A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο Θεζζαινλίθε 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011"

Transcript

1 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF AUTOMATION Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Απηνκαηηζκνχ Αθαδεκατθφ έηνο Θεζζαινλίθε 2011 TK ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σει Ηι. Σαρ.: GR THESSALONIKI, GREECE Tel

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πξφινγνο... v 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Ξεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Ρκήκα Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Ξξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Ρκήκαηνο Ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Ρκήκαηνο Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ Γηδαθηηθφ έξγν Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Ξνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; Νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο Βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα Ππλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν Θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ Δξεπλεηηθφ έξγν Ξξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Ρκήκαηνο Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Ρκήκα Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία Αλαγλψξηζε απφ ηξίηνπο, ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Ρκήκα Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Ρκήκαηνο Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο Ππλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο Γπλακηθή ηνπ Ρκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο

3 6.3. Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Ππκβνιή ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο Πηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο πάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5 εηνχο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Ξφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; Ξνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; Ππγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Ρκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο; Ρη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Ρκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ; Ξψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο; Ξφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Ρκήκα αλά έηνο; Ξφζνη θνηηεηέο ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ); Ρη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Ρκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ Ξψο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο; Ξψο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ρκήκα; Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ); Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ; Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ; πκπεξάζκαηα Ξνηα, θαηά ηελ γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο; Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία; ρέδηα βειηίσζεο Βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Ρκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ Κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Ρκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ Καθξνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Ρκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ Ξξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ii

4 10.5. Ξξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Ξνιηηεία Παξαξηήκαηα ΓΔΝΗΚΑ Πξννπηηθέο ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ ΟΡΓΑΝΧΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ Η Γηνίθεζε ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σν Σκήκα Απηνκαηηζκνχ Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ Σνκέαο Ηιεθηξνκεραλνινγίαο Σνκέαο Ηιεθηξνληθήο Γηάξθεηα δηδαζθαιίαο - Αξγίεο Δγγξαθέο - Αλαλέσζε εγγξαθψλ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ - ΜΟΡΦΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - ΔΜΗΝΑΡΗΑ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΦΟΗΣΖΖ - ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΓΟΖ - ΔΠΗΣΤΥΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΒΗΒΛΗΑΡΗΑ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ EΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ: ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΣΟΤ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δξσηεκαηνιφγηα / Απνγξαθηθά Γειηία Ξαξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα: iii

5 πληνκνγξαθίεο Α.ΓΗ.Ξ. : Αξρή Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο Α.Δ.Η. : Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Α.Κ.Δ.Α. : Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Α.Ρ.Δ.Η.Θ. : Αιεμάλδξεην Ρερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Γ.Π. : Γεληθή Ππλέιεπζε Γ.Κ.: Γηδαθηηθέο Κνλάδεο Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.: Γηεπηζηεκνληθφο Νξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ &Ξιεξνθφξεζεο Γ.Ν.Λ.Α.: Καζήκαηα Γηνίθεζεο, Νηθνλνκίαο, Λνκηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ E.C.T.S.: European Credit Transfer System Δ.Γ.Δ.: Έλνξθε Γηνηθεηηθή Δμέηαζε Δ.Δ.Α..: Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Δ.Ξ.: Δθπαηδεπηηθφ Ξξνζσπηθφ Δ.Ρ.Ξ.: Δηδηθφ Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ.: Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο Η.Θ.Α.: Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Η.Θ..: Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ Θ.Ξ.Ξ.: Θνηλσληθνί, Ξνιηηηζηηθνί θαη Ξαξαγσγηθνί Φνξείο Θ.Ξ.Π.: Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο ΚΓ: Καζήκαηα Γεληθήο πνδνκήο ΚΔ: Καζήκαηα Δηδηθφηεηαο ΚΔ: Καζήκαηα Δηδηθήο πνδνκήο ΝΚ.Δ.Α.: Νκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Ρ.Δ.Η. : Ρερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Ρ.Ξ.Δ. : Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ Ν.Α.Π.Θ.: Νξγαληζκφο Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο Ξ.Α. : Ξξαθηηθή Άζθεζε Ξ.ΔΛ.Δ.Γ.: Ξξφγξακκα Δλίζρπζεο Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ Ξ.Ξ.Π.: Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Π.Ρ.ΔΦ.: Πρνιή Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ.Α.: πνπξγηθή Απφθαζε Φ.Δ.: Φφξηνο Δξγαζίαο Φ.Δ.Θ.: Φχιιν Δθεκεξίδνο Θπβεξλήζεσο Υ.Γ.: ξεο Γηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο iv

6 Πξφινγνο Πθνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ήηαλ λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Ρκήκα θξηηηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο (λφκν 3374/2005) θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΗΞ. Πχκθσλα κε ηελ ΑΓΗΞ: «Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ.» Κε ηελ ειπίδα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην Ρκήκα θαη εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ θαη λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ, ην Ρκήκα αθηέξσζε θξίζηκνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πφξνπο, ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη ζε άκεζεο αλάγθεο. Ζ ΔΔΑ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Ρκήκα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα απνγξαθηθά δειηία θαζψο επίζεο θαη ηελ «δχκσζε» ησλ κειψλ ηνπ κε ηα πξνβιήκαηα θαη ζηελ κηθξή εκπεηξία απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ ΔΞΔΑΔΘ ηνπ Ρκήκαηνο. Γηα ηελ ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ ΑΓΗΞ Πξόηππν Σρήκα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Ξηλάθσλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, φπσο θαη ηα πξφηππα εξσηεκαηνιφγηα θη απνγξαθηθά δειηία πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο κεηά απφ ζεηξά ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΝΚΔΑ. Δπραξηζηνχκε ζεξκά φζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, άκεζα ή έκκεζα. Κε ηελ ειπίδα ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ ΝΚΔΑ ηνπ Ρκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ, ΑΡΔΗΘ v

7 6 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 1.1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε απφ ηελ Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ (Γ.Π. 2/ ). Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γ.Π. νξίζηεθαλ ηα παξαθάησ κέιε ΔΞ σο κέιε ηεο ΝΚΔΑ: α) Αξηζηείδεο Γσγνχζεο, θαζεγεηήο Ζιεθηξνληθνχ Ρνκέα, β) Θσλζηαληηλίδεο Ληθφιανο, θαζεγεηήο Ζιεθηξνληθνχ Ρνκέα, γ) Εδξψδεο Θνζκάο, θαζεγεηήο Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ ηνκέα, δ) εθπξφζσπνο θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο ε ΝΚΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΝΚΔΑ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο: ε δηακφξθσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ ΑΓΗΞ, έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΡΔΗ αιιά θαη ηνπ Ρκήκαηνο, νη δηαδηθαζίεο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Ξαξάξηεκα 12-5), ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ζχληαμε ηεο εζσηεξηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. Ππγθεθξηκέλα: Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θνηηεηέο (Ξαξάξηεκα 12-3), Ρα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ηφζν ην Σεηκεξηλφ (7/1/2008 κέρξη 18/1/2008), φζν θαη ην Δαξηλφ Δμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο Ρα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε ψξα καζήκαηνο θαη ζπκπιεξψζεθαλ αλψλπκα απφ ηνπο θνηηεηέο. Ρα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζπιιέρζεθαλ ζε θάθειν απφ θνηηεηή πνπ νξίζζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ. Πην θάθειν αλεγξάθε ην κάζεκα, ε εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ν θάθεινο ππνγξάθεθε ηφζν απφ ηνλ θνηηεηή φζν θαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη παξαδφζεθε ζηελ ΝΚΔΑ κε ηελ ππνγξαθή θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ εληχπνπ. Αηνκηθφ απνγξαθηθφ δειηίν γηα ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ξαξάξηεκα 12-3). Ζ έθζεζε θαηά ην ζηάδην ζχληαμήο ηεο κφλν, ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΝΚΔΑ κε άιια κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο θαη δηαλεκήζεθε ζηα κέιε ΔΞ ηνπ ηκήκαηνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο δηαλεκήζεθε κελ ζηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο, αιιά δελ ζπδεηήζεθε εθηελψο ζην ζχλνιφ ηεο. 6

8 Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Τν Τκήκα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΘ είρε πξνρσξήζεη ζε εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ Τκήκαηνο, κε ηειηθή ζύληαμεο έθζεζεο, αιιά ζε κηθξόηεξε θιίκαθα. Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο είλαη ε δπλαηφηεηα πνιχπιεπξεο θαη νινθιεξσκέλεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα δψζεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε άιια ΑΔΗ, ηφζν ηεο εκεδαπήο φζν θαη ηεο αιινδαπήο, θαηαγξάθνληαο ηα ζεηηθά ζεκεία, αιιά θπξίσο ηα αξλεηηθά ηφζν ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ, φζν θαη ζε λννηξνπίεο. Ζ ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ (κνλίκσλ θαη κε) απνηειεί έλα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ πην ζεκαληηθή δπζθνιία ήηαλ ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα επεμεξγαζηνχκε. Δθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. Κία αθφκε δπζθνιία απνηέιεζε θαη ε έιιεηςε ζεκαληηθήο εκπεηξίαο ζε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Κία απιή πξφηαζε βειηίσζεο αθνξά ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε αιιά θαη πξνζαξκνγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Ξην ζεκαληηθή βειηίσζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο έθζεζεο. Αλ θαη ε ζχληαμε ηεο έθζεζεο είλαη ε θνξχθσζε ηεο δηαδηθαζίαο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν θχξηνο ζηφρνο. Θχξηνο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε επξεία αλάκεημε ησλ ζπκκεηερφλησλ (κέιε ΔΞ, θνηηεηέο, ΔΡΞ, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, κε ζηφρν αξρηθά ηελ θαηαλφεζε απφ φινπο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαη θαηφπηλ, ε ζπκκεηνρή φισλ ζηε αλαδήηεζε ιχζεσλ. Ξξνηείλεηαη λα πξνζηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία, νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο ηφζν κε ηνπο θνηηεηέο (αιιά θαη ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία) ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα λα γίλεη θαζνιηθή ε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη θπξίσο λα πεηζηνχλ ηα κέιε ησλ Ηδξπκάησλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο εζληθά. Νη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο αθπξψλνληαη, φηαλ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ππνρξεσηηθή γηα λα κπνξέζεη ην Ρκήκα λα απνθηήζεη ηελ «άδεηα» λα δηνξγαλψζεη απηφλνκα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 7

9 8 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Ρν Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ αλήθεη ζηε Πρνιή Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Π.Ρ.ΔΦ.), φπσο θαη ηα Ρκήκαηα Ζιεθηξνληθήο, Γεληθφ Ρκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Νρεκάησλ, Ξιεξνθνξηθήο, θαη Ξνιηηηθψλ Έξγσλ πνδνκήο. Ρν Ρκήκα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην Πεπηέκβξην ηνπ Θάζε έηνο εηζάγνληαη, κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, 100 πεξίπνπ θνηηεηέο, πνπ θαηαλέκνληαη ζε δχν εμάκελα ζπνπδψλ. Ν αξηζκφο απηφο απμάλεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη 10% απφ κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ, εηζαγσγή πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη νκνγελείο. Ρν Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ έρεη εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε νκνεηδή Ρκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έρεη δηνξγαλψζεη κε επηηπρία δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Ππκκεηέρεη, επίζεο, κε πεξίπηεξν ζηελ έθζεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο INFOSYSTEM. Δπηπιένλ, ζε ζχκπξαμε κε ην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ, ζπκκεηέρεη ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Πρεδίαζεο Γηαδξαζηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο. Ρν Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ ηνπ ΑΡΔΗΘ ζπζηεγάδεηαη κε ην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο ζε έλα θνηλφ θηήξην δχν νξφθσλ θαη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 2000m 2, φπνπ ππάξρεη κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο,ηξείο εξγαζηεξηαθνί ρψξνη θαη έμη γξαθεία θαζεγεηψλ, φπσο επίζεο θαη έλα κηθξφ ακθηζέαηξν ηελ ρξήζε ηνπ νπνίνπ σο επη ην πιείζηνλ έρεη ην Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο. Δπίζεο δηαζέηεη δέθα αθφκε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, κέζα ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ θαη έμη γξαθεία θαζεγεηψλ, θαη 3 γξαθεία ζε δηπιαλφ θηήξην φπσο επίζεο θαη δχν κηθξέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ν αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη πνιχ κηθξφο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ είλαη ην κφλν Ρκήκα ηνπ ΑΡΔΗΘ πνπ δελ έρεη δηθφ ηνπ απηφλνκν θηίξην. ινη νη ρψξνη βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΔΗΘ ζηε Πίλδν Θεζζαινλίθεο, πεξίπνπ 17 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ δηακέλεη ν θχξηνο φγθνο ησλ κειψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε φινπο. Ρα ιενθσξεία ηνπ ΝΑΠΘ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πξφζβαζεο εθηφο απφ ηα ΗΣ απηνθίλεηα. Έηζη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο θαζίζηαηαη φκεξνο ηνπ ΝΑΠΘ. Γηα παξάδεηγκα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη φηαλ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπ ΝΑΠΘ, αθνχ νη θνηηεηέο δελ έρνπλ άιιε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζην Ίδξπκα. Δίλαη ζεκαληηθή γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δεκηνπξγία θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πξφζβαζεο, πρ. ζηδεξφδξνκνο. Πηφρνο θαη επηζπκία ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο δηθνχ ηνπ θηηξίνπ θαη ε δεκηνπξγία ηθαλνχ αξηζκνχ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαιχπηεη. Απηή ηε ζηηγκή, θαη κε ηελ ππάξρνπζα θηηξηαθή ππνδνκή, ην Ρκήκα είλαη αλαγθαζκέλν λα θαιχςεη ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ξ.Π. ζηνπο δέθα (10) ππάξρνληεο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηηο δε δηδαζθαιίεο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζε κφλν 3,5 αίζνπζεο. 8

10 Ιζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία) Ζ ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Δίλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε δεκηνπξγία γξακκαηείαο ζηνπο ηνκείο ηνπ Ρκήκαηνο. Φπζηθά θάηη ηέηνην απαηηεί θαη ηελ χπαξμε λέσλ ρψξσλ, αθνχ ην Ρκήκα αζθπθηηά ιεηηνπξγψληαο ζηνπο ππάξρνληεο ρψξνπο, γεγνλφο ηδηαίηεξα αλαζηαιηηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ηφζν ησλ εγγεγξακκέλσλ φζν θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (δελ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Σην ΦΔΘ ίδξπζεο ηνπ Τκήκαηνο δελ αλαγξάθνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη ηνπ Πψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο; Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο αληηιακβάλεηαη σο ζθνπφ ηνπ Ρκήκαηνο ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ησλ Ππζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ, ησλ Δθαξκνγψλ ηεο θαζψο θαη ηεο Αλάπηπμεο Ππζηεκάησλ Απηνκαηηζκνχ ηφζν κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ, φζν θαη απφ ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ. Ρν Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ θαιείηαη λα ππνβνεζήζεη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζηειερηαθφ δπλακηθφ πςεινχ επηπέδνπ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο. Ν απφθνηηνο ηνπ Ρκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ είλαη κεραληθφο, ηθαλφο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ ειέγρνπ ζε ζπζηήκαηα παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ, κε πιαηηέο γλψζεηο ειεθηξνληθήο, ειεθηξνινγίαο, κεραλνηξνληθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/. 1) Δθαξκφδεη ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, θαηαζθεπήο θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ, ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ κεραλψλ θιπ., θαζψο θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν απηψλ. 2) Ξξαγκαηνπνηεί εθηηκήζεηο θαη επηκεηξήζεηο έξγσλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία απηφκαηνπ ειέγρνπ. 3) Ξξαγκαηνπνηεί εθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ απφ ηα αλσηέξσ. 4) Ππληάζζεη θαη επηβιέπεη κειέηεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηήκαηα απηφκαηνπ ειέγρνπ ή γεληθφηεξα, ζπζηήκαηα ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, ειεθηξνκεραλνινγηθά, ππνινγηζηηθά, κεραλνηξνληθά θιπ., ζηα πιαίζηα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή ππάιιεινο εηαηξεηψλ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 9

11 10 5) Σξεζηκνπνηεί, πξνγξακκαηίδεη, ζπληεξεί, ξπζκίδεη θαη αλαπξνζαξκφδεη ππνινγηζηέο, κηθξνυπνινγηζηέο, κηθξνειεγθηέο, πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο (ΟLCs), πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαιεηνκεραλέο CNC, ξνκπνηηθέο ζπζθεπέο θαη γεληθά εμνπιηζκφ πνπ πινπνηεί κεζφδνπο θαη αιγνξίζκνπο απηφκαηνπ ειέγρνπ. 6) Κπνξεί λα δίλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο παξαγσγήο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο, κε ηελ θαηάιιειε εηδίθεπζε, λα πξνρσξήζεη ζε λέα πεδία απηνκαηηζκνχ. Παλ κεραληθφο παξαγσγήο, ν απφθνηηνο ηνπ Ρκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ έρεη δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κεραληθψλ κε θιαζηθέο εηδηθφηεηεο: α) Ρε γλψζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε παξαγσγή. β) Κηα ζθαηξηθή εθπαίδεπζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θαηαλνεί ηα επηκέξνπο ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ επξχηεξα. Απηά έρνπλ απνηππσζεί ηόζν ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο, όζν θαη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ. Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ζηόρνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη: a. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ θαη ν εθνδηαζκόο ηνπο κε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο. b. Ζ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαη ζύλζεζε νξζνινγηζηηθήο ζθέςεο. c. Ζ παξνρή ησλ πξναλαθεξόκελσλ γλώζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη απηελέξγεηαο. d. Ζ παξνρή ησλ πξναλαθεξόκελσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζην επηζηεκνληθό θαη ηερλνινγηθό επίπεδν, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλζξώπηλε δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ θαιιηέξγεηα απηελέξγεηαο, θξηηηθήο ζθέςεο απνβιέπνληαο ζηελ νινθιήξσζε (εζηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή) ησλ πηπρηνύρσλ ηνπ Τκήκαηνο. e. Ζ βέιηηζηε δπλαηή πξνεηνηκαζία θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. f. Ζ ζύλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο. g. Ζ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδώλ ηνπ ζην δηαξθώο κεηαβαιιόκελν επηζηεκνληθό πεδίν πνπ πξαγκαηεύεηαη. h. Ζ κεγαιύηεξε δπλαηή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ κε ηελ έξεπλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. i. Ζ παξνρή θηλήηξσλ γηα πςεινύ επηπέδνπ έξεπλα ζηα κέιε ηνπ Τκήκαηνο. j. Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (ηόζν ζε δηδαθηηθό όζν θαη ζε εξεπλεηηθό επίπεδν) κε άιια ηδξύκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ, αιιά θαη κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Γελ ππάξρνπλ δηαηππσκέλνη ζηόρνη ηνπ ηκήκαηνο ζην ΦΔΘ ίδξπζήο. Οη παξαπάλσ ζηόρνη είλαη απηνί πνπ ζήκεξα ην Τκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη. 10

12 Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Νη εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο δηαζθαιίδνληαη κέζσ: - ηεο αμηνιφγεζεο ηεο γεληθφηεξεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα, - ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο) φπνπ ε απηελέξγεηα είλαη δεδνκέλε, νη θνηηεηέο πξνάγνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ζπιινγήο επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηειηθά ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Ζ πηπρηαθή εξγαζία είλαη θαη ην θχξην φρεκα εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ έξεπλα. Νη ζηφρνη απηνί ππνβνεζνχληαη θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ηνπ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο άζθεζεο ηνπο ζε δηάθνξνπο παξαγσγηθνχο θνξείο. - ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε νπνία είλαη ην κέζν πξνεηνηκαζίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. - ηεο εμέιημεο ησλ κειψλ ΔΞ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ε νπνία απαηηεί ηελ απφ κέξνπο ηνπο πξναγσγή ηεο επηζηήκεο κέζσ πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο ε νπνία αλαθνηλψλεηαη ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, αιιά θαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή νδεγεί θαη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ηφζν βαζηθήο φζν θαη εθαξκνζκέλεο. - ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ ΔΞ ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ηφζν ε αλάπηπμε έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ φζν θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. - ηεο αλαλέσζεο/αλακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, παίξλνληαο ππφςε ηφζν ηηο πξνηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ φζν θαη ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο αλάγθεο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξνπο παξαγσγηθνχο θνξείο, - ηεο αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ΔΞΔΑΔΘ-ΔΡΞΑ. - ηεο ζχζηαζεο επηηξνπψλ νη νπνίεο ζα εηζεγνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη. Αλαζηαιηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο ιεηηνπξγνχλ: - ε έιιεηςε κεηαπηπρηαθψλ θαη θπξίσο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. ζν δελ ππάξρνπλ απηφλνκεο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ε έξεπλα ζα ππνιείπεηαη πνζνηηθά ησλ ππνινίπσλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν εζληθά φζν θαη δηεζλψο. Ρν Ρκήκα ζηεξείηαη ησλ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ, αθνχ απηνί επηιέγνπλ ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε Ηδξχκαηα (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) πνπ κπνξνχλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ κεηαπηπρηαθέο θαη θπξίσο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, - ην επηβαξπκέλν δηδαθηηθφ σξάξην ησλ κειψλ ΔΞ, - νη απμεκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΔΞ, - ε ειιηπήο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, - ηδηαίηεξα αλαζηαιηηθά ιεηηνπξγεί ε έιιεηςε επαξθψλ ρψξσλ εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ (ηα εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ επί 10ψξνπ βάζεσο θαζεκεξηλά, ρσξίο λα είλαη αξθεηφ). Πε απηφ νδήγεζε ε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ, ελάληηα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο, - ε έιιεηςε ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρψξσλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ησλ, 11

13 12 - ε ειιηπήο ζηέγαζε ησλ κειψλ ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο φπνπ ζε ρψξνπο 12m 2 ζηεγάδνληαη 2 κέιε ΔΞ. Νη αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ επηζηεκνληθψλ/εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ φπσο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ θαιχπηνληαη νχηε ππνηππσδψο - ε έιιεηςε κεραληζκνχ παξνρήο θηλήηξσλ ζηα κέιε ΔΞ γηα έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ ή δηεπθφιπλζεο εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ είηε κέζα ζην Ρκήκα, είηε εθηφο κε άιινπο θνξείο Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο. Ρν Ρκήκα δηνηθείηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε (Γ.Π.), ην Ππκβνχιην θαη ηνλ Ξξντζηάκελν θαη ηνπο πεπζχλνπο ησλ Ρνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο. 1) Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ξξνζσπηθφ (Δ.Ξ.) ηνπ Ρκήκαηνο θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην 40% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε (Γ.Π.) έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ., εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαηίζεληαη ζ' άιια φξγαλα. Ππλέξρεηαη ηαθηηθά δχν θνξέο ην εμάκελν θαη έθηαθηα, φηαλ ηε ζπγθαιέζεη ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο ή δεηεζεί γξαπηά απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηα ή επείγνληα ζέκαηα. 2) Ρν πκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο, ηνπο πεπζχλνπο ησλ δχν Ρνκέσλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Ρερληθνχ Ξξνζσπηθνχ εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα κέιε ηνπ Δ.Ρ.Ξ.. Ρν πκβνχιην έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α) Ππληνλίδεη ηα εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα ηνπ Ρκήκαηνο β) Απνθαζίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο. γ) πνβάιιεη, δηακέζνπ ηεο Πρνιήο, ζην Ππκβνχιην ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ. πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ Δ.Ξ. ή Δ.Ρ.Ξ. δ) Έρεη πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ε) Απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ησλ θνηηεηψλ, σο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Δ.Ρ.Ξ. ζη) Αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαζέηεη ε Γ.Π., κε εηδηθή απφθαζή ηεο. δ) Ππληάζζεη εθζέζεηο θξίζεσο γηα φια ηα κέιε ηνπ Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα; Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ηξηκειήο) Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ππάξρνπλ ζην Σκήκα; Γελ ππάξρνπλ εζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ λα είλαη εθαξκφζηκνη κφλν ζην Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ. Ηζρχεη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο (Ξαξάξηεκα 12-9) Γηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε Σνκείο. Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; Πην Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζνη δχν Ρνκείο ζηνπο νπνίνπο ην Δ.Ξ. ηνπ ηκήκαηνο είλαη θαηαλεκεκέλν αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ. Θάζε ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία ελφο αξηζκνχ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ : 12

14 13 α) Σνκέαο Ηιεθηξνκεραλνινγίαο, ν νπνίνο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ζιεθηξνηερλίαο, ηεο Ρερληθήο ζρεδίαζεο, ησλ Ζιεθηξηθψλ Κεραλψλ θαη Ζιεθηξηθήο Θίλεζεο, ησλ Ζιεθηξνληθψλ Ηζρχνο, ησλ δξαπιηθψλ θαη Ξλεπκαηηθψλ Ππζηεκάησλ, ησλ Πηνηρείσλ Γεληθήο Κεραλνινγίαο, ησλ Θιαζηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Απηνκαηηζκνχ θαη ηεο Βηνκεραληθήο γηεηλήο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο. β) Σνκέαο Ηιεθηξνληθήο: Θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο, ησλ Καζεκαηηθψλ, ησλ Ζιεθηξνληθψλ, ησλ Τεθηαθψλ Ππζηεκάησλ, ησλ Ππζηεκάησλ Απηφκαηνπ Διέγρνπ, ηνπ Πρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο Π.Α.Δ., ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ, ησλ Κηθξνυπνινγηζηψλ, ηεο Κεηξνινγίαο, ησλ Ρειεπηθνηλσληψλ, ησλ Δξγαιεηνκεραλψλ, ηεο Ονκπνηηθήο, ηνπ CAD/CAM/CAE, ησλ Φπζηθνρεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, ηνπ Δπθπνχο Διέγρνπ, ηεο Τεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Πεκάησλ, ηεο Μέλεο Γιψζζαο, θαη ησλ καζεκάησλ Γ.Ν.Λ.Α. γ) Όξγαλα ηνπ Σνκέα είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ν πεχζπλνο ηνπ Ρνκέα. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ην Δ.Ξ. ηνπ Ρνκέα θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τνκέα εθιέγεη ηνλ πεχζπλν ηνπ Ρνκέα θαη ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ, αλαζέηεη ζε θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, επίθνπξνπο θαζεγεηέο θαη θαζεγεηέο εθαξκνγψλ ηνπ Ρνκέα θαζήθνληα ππεπζχλνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηα εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ρνκέα, ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζηε Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο, ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν κε βάζε ηελ εηδίθεπζε, ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ εθπαηδεπηηθή πείξα θαη ηε βαζκίδα ηνπ Δ.Ξ. Ν πεχζπλνο ηνπρνκέα έρεη σο αληηθείκελν λα ζπληνλίδεη γεληθά ην έξγν ηνπ Ρνκέα, λα θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, λα ζπγθαιεί ηε Γ.Π. ηνπ Ρνκέα θαη λα εηζεγείηαη ηα ζέκαηα, λα πξνεδξεχεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 13

15 14 3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Κε ην ηξέρνλ ΞΞΠ ηνπ Ρκήκαηνο εθηηκάηαη φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο απνθηνχλ φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ σο κεραληθνί παξαγσγήο. Νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ έρνπλ δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ κεραληθψλ κε θιαζηθέο εηδηθφηεηεο: α) Ρελ γλψζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε παξαγσγή. β) Κηα ζθαηξηθή εθπαίδεπζε πνπ ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλννχλ ηα επηκέξνπο ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ επξχηεξα. Ζ πεπνίζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ δχν δεδνκέλα: Ζ χπαξμε καζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ λένπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, εθνδηάδεη ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ ηερλνγλσζία εθείλε πνπ είλαη απαξαίηεηε απηή ηε ζηηγκή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ρνλίδεηαη, φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή δηαδηθαζία αλακφξθσζεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ δίλνληαο θχξην βάξνο ζηηο αζθήζεηο πξάμεο θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή πξάμε, ζπλδξάκεη επηθνπξηθά ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν. Ζ χπαξμε θαηά κέζν φξν κφλν σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ηνπ ηππηθνχ εμακήλνπ, εθηηκάηαη φηη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο επηηξέπεη ηε κεηαθνξά πνζνζηνχ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο. Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαζέηεη καζήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη ζε: πνρξεσηηθά (.), Θαη' Δπηινγήλ πνρξεσηηθά (Δ..), Δπηινγήο (Δ.) ή Ξξναηξεηηθά (Ξ.) θαη καζήκαηα Γηνίθεζεο, Νηθνλνκίαο, Λνκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ (Γ.Ν.Λ.Α.). α) Τπνρξεσηηθά καζήκαηα, είλαη ηα καζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο (Κ.Γ..), ηα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο (Κ.Δ..), ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο (Κ.Δ.), ηα καζήκαηα Γηνίθεζεο, Νηθνλνκίαο, Λνκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ (Γ.Ν.Λ.Α.). Ρα καζήκαηα απηά είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. β) Καη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, είλαη καζήκαηα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο απφ πίλαθα πεξηζζφηεξσλ καζεκάησλ γ) Μαζήκαηα επηινγήο ή πξναηξεηηθά καζήκαηα, είλαη καζήκαηα γεληθήο κφξθσζεο ή καζήκαηα εκβάζπλζεο, ππνδνκήο ή δηεπηζηεκνληθά. 14

16 15 Ρα καζήκαηα Γεληθήο θαη Δηδηθήο πνδνκήο παξέρνπλ ζε βάζνο γλψζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ κειέηε, ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ εκβάζπλζε ζηνπο εηδηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ Απηνκαηηζκνχ. Ζ χπαξμε ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο θαη ε γλψζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ καδί κε ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ ζηελ εξγαζία (πξαθηηθή άζθεζε) βεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο. Δπηπιένλ, ηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ, ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ησλ ππνινγηζηψλ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο πξφζβαζε θαη ζε ηκήκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηα νπνία άπηνληαη ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηα νπνία έρνπλ θάζε δπλαηφηεηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ επηηπρψο. Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ησλ αζθήζεσλ πξάμεο κε νκαδηθέο εξγαζίεο, επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, παξνπζηάζεηο θιπ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ φρη κφλν ζηελ παξνρή αθαδεκατθψλ γλψζεσλ αιιά θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ απφθηεζε θαη αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη δσηηθή γηα κία θαξηέξα ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο. Δηδηθή πξνζνρή δίλεηαη ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζε πην ηερληθά ζέκαηα. Ρν πξφγξακκα νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα θαη αζθήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε), ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο (εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απφδνζε) θαη ηελ δηαδηθαζία εμάζθεζεο (εμάζθεζε δεμηνηήησλ θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ). Ζ πνηφηεηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ έγθεηηαη ζηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο, ζην κφληκν Δ.Ξ. θαη ζην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. ζνλ αθνξά ζηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ α) κεηά απφ επηινγή ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Πρεδίαζεο δηαδξαζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ κέζσ ζχκπξαμεο κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζηελ Πχξν, β) κεηαπηπρηαθά Ρκήκαηα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ Κ.Sc θαη γ) ζπλαθείο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ εζσηεξηθνχ. Ν ζεκαληηθφο αξηζκφο απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ζπλαθείο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο απνηειεί γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αξηηφηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπο. Πχκθσλα κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΑΡΔΗΘ, ε απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο αγγίδεη ην 95%. Νη θαηεπζχλζεηο εξγαζίαο κνηξάδνληαη θαηά ην κέγηζην πνζνζηφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζηνλ δεκφζην. Πην κελ δεκφζην ηνκέα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνξξνθάηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηελ δηδαζθαιία θπξίσο καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο, θαη δεπηεξεπφλησο ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ηνκείο πιεξνθνξηθήο. Πην δε ηδησηηθφ ηνκέα νη απφθνηηνη απνξξνθνχληαη θπξίσο σο εηδηθνί απηνκαηηζκνχ ζε κηθξέο ή κεγάιεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ αζρνιείηαη κε ην ειεχζεξν επάγγεικα. Γελ ππάξρνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ λα ειέγρνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ, ηελ επθνιία εχξεζεο δνπιεηάο θαη ηε ζρέζε απνθηψκελεο γλψζεο θαηά ην πξνπηπρηαθφ ζηάδην θαη εθαξκνγήο ηεο. 15

17 Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Πχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Ξεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ «... γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο, αμηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ελφηεηεο απφ ηελ Ζιεθηξνληθή, ηελ Ρερλνινγία ησλ πνινγηζηψλ, ηελ ζεσξία θαη εθαξκνγή ησλ Ππζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ, ηελ Ονκπνηηθή θαη ηηο Κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο... θαη ελφηεηεο απφ ηνλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ ηνκέα...» Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηα καζήκαηά ηνπ: Νη ελφηεηεο απφ ηνλ Ζιεθηξνληθφ ηνκέα θαιχπηνληαη απφ ηα εμήο Καζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΠΑΔ Η, Π.Α.Δ. II, Ρειεπηθνηλσλίεο, Τεθηαθά Π.Α.Δ., Ονκπνηηθή θαη Ξιαζκαηηθή Ξξαγκαηηθφηεηα, Κηθξνειεγθηέο, Δπθπήο Έιεγρνο, Διεγθηέο - Βηνκεραληθνί Απηνκαηηζκνί, Έιεγρνο Ξαξαγσγηθψλ Γηεξγαζηψλ, CAD-CAM-CAE, Κηθξνειεγθηέο, Δηδηθά ζέκαηα Π.Α.Δ. - Πρεδηαζκφο θαη Θαηαζθεπή Ππζηεκάησλ) ελψ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ Καζήκαηα Δηδηθήο πνδνκήο (Δθαξκνγέο Ινγηζκηθψλ Ξαθέησλ Πρεδηαζκνχ, Δηζαγσγή ζηελ Ρερλνινγηθή Πθέςε θαη Ξξάμε, Ζιεθηξηθή - Ζιεθηξνληθή Θαηαζθεπή, Ξξνγξ. πνινγηζηψλ ΗΗΗ, Κεηξνινγία I, Κηθξνυπνινγηζηέο- Γίθηπα Ζ/, Τεθηαθή Δπεμεξγαζία Πήκαηνο, Φπζηθνρεκηθέο Γηεξγαζίεο). Ξεξαηηέξσ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο παξέρεηαη κε επηινγή θαη άιισλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο (Δηδηθά Θέκαηα Ονκπνηηθήο θαη Δξγαιεηνκεραλψλ CNC, Δηδηθά Θέκαηα Γηθηχσλ Ζ/). Νη ελφηεηεο απφ ηνλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθφ ηνκέα θαιχπηνληαη απφ δχν Καζήκαηα Δηδηθφηεηαο (Έιεγρνο Θίλεζεο, δξαπιηθά θαη Ξλεπκαηηθά Ππζηήκαηα) ελψ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ Καζήκαηα Δηδηθήο πνδνκήο (Ζιεθηξνηερλία Η, Ρερληθέο Πρεδίαζεο Η, Πηνηρ. Γελ. Κεραλνινγίαο, Ζιεθηξνηερλία ΗΗ, Ρερληθέο Πρεδίαζεο ΗΗ, Δθαξκνζκέλε Κεραληθή, Ζιεθηξηθέο Κεραλέο, Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο, Θιαζ. Δγθαηαζη. Απηνκ). Ξεξαηηέξσ δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο παξέρεηαη κε επηινγή θαη άιισλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο (Δηδηθά Θέκαηα δξαπιηθψλ & Ξλεπκαηηθψλ Ππζηεκάησλ) Τν ΠΠΣ ηνπ Τκήκαηνο θαη κε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ ε νξγάλσζή ησλ καζεκάησλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Πην ΞΞΠ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά 43 καζήκαηα ζε 7 δηδαθηηθά εμάκελα. Θάζε κάζεκα έρεη έλα αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ΓΚ), πνπ θπκαίλνληαη απφ 2 κέρξη 6 αλάινγα κε ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ βαξχηεηα θαη δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε ζχλνιν 210 ΓΚ γηα φια ηα καζήκαηα, πνπ πινπνηνχληαη ζε 184 ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα γηα ηα 7 δηδαθηηθά εμάκελα. Ρν 8ν εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε (10ΓΚ) θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία (20ΓΚ). Απφ ηα καζήκαηα ησλ 8 πξψησλ εμακήλσλ, 7 καζήκαηα είλαη γεληθήο ππνδνκήο (ΚΓ), 13 καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο (ΚΔ), 19 καζήκαηα εηδηθφηεηαο (ΚΔ) θαη 4 καζήκαηα νηθνλνκίαο, δηνίθεζεο, λνκηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ (ΓΝΛΑ). ια ηα καζήκαηα ΚΓ, ΚΔ, ΚΔ θαη ΓΝΛΑ (43 καζήκαηα) είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο.. Ρα αληίζηνηρα πνζνζηά θάζε θαηεγνξίαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 43 καζεκάησλ θαζψο θαη ηα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΓΚ), ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα (ΥΓ) θαη ην θόξην εξγαζίαο (ΦΔ) θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα

18 17 Πίλαθαο 3-1. Πνζνζηά θαηεγνξηψλ καζεκάησλ ΚΓ ΚΔ ΚΔ ΓΝΛΑ Καζήκαηα 16.2% 30.2% 44.2% 9.4% ΓΚ 16.6% 28.6% 51.9% 2.9% ΥΓ 15.8% 29.3% 52.2% 2.7% ΦΔ 22.6% 31.2% 33.2% 12.9% Πε φια ηα καζήκαηα δίλνληαη δηδαθηηθά βνεζήκαηα θπξίσο βηβιία ή/θαη ζεκεηψζεηο. Γπζηπρψο πνιιέο θνξέο ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ειιεληθψλ βηβιίσλ θαη ην φξην ησλ 20 αλά κάζεκα πνπ είρε ζέζεη ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ηνπ ΑΡΔΗΘ φπσο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ απφ ηελ ηξέρνπζα Γηνίθεζε, αλαγθάδνπλ ηνπο δηδάζθνληεο λα πξνηείλνπλ ζπγγξάκκαηα ηα νπνία δελ έξρνληαη πξψηα ζηελ πξνηίκεζή ηνπο. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη πνιχ ζπρλά θαη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Δλψ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη πξνβιεθζεί λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ (κηα κηθξή επηθάιπςε ηεο ηάμεο ηνπ 5% έρεη πξνβιεθζεί γηα λα βνεζεζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία), απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ βιέπνπκε φηη ζε θάπνηα καζήκαηα ππάξρεη πνιχ κεγάιε επηθάιπςε. Απηφ ην πξφβιεκα πξνβιέπεηαη λα αληηκεησπηζηεί κεηά ηελ επηθνηλσλία πνπ είρε ε ΝΚΔΑ ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο δηδάζθνληεο. Ν ζεζκφο ησλ πξναπαηηνπκέλσλ καζεκάησλ έρεη εθαξκνζηεί ζην Ρκήκα. Δάλ νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζ' έλα κάζεκα είλαη πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο άιινπ καζήκαηνο, ην πξψην κάζεκα ραξαθηεξίδεηαη σο πξναπαηηνχκελν ηνπ δεχηεξνπ. Θεσξνχκε φηη ν ζεζκφο βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ πην νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ. Νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη φκσο ν θαλνληζκφο ζπνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηελ νξζνινγηζηηθή ρξήζε ηνπ κε απνηέιεζκα πνιχ θνηηεηέο λα δηαιέγνπλ καζήκαηα πξνρσξεκέλσλ εμακήλσλ ηα νπνία δελ έρνπλ πξναπαηηνχκελα αιιά ζηελ πξάμε είλαη απαξαίηεηεο νη γλψζεηο καζεκάησλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ. Απηφ νδεγεί ζηνλ ππεξπιεζπζκφ θάπνησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ηα νπνία ηειηθά εκθαλίδνπλ κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο, αθνχ ζηελ πξάμε εγθαηαιείπνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο. Γηα ην Ρκήκα Απηνκαηηζκνχ ην θαζεζηψο ησλ πξναπαηηνχκελσλ έρεη σο εμήο: Ρν κάζεκα Καζεκαηηθά II είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Τεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο Ρν κάζεκα Π.Α.Δ. Η είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Π.Α.Δ.ΗΗ Ρν κάζεκα Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Έιεγρνο Θίλεζεο Ρν κάζεκα Π.Α.Δ. ΗΗ είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Δηδηθά ζέκαηα Π.Α.Δ. - Πρεδηαζκφο θαη Θαηαζθεπή Ππζηεκάησλ. Ρν κάζεκα Θιαζηθέο Δγθαηαζηάζεηο Απηνκαηηζκνχ είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Διεγθηέο - Βηνκεραληθνί Απηνκαηηζκνί θαη ηνπ καζήκαηνο δξαπιηθά θαη Ξλεπκαηηθά Ππζηήκαηα. 17

19 18 Ρν κάζεκα Τεθηαθή Δπεμεξγαζία Πήκαηνο είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Τεθηαθά Π.Α.Δ.. Ρν κάζεκα Φπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο είλαη πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο Έιεγρνο Ξαξαγσγηθψλ Γηεξγαζηψλ. Απφ καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ ππάξρεη ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Αγγιηθή Νξνινγία» θαη δχν πξναηξεηηθά καζήκαηα, ρσξίο δηδαθηηθέο κνλάδεο, «Μέλε Γιψζζα Η» θαη «Μέλε Γιψζζα ΗΗ» Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα. Νη γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο είλαη ε θχξηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα καζήκαηα, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο φπνπ ππάξρεη. Πε θάπνηα φκσο απφ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ππάξρεη θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε. Πε 7 απφ ηα 43 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (16.7%) εμεηάδνληαη θαη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη. Πε πνιιά καζήκαηα ηα ζέκαηα παιαηφηεξσλ εμεηάζεσλ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πρ. θνηηεηέο κε δπζιεμία) ππάξρεη θαη πξνθνξηθή εμέηαζε. Ζ δηαθάλεηα θαη ε αμηνθξαηία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, κε ηελ δεκφζηα αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζην γξαπηφ ηνπο θαη ηελ ζπδήηεζε κε ηνλ θαζεγεηή ηηο πηζαλέο αληηξξήζεηο ζηε βαζκνιφγεζή ηνπο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν Λ.3549/07 (άξζ. 14) πξνβιέπεη ηελ εμέηαζε απφ ηξηκειή επηηξνπή. Δηδηθή πεξίπησζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ε πηπρηαθή εξγαζία, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Έλα απφ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο είλαη ν επηβιέπνληαο θαζεγεηήο Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηξέρνληνο Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΞΠ) ειήθζεζαλ ππφςε πξνγξάκκαηα άιισλ ΑΔΗ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ε εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ζεκαληηθφηαηε αλάδξαζε απφ ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηα πεδία εξγαζίαο ηνπο. Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus/Socrates είλαη ζπλνιηθά 20. Νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Ρκήκα είλαη 5. Ρν ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ECTS ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί απφ ην Ρκήκα, δηεπθνιχλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα. Ζ ζπλήζεο αληηκεηψπηζε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ είλαη ε εμήο: ζπζηήλεηαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη αθνινπζεί ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο είηε ζηα πιαίζηα εξγαζηψλ είηε ζηελ επίιπζε απνξηψλ. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηειηθέο εμεηάζεηο ζηα Αγγιηθά, είηε κε αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο. Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Δλ ηνχηνηο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus/Socrates, έγηλαλ ζπλνιηθά 6 κεηαθηλήζεηο κειψλ ΔΞ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ην Ρκήκα. 18

20 Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Νη θνηηεηέο ησλ Ρ.Δ.Η. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ππνρξενχληαη ζε πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα.πηφρνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ εξγαζία θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ζπλαληήζεη σο εξγαδφκελνο. Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην επάγγεικα νξίδεηαη ζε νθηψ (8) κήλεο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ρσξίδεηαη ζε δπν πεξηφδνπο: α) Ζ πξψηε πεξίνδνο δηαξθεί δχν (2) κήλεο, είλαη πξναηξεηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο ηνπ Ρκήκαηνο, εθηφο ρξφλνπ καζεκάησλ θαη κεηά ην ηέηαξην ή πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ. β) Ζ δεχηεξε πεξίνδνο δηαξθεί έμη (6) κήλεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην κεηά ην 7 ν εμάκελν ζπνπδψλ θαη εθφζνλ ν θνηηεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηα νθεηιφκελα δελ πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο (θαη εμαίξεζε κπνξεί λα νθείιεη κέρξη θαη ηξία καζήκαηα κε εηδηθφηεηαο) εμαζθαιίδνληαο θαη' απηφλ ην ηξφπν, ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο θχζεσο ηεο εξγαζίαο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ πεξίνδνο απηήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ζπλερφκελε, ρσξίο δηαθνπή, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ επνρηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη: α) Πην δεκφζην ηνκέα θαη κάιηζηα ζε δπν ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο 1/4-30/9 θαη 1/10-31/3 ηνπ επφκελνπ έηνπο. β) Πηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. γ) Ρελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ππφ ηελ επνπηεία εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ζηα πιαίζηα Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ. Πεκεηψλεηαη φηη, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο ηνλ απηνκαηηζκφ, κπνξνχλ λα απαζρνιήζνπλ ηειεηφθνηηνπο ηνπ Ρκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αληηθείκελν θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ αζθνχκελσλ, ζαθψο ζρεηίδεηαη κε πεδία πνπ θαιχπηεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Θάζε θνηηεηήο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα ππνβάιιεη αίηεζε - δήισζε ζην Ρκήκα, κε ηελ νπνία δειψλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ή επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιεζεί. Ζ επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο θαηαλέκεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο ππάξρνπζεο ζέζεηο, αθνχ ζπλεθηηκήζεη ηηο δειψζεηο ηνπο θαη αλαθνηλψζεη ζε θάζε εξγνδφηε ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα αζθεζνχλ ζε απηφλ. Ζ επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε ηνπ Δ.Ξ. θαη απφ δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ. Ζ επηηξνπή κεξηκλά: α) Γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο β) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε. 19

21 20 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θνηηεηή γίλεηαη ηφζν ζην θνξέα απφ ην αληίζηνηρν κέινο πνπ έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο θαη θαηαγξάθεη ηελ παξνπζία, ηελ εξγαζία θαη ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή, φζν θαη ζην Ρκήκα κέζσ ηνπ επφπηε θαζεγεηή ν νπνίνο θαη αμηνινγεί ηνλ θνηηεηή. Ν επφπηεο θαζεγεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θνηηεηή γηα λα αμηνινγήζεη απφ θνληά ηελ εμέιημή ηεο θαη επηιακβάλεηαη θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηή κε ηνλ θνξέα, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν αζθνχκελνο δηαπηζηψλεη φηη δελ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, ππφ επξεία έλλνηα, νθείιεη λα ην δειψζεη κε ζεκείσκά ηνπ, ηφζν ζηνλ ππεχζπλν πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ρψξν εξγαζίαο, φζν θαη ζηνλ ππεχζπλν επφπηε ηνπ Ρκήκαηνο, ν νπνίνο απνθαζίδεη αλ ζπληξέρεη ιφγνο αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηεο επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ θνηηεηή ζε άιιν θνξέα. α) Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην επάγγεικα ακνίβεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Θ.Α., θαηά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο (φρη θαη γηα ηνλ θιάδν παξνρψλ αζζελείαο θαη κεηξφηεηαο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα). Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο δσδέθαηεο (12εο) αζθαιηζηηθήο θιάζεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Η.Θ.Α γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ. β) Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν αζθνχκελνο θνηηεηήο κπνξεί γηα ζνβαξνχο ιφγνπο λα απνπζηάζεη δηθαηνινγεκέλα γηα πέληε εξγάζηκεο εκέξεο ζπλνιηθά. Νη απνπζίεο θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν θνηηεηήο ππνβάιιεη δηα ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο ηα αθφινπζα: α) Ρν βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εβδνκαδηαίσλ εθζέζεσλ, ην ρξφλν θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο, ηηο εκέξεο απνπζίαο θαη ηελ επίδνζή ηνπ. β) Βεβαίσζε αζθάιηζεο ΗΘΑ. Ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο, ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πξαθηηθήο άζθεζεο, απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο. Ξνιινί θνηηεηέο ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία/επηρείξεζε πνπ έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, σο εξγαδφκελνη ππάιιεινη πιένλ θαη φρη σο θνηηεηέο. Γπζηπρψο φκσο δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη απηνδχλακν πξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Ν ηξέρνλ λφκνο φκσο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ρν Ρκήκα ζε ζχκπξαμε κε ην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ θαη Ρν Ρκήκα Θισζηνπθαληνπξγίαο ηνπ ΡΔΗ Ξεηξαηά, ζπκκεηέρεη ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Πρεδίαζεο Γηαδξαζηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Ξξντφλησλ θαη Ππζηεκάησλ. Πε απηφ ην λνκηθφ πιαίζην ην Ρκήκα ήξζε ζε επαθή κε ην Ρκήκα Γεσπνλίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Νινθιεξψζεθε ε πξφηαζε γηα δεκηνπξγία Κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ε νπνία φκσο ηειηθά δελ εγθξίζεθε από ηελ Πξπηαλεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 20

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Οκάδα Δξγαζίαο ΔΝ.ΑΠ. Αληηγφλε Γηαλλνπξάθνπ Γεσξγία Θαλάθε Θσλζηαληίλα Λίθα Δπζηάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οδεγφο πνπδψλ ΒΟΛΟ 2009-2010 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2009-2010 ΒΟΛΟ 2009 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα