Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ. Μειέηε - Πξόηαζε έξγνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ. Μειέηε - Πξόηαζε έξγνπ"

Transcript

1 Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ Μειέηε - Πξόηαζε έξγνπ Αξραηνινγηθέο επεκβάζεηο θαη έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Αζακαλίαο θαη ηνπ βπδαληηλνύ Σδεκέξληθνπ Τπεύζπλνη Μειέηεο: Αγγέιε Αλζή Εήδξνπ Κσλζηαληίλα Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο: Σδνπβάξα νύιε Υξπζείο Άγλαληα 2011

2 Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ Μειέηε - Πξόηαζε έξγνπ Αξραηνινγηθέο επεκβάζεηο θαη έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Αζακαλίαο θαη ηνπ βπδαληηλνύ Σδεκέξληθνπ Τπεύζπλνη Μειέηεο: Αγγέιε Αλζή Εήδξνπ Κσλζηαληίλα Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο: Σδνπβάξα νύιε Υξπζείο Άγλαληα

3 Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ Έδξα: Άγλαληα Άξηαο Γηνηθεηηθό πκβνύιην Μαξγψλεο Κσλζηαληίλνο, Πξφεδξνο Μπαδνχθαο Αζαλάζηνο, Α Αληηπξφεδξνο (Σκήκα Ζπείξνπ) Καξαγηάλλεο Ναπνιέσλ, Β Αληηπξφεδξνο (Σκήκα Βνξείνπ Διιάδνο) Σξηάληνπ ιγα, Γεληθή Γξακκαηέαο Παηζνχξαο Αζαλάζηνο, Σακίαο Καξαηδέλεο Νηθφιανο, Έθνξνο θψξνο Νηθφιανο, Οξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο Φισξάθεο Βαζίιεηνο, Τπεχζπλνο Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Μαθξήο Αζαλάζηνο, χκβνπινο Τπεύζπλνη Μειέηεο: Αγγέιε Αλζή, Αξραηνιφγνο ηεο ΛΓ Δ.Π.Κ.Α. Εήδξνπ Κσλζηαληίλα, Αξραηνιφγνο, Τπνςήθηα Γηδάθησξ Αξραηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο: Σδνπβάξα νχιε Υξπζείο, η. Καζεγήηξηα Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ , Άγλαληα Άξηαο URL: Σει (Κσλζηαληίλνο Μαξγψλεο), (Αζαλάζηνο Μπαδνχθαο), (Ναπνιέσλ Καξαγηάλλεο) 3

4 4

5 Πεξηερόκελα Πεξηερφκελα 5 Πξφινγνο 6 Α. Δηζαγσγή 7 Β. Γεσκνξθνινγηθά Γεσγξαθηθά ζηνηρεία 9 Γ. Ηζηνξηθφ πεξίγξακκα 12 1) Προϊστορική περίοδος και Κλασική αρχαιότητα 12 2) Βυζαντινή περίοδος 16 Γ. Οη καξηπξίεο ησλ πεγψλ 19 1) Αρχαία ελληνική γραμματεία 19 2) Γραμματεία της περιόδου της ρωμαιοκρατίας 25 3) Βυζαντινή γραμματεία 37 Δ. Σα κλεκεία 42 1) Αρχαία μνημεία 42 2) Βυζαντινά μνημεία 46 3) Μεταβυζαντινά μνημεία 54 4) Νεότερα μνημεία 59 Σ. Ζ πξφηαζε 62 Ε. Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζήο ηεο 64 Ζ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή 65 Θ. Βηβιηνγξαθία 66 Η. Υάξηεο Δηθφλεο 81 5

6 Πξόινγνο Δίλαη πιένλ επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη ηα πξψηα ίρλε ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ αληρλεχνληαη ζηα βάζε ηεο πξντζηνξηθήο πεξηφδνπ. Ζ αδηάιεηπηε χπαξμε θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ άγνλνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ απνηππψλεηαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ, ζηα επξήκαηα ηεο πξντζηνξηθήο επνρήο, ζηηο ζέζεηο θαη ηηο νρπξψζεηο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, ζηα βπδαληηλά ζξεζθεπηηθά κλεκεία, ζηα πνηθίια λεφηεξα κλεκεία, ζην πιήζνο ησλ πνιηηηζηηθψλ κνξθσκάησλ. Ωζηφζν, είλαη θαλεξή ε εγθαηάιεηςή ηνπο, ε εμαθάληζή ηνπο κέζα ζηελ ππθλή βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο εξήκσζεο ησλ ρσξηψλ θαη ηεο αδηαθνξίαο ηεο Πνιηηείαο, ζηηο ζπλζήθεο ηεο κεηαλενηεξηθφηεηαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη απαζήο θαη αδηάθνξε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε πνπ δηαηππψζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2009, απνθάζηζε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ αξραηνιφγσλ θαη κειψλ ηεο Δηαηξείαο, θαο Αλζήο Αγγέιε θαη θαο Κσλ/λαο Εήδξνπ, πνπ θαηάγνληαη απφ ηα Σδνπκέξθα. Υάξε ζηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο, κε ηελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο η. Καζεγήηξηαο ηεο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θαο Υξπζείδαο Σδνπβάξα νχιε, ζπγθξνηήζεθε έλαο πιήξεο θάθεινο πνπ ζα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ηεο πξνζπάζεηάο καο γηα ηελ απνθάιπςε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ζηα Σδνπκέξθα, ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Αζακαλίαο θαη ηνπ βπδαληηλνχ Σδεκέξληθνπ. ην επφκελν ζηάδην, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Αξκνδίσλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ, επειπηζηνχκε φηη ζα αξρίζνπλ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, απνςίισζεο θαη ζήκαλζεο ησλ επηιεγκέλσλ ρψξσλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Διπίδνπκε φηη ζην πξνζερέο κέιινλ ζα μεθηλήζνπλ νξγαλσκέλεο έξεπλεο, γηα λα έξζνπλ ζην θσο νη ζέζεηο θαηνίθεζεο, δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο πνιηηηζκνχ αιιά θαη πνιχηηκα επξήκαηα πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηε ζθηαγξάθεζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηεο πεξηνρήο. ΣΟ Γ.. ΣΖ Η.Λ.Δ.Σ. 6

7 Α. Δηζαγσγή Οη πην πξψηκεο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο γηα ηελ θαηνίθεζε ζηα Σδνπκέξθα αλάγνληαη ήδε ζηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.υ., εγθαζίζηαληαη εδψ νη Αζακάλεο, έλα απφ ηα θπξηφηεξα Ζπεηξσηηθά θχια ζηελ αξραηφηεηα. Οη Αζακάλεο, φπσο θαη ηα γεηηνληθά ηνπο θχια, δηήγαλ βίν πνηκεληθφ λνκαδηθφ, κεηαθηλνχκελνη απφ ηνπο ρεηκεξηλνχο ζηνπο ζεξηλνχο βνζθνηφπνπο θαη αληίζηξνθα. Ωο ζπλέπεηα, ν γεσγξαθηθφο ηνπο ρψξνο, γηα πνιινχο αηψλεο, δελ πξέπεη λα νξηδφηαλ κε ζηαζεξά, ζπλερή φξηα, αιιά θαζαξά πνηκεληθέο δηαηξέζεηο. Καηά ηνλ 5 ν θαη ηνλ 4 ν αη. π.υ., πέξαζαλ απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο θαη ηε δηαβίσζε ζηνπο νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο θαη πφιεηο. Ζ πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά αλάγεηαη ζην 395 π.υ., φηαλ κλεκνλεχνληαη σο κέιε ηεο Κνξηλζηαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Β Αζελατθήο πκκαρίαο. Σν 354 π.υ., ζηνλ Ηεξφ πφιεκν, πνιέκεζαλ ελαληίνλ ησλ Φσθέσλ θαη ην 323 π.υ., ζην Λακηαθφ πφιεκν, ελαληίνλ ησλ Μαθεδφλσλ. Σν 295 π.υ., ν Πχξξνο πξνζάξηεζε ζην βαζίιεηφ ηνπ θαη ηε ρψξα ησλ Αζακάλσλ, επεηδή απέβιεπε ζηελ επίθαηξε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ν νπνίνο έθηνηε αθνινπζνχζε ην βαζηιηά ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ. Με ηελ πηψζε ηεο βαζηιείαο ην 232 π.υ. θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο, νη Αζακάλεο αλέθηεζαλ θαη πάιη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Καηά ηα έηε π.υ., ηελ πεξηνρή θπβεξλνχζαλ νη βαζηιείο Θεφδσξνο θαη Ακχλαλδξνο. Ηδηαίηεξα ν δεχηεξνο αλέπηπμε κεγάιε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αζθνχζε επξχηεξε πνιηηηθή, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ρψξαο ηνπ. Ζ Αζακαλία δελ πξέπεη λα απέθπγε ηελ θνηλή κνίξα ηεο Ζπείξνπ ην 167 π.υ., φηαλ νη ιεγεψλεο ηνπ Αηκηιίνπ Παχινπ θαηέζηξεςαλ 70 Ζπεηξσηηθέο πφιεηο θαη ππνδνχισζαλ Ζπεηξψηεο. Βεβαίσο, ε ρψξα δελ θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά, θαζψο απφ ηελ επνρή ηνπ Ακπλάλδξνπ ή ιίγν κεηά ην 167 π.υ. θαη ηνπιάρηζηνλ έσο ην 88/87 π.υ., ζηελ Αζακαλία ιεηηνχξγεζε ην Κνηλφ ησλ Αζακάλσλ. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνθξαηνξηθήο επνρήο, γίλεηαη απιή κλεία ησλ Αζακάλσλ, ρσξίο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηνπο. Με ηελ έλαξμε ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ε πεξηνρή, αξρηθά, ζα ππαρζεί δηνηθεηηθά ζηελ επαξρία Παιαηάο Ζπείξνπ θαη αξγφηεξα ζην ζέκα Νηθνπφιεσο, ελψ ζα γλσξίζεη θαη αιιεπάιιειεο βαξβαξηθέο επηδξνκέο. Ο ρψξνο ηεο Αζακαλίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πέξαζκα, ην νπνίν έλσλε ηελ Ήπεηξν κε ηε Θεζζαιία θαη ήιεγρε ηκήκα ηνπ ρεξζαίνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ πεξηνρή απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηελ πεξίνδν ηνπ «δεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ», θαζψο δελ απέρεη ηδηαίηεξα απφ ηελ πξσηεχνπζά ηνπ ηελ Άξηα, αιιά θαη γηα έλαλ επηπιένλ ιφγν επεηδή απφ απηή δηεξρφηαλ θαη ε θπξηφηεξε νδηθή αξηεξία πνπ έλσλε απεπζείαο ηελ Άξηα κε ηα Σξίθαια θαη ηελ Ήπεηξν κε ηε Θεζζαιία. Έηζη ινηπφλ, ε νξεηλή θαη απνκνλσκέλε, αιιά ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα πέξαζκα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο Αζακαλία βξίζθεηαη ηελ επνρή ηνπ Αλεμάξηεηνπ Κξάηνπο ηεο Ζπείξνπ λα πιαηζηψλεη ηελ πξσηεχνπζά ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη ηκήκα ηεο ρεξζαίαο επηθνηλσλίαο ηεο. Ζ εμέρνπζα ζέζε ηεο δελ απνηειεί πιένλ ππφζεζε. Αληίζεηα, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ίδξπζε δπν βπδαληηλψλ κλεκείσλ: ηεο Κφθθηλεο Δθθιεζηάο Βνπξγαξειίνπ θαη ηελ πιαηζίσζή ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε Πφξηα Παλαγηά ζηελ Πχιε Σξηθάισλ. Σα δπν κλεκεία δειαδή είλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηηο δπν αθεηεξίεο ηεο νδηθήο αξηεξίαο, ηελ νπνία θαη νξίδνπλ. Ζ ακέζσο επφκελε ηζηνξηθή πεξίνδνο είλαη εθείλε ηεο καθξαίσλεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ε νπνία μεθηλά γηα ηελ πεξηνρή ζηα ηέιε ηνπ 15 νπ αη., κε ηελ απφθηεζε κάιηζηα θαη ζεκαληηθψλ πξνλνκίσλ θαζψο ήιεγρε ηα πεξάζκαηα ηεο Πίλδνπ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζή ηεο. Έηζη, ηα Σδνπκέξθα δελ ζα γλσξίζνπλ ηηο απζαηξεζίεο θαη ηηο βηαηφηεηεο ηνπ Οζσκαλνχ θαηαθηεηή, φπσο άιιεο Ζπεηξσηηθέο πεξηνρέο. Αληίζεηα θαη εμαηηίαο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο πνπ απνιάκβαλαλ, ζα απνηειέζνπλ θαηαθχγην γηα πνιινχο δνθηκαδφκελνπο Έιιελεο, πνπ εγθαηέιεηπαλ ηηο εζηίεο ηνπο ζηηο πεδηλέο ζέζεηο θαη επηδίσθαλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε νξεηλέο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. 7

8 Ζ ζεκαζία ηεο Αζακαλίαο έγηλε πξψηα αληηιεπηή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνηθίιεο αλαθνξέο ζηα έξγα ηνπο. Οη φξνη Αζακαλία θαη Αζακάλεο απαληνχλ ζε θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο απφ κηα πνιχ πξψηκε επνρή, ήδε απφ ηνλ 6 ν αη. π.υ. πλερίδνπλ αδηάθνπα έσο θαη ηελ πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα έσο θαη ηνλ 2 ν αη. κ.υ. Αληίζηνηρα, εληνπίδνληαη θαη ζηε βπδαληηλή γξακκαηεία απφ ηνλ 5 ν αη. κ.υ. έσο θαη ην 12 ν αη. κ.υ., κε έλα θελφ θαηά ηνπο αηψλεο 4 ν, 7 ν, 8 ν θαη 11 ν. Δθηφο απφ ην κεγάιν ρξνλνινγηθφ εχξνο, αμηνζεκείσηε είλαη ε πνηθηιία ησλ πεγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο. Πξφθεηηαη γηα έξγα ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά, πεξηεγεηηθά, θηινζνθηθά, θηινινγηθά, θαζψο θαη γηα ηα ζπνπδαηφηεξα βπδαληηλά ιεμηθά. Τςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ηα αληινχκελα ζηνηρεία γηα ηε ζέζε ηεο πεξηνρήο, θαζψο επηβεβαηψλεηαη ε ηνπνζέηεζή ηεο ζηε ζχγρξνλε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, ηε γεηηλίαζή ηεο κε άιια Ζπεηξσηηθά θαη Θεζζαιηθά θχια θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο φκνξεο επηθξάηεηεο. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ πεγψλ ζπληειεί ζηε ζθηαγξάθεζε ηεο ηζηνξηθήο ηεο πνξείαο θαηά ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, πξνζθέξεη πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, δηαζψδνληαο επηπξφζζεηα θαη νξηζκέλεο παξαδφζεηο θαη ηέινο απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε, θαζψο απνηέιεζε θνκβηθφ ζεκείν γηα ηα φκνξα θχια. Μάιηζηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Αζακαλία δε ιεζκνλήζεθε πνηέ απφ ηνπο ζπγγξαθείο αιιά δηαηήξεζε ηε ζεκαζία ηεο ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο φζν θαη θαηά ηελ αληίζηνηρε βπδαληηλή. Αδηάςεπζηνη κάξηπξεο ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ησλ Σδνπκέξθσλ ζηέθνπλ ηα κλεκεία ηνπο, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο θιαζηθνχο έσο ηνπο κεηαβπδαληηλνχο θαη λεφηεξνπο ρξφλνπο. Αληίζηνηρα, ε θαηνίθεζε, θαηά ηελ πξντζηνξηθή επνρή, απνδεηθλχεηαη απφ θηλεηά επξήκαηα, πνπ ζπλειέγεζαλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο. Ζ Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ, έλα πλεπκαηηθφ πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ πεξηζπιινγή, δηάζσζε θαη κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, γισζζηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ πιηθνχ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο αλάπηπμε, απνθάζηζε ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο γεληθήο κειέηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ησλ ηξηψλ λνκψλ (Άξηεο, Ησαλλίλσλ θαη Σξηθάισλ). ε απηήλ θαη ζε δηαδνρηθά θεθάιαηα, θαηαγξάθνληαη ε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο, ε ηζηνξηθή ηεο πνξεία, νη γξαπηέο καξηπξίεο, ηα πνηθίια κλεκεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, θαζψο θαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο θπξηφηεξεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ αξραία Αζακαλία θαη ην βπδαληηλφ Σδεκέξληθν, ε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο πνξείαο, θαζψο θαη ησλ γξαπηψλ καξηπξηψλ θαη κλεκείσλ θαη ελ ζπλερεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, ε έλαξμε εξεπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαζθαθψλ, θαζψο θαη πνηθίισλ επεκβάζεσλ ζηα κλεκεία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημή ηνπο. 8

9 Β. Γεσκνξθνινγηθά Γεσγξαθηθά ζηνηρεία Ζ νξεηλή πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ 1 βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ 2 θαη κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλήθεη ζηελ επνλνκαδφκελε Αζακαληθή ή θεληξηθή Πίλδν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην αλψηεξν ηκήκα ηεο θνηιάδαο ηνπ Αρειψνπ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ, ηα φξε Σξηγγία, Απγφ θαη Κφδηαθαο, ην Λάθκν θαη ηα Αζακαληθά φξε. Δηδηθφηεξα, ε πεξηνρή δηαηξέρεηαη απφ ηελ εληαία νξνζεηξά, κε θαηεχζπλζε απφ βφξεηα πξνο λφηηα, ησλ Αζακαληθψλ νξέσλ, κε ςειφηεξεο θνξπθέο ηελ Καθαξδίηζα θαη ην Καηαθίδη. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νξίδεηαη απφ ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αρειψνπ, ελψ ζηε δπηηθή, βφξεηα θαη λφηηα απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ πνηακνχ Αξάρζνπ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ. πλνιηθά, ην αλάγιπθν ησλ Σδνπκέξθσλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ησλ Αζακαληθψλ φξεσλ θαη ηηο ιεθάλεο ησλ πνηακψλ Αξάρζνπ θαη Αρειψνπ. Γηνηθεηηθά, ε πεξηνρή αλήθεη ζηηο Πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο. Αληίζηνηρα, νη θνηλφηεηεο ππάγνληαη ζην λνκφ Ησαλλίλσλ, θαηαιακβάλνληαο ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ, ζην λνκφ Άξηεο, θαηαιακβάλνληαο ην ΒΑ ηκήκα ηνπ θαη ζην λνκφ Σξηθάισλ, θαηαιακβάλνληαο ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ. Καηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλαγιχθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ ζηάζεθε ε χπαξμε ησλ δπν κεγάισλ πνηακψλ ηεο πεξηνρήο, ηνπ Αξάρζνπ θαη ηνπ Αρειψνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θχξηα θνίηε ηνπ Αξάρζνπ θηάλεη ηα 105 ρικ. κήθνο, κε θαηεχζπλζε ΒΒΑ ΝΝΓ. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 2000κ 2, θαιχπηεηαη θπξίσο απφ θιχζρε θαη νξίδεηαη Β, ΒΓ απφ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Αψνπ θαη ηνπ Βντδνκάηε, αλαηνιηθά απφ ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αρειψνπ θαη δπηηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ Λνχξνπ. εκαληηθή ζέζε θαηέρεη θαη ν παξαπφηακνο ηνπ Αξάρζνπ Καιιαξχηηθνο, ν νπνίνο απνζηξαγγίδεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ βνξείσλ Σδνπκέξθσλ θαζψο θαη ησλ λνηίσλ παξπθψλ ηνπ φξνπο Λάθκνο, ελψ δέρεηαη ηα λεξά πιήζνπο ξεκάησλ θαη ρεηκάξξσλ, κε ζεκαληηθφηεξνπο ηνλ Μειιηζνπξγηψηηθν θαη ηνλ Μαηζνπθηψηηθν πνηακφ. Αληίζηνηρα, ν Αρειψνο έρεη κήθνο ηεο θχξηαο θνίηεο ηνπ πνπ θηάλεη ηα 220 ρικ. Ζ δεχηεξε νλνκαζία ηνπ, Αζπξνπφηακνο, νθείιεηαη ζηε ιεπθή ιάζπε πνπ κεηαθέξεη απφ ηε δψλε ηνπ θιχζρε έσο ηηο εθβνιέο ηνπ. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ έρεη εμίζνπ κεγάιε έθηαζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Αξάρζνπ, θαιχπηεηαη θπξίσο απφ αζβεζηνιηζηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ησλ Σδνπκέξθσλ. Γεληθά, ε πεξηνρή πξνζδηνξίδεηαη σο θαηεμνρήλ νξεηλή κε έληνλν αλάγιπθν, ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ επηβιεηηθέο βξαρψδεηο αζβεζηνιηζηθέο θνξπθνγξακκέο, πςειέο θνξπθέο, εθηεηακέλα ππναιπηθά νξνπέδηα, ραξάδξεο κε επηθιηλείο πιαγηέο, κεγάιεο, ζε έθηαζε, πεξηνρέο κε εθηεηακέλνπο θαη ππθλνχο ζακλψλεο, δάζε θαη θαηά ηφπνπο δαζσκέλεο εθηάζεηο θαη ππθλφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν, απνηεινχκελν απφ κεγάινπο πνηακνχο θαη παξαπνηάκνπο, κε κφληκε ή επνρηαθή ξνή, θαζψο θαη πνιινχο θαηαξξάθηεο. Αληίζεηα, νη επίπεδεο επηθάλεηεο ζπαλίδνπλ. Ωο απνηέιεζκα ηνπ 1 Ωο πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ νξίδεηαη ζπκβαηηθά ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 47 θνηλφηεηεο, βι. Υάξηε 1, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ η. Φίινπ βι. Σδνπκεξθνρψξηα, ζ. 12, ε νπνία είλαη απνδεθηή θαη απφ ηελ Η.Λ.Δ.Σ. Βέβαηα, ε αξραία Αζακαλία δελ έρεη νξηνζεηεζεί πιήξσο κε ιεπηνκέξεηεο. Ωζηφζν, ε ζχγρξνλε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ απνηεινχζε ηκήκα ηεο αξραίαο Αζακαλίαο, ε νπνία, φπσο απνδεηθλχνπλ νη πεγέο θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα, εθηεηλφηαλ θαη αλαηνιηθφηεξα. Αλαθνξηθά κε ην βπδαληηλφ Σδεκέξληθν, ε έξεπλα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη δελ κπνξνχλ αθφκε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα φξηα ηνπ. 2 Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θεθαιαίνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Σδνπκέξθσλ, «ΖΠΔΗΡΟ» ΑΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, Ησάλληλα 2006, ηεχρνο Α, κέξνο Α, Α1, Γεληθά ζηνηρεία, θεθάιαην 1.2, ζ. 7 11, θεθάιαην 1.3, ζ , ηεχρνο Α, κέξνο Β, Β2, Αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θεθάιαηα , ζ , ηεχρνο Β, πεξίιεςε ΔΠΜ, ζ Βι. θαη Παπαθψζηαο, Ζπεηξσηηθά, βηβιίν ΗΗ, κέξνο πξψην, θεθάιαην 1, ζ θαη νχιεο, Σν θιίκα, ζ.13 23,

10 αλαγιχθνπ, ησλ ζεκαληηθψλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ 144 έσο 2429κ, θαη ηεο πιεζψξαο ησλ ξεκάησλ, έξρεηαη ε δεκηνπξγία κηαο πνηθηιίαο βηνηφπσλ. Απηνί ζπλζέηνπλ έλα πνιππνίθηιην ζχλνιν νηθνζπζηεκάησλ, ζηα νπνία δηαβηεί ζεκαληηθφο αξηζκφο έκβησλ φλησλ, ζπρλά αξθεηά ζπάλησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ έρνπλ εληνπηζηεί 16 θχξηνη ηχπνη πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ θαη 15 ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ. Μάιηζηα, νξηζκέλεο ελφηεηεο βιάζηεζεο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ παξνπζηάδνπλ μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο απμεκέλεο βηνηπνηθηιφηεηάο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηε γεσινγία, ε πεξηνρή δνκείηαη απφ ζρεκαηηζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηηο γεσηεθηνληθέο δψλεο Ηνλίνπ θαη Ωινλνχ Πίλδνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεθηνληθφ γλψξηζκα ηεο πξψηεο δψλεο είλαη ηα επάιιεια κεγάια ζχγθιηλα θαη αληίθιηλα, πνπ επσζνχληαη θαη εθηππεχνπλ ην έλα ην άιιν πξνο ηα δπηηθά, κε θαηεχζπλζε θπξίσο ΒΓ ΝΑ. ηνπο γεσινγηθνχο ηεο ζρεκαηηζκνχο πεξηιακβάλνληαη, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη μεθηλψληαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο, αζβεζηφιηζνη Ζσθαίλνπ θαη θιχζρεο. Αληίζηνηρα, ε δεχηεξε δψλε ζεσξείηαη σο κηα βαζηά αχιαθα αλάκεζα ζηα πβψκαηα ηεο Πειαγνληθήο θαη Γαβξφβνπ, ε νπνία εκθαλίδεη κεγάιεο ελαιιαγέο ζηελ ηδεκαηνγέλεζε. ηνπο γεσινγηθνχο ηεο ζρεκαηηζκνχο, πεξηιακβάλνληαη, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη μεθηλψληαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο, ππξηηηνχρνη αζβεζηφιηζνη, θεξαηφιηζνη θαη ξαδηνιαξίηεο ελαιιαζζφκελνη κε πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνπο, αζβεζηφιηζνη Κξεηηδηθνχ, αζβεζηφιηζνη πειαγηθνί ηνπ Άλσ Κξεηηδηθνχ κε ππξηηφιηζνπο, πιηθφ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη θαηά θχξην ιφγν ηα Αζακαληθά φξε, θαζψο θαη θιχζρεο. Δηδηθφηεξα, νη αζβεζηφιηζνη παξνπζηάδνπλ κεγάιε επηθαλεηαθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, κε πάρνο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ κεξηθψλ δεθάδσλ έσο πνιιψλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ, ελψ δηαθξίλνληαη ζε: αζβεζηφιηζνπο κε θνλδχινπο θαη θαθνχο ππξηηνιίζσλ θαη αζβεζηφιηζνπο δνινκηηηθνχο δνινκίηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα γεσινγηθφ ζρεκαηηζκφ κέζεο πςειήο αληνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί έληνλν αλάγιπθν κε απφηνκεο θιίζεηο πξαλψλ θαη βαζηέο ραξαδξψζεηο. Ο επφκελνο επξχηαηα δηαδεδνκέλνο γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο ησλ Σδνπκέξθσλ είλαη ν θιχζρεο. Απηφο δηαθξίλεηαη ζε: θιχζρε κε πιηθά ηνπ καλδχα απνζάζξσζεο, θιχζρε κε επηθξάηεζε ησλ ςακκηηηθψλ θάζεσλ θαη θιχζρε κε επηθξάηεζε ησλ ηιπνιηζηθψλ θάζεσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζρεκαηηζκφο ιφγσ ηεο ηεθηνληθήο ηνπ θαηαπφλεζεο, ηεο δνκήο, ηεο ιηζνινγηθήο ηνπ ζχζηαζεο θαη ηεο έληνλεο κνξθνινγίαο επλνεί ηελ εθδήισζε θαηαπηψζεσλ ή νιηζζήζεσλ. Δπηθαλεηαθά, απαληνχλ κεηαιπηθνί ζρεκαηηζκνί, πνπ δηαθξίλνληαη ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: αιινπβηαθέο απνζέζεηο, θνξήκαηα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα πξντφληα απνζάζξσζεο ησλ αζβεζηνιίζσλ, πνηάκηεο αλαβαζκίδεο θαη ιηζψλεο, δειαδή απνζέζεηο παγεηψλσλ ζηηο παξπθέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Αθνινπζεί ην έδαθνο, ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ απνζάζξσζε ησλ πεηξσκάησλ θαη ελ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ απφ ηελ απνζάζξσζε ησλ αζβεζηνιίζσλ θαη ηνπ θιχζρε. Οη θπξηφηεξνη εδαθηθνί ηχπνη είλαη: ηα νξθλά δαζηθά εδάθε, ηα φμηλα νξθλά δαζηθά εδάθε, ηα νξθλά πνηζνιηθά εδάθε, νη εξπζξνγαίεο, νη ξεληδίλεο θαη ηα αιινπβηαθά εδάθε. Ωο απνηέιεζκα ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο, ε πεξηνρή δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ζεηζκηθή δξάζε. Έρνπλ θαηαγξαθεί ζπρλνί ζεηζκνί κηθξνχ κεγέζνπο, ελψ, αληίζηνηρα, νη ζεηζκνί κεγάινπ κεγέζνπο εκθαλίδνληαη ζπαληφηεξα. Έλαο αθφκε θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε παξνπζία θαη εμέιημε είλαη ην θιίκα. ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, θαηά θχξην ιφγν, επηθξαηεί θιίκα επεηξσηηθφ νξεηλφ, αληίζηνηρν κε εθείλν ηεο νξεηλήο δψλεο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο δπηηθήο Θεζζαιίαο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ν ηξαρχο ρεηκψλαο, κε άθζνλεο βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο θαη ην δξνζεξφ θαινθαίξη, κε ηνπηθέο βξνρέο. Ζ εκθάληζε παγεηνχ απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν θπξίσο απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ηνλ Μάην, κε ζπρλή εκθάληζε θαη νιηθψλ παγεηψλ. Άθζνλεο είλαη θαη νη ρηνλνπηψζεηο, ζπρλά θαη κε παξαηεηακέλε ρηνλνθάιπςε. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη απιή δηαθχκαλζε, 10

11 κε ηελ ειάρηζηε ηηκή λα εληνπίδεηαη ζπλήζσο ηνλ Ηαλνπάξην, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνλ Φεβξνπάξην θαη ζπάληα ηνλ Γεθέκβξην θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηνλ Ηνχιην Αχγνπζην θαη ζπάληα ηνλ Ηνχλην. Ζ κεγάιε ηνπηθή πνηθηινκνξθία ηνπ θιίκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεκαληηθέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαη ηελ έληνλε θαη ζπρλή ελαιιαγή ηνπ αλαγιχθνπ δεκηνπξγνχλ κηα πνηθηιία κηθξνπεξηβαιιφλησλ, ηα νπνία επλννχλ ηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξα αμηφινγεο θαη πινχζηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο, κε πιεζψξα ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ εηδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ θαηαγξαθεί 7 είδε ςαξηψλ, κε θπξηφηεξα ηελ άγξηα πέζηξνθα, ην ηξνζίδη θαη ηελ κηθξή Αζπξίηζα, 19 είδε εξπεηψλ, αλάκεζά ηνπο θαη ην ηδηαίηεξα ζπάλην θαη ελδεκηθφ ππνείδνο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, ε νρηά ησλ ιηβαδηψλ θαη 6 είδε ακθηβίσλ, κε ζπνπδαηφηεξν ηνλ ζπάλην αιπηθφ ηξίησλα. Αλαθνξηθά κε ηα πηελά, ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ δηαβηνχλ αξθεηά απεηινχκελα είδε. Ζ ζεκαζία ηεο έγθεηηαη αξρηθά ζηελ παξνπζία νξηζκέλσλ απφ ηα ζπαληφηεξα είδε θαη ελ ζπλερεία ζην κέγεζφο ηεο, ζην αλάγιπθφ ηεο αιιά θαη ζηελ θνκβηθή ηεο ζέζε ζην θέληξν ηεο λφηηαο Βαιθαληθήο, ζεκείν ζπλάληεζεο πηελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ θαηαγξαθεί 144 είδε, απφ ηα νπνία ηα 95 αλήθνπλ ζηα ζηξνπζηφκνξθα, ελψ ηα ππφινηπα 49 ζηα κε ζηξνπζηφκνξθα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη 21 είδε αξπαθηηθψλ θαη 7 είδε δξπνθνιαπηψλ. Σέινο, ζηελ ίδηα πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί θαη 30 είδε ζειαζηηθψλ, κε ζεκαληηθφηεξα ηελ αξθνχδα, ην ιχθν, ην δαξθάδη θαη ην αγξηφγηδν, θαζψο θαη 165 είδε αζπνλδχισλ. Δμίζνπ πινχζηα κε ηελ παλίδα είλαη θαη ε ρισξίδα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ εληνπηζηεί 698 είδε θπηψλ, απφ ηα νπνία ηα 79 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθά θαη ηα 8 σο απεηινχκελα π.ρ. εθηεηακέλα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κε ειάηε, νμηά, καχξε πεχθε, πιαηχθπιιε δξπ θ.α., νηθνζπζηήκαηα ρακειψλ θαη πςειψλ ζακλψλσλ κε αείθπιινπο ζθιεξφθπιινπο ζρεκαηηζκνχο, ζακλψλεο θπιινβφισλ θαη αληίζηνηρνη κηθηψλ αείθπιισλ θαη θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ, ραζκνθπηηθή βιάζηεζε, παξαπνηάκηα βιάζηεζε κε αλαηνιηθή πιάηαλν, κηθξέο πεδηλέο θαη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ρνξηνιίβαδα θ.α. πλνιηθά, ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, γεσκνξθνινγηθά, εκθαλίδεη νξηζκέλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφινηπεο Ζπείξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απφθξεκλνη νξεηλνί φγθνη κε ηηο απφηνκεο βξαρψδεηο πιαγηέο θαη ηα θαξάγγηα ζπλππάξρνπλ κε ηηο ειάρηζηεο πεδηλέο εθηάζεηο. Ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρνπλ νη δπν κεγάινη πνηακνί, Άξαρζνο θαη Αρειψνο, κε ηηο θνηιάδεο ηνπο. Ζ γεσκνξθνινγηθή πνηθηιία έρεη σο απνηέιεζκα κηα αληίζηνηρε θιηκαηηθή θαη εδαθηθή πνηθηιία. Οη δηάθνξνη ηχπνη εδαθψλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, επλννχλ ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Μνλαδηθνί βηφηνπνη, εμαηξεηηθνχ επηζηεκνληθνχ θαη νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, απαληνχλ ζηελ πεξηνρή, φπνπ δηαβηνχλ πιεζψξα θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ θαη αλάκεζά ηνπο θαη νξηζκέλα ζπάληα. Ζ ζθηαγξαθεζείζα εηθφλα δελ ζα έρεη κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά απφ ηελ αξραηφηεηα ή ηε κεζαησληθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο καξηπξίεο, ηα λεφηεξα πεξηεγεηηθά θείκελα, επηζηεκνληθέο έξεπλεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε θαη ηεζζάξσλ ρηιηεηηψλ, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Αζακάλσλ, γεσινγηθά δελ επαξθεί ψζηε λα πξνθιεζνχλ ξαγδαίεο αιιαγέο Δπνκέλσο θαη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη πνηθίιεο αλάγθεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δελ έρνπλ κεηαβιεζεί θαηαιπηηθά. 11

12 Γ. Ηζηνξηθό πεξίγξακκα 1) Προϊστορική περίοδος και Κλασική αρχαιότητα Οη πην πξψηκεο γλσζηέο έσο ζήκεξα αξραηνινγηθέο καξηπξίεο γηα ηελ θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ αλάγνληαη ζηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ Πξακάλησλ θαη ην Κάησ Γξαηθηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1930, ν Hammond 3 βξήθε θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ησλ Πξακάλησλ έλαλ ιίζηλν πέιεθπ νξζνγψληαο δηαηνκήο κε απνζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θαη κία ιεπίδα κηθξνχ ιίζηλνπ πέιεθπ ή ζκίιεο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο. Απφ ηνπο Υξηζηνχο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ Πξακάλησλ, πξνέξρεηαη έλαο ακθίζηνκνο ράιθηλνο πέιεθπο, έλα απνηειεζκαηηθφ φπιν πνπ δηαδφζεθε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα απφ ην Αηγαίν 4. ην Κάησ Γξαηθηθφ, ζην ιφθν ηνπ πξνθήηε Ζιία, ν Γάθαξεο βξήθε έλα ηκήκα αμίλαο κε νπή, θαηαζθεπαζκέλεο απφ γξαληηφιηζν 5. ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ εηδηθφηεξα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ άλσ ξνπ ηνπ Αρειψνπ, κεηαμχ ηεο Θεζζαιίαο ζηα αλαηνιηθά θαη ηεο Αθαξλαλίαο ζηα δπηηθά, εγθαζίζηαληαη, απφ ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.υ., νη Αζακάλεο 6. Ο ηξάβσλ 7, αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Θεφπνκπν, αλαθέξεη ηνπο Αζακάλεο ζηελ απαξίζκεζε ησλ έληεθα απφ ηα δεθαηέζζεξα θπξηφηεξα Ζπεηξσηηθά θχια. ηα βφξεηα ησλ Αζακάλσλ θαηνηθνχζαλ νη Αίζηθεο, ζηα δπηηθά ηνπο νη Μνινζζνί θαη ζηα λφηηα νη Ακθηιφρηνη. Οη Αζακάλεο, φπσο θαη ηα γεηηνληθά ηνπο θχια, δηήγαλ βίν πνηκεληθφ λνκαδηθφ, κεηαθηλνχκελνη απφ ηνπο ρεηκεξηλνχο ζηνπο ζεξηλνχο βνζθνηφπνπο θαη αληίζηξνθα. Καηά ζπλέπεηα, ν γεσγξαθηθφο ηνπο ρψξνο, γηα πνιινχο αηψλεο, δελ πξέπεη λα νξηδφηαλ κε ζηαζεξά, ζπλερή φξηα, αιιά θαζαξά πνηκεληθέο δηαηξέζεηο 8. Δμάιινπ, ε έιιεηςε αλαζθαθψλ ζηελ πεξηνρή δελ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε κε αθξίβεηα πνηεο απφ ηηο εληνπηζκέλεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο αλήθαλ ζηνπο Αζακάλεο θαη πνηεο ζηνπο Μνινζζνχο, ηδηαίηεξα ζηηο βνξεηφηεξεο θαη ηηο αλαηνιηθφηεξεο πεξηνρέο ησλ Σδνπκέξθσλ. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο 9, νη Αζακάλεο πξέπεη λα θαίλνληαλ βάξβαξνη ζηα κάηηα ησλ Διιήλσλ ησλ λνηηφηεξσλ πεξηνρψλ θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο. Έηζη, ν Θνπθπδίδεο ηνπο ζεσξεί βαξβάξνπο 10, ελψ ν ηξάβσλ 11 γξάθεη «Αηησινί θαη Αθαξλάλεο εηζί θαη Αζακάλεο, εη ρξή θαη ηνχηνπο Έιιελαο εηπείλ». Ωζηφζν, ε θξάζε ηνπ ηξάβσλνο πξέπεη λα εξκελεπζεί σο αληηδηαζηνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Αζακάλσλ κε ηνπο άιινπο Έιιελεο, θαη φρη λα νδεγήζεη ζε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηάο ηνπο, ε νπνία είλαη άιισζηε θαηαθαλήο απφ ηα νθηψ γλσζηά ηνπσλχκηα ηεο Αζακαλίαο (Αζήλαηνλ, Αηζνπία, Άθαλζνο, Αξγηζέα, 3 Βι. Hammond, Epirus, ζ Βι. Hammond, ν.π., ζ Βι. Γάθαξεο, Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα, ζ Βι. αθειιαξίνπ, Οη γισζζηθέο θαη εζληθέο νκάδεο, ζ Βι. Meineke, Strabonis geographica, v. 2, αιιά θαη Γάθαξεο, πκβνιή, ζ Βι. Hammond, Φπιεηηθέο νξγαλψζεηο, ζ Γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ Αζακάλσλ βι. Καηζάλνπ, Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, ζ Βι. Jones and Powell, Thucydidis historiae, v. 1, Γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ αξραηφηεηα βι θαη Υαηδφπνπινο, Σα φξηα, ζ Βι. Meineke, Strabonis geographica, v. 2,

13 Ζξάθιεηα, Θενδσξία, Κξαλλψλ, Σεηξαθπιία), απφ ηα αλζξσπσλχκηα θαη ηηο επηγξαθέο ησλ λνκηζκάησλ ηεο, πνπ είλαη φια ειιεληθά 12. Ζ ειιεληθφηεηα ηνπ θχινπ ησλ Αζακάλσλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζξεζθεπηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ, ε νπνία παξάιιεια αληηθαηνπηξίδεη θαη ηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο εμειίμεηο. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο θηινινγηθέο καξηπξίεο θαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, θχξηα ζεφηεηα ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε Αζελά, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ νλνκαζία ηεο αληίζηνηρεο νρπξήο ζέζεο ηνπ Αζήλαηνπ, θαζψο θαη απφ ηα ιείςαλα λανχ ησλ θιαζηθψλ ή ησλ πξψηκσλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί ζε λαφ αθηεξσκέλν ζηε ζεά 13. Ζ ιαηξεία ηεο καξηπξείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηέιε ηνπ 3 νπ π.υ. αη., επνρή ζηελ νπνία ρξνλνινγνχληαη ηα ράιθηλα λνκίζκαηα πνπ έθνςαλ νη Αζακάλεο, γχξσ ζην π.υ., κε απεηθφληζε ηεο Αζελάο Αξρεγέηηδνο. Σελ παξάζηαζε ζπκπιεξψλεη γιαχθα ζηα πφδηα ηεο ζεάο θαη ε επηγξαθή ΑΘΑΜΑΝΩΝ, ελψ ηνλ νπηζζφηππν θνζκεί θεθαιή Γηψλεο, ηεο θχξηαο γπλαηθείαο ζεφηεηαο ηεο Ζπείξνπ, κε ζηεθάλη θαη θαιχπηξα 14. Ζ ηαπηφρξνλε παξνπζία ζηα λνκίζκαηα ησλ Αζακάλσλ ηεο Αζελάο θαη ηεο Γηψλεο απερεί ηε θηιηθή ζρέζε πνπ δηαηεξνχζαλ κε ηελ Ακβξαθία, ζηελ νπνία παξέκεηλε εμφξηζηνο ν βαζηιηάο ηνπο Ακχλαλδξνο, αιιά θαη κε ηε Γσδψλε, ην Ζπεηξσηηθφ Ηεξφ θαη Μαληείν, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 4 ν π.υ. αη., φπνπ ε Γηψλε ιαηξεπφηαλ σο ζχλανο ηνπ Γία. ην ζπκπέξαζκα νδεγεί θαη επηγξαθή απφ ηε Γσδψλε, ηνπ 330 π.υ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηηκάηαη κε πξνμελία θάηνηθνο ηεο Αζακαληθήο Αξγηζέαο 15. Οη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ Αζακάλσλ κε ην Ζπεηξσηηθφ Ηεξφ έγηλαλ ζηελφηεξεο, φηαλ ν Πχξξνο πξνζάξηεζε ηελ πεξηνρή ζην βαζίιεηφ ηνπ, ελψ δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηελ πηψζε ηεο Μνινζζηθήο δπλαζηείαο ησλ Αηαθηδψλ, ην 233/232 π.υ 16. Δίλαη πηζαλφηεξν, ε ιαηξεία ηεο Γηψλεο ζηελ Αζακαλία 17 λα θαζηεξψζεθε ηελ επνρή ηνπ Πχξξνπ θαη λα είλαη απφξξνηα ηεο επξχηεξεο ζξεζθεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 18. Οη κέρξη ηψξα φκσο γλσζηέο καξηπξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιαηξεία ηεο Γηψλεο ζηελ πεξηνρή ρξνλνινγνχληαη ζε κεηαγελέζηεξε επνρή, δειαδή ζηα ηέιε ηνπ 3 νπ κε αξρέο ηνπ 2 νπ π.υ. αη., ηελ επνρή ηνπ Κνηλνχ ησλ Ζπεηξσηψλ. Δπνκέλσο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιείζνπκε θαη ηελ πεξίπησζε ε ιαηξεία λα θαζηεξψζεθε ζηα ρξφληα ηνπ Κνηλνχ ησλ Ζπεηξσηψλ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ηα πεξηζζφηεξα Ζπεηξσηηθά θχια κε θέληξν ηε Γσδψλε 19. Ωζηφζν, ζηελ Αζακαλία δε ιαηξεχηεθε ν Γσδσλαίνο Εεπο, αιιά ν Εεπο Αθξαίνο 20, ιαηξεία ζεκαληηθή, γλσζηή ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηέιε ηνπ 3 νπ π.υ. αη., αθνχ ππήξρε ηεξφ 12 Βι. Phillipson Kirsten, Die Griechischen Landschaften, ζ. 171 θ.εμ. θαη Sakellariou, La Migration Grèque, ζ Γηα ηα λνκίζκαηα ησλ Αζακάλσλ ελδεηθηηθά βι. Franke, Die Münzen, ζ. 24 θ.εμ. 13 Βι. Achard, Tite Live, Histoires Romaine, , θαη Heuzeg Daumet, Mission, ζ Γηα ηα λνκίζκαηα βι. Franke, ν.π., ζ. 24, πίλ. IV θαη Gardner, Catalogue, ζ. 96, πίλ. 18, Γηα ηελ επηγξαθή βι. Carapanos, Dodone, ζ. 51, αξ. 4 θαη ζ. 212, πίλ. 28, αξ. 1 θαη Franke, ν.π., ζ. 15, ζεκ. 3 θαη ζ. 19, ζεκ ρεηηθά κε ην ρξφλν πξνζάξηεζεο ηεο Αζακαλίαο ζην βαζίιεην ηνπ Πχξξνπ βι. Cabanes, L Epire, ζ. 133 θαη Lévêque, Pyrrhos, ζ. 185, Γηα ηε ιαηξεία ηεο Γηψλεο ζηελ Αζακαλία βι. νχιε, Λαηξεία, ζ θαη ηεο ηδίαο, Λαηξείεο, ζ Γηα ηε ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Πχξξνπ βι. ζρεηηθά νχιε, Ζ ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή, ζ Γηα ην Κνηλφ ησλ Ζπεηξσηψλ βι. Γάθαξεο, Θεζπξσηία, ζ. 81 θ. εμ., Franke, Alt Epirus, ζ. 30 θ. εμ., ηνπ ηδίνπ, Die Münzen, ζ. 116 θ. εμ., 134 θ. εμ., 276 θ. εμ. θαη Hammond, Epirus, ζ. 537, 557 θ. εμ. Αληίζηνηρα γηα ηε ιαηξεία ζηελ Αζακαλία ζηνπο ρξφλνπο ηνπ Κνηλνχ βι. νχιε, Λαηξείεο, ζ Γηα ηε ιαηξεία ηνπ Γία Αθξαίνπ ζηελ Αζακαλία βι. νχιε, Λαηξείεο, ζ. 56 θ. εμ. 13

14 ηνπ ζενχ θαη κάιηζηα ζηελ πξσηεχνπζα ησλ Αζακάλσλ, φπσο πιεξνθνξεί ν Λίβηνο 21. Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ν Λίβηνο, αλαθεξφκελνο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Φηιίππνπ Δ ελαληίνλ ησλ Αζακάλσλ, θάλεη ιφγν γηα ηεξφ ηνπ Γία Αθξαίνπ θνληά ζηελ Αξγηζέα. ζνλ αθνξά ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηεο ιαηξείαο, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε σο πηζαλφηεξν ηε Θεζζαιία, πεξηνρή ζηελ νπνία ν ζεφο γλψξηζε ηδηαίηεξε ιαηξεία 22, φπσο απνηππψλεηαη ζηα αζεκέληα θαη ράιθηλα λνκίζκαηα απφ ηνπο Γφκθνπο. Σα λνκίζκαηα ρξνλνινγνχληαη ζην 340 π.υ. 23 θαη δίλνπλ ηνλ εηθνλνγξαθηθφ ηχπν ηνπ Γία Αθξαίνπ, ν νπνίνο πξνζηδηάδεη ζηελ ηδηφηεηά ηνπ, δειαδή ηνπ ζενχ ησλ νξέσλ. Ο Εεπο εηθνλίδεηαη ζε βξάρν κε ζθήπηξν ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη ην αξηζηεξφ λα αθνπκπά ζην βξάρν, ελψ ηε ζθελή ζπκπιεξψλνπλ θεξαπλφο θαη ε επηγξαθή ΦΗΛΗΠΠΟ/ΠΟΛΗΣΩΝ. Ο βξάρνο πνπ θαηά κηα άπνςε ππαηλίζζεηαη ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ 24, ζε λεφηεξεο θνπέο, ησλ αξρψλ ηνπ 3 νπ π.υ. αη., έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ζξφλν 25. Παξάιιεια, ν ζεφο, αληί ζθήπηξνπ, θξαηά θεξαπλφ ζην δεμί ηνπ ρέξη. Μηα άιιε ιαηξεία ζηελ Αζακαλία, πνπ πηζαλφλ πξνέξρεηαη απφ ηε γεηηνληθή Ακβξαθία, είλαη απηή ηνπ Απφιισλα. Ο ζεφο εηθνλίδεηαη ζηα ράιθηλα λνκίζκαηα ησλ Αζακάλσλ πνπ θφπεθαλ γχξσ ζην π.υ., κε πηζαλφηεξε ρξνλνιφγεζε ην 190 π.υ., ελψ ηνλ νπηζζφηππν θαηέρεη βνχθξαλν θαη επηγξαθή ΑΘΑΜΑΝΩΝ 26. Με αλάινγν ηξφπν, ν Απφιισλ εηθνλίδεηαη ζηνλ εκπξνζζφηππν ησλ ράιθηλσλ λνκηζκάησλ απφ ηελ Ακβξαθία ησλ εηψλ 230 / 168 π.υ. Δπεηδή ν Απφιισλ γλψξηζε ζεκαληηθή ιαηξεία ζηελ Ακβξαθία απφ ηελ αξρατθή επνρή κέρξη θαη ηε ξσκατθή 27, είλαη επφκελν ε ιαηξεία ηνπ λα εμαπιψζεθε θαη ζηηο φκνξεο πεξηνρέο θαη κάιηζηα ζηελ Αζακαλία, κε ηελ νπνία ε Ακβξαθία δηαηεξνχζε, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, θηιηθέο ζρέζεηο. Μηα αθφκε ιαηξεία γλσζηή ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν, εθείλε ηνπ Πνζεηδψλα, καξηπξείηαη θαη ζηελ Αζακαλία, ζχκθσλα κε επηγξαθή ηνπ 2 νπ π.υ. αη. 28, πνπ βξέζεθε ζηελ Κέξθπξα θαη αθνξά ζηε ζπλζήθε θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ αλάκεζα ζε δπν πεξηνρέο, ηελ Αζακαλία θαη κηα άιιε πνπ δπζηπρψο δελ ζψδεηαη. ηελ επηγξαθή, γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηεξφ ηνπ Πνζεηδψλα ζηελ Αζακαλία. Ο ζεφο γλψξηζε ζεκαληηθή ιαηξεία ζηελ Ήπεηξν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 4 ν π.υ. αη., ζχκθσλα κε επηγξαθηθέο θαη θηινινγηθέο καξηπξίεο αιιά θαη λνκηζκαηηθνχο ηχπνπο. Αμηνζεκείσηα είλαη δπν ρσξία ηεο Οδχζζεηαο φπνπ αλαθέξεηαη φηη 29 ν Οδπζζέαο, χζηεξα απφ ζπκβνπιή ηνπ κάληε Σεηξεζία, έπξεπε λα κεηαβεί ζε ηφπν, φπνπ νη άλζξσπνη δελ γλψξηδαλ ηε ζάιαζζα θαη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ αιάηη ζηελ ηξνθή ηνπο γηα λα εμηιεψζεη κε ζπζίεο ηνλ Πνζεηδψλα, χζηεξα απφ ην θφλν ησλ κλεζηήξσλ. Ζ ζέζε απηή ηνπνζεηείηαη, απφ ηνπο ζρνιηαζηέο ηνπ Οκήξνπ, ζηα Βνχλεηκα ηεο Ζπείξνπ, θνληά ζηελ άγλσζηε πφιε Σξάκππα, πηζαλφλ, θαηά ηνλ Hammond, ζην Βνηνλφζη. Με 21 Βι. Achard, Tite Live, Histoires Romaine, Γηα ηε ιαηξεία ηνπ Γία Αθξαίνπ ζηε Θεζζαιία βι. Moustaka, Kulte und Mythen, ζ , 73, 77 θαη Stählin, Das hellenische Thessalien, ζ. 42, ζεκ Γηα ηα λνκίζκαηα βι. Gardner, Catalogue, ζ. 19, πίλ 3 (2) θαη Moustaka, ν.π., ζ. 97 κε ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία. 24 Βι. Moustaka, ν.π., ζ Βι. Moustaka, ν.π., ζ. 97, αξ. 2 θαη πίλ. 2 κε ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία. 26 Γηα ηα λνκίζκαηα βι. Franke, Die Münzen, ζ , πίλ V , R Γηα ηα λνκίζκαηα ηεο Ακβξαθίαο βι. Gardner, ν.π., ζ. 94, πίλ 32, αξ Γηα ηελ επηγξαθή βι. IG IX, I 690 θαη Franke, ν.π., ζ. 22, ζεκ Βι. Merry, Homer Odyssey, ι 118 θ. εμ., ς 265 θ.εμ. 14

15 βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πηζαλφηεξν ν Πνζεηδψλ λα είρε αλάινγε ιαηξεία θαη ζηελ νξεηλή θαη απνκαθξπζκέλε Αζακαλία. ην Πάλζεν ηεο Αζακαλίαο αλήθεη θαη ε ιαηξεία ησλ Νπκθψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξραία γξακκαηεία ήδε απφ ηνλ 4 ν π.υ. αη. θαη απφ φπνπ πιεξνθνξνχκαζηε θαη ην ηειεηνπξγηθφ ηεο 30. πσο είλαη γλσζηφ απφ αληίζηνηρεο κειέηεο γηα ηε ιαηξεία ησλ Νπκθψλ ζηελ Ήπεηξν, νη Νχκθεο ιαηξεχηεθαλ ηδηαίηεξα ηφζν ζηηο θνξηλζηαθέο απνηθίεο φζν θαη ζε θάπνηεο Ζπεηξσηηθέο πφιεηο. Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ηα Ζπεηξσηηθά θχια κεηέβεζαλ απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο θαη ηε δηαβίσζε ζηνπο νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο θαη πφιεηο ηνπ 5 νπ θαη ηνπ 4 νπ αη. π.υ. 31 Ζ θίλεζε απηή εληάζεθε ιφγσ ηεο πνιηηηθνζηξαηησηηθήο αλαζθάιεηαο ηνπ 3 νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 2 νπ αη. π.υ., φηαλ νη καθεδνληθνί πφιεκνη θαη ε ξσκατθή δηείζδπζε αλαγθάδνπλ ηνπο Ζπεηξψηεο, αθφκε θαη ησλ πην δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ, λα ζπλνηθίδνληαη ζε νρπξσκέλεο πφιεηο ή κηθξφηεξα πνιίζκαηα, εγθαηαιείπνληαο ηελ χπαηζξν ζε πεξίνδν θηλδχλνπ. Σελ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε αθνινπζνχλ θαη νη Αζακάλεο, φπσο καξηπξνχλ νη ηεηρηζκέλνη νηθηζκνί πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο, θπξίσο θαηά κήθνο δηαβάζεσλ πνπ φξηδαλ θαη ηηο ζπλνξηαθέο γξακκέο. Ζ πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά γηα ηνπο Αζακάλεο αλάγεηαη ζην 395 π.υ., φηαλ αλαθέξνληαη σο κέιε ηεο Κνξηλζηαθήο 32 θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Β Αζελατθήο πκκαρίαο 33. Σν 354 π.υ., ζηνλ Ηεξφ πφιεκν, πνιέκεζαλ ελαληίνλ ησλ Φσθέσλ 34 θαη ην 323 π.υ., ζην Λακηαθφ πφιεκν, ελαληίνλ ησλ Μαθεδφλσλ 35. Σν 295 π.υ., ν Πχξξνο πξνζάξηεζε ζην βαζίιεηφ ηνπ ηε ρψξα ησλ Αζακάλσλ, επεηδή απέβιεπε ζηελ επίθαηξε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ν νπνίνο, έθηνηε, αθνινπζνχζε ην βαζηιηά ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ. Δμάιινπ έλα απφ ηα επξήκαηα ζηελ πεξηνρή, κία παξαγλαζίδα θξάλνπο κε ηα αξρηθά ΜΟ ησλ Μνινζζψλ 36, επηβεβαηψλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο ζηηο θνηλέο εθζηξαηείεο ηνπ Πχξξνπ. Με ηελ πηψζε ηεο βαζηιείαο, ην 232 π.υ., νη Αζακάλεο αλέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Καηά ηα έηε π.υ., ηελ πεξηνρή θπβεξλνχζαλ νη βαζηιείο Θεφδσξνο θαη Ακχλαλδξνο. Ηδηαίηεξα ν δεχηεξνο αλέπηπμε κεγάιε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αζθνχζε επξχηεξε πνιηηηθή, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ρψξαο ηνπ. Δλδεηθηηθφ ηεο επξχηεξεο πνιηηηθήο ησλ βαζηιέσλ ησλ Αζακάλσλ είλαη ε αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ηνπο ζηνλ θαηάινγν ησλ ζεσξνδφθσλ ησλ Γειθψλ 37 θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε άιια ηεξά, φπσο ηεο Γήινπ θαη ηεο Κιάξνπ Γηα ηε ιαηξεία ησλ Νπκθψλ ζηελ αξραία Ήπεηξν βι. νχιε, Ζ ιαηξεία ησλ Νπκθψλ, ζ Βι. Dakaris, Organisation, ζ Βι. Vogel and Fischer, Diodori bibliotheca historica, Γηα ηελ ηζηνξία ησλ Αζακάλσλ βι. Hammond, Φπιεηηθέο νξγαλψζεηο, ζ , ηνπ ηδίνπ, Ζ πνιηηηζηηθή ζπγγέλεηα, ζ , ηνπ ηδίνπ, Ζ είζνδνο, ζ , Lévêque, Ζ βαζηιεία ηνπ Πχξξνπ, ζ , ηνπ ηδίνπ, Ζ βαζηιεία ηνπ Αιεμάλδξνπ Β, ζ , νχιε, Λαηξείεο, ζ κε ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, ηεο ηδίαο, Ζ Αζακαλία θαη νη ιαηξείεο ηεο, ζ. 5 7 θαη Φίινο, Σα Σδνπκεξθνρψξηα, ζ Βι. Vogel and Fischer, Diodori bibliotheca historica, Βι. Vogel and Fischer, Diodori bibliotheca historica, Βι. Hammond, Epirus, ζ Γηα ηελ επηγξαθή ησλ Γειθψλ βι. Franke, Die Münzen, ζ. 16, Hammond, Epirus, ζ. 656, νχιε, Λαηξείεο, ζ. 53, ζεκ. 15 γηα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 38 Βι. Franke, ν.π., ζ

16 Ζ Αζακαλία δελ πξέπεη λα απέθπγε ηελ θνηλή κνίξα ηεο Ζπείξνπ ην 167 π.υ., φηαλ νη ιεγεψλεο ηνπ Αηκηιίνπ Παχινπ θαηέζηξεςαλ 70 Ζπεηξσηηθέο πφιεηο θαη ππνδνχισζαλ Ζπεηξψηεο Βεβαίσο, ε ρψξα δελ θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά, θαζψο απφ επηγξαθηθέο καξηπξίεο πιεξνθνξνχκαζηε φηη απφ ηελ επνρή ηνπ Ακπλάλδξνπ ή ιίγν κεηά ην 167 π.υ. ζηελ Αζακαλία ιεηηνχξγεζε ην Κνηλφ ησλ Αζακάλσλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 88/87 π.υ. 41. Ωζηφζν, ζηελ απηνθξαηνξηθή επνρή γίλεηαη απιή κλεία ησλ Αζακάλσλ, ρσξίο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηνπο 42. 2) Βυζαντινή περίοδος Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ε πεξηνρή αξρηθά ζα ππαρζεί δηνηθεηηθά ζηελ επαξρία Παιαηάο Ζπείξνπ θαη αξγφηεξα ζην ζέκα Νηθνπφιεσο, ζα γλσξίζεη ηηο αιιεπάιιειεο βαξβαξηθέο επηδξνκέο, ίζσο φρη κε ηελ ίδηα έληαζε φζν ε ππφινηπε πην εχθνια πξνζβάζηκε Ήπεηξνο θαη θπξίσο ηα αζηηθά θέληξα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, ηηο ιεειαζίεο, ηε ζιαβηθή θαηάθηεζε, ηελ πξφζθαηξε βνπιγαξηθή θαηνρή, ελψ κεηά ην 1204 ζα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ Αλεμάξηεηνπ Κξάηνπο ηεο Ζπείξνπ. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε πνξεία ηεο Αζακαλίαο ελζσκαηψλεηαη θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηεο ππφινηπεο Ζπείξνπ. Δπεηδή φκσο ε έξεπλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν βξίζθεηαη ζε αξρηθφ αθφκε ζηάδην ελψ θαη ηα ειάρηζηα ππάξρνληα ζηνηρεία πξνζθέξνπλ πνιχ γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχκε ζε γεληθεχζεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο θαη ηελ πνξεία ηεο θαηά ηε βπδαληηλή επνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη καξηπξίεο γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ, ηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ηε κνξθή ηνπο, ηηο ηπρφλ πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε. Ωζηφζν, ν ρψξνο ηεο Αζακαλίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πέξαζκα, ην νπνίν έλσλε ηελ Ήπεηξν κε ηε Θεζζαιία θαη ήιεγρε ηκήκα ηνπ ρεξζαίνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ ζεκαζία ηνπ απηή είρε γίλεη αληηιεπηή ήδε απφ ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε ζπρλά αληηθείκελν δηεθδίθεζεο αλάκεζα ζε δηάθνξα θχια 43. Γεδνκέλνπ φηη νη αλάγθεο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο ηεο Ζπείξνπ κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο δε κεηαβιήζεθαλ νπζηαζηηθά ζηα πιαίζηα ηεο απηνθξαηνξίαο, θαληάδεη ινγηθή ε ππφζεζε φηη ε Αζακαλία εμαθνινχζεζε λα δηαηεξεί ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ ηεο εμαζθάιηδε ε γεσγξαθία ηεο. Λεηηνπξγνχζε επνκέλσο σο κηα απφ ηηο θχξηεο δηφδνπο πξνο ηε Θεζζαιία, κηα πεξηνρή κε ηελ νπνία ε Ήπεηξνο είρε ηδηαίηεξεο ζρέζεηο θαη παξάιιειε ηζηνξηθή πνξεία. Ζ ζεκαζία ηεο απμήζεθε ηελ πεξίνδν ηνπ «Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ», θαζψο ε Αζακαλία δελ απέρεη ηδηαίηεξα απφ ηελ πξσηεχνπζα Άξηα, ελψ επηπιένλ απφ απηή δηεξρφηαλ θαη ε θπξηφηεξε νδηθή αξηεξία πνπ έλσλε απεπζείαο ηελ Άξηα κε ηα Σξίθαια θαη ηελ Ήπεηξν κε ηε Θεζζαιία. Έηζη ινηπφλ, ε νξεηλή θαη απνκνλσκέλε Αζακαλία αιιά πέξαζκα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο βξίζθεηαη ηελ επνρή ηνπ 39 Βι. Achard, Tite Live, Histoires Romaine, 45.34, Buttner-Wobst, Polybii historiae, v. 3, 30.15, Mayhoff, Plini Secundi Naturalis Historiae, , Meineke, Strabonis geographica, v. 2, 7.7.3, Publicola, Plutarque Vies, Αηκίιηνο Παχινο 29 θαη Viereck - Roos Gabba, Appiani historia Romana, Illyrica, vol. 1, Βι. Dakaris, Cassopaia, ζ. 21 θ.εμ. θαη ηνπ ηδίνπ, Θεζπξσηία, ζ. 192 θ.εμ. 41 Βι. Dakaris, Cassopaia, ζ. 226, ζεκ. 426 θαη Franke, Die Münzen, ζ. 16, ζεκ Βι. Franke, ν.π., ζ Βι. ζρεηηθά Hammond, Ζ Ήπεηξνο, ζ. 54,

17 Αλεμάξηεηνπ Κξάηνπο ηεο Ζπείξνπ λα πιαηζηψλεη ηελ πξσηεχνπζά ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη ηκήκα ηεο ρεξζαίαο επηθνηλσλίαο ηεο. Ζ εμέρνπζα ζέζε ηεο δελ απνηειεί πιένλ ππφζεζε. Αληίζεηα, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ίδξπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Κφθθηλεο Δθθιεζηάο Βνπξγαξειίνπ θαη ηελ πιαηζίσζή ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε Πφξηα Παλαγηά ζηελ Πχιε Σξηθάισλ 44. Σα δπν κλεκεία δειαδή είλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηηο δπν αθεηεξίεο ηεο νδηθήο αξηεξίαο, ηελ νπνία θαη νξίδνπλ. Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αληινχληαη θαη απφ δπν πνιχ ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο, νη νπνίεο σζηφζν δελ θαηέζηε αθφκε δπλαηφ λα απνδνζνχλ κε πιήξε βεβαηφηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ 45. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην βηβιηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ θψδηθα Cromwell 11 ηνπ , ελφο απφ ηα Ζπεηξσηηθά ρεηξφγξαθα, ν γξαθέαο ηνπ, αλαγλψζηεο Μηραήι Παπαδφπνπινο, δηαζψδεη αλάκεζα ζε άιιεο πιεξνθνξίεο φηη ν ίδηνο ήηαλ πηφο ηνπ ηεξέσο Γεσξγίνπ, θαηαγφκελνο απφ ην ζέκα ησλ Ησαλλίλσλ θαη θάηνηθνο ζηνλ δξφγγν Σδεκεξλίθνπ. Αληίζηνηρα ζην ρξπζφβνπιν 47 ηνπ Απηνθξάηνξα Αλδξνλίθνπ Παιαηνιφγνπ ηνπ 1321, κε ην νπνίν παξαρσξήζεθαλ πξνλφκηα ζηε λενζπζηαζείζα κεηξφπνιε, φπσο θαη ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, ε ελνξία Σδεκεξλίθνπ ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πέληε ελνξίεο ηνπ ζέκαηνο ησλ Ησαλλίλσλ. Απφ ηηο δπν πξναλαθεξζείζεο πεγέο, απνδεηθλχεηαη ε θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν. Δπηπιένλ, απνθαιχπηεηαη ε δηνηθεηηθή ηεο δηαίξεζε, θαζψο ν φξνο δξφγγνο 48 ραξαθηεξίδεη ηελ νξεηλή δηνίθεζε ζε πνηθίιεο κεζαησληθέο πεγέο, αιιά θαη ε αληίζηνηρε εθθιεζηαζηηθή, θαζψο απνηεινχζε ελνξία ηνπ ζέκαηνο Ησαλλίλσλ, ππαγφκελε ζηελ νκψλπκε Μεηξφπνιε. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή ρεηξνγξάθσλ ζηελ νξεηλή θαη δπζπξφζηηε πεξηνρή ηνπ Σδεκέξληθνπ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Αλεμάξηεηνπ Κξάηνπο ηεο Ζπείξνπ, φρη κφλν θαηνηθνχληαλ ή ζεσξνχληαλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ιφγσ ηεο θαίξηαο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο αιιά ήηαλ πιήξσο εληαγκέλε ζηε δνκή θαη δηνίθεζε ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο εθθιεζίαο, δηάγνληαο κάιηζηα θαη κηα επνρή γεληθφηεξεο αθκήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξαγσγή ρεηξνγξάθσλ. Ζ ακέζσο επφκελε ηζηνξηθή πεξίνδνο είλαη εθείλε ηεο καθξαίσλεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ε νπνία μεθηλά γηα ηελ πεξηνρή ζηα ηέιε ηνπ 15 νπ αη., κε ηελ απφθηεζε κάιηζηα θαη ζεκαληηθψλ πξνλνκίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ησλ Ησαλλίλσλ ην 44 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε βι. Παπαδνπνχινπ, Ζ βπδαληηλή Άξηα, ζ θαη ηεο ηδίαο, Οδνηπνξηθφ, ζ Γηα ηελ ηαχηηζε ηνπ ηνπσλπκίνπ κε ηα Σδνπκέξθα, γηα ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο θαη γηα ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. Κσλζηαληηλίδεο, Έλα ρεηξφγξαθν, ζ Τπνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο είλαη θαη νη Αξαβαληηλφο, Υξνλνγξαθία, ηνκ. Β, ζ. 309, ζεκ. 8, Miklosich Müller, Acta, v. III, ζ. 278, Nicol, Σν δεζπνηάην, ζ. 148, ζεκ. 21 θαη Soustal Koder, Nikopolis, ζ Ζ ηαχηηζε ηνπ ηνπσλπκίνπ γίλεηαη θαη απφ πεξηεγεηέο ηνπ 19 νπ αη. βι. Κσλζηαληηλίδεο, ν.π., ζ. 219, ζεκ. 31, Hughes, Travels, v. Η, ζ. 481 θαη Leake, Travels, v. IV, ζ. 161, ζεκ. 1, 258, Γηα ηνλ θψδηθα αλαιπηηθά βι. Κσλζηαληηλίδεο, ν.π., ζ , φπνπ παξαηίζεηαη ιεπηνκεξεηαθά θαη ε βηβιηνγξαθία. Βι. επίζεο Υξπζφο, Ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζ , Spatharakis, Corpus, ζ. 49, Turyn, Dated Greek Manuscripts, ζ θαη Weyl Carr, Oxford, ζ Γηα ην βηβιηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ θψδηθα αλαιπηηθά, φπνπ παξαηίζεηαη θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, φπσο θαη γηα ηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ηνπ βι. Κσλζηαληηλίδεο, ν.π., ζ , Κνξδψζεο, Σα Γηάλλελα, ζ. 136, Υξπζφο, ν.π., ζ θαη Turyn, ν.π., ζ Γηα ην ρξπζφβνπιιν αλαιπηηθά βι. Βξαλνχζεο, Υξνληθά, ζ , Λάκπξνο, Υξπζφβνπιινλ, ζ , Μέξηδηνο, Σν δεχηεξνλ ρξπζφβνπιινλ, ζ θαη Nicol, Σν δεζπνηάην, ζ , 146, ζεκ. 9, 148, ζεκ. 23 θαη πην ζχληνκα Κνξδψζεο, ν.π., ζ. 43, 128, Κσλζηαληηλίδεο, ν.π., ζ. 219, Nicol, Ζ Ήπεηξνο, ζ. 207 θαη Soustal Koder, ν.π., ζ. 68, Γηα ηνλ φξν θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζε δηάθνξεο πεγέο βι. Κσλζηαληηλίδεο, ν.π., ζ

18 1430 θαη ηελ αλαίκαθηε παξάδνζε ηεο Άξηαο ην , νη Οζσκαλνί, εθηηκψληαο ηελ θαίξηα γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ, επηδίσμαλ λα ηελ ππνηάμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ επξχηεξε επηθξάηεηα 50 θαη λα απνθχγνπλ ηπρφλ επαλαζηαηηθά θηλήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ππνζάιςεη εμαηηίαο ηεο νξεηλήο θαη δπζπξφζηηεο γεσκνξθνινγία ηεο. Ωζηφζν νη θάηνηθνί ηεο, φπσο θαη ζε άιια ηκήκαηα ηεο επεηξσηηθήο ππαίζξνπ π.ρ. ζην Αλαηνιηθφ Εαγφξη θαη ζε ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαιαθαζίνπ, δελ ππνηάρηεθαλ ακέζσο αιιά εμαθνινχζεζαλ λα αληηζηέθνληαη 51. Σειηθά, ην 1478 ζα αλαγθαζηνχλ λα ζπλζεθνινγήζνπλ, επηηπγράλνληαο φκσο πξνλνκηαθφ θαζεζηψο εκηαλεμαξηεζίαο θαη απηνδηνηθήζεσο, κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο 52. Δπηπιένλ, νξηζκέλα ρσξηά π.ρ. Καιαξξχηεο, πξξάθν ηέζεθαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο βαζηινκήηνξνο Βαιηδέ νπιηάλαο εμαηηίαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζέζεο 53, θαζψο ήιεγραλ ηα πεξάζκαηα ηεο Πίλδνπ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζή ηνπο. Έηζη, ηα Σδνπκέξθα δελ ζα γλσξίζνπλ ηηο απζαηξεζίεο θαη ηηο βηαηφηεηεο ηνπ Οζσκαλνχ θαηαθηεηή, φπσο άιιεο Ζπεηξσηηθέο πεξηνρέο 54. Αληίζεηα θαη εμαηηίαο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο πνπ απνιάκβαλαλ, ζα απνηειέζνπλ θαηαθχγην γηα πνιινχο δνθηκαδφκελνπο Έιιελεο, πνπ εγθαηέιεηπαλ ηηο εζηίεο ηνπο ζηηο πεδηλέο ζέζεηο θαη επηδίσθαλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε νξεηλέο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. 49 Γηα ηελ παξάδνζε ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Άξηαο βι. Βξαλνχζεο θπξφεξαο, Απφ ηελ ππνηαγή, ζ θαη Φίινο, Σα Σδνπκεξθνρψξηα, ζ Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε βι. Φίινο, ν.π., ζ Βι. ζρεηηθά Παπαζηάζεο, ξνη ππνηαγήο, ζ Γηα ηα πξνλφκηα βι. Παπαθίηζνο, Απφ ηελ Σδνπκεξθηψηηθε ιαιηά, ζ. 339, Παπαζηάζεο, ν.π., ζ. 241 θαη Φίινο, ν.π., ζ Γηα ηα ρσξηά θαη ηα πξνλφκηα ηνπο βι. Παπαζηάζεο, ν.π., ζ. 243 θαη Φίινο, ν.π., ζ Βι. ζρεηηθά Βξαλνχζεο θπξφεξαο, ν.π., ζ

19 Γ. Οη καξηπξίεο ησλ πεγώλ 1) Αρχαία ελληνική γραμματεία 55 Ζ ζεκαζία ηεο Αζακαλίαο έγηλε πξψηα αληηιεπηή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνηθίιεο αλαθνξέο ζηα έξγα ηνπο. Ζ ζεκαζία απηή επηηείλεηαη θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ αλαθνξψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζηελ Ήπεηξν ζπλνιηθά, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ Ακβξαθία θαη ην Ηεξφ θαη Μαληείν ηεο Γσδψλεο θαη ησλ αληηζηνίρσλ γηα ηελ Αζακαλία, ζρεηηθά πνιππιεζψλ γηα έλα ηνπηθφ θχιν. Πξψηνο ινηπφλ ν Μηιήζηνο γεσγξάθνο Δθαηαίνο 56 ηνλ 6 ν π.υ. αη., ζην έξγν ηνπ «Πεξηήγεζηλ», φπνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν θαη ζην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα, πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζηα Ζπεηξσηηθά έζλε θαη ηνπο Αζακάλεο καδί κε ηνπο Θεζπξσηνχο, ηνπο Καζζσπαίνπο, ηνπο Ακθηιφρνπο θαη ηνπο Μνινζζνχο (Δθαηαίνο, Πεξηήγεζε, 1α, 1f, 119, 17 18). Βέβαηα, ν Δθαηαίνο ζεσξεί ηνπο Ζπεηξψηεο, φπσο θαη ηνπο Ηιιπξηνχο θαη ηνπο Θξάθεο, σο βαξβάξνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο Έιιελεο θαη ζπλνξεχνπλ καδί ηνπο. Ωζηφζν, ν ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηεξηζκφο ίζσο αθνξά πεξηζζφηεξν πνιηηηθά θαη ιηγφηεξν πνιηηηζηηθά θξηηήξηα, νπσζδήπνηε φκσο φρη εζλνινγηθά ή γισζζηθά 57. ην ίδην έξγν θαη ιίγν πην θάησ ζπλαληνχκε θαη ηελ πξψηε αλαθνξά ζηελ Αζακαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Δθαηαίνο ππνζηεξίδεη φηη, εθηφο απφ ηελ πειαζγηθή πφιε Κξαλλψλ ζηα Σέκπε ηεο Θεζζαιίαο, ππάξρεη θαη κηα νκψλπκε ζηελ Αζακαλία, ηδξπκέλε απφ ηνλ Κξάλλσλα ηνλ Πειαζγφ (Δθαηαίνο, Πεξηήγεζε, 1α, 1f, 133, 1 3). Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξίν απνηειεί ηελ πξψηε καξηπξία γηα ηελ χπαξμε πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζακαλίαο. Παξάιιεια, θαλεξψλεη ηε ζεκαζία θαη ηε θήκε ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ θφζκν, θαζψο είλαη ήδε γλσζηή, ζε κηα ηφζν πξψηκε επνρή, ζην Μηιήζην ινγνγξάθν. Δδψ, απνδεηθλχνληαη επίζεο νη ζηελέο ζρέζεηο κε ηε Θεζζαιία κέζσ ησλ θνηλψλ δεζκψλ θαηαγσγήο, φπσο θαη ε πξνζπάζεηα ησλ Αζακάλσλ γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηζρπξνπνίεζή ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελφο παξειζφληνο ζπλδεδεκέλνπ κε κπζηθνχο ήξσεο, θαηά ηα πξφηππα ησλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο. Μεηαβαίλνληαο πιένλ ζηε θιαζηθή πεξίνδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 4 ν π.υ. αη. θαη ζην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε 58, απαληά ε επφκελε κλεία ζηελ Αζακαλία. Ο κεγάινο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζηα «Νφκηκα Βαξβαξηθά» ηνπ, φπνπ πεξηγξάθεη αμηνκλεκφλεπηα ήζε θαη έζηκα βαξβαξηθψλ θχισλ, δηαζψδεη ηελ πιεξνθνξία φηη ζηελ Αζακαλία νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ θαιιηεξγνχλ ηε γε, ελψ νη άληξεο αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία (Αξηζηνηέιεο, Νφκηκα Βαξβαξηθά, 8, 45, 611, 260, 54). Καη ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν απνδεηθλχεη ηε θήκε ηεο Αζακαλίαο ζην λνηηνειιαδηθφ θφζκν, παξά ηελ απνκφλσζε εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, επηβεβαηψλεη ηνλ θαζαξά αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη ηνλίδεη ηε ζεκαληηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηζφηηκα κε ηνπο άληξεο. Σν γεγνλφο φηη νη Αζακάλεο ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηα βαξβαξηθά θχια ζα πξέπεη λα εμεγεζεί θαη πάιη ζχκθσλα κε πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά θξηηήξηα 59. Μηα αθφκε άμηα ιφγνπ καξηπξία ζην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε 55 Γηα ηηο πεγέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο φπνπ εκπεξηέρνληαη νη φξνη Αζακαλία θαη Αζακάλεο βι. αλαιπηηθά Εήδξνπ, Ο φξνο, ζ Γηα ηνλ Δθαηαίν θαη ην έξγν ηνπ βι. Easterling Knox, Ηζηνξία, ζ θαη Lesky, Ηζηνξία, ζ Γηα ηελ άπνςε απηή θαη ηελ αλάιπζή ηεο βι. Υαηδφπνπινο, Σα φξηα, ζ Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ην έξγν ηνπ βι. Easterling Knox, ν.π., ζ , θαη Lesky, ν.π., ζ Βι. ζρεηηθά ν.π., ζ

20 εκπεξηέρεηαη ζηα «Μεηεσξνινγηθά», φπνπ εμεηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη θαηλφκελα ηνπ νπξαλνχ. Δθεί, επηδηψθεη λα νξηνζεηήζεη ηελ αξραία Διιάδα, ε νπνία επιήγε απφ ηνλ θαηαθιπζκφ ηνπ Γεπθαιίσλα. Έηζη, ηελ ηνπνζεηεί αλάκεζα ζηε Γσδψλε θαη ηνλ Αρειψν, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Αζακαλία, παξφιν πνπ δελ ηελ θαηνλνκάδεη (Αξηζηνηέιεο, Μεηεσξνινγηθά, 352 α). ηνλ ίδην αηψλα, ηνλ 4 ν π.υ. αηψλα, δξαζηεξηνπνηείηαη ν ζεκαληηθφο δάζθαινο ηεο Αθαδεκίαο, καζεκαηηθφο, αζηξνλφκνο θαη θηιφζνθνο Δχδνμνο απφ ηελ Κλίδν 60. ην έξγν ηνπ «Αζηξνλνκία» θαη ζην θεθάιαην Γεο Πεξίνδνο αλαθέξεη φηη ζηελ Αζακαλία ππάξρεη ηεξφ ησλ Νπκθψλ, ζηελ θξήλε ηνπ νπνίνπ ην λεξφ είλαη θαηλνκεληθά θξχν. Αλ φκσο θάπνηνο ζθχςεη επάλσ ηνπ, απηφ ζεξκαίλεηαη θαη εάλ πιεζηάζεη θάηη, φπσο έλα θξχγαλν, θαίγεηαη κε θιφγα (Δχδνμνο, Αζηξνλνκία, 351, 1 5). Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξίν επηβεβαηψλεη ηε θήκε ηεο Αζακαλίαο, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη άμηα ιφγνπ γηα ην κεγάιν δάζθαιν ηεο Αθαδεκίαο Δχδνμν, ελψ ζα έγηλε αθφκε πην γλσζηή κέζα απφ ην έξγν ηνπ, αιιά απνηειεί θαη ηελ πξψηε κλεία ζηα ζξεζθεπηηθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε ιαηξείαο ησλ Νπκθψλ ζηελ Αζακαλία, κηαο ιαηξείαο αξθεηά δηαδεδνκέλεο ζηελ Ήπεηξν θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ακβξαθία 61, απφ ηελ νπνία έρεη δερηεί αξθεηέο ιαηξεπηηθέο επηδξάζεηο. ηνλ 4 ν π.υ. αη. αλάγεηαη θαη ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ Θεφπνκπνπ απφ ηε Υίν 62. ηελ απνζπαζκαηηθά ζσδφκελε «Ηζηνξία ηνπ», δηαζψδεη κηα θήκε φηη ζηελ πφιε Κξαλλψλα ηεο Θεζζαιίαο ππήξραλ κφλν δπν θφξαθεο, ελψ πνηέ δελ είραλ δεη πεξηζζφηεξνπο. Μάιηζηα, απηνί απνηεινχζαλ ην έκβιεκά ηεο θαη απεηθνλίδνληαλ επάλσ ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο ηεο. Ωζηφζν, πφιε Κξαλλψλ απαληά θαη ζηελ Αζακαλία, ηδξπκέλε απφ ηνλ Κξάλλσλα ηνλ Πειαζγφ. Καη ζε απηή, ιέγεηαη φηη ππάξρνπλ κφλν δπν θφξαθεο, ελψ φηαλ γελληνχληαη λένη νη παιηνί εγθαηαιείπνπλ ηελ πφιε (Θεφπνκπνο, Ηζηνξία, 2b, 115f, 267b, 1 4). Δδψ, πξφθεηηαη μεθάζαξα γηα κηα κπζηθή παξάδνζε, ε νπνία επηλνήζεθε κε ζθνπφ λα εμεγεζεί ην έκβιεκα ηεο ζεζζαιηθήο πφιεο θαη πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε θάπνην κπζηθφ πεξηζηαηηθφ απφ ην παξειζφλ ηεο. Δπηπιένλ, νχηε ν ίδηνο ν Θεφπνκπνο δείρλεη λα ηελ πηζηεχεη θαη λα ηελ απνδέρεηαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ «ιέγεηαη». Ωζηφζν, ν ηζηνξηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ παξαζέζεη ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, ρσξίο φκσο λα ζπκθσλεί θαη ν ίδηνο. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρσξίνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα αθξηβψο καξηπξία κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Δθαηαίνπ. Ζ άληιεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ρξήζε ηεο απφ ην Θεφπνκπν απνδεηθλχεη φηη ε θήκε ηεο Αζακαλίαο εμαθνινπζεί θαη ζηελ θιαζηθή επνρή, δηαθνξεηηθά ν ηζηνξηθφο ζα απέθεπγε λα αλαθεξζεί ζε κηα πεξηνρή άγλσζηε θαη αζήκαληε γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. Δπηπιένλ, νη θνηλνί δεζκνί κε ηε Θεζζαιία εμαθνινπζνχλ, θαζψο νη ζρέζεηο ησλ δπν πεξηνρψλ ππθλψλνπλ. Μάιηζηα, ην ρσξίν ηνπ Θεφπνκπνπ κπνξεί λα απνηειεί θαη έλα πνιηηηθφ παηρλίδη πξνζέιθπζεο ησλ Αζακάλσλ ζηε Θεζζαιία θαη δηαηήξεζεο ηεο ζπκκαρίαο καδί ηνπο 63 κέζσ ηνπ θνηλνχ παξειζφληνο πνπ ηνπο ελψλεη θαη ηαπηφρξνλα απνηξνπήο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ ή ζπκκαρίαο κε ηα ππφινηπα Ζπεηξσηηθά θχια. 60 Γηα ηνλ Δχδνμν θαη ην έξγν ηνπ βι. Easterling Knox, Ηζηνξία, ζ θαη Lesky, Ηζηνξία, ζ Γηα ηε ιαηξεία ησλ Νπκθψλ ζηελ Ήπεηξν αλαιπηηθά βι. νχιε, Λαηξείεο, ζ Γηα ην Θεφπνκπν θαη ην έξγν ηνπ βι. Easterling Knox, ν.π., ζ θαη Lesky, ν.π., ζ Οη Αζακάλεο καδί κε ηνπο Αίζηθεο, ήδε απφ ηνλ 5 ν π.υ. αη., θαίλνληαη λα αλήθνπλ πεξηζζφηεξν ζηε Θεζζαιία απφ φηη ζηελ Ήπεηξν, βι. Hammond, Ζ Ήπεηξνο, ζ. 54,

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ζηο Δ. Γραμμένος ( επιμ. ), 200.000, 10.000, 5000 π.χ. Μια έκθεζη για ηη ζωή ζηην προϊζηορική Μακεδονία ( σπό έκδοζη ) «Τν ηνπίν είλαη νη εγγξαθέο ηνπ ρξόλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα