ιoak0\'1: Mιntc.., ;. s dd..'21 Pir... c..,... ο ο Ο' 6 dd223 Pnl< Uι;>οόο ο ο Ο' 7 - Pn<<C...,.. ο ο Ο' ΙΥΟΙ<C,...;. ο ο Ο' 9-3 ~um.c.,;. ο ο Ο' ~-c"" "' ο ο 11 -s ~c..., ο ο '' Ο'. 12 ιωι.1ιωs PnιeCιpωia ο ο Ο' ~Ιιώ<~ ο ο Ο' :>Ιιή><cιφυ;.. ο ο ο-. IS lofdo l.cιdcftli<s<>s ο ο 91 7, 16 ldtι Piroι.c...- ο ο -Η 7 17 ai:lhor Pfroιe Cφ.ιίο ο ο 41 '7< 18 J Piι11ιcC~ ο ο 41 7' 19 '""""' ιolddroι«:.ι.m.c..,... ο ο.~ι.1 ΖΟ korobos Pir>ιeC... ο ο 41 7 ~ 21 1 ρίcο Pirιιe C..., ο ο 41 7'> 22 pun.iy Pirot<Cop<U. ο l' 23 ο ιqbbpc Mιmec... 1 ο '' Ο!Ι ') 24 bδuυ<ιιιjbmι Piroι< Cιφuιόο ο ο ο M.m.Copco;. ο 41.7,i Ζ6 J Δkίιρt.i Pir>ιeCιφuόn ο -&1 1, ls "" ~ ~ Ε ι κόνα Ο Λίστα στα τι στι κών παικτών My Crew Πατώντας στο ΜΥ CREW, γ ια πρώτη φορά, ο παίκτης θα πρέπει να φτιάξει την τράπουλά του, επιλέγοντας το κουμπί New. Σελ. 42 από 71

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιβάλλον Code::Blocks

Tο περιβάλλον Code::Blocks Tο περιβάλλον Code::Blocks Το Code::Blocks αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για την γλώσσα C και C++. Το περιβάλλον είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Mac OS X (10.4+)

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Mac OS X (10.4+) Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Mac OS X (10.4+) Κατεβάζουμε το πρόγραμμα Tunnelblick.dmg και το αρχείο AUA-OpenVPN.tblk.zip στον υπολογιστή με τον browser της επιλογής μας ( Safari, Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x. Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τίτλος Βιβλίου: Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Copyright 2012, Γιώργος Μπίκας/Εκδόσεις Κλειδάριθμος Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τηλ.: 210 52.37.635 Fax: 210 52.37.677 email: info@klidarithmos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules)

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Ενθέματα (modules) Τα ενθέματα (module) είναι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1

Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1 Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια κα. Μάγια Σατρατζέμη για την πολύτιμη και άμεση καθοδήγηση και βοήθεια που μας παρείχε καθ όλη τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ Ελευθέριος Μωυσιάδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : Τσιώρη Ελένη Χατζηαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστοτόπου Σχολικής Μονάδας με τη βοήθεια έτοιμου προκατασκευασμένου προτύπου (Joomla)

Κατασκευή Ιστοτόπου Σχολικής Μονάδας με τη βοήθεια έτοιμου προκατασκευασμένου προτύπου (Joomla) Πανεπιστημιακό Κέντρο Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β Επιπέδου» Επιμόρφωση Πληροφορικών Εργασία στο Γενικό Μέρος - Ενότητα 3 Υπεύθυνος Διδάσκων: Ι. Σαλονικίδης Κατασκευή Ιστοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων

Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων Εγκατάσταση και χρήση εργαλείων - FAQs 2012-11-20 Contents 1. Λογισμικό που χρειάζεστε... 2 2. WAMP server... 3 2.1 Ζητήματα στην εγκατάσταση... 3 2.2 Services του WampServer...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής NewSum v1.0

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής NewSum v1.0 Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής NewSum v1.0 Περιεχόμενα 1. Τι είναι το NewSum... 2 2. Εγκατάσταση του NewSum... 2 3. Χρήση της εφαρμογής NewSum... 3 3α. Εκκίνηση της εφαρμογής...3 3β. Περιήγηση στις ειδήσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ» ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΜ: Τ03060) ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΜ: Τ03214)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ» ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΜ: Τ03060) ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΜ: Τ03214) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ» Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΜ: Τ03060) ΡΟΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΜ: Τ03214)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα