Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010"

Transcript

1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο Ξεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Ρκήκα Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Ρκήκαηνο Ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Ρκήκαηνο Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Γηδαθηηθό έξγν Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Ξνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο Νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα Κέζα θαη ππνδνκέο Αμηνπνίεζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία Πχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα Ππλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν Θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ. 85 2

3 5. Δξεπλεηηθό έξγν Ξξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Ρκήκαηνο Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Ρκήκα Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία Αλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Ρκήκα απφ ηξίηνπο Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο ρέζεηο κε θνηλσληθνύο/πνιηηηζηηθνύο/παξαγσγηθνύο (ΚΠΠ) θνξείο ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ πεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο πνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ρκήκα Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ) Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πκπεξάζκαηα ρέδηα βειηίσζεο Πίλαθεο Παξαξηήκαηα

4 Πξόινγνο Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιόγεζε είλαη κία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαξθεί δύν ζπλερόκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγόηεξν θάζε ηέζζεξα έηε. Πθνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Ρκήκα θξηηηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 1. Ρελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο 2. Ρελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο 3. Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο 4. Ρελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απηνηειή δξάζε εληόο ηνπ Τκήκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ 5. Ρε ιήςε απνθάζεσλ γηα απηνηειείο δξάζεηο εληόο ηνπ Ιδξύκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΔΑ), ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Ρκήκα θαη αθνινχζσο δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο ΚΝΓΗΞ, ζηελ ΑΓΗΞ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. πεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε Νκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ), πνπ νξίδεηαη απφ ην Ρκήκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΑ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Ρκήκα θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηήζηεο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ηνπο. Υζηφζν, ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζηελ απιή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αιιά λα ππεηζέξρεηαη θξηηηθά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ ζπλαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο. Θαη ηνχην, επεηδή, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3374/2005, «ε έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 4

5 ζπλεθηηκάηαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο ή ηνπ ηδξύκαηνο». Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν Ξνιηηείαο, πξνυπνζέηεη θαηά θαλφλα ην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηειηθφ απηφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηα Ρκήκαηα θαηά ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρν παξφλ θείκελν απνηειεί πξφηππν ζρήκα δνκήο θαη πεξηερνκέλσλ ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Ζ δηάξζξσζή ηνπ αληηζηνηρεί πιήξσο ζηηο βαζηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζην έληππν ηεο ΑΓΗΞ κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα: πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δηδαθηηθφ έξγν, εξεπλεηηθφ έξγν, ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, ζρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Ξέξα απφ ηα αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΔΔΑ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο κέζα ζην Ρκήκα, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο. Γίλεηαη έηζη επλφεην φηη ε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν Πξόηππν Σρήκα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Ξηλάθσλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ (βι. θαησηέξσ, ζει. 14 θ.ε.) πξνυπνζέηεη ηελ ζχλζεζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο ζηα εηδηθά απνγξαθηθά δειηία (βι. Απνγξαθηθφ Γειηίν Δμακεληαίνπ Καζήκαηνο θαη Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν Κέινπο Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ, ζην έληππν ηεο ΑΓΗΞ κε ηίηιν «Απνγξαθηθά Γειηία θαη Δξσηεκαηνιόγην Μαζήκαηνο/Γηδάζθνληνο γηα ηνπο Φνηηεηέο», Έθδνζε 1.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα), θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ην ηεχρνο «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα. ια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα, θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή αμηνπνίεζή ηνπο δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΓΗΞ ( Ζ ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εληαίνπ Πξόηππνπ Σρήκαηνο γηα ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ Ρκεκάησλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε αλαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα επί κέξνπο Ρκήκαηα ζην επίπεδν ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο (Ξαλεπηζηήκην, ΡΔΗ) θαη, ηειηθά, ζε εζληθφ επίπεδν. Υζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ηα Ρκήκαηα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δείθηεο πνπ απερνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν (ηη θαη πψο;) θαη ηε ινγηθή (γηαηί;) ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο. Δχινγν είλαη, ηδίσο θαηά ηελ ηξέρνπζα, πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φηη δελ ζα είλαη πάληα δπλαηή ε θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο έθζεζεο. Δίλαη φκσο επθηαίν ζε θάζε πεξίπησζε ην Ρκήκα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί επί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζεκεία ηεο έθζεζεο. 5

6 Δπλφεην είλαη φηη ε ΑΓΗΞ, αληηιακβαλφκελε ηνλ ξφιν ηεο σο αξσγνχ ησλ Ρκεκάησλ ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη φπνπ ρξεηαζζεί. 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο Η Δλόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο. 1.1 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα ύλζεζε ηεο ΟΜΔΑ 1. Καξβάθε Σξηζηίλα, Θαζεγήηξηα, Ξξντζηακέλε ηνπ Ρκήκαηνο. 2. Θπξίηζε Διέλε, Θαζεγήηξηα, Ρνκεάξρεο Β Ρνκέα. 3. Λέζησξ Αζαλαζία, Θαζεγήηξηα, Ρνκεάξρεο Β Ρνκέα. Ζ ζχλζεζε ηεο ΝΚΔΑ, νξίζζεθε κε ηελ κε αξ. 6/ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο δπζθνιίαο ηνπ επηηεχγκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπιινγηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή ζρεδφλ φινπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Ξ.), ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ζηελ ζχληαμε έθζεζεο θξηηεξίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη αθφινπζεο επηηξνπέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. 1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ: (Καξβάθε Σξηζηίλα, Λέζησξ Αζαλαζία) 2. Γηδαθηηθό Έξγν: (Καξβάθε Σξηζηίλα, Θπξίηζε Διέλε, Λέζησξ Αζαλαζία) 3. Δξεπλεηηθό Έξγν: {Θπξίηζε Διέλε, Καξβάθε Σξηζηίλα, Βαζηιφπνπινο Γεψξγηνο (εξγαζηεξηαθφο ζπλ.)} 4. ρέζεηο κε Παξαγσγηθνύο Φνξείο: (Καξβάθε Σξηζηίλα, Θπξίηζε Διέλε, Δπαγγέινπ Διέλε) 5. ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο: (Καξβάθε Σξηζηίλα, Ηνξδάλνπ Ξαλαγηψηα, Βαζηιφπνπινο Γεψξγηνο) 7. Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπνδνκέο: (Θαινγηάλλε Αλησλία, Πηεθάλνπ Δπαγγειία) 8. ύληαμε Πηλάθσλ: (Θαινγηάλλε Αλησλία, Πηεθάλνπ Δπαγγειία) Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ; Ζ ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ζηεξίρζεθε: α. Πηα απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίνπ καζήκαηνο, β. Πηα δειηία αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο, γ. Πηα αηνκηθά απνγξαθηθά δειηία ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Δ.Ξ.). 6

7 δ. Πε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (Αζήλα 2004, Αξρηκήδεο) ε. Πηελ γεληθφηεξε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο σο ζχλνιν ζη. Πηα αξρεία ηνπ ηκήκαηνο. Ξξέπεη λα ηνληζζεί φηη ζεκαληηθή ήηαλ ε ππνζηήξημε ηεο ΚΝΓΗΞ κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ καο παξείρε. Γηαδηθαζίεο α. Ππκπιήξσζε αηνκηθψλ θαη απνγξαθηθψλ δειηίσλ εμακεληαίνπ καζήκαηνο απφ ην Δ.Ξ. Ξξνεγήζεθαλ ζπλαληήζεηο φισλ ησλ κειψλ Δ.Ξ. θαη ζε κηθξφηεξεο νκάδεο ή αηνκηθά, απφ ηελ επηηξνπή, κε ζθνπφ λα δνζνχλ απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη λα δηαζαθεληζζνχλ ηπρφλ πξνβιεκαηηζκνί. β. Έγηλε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ρνλίζζεθε δε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο γηα ην κέιινλ ηνπ ηκήκαηνο. γ. Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κε ην πξφγξακκα SPSS κε βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα Πώο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ Σκήκαηνο; Ζ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απαζρφιεζε αξθεηέο θνξέο ην ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε Αλάιπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. Θεηηθά ζηνηρεία Ζ απφθαζε φισλ ησλ κειψλ Δ.Ξ. λα κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Ππλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αμηνιφγεζεο απφ ην Δ.Ξ. Ζ δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο (ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν φζσλ πξνζέξρνληαλ ζηα καζήκαηα). Αλαζεψξεζε παιαηφηεξεο απφθαζεο, θαηά πιεηνςεθία, ηεο Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο γηα ηε κε αμηνιφγεζε. Γπζθνιίεο Απνπζία πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο. Γπζθνιία ησλ θνηηεηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ελίνηε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εληχπνπ. Κηθξή ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα κε απνηέιεζκα ην δείγκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 7

8 Αιιαγή Ξξντζηακέλεο ηκήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο δχν θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Η Δλόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεύνπζα, ζε κεγάιε πόιε, ζε κηθξή πόιε, ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν ζε κηα πόιε θιπ). Ρν ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α, ζε φηη αθνξά ηε γξακκαηεία θαη ην γξαθείν πξντζηακέλεο, βξίζθνληαη ζην θηίξην ηεο ΠΔΞ, ζην θεληξηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ ΡΔΗ Αζήλαο, ζην δήκν ηνπ Αηγάιεσ Αηηηθήο. Πην ίδην ζπγθξφηεκα, ζην θηίξην ΞΟΝΘΑΡ, ζηεγάδνληαη ηα εξγαζηήξηα θαη έλα γξαθείν θαζεγεηψλ. πάξρεη αθφκε παξάξηεκα, ζε απφζηαζε πέληε ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ απφ ην θεληξηθφ ζπγθξφηεκα, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, κία αίζνπζα γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη δχν γξαθεία θαζεγεηψλ Ιζηνξηθό ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο. Ρν Ρκήκα Λνζειεπηηθήο Α, ηδξχζεθε κε ην Λ. 1404/83 κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθε θαη ην Ρ.Δ.Η.- Αζήλαο. Κε ην Λ. 2916/2001, ηα Ρ.Δ.Η. (θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηκήκα λνζειεπηηθήο) εληάρζεθαλ ζηελ Αλσηάηε Δθπαίδεπζε Ρερλνινγηθφο ηνκέαο. Κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ έγηλε κε ην Λφκν 3549/ ηα Ρ.Δ.Η. εληάρζεθαλ κε ηα Ξαλεπηζηήκηα ζηα Α.Δ.Η. Ν ζθνπφο, θαηά ζπλέπεηα ηνπ ηκήκαηνο πξνβιέπεηαη απφ ηα ΦΔΘ. Ζ λνζειεπηηθή βέβαηα αθνινπζεί θαη ηηο εηδηθέο θαηεπζπληήξηεο ηνκεαθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ Ξ.Ν ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθό, δηνηθεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία). Πην ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α ππεξεηνχλ ζπλνιηθά 18 κφληκνη εθπαηδεπηηθνί. Νη έμη ππεξεηνχλ ζηε βαζκίδα ηνπ ηαθηηθνχ Θαζεγεηή, δχν ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή, ηέζζεξηο ζηε βαζκίδα ηνπ ηαθηηθνχ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή. Γχν ππεξεηνχλ σο Θαζεγεηέο Δθαξκνγψλ θαη νη ππφινηπνη ζηε βαζκίδα ηνπ Θαζεγεηή Δθαξκνγψλ πξνζσπνπαγνχο ζέζεο. Πην παξαθάησ ζρήκα ππάξρεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά βαζκίδεο θαζψο θαη ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη. 8

9 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Καθηγητζσ Αναπληρωτζσ Καθηγητζσ 4 4 Επίκουροι Καθηγητζσ 1 7 Καθηγητζσ Εφαρμογών Καθηγητζσ Εφαρμογών (Προςωποπαγείσ) Οργανικζσ θζςεισ υμπληρωμζνεσ Κενζσ Τπό Πλήρωςη Αξηζκόο ζπνπδαζηώλ αλά εμάκελν Ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ εηζάγνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεη κία θζίλνπζα πνξεία θαη απηφ βέβαηα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε. Ν κηθξφο αξηζκφο εηζαθηέσλ φκσο δελ δηαηεξείηαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κεηεγγξαθψλ. Πηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε εηήζηα θαηαλνκή θαη θαηά εμάκελν. 9

10 ΕΣΗΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΘΟΔΟ ΕΙΑΓΩΓΗ Ειςαγωγικζσ εξετάςεισ Κατατακτήριεσ εξετάςεισ Μετεγγραφζσ Άλλεσ κατηγορίεσ Αριθμόσ ενεργών ςπουδαςτών ανά εξάμηνο και φφλο Εξάμηνο Α' Εξάμηνο Β' Εξάμηνο Γ' Εξάμηνο Δ' Εξάμηνο Ε' Εξάμηνο Σ' Εξάμηνο Ζ' Εξάμηνο Η' Πτυχίο Άνδρεσ Γυναίκεσ 10

11 Δλεξγνί πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο αλά εμάκελν θαη θύιν Δμάκελν / Φύιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 1 ν ν ν ν ν ν ν ν Πηπρίν ύλνιν ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Α Έηε ύλνιν Πξνπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ

12 Γηαρξνληθή θαηάζηαζε ζύλζεζεο πιεζπζκνύ αλά έηνο Σκήκα Ννζειεπηηθήο Α < Δγγξαθή Γηαγξαθή (586) (44) (68) (63) (60) (63) (107) (54) (333) (68) (49) Απνθνίηεζε (408) (117) (109) (178) (211) (198) (237) (211) (193) (180) (299) ύλνιν

13 2.3. θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη, κε βάζε ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, λα θαιχπηεηαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Λνζειεπηηθήο θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ είλαη: Λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θαζψο θαη θάζε δνκή πνπ πξνβιέπεηαη λνζειεπηηθή ππεξεζία. Αποςτολό και ςκοπόσ του τμόματοσ εύναι η παροχό εκπαύδευςησ, ςτουσ φοιτητϋσ, ϋτςι ώςτε να αποκτόςουν ϋνα ιςχυρό επιςτημονικό υπόβαθρο, εμπειρύα και τεχνογνωςύα ςε μια ιδιαύτερα δυναμικό περιοχό τησ ςύγχρονησ Νοςηλευτικόσ. Ειδικότερα: Η παροχό γνώςησ ςτισ ςύγχρονεσ εξελύξεισ όλων των τομϋων τησ Νοςηλευτικόσ (πρωτοβϊθμια φροντύδα, παθολογικό και χειρουργικό νοςηλευτικό και νοςηλευτικό ειδικοτότων). Η απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα νοςηλευτικών δομών. Η δημιουργύα επιςτημόνων με τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ για επιτυχό ςταδιοδρομύα ςτον ιδιωτικό, δημόςιο και ακαδημαώκό τομϋα Η ςτελϋχωςη Νοςηλευτικών Μονϊδων από Νοςηλευτϋσ και η υψηλού επιπϋδου παροχό φροντύδασ. Η προετοιμαςύα των ςπουδαςτών για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ. Οι απόφοιτοι του τμόματοσ νοςηλευτικόσ με την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να ςτελεχώςουν κϊθε νοςηλευτικό μονϊδα με απόλυτη αςφϊλεια Πώο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ Σκήκαηνο; Νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ ηκήκαηνο, είλαη πινπνηήζηκνη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Γηα ηελ πιήξε φκσο πινπνίεζε απαηηνχληαη: α. πνδνκέο, β. Αλάινγνο εμνπιηζκφο, γ. Ηθαλή ζηειέρσζε κε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη δ. Λνζνθνκεία (ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε θιηληθή εθπαίδεπζε) πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηα ραξαθηεξίδνπλ εθπαηδεπηηθά. 13

14 Τπάξρεη απόθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ Σκήκαηνο από εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη; Θεσξνχκε φηη νη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο δελ απνθιίλνπλ ζηε βάζε ηνπο. Πχκθσλα φκσο κε ηελ πξνεγνχκελε απάληεζε (2.3.2.), δελ ζα απέθιηλαλ ζην ειάρηζην αλ ππήξραλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο, π.ρ. ε ζνβαξή έξεπλα απαηηεί θνλδχιηα ηα νπνία δελ δηαηίζεληαη Δπηηπγράλνληαη νη ζηόρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη; Αλ όρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; πσο ήδε αλαθέξζεθε ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ απνζηνιή ηνπο πνπ είλαη ε παξνρή θξνληίδαο ζηνλ άλζξσπν. Απνηξεπηηθά φκσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ δξνπλ: ν κεγάινο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ, ν κηθξφο αξηζκφο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε ρψξσλ (είθνζη κφληκνη θαζεγεηέο ζε ηέζζεξα γξαθεία) κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλνληαη νη ζπλεξγαζίεο, νη ζπνπδαζηέο πνπ εηζάγνληαη ζηα ΡΔΗ ζπγθεληξψλνπλ ζρεηηθά ρακειή βαζκνινγία θάηη πνπ ζπλεγνξεί γηα κία εθπαίδεπζε πνπ απνθιίλεη ησλ ζηφρσλ Θεσξείηε όηη ζπληξέρεη ιόγνο αλαζεώξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ Σκήκαηνο; Νη ζηφρνη πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο εμέιημεο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη ησλ αιιαγψλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 14

15 2.4. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο. Γηνηθεηηθή Γηάξζξσζε 1. Ξξντζηάκελνο Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Νοςηλευτικήσ Α Χριςτίνα Μαρβάκη Προϊςταμζνη Γραμματείασ Μαριλζνα Πρίφτη Γραμματζασ Χρήςτοσ Κοτομάτασ Γραμματζασ Γιώργοσ Κανζλλοσ 2. Ππκβνχιην Ρκήκαηνο Προϊςτάμενοσ Σμήματοσ Νοςηλευτικήσ Α Χριςτίνα Μαρβάκη Α Τομζασ: «Πρωτοβάθμιασ Φροντίδασ Υγείασ» Β Τομζασ: «Παθολογικήσ-Χειρουργικήσ Νοςηλευτικήσ» Γ Τομζασ: «Ειδικοτήτων» Εκπρόςωποσ Φοιτητών 3. Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο Όια ηα κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Δθπξόζσπνη πνπδαζηώλ (ε πνζνζηό 40% ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ) Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζην Σκήκα; Νη επηηξνπέο νξίδνληαη απφ ηελ Γ.Π. (αξ. 6/ ) ηκήκαηνο θαη είλαη: Δπιηποπή Δζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 1. Καξβάθε Σξηζηίλα 2. Λέζησξ Αζαλαζία 3. Kπξίηζε Διέλε 15

16 Δπιηποπή ζποςδών 1. Καξβάθε Σξηζηίλα 2. Θπξίηζε Διέλε 3. Λέζησξ Αζαλαζία 4. Θαινγηάλλε Αλησλία Ομάδα έπεςναρ 1. Καξβάθε Σξηζηίλα 2. Θπξίηζε Διέλε 3. Ηνξδάλνπ Ξαλαγηψηα 4. Θαινγηάλλε Αλησλία 5. Ξνιπθαλδξηψηε Καξία Δπιηποπή Ππόζλητηρ Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών 1. Δπαγγέινπ Διέλε 2. Θπξίηζε Φξεηδεξίθε 3. Θαηεβαίλε Γήκεηξα Δπιηποπή Καηαηακηηπίυν Δξεηάζευν 1. Γθνχβεινπ Γεσξγία 2. Καξβάθε Σξηζηίλα 3. Πηάκνπ Αγγειηθή 4. Πηεθαλίδνπ Πππξηδνχια 5. Θακπά Δπξηδίθε Δπιηποπή Ππογπάμμαηορ Δξεηάζευν 1. Κπακπάηζηθνπ Φσηνχια 2. Θακπά Δπξπδίθε 3. Kαηεβαίλε Γήκεηξα 4. Πηάκνπ Αγγειηθή 5. Γεξνγηάλλε Γεσξγία Δπιηποπή Ππακηικήρ Άζκηζηρ ζηο Δπάγγελμα 1. Θακπά Δπξπδίθε 2. Γθνχβεινπ Γεσξγία 3. Θαινγηάλλε Αλησλία 4. Ξνιπθαλδξηψηε Καξία 5. Πηεθαλίδνπ Πππξηδνχια 6. Πηάκνπ Αγγειηθή 7. Θαηεβαίλε Γήκεηξα Δπιηποπή Μεηεγγπαθών 1. Θπξίηζε Διέλε 2. Θακπά Δπξπδίθε 3. Γεξνγηάλλε Γεσξγία Δπιηποπή Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν 1. Σξηζηνπνχινπ Ησάλλα 2. Ηνξδάλνπ Ξαλαγηψηα 3. Δπαγγέινπ Διέλε 4. Θαινγηάλλε Αλησλία 16

17 Δπιηποπή Δξέηαζηρ Πηςσιακών Δπγαζιών Α Ρνκέαο Ηνξδάλνπ Ξαλαγηψηα Θπξίηζε Φξεηδεξίθε Κπακπάηζηθνπ Φσηνχια Θακπά Δπξπδίθε Β Ρνκέαο Καξβάθε Σξηζηίλα Λέζησξ Αζαλαζία Ξνιπθαλδξηψηε Καξία Θαηεβαίλε Γήκεηξα Θαινγηάλλε Αλησλία Γ Ρνκέαο Θπξίηζε Διέλε Σξηζηνπνχινπ Ησάλλα Δπαγγέινπ Διέλε Γθνχβεινπ Γεσξγία Δπιηποπή Ανάθεζηρ Πηςσιακών Δπγαζιών 1. Λέζησξ Αζαλαζία 2. Σξηζηνπνχινπ Ησάλλα 3. Πηάκνπ Αγγειηθή Δπιηποπή Παπαλαβήρ Αναλώζιμος ςλικού και Μόνιμος Δξοπλιζμού 1.Δπαγγέινπ Διέλε 2.Ξνιπθαδξηψηε Καξία 3.Πηεθάλνπ Δπαγγειία 4.Θενδσξίδνπ Σξηζηίλα Δπιηποπή Ωπολογίος Ππογπάμμαηορ 1. Γθνχβεινπ Γεσξγία 2. Πηεθαλίδνπ Πππξηδνχια 3. Θενδσξίδνπ Σξηζηίλα 17

18 Δπιηποπή Δπιζηημονικών Δκδηλώζευν 1.Κπακπάηζηθνπ Φσηνχια 2. Γθνχβεινπ Γεσξγία 3.Πηεθαλίδνπ Πππξηδνχια 4.Πηεθάλνπ Δπαγγειία 5. Θενδσξίδνπ Σξηζηίλα 6.Γεξνγηάλλε Γεσξγία Τπεύθςνοι Site 1.Γνχζεο Δπάγγεινο 2.Γεξνγηάλλε Γεσξγία 3.Βαζηιφπνπινο Γεψξγηνο (Δξγαζηεξηαθφο Ππλεξγάηεο) Τπεύθςνοι Δπγαζηηπίυν 1.Θακπά Δπξπδίθε 2.Πηεθαλίδνπ Πππξηδνχια 3.Ξνιπθαλδξηψηε Καξία 4.Θαηεβαίλε Γήκεηξα Α Δμάκελν Β Δμάκελν Γ Δμάκελν Γ Δμάκελν 5.Δπαγγέινπ Διέλε Δ Δμάκελν 6.Κπακπάηζηθνπ Φσηνχια Ε Δμάκελν Ώπερ Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών Θενδσξίδνπ Σξηζηίλα ΔΡΞ Δπιηποπέρ Ππογπαμμαηιζμού Δξέηαζηρ Πηςσιακών Α Ρνκέαο Ηνξδάλνπ Ξαλαγηψηα Β Ρνκέαο Λέζησξ Αζαλαζία Γ Ρνκέαο Θπξίηζε Διέλε Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ) ππάξρνπλ ζην Σκήκα; Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΡΔΗ. Ρα ηέζζεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα βαζίδνληαη ζε δηθφ ηνπο θαλνληζκφ ζπνπδψλ, ην θαζέλα, εγθεθξηκέλν απφ ηηο Γ.Π.Δ.Π. ησλ παλεπηζηεκίσλ. 18

19 Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Σκήκα ζε Σνκείο; ε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; Ρν Ρκήκα είλαη δηαξζξσκέλν ζε ηξεηο ηνκείο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηελ απνζηνιή ηνπ θαη είλαη: 1. Α Ρνκέαο Βαζηθή Λνζειεπηηθή Ξξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 2. Β Ρνκέαο Ξαζνινγηθήο Σεηξνπξγηθήο Λνζειεπηηθήο θαη 3. Γ Ρνκέαο Λνζειεπηηθψλ Δηδηθνηήησλ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λ.1404/83 φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε Γελ. Ππλέιεπζε, ην Ππκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο, ν Ξξντζηάκελνο θαη νη Ππλειεχζεηο ησλ Ρνκέσλ. 19

20 3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 3.1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ Πξόινγνο Ρηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ λνζειεπηή. Έηζη, θακηά ηππηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη πηα επαξθήο γηα νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ. Ραπηφρξνλα ε ζπλερήο πξφθιεζε γηα ηελ απφθηεζε απηφλνκνπ ξφινπ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο επηζηήκεο πγείαο πξνθάιεζαλ απμεκέλν αίηεκα απφ ηνπο λνζειεπηέο γηα εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε/ επηκφξθσζε. Ζ αλάγθε ησλ λνζειεπηψλ δελ εμαληιείηαη φκσο κφλν ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λνζειεπηηθήο ή ζηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. Πεκαληηθέο δηαζηάζεηο απνθηά θαη ε αλάγθε λα δηαηεξήζνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο ηηο γλψζεηο ηνπο. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηελ πίεζε πνπ ππάξρεη απφ ηελ αγνξά γηα πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζην θνηλφ, αθεηέξνπ ζηελ εληνιή απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο (φπσο ε Έλσζε Λνζειεπηψλ Διιάδνο, ε American Nursing Association θ.ιπ.) πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη νη λνζειεπηέο. Κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 80, ε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηνχηαλ κέζα απφ δχν θχθινπο ζπνπδψλ. Ν πξψηνο πινπνηνχληαλ ζε ηδξχκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ νπνίσλ ήηαλ ζπλήζσο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε θάπνην ίδξπκα πγείαο (λνζνθνκείν, γεξνθνκείν θιπ). Ζ θνίηεζε ζε απηφ ην επίπεδν ήηαλ κνλνεηήο ή δηεηήο. Ν δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ πινπνηνχληαλ ζε αλψηεξεο Πρνιέο, κε ηξηεηή θχθιν θνίηεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα Θ.Α.Ρ.Δ.Δ Ζ δεθαεηία ηνπ '80 σζηφζν απεηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ Λνζειεπηηθή Δπηζηήκε θαζψο ηφηε ηνπνζεηήζεθε επίζεκα ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ρα πξψηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νξγαλψζεθαλ ζηελ βάζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Θ.Α.Ρ.Δ.Δ., απφ ηα Ρερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Απφ εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν ε Λνζειεπηηθή μεθίλεζε λα δηδάζθεηαη ζηα Ρ Δ Η (δχν ηκήκαηα ζην Ρ.Δ.Η ΑΘΖΛΑΠ θαη απφ έλα ζε Θεζζαινλίθε, Ξάηξα, Ζξάθιεην, Ιακία, Ιάξηζα). Κεηαγελέζηεξα δεκηνπξγήζεθε ην πξψην θαη κνλαδηθφ, έσο ην 2005, Ξαλεπηζηεκηαθφ ηκήκα ζην Δζληθφ Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ. Ρν 2005 ηδξχεηαη θαη δεχηεξν Ξαλεπηζηεκηαθφ ηκήκα ζην Ξαλεπηζηήκην Ξεινπνλλήζνπ. Ρν αίηεκα γηα εληαία Ρξηηνβάζκηα Ξαλεπηζηεκηαθή Λνζειεπηηθή Δθπαίδεπζε πξνβάιεη πιένλ επηηαθηηθφ απφ φια ηα Ρξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα θαη απφ φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο ηνπ θιάδνπ. Κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2000 ε λνζειεπηηθή θνηλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηάζεηο εζσζηξέθεηαο. Πχκθσλα κάιηζηα κε ηελ θα. Θνηζακπαζάθε ε πξνζθφιιεζε ζε έλα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ηνπ 90% ησλ λνζειεπηψλ απνθνίησλ Ρ.Δ.Η ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε 20

21 ηεο πξνεηνηκαζίαο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ επαγγεικαηηψλ κε πςεινχ επηπέδνπ ηθαλφηεηεο, πνπ ζα ήηαλ ηθαλνί λα δξνκνινγήζνπλ αιιαγέο κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ζε επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Θεσξείηαη έηζη θαζνξηζηηθή γηα ηε λνζειεπηηθή Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε Γηαθήξπμε ηεο Bologna, ηνλ Ηνχλην ηνπ Κε ηε δηαθήξπμε απηή, ε Δπξσπατθή Έλσζε ππνζηεξίδεη θαη πηνζεηεί: Έλα ζχζηεκα πηπρίσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθξίζηκνπ επηπέδνπ, κε ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Δπξψπεο δηεζλψο. Έλα ζχζηεκα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε δχν θχθινπο ζπνπδψλ. Ν πξψηνο ζα νδεγεί ζην βαζηθφ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν κεηά απφ επηηπρή θνίηεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. Ν δεχηεξνο ζα νδεγεί ζην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη ή ην δηδαθηνξηθφ. Έλα ζχζηεκα πηζησηηθψλ κνλάδσλ φκνην κε ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS) ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην κέζν πξνψζεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ. Πε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαθήξπμεο, ε Διιεληθή Θπβέξλεζε πξνβαίλεη ζηελ ςήθηζε ηνπ Λ.2916/ κε ηνλ νπνίν θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Ρ.Δ.Η., αιιά παξάιιεια λα αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηελ αλάπηπμε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φια ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ξαξά ηε ζρεηηθή θαη πάιη επηβξάδπλζε, απφ ην 2002 έλαο κεγάινο αξηζκφο λνζειεπηψλ απνθηά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ νθηψ εμακήλσλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηα ηκήκαηα Λνζειεπηηθήο είρε αλαζεσξεζεί νινθιεξσηηθά θαη νπζηαζηηθά θαη εγθξίζεθε κε ην Ξ.Γ. 212/94 ΦΔΘ 135 ηεχρνο Α, ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ Ζ βαζηθή θηινζνθία θαη ε γεληθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ηξνπνπνηνχληαη. Δμαθνινπζεί ην πξφγξακκα λα έρεη ηελ ίδηα ινγηθή φπσο θαη ην πξνεγνχκελν, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θνηηεηψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηε θξνληίδα ηνπ πγηνχο αηφκνπ, πξνρσξεί ζηηο αλάγθεο θαη θξνληίδα αηφκσλ κε παξεθθιίζεηο πξνβιήκαηα- ζε ζέκαηα πγείαο θαη νινθιεξψλεη κε ηελ εηνηκαζία ηνπ θνηηεηή ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πγεία ο ησλ αλζξψπσλ (αξξψζησλ θαη πγηψλ) ηφζν ζην λνζνθνκείν φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην παξφλ πξφγξακκα ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηφζν ζηηο επηζηήκεο πγείαο φζν θαη ζηηο επηζηήκεο ζπκπεξηθνξάο αιιά 21

22 θαη ζηηο θνηλσληθνπνηεκέλεο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ παηξίδα καο θαη έρνπλ επίπησζε ζηε Λνζειεπηηθή. Ρέηνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο απνηεινχλ: Ζ αζξφα κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε δηαθφξσλ ιαψλ, ε έληαμε ζηελ Δ.Δ. θαη ε Δληαία Νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα. Έηζη πξνζηέζεθαλ λέα καζήκαηα φπσο: Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή, Λνζειεπηηθή Απνθαηάζηαζε, Ππκβνπιεπηηθή Γηαπνιηηηζκηθή Λνζειεπηηθή, Δπξσπατθφ δίθαην θ.ιπ. Ππγρξφλσο έγηλε πξνζπάζεηα ζχκπηπμεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ψζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 6 αλά εμάκελν (ή 7 θαη εμαίξεζε ζην Α εμάκελν) αιιά θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 28. Δπεηδή ε Λνζειεπηηθή απφ ηε θχζε ηεο απαηηεί απφ ηνπο θνηηεηέο ηφζν ζεσξεηηθή θαηάξηηζε φζν θαη θιηληθή επηδεμηφηεηα, νη ψξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο εάλ ππνινγίζνπκε φηη ε Δ.Δ. απαηηεί ε λνζειεπηηθή Δθπαίδεπζε λα θαιχπηεη ψξεο ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε θαηάξηηζε λνζειεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Ξαξά ηαχηα, πηζηεχνπκε φηη ην πξφγξακκα απηφ είλαη φ,ηη ην θαιχηεξν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζηε ζεκεξηλή Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πνηθίινπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Βαζηθά θαη επηγξακκαηηθά ην πξφγξακκα ζηεξίρζεθε: 1. Πηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Ξ.Ν.. πνπ πξνβιέπεη, ηελ εηνηκαζία ζε βαζηθφ επίπεδν Λνζειεπηψλ κε γεληθέο βαζηθέο γλψζεηο ψζηε λα κπνξεί λα εξγαζηεί απνηειεζκαηηθά ηφζν ζην Λνζνθνκείν φζν θαη ζηελ Θνηλφηεηα. 2. Πηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ Ξ.Ν.., ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ εηδηθέο Ρνκεαθέο νδεγίεο γηα ηελ Λνζειεπηηθή ζηελ Δ.Δ. ηδηαίηεξα ιάβακε ππφςε ηηο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ηεο Ππκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Λνζειεπηψλ ζηελ Δ.Δ. (ACTN) πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηφζν ηεο ζεσξεηηθήο φζν θαη ηεο θιηληθήο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ρν παξαπάλσ θείκελν, έγηλε απνδεθηφ απφ ηνλ Ξ.Ν.., ηνλ Γηεζλή θαη ηελ κφληκε επηηξνπή λνζειεπηψλ ζηελ Δ.Δ. (PCN). ζχλδεζκν Λνζειεπηψλ (ICN) 3. Πηα εθπαηδεπηηθά λνζειεπηηθά πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ ηφζν ηεο Δπξψπεο φζν θαη ηνπ Θαλαδά, Απζηξαιίαο θαη Ακεξηθήο ηα νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα θαη επηθεληξσκέλα ζηελ επηζηήκε ηεο Λνζειεπηηθήο. (Πεκεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά δηδάζθνληαη απφ λνζειεπηέο εθπαηδεπηηθνχο εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ). Κεξηθά απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη ιήθζεθαλ ππφςε ζε ζρέζε πάληα κε ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηε λννηξνπία θαη ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο είλαη ηα αθφινπζα: 22

23 Αγγιία: University of North Umbria at Newcastle school of nursing University of Glasgow, school of Nursing Edinburg university school of Nursing Manchester university school of Nursing Sheffield and Leeds university school of Nursing Σνπεδία: The Swedish Red Cross University College of Nursing, Stockholm. Φηιαλδία: North Carelia Polytechnic, school of Nursing Tampere University, school of Nursing Γαλία: Copenhagen school of Nursing Καλαδάο: McGill University, school of Nursing Toronto University, school of Nursing Ακεξηθή: University of Minnesota, U.S.A. Απζηξαιία: Sydney University school of Nursing Αζθαιψο δελ έγηλε αληηγξαθή θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη απηφ ζα ήηαλ πξνβιεκαηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Ρεξήζακε ηηο αξρέο ηνπ ΞΝ, ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΗCN ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πήξακε απφ ην θάζε έλα φηη ζεσξήζακε ρξήζηκν, ζεηηθφ θαη πξαγκαηνπνηήζηκν ζηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έγηλε ην 2009 θαη εθαξκφδεηαη απφ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδ. Έηνπο Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ην παιαηφηεξν πξφγξακκα Γνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ. Ρα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη ζπλνιηθά 38 ππνρξεσηηθά (πνζνζηφ 84%) θαη 7 επηινγήο, (πνζνζηφ 16%) δεθαηξία (13) απφ ηα ππνρξεσηηθά είλαη θαη εξγαζηεξηαθά. Καζήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ κία απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο: α. Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα (Δ.Κ) 23

24 β. Θεσξεηηθά καζήκαηα (Θ.Κ) γ. Κηθηά καζήκαηα (Κ.Κ ) δ. Άζθεζε Ξξάμε (Α.Ξ) Κηθηά καζήκαηα νλνκάδνληαη ηα καζήκαηα εθείλα, πνπ πεξηέρνπλ ηφζν ζεσξεηηθφ φζν θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο. Θάζε ζπνπδαζηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη είηε νιφθιεξν Κ.Κ, είηε έλα κφλν κέξνο ηνπ Κ.Κ, π.ρ. κφλν ην Δ.Κ ή κφλν ην Θ.Κ., είηε θαη ηα δχν. Δπηηπρήο παξαθνινχζεζε γηα έλα κηθηφ κάζεκα ζεκαίλεη φκσο, φηη ν ζπνπδαζηήο έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηφζν ην ζεσξεηηθφ, φζν θαη ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο. 'ηαλ έλα Κ.Κ είλαη πξναπαηηνχκελν, ελλνείηαη, φηη πξνυπάξρεη επηηπρήο παξαθνινχζεζε θαη ησλ δχν κεξψλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Δηδηθφηεξα γηα θάζε κνξθή καζήκαηνο ηζρχνπλ ηα εμήο: Α. Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα Κε βάζε ηηο δειψζεηο καζεκάησλ ησλ ζπνπδαζηψλ, γηα θάζε Δ.Κ, νη ζπνπδαζηέο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ηφζν ε παξαθνινχζεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο φζν θαη ε άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ Δ.Κ. Ρα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Λνζειεπηηθήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο κε ην απαξαίηεην πιηθφ ψζηε λα δίλεηαη ε εηθφλα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο θιηληθήο άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Ρκεκάησλ Λνζειεπηηθήο. Πηφρνο θάζε εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε, ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ε εθκάζεζε δεμηνηήησλ εθ' φζνλ αθνινπζεί πάληα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ Δ.Κ, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε πινχζην επνπηηθφ πιηθφ. Ν απψηεξνο ζηφρνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο Λνζειεπηηθήο είλαη λα πξνεηνηκάζεη θαη λα θαηαζηήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηθαλνχο λα παξέρνπλ λνζειεπηηθή θξνληίδα πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο απνδέθηεο ησλ πεξεζηψλ γείαο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά 80% ησλ πξνβιεπνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ θαη απνηειεί θξηηήξην επηηπρίαο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο γηα θάζε ζπνπδαζηή. Δάλ δειαδή έλαο ζπνπδαζηήο απνπζηάζεη απφ ην εξγαζηήξην είηε γηα ιφγνπο αζζελείαο, είηε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη ππεξβεί ην πνζνζηφ ησλ απνπζηψλ ηνπ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ηφηε ε παξαθνινχζεζε ηνπ θξίλεηαη αλεπηηπρήο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζέιεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη έγθαηξε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ Δ.Κ αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ. Β. Θεσξεηηθά καζήκαηα Έλα Θεσξεηηθφ κάζεκα ππνινγίδεηαη φηη δηδάρζεθε, εθ' φζνλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα 2/3 ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. Ρα ζεσξεηηθά καζήκαηα δηεμάγνληαη ζην θηίξην ΔΟΓΑΠ (Ιεσθ. Θαβάιαο θαη Κεηξφδσξνπ 24, ζηνλ Γ' φξνθν). 24

25 Γ. Άζθεζε Ξξάμε Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Άζθεζε Ξξάμε είλαη ππνρξεσηηθή θαηά 80% ησλ πξνβιεπνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ θαη απνηειεί θξηηήξην επηηπρίαο ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε ζπνπδαζηή. Δάλ δειαδή έλαο ζπνπδαζηήο απνπζηάζεη απφ ηελ Άζθεζε Ξξάμε είηε γηα ιφγνπο αζζελείαο, είηε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη ππεξβεί ην πνζνζηφ ησλ απνπζηψλ ηνπ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο Άζθεζεο Ξξάμεο, ηφηε θξίλεηαη αλεπηηπρήο. Πην ζεκεξηλφ πξφγξακκα ε άζθεζε πξάμε δελ πξνβιέπεηαη. Ρν πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη ην εμήο: Καηεγνξίεο Μαζεκάησλ A. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ) 1. Αλαηνκία Η 2. Αλαηνκία ΗΗ 3. Φπζηνινγία Η 4. Φπζηνινγία ΗΗ 5. Φαξκαθνινγία 6. Ξαζνινγία Η 7. Ξαζνινγία ΗΗ 8. Κηθξνβηνινγία 9. Σεηξνπξγηθή 10. Βηνζηαηηζηηθή 11. Ξαηδηαηξηθή 12. Τπρηαηξηθή Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΓΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΜΗΣ (ΜΔΥ) 1. Δηζαγσγή ζηε λνζειεπηηθή επηζηήκε 2. Ηζηνξία λνζειεπηηθήο 3. Ξιεξνθνξηθή πγείαο 4. Βαζηθέο αξρέο λνζειεπηηθήο 5. Θνηλνηηθή λνζειεπηηθή Η 6. Ππγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 7. Γηαηηεηηθή-δηαηξνθή 8. Γηαγλσζηηθή λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε 9. Κεζνδνινγία έξεπλαο ζηε λνζειεπηηθή 10. Ππκβνπιεπηηθή λνζειεπηηθή 25

26 11. Κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηε λνζειεπηηθή 12. Αλαθνπθηζηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα 13. Αγσγή πγείαο 14. Δπηδεκηνινγία 15. Γεκφζηα πγηεηλή Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΔ) 1. Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή Η 2. Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή Η 3. Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο 4. Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ 5. Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ 6. Ξαηδηαηξηθή - Καηεπηηθή Λνζειεπηηθή 7. Λνζειεπηηθή ςπρηθήο πγείαο 8. Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή 9. Ξεξηεγρεηξεηηθή Λνζειεπηηθή 10. Θνηλνηηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ 11. Γεξνληνινγηθή Λνζειεπηηθή 12. Πεκηλάξηα Λνζειεπηηθήο Γ. Γ.Ν.Λ.Α. 1. Θνηλσληνινγία πγείαο 2. Τπρνινγία 3. Δμειηθηηθή ςπρνινγία 4. Νηθνλνκία πγείαο 5. Λνζειεπηηθή δενληνινγία 6. Δπαγγεικαηηθή λνκνζεζία 7. Λνζειεπηηθή δηνίθεζε 8. Γηαπνιηηηζκηθή Λνζειεπηηθή 9. Δπξσπατθφ δίθαην Γεληθά ππνρξεσηηθά καζήκαηα (Γ) ή (Κ), είλαη ηα καζήκαηα ππνδνκήο, ηα βαζηθά καζήκαηα ηεο Λνζειεπηηθήο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Ρκήκαηνο. Θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα (Δ), είλαη καζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εμάκελν θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ζπνπδαζηήο ηνπ ηκήκαηνο. Υο πξνο ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, ν ζπνπδαζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ μέλε γιψζζα πνπ επηζπκεί κεηαμχ ηεο Αγγιηθήο - Γαιιηθήο. 26

27 Θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ κνλάδσλ. Νη κνλάδεο θαηαλέκνληαη κε βάζε ην ECTS (European Credits Transfer System ή Δπξσπατθφ Πχζηεκα Κεηαθνξάο Αθαδεκατθψλ Κνλάδσλ). Νη Αθαδεκατθέο κνλάδεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 30 αλά εμάκελν ζπνπδψλ. Ρα καζήκαηα Γεληθήο πνδνκήο θαιχπηνπλ ην 26% (12/45) ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ, ηα Καζήκαηα Δηδηθήο ππνδνκήο (15/45) ην 33%,ηα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο (12/45) ην 26%. Καζήκαηα Δπηινγήο πξνζθέξνληαη 9/45 πνζνζηφ 20% Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αιιεινεμαξηψκελα καζήκαηα. ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΥΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ Α/Α ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΞΑΡΣΩΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή ζηε Λνζειεπηηθή Δπηζηήκε Θνηλνηηθή Λνζειεπηηθή Η 2 Βαζηθέο Αξρέο Λνζειεπηηθήο Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή Η 3 Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή Η Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ 4 Βαζηθέο Αξρέο Λνζειεπηηθήο Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή Η 5 Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή Η Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ 6 Θνηλνηηθή Λνζειεπηηθή Η Ξαηδηαηξηθή Λνζειεπηηθή 7 8 Ξαηδηαηξηθή Λνζειεπηηθή, Λνζειεπηηθή Τπρηθήο γείαο Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ, Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ Θνηλνηηθή Λνζειεπηηθή ΗΗ Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή 9 Αλαηνκία Η Αλαηνκία ΗΗ 10 Φπζηνινγία Η Φπζηνινγία ΗΗ Ρν ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ δελ θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ δεδνκέλεο ηεο ζπζζψξεπζεο εθαηνληάδσλ θνηηεηψλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ιήςεο πηπρίνπ. Οξγάλσζε Γηδαζθαιίαο Ρα καζήκαηα νξγαλψλνληαη κε βάζε ην εμακεληαίν πξφγξακκα θαη δηαθξίλνληαη ζε γεληθά ππνρξεσηηθά θαη θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά σο εμήο : Δάλ νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζε έλα κάζεκα είλαη πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο άιινπ καζήκαηνο, ην πξψην κάζεκα ραξαθηεξίδεηαη πξναπαηηνχκελν θαη ην δεχηεξν εμαξηψκελν. Ν ζπλδπαζκφο πξναπαηηνχκελσλ θαη εμαξησκέλσλ καζεκάησλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο. 27

28 Πξνηάζεηο γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πσο ήδε αλαθέξζεθε ήδε εθαξκφδεηαη λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε βάζε λέα δεδνκέλα. Φπζηθά ην πξφγξακκα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη κεξηθψο ή νινθιεξσηηθά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ επηηξνπή ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα πξνβαίλεη ζε εηζήγεζε αλαζεψξεζεο φηαλ απηφ απαηηείηαη Σν εμεηαζηηθό ζύζηεκα. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζην ηκήκα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε θαη βαζηζκέλε ζε κεηξήζηκα θξηηήξηα θξίζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Έηζη επηδηψθεηαη θάζε θνηηεηήο, θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηα ίδηα εξσηήκαηα, λα βαζκνινγείηαη θάζε θνξά ην ίδην, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αδηθίεο. Ζ βαζηθή εμεηαζηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ή ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ κηθηψλ καζεκάησλ είλαη ε γξαπηή εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο δπν επίζεκεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Δπεηδή νη ζπνπδέο είλαη δνκεκέλεο ζε εμακεληαίνπο θχθινπο, απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ησλ ΡΔΗ πξνβιέπνληαη δπν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη. Κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ (Ηαλνπάξηνο) αθνινπζνχλ δπν δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη πνπ ρξνληθά εληνπίδνληαη απφ 20/1 έσο 5/2 ε 1ε θαη 5/2 έσο 20/2 ε 2ε. Αλάινγα κεηά ηελ ιήμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ (Ηνχληνο) αθνινπζεί ε 1ε εμεηαζηηθή πεξίνδνο, απφ 20/6 κέρξη 5/7 θαη απφ 1/9 έσο 15/9 ε 2ε. Πηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ν θάζε ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ έρεη εκπεδψζεη επαξθψο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. Δλδηάκεζεο αμηνινγήζεηο (εμεηάζεηο πξνφδνπ), έρνπλ θαηά θαηξνχο εθαξκνζηεί, αιιά έρεη απνδεηρζεί φηη δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κάζεζε, δεδνκέλνπ φηη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηεμάγνληαη νη εμεηάζεηο πξνφδνπ νη ζπνπδαζηέο δελ δείρλνπλ ηελ πξέπνπζα επηκέιεηα ζηελ δηδαζθαιία πνπ παξάιιεια δηεμάγεηαη. Αξθεηά κέιε Δ.Ξ. ιακβάλνπλ ππφςε ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο θαη νξηζκέλεο εξγαζίεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο, πνπ εθπνλνχλ νη ζπνπδαζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θάζε εμακήλνπ. ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ησλ καζεκάησλ, ε κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελε πξαθηηθή γίλεηαη κε δπν θξηηήξηα αθ ελφο κε κηα πξνθνξηθή εμέηαζε (test) πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ζηνλ ρψξν ηεο θιηληθήο άζθεζεο θαη νη δχν βαζκνινγίεο ζπλεθηηκψληαη κε πνζνζηφ 50% 50%. Νη γξαπηέο εμεηάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηνπ εμακήλνπ. Αλ ν ζπνπδαζηήο απνηχρεη έρεη ηελ επθαηξία λα επαλεμεηαζηεί ζην κάζεκα, ζε κία δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Αλ απνηχρεη θαη πάιη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα μαλα-δειψζεη ην κάζεκα ζην επφκελν εμάκελν θαη λα ην παξαθνινπζήζεη εθ λένπ, εθηφο θη αλ έρεη βαζκφ απφ 4-4,9, νπφηε κπνξεί λα επαλεμεηαζηεί ζην κάζεκα θαηά ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, ρσξίο λα ην παξαθνινπζήζεη, δηφηη ην έρεη «θαηνρπξώζεη» γηα ην επφκελν εμάκελν. Γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν νη εμεηαζηηθέο 28

29 πεξίνδνη είλαη ζπλερφκελεο κε ηελ παξεκβνιή κίαο ειεχζεξεο εβδνκάδνο. Ζ Α εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ μεθηλάεη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ελψ ε Β εμεηαζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη ην πξψην 15λζήκεξν ηνπ Πεπηεκβξίνπ. Αλ ην κάζεκα είλαη Δξγαζηεξηαθφ, ν ηειηθφο βαζκφο είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ θαη ηνπ Θεσξεηηθνχ κέξνπο. Γηα ην Δξγαζηεξηαθφ κέξνο κηθηψλ καζεκάησλ ε αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ είηε είλαη ζπλερήο, είηε ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο ηνπ εμακήλνπ θαηά ηηο νπνίεο νη ζπνπδαζηέο θαινχληαη θαη εμεηάδνληαη απφ ηνλ θαζεγεηή. Πην ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ (Ζ ) νη ζπνπδαζηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ Ξξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Λνζειεπηηθφ επάγγεικα ζε επηιεγκέλνπο θιηληθνχο ρψξνπο θαη εθπνλνχλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνπο κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ επηβιέπνληα. Ζ εξγαζία θαηαηίζεηαη γξαπηή ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, θαζνξίδεηαη εκεξνκελία εμέηαζεο θαη νη ζπνπδαζηέο εμεηάδνληαη θαη πξνθνξηθψο απφ ηξηκειή επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηβιέπνληνο. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη : απφ 0,0-3,9 θαθώο απφ 4,0-4,9 αλεπαξθώο απφ 5,0-6,9 θαιώο απφ 7,0-8,4 ιίαλ θαιώο απφ 8,5-10 άξηζηα Ππνπδαζηήο πνπ έρεη βαζκνινγεζεί κε βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ 5 ζεσξείηαη φηη έρεη απνηχρεη. Ππνπδαζηέο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία ζε φια ηα Θεσξεηηθά θαη Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη ζηελ Ξηπρηαθή εξγαζία, νλνκάδνληαη Ξηπρηνχρνη θαη ηνπο απνλέκεηαη «Ξηπρίν Λνζειεπηηθήο». Ν βαζκφο Ξηπρίνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ εμήο ηχπν: β=δ1 β1 + δ2 β δλ βλ δ1+δ2+...+δλ φπνπ β1, β2,...βλ, νη βαζκνί ησλ Καζεκάησλ θαη δ1,δ2,...δλ, νη δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Πηα καζήκαηα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Ξηπρηαθή εξγαζία κε δ=10 (δηδαθηηθέο κνλάδεο ). ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο αιιά θαη αλάζεζεο ζεκάησλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ παξαζέηνπκε ηνλ θαλνληζκφ, φπσο έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ην Ππκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο: Θάζε θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ θαη αξρέο ηνπ Ε εμακήλνπ, επηιέγεη ζέκα πηπρηαθήο Δξγαζίαο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνηείλνληα Θαζεγεηή. ηαλ επηιέγεη ην ζέκα, ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Γξακκαηεία εηδηθφ έληππν ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνηείλνληα Θαζεγεηή θαη ηνλ θνηηεηή. Πηε ζπλερεία ε Γ.Π. ηνπ ηνκέα νξίδεη ηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο. Ν Φνηηεηήο παξνπζηάδεη ην 29

30 πξσηφθνιιν ηεο κειέηεο ηνπ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή. Πε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο Δξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή. Νη πηπρηαθέο εξγαζίεο κπνξεί λα είλαη εξεπλεηηθέο ή εκπεξηζηαησκέλεο αλαζθνπήζεηο θαη λα έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ζην πεδίν ηεο Λνζειεπηηθήο. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ είλαη θαζαξά επζχλε ηνπ Φνηηεηή θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ζπλππνινγίδεηαη ζην ρξφλν θαη ηηο Ξηζησηηθέο Κνλάδεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο ηνπ Δξγαζίαο. Πε θάζε πεξίπησζε, σο ηεθκήξην πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα απνδνρήο ηεο γηα δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ πνπ πξνάγνπλ ηελ Ηαηξηθή θαη ηε Λνζειεπηηθή γλψζε ή ε αλαθνίλσζε ζε δηεζλή θαη ειιεληθά Ηαηξηθά ή Λνζειεπηηθά Ππλέδξηα. Ζ γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρεη αλ ην παξαπάλσ ζέκα έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γ.Π. ηνπ Ρνκέα θαη αλ έρεη νξηζζεί ε ηξηκειήο επηηξνπή. Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ρκήκαηνο νξίδεη εκεξνκελία παξνπζίαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κέζα ζην ρξφλν καζεκάησλ ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. Κε επζχλε ηνπ επηβιέπνληα ηελ πηπρηαθή εξγαζία εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο ψζηε λα δνζεί δεκνζηφηεηα θαη λα κπνξέζνπλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ θνηηεηέο θαη κέιε Δ.Ξ., ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εκέξεο πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία παξνπζίαζεο. Ζ πηπρηαθή ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο παξνπζίαζεο ελφο επηζηεκνληθνχ φξζξνπ: o Ν ηίηινο λα έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, λα κελ πιαηεηάδεη θαη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ξεκάησλ. o Λα έρεη πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα Λα έρεη εηζαγσγή, όπνπ εθηφο απφ εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ην πξνο αλάπηπμε ζέκα ζα αλαθέξεη ην ζθνπό ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, φπσο επίζεο πεξηιεπηηθά ζα πεξηγξάθεη ηα θεθάιαηα πνπ αλαπηχζζνληαη. Λα έρεη πιήξεηο θαη ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζην θείκελν, θαη λα αλαθέξνληαη θαη νη ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ απφ φπνπ ιήθζεθαλ πιεξνθνξίεο. Νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο λα αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη όρη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ θαηά πξνηίκεζε κε ζύζηεκα Vancouver καδί μελόγισζζεο θαη ειιεληθέο. Πηνλ ηίηιν ηεο πηπρηαθήο Δξγαζίαο, ηηο θεθαιίδεο θαη ππνθεθαιίδεο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπληνκνγξαθίεο φπσο επίζεο θαη όηαλ γηα πξώηε θνξά εκθαλίδνληαη ζην θείκελν (πξέπεη λα επεμεγνχληαη). Γελ ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ εληχπσζε ελόο βηαζηηθά ή πξφρεηξα γξακκέλνπ θεηκέλνπ. 30

31 Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ νξηζκέλα άκεζα κέηξα θαη λα ζπδεηεζνχλ θαη άιια ζέκαηα πνπ απαηηνχλ γεληθφηεξεο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν ΡΔΗ. Άκεζα κέηξα Δθαξκνγή κηαο φζν ην δπλαηφλ θνηλήο πνιηηηθήο απφ φια ηα κέιε ηνπ Δ.Ξ. ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ δενληνινγία ηεο εμέηαζεο. Ρα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ λα πεξηιακβάλνπλ ζπνλδπισηέο εξσηήζεηο απφ απιέο κέρξη ζπλζεηφηεξεο θαη λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην εχξνο ηεο πξνβιεπφκελεο δηδαθηέαο χιεο. Ν βαζκφο δπζθνιίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ δπλαηφηεηα έλαο κέζνο ζπνπδαζηήο λα κπνξεί λα απαληήζεη επαξθψο. Ζ επηηήξεζε ησλ εμεηάζεσλ πξέπεη θαζνιηθά λα είλαη απζηεξή, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε ηζνηηκία γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο φζν θαη ην αδηάβιεην ηεο εμέηαζεο. Λα ελζαξξπλζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνιιαπιήο αμηνιφγεζεο θαη κέζσ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ κε κηα βαξχηεηα κέρξη 25% ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Απηφ πξνυπνζέηεη κηα αιιαγή ζηελ λννηξνπία ησλ ζπνπδαζηψλ, νπνίνη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε αηνκηθή εξγαζία πνπ ζα εθπνλνχλ πξέπεη λα πξντφλ θαζαξά δηθή ηνπο πξνζπάζεηαο ελψ ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ην πλεχκα ηεο νκαδηθφηεηαο απφ φινπο. Π απηφ ην ζέκα απαηηείηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ κεξηά ησλ δηδαζθφλησλ ψζηε λα πείζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο κέρξη ηψξα επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο απφ ζεκαληηθή κεξίδα ζπνπδαζηψλ κηαο εχθνιεο, πξφρεηξεο θαη αλεπίηξεπηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε θαηαβάιινληαο νη ίδηνη ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε εληαίν ηξφπν βάζε ηνπ θαλνληζκνχ πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ην Ππκβνχιην Ρκήκαηνο θαη λα κελ επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλνληζκφ Γιεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών ποςδών. πάξρεη ζπκκεηνρή ζε κηθξφ πνζνζηφ δηδαζθφλησλ (8 θαζεγεηέο) απφ ην εμσηεξηθφ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο καο κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ην πξφγξακκα Erasmus. πάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην πξφγξακκα Erasmus (12 θνηηεηέο απφ ην 2006). Ρν ηκήκα ζπκκεηέρεη ζε 4 πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ERASMUS, θαη LEONARDO. Κε ην Turku University of Applied Sciences (Turku) ηεο Φηλιαλδίαο Κε ην North Karelia University of Applied Sciences (Joensuu) ηεο Φηλιαλδίαο Κε ην Karolinska Institutet (Stokholm) ηεο Πνπεδίαο Κε ην Northumbria University ( Newcastle) ηεο Αγγιίαο 31

32 Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη απφ θαη πξνο ηα ηδξχκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηα ERASMUS, θαη LEONARDO. πάξρεη πξνθνξηθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). πάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θνηηεηέο καο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κέξνπο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα ηδξχκαηα ζπλεξγαζίαο καο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα έρνπλ κεηαθηλεζεί 37 Έιιελεο θνηηεηέο πξνο ηελ Αγγιία Φηλιαλδία θαη Πνπεδία. Δλψ απφ ηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα έρνπλ κεηαθηλεζεί 14 θνηηεηέο θαη 7 κέιε ΓΔΞ. πάξρεη πεξηζψξην γηα αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο ε δήηεζε θάζε ρξφλν απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη κεγαιχηεξε. ζνλ αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαζεγεηψλ είλαη αθφκε ζρεηηθά κηθξή πξνο ηα μέλα ηδξχκαηα εμαηηίαο πνιιψλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Υζηφζν ην 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαθίλεζε 2 θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα δηδαζθαιία θαη αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ζην North Karelia University of Applied Sciences ζην Joensuu ηεο Φηλιαλδίαο Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ. Ζ πξαθηηθή Άζθεζε ζηα Ρερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΡΔΗ) απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Πχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, νη ζπνπδαζηέο ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, πξαγκαηνπνηνχλ ππνρξεσηηθά εμάκελε Ξξαθηηθή Άζθεζε ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα κεηά ην ηέινο ηνπ εβδφκνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ θαη αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία κεγάιν κέξνο ησλ ππνρξεσηηθψλ σξψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Ζ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ζην ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α, έσο ζήκεξα έρεη σο εμήο : Γηάξθεηα: έλα εμάκελν. Σξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο: απφ 1-Νθησκβξίνπ έσο 31 Καξηίνπ θαη 1 Απξηιίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ. Ρφπνο :Λνζειεπηηθά ηδξχκαηα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Λνζειεπηηθή Α κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ ΡΔΗ. Απφ ηφηε ήηαλ επνπηεπφκελε απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην αληηθείκελν είρε νξηζζεί κε πεξίγξακκα. Υο πξνο ην πεξίγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο, νη ηνκείο πεξηιακβάλνπλ ηηο θιηληθέο εηδηθφηεηεο θαη ηε Γηνίθεζε. Νη θιηληθέο εηδηθφηεηεο είλαη : παζνινγηθή, θαξδηνινγηθή, ρεηξνπξγηθή, Κνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Σεηξνπξγείν θαη Δπείγνληα. Ζ δηνίθεζε αθνξά ην παζνινγηθφ θαη ρεηξνπξγηθφ ηνκέα. 32

33 Γηαδηθαζία, Πξόγξακκα θαη επνπηεία πξαθηηθήο άζθεζεο. Θάζε θνηηεηήο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε, ππνβάιιεη αίηεζε - δήισζε ζην ηκήκα, κε ηελ νπνία δειψλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ή επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιεζεί. Δθφζνλ ε ελ ιφγσ αίηεζε εγθξηζεί απφ ηε επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, ε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ν θνηηεηήο θαηαζέηεη ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Θαηφπηλ ν ππεχζπλνο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κέινο ηεο επηηξνπήο, ππνγξάθεη ηελ ζρεηηθή Πχκβαζε. Ρν ηκήκα Λνζειεπηηθήο αζθεί ηε γεληθή επνπηεία ηεο δηεμαγφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Ζ δηνίθεζε ησλ θνξέσλ (Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο) ζηνπο νπνίνπο αζθνχληαη νη ζπνπδαζηέο, ππνρξενχηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηεο απνζηνιήο λα ζπκβάιιεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ αξηηφηεξε εθπαίδεπζε ησλ αζθνπκέλσλ ζπνπδαζηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νξίδεη έλα ππεχζπλν πηπρηνχρν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο κε απηή ησλ αζθνπκέλσλ θαη κε επαξθή εκπεηξία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ν νπνίνο: Δπηβιέπεη ηελ εξγαζία θαη ηελ επίδνζε ησλ αζθνπκέλσλ ζπνπδαζηψλ. πνβάιιεη πξνηάζεηο ζηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ή ππεξεζίαο γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αζθνπκέλσλ, ζπνπδαζηψλ. Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Λνζειεπηηθήο Α γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Πην ηκήκα ζπγθξνηείηαη επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο απνηεινχκελε απφ ηξία (3) κέιε Δ.Ξ. Ζ επηηξνπή έρεη σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Ζ επηηξνπή κεξηκλά θπξίσο: Γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ππάξρνπλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε. Ρν Ρκήκα νξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο σο ππεχζπλν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ρν κέινο απηφ έρεη ηελ επζχλε ηεο ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ δηελεξγεζεηζψλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. θνπόο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην επάγγεικα είλαη: 1. Λα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη απφ λνζειεπηηθήο πιεπξάο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θιηληθψλ εηδηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ζην επάγγεικα. 2.Λα δψζεη επθαηξίεο ζηνλ ζπνπδαζηή λα : α. εκπεδψζεη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε θαηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη λα ηηο εθαξκφζεη θαηά ηελ παξνρή Λνζειεπηηθήο Φξνληίδαο ζε αζζελείο κε παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε 33

34 ΚΔΘ (Γεληθή θαη Θαξδηνινγηθή) θαη β. πξνζθέξεη λνζειεπηηθή θξνληίδα ζηνλ αζζελή κε παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε ΚΔΘ (Γεληθή θαη Θαξδηνινγηθή). 3. Λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ζρεηηθή εηνηκφηεηα ή δεμηφηεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 4. Λα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα απνθηήζεη βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κέινο ηεο Λνζειεπηηθήο νκάδαο 5.Λα δψζεη ζηνλ ζπνπδαζηή ηελ επθαηξία λα δεη ηηο αξρέο Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε Λνζειεπηηθέο κνλάδεο ελφο Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ θαη ηε δηνηθεηηθή ζρέζε ηεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο κε ηε Λνζειεπηηθή Γηεχζπλζε, ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο παξάκεηξνο, γη απηφ κεζνδεχεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο γηα αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη αξθεηά θαιά νξγαλσκέλε θαη εθαξκφδεηαη επηηπρεκέλα. Θα πξέπεη φκσο λα είλαη ζηελ πξνψζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη λα δηαθπιαρζεί ε νπζία ηεο. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο νκάδα πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ππννκάδεο: Α. επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαη ηνπο επφπηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Β. επφπηεο ησλ θνξέσλ-ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο (δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ) Γ. ηνπο ζπνπδαζηέο 8 νπ εμακήλνπ, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έλαξμεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Α) Δπηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα: Ρελ εμεχξεζε θαηαιιήισλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ εμεχξεζε θαη θαζνξηζκφ ηνπ επφπηε λνζειεπηηθνχ θνξέα-ππνδνρήο, ηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ θαη ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ρελ πξνεηνηκαζία εληχπσλ (γεληθνχ ηχπνπ θαη αμηνιφγεζεο) ζρεηηθψλ κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ηα νπνία ζα αθνξνχλ ηνπο επφπηεο ηδξχκαηνο, επφπηεο ζπλεξγαδφκελνπ λνζειεπηηθνχ θνξέα-ππνδνρήο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο. Ρνλ έιεγρν απφ ηελ επηηξνπή, εάλ νη ζπνπδαζηέο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο έλαξμεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ρελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ (αλάπηπμε κεηξψνπ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ην πεξίγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θ.ά.) 34

35 Ρελ ηειηθή αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 1. Ν/Ζ πεχζπλνο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ζα έρεη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζα πξνεδξεχεη ηεο Δπηηξνπήο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. Δπίζεο, ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζα αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηελ ζχληαμε ησλ εληχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπιήξσζεο απηψλ (απφ ηνπο επφπηεο ηκήκαηνο ζπνπδαζηέο ηκήκαηνο -επφπηεο ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα). Ρέινο, ζα έρεη ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζα πινπνηείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. 2. Νη επφπηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Θα επηζθέπηνληαη θαη ζα ειέγρνπλ εβδνκαδηαίσο ηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ηελ πξφνδν ηνπ αζθνχκελνπ ζπνπδαζηή, ζα ηνλ θαζνδεγνχλ γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο θαη ζα επηιχνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν ηεο άζθεζεο. Ρέινο, ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ επφπηε ηνπ θνξέα γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ζπνπδαζηή, ζα ειέγρνπλ ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζην βηβιίν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, ζα ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηελ Ρειηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. Β) Δπφπηεο ησλ θνξέσλ-ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ είλαη : Ζ ηήξεζε πεξηγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο Ζ ζπλεξγαζία κε επφπηε θνξέα- εθπαίδεπζεο Ν έιεγρνο εκεξνινγίνπ εξγαζηψλ ζην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο Ν έιεγρνο ζχληαμεο θχινπ αμηνιφγεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ζπνπδαζηέο θαη απφ πξντζηάκελνπο ηκεκάησλ. Γ) Ππνπδαζηέο 8 νπ εμακήλνπ: Ζ απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο παξάκεηξνο, γη απηφ κεζνδεχεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο γηα αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη αξθεηά θαιά νξγαλσκέλε θαη εθαξκφδεηαη επηηπρεκέλα. Θα πξέπεη φκσο λα είλαη ζηελ πξνψζεζε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη λα δηαθπιαρζεί ε νπζία ηεο. Πηελ πξαθηηθή άζθεζε απαηηνχληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο φπσο είλαη: Ζ πξνζέιθπζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηζζνηέξσλ ηδησηηθψλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ ππνδνρήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 35

36 Ζ ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαηά θαη κε ηελ ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ψζηε λα πξνσζεζνχλ απφθνηηνη ζηνπο ήδε ζπλεξγαδφκελνπο ηδησηηθνχο θνξείο ή λα ελεκεξσζνχλ γηα επηπιένλ δξάζεηο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο κέζσ ηεο παξνπζίαο ησλ επνπηψλ θνξέα ππνδνρήο. Ζ αλάπηπμε κνληέινπ ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ δνκψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγεικαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα βειηηψζεη πνηνηηθά ην εθπαηδεπηηθφ πξντφλ θαη απνηειεί θαηλνηφκν δξάζε. Ζ δπλακηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα μεθχγεη απφ ηελ έλλνηα ηνπ απνζπαζκαηηθνχ θαη κεραληζηηθνχ «ειέγρνπ» νξηζκέλσλ κφλν παξακέηξσλ. Απνθηά έηζη έλαλ πην παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα ρξνληθά, ηνπηθά, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 36

37 3.2. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πην ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα Ξ.Κ.Π. ζε ζχκπξαμε κε ειιεληθά Ξαλεπηζηήκηα: Α/Α Μ.Π.Σ. ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι.-Α.Ε.Ι. 1 «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας» Φ.Ε.Κ. 204/Β / Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής & Νοσηλευτικής Α της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τμ. Ιατρικής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 2 «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας- Καρδιολογική Νοσηλευτική» Φ.Ε.Κ. 222/Β / Τμ. Νοσηλευτικής Α της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Αθηνών 3 «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα» Φ.Ε.Κ. 1036/Β / «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» Φ.Ε.Κ. 1036/Β / Τμήμα Νοσηλευτικής Α της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιατρική Σχολή (Α Παιδιατρική Κλινική) του Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Νοσηλευτικής Α της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιατρική Σχολή (κλινική εντατικής θεραπείας) του Πανεπιστημίου Αθηνών Πην παξάξηεκα παξαηίζεληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ΞΚΠ (θαλνληζκνί ζπνπδψλ, ΦΔΘ, παξάκεηξνη πνπ ζέηνπλ νη άμνλεο αμηνιφγεζεο). 37

38 4. Γηδαθηηθό έξγν 4.1. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ από ηνπο θνηηεηέο; Πώο εθαξκόδεηαη; Πηνπο θνηηεηέο ζπκβαίλνπλ πνιιέο αιιαγέο ζηελ δηαλνεηηθή ζθαίξα, ζηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Ρν ηκήκα πξέπεη λα δηαγλψζεη απηέο ηηο αιιαγέο θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη είλαη αλακελφκελν ε ηειεπηαία λα απνθηά δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη λα επηδηψθεη ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Θαζψο ινηπφλ ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνζέγγηζε εληζρχεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ επηρεηξείηαη θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηελ ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην ηέινο θάζε καζήκαηνο πνπ αμηνινγνχλ ηνπ παξαθάησ άμνλεο: Ρελ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο γλψζεο Ρελ νξγάλσζε ηεο χιεο Ρε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ Ρελ πξνψζεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο Ρε «δσληαλή» παξνπζίαζε ηνπ θαζεγεηή Ρελ πξνζθνξά «θαηλνχξγηαο γλψζεο» Ρε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ δνκεκέλνπ ιφγνπ Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ από ηνπο θνηηεηέο; Ρα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ αλαθνηλψλνληαη θαη επεμεξγάδνληαη ζε επίπεδν ηνκέσλ θαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ζε επίπεδν Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Απφ ην 2008 κε απφθαζε ηεο Γ.Π ζεζκνζεηήζεθε ε δηελέξγεηα Δπηζηεκνληθήο Ζκεξίδαο κε ηίηιν «Ζκέξα Δθπαίδεπζεο» νπφηε θαη ε επεμεξγαζία ησλ αμηνινγήζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο Λνζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ζπδεηείηαη ζην ζχλνιν ηεο Δπηζηεκνληθήο Λνζειεπηηθήο Θνηλφηεηαο ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ έρνπλ πινπνηεζεί θαη πινπνηνχληαη Αλεμάξηεηεο Δξεπλεηηθέο Κειέηεο θαη Ξξνγξάκκαηα απφ επηζηήκνλεο ηνπ Ρκήκαηνο νη νπνίεο επεμεξγάδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε π.ρ Καξβάθε Σξ., Ξνιπθαλδξηψηε Κ., Βαζηιφπνπινο Γ., Θαινγηάλλε Α., Βαζηαξδήο Ι., Αξγπξίνπ Γ., Θαπάδνρνο Θ. (2007). ρέζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κε ηελ απόδνζε ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο,ζε θνηηεηέο λνζειεπηηθήο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο. Τν Βήκα ηνπ Αζθιεπηνύ, 6(2),

39 Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θόξηνο δηδαθηηθνύ έξγνπ ησλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο; Ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο ηππηθνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη 10 ψξεο γηα ηελ βαζκίδα ηνπ Θαζεγεηή, 12 ψξεο γηα ηελ βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή, 14 ψξεο γηα ηελ βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή θαη 16 ψξεο γηα ηελ βαζκίδα ηνπ Θαζεγεηή Δθαξκνγψλ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί φκσο ππφςε φηη νη ψξεο απηέο απμάλνληαη θαηά πνιχ εάλ ζπλππνινγηζηνχλ νη ζπλδεδεκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο ΔΞ. Πηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαζνδεγήζεηο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, πξνεηνηκαζία καζεκάησλ, δηνξζψζεηο εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, αλαλεψζεηο θαη πξνζζήθεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, ελεκέξσζε ηζηνζειίδσλ, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Θα πξέπεη αθφκε λα ηνληζηεί φηη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αλά βαζκίδα ησλ κειψλ ηνπ ΔΞ ησλ ΡΔΗ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ γηα ηα κέιε ΓΔΞ ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη αξθεηά ην πξνζσπηθφ ησλ ΡΔΗ, ην νπνίν πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο Πόζα από ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Δλλέα κέιε πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθό έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηό; Γηα ην ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α ε αλάπηπμε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ Ππνπδψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ ηζρπξή παξνπζία ηνπ ηκήκαηνο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ Ξ.Κ.Π ην θαζηζηά πιένλ εγέηε ζην επίπεδν απηφ ζηε Λνζειεπηηθή Δπηζηήκε ζηελ ρψξα καο. Ζ δεμακελή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απνηειεί πξνλφκην γηα ην ηκήκα. Ππλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά εθηφο απφ ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο θαη ζην δηδαθηηθφ. Νη κεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ κε ζεκαηηθέο εηζεγήζεηο, θιηληθά θξνληηζηήξηα ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο, ζπκκεηνρή ζηελ θιηληθή εθπαίδεπζε. Ρν πνζνζηφ δελ μεπεξλά ην 15% ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ην 5% ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ. Απαηηείηαη αθφκε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 39

40 4.2. Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη; Νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθέο, βησκαηηθέο θαη πβξηδηθέο ηερληθέο εθπαίδεπζεο. Νη ηερληθέο είλαη ε Δηζήγεζε, ε Ξξαθηηθή Άζθεζε, ε Κειέηε Ξεξίπησζεο, ην Ξαίμηκν Οφισλ, Νη Δξσηήζεηο Απαληήζεηο, ε Ππδήηεζε, ε Δπίδεημε, νη Νκάδεο Δξγαζίαο Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ; Ζ επίγλσζε απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ηνπ πςεινχ ξπζκνχ επηθαηξνπνίεζεο ησλ λνζειεπηηθψλ γλψζεσλ νδήγεζε ζηηο εμήο δηαδηθαζίεο: Ξαξάζεζε ζην ηέινο ησλ δηαιέμεσλ πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο. Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ζπλδέζκσλ πνπ λα νδεγνχλ ζε πεγέο θαη απνζεηήξηα αλνηθηήο πξφζβαζεο (open access) δεδνκέλσλ. Ξξφζθιεζε γηα εηζεγήζεηο δηαιέμεηο ζε επηζηήκνλεο λνζειεπηέο ηνπ θιηληθνχ ηνκέα (έρνπλ ήδε πινπνηεζεί αξθεηέο). Ππδήηεζε ζηνπο ηνκείο,ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα εκεξίδεο. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; Ρν πνζνζηφ δηαθέξεη αλά εμάκελν θαη κάζεκα. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ην αθαδεκατθφ έηνο Ππλνιηθά νη πίλαθεο ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα. 40

41 Πχλνιν καζεκάησλ : 75 Μαζήκαηα πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ρεηκεξηλό Μάζεκα ύλνιν Ωξώλ Γηδαθηηθέο Μνλάδεο Δγγεγξακκέλνη θνηηεηέο Αξ. Φνηηεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο Δπαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή Αξηζκόο Φνηηεηώλ πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ θαλνληθή θαη επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή (030101Δ) ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ-Δ (030101Θ) ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ-Θ (030102Δ) ΑΛΑΡΝΚΗΑ Η-Δ (030102Θ) ΑΛΑΡΝΚΗΑ Η-Θ (030103) ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ Η (030104) ΤΣΝΙΝΓΗΑ (030105) ΒΗΝΙΝΓΗΑ (030106) ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ (030107) ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ (030108) ΗΠΡΝΟΗΑ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ (030109) ΒΗΝΣΖΚΔΗΑ (030110) ΔΜΔΙΗΘΡΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ (030201) ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΗΗ (030202) ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΗΗ (030203Δ) ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ-Δ (030203Θ) ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ-Θ (030204Δ) ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Η-Δ (030204Θ) ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Η-Θ (030205) ΞΑΘΝΙΝΓΗΑ Η

42 (030206) ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ (030207) ΞΑΘ/ΘΖ ΑΛΑΡΝΚΗΘΖ (030208) ΠΓΓΟΑΦΖ ΔΞΗΠΡ. ΔΟΓΑΠ (030209) ΓΔΛΔΡΗΘΖ (030301Δ) ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Η-Δ (030301Θ) ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Η-Θ (030302Δ) ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Η-Δ (030302Θ) ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Η-Θ (030303) ΞΑΘΝΙΝΓΗΑ ΗΗ (030304) ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ (030305) ΛΝΠ/ΘΔΠ ΘΔΥΟΗΔΠ (030306) ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΔΗΛΖ (030307) ΔΛΓΝΛ/ΘΔΠ ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ (030308) ΑΓΓΙΗΘΑ (ΝΟΝΙΝΓΗΑ) (030401Δ) ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΗΗ-Δ (030401Θ) ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΗΗ-Θ (030402Δ) ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΗΗ-Δ (030402Θ) ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΗΗ-Θ (030403) ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΖ - ΓΗΑΡΟΝΦΖ (030404Δ) ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΓΔΗΑΠ-Δ (030404Θ) ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΓΔΗΑΠ-Θ (030405) ΒΗΝΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ (030406) ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ ΞΟΝΠΔΓ (030407) ΛΝΠ/ΘΖ Κ.Δ.Θ (030408) ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΔΗΑΠ (030501Δ) ΞΑΗΓ/ΘΖ - ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ-Δ

43 (030501Θ) ΞΑΗΓ/ΘΖ - ΚΑΗΔΡΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ-Θ (030502) ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ (030503) ΛΝΠ/ΘΖ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ (030504) ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ (030505) ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ (030506) ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑ - ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑ (030507) ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ (030508) ΝΓΘΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ (030509) ΠΚΒ/ΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ (030601Δ) ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ-Δ (030601Θ) ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ-Θ (030602) ΚΔΘΝΓΝΗ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ (030603Δ) ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ-Δ (030603Θ) ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ-Θ (030604) ΛΝΠ/ΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ (030605) ΞΔΟΗΔΓΣ/ΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ (030606) ΤΣΗΑΡΟΗΘΖ (030609) ΑΛΑΘΝΦΗΠΡΗΘΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ (030610) ΑΗΚΝΓΝΠΗΑ (030701Δ) ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΗΗ-Δ (030701Θ) ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΗΗ-Θ (030702Δ) ΓΔΟΝΛΡΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ- Δ (030702Θ) ΓΔΟΝΛΡΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ- Θ (030703) ΑΓΥΓΖ ΓΔΗΑΠ (030704) ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ

44 (030705) ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ (030706) ΓΗΑΞΝΙ/ΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ (030707) ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΓΗΘΑΗΝ (030708) ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ (030709) ΓΗΔΗΛΖ & ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

45 Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκόο πηπρίνπ; Πίλαθαο κε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζν βαζκό πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ, ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (πνζνζηηαία). ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΔΥΤΙΚΗΣ Α Έηνο Απνθνίηεζεο Μέζνο Όξνο , ,71 0,00% 12,37% 75,25% 12,37% ,74 0,00% 9,25% 78,61% 12,14% ,79 0,00% 9,33% 75,13% 15,54% ,83 0,47% 6,16% 74,88% 18,48% ,68 0,00% 10,13% 83,54% 6,33% ,67 0,00% 13,64% 77,78% 8,59% ,58 0,47% 13,27% 77,73% 8,53% ,49 0,56% 16,29% 77,53% 5,62% ,57 0,00% 14,68% 80,73% 4,59% ,65 0,00% 11,97% 78,63% 9,40% ,21 2,11% 31,58% 65,26% 1,05% ,26 0,00% 29,35% 68,48% 2,17% ,24 0,00% 32,38% 63,81% 3,81% ,18 0,00% 38,81% 58,21% 2,99% ,23 0,00% 34,09% 61,36% 4,55% ,54 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% Μέζνο Όξνο 0,25% 15,57% 75,44% 8,74% Ξαξαηεξψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο βαζκνινγίαο ησλ απνθνίησλ ηελ δεθαπεληαεηία γίλνληαη εκθαλήο δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 45

46 αξηζηνχρσλ απφ ην 1999 θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαιψο απνθνηηεζάλησλ απφ ην ίδην ρξνληθφ ζεκείν. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε αξθεηά αίηηα φπσο: 1. Πηελ βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ θαζηέξσζε φισλ ησλ λέσλ καζεζηαθψλ κνληέισλ θαη ηερληθψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο. 2. Πηελ βειηίσζε ησλ ζπγγξακκάησλ. 3. Πηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ κνξθψλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα εξγαζηήξηα 4. Πηελ επξεία ρξήζε ΡΞΔ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο 5. Πηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ επέηξεςε ε αχμεζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζην Γηαδίθηπν. 6. Πην γεγνλφο φηη παξά ην φηη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο εηζαγσγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κέζσ ησλ Ξαλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κεηψζεθε, σζηφζν δηαρξνληθά απμήζεθαλ εθείλνη νη θνηηεηέο πνπ επέιεμαλ ην ηκήκα ζαλ πξψηε επηινγή. Έηζη απφ ην ζχλνιν δείγκαηνο 379 θνηηεηψλ, ζε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζην ηκήκα, 202 (πνζνζηφ 54,5%) απάληεζαλ φηη ε λνζειεπηηθή ήηαλ ε πξψηε ηνπο επηινγή θαη 172 φρη. Η νοςηλευτική ήταν η πρώτη ςασ επιλογή; 1,00% 44,50% Ναι 54,50% Όχι Δεν απάντηςαν Ζ άλνδνο ζηελ κέζε βαζκνινγία απνθνίηεζεο νθείιεηαη επίζεο ζην γεγνλφο φηη ν θχξηνο εξγνδφηεο ησλ λνζειεπηψλ ζηελ ρψξα πνπ είλαη ην δεκφζην μεθίλεζε απφ ην 1994 λα ζπλδέεη ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ηνλ βαζκφ απνθνίηεζεο (Λφκνο 2190 ίδξπζε ΑΠΔΞ). Ήηαλ θπζηθφ νη πξψηνη απφθνηηνη ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ λα είραλ γαινπρεζεί κε ηελ ινγηθή ηεο επίηεπμεο πςειφηεξνπ βαζκνχ απνθνίηεζεο. 46

47 4.2.6 Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; Φύιν Έηνο απνθνίηεζεο Άλδξεο Γπλαίθεο Μέζνο Όξνο ,49 5,89 5, ,16 5,92 5, ,80 5,57 5, ,48 5,31 5, ,07 5,47 5, ,50 5,37 5, ,80 5,25 5, ,52 5,27 5, ,27 5,08 5, ,50 5,06 5,16 Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα μεπεξλά ηα 5 έηε. Απηφ ζε κία ινγηθή εμήγεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ εξγάδεηαη κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Νη ιηκλάδνληεο θνηηεηέο απνηεινχλ πνζνζηφ 8,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ην 2010 (74 ζηνπο 884). Καηαλνκή ελεξγώλ θνηηεηώλ αλά ηκήκα, εμάκελν θαη θύιν Φύιν Δμάκελν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνια Πηπρίν ύλνια

48 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ-δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο (φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ Α.ΓΗ.Ξ.), πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ δείθηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ: Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο Ερώτηςη ,23 4,36 4,07 4,34 4,17 4,47 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ σο αξθεηά απνηειεζκαηηθή (>4) ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο, ζε φια ηα εμάκελα ζπνπδψλ. Ρν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε καθξά εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηα αληηθείκελα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. Γηέγεξζε ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο Ερώτηςη ,02 4,35 4,11 4,26 4,25 4,45 4,4 3 2 Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα 48

49 Μζςη Βαθμολογία Ζ αξθεηά θαιή αμηνιφγεζε απφ ηνπο θνηηεηέο, κε κέζε ηηκή αμηνιφγεζεο >4, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θνηηεηέο θξίλνπλ σο απνηειεζκαηηθή ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε λνζειεπηηθή σο επηζηήκε θαη σο επάγγεικα έρεη έληνλα αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα θαη απηφ απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην αληηθείκελν πνπ απηή δηαπξαγκαηεχεηαη. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελλνηώλ κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα Ερώτηςη ,25 4,44 4,12 4,35 4,16 4,55 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Απφ ηε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε (~4.50) θαίλεηαη φηη θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθφ έσο πνιχ θαιφ ηνλ ηφπν παξνπζίαζεο ησλ ελλνηψλ κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ. Ρα παξαδείγκαηα θαη νη κειέηεο πεξίπησζεο (case studies) απνηεινχλ ηδηαίηεξν καζεζηαθφ εξγαιείν ζηηο επηζηήκεο πγείαο. Ξνιιέο κάιηζηα απφ απηέο αλαθηνχληαη απφ δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Πηελ κειέηε πεξίπησζεο πεξηγξάθεηαη θάπνηα πξαγκαηηθή πεξίπησζε ζπκβάληνο ή αζζελνχο (αλψλπκα) φπνπ εθαξκφζηεθαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ηα αληίζηνηρα Λνζειεπηηθά πιάλα. Κεηά ηελ παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ αθνινπζεί θξηηηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε ζεσξεηηθή γλψζε ζηελ πξάμε. Αλαιχνληαη επίζεο θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ή ζεψξεζεο ηεο θαηάζηαζεο. 49

50 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Δλζάξξπλζε ησλ θνηηεηώλ λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο Ερώτηςη ,5 4,48 4,5 4,45 4,13 4,47 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη θνηηεηέο ζε απηή ηελ εξψηεζε δειψλνπλ φηη ελζαξξχλνληαη πνιχ (~4.50), απφ ηνπο θαζεγεηέο, ζηε δηαηχπσζε απνξηψλ θαη εξσηήζεσλ. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα δηδαζθαιία κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ην νπνίν απνηειεί ηνλ αδηακθηζβήηεην ηξφπν κάζεζεο θαη απνθεχγνληαο ηνλ κνλφινγν. πλέπεηα ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ δηδάζθνληα (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζσζε, ) 5 4 4,3 Ερώτηςη 26 4,49 4,34 4,48 4,35 4,49 4,6 3 2 Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απνδεηθλχνπλ ηε ζπλέπεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ πςεινχ αηζζήκαηνο επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε παξά ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο ηνπο (κεηαπηπρηαθά, εξεπλεηηθά). 50

51 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία ρέζεηο δηδαζθόλησλ-δηδαζθνκέλσλ Ερώτηςη ,2 4,55 4,32 4,45 4,32 4,52 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ν επηζηεκνληθφο, θιηληθφο, επαγγεικαηηθφο θαη βαζεηά αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Λνζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο νδεγεί ηνλ θαζεγεηή λα μεθχγεη απφ ηελ ηππηθή Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. πσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε άπνςή ηνπο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή, κάιηζηα είλαη αμηνζεκείσην φηη ε ίδηα άπνςε επηθξαηεί θαη δηαηεξείηαη ζε φια ηα εμάκελα θνίηεζεο. Νη πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα δεκηνπξγία θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο θαίλεηαη φηη αληακείβνληαη. πκβνιή ηνπ επηθνπξηθνύ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο Ερώτηςη ,55 1,31 1,16 1,6 1,19 1,9 1,08 Μέζνο όξνο: 1,39 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ρν σξνκίζζην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ ζην ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α απνηειείηαη θπξίσο απφ εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζηελ θξνληηζηεξηαθή άζθεζε ζην λνζνθνκείν. Ζ ζπκβνιή ηνπ επηθνπξηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο, θξίλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ σο κε ηθαλνπνηεηηθή (>1<2). Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη: 51

52 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία 1. Πην κεγάιν αξηζκφ σξνκίζζηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη, ιφγσ ησλ κεγάισλ ειιείςεσλ ζε κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ κε ζπλέπεηα ηηο απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε πνιινχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πγείαο πνπ βξίζθνληαη ζε φιν ην ιεθαλνπέδην, 2. Πηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ, κε κεησκέλα ηππηθά πξνζφληα, θαη 3. Πηελ δπζθνιία άζθεζεο ειέγρνπ ηεο απφδνζεο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ (πεξίπνπ 100 άηνκα) απφ ην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπεμήγεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ πεηξακάησλ/αζθήζεσλ Ερώτηςη ,42 0,71 0,67 0,88 0,93 1,19 0,42 Μέζνο όξνο: 0,88 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνθχπηεη ρακειφ αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ αζθήζεσλ. Βαζηθφ αίηην πηζαλφλ λα είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο αζθήζεηο (25-30), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζθνιία, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, ζηελ πξαθηηθή άζθεζε φισλ ησλ θνηηεηψλ. Βεβαίσο ην εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε πξνεγνχκελεο απαληήζεηο. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Υξεζηκόηεηα ύπαξμεο θξνληηζηεξίσλ Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο θξνληηζηεξίσλ Ερώτηςη ,61 1,93 1,63 2 1,77 1,98 1,9 Μέζνο όξνο: 1, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα 52

53 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Ερώτηςη ,45 1,4 1,5 1,71 1,7 1,79 1,85 Μέζνο όξνο: 1, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ζ απάληεζε ησλ θνηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ, είλαη μεθάζαξα αξλεηηθή. Απηφ ην απνηέιεζκα δελ ζπλάδεη κε ηε θχζε ηεο λνζειεπηηθήο ε νπνία κπνξεί λα θαηαλνείηαη κέζα απφ θξνληηζηήξηα. Ζ άπνςε φκσο ησλ θνηηεηψλ αθ ελφο πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή θαη αθ εηέξνπ λα δηεξεπλεζεί κέζα απφ ηνλ δηάινγν. Δπάξθεηα ζεκεηώζεσλ σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Ερώτηςη ,33 1,21 0,71 0,89 0,91 0,66 0,41 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Μέζνο όξνο: 0,87 Νη θνηηεηέο ζεσξνχλ αλεπαξθείο ηηο ζεκεηψζεηο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Δδψ θαίλεηαη ε αλάγθε ησλ θνηηεηψλ γηα ιεπηνκεξέζηεξεο γξαπηέο επεμεγήζεηο ησλ αζθήζεσλ, φηαλ ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηνπο είλαη ζπλδπαζκφο ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. Έηζη νη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ζεκεηψζεσλ δελ ηθαλνπνηνχληαη αθνχ δελ παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη δελ δηαζέηνπλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο άζθεζεο κέζα απφ δηεξγαζίεο ζπλζεηηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη δηαηίζεληαη βηβιία πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε απνηέιεζκα λα κε θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε δηάζεζε εθηεηακέλσλ ζεκεηψζεσλ. 53

54 Μζςη Βαθμολογία πρλόηεηα παξαθνινύζεζεο δηαιέμεσλ 5 4,41 4,83 4,92 Ερώτηςη 33 4,66 5 4,47 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ρα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Έηζη, ε εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ δελ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Νη θνηηεηέο απαληνχλ φηη ζε πνζνζηφ πάλσ ηνπ 90% παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο, ελψ ιφγσ ηεο πξναηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο ε πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ειάρηζηε. Γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξαθνινύζεζε ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ Απφ άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 379 θνηηεηέο πξνέθπςε φηη 1 ζηνπο 2 απάληεζε φηη παξαθνινπζεί ζεσξεηηθά καζήκαηα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο/εβδνκάδα. Αξηζκόο εκεξώλ Αξηζκόο θνηηεηώλ Πνζνζηό , , , ,8 ύλνιν ,0 Ξνζνζηφ 37,6% απάληεζε φηη δελ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Παξαθνινπζείηε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα Αξηζκόο θνηηεηώλ Πνζνζηό ρη ,6% Λαη ,4% ύλνιν % 54

55 Μζςη Βαθμολογία Παξαθνινύζεζε ζεσξεηηθώλ καζεκάησλ ζπζρέηηζε κε ππννκάδεο Πηελ ππννκάδα εθείλσλ πνπ απάληεζαλ φηη ε λνζειεπηηθή ήηαλ ε πξψηε ηνπο επηινγή ν κέζνο αξηζκφο εκεξψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ αλά Δμάκελν ήηαλ 14,5 εκέξεο. Γελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ππννκάδσλ σο ηνπο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. Η λνζειεπηηθή ήηαλ ε πξώηε ηνπο επηινγή Λαη ρη Αξηζκφο απαληήζεσλ Ππλνιηθφο Αξηζκφο Ζκεξψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ /Δμάκελν 14,5 13,1 πρλόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ εξγαζηεξίσλ 5 Ερώτηςη ,47 2,76 2,68 2,96 3,57 2,95 3,02 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ν πίλαθαο ησλ απαληήζεσλ δείρλεη φηη νη θνηηεηέο δελ παξαθνινπζνχλ ζπρλά ηα εξγαζηήξηα, πξάγκα πνπ είλαη αλαθφινπζν κε ηελ ππνρξεσηηθή θχζε ησλ εξγαζηεξίσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη πιαζκαηηθά θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε ή ππήξμε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δχν εξσηήζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα αληηζηξαθνχλ. 55

56 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία πζηεκαηηθή αληαπόθξηζε ηνπο γξαπηέο εξγαζίεο/αζθήζεηο Ερώτηςη ,83 3,28 3,2 3,58 3,87 3,57 3, Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο γξαπηέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπο αλαηίζεληαη. Γεγνλφο είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο. πζηεκαηηθή κειέηε ηνπο ύιεο 5 Ερώτηςη ,23 3,18 2,88 3,12 3,25 3,17 3,28 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Απφ ηνπο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ κειέηε ηνπο χιεο, θαίλεηαη φηη κειεηνχλ αιιά φρη ζπζηεκαηηθά. 56

57 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Ώξεο κειέηεο αλά εβδνκάδα γηα θάζε κάζεκα (1=<2 Ώξεο, 2=2-4 Ώξεο, 3=4-6 Ώξεο, 4=6-8 Ώξεο, 5=>8 Ώξεο) Ερώτηςη ,19 2,09 1,91 1,97 2,17 1,74 1,86 Μέζνο όξνο: 1, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη θνηηεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο 2-3 ψξεο κειέηεο ηελ εβδνκάδα, ηνπο θαίλεηαη θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη θνηηεηέο κειεηνχλ ηελ χιε ησλ καζεκάησλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ αθήλεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο Ερώτηςη ,2 4,34 4,1 4,33 4,12 4,44 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Πχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε, νη ζηφρνη ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζαθείο ζε φια ηα εμάκελα. 57

58 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Οξγάλσζε ηνπο ύιεο Αληαπόθξηζε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο Ερώτηςη ,08 4,35 4,04 4,26 4,21 4,37 4, Μέζνο όξνο: 4, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ερώτηςη ,01 4,26 3,98 4,2 4,13 4,46 4, Μέζνο όξνο: 4,2 1 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ε νξγάλσζε ηεο χιεο θαζψο θαη ε αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Αλαγθαηόηεηα ησλ πξναπαηηνύκελσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο 5 Ερώτηςη ,4 3,39 3,29 3,31 2,94 3,33 3,45 2 Μέζνο όξνο: 3,3 1 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα 58

59 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Έρεη πξναλαθεξζεί ζηε ζρεηηθή ελφηεηα, ε αλαγθαηφηεηα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ρξήζηκε απφ ηνπο θνηηεηέο. Υξήζε γλώζεσλ ύλδεζε κε άιια καζήκαηα 5 Ερώτηςη 9 4 3,29 3,67 3,47 3,46 3,34 3,47 3, Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ζ ρξήζε γλψζεσλ θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ είλαη ζέκα πνπ ρξήδεη δηεξεχλεζεο. Ζ άπνςε πνπ απνηππψλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο δελ είλαη ελζαξξπληηθή. Ρα πεξηζζφηεξα καζήκαηα γηα ηε λνζειεπηηθή έρνπλ ζρέζε απφιπηεο εμάξηεζεο. Ζ λέα γλψζε ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηελ παιαηφηεξε. Δπίπεδν δπζθνιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ 5 Ερώτηςη ,43 3,48 3,29 3,51 3,25 3,53 3,59 2 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απνηππψλνπλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ, πνπ απμάλεη ζηε πνξεία ησλ εμακήλσλ πιελ ηνπ Γ θαη Δ εμακήλνπ. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ειιεηπή παξαθνινχζεζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ κε απνηέιεζκα κε έρνληαο ν θνηηεηέο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζεη ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. 59

60 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Αλαινγία ηνπ αξηζκνύ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην θόξην εξγαζίαο 5 Ερώτηςη ,72 2,99 2,87 2,73 2,94 3,09 3,01 2 Μέζνο όξνο: 2,9 1 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ν ρακειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο, απφ ηνπο θνηηεηέο, ηεο αλαινγίαο Γ.Κ. ζε ζρέζε κε ην θφξην εξγαζίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξέπεη λα έρεη θαηαλνεζεί δηφηη ν ζεζκφο απηφο είλαη λένο. Δίλαη γλσζηφ φηη κία Γ.Κ. ηζνδπλακεί ζε ψξεο θφξην εξγαζίαο αλαινγία ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθή. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιόγεζεο 5 Ερώτηςη ,97 3,09 3,14 2,99 3,3 3,58 2 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ρν απνηέιεζκα είλαη απνζαξξπληηθφ νη θνηηεηέο δελ εκπηζηεχνληαη ηνπο θαζεγεηέο φζνλ αθνξά ηελ δηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε επηδέρεηαη δηάθνξεο εθδνρέο. Νη θνηηεηέο δελ παξαθνινπζνχλ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη γηα πνιινχο ε πξψηε επαθή ηνπο κε ην κάζεκα είλαη απηή ζηηο εμεηάζεηο, ηελ πηζαλή απνηπρία ηνπ είλαη εχθνιν λα ηελ απνδίδνπλ ζηνλ θαζεγεηή. Ξνιινί θαζεγεηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα ζπδεηνχλ ην γξαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο νξζέο ή κε απαληήζεηο. Ρν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζε κηα άιιε νπηηθή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο απαληήζεηο. 60

61 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Τπνβνιή εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα καζεκάησλ 5 4 Ερώτηςη ,56 1,43 1,12 1,86 1,09 1,97 2,57 Μέζνο όξνο: 1,65 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ερώτηςη ,57 1,46 1,15 1,86 1,11 1,98 2,52 Μέζνο όξνο: 1,66 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Απνγνεηεπηηθέο νη απαληήζεηο ζρεδφλ ζε φια ηα εμάκελα. Ζ επζχλε απνδίδεηαη δηπιή. Ζ κία αθνξά ηνλ ίδην ηνλ θαζεγεηή θαη ε άιιε ηνλ θνηηεηή. Νη εξγαζίεο πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ δεχηεξε απφιπηε παξάκεηξν νινθιήξσζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο χιεο. Ζ εθπφλεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο βνεζά ηδηαίηεξα ηνλ θνηηεηή ζην λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηά ηελ βηβιηνγξαθία, λα εθθξάδεηαη θαη λα αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε. ια απηά κάιινλ δελ έρνπλ γίλεη ζπλείδεζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο. 61

62 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Καζνδήγεζε από ηνλ δηδάζθνληα ζηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ Ερώτηςη ,62 1,63 1,33 2,02 1,28 1,96 2,62 Μέζνο όξνο: 1, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη απαληήζεηο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δηφινπ ηθαλνπνηεηηθή. Ζ επζχλε εθηφο ηνπ δίπνινπ θνηηεηή-θαζεγεηή ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ αλαινγεί ζηελ έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ζπλεξγαζία. Πην ηκήκα λνζειεπηηθήο Α θαλέλαο θαζεγεηήο, αλεμάξηεηα βαζκίδαο, δελ δηαζέηεη ρψξν (γξαθείν) γηα λα δέρεηαη ηνπο θνηηεηέο. Απνηέιεζκα απηφ λα γίλεηαη ζε ρψξνπο πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε είλαη επηεηθψο αλεθηνί. Ρν ηκήκα ζηεγάδεηαη ζε ρψξνπο πνπ ρηιηνκεηξηθά απέρνπλ ν έλαο ηνπ άιινπ, απηφ δπζρεξαίλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνηηψλ. Πνηόηεηα ζρνιίσλ ηνπ δηδάζθνληνο θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο εξγαζηώλ Ερώτηςη ,68 1,64 1,21 2,03 1,17 2,01 2,61 Μέζνο όξνο: 1,76 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη απαληήζεηο φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο θαη ν ζρνιηαζκφο είλαη φπσο θαη πην πάλσ. ηαλ δελ πθίζηαηαη ζπλεξγαζία δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη πνηφηεηα ζρνιίσλ. 62

63 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Γπλαηόηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο Ερώτηςη ,18 1,64 1,04 1,64 0,9 1,61 2,36 Μέζνο όξνο: 1,48 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Κε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο. Νη θνηηεηέο δελ πηζηεχνπλ ζε πηζαλέο βειηηψζεηο. Απηφ δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ππνδνκψλ. Νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ελδερνκέλσο λα ζπλδένληαη κε ηελ απνπζία ησλ θνηηεηψλ (γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο) απφ ηα ακθηζέαηξα δηδαζθαιίαο; Ίζσο ην απνηέιεζκα λα ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ κηθξφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ δηφηη νη εξγαζίεο ζπλήζσο εθπνλνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο. Καηαλόεζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηνπο εξγαζίαο Ερώτηςη ,52 1,4 1,1 1,86 1,05 1,89 2,61 Μέζνο όξνο: 1,63 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Δίλαη πξνθαλήο ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ θνηηεηψλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ην γεγνλφο απηφ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηα λα αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα. 63

64 Μζςη Βαθμολογία Δπίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ Ερώτηςη ,39 0,78 0,72 0,93 1,02 1,28 0,45 Μέζνο όξνο: 0,93 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη απαληήζεηο δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ δπζθνιίαο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ην έλα θνκκάηη ηεο λνζειεπηηθήο βαζίδεηαη ζηελ πξάμε. Απηφ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ρα εξγαζηήξηα είλαη γηα ηνπο θνηηεηέο ππνρξεσηηθά κε ζπλέπεηα ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζή ε νπνία νδεγεί ζην παξαπάλσ απνηέιεζκα Πώο γλσζηνπνηείηαη ηνπο θνηηεηέο ε ύιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; Ζ χιε ησλ καζεκάησλ γλσζηνπνηείηαη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ εληφο ηνπο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη κάιηζηα ηειεπηαίσο, εηζάγεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαη ε πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία θαη πξνσζείηαη ε ρξήζε πνιιαπιψλ ζπγγξακκάησλ φπνπ πξνθαζνξίδνληαη ζη ζηφρνη (καζεζηαθνί) ησλ καζεκάησλ, ε βαζηθή θηινζνθία θαη ην πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηόρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα; Νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κεηξήζηκνη θαηά ην δπλαηφλ παξάκεηξνη ζηελ αξρή ηνπο ζεσξεηηθήο ή θιηληθήο εθπαίδεπζεο ψζηε νη εκπιεθφκελνη (θνηηεηήο θαη θαζεγεηήο) λα γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή ηη γλψζεηο, δεμηφηεηεο ή ζηάζεηο ζα πξέπεη ζην ηέινο ηνπο δηεξγαζίαο λα έρνπλ απνθηεζεί. Απηφ δεκηνπξγεί ζηελ νπζία έλα «καζεζηαθφ ζπκβφιαην» κεηαμχ Θαζεγεηή θνηηεηή θαη απνηειεί ηελ αξρή ηνπο ηζφηηκεο θαηά ην δπλαηφλ ζρέζεο. Ραπηφρξνλα βνεζά ζηελ ηειηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε απφ θαζεγεηή θαη θνηηεηέο. Ρππηθά πεξηγξάθνληαη εθηφο ησλ άιισλ ζην πεξίγξακκα θάζε καζήκαηνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (βιέπε Ξαξάξηεκα) ελψ ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπο βαζηθνχ καζήκαηνο. 64

65 Παξάδεηγκα Πεξηγξάκκαηνο καζήκαηνο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. (ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ) ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΥΓΗΘΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΡΞΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΝΟΣ0201 Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό ΜΔΥ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΔΠ ΥΟΔΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ 8 (Θεσξία 4, Δξγαζηήξην 4) ΞΗΠΡΥΡΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ 10 ΡΞΗΘΝ ΔΜΑΚΖΛΝ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ Β ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Πθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηελ έλλνηα ηνπο παξνρήο Λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θξνληίδαο ζχκθσλα κε ηνπο βαζηθέο αξρέο λνζειεπηηθήο. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Α. Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 1. Γεληθά πεξί λνζνθνκείσλ. Νκάδα πγείαο. 2. Δηζαγσγή ηνπ αζζελή ζην λνζνθνκείν. 3. γηεηλή θξνληίδα θαη αζθάιεηα. 4. Άλεζε, αλάπαπζε θαη χπλνο. Θίλεζε θαη άζθεζε 5. Γηαηξνθή θαη ελπδάησζε. 6. Δθαξκνγή ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα. 7., 8. Γηαηήξεζε ηνπο αθεξαηφηεηαο ηνπ δέξκαηνο. Ξξφιεςε θαη ζεξαπεία θαηαθιίζεσλ. 9. Δθαξκνγή επηζπαζηηθψλ κέηξσλ. 10. Σνξήγεζε θαξκάθσλ απ ηνπο ηνπο νδνχο. 11. Γηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηνπο απεθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 12. Γηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηνπο απεθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εληέξνπ 13. Ξαξαθεληήζεηο 14. Φξνληίδα αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ Β. Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Ρν εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ επίδεημε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη 65

66 δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο θαζψο θαη ηελ άζθεζε ψζηε λα ηνπο εθαξκφδνπλ ζην εξγαζηήξην θαη ζηελ θιηληθή εθπαίδεπζε. Αλαιπηηθά: Ξξνεηνηκαζία θξεβαηηνχ αζζελνχο, Ξξσηλή θξνληίδα, Ινχζηκν θαη ινπηξφ επί θιίλεο, ππνθιπζκνί, θίλεζε θαη έγεξζε αζζελνχο, ρνξήγεζε θαξκάθσλ απ ηνπο ηνπο νδνχο, θξνληίδα θαηαθιίζεσλ, πξνεγρεηξεηηθή εηνηκαζία αξξψζηνπ, κεηεγρεηξεηηθή εηνηκαζία αξξψζηνπ, θξνληίδα ηξαχκαηνο, θξνληίδα αζζελνχο ηειηθνχ ζηαδίνπ. 1. Γεληθή ελεκέξσζε θνηηεηψλ. Σσξηζκφο ζε νκάδεο εξγαζηεξίσλ. Λνζειεπηηθή κνλάδα- Θάιακνο αζζελή- Νξγάλσζε- Δμνπιηζκφο. (Δπίδεημε εμαξηεκάησλ θιίλεο, ηκαηηζκνχ, λνζειεπηηθνχ πιηθνχ) Δηνηκαζία θιίλεο. 2. Δμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα θαηαθεθιηκέλσλ αζζελψλ (Δπίδεημε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ θξνληίδαο ηνπο θιίλεο ηνπ αζζελνχο) Αξρέο κεραληθήο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Θίλεζε θαη άζθεζε 3. Θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ αξξψζηνπ ζην θξεβάηη (Ξξσηλή θξνληίδα, Φξνληίδα ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, Ινχζηκν θιηλήξε, Ινπηξφ επί θιίλεο, Ρνπηθή θαζαξηφηεηα, Ξνδφινπηξν). 4. Απνζηείξσζε: Ξξνεηνηκαζία πιηθνχ γηα απνζηείξσζε Σεηξηζκφο απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ Ρερληθή ελδπκαζίαο θαη ρξήζεο γαληηψλ. 5. Ξξφιεςε θαη ζεξαπεία θαηαθιίζεσλ Βαζηθέο ζέζεηο θαηαθιηκέλσλ αζζελψλ. 6. πνθιπζκφο. Ρνπνζέηεζε θαζεηήξα νξζνχ (ζσιήλα αεξίσλ) θαη ππφζεηνπ. Σξήζε επηζπαζηηθψλ. 7. Ξξνεγρεηξεηηθή εηνηκαζία αξξψζηνπ. (Ξξνεηνηκαζία εγρεηξεηηθνχ πεδίνπ- Δλδπκαζία αξξψζηνπ- Κεηαθνξά απφ ην θξεβάηη ζην θνξείν θαη αληίζηξνθα- Δηνηκαζία ρεηξνπξγηθήο θιίλεο). 8. Κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα θαη παξαθνινχζεζε αξξψζησλ: Ξαξαιαβή ρεηξνπξγεκέλνπ αξξψζηνπ Φξνληίδα ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο Έγεξζε ρεηξνπξγεκέλνπ αξξψζηνπ 9. Σνξήγεζε θαξκάθσλ (Δπίδεημε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ). Φάξκαθα peros. 66

67 10. Ξαξεληεξηθή ρνξήγεζε θαξκάθσλ Δλδνκπτθή πνδφξηα Δλδνδεξκηθή. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε : Λα εθηηκνχλ ηνπο βαζηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο θξνληίδαο. Λα εθαξκφδνπλ πξνιεπηηθά ζεξαπεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ελήιηθα αζζελή Λα αληηιακβάλνληαη ηνπο αλάγθεο λνζειείαο ηνπ αξξψζηνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα πγείαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Διιεληθή : 1. Γνπιηά Δηξ. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ, Δθδφζεηο «ΡΑΒΗΘΑ», Αζήλα Ηνξδάλνπ Ξ. Βαζηθέο λνζειεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη παξεκβάζεηο. Δθδφζεηο «ΡΑΒΗΘΑ», Αζήλα Ulrich S.P., Canale S.W. & Wendell S.A. (1997). Λνζειεπηηθή Ξαζνινγηθή Σεηξνπξγηθή. Πρεδηαζκφο Λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Δθδφζεηο Ιαγφο, ηφκνο Α, Αζήλα. 4. Παρίλε Θαξδάζε Α.& Ξάλνπ Κ. (2000). Ξαζνινγηθή θαη Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή. Δθδφζεηο Βήηα, 1 νο ηφκνο, Αζήλα. Ξελόγισζζε : 1. Eisner, Δ. Instructional and expressive educational objectives: Their formulation and use in curriculum. Chicago: Rand McNally, 1999, ξξ Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ ησλ καζεκάησλ; Πηνλ ζεσξεηηθφ ηνκέα ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζπληζηά ζηελ νπζία κία δηακνξθσηηθνχ ηχπνπ αμηνιφγεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη : Ππδήηεζε πεξηπηψζεσλ Δξγαζίεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 67

68 Αζθήζεηο- πξάμεηο, ζε θάζε ελφηεηα Κειέηεο λνζειεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ απφ ηνλ θιηληθφ ρψξν εθαξκνγήο ε πνην βαζκό ηεξείηαη ην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ; Απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηα απνγξαθηθά δειηία πξνέθπςε ε ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 100% Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; Ζ νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε έσο θαη 45 δηδαθηηθψλ σξψλ/εβδνκαδηαίσο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ηππηθά εμάκελα θαη 55 δηδαθηηθψλ σξψλ/εβδνκαδηαίσο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πηπρίν. Πηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε αιιεινεπηθαιχςεηο κε καζήκαηα πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ πνπ κπνξεί λα είλαη πξναπαηηνχκελα. Έηζη ν θνηηεηήο κπνξεί λα έρεη ηελ επθαηξία λα ηα παξαθνινπζεί αθφκε θαη ζε κεγαιχηεξα εμάκελα εθφζνλ δελ πέηπρε ζε πξνεγνχκελν εμάκελν. Νη ίδηνη νη θνηηεηέο παξφια απηά ακθηζβεηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο 1 ηνπο 3 (166 ζε ζχλνιν 379) ζε ζρεηηθή έξεπλα πξνβάινπλ σο ζνβαξνχο ιφγνπο γηα ηελ κε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ην γεγνλφο φηη εξγάδνληαη εθείλεο ηνπο ψξεο ή δειψλνπλ φηη γεληθφηεξα δελ ηνπο εμππεξεηεί ην σξνιφγην πξφγξακκα Επγάζομαι Το ωπάπιο τος μαθήματορ δεν είναι εξςπηπετικό 68

69 Πόζα (θαη πνηα) από ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη από κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δύν αλώηεξσλ βαζκίδσλ; ια ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα θαη κάιηζηα ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη εηδηθήο ππνδνκήο θαιχπηνληαη απφ ηα κέιε ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ: Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 1. Αλαηνκία Η Ινξεηδηάδεο Κ. Ξεηξφπνπινο 2. Φπζηνινγία Η Γεκνπιά Ηβφλε 3. Τπρνινγία Ξ. Ξιαηαληψηνπ 4. Βηνινγία Θακπνχξεο 5. Κηθξνβηνινγία Κ. Γνπξλή 6. Θνηλσληνινγία γείαο Η. Σξηζηνπνχινπ 7. Δμειηθηηθή Τπρνινγία Ξιαηαληψηνπ 8. Αλαηνκία ΗΗ Αλαγλσζηνπνχινπ 9. Φπζηνινγία ΗΗ Πηαπξφπνπινο Γ. 10. Θνηλνηηθή Λνζειεπηηθή Η Φ. Θπξίηζε 11. Ξαζνινγία Η Κ. Βελέηηθνπ 12. Φαξκαθνινγία Ζιηφπνπινο Ξ. 13. Ξαζνινγηθή Αλαηνκηθή Πηαπξφπνπινο Γ. 14. Σεηξνπξγηθή Λνζειεπηηθή Η Σ. Καξβάθε 15. Ξαζνινγηθή Λνζειεπηηθή Η Κ. Γνπξλή 4.4. Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα Πε θάζε κάζεκα δηαηίζεληαη βηβιία, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην 100% ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο θαη δηαηίζεληαη ζην εκπφξην. Δθηφο φκσο απφ ην θχξην βηβιίν ην νπνίν απνηειεί ην θχξην εγρεηξίδην ησλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ παξέρνληαη εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεκεηψζεηο, CD θ.α. Ξαξάιιεια νη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο δηεζλνχο θαη ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ θαη ηε λνζειεπηηθή φπσο είλαη: Pub Med, Scopus, Cinahl. 69

70 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Καιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε Ερώτηςη ,01 4,26 3,98 4,2 4,13 4,46 4, Μέζνο όξνο: 4,2 1 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Oη θνηηεηέο θξίλνπλ ζην ζχλνιν ησλ εμακήλσλ εθπαηδεπηηθά ηα ζπγγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηα καζήκαηα. Δθηφο απηνχ ζήκεξα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ θνηηεηή κε ηνλ θαζεγεηή γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Έγθαηξε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθώλ βνεζεκάησλ (ζύγγξακκα, ζεκεηώζεηο, πξόζζεηε βηβιηνγξαθία) Ερώτηςη ,71 3,81 3,29 3,77 3,78 4,18 3, Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη απαληήζεηο, εθηφο απφ ην ΠΡ εμάκελν, αλαδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα ηεο θαζπζηεξξεκέλεο ρνξήγεζεο ησλ ζπγγξακάησλ, θάηη πνπ φκσο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ηκήκαηνο. 70

71 Μζςη Βαθμολογία Μζςη Βαθμολογία Αμηνιόγεζε ηνπ θύξηνπ βηβιίνπ (σλ) ή ησλ ζεκεηώζεσλ 5 Ερώτηςη ,18 3,1 2,72 3,14 2,87 3,27 3,36 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη κε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ζπγγξακκάησλ ηα νπνία δελ θξίλνληαη επαξθή απφ ηνπο θνηηεηέο. Ρν θφζηνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΡΔΗ, απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ βηβιίνπ. Βηβιία πνπ μεπεξλνχλ ηελ νξηδφκελε ηηκή δελ επηιέγνληαη γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επηινγή ελφο βηβιίνπ φρη ηελ ελδεηθλπφκελε. Γηαζεζηκόηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε Ερώτηςη ,22 3,39 3,14 3,48 3,16 3,8 3,51 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Νη θνηηεηέο δελ θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ θαη ζηε κηθξή αξηζκεηηθά δηάζεζε αληηηχπσλ. 71

72 Μζςη Βαθμολογία Ύπαξμε ζρεηηθνύ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ ζηε βηβιηνζήθε 5 Ερώτηςη ,4 3,46 3,22 3,29 2,91 3,25 3,21 Μέζνο όξνο: 3, Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ν ρψξνο ηεο λνζειεπηηθήο θαη γεληθά ησλ επηζηεκψλ πγείαο είλαη δπλακηθά εμειηζζφκελεο επηζηήκεο. Ζ αξζξνγξαθία απμάλεη θαηαθφξπθα θάηη πνπ ε βηβιηνζήθε ηνπ ΡΔΗ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη θαη νη κε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη θνηηεηέο Δίδε θαη αξηζκόο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηώζεηο, πιηθό ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. Ρα είδε θαη ν αξηζκφο ησλ βνεζεκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο είλαη ζπλνιηθά 43. Ξνζνζηφ 60% ησλ δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο πξηλ απφ ην Ρα ζπγγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Λνζειεπηηθή Δπηζηήκε ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο παξαηήξεζεο δελ κπνξεί ζην ζχλνιφ ηνπο λα ζεσξεζνχλ επηθαηξνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ Λνζειεπηηθή Δπηζηήκε εκθαλίδεη άιισζηε πςεινχο ξπζκνχο απαμίσζεο, ησλ γλψζεσλ αθνινπζψληαο ην ζχλνιν ησλ επηζηεκψλ πγείαο. Γη απηφ πξνσζείηαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, αμηφπηζηα ζπγγξάκκαηα απφ ειεθηξνληθά απνζεηήξηα, ειεθηξνληθά ζπγγξάκκαηα. Ρα ζπγθεθξηκέλα βνεζήκαηα δηαηίζεληαη απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ζρεηηθά εγθαίξσο. Ξαξφια απηά, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ βηβιίνπ-ζπγγξάκκαηνο απφ ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε. 72

73 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζπγγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη ΝΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΔΙ ΑΘΗΝΑΣ : 36 / (Δαξηλνχ Δμακήλνπ) Α / Α ΣΙΣΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΙΣΛΟ ΌΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΔΞ. 1. ΓΔΛΗΘΖ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΑ Δ. ΘΑΙΘΑΛΖ Α 2. ΒΑΠΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΚΗΑ ΛΝΠ/ΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΒΗΝΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ Γ. ΠΑΒΒΝΞΝΙΝ Α ΑΟΣΔΠ & ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ 3. ΡΖΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΛΝΠ/ΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ S. C. DIWET Α ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ (ΡΝΚΝΠ Β) ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΘΡΡΑΟΗΘΖ 4. ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ / ΓΔΛΔΡΗΘΖ ΣΑΟΒΑΙΝ Α ΚΝΟΗΑΘΖ ΒΗΝΙΝΓΗΑ 5. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΡΖΠ ΡΠΝΟΝΞΙΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΓΔΗΑΠ ΘΔΥΟΗΑ ΘΙΖΚΝΞΝΙΝΠ Α 6. ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖΠ ΘΔΥΟΗΑ Δ. ΓΝΙΗΑ Β 7. ΒΑΠΗΘΔΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΔΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ & ΛΝΠ/ΘΖΠ ΘΔΥΟΗΑ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ Ξ. ΗΝΟΓΑΛΝ Β 8. ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ Δ. ΘΟΗΑΘΗΓΝ Β Γ. ΡΟΗΣΝΞΝΙΝΠ 9. ΒΗΝΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΒΗΝΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΡΕΥΛΝ Β ΘΑΡΠΝΓΗΑΛΛΖ ΔΚΓΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΞΑΟΗΘΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΑΓΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΔΛΡΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΞΑΟΗΠΗΑΛΝ Α.Δ. 73

74 10. ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ I. WORKMAN Γ Γ (ΡΝΚΝΗ 1 ΝΠ, 2 ΝΠ, 3 ΝΠ, 4 ΝΠ ) ΘΙΗΛΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ 11. (ΒΑΠΗΘΔΠ & ΔΗΓΗΘΔΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ 2 Δ. ΑΘΑΛΑΡΝ Γ ΛΝΠΖΙΔΗΔΠ ) ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 12. ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ ΔΜΔΡΑΠΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ Β. BATES Γ 13. ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ Π. ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ Γ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝΠ 14. ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝΠ ΓΗΑΙΝΓΝΠ ΘΔΥΟΗΑ & ΞΟΑΜΖ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ 15. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΓΔΛΗΘΖ & ΘΙΗΛΗΘΖ 16. ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ ΓΗΙΖΚΚΑΡΑ & 17. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΠΓΣΟΝΛΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΡΥΛ 18. ΚΔΘΝΓΥΛ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ ΤΣΗΑΡΟΗΘΖ 19. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΔΞΔΗΓΝΠΑ 20. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ (ΡΝΚΝΠ 1 2) ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΛΝΠ/ΘΖ Θ. ΞΗΑΛΝΠ Δ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ K. MORGAN ΚΑΗΔΡΗΘΖ SPEER ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ Δ ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ Γ. ΡΟΗΣΝΞΝΙΝΠ ΙΑΓΗΝΠ Δ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ / ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ Α. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΓΗΑΛΛΝΞΝΙO Δ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ ΓΔΥΟΓΝΠΖΠ ΠΡ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Α. ΤΣΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΘΔΥΟΗΑ ΠΡ ΔΞΔΗΓΝΠΑ Σ. ΚΑΟΒΑΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Α. ΘΝΡΑΛΗΓΝ ΘΔΥΟΗΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΡ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΒΖΡΑ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΠΣΖΚΑ ΊΓΗΑ Γ. Β. ΞΑΟΗΠΗΑΛΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΗΡΠΑΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΠΣΖΚΑ ΗΓΗΝ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΑΞΝΘ. ΡΔΗΑ Α ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΔΙΙΖΛ IΑΡΟΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΑΓΝΠ ΞΑΟΗΠΗΑΛΝ Α.Δ ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΡΝ ΚΗΘΟΝ ΚΝΛΑΠΡΖΟΑΘΗ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΗΥΛ 21. Ζ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΠΡΖΛ ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΟΑΜΖ 22. ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΤΣΝΙΝΓΗΑ Α. ΘΝΘΘΔΒΖ ΠΡ ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ Γ. Δ ΓΔΗΑΠ ΞΗΞΔΟΝΞΝΙΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ GUTENBERG ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΔΛΡΝΠ 74

75 ΔΘΓΝΠΔΗΠ 23. Ζ ΛΝΠΖΙΔΡΟΗΑ ΘΝΛΡΑ ΠΡΝΛ ΞΔΟΖΙΗΘΑ ΓΔΟΝΛΡΝΙΝΓΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ 1 ΘΔΥΟΗΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ Κ. ΚΑΙΓΑΟΗΛΝ Δ. ΓΝΙΗΑ Ε ΡΑΒΗΘΑ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΔΝΙ. «Ν ΠΥΡΖΟ» ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ 24. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΗΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΡΥΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Β. ΦΗΙΗΑΠ Ε ΔΘΓΝΠΔΗΠ GUTENBERG ΔΟΔΛΥΛ 25. ΣΟΝΛΗΑ ΑΠΘΔΛΔΗΑ & ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Γ. ΠΑΞΝΛΡΕΖ - ΘΟΔΞΗΑ Ε ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΗΥΛ ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ 26. ΞΟΝΑΓΥΓΖ ΓΔΗΑΠ ΞΟΝΑΓΥΓΖ & ΑΓΥΓΖ ΓΔΗΑΠ Σ. ΓΑΟΒΗΟΖ Ε ΔΞΔ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΔΛΡΝΠ 27. ΓΗΔΗΛΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΓΗΔΗΛΖΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ G. HARRINGTON Ε ΞΑΟΗΠΗΑΛΝ Α.Δ. 28. ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ 2 ΘΔΥΟΗΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ M. NIES M. MC EWEN Ε ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΑΓΝΠ 29. ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ Β. ΙΑΛΑΟΑ Ε Γ. Β. ΞΑΟΗΠΗΑΛΝΠ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΒΑΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΔΤΠ) ΑΠΟΦΑΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ : 36 / ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΘΔΥΟΗΑ Φ. ΣΑΛΗΥΡΖΠ Α Β 31. ΙΚΞΔΟΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ 2 ΚΑΜΗΚΗΑΓΖΠ ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΦΠΗΝΙΝΓΗΑΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΟΝΘΑΠ Β 32. ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΑΛΑΡΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΡΝΚΗΑ 1 ΘΔΥΟΗΑ Α. ΘΑΚΚΑΠ Α 33. ΞΑΘΝΙΝΓΗΑ ΛΝΠΝΙΝΓΗΑ (ΡΝΚΝΠ Α Β Γ Γ) ΞΑΘΝΙΝΓΗΑ 1 2 Φ. ΣΑΛΗΥΡΖΠ Β Γ ΔΞΗΡΝΚΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 34. ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ Θ. ΡΠΝΣΑΠ Β (ΡΝΚΝΠ Α Β) ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΗΡΠΑΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΠΣΖΚΑ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΣΛΝΠ ΗΓΗΝΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΑΞΝΘ. ΡΔΗ Α ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΗΡΠΑΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΠΣΖΚΑ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΣΛΝΠ 75

76 35. ΞΑΘΝΙΝΓΗΑ ΛΝΠΝΙΝΓΗΑ (ΡΝΚΝΠ Γ Γ) ΞΑΘΝΙΝΓΗΑ 2 Φ. ΣΑΛΗΥΡΖΠ Γ 36. ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ Α. ΞΔΡΟΗΓΖΠ Γ 37. ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΖ ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΖ ΡΝ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΑΛΘΟΥΞΝ ΘΔΥΟΗΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΙΔΠΠΑΠ Δ 38. ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ Θ. ΡΠΝΣΑΠ - Α. ΞΔΡΟΗΓΖΠ Δ 39. ΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΠΡ 40. ΓΖΟΗΑΡΟΗΘΖ ΓΖΟΗΑΡΟΗΘΖ ΚΔ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΟΗΡΖΠ ΓΔΟΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΖΙΗΘΗΑΠ Φ. ΣΑΛΗΥΡΖΠ ΠΡ 41. ΛΔΟΝΙΝΓΗΑ ΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΠΡ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΗΡΠΑΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΠΣΖΚΑ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΔΙΙΖΛ ΗΓΗΝΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΔΛΡΝΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΣΛΝΠ ΗΓΗΝΠ ΑΞΝΘ. ΡΔΗ Α ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΙΗΡΠΑΠ ΓΗΑΛ. ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΠΣΖΚΑ ΗΓΗΝΠ ΑΞΝΘ. ΡΔΗ Α ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ : 41 / ΔΘΓΝΠΔΗΠ BATES : ΝΓΖΓΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΖ ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖ ΔΜΔΡΑΠΖ & ΡΖΛ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ / BICKLEY S. L. Γ ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΙΖΤΖ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΖΚΔΗΝΙΝΓΗΑ ΔΛΡΝΠ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ : 44 / ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΝΓΘΝΙΝΓΗΘΖ J. CORNER, ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΝΓΘΝΙΝΓΗΘΖ ΡΝ ΠΡ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ C. BALLEY ΑΞΝ ΒΗΒΙ. ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΔΛΡΝΠ Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πώο εθαξκόδεηαη; Σξεζηκνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ άμνλα ελψ επηπιένλ πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ ζπγγξακκάησλ απφ επηζηήκνλεο ή εηδηθνχο εγλσζκέλνπ θχξνπο Πώο θαη πόηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα; Βηβιία: Ρεξείηαη δηαδηθαζία θνηλή γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ ΡΔΗ Αζήλαο κέζα απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρα βηβιία πνπ εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ εθδνηηθφ νίθν δηαλέκνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθδνηηθφ νίθν. Ρα ζπγγξάκκαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο δηαλέκνληαη κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ. 76

77 Μζςη Βαθμολογία εκεηώζεηο: Νη ζεκεηψζεηο ησλ εηζεγεηψλ δηαλέκνληαη κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ. Απαηηείηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αζθαιή ειεθηξνληθή πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζε απηέο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο εθηχπσζεο. Γηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο Απαηηείηαη θσδηθφο θαη φλνκα ρξήζηε απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξφζβαζε ζε θάπνηα ζεκεία ηεο πιαηθφξκαο Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; Ρν 100% Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; Πε θάζε κάζεκα φπσο ήδε αλαθέξζεθε ππάξρεη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία. Κέξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπγγξακκάησλ κπνξεί λα θνηηεηήο λα αλαθηήζεη είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είηε κε ηελ δηα δψζεο επίζθεςε ζηηο δχν βηβιηνζήθεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο. 4.5 Μέζα θαη ππνδνκέο 5 Ερώτηςη ,4 1,43 1,1 1,7 1,03 1,63 2,25 Μέζνο όξνο: 1,5 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Ήδε έρεη αλαθεξζεί ην ζέκα ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ θάηη πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ. 77

78 Μζςη Βαθμολογία Δπάξθεηα εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ Ερώτηςη Μέζνο όξνο: 0,76 2 1,15 1,09 0,61 0,57 0,76 0,81 1 0,37 0 Α' Β' Γ' Δ' Ε' Σ' Ζ' Εξάμηνα Πχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ε επάξθεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Απηφ ζε έλα βαζκφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ρα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ην ηκήκα θαη ην ΡΔΗ γεληθφηεξα λα ππάξρεη επάξθεηα αλαιψζηκνπ θαη κφληκνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: (α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα. (β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα. (γ) Βαζκόο ρξήζεο. (δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ. Νη αίζνπζεο ηνπ ηκήκαηνο Λνζειεπηηθήο Α ηνπ ΡΔΗ ΑΘΖΛΑΠ εθηείλνληαη ζε δχν θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα.: 1) Σν θεληξηθό θηίξην ηνπ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα εξγαζηήξηα θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηνλ άμνλα 4.5.2) 2) Σν θηίξην «ΔΡΓΑ» επί ηεο Θεληξηθήο ιεσθφξνπ Θαβάιαο ζην νπνίν βξίζθνληαη νη αίζνπζεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, ην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Πην πνιπψξνθν απηφ θηινμελνχληαη θαη άιια ηκήκαηα ηεο Πρνιήο Δπαγγεικάησλ γείαο θαη Ξξφλνηαο θαζψο θαη γξαθεία ηδησηψλ. Πην πιαίζην απηφ ππάξρεη ζην θηίξην κηθξή βηβιηνζήθε ζπνπδαζηήξην ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 60 ζπνπδαζηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ρν θηίξην «ΔΟΓΑΠ» εκθαλίδεη αξθεηά πξνβιήκαηα θαζψο βξίζθεηαη ζε κηα δψλε κηθηή αιιά θπξίσο βηνκεραληθή. Ζ πεξηνρή απηή ζε αληίζεζε κε ηα θεληξηθά θηίξηα ηνπ ΡΔΗ δελ θαηνηθείηαη φιεο ηηο ψξεο γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα αζθάιεηαο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο. πάξρεη πξφζβαζε κφλν κε ην ιεσθνξείν. Γελ ππάξρνπλ ππνδνκέο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ν ρψξνο ζηάζκεπζεο είλαη πξνζβάζηκνο κφλν απφ ηα κέιε Δ.Ξ. 78

79 Ρν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαηαξηίδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε αίζνπζα λα δηαηίζεηαη θαηά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Θαηά ζπλέπεηα νη ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζεο είλαη ζπλερψο θαηεηιεκκέλεο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Αλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ δελ παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηηο δηαιέμεηο αθφκε θαη νη κηζνί εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζα δεκηνπξγεζνχλ έληνλα πξνβιήκαηα δεδνκέλνπ φηη ζε έλαλ αξηζκφ καζεκάησλ νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο μεπεξλνχλ ηνπο 200. Ζ πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θξίλεηαη σο αξθεηά ρακειή θαζψο δελ δηαζέηνπλ ζηαζεξά πξνβνιηθά κεραλήκαηα, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, δηαδηθηπαθή ππνδνκή θαη επαξθή θιηκαηηζκφ γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Δπηπξφζζεηα ε κνξθνινγία ησλ αηζνπζψλ δελ είλαη ε βέιηηζηε γηα κεγάιν αθξναηήξην θαζψο ην δάπεδν είλαη επίπεδν θαη φρη ακθηζεαηξηθφ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζην θηίξην «ΔΟΓΑΠ» ππάξρνπλ ηέζζεξηο αίζνπζεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο: Αίζνπζα «Γ1» (ρσξεηηθφηεηαο 120 ζπνπδαζηψλ) Αίζνπζα «Γ8», «Γ9», «Γ10» (ρσξεηηθφηεηαο 90 ζπνπδαζηψλ). Κε βάζε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη φηη ην αθαδεκατθφ έηνο νη εηζαθηένη μεπέξαζαλ ηνπο 160. πσο είλαη θαηαλνεηφ νη αίζνπζεο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δελ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο σο πξνο ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ ζφξπβν. Νη ππνδνκέο θιηκαηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ θξίλνληαη σο ειιηπείο γεγνλφο πνπ ηδηαίηεξα ηνπο κήλεο Κάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Πεπηέκβξην θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλχπαξθηε κφλσζε θαζηζηά αδχλαην λα νινθιεξσζεί ε φπνηα εθπαηδεπηηθή θαη θπξίσο εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. Νη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηηο θαηάκεζηεο (ιφγσ εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ) αίζνπζεο κπνξεί λα μεπεξλνχλ αθφκε θαη εθείλεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Πην θηίξην ΔΟΓΑΠ ππάξρεη εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο εμνπιηζκέλν επαξθψο, φπνπ θαη γίλεηαη ρξήζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο γηα αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηα καζήκαηα φηαλ απηφ απαηηεζεί. Ρν θηίξην θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ελεξγνβφξν. Νη ρψξνη πγηεηλήο είλαη θαθνί, ρσξίο πξφζβαζε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. πάξρεη κία αίζνπζα ησλ θαζεγεηψλ εληαία γηα φια ηα κέιε Δ.Ξ. θαη κία κηθξή απνζήθε. Ρνλίδεηαη φηη γεληθφηεξα ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ δελ απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κηθξά ακθηζέαηξα κε πιήξε επάξθεηα επνπηηθψλ κέζσλ ελζσκαησκέλσλ ζε απηά θαη κάιηζηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 79

80 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: (α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα (β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ. (γ) Βαζκόο ρξήζεο. (δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ. (ε) Δπάξθεηα απνζεθώλ (εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ) Δξγαζηήξηα λνζειεπηηθήο: πάξρνπλ ηέζζεξηο αίζνπζεο 1. Βαζηθήο, 2. Ξαζνινγηθήο 3. Σεηξνπξγηθήο θαη 4. Ξαηδηαηξηθήο Λνζειεπηηθήο. Ρν θάζε εξγαζηήξην είλαη ρσξεηηθφηεηαο θνηηεηψλ. Ρα εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Νη αίζνπζεο είλαη ζρεδφλ πάληα πιήξεο. Ρα εξγαζηήξηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βειηηψλνληαη απφ πιεπξάο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Ξαξφια απηά θάπνηνο εμνπιηζκφο θξίλεηαη σο πεπαιαησκέλνο (θξεβάηηα) θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο ησλ εμνκνησηψλ (θνχθιεο) απαηηείηαη κεγαιχηεξνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Ππκπεξαζκαηηθά απαηηείηαη θηηξηαθφο ζρεδηαζκφο αλάινγεο ππνδνκήο θαη ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; Δίλαη δηαζέζηκα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Πην πιαίζην απηφ πινπνηνχληαη θιηληθά θξνληηζηήξηα ζε ηζφηηκε βάζε κε ηελ ζπκβνιή γλσζηψλ Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ, φπσο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Θαξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο, ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Λνζειεπηηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο. Πηα εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο Α πξαγκαηνπνηείηε ην ζεκηλάξην ζηε βαζηθή ΘΑΟΞΑ. ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή. Πηνπο θνηηεηέο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο απφ ην European Resuscitation Council Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ θιηληθώλ. Πηνπο ρψξνπο ηεο θιηληθήο θξνληηζηεξηαθήο εθαξκνγήο (Λνζνθνκεία, Θέληξα γείαο, άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο θαη άζθεζεο ηεο Λνζειεπηηθήο επηζηήκεο) νη ρψξνη εθπαίδεπζεο (γξαθεία. αίζνπζεο θιηληθψλ ζπλαληήζεσλ) είλαη αλχπαξθηνη. Απαηηείηαη άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ 80

81 πνπξγείσλ γείαο θαη Ξαηδείαο γηα ηνλ αλάινγν ζπληνληζκφ θαη ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζηα πιαίζηα κηαο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπδαζηήξηα: (α) Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα (β) Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ρώξσλ. (γ) Βαζκόο ρξήζεο. Σψξνη ζπνπδαζηεξίσλ δηαηίζεληαη απφ ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΡΔΗ Αζήλαο, νη νπνίνη πιεξνχλ πςειέο πξνδηαγξαθέο ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη είλαη δηαζέζηκνη ζηνπο θνηηεηέο φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Πην θηίξην ΔΟΓΑΠ βξίζθεηαη κηθξή βηβιηνζήθεζπνπδαζηήξην ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 60 ζπνπδαζηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 4.6. Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ). Ζ παξνπζίαζε ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ γίλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (PowerPoint) κε ρξήζε θνξεηνχ ππνινγηζηή θαη video projector. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ειεθηξνληθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο εθαξκφδεηαη ζην 50% πεξίπνπ ησλ καζεκάησλ. Έλαο βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθηελέζηεξε ρξήζε ηνπ απνηειεί ε δπζθνιία ρξήζεο ΡΞΔ ζηηο παξερφκελεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαζψο δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν νχηε πξνβνιηθφ ζχζηεκα (video projector) νχηε Ζ/. Απφ ην Ρκήκα παξέρνληαη κφλν 3 θνξεηνί video projectors ελψ δελ παξέρνληαη θνξεηνί Ζ/ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Θαηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηνπο (κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε) φζν θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο (παξάιιειε ρξήζε ζε δηαιέμεηο) επηβαξχλεη ηνπο θαζεγεηέο. Πηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκάησλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ΡΞΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ. Ξαξνπζηάδνληαη φκσο θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ειεθηξνληθφο ηξφπνο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ, είηε κε βάζε εηδηθφ ινγηζκηθφ εξγαιείν είηε κέζσ πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Αθφκε ζε αξθεηά καζήκαηα εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη πξναηξεηηθά δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο. Πρεηηθά κε ηελ ρξήζε ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα, ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ ΡΔΗ θαη ηνπ ηζηφηνπν ηνπ ηκήκαηνο έρεη δηακνξθσζεί εηδηθφ πεδίν, φπνπ αλαξηψληαη ειεθηξνληθά φιεο νη αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε κάζεκα. Δπηπξφζζεηα νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κε ηνπο δηδάζθνληεο, ή απεπζχλνληαο απ επζείαο εξσηήκαηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. Ρν χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε ΡΞΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο. 81

82 4.7. Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. Ιφγσ ηνπ κε ππνρξεσηηθνχ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθφκελσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή Αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. Ζ αλαινγία θπκαίλεηαη απφ 1/25 έσο 1/30. Αξθεηέο θνξέο έρεη αλαθεξζεί φηη ε λνζειεπηηθή παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε άιιεο επηζηήκεο. Ζ εθπαίδεπζε ζηα λνζνθνκεία είλαη κηα ηδηαίηεξα ζνβαξή ππφζεζε πνπ απαηηεί ππεπζπλφηεηα θαη πξνζνρή, νη κεγάιεο νκάδεο ζπνπδαζηψλ δελ πξνζθέξνληαη γηα κηα θαιή θαη αζθαιή γηα ηνπο αζζελείο εθπαίδεπζε. Ξαξά ηαχηα φκσο θαηαβάιινληαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα ππεξθεξαζζεί ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζπνπδαζηψλ ζηα εξγαζηήξηα Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Σηο ηεξνύλ; Αμηνπνηνύληαη από ηνπο θνηηεηέο; Νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη εθηφο ησλ καζεκάησλ ζε ρξφλνπο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο. Ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο θαη ηεο αλεπάξθεηαο γξαθείσλ, νη δηδάζθνληεο αλαγθάδνληαη λα δηαζέζνπλ ψξεο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο, θαη εθηφο ρψξνπ ΡΔΗ, φπσο ζε λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θ.ιπ. θαη ζε ρξφλν εθηφο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Πην Ρκήκα Λνζειεπηηθήο Α ππάξρεη ζε πςειφ βαζκφ ην αίζζεκα επζχλεο γηα ηνπο θνηηεηέο ην νπνίν θαη απνηππψλεηαη ζε θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα Πώο κεζνδεύεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κεζνδεχεηαη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο. Ππλήζσο έλα κέξνο ησλ αξρηθψλ δηαιέμεσλ αθηεξψλεηαη ζηελ κεζνδνινγία αλεχξεζεο επηζηεκνληθψλ αλαθνξψλ θαη βηβιηνγξαθίαο. Νη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα on-line εξγαιεία αλαδήηεζεο πνπ παξέρνληαη κέζσ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εθδνηηθψλ νίθσλ, επηζηεκνληθψλ νξγαληζκψλ θαη δηαθφξσλ βηβιηνζεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Elsevier Science Science Direct, IEEE Xplore, Scopus, ISI Web of Knowledge, Heal Link ). Ζ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, φπνπ νη θνηηεηέο 82

83 σζνχληαη λα αλαηξέμνπλ ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κέζσ βηβιηνζεθψλ Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; πσο πξνθχπηεη απφ ην θεθάιαην «εξεπλεηηθφ έξγν» φιν θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζπνπδαζηψλ καο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο επίζεο θαη ζε δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. Άιισζηε νιφθιεξε ε θηινζνθία ηνπ Λνζειεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξεηηθήο θαη θιηληθήο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζήκεξα ζηελ έξεπλα πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην θνηλσληθό ζύλνιν Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πώο; Ρν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ηελ απφ θνηλνχ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεζζάξσλ ΞΚΠ κε βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε Κεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζηα καζήκαηα ηεο Κηθξνβηνινγίαο (νκάδα Βαηφπνπινπ). ην ηκήκα Γηαηηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηα δχν επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ εθδίδεη ην ηκήκα (νκάδα Ξαλαγησηάθνπ). ην ηκήκα ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ (Νκάδα Ξαπανδπζζέα) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο. ην Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν γηα ηελ θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. ηνλ Δζληθό ύλδεζκν Ννζειεπηώλ Διιάδνο θαη ηνπο ηνκείο απηνύ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ 83

84 ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Ννζειεπηηθήο έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Λνζειεπηηθήο έξεπλαο ( ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαη θιηληθψλ θξνληηζηεξίσλ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δληαηηθήο Θεξαπείαο γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξσζεο γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπνύισζεο Σξαπκάησλ θαη Διθώλ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ηελ εηζήγεζε θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέδξηα.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ βαζηθήο ΘΑΟΞΑ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή. ηα ηκήκαηα Ννζειεπηηθήο ησλ ΣΔΙ ΛΑΜΙΑ, ΠΑΣΡΑ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΡΗΣΗ γηα ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πώο; πάξρεη ζπκθσλία δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ην Augustana College ηεο South Dakota ησλ ΖΞΑ θαη θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη εηήζηα επίζθεςε απφ ην 2004, νκάδαο θνηηεηψλ(27-28) θαη θαζεγεηψλ κε επηθεθαιήο ηελ θ. Muriel Larson, Associate Professor of Nursing ζην ηκήκα καο. Ξξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα θαη απφ κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο καο Αλαπηύζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο θνηλσληθνύο θνξείο; Βιέπε Κηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ. πάξρεη ζπκκεηνρή ζε κηθξφ πνζνζηφ δηδαζθφλησλ (8 θαζεγεηέο) απφ ην εμσηεξηθφ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο καο κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ην πξφγξακκα Erasmus. 84

85 πάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην πξφγξακκα Erasmus (12 θνηηεηέο απφ ην 2006). Ρν ηκήκα ζπκκεηέρεη ζε 4 πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ERASMUS, θαη LEONARDO. Κε ην Turku University of Applied Sciences (Turku) ηεο Φηλιαλδίαο Κε ην North Karelia University of Applied Sciences (Joensuu) ηεο Φηλιαλδίαο Κε ην Karolinska Institutet (Stokholm) ηεο Πνπεδίαο Κε ην Northumbria University ( Newcastle) ηεο Αγγιίαο Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη απφ θαη πξνο ηα ηδξχκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηα ERASMUS, θαη LEONARDO. πάξρεη πξνθνξηθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) πάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θνηηεηέο καο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κέξνπο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα ηδξχκαηα ζπλεξγαζίαο καο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα έρνπλ κεηαθηλεζεί 37 Έιιελεο θνηηεηέο πξνο ηελ Αγγιία Φηλιαλδία θαη Πνπεδία. Δλψ απφ ηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα έρνπλ κεηαθηλεζεί 14 θνηηεηέο θαη 7 κέιε ΓΔΞ. πάξρεη πεξηζψξην γηα αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο ε δήηεζε θάζε ρξφλν απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη κεγαιχηεξε. ζνλ αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαζεγεηψλ είλαη αθφκε ζρεηηθά κηθξή πξνο ηα μέλα ηδξχκαηα εμαηηίαο πνιιψλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Υζηφζν ην 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαθίλεζε 2 θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα δηδαζθαιία θαη αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ζην North Karelia University of Applied Sciences ζην Joensuu ηεο Φηλιαλδίαο Πχλνιν Φνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ ζε μέλν ΑΔΗ Δπηζθέπηεο θνηηεηέο μέλσλ ΑΔΗ ζην Ρκήκα Κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιν ΑΔΗ Κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ ΑΔΗ πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζην Ρκήκα

86 Πώο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρόκελνη θνηηεηέο; Γίλεηαη ελεκέξσζε θαη ππάξρεη ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα Δπξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο ζην ζρεηηθφ Link φπνπ ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο Δλψ ν θνηηεηήο ή ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα πάξεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα θνηηεηηθήο κέξηκλαο ε ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξαηίζεληαη θαη ππάξρνπλ παξαθάησ (link Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πρέζεσλ - πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Ρκήκα Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο - πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Σνξήγεζε πνηξνθηψλ ζε Έιιελεο βάζεη Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ Ζ ζειίδα ηνπ Ππνπδαζηή - πνηξνθίεο - πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ Γξαθείν Θιεξνδνηεκάησλ - πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηεχζπλζε Δζληθψλ Θιεξνδνηεκάησλ - πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ Πηε θιηληθή άζθεζε ησλ μέλσλ θνηηεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε Αγγιηθή γιψζζα, αιιά δελ δηδάζθνληαη ζεσξεηηθά καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα Πώο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθόηεηαο θνηηεηώλ θαη κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθόηεξα; Νη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο, κέζα απφ εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαζψο θαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ελεκέξσζε. 86

87 5. Δξεπλεηηθό έξγν 5.1. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο. Ρν ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α ηνπ ΡΔΗ ΑΘΖΛΑΠ ηα ηειεπηαία έηε έρεη πξνζαλαηνιηζζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο. ρη κφλν φκσο ζην ζηελφ αθαδεκατθφ πιαίζην ηνπ ηκήκαηνο αιιά ζε ζπλεξγαζία κε αξθεηά εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζηελ ρψξα. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν απφ θάζε έλα κέινο Δ.Ξ μερσξηζηά αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ. Νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξαθηηθά δελ ππάξρεη απφ επηδνηήζεηο γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν γηα ην κέιινλ γεληθφηεξα ηεο λνζειεπηηθήο έξεπλαο ζηελ ρψξα καο. Σξεκαηνδνηήζεηο πξνηείλνληαη κέζα απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ πξνγξάκκαηα (Δ.ΞΔ.Α.ΔΘ) π.ρ. ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ, ΘΑΙΖΠ θιπ. Νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ρξεκάησλ κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ρξνλνβφξα θαη ελδερνκέλσο αλεπαξθήο εθφζνλ θαλείο επηηχρεη λα πάξεη έγθξηζε. Ρν ηκήκα δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ νπφηε δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο έξεπλαο. Υζηφζν είλαη ζίγνπξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηεο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο λνζειεπηηθήο έξεπλαο ζε δηεζλέο επίπεδν κέζσ ησλ δχν πεξηνδηθψλ πνπ εθδίδεη θαη ζπλνιηθά δηαρεηξίδεηαη ην ηκήκα. Ζ επίδξαζε ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ζπλερψο απμαλφκελε γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ζπλερή αλέιημε ησλ πεξηνδηθψλ ζηηο δηεζλείο βάζεηο απφζεζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ρα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά αλνηθηήο πξφζβαζεο Health Science Journal θαη To Βήκα ηνπ Αζθιεπηνχ δεκνζηεχνπλ αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά άξζξα πνπ έρνπλ ππνζηεί αμηνιφγεζε απφ θξηηέο ζην ηνκέα πάληνηε ησλ επηζηεκψλ πγείαο ρσξίο θαλέλα νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηνλ ζπγγξαθέα. Ρα πεξηνδηθά απηά πέηπραλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ζεκαληηθήο κεξίδαο ηεο επηζηεκνληθήο λνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαη δηεζλψο σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ ηαρχηεηα, ηελ ζπλέπεηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ απήρεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ. Κε ηελ ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθέο βάζεηο απνδειηίσζεο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ε Scopus ε Cinahl ε DOAJ,ηελ ζχλδεζε ησλ άξζξσλ θαη ηελ απνδειηίσζε ζε ζεκαληηθά ειεθηξνληθά απνζεηήξηα πςεινχ θχξνπο θαη επηξξνήο φπσο ην NHS Evidence θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε ζηα αιθαβεηηθά επξεηήξηα εθαηνληάδσλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ μέλσλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ζηαδηαθά ην θχξνο ηνπο. Ήδε πάλσ απφ 40 εξεπλεηηθά άξζξα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ βάζε Cinahl,πεξηζζφηεξα απφ 12 ζηελ βάζε Scopus, >30 ζηελ Doaj. Πηελ βάζε NHS evidence ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ειέγρεηαη θαη νξγαλψλεηαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Ξξφλνηαο ηεο Κ. Βξεηαλλίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 6 δεκνζηεχζεηο κειψλ Δ.Ξ ηνπ ηκήκαηνο ή άιισλ ζπγγξαθέσλ ηνπ πεξηνδηθνχ Health Science Journal νη νπνίεο απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο άζθεζεο ηαηξηθψλ ή λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ ζην Βξεηαληθφ ζχζηεκα γείαο NHS! 87

88 Δάλ απηφ ζπλδπαζηεί κε ηελ ηαρχηαηα απμαλφκελε έξεπλα πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηα ηέζζεξα ΞΚΠ κέζσ θπξίσο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πινπνηνχληαη, κε ηελ ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 150 Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαηά έηνο ηηο ζπλεξγαζίεο κε ζεκαληηθνχο επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηελ ρψξα θαη ηελ ζεκαληηθή παξαγσγή εξεπλεηηθψλ άξζξσλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε Δ.Ξ. αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην ηκήκα είλαη εγέηεο ηεο Λνζειεπηηθήο Δπηζηήκεο ζηελ ρψξα Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Σκήκα. Πηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα απηά εκπιέθνληαη φινη νη δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη: 27 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 10 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 40 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 40 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο γηα ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γηα φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο Λνζειεπηηθήο Α επηζπλάπηνληαη ζην Ξαξάξηεκα αιιά θαη παξαθάησ. Σ. ΚΑΟΒΑΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΓΑ Η. Ππληνληζηήο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ 1. «Πρέζε εθπαίδεπζεο θαη αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο αξξψζησλ πνπ γηα πξψηε θνξά ππέζηεζαλ έκθξαγκα» 2. «Ζ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε ηνπ δηαβεηηθνχ σο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε» 3. «Αζθάιεηα θαηά ηελ νμπγνλνζεξαπεία. Κία ζεκαληηθή πξνζέγγηζε» 4. «Νη γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΠΔΞ ζηε βαζηθή ΘΑΟΞΑ θαη ηνλ ΑΔΑ» 5. «Ζ επίπησζε ηνπ Παθραξψδε δηαβήηεο ζε δήκνπο ηεο Αηηηθήο» 6. «Ξξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο ζηεθαληαίαο λφζνπ» 7.«Λνζειεπηέο θαη ζπκπεξηθνξέο πγείαο» 8.«Ρν θνηλσληθφ ζηίγκα ηεο ςπρηθήο λφζνπ» 9.«Ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο» 10.«Ξνηφηεηα Εσήο αξξψζησλ κε κφληκν Βεκαηνδφηε» 11.«Θξεζθεπηηθή πίζηε θαη ζηεθαληαία Λφζνο» 12.«Ρν Ξξνθίι ησλ δηδαζθφλησλ ζηα ΡΔΗ. Ξξνζδνθίεο Φνηηεηψλ» 13.«Πηάζεηο θαη γλψζεηο ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ έθηξσζε» 14.«Ξξψηεο βνήζεηεο αλαγθαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη γλψζεο.» 88

89 15.«Απνθαηάζηαζε κεηά ην Ρξαχκα» 16.«Ζ Δλεκέξσζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ» (ζε εμέιημε) 17.«Σξήζε θαηάρξεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ» (ζε εμέιημε) 18.«Ξνηφηεηα δσήο γπλαηθψλ κεηά καζηεθηνκή» 1.2 Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνύκελα από ην πξόγξακκα Αζήλα «Ξνιπκνξθηζκνί γνληδίσλ ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ» επηζηεκνληθά ππεχζπλε ΗΗ. Κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο κειέηεο 1. Δπηδνηνχκελα απφ ην πξφγξακκα Αζήλα «Δζληθφ Κεηξψν Ρξαχκαηνο» 2. «Θλεηφηεηα κεηά ην Ν.Δ.Κ.» Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εγθεθξηκέλα απφ ην πξφγξακκα «ΘΑΙΖΠ» 1. «Αλάπηπμε Λνζειεπηηθψλ Δξγαιείσλ Δξγαιείν Λνζειεπηηθήο Δθηίκεζεο» (ζε εμέιημε) 2. Κε Δπηδνηνχκελα «Κειέηε δηεξεχλεζεο ησλ γλψζεσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Κνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηα έιθε απφ πίεζε» (ζε εμέιημε) ΛΔΠΡΥΟ ΑΘΑΛΑΠΗΑ Κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο κειέηεο 1. Πρέζε εθπαίδεπζεο θαη αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο αξξψζησλ πνπ γηα πξψηε θνξά ππέζηεζαλ έκθξαγκα. 2. "Αζθάιεηα θαηά ηελ νμπγνλνζεξαπεία". 3. Δπίδξαζε ηεο ξχπαλζεο ηεο Αηκφζθαηξαο ζε ζπλδπαζκφ κε βαζκφ θηλεηηθφηεηαο ζηελ αχμεζε ησλ παηδηψλ (πνπξγείν Ξαηδείαο θαη γείαο). 4. Ρν πξνθίι ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ρ.Δ.Η- Ξξνζδνθίεο θνηηεηψλ 5. Ηθαλνπνίεζε πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο γείαο. ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΔΠ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ ΗΝΟΓΑΛΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ Ππληνληζηήο επηά (7) επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ Κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε έλα (1) εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ΚΞΑΚΞΑΡΠΗΘΝ ΦΥΡΝΙΑ ΔΞΗΘΝΟΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ Ππληνληζηήο ζην πξφγξακκα «Eπηπνιαζκφο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο ζε ειηθησκέλνπο ηνπ λνκνχ Ρξηθάισλ». 89

90 Κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζην πξφγξακκα «Αλάπηπμε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ρξφληαο έθζεζεο ζε θπηνθάξκαθα θαη νξκνλνεμαξηεκέλνπ θαξθίλνπ». Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ.-ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ. ΘΟΗΡΠΖ ΦΟΔΗΓΔΟΗΘΖ Ππληνληζηήο ζηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο κειέηεο 1. Γηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο 2. Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ ζην Δ.Η.Α.Α 5.3. Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο. Νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ηνπ ηκήκαηνο θαιχπηνληαη θπξίσο κέζα απφ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαζθαιίζηεθαλ απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. Έλαο απφ απηνχο ππάξρεη ζε θηίξην εληφο ηνπ θηηξίνπ ΔΟΓΑΠ εκβαδνχ πεξίπνπ 70 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Νη ππφινηπεο ππνδνκέο θαιχπηνληαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή θπξίσο απφ πξνζσπηθνχο πφξνπο ησλ κειψλ Δ.Ξ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη απφ ην ίδξπκα δελ έρεη παξαρσξεζεί θαλέλαο εξγαζηεξηαθφο ρψξνο γηα λα ζηεγάζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα, φιεο νη δξάζεηο θαζψο θαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο θαη δεκηνπξγνχκελνο εμνπιηζκφο λα ζηεγάδεηαη ζε άιινπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο (Ξαλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά θέληξα). Αιιά θαη ε κνλαδηθή κηθξή εξεπλεηηθή αίζνπζα πνπ δηαηίζεηαη έρεη πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ηκήκαηνο αλεπαξθήο θαη παξά ηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο ηειεπηαία (εζσηεξηθέο πξνθεξχμεηο εξεπλεηηθψλ έξγσλ, αλαδηάηαμε θνλδπιίσλ πξνυπνινγηζκνχ) έρεη αθεζεί ζηελ χπαξμε αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ Αλαιπηηθά αλά κέινο Δ.Π. Βιέπε Παξάξηεκα 90

91 Δηεξναλαθνξέο Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ Βηβιηνθξηζίεο Ππκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ Ππκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Ξξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο Βξαβεία Ρηκεηηθνί ηίηινη Βηβιία/κνλνγξαθ ίεο Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο Ξξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο Ξξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο Άιιεο εξγαζίεο Αλαθνηλψζεηο ζε επηζη. ζπλέδξηα (κε θξηηέο) ρσξίο πξαθηηθά Αλαθνηλψζεηο ζε επηζη. ζπλέδξηα (ρσξίο θξηηέο) ρσξίο πξαθηηθά Άιια 5.5. Αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο Αλαγλώξηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θαη άιινπ έξγνπ ύλνιν ύλνιν

92 5.6. Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηέο (α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξύκαηνο; (β) Με θνξείο θαη ηδξύκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ; (γ) Με θνξείο θαη ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ; πάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κε αξθεηά Ηδξχκαηα: Με ην Δζληθό Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ. Σν ηκήκα Γηαηηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηα δχν επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ εθδίδεη ην ηκήκα (νκάδα Ξαλαγησηάθνπ). Σν ηκήκα ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ (Νκάδα Ξαπανδπζζέα) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο. ην Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν γηα ηελ θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. ηνλ Δζληθό ύλδεζκν Ννζειεπηώλ Διιάδνο θαη ηνπο ηνκείο απηνύ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Ννζειεπηηθήο έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Λνζειεπηηθήο έξεπλαο.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δληαηηθήο Θεξαπείαο γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξσζεο γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπνύισζεο Σξαπκάησλ θαη Διθώλ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ηελ εηζήγεζε θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ 92

93 ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ βαζηθήο ΘΑΟΞΑ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή. ηα ηκήκαηα Ννζειεπηηθήο ησλ ΣΔΙ ΛΑΜΙΑ, ΠΑΣΡΑ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΡΗΣΗ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ. 93

94 6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Ζ αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο σο άλσ θνξείο θαίλεηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία θπξίσο κε ηνλ Γήκν Αζελαίσλ (ζπκκεηνρή ην 2008, 2009 ζηα θεζηηβάι πγείαο). Ζ έθδνζε 2 (δπν) πεξηνδηθψλ απφ ην ηκήκα Λνζειεπηηθήο Α θαη ε ζπλεξγαζία κέζσ απηψλ ζε πξνγξάκκαηα πνιπθεληξηθψλ εξεπλψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζπκβάιιεη ζηελ ζρέζε κε θνξείο παξαγσγήο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ΔΠΛΔ θαη ΔΛΔ, θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εηδηθφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο γηα ηα Γεκφζηα Λνζνθνκεία επηηπγράλεη ηελ επηηπρή εμέιημε ηνπ ηκήκαηνο ζηα δξψκελα ηνπ Λνζειεπηηθνχ Δπαγγέικαηνο. Ζ δεκηνπξγία Δηαηξείαο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο απφ κέιε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ησλ Λνζειεπηψλ θπξίσο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα Λνζειεπηηθήο Έξεπλαο θαη ζχγρξνλσλ δνκψλ θξνληίδαο. Αλ θαη ην Ρκήκα έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο αθαδεκατθνχο θνξείο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλαθνηλψλνληαη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, νη ζπλεξγαζίεο κε παξαγσγηθνχο θνξείο είλαη ζε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνλ Δζληθφ Πχλδεζκν Λνζειεπηψλ Διιάδνο θαη ηνπο ηνκείο απηνχ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκεηνρή κε ζηξνγγπι ά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Λνζειεπηηθήο έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Λνζειεπηηθήο έξεπλαο.( ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δληαηηθήο Θεξαπείαο γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξσζεο γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκέηνρε κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπνχισζεο Ρξαπκάησλ θαη Διθψλ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ηελ εηζήγεζε θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή κε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Ξαλειιήληα Ππλέξηα. ( 94

95 ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Θαξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλλεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ βαζηθήο ΘΑΟΞΑ ζηα πιαίζα ηνπ καζήακηνο Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή. ηα ηκήκαηα Λνζειεπηηθήο ησλ ΡΔΗ ΙΑΚΗΑΠ, ΞΑΡΟΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ, ΘΟΖΡΖΠ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ δηελέξγεηα εκεξίδσλ. ην Δξγαζηήξην γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Γεκφζηαο γηεηλήο ηνπ ΡΔΗ Αζήλαο. Δξγαζηήξην Ρνμηθνινγίαο ηνπ Ηαηξηθνχ ηκήκαηνο Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο Ρελ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο γείαο Ρν Ηαηξηθφ ηκήκα Γεκνθξίηεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηεξίσλ. Ζ δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζην Ρκήκα Λνζειεπηηθήο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνηλσληθνχο θνξείο είλαη ζεηηθή. Ή ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο, κε δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο, ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα δηεπξχλεηαη ζπλερψο. Ζ ζηφρεπζε πξέπεη λα είλαη ε θαηλνηφκνο εξεπλεηηθή δξάζε. ιν θαη πεξηζζφηεξα κέιε ΔΞ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ην κέιινλ ηνπ Ρκήκαηνο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην άλνηγκα θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ αγνξά θαη ηελ παξαγσγηθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία. Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα παξνρήο ππεξεζηψλ. Πρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ δελ ηειεζθφξεζαλ. Απηφ απνηειεί γεληθφηεξν πξφβιεκα γηα ηα Ρερλνινγηθά Ηδξχκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπληνκφηεξν ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ εξγαζηεξίσλ πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ εξγαζηεξίσλ θαη ηα έληππα ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο θαη ην πεξηνδηθφ ηνπ ΡΔΗ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη εθδειψζεηο κε πνηθίιε επηζηεκνληθή ζεκαηνινγία, εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, φπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηειέρε θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη θνηηεηέο. 95

96 ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΑ ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΝ 1. Καζήκαηα Ξξψησλ Βνεζεηψλ 2. Νδεγίεο γηα πξνζηαζία ησλ αγξνηψλ απφ ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ. 3. Νδεγίεο πγείαο γηα ηελ ηξίηε ειηθία. 4. Γηαιέμεηο γηα ζέκαηα πγείαο ζε Θ.Α.Ξ.Ζ. 5. Γηαιέμεηο γηα ζέκαηα πγείαο ζε αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο. 6. Αλαθνηλψζεηο ζε ζρνιεηά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζέκα ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα. 7. Αλαθνηλψζεηο ζε ζρνιέο γνλέσλ ηεο αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ κε ζέκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 8. Ππλεξγαζία κε ην Ξνιπδχλακν Θέληξν Θνηλσληθήο Πηήξημεο θαη Δλζσκάησζεο Ξξνζθχγσλ ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ Πηαπξνχ. Δθαξκνγή πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πγείαο θαη αγσγήο πγείαο ζηνπο πξφζθπγεο. 9. Ππλεξγαζία κε ην Θέληξν πνδνρήο Αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Δθαξκνγή πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γείαο θαη Αγσγήο γείαο ζηνπο άζηεγνπο. 10. Ππλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη ζπκκεηνρή ζηα Φεζηηβάι γείαο, ζε πξνγξάκκαηα Ξξφιεςεο θαη Αγσγήο γείαο. 11. Ππλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αζελαίσλ ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη θξνληίδαο ζηε Ρξίηε Ζιηθία, ζηηο Ιέζρεο Φηιίαο θαη ζηα πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην Ππίηη 12. Νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε νκηιηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ α Δμακήλνπ ζηα ΘΑΞΖ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ κε ζέκαηα φπσο: αξηεξηαθή ππέξηαζε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θιπ. Κε ζηφρν ηε πξφιεςε θαη πξναγσγή πγείαο αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο θαη θαηά ηα έηε θαη Πηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ Λνζειεπηηθή Απνθαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ Δζληθνχ Ίδξπκαηνο Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ (Δ.Η.Α.Α) Δ.Η.Α.Α) δηνξγαλψζεθαλ ρξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο ηα έηε 2007,2008,2009, κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία θαη κε ζπλεξγαζία ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ πξνζθνξά ζε θνηλσληθφ έξγν ιάκπξπλε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο απηέο ενξηέο θαη άθεζε σο αλάκλεζε ζηνπο ίδηνπο, ηελ άξξεηε γλψζε ηεο ςπρηθήο σθέιεηαο πνπ αληαλαθιά ε πξνζθνξά ζε ηξίηνπο. 96

97 7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε Λνζειεπηηθή Δπηζηήκε εκθαλίδεη γξήγνξνπο ξπζκνχο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζπγθξνηεί ηελ ζεσξία ηεο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγάιεο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνπλ φιεο νη θνηλσλίεο-θξάηε ζε λνζειεπηέο ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ραιάξσζεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ δεκηνπξγνχλ λέεο θαηεπζχλζεηο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ Ξξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Ρξηηνβάζκησλ Λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. Πχκθσλα κε ην Πχλδεζκν Ακεξηθαληθψλ Λνζνθνκείσλ νη αθάιππηεο ζέζεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ΖΞΑ ππνινγίδνληαη ζε Κέρξη ην έηνο 2010 ζα απαηηεζνχλ πάλσ απφ λνζειεπηέο, αθνχ νη Ακεξηθαλνί πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ ζα ρξεηαζηνχλ λνζειεπηηθή θξνληίδα. Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ, γηα θάζε 5 λνζειεπηέο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη κφλν έλαο εηζέξρεηαη ζην επάγγεικα. Κέρξη ην έηνο 2020 αλακέλεηαη λα απμεζεί ε κέζε ειηθία ησλ εξγαδφκελσλ λνζειεπηψλ θαηά 2,5 ρξφληα (απφ 42,4 ην 2000 ζε 45,1 ην 2020). Πην κεηαμχ, ιηγφηεξνη θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ ηε Λνζειεπηηθή ζε ζχγθξηζε κε ην 1995, ελψ ην 82% εξγάδνληαη σο λνζειεπηέο. Δπνκέλσο, νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ηα Ρξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (φρη κφλν ηα λνζνθνκεία) πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο καγλήηεο πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ λνζειεπηψλ, αλαιακβάλνληαο ηε δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Έηζη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο Ξιάλνπ Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο έρεη απνθαζηζηεί λα πξνζηεζνχλ λέεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο ζην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ είηε κέζα ζηα ήδε ππάξρνληα καζήκαηα είηε σο λέα καζήκαηα. Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ήδε ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ φπσο ήδε εηπψζεθε ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηφζν ζηηο επηζηήκεο πγείαο φζν θαη ζηηο επηζηήκεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζηηο θνηλσληθνπνηεκέλεο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ παηξίδα καο θαη έρνπλ επίπησζε ζηε Λνζειεπηηθή. Πε κηα λέα επνρή πνπ αλαγλσξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, σο ζχλζεκα, πνιηηηθή πγείαο θαη ζηξαηεγηθφ ζηφρν, αλαδεηθλχεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο σο ην ζχγρξνλν ζηφρν ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ρξεηάδεηαη λα θαιχπηεη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Ζ αζξφα κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε δηαθφξσλ ιαψλ, ε έληαμε ζηελ Δ.Δ. θαη ε Δληαία Νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη πξνζηέζεθαλ ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ λέα καζήκαηα φπσο: Δπείγνπζα Λνζειεπηηθή, Λνζειεπηηθή Απνθαηάζηαζε, Ππκβνπιεπηηθή Γηαπνιηηηζκηθή Λνζειεπηηθή, Δπξσπατθφ δίθαην θ.ιπ. Πηηο κέξεο καο, νη ρψξεο κε εδξαησκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ Θιηληθή Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θιηληθψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη ζην νπνίν εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαξθή βειηίσζή ηνπ. Πε απηφ ην ζχζηεκα, νη θχξηνη άμνλεο δξάζεο είλαη ε 97

98 αζθάιεηα ησλ αζζελώλ, ην πεξηβάιινλ θξνληίδαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ ιαζώλ. Ζ απφθηεζε εκπεηξίαο κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ έρεη ζαλ ζθνπφ λα ελδπλακψζεη ην γλσζηηθφ θεθάιαην ζην νπνίν νη ίδηνη θαη ην Ρκήκα επελδχνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Ππνπδψλ ηνπο αιιά θαη λα βειηηψζεη ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ην πεξηβάιινλ θξνληίδαο. Κεηά ινηπφλ ηελ πινπνίεζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ πνπ απνηεινχλ ηελ αθαδεκατθή νινθιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζηφρνο είλαη ε αθφκε κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο Δξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζην Ρκήκα. Ζ επνρή καο επηηάζζεη κηα λέα Λνζειεπηηθή βαζηζκέλε ζηε καξηπξία θαη ζηελ απφδεημε, φπσο απηή ππαγνξεχεηαη απφ ηηο θιηληθέο νδεγίεο, ηα πξσηφθνιια θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο. Ρν ηκήκα θαίλεηαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε φηη πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο. Απαηηείηαη φκσο αθφκε κεγαιχηεξε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα. Δπηδηψθεηαη ε πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ Δ.Ξ πςεινχ θχξνπο θαη επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ αιιά θαη ε επηζηεκνληθή αλάπηπμε ησλ κειψλ Δ.Ξ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην Ρκήκα. Απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πιένλ έρνπλ κεησζεί αξθεηά ζηειέρε $κε πξνζσπνπαγή ζέζε. πάξρεη πςειή δήηεζε απφ επηζηήκνλεο γηα θάζε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη κε ηδηαίηεξα πςειέο αλαινγίεο ππνςήθησλ. Ν ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ ζην ηκήκα παξακέλεη πνιπδηάζηαηνο θαη πνιχπιεπξνο. Ν ηειηθφο αξηζκφο μεπεξλά ηελ αξρηθή δηαζεζηκφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ. Δηζαρζέληεο αλά έηνο θαη ηξόπν εηζαγσγήο Τεχνικό Λφκειο Πανελλήνιεσ Μειονότητα με Πανελλήνιεσ 50 Μετεγγραφή εςωτερικοφ Τρόποι Ειςαγωγήσ Κφπριοσ Κατατακτήριεσ Ενιαίο Λχκειο Ειδικζσ Ανάγκεσ 3% Αλλοδαπόσ 10% 98

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF AUTOMATION Έθζεζε Δζσηεξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Νοέµβριος 2011 ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μ. αξξήο, Γ. Γήκαο,. νχιεο ΟΜΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (Ο.Μ.Δ.Α) Αζήλα Ηνχληνο 2011 1 ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΥΑΛΚΙΓΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Σερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ Δπηθαηξνπνίεζε Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

ΣΔΙ ΥΑΛΚΙΓΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Σερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ Δπηθαηξνπνίεζε Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΥΑΛΚΙΓΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Σερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ Δπηθαηξνπνίεζε Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Δπηθαηξνπνίεζε:Noε-2013 Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 Υαιθίδα, Ννέκβξηνο 2013 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα