بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا"

Transcript

1 و 8 و 6 بررسی اصول اولیه جذب سطحی اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا و رزا صفایی 4 علیرضا کاظمی 1 محمد حسین شیخی 2 رحیم غیور 3 1 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز شیراز ایران 2 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز شیراز ایران 3 بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز شیراز ایران 4 دانشکده فناوریهاي نوین دانشگاه شیراز شیراز ایران چکیده در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی جذب سطحی مولکول اتان بر روي نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا نانو نوار گرافن زیگزاگ را با اتم طلا که یک فلز واسطه است تزي ین کرده سپس کمترین فاصله بین اتم طلا و نانو نوار گرافن زیگزاگ و انرژي جذب آن را بررسی می کنیم. چگالی حامل ها به دلیل انتقال بار بین اتم طلا و نانو نوار گرافن زیگزاگ تغییر کرده و انتقال بار از اتم طلا به نانو نوار گرافن زیگزاگ مشاهده می شود. در مرحله بعد با وارد کردن مولکول اتان به ساختار و با بررسی ساختار نوار انرژي و چگالی حالت ها شاهد انتقال بار از نانو نوار گرافن زیگزاگ تزي ین شده با طلا به مولکول اتان هستیم. در مرحله بعد با اعمال پتانسیل الکتریکی به دو سر نانو نوار گرافنی و بررسی منحنی مشخصه جریان-ولتاژ کاهش قابلیت تحرك حامل ها در اثر وجود مولکول اتان را مشاهده می کنیم. این امر نشان دهنده تغییرهدایت الکتریکی این ساختار و امکان استفاده ازآن به عنوان حسگر گاز اتان است. کلید واژه- نانو نوار گرافن نظریه تابعی چگالی جذب سطحی مولکول اتان آرایش دهی با طلا 1- مقدمه در سال هاي اخیر موادي همچون نانو لوله هاي کربنی و گرافن به دلیل داشتن خواص ویژه مانند هدایت الکتریکی بالا تحرك پذیري بالاي حامل ها و... براي استفاده در کاربردهاي مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که یکی از این کاربردها حسگرهاي گاز می باشد [1]. گرافن به دلیل ساختار دو بعدي خود براي ساخت حسگر گاز بسیار مناسب است. ساختار دو بعدي گرافن باعث می شود که کل حجم این ماده در معرض محیط قرار گیرد که این امر دلیل جذب بیشتر گاز به سطح گرافن می شود [2]. به منظور افزایش جذب مولکول هاي گاز به گرافن ناخالصی هاي مختلفی را به گرافن اضافه می کنند که گرافن بدست آمده را "گرافن تزي ین شده" می نامند. به طور مثال مواد ناخالصی می تواند مس نیتروژن فسفر و نیکل باشد [3]. جذب مولکول هاي گاز باعث تغییر خواص الکتریکی گرافن می شود اگرچه این فرایند در دیگر مواد هم اتفاق می افتد ولی آنچه گرافن را در این زمینه ویژه جلوه می دهد هدایت الکتریکی بالا و کم بودن نویز آن می باشد [4]. در این مقاله طرح اولیه نانو نوار گرافنی زیگزاگ که در مرجع [5] اراي ه شده را مبنا قرار داده ایم. سپس با تغییر دادن فلز واسطه که براي تزي ین کردن نانو نوار گرافنی استفاده شده است افزاره را براي جذب مولکول اتان مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج نشان می دهد که رسانایی الکتریکی نانو نوار گرافنی زیگزاگ تزي ین شده با طلا در اثر وجود مولکول اتان کم شده و از این افزاره می توان براي ساخت حسگر گاز اتان استفاده کرد. اتان یک ترکیب شیمیایی با فرمول C 2H 6 است که در گروه هیدروکربنی آلکانها قرار میگیرد. این گاز در گاز طبیعی و اتمسفر وجود دارد و به دلیل تاثیرات قابل توجه آن بر روي آب و هوا یک گاز گلخانه اي مهم بشمار می رود ] 7]. اتان از طریق ] مصرف سوخت هاي فسیلی سوخت هاي زیستی و غیره وارد اتمسفر می شود. همچنین در فرایند استخراج گاز و نفت همراه با دیگر هیدروکربنهاي استخراج شده اتان نیز وجود دارد 9]. از این رو وجود حسگرهاي گاز اتان در پالایشگاه ها و صنایع مختلف امري ضروري به شمار می آید [10]. ساختار این مقاله به ترتیب زیر تنظیم شده است: در بخش 2 به توصیف روش محاسباتی پرداخته می شود. در بخش 3 ساختار نانو نوار گرافنی تزي ین شده و روش انجام شبیه سازي بررسی می شود. در بخش 4 اثر جذب سطحی مولکول اتان بر روي نانو نوار گرافنی تزي ین شده با طلا بررسی می شود. در بخش 5 ساختار نوار انرژي در افزاره مورد مطالعه قرار می گیرد و در بخش 6 جمع بندي اراي ه می شود. 2848

2 2- توصیف روش محاسباتی محاسبات براساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از پایه- انجام هاي موج تخت توسط بسته نرم افزاري کوانتوم اسپرسو 1 گرفته است. در این بستهي محاسباتی معادلات تک ذره اي کوهن-شم با استفاده از تکنیک شبه پتانسیل و بسط تابع موج الکترونهاي می حل تخت امواج اساس بر ظرفیت معادلات تک ذره اي کوهن-شم به صورت زیر می باشد[ 11 ]. ħ + ( ) dr + V + V φ (r ) = ε φ (r ) (1) گردند. که در آن φها اوربیتال هاي تک ذره اي V پتانسیل تبادلی- همبستگی و پتانسیل خارجی می باشد. در این معادلات تک ذرهاي V شبه چگالی موضعی 2 را پتانسیلهاي (LDA) مورد و تقریبهاي (GGA) ساخته شده اند [ 11 و 12 ]. استفاده با چگالی تابعی روش در استفاده از بر گرادیان موج تقریب اساس تعمیم یافته 3 تخت حجم محاسبات بالاست بنابراین شبه پتانسیلی که بتواند خواص بلور همچنین و نماید توصیف بسیار با اهمیت است [ 13 و 14 ]. می دهد کاهش را محاسبات حجم جذب مواد بر روي گرافین به صورت فیزیکی یا شیمیایی رخ میدهد. از آنجا که خواص الکترونی افزاره در این شرایط تغییر کامل فهم کند برهمکنشهایی فصل در که گرافن-فلز روي می دهد مورد توجه قرار می گیرد [15]. مشترك در حالتی که جذب به صورت شیمیایی باشد پیوند تشکیل شده میان مادهي جاذب و مادهي جذب شونده مکانیزم جذب را توصیف خواهد کرد اما در حالتی که هیچ پیوندي تشکیل نگردد فاصلهي جذب نیز بیشتر شده و نیروهاي پراکندگی دوربرد از جمله نیروي واندروالسی نقش اصلی را در تعیین فاصله و انرژي جذب خواهند داشت [16]. تقریب هاي تابعی تبادلی-همبستگی موجود توصیف دقیقی از پیوندهاي کووالانسی و یونی اراي ه میدهند. با این وجود نتایج این تقریب ها در مورد نیروهاي پراکندگی غیرموضعی همانند نیروي واندروالس به شکست می انجامد. در این میان براي سامانه هایی که نیروي واندروالسی در تعیین انرژي برهمکنشها اهمیت دارد تقریب چگالی موضعی LDA انرژي پیوند را اندکی بیشتر محاسبه می کند در حالی که تقریب گرادیان تعمیم یافته GGA معمولا انرژي پیوند را ضعیف تر پیش بینی می نماید ولی دقت بدست آمده از تقریب گرادیان تعمیم یافته براي بررسی خواص افزاره قابل قبول می باشد [ 17 و 18 ]. -3 ساختار نانو نوار گرافنی زیگزاگ براي تحلیل و شبیه سازي هر ساختار کریستالی ابتدا باید سلول پایه آن را مورد بررسی قرار دهیم و بعد از بهینه سازي این سلول پایه می توان کل ساختار مورد نظر را با آن ساخت و شبیهسازيهاي مورد نیاز را انجام داد. سلول پایهاي که مورد نیاز ما براي شبیه سازي و تحلیل می باشد سلول پایه نانو نوار گرافن است. نانو نوار گرافنی مورد استفاده در این شبیه سازي داراي 12 اتم در عرض خود می باشد که پیوند هاي ناپایدار و آزاد در قسمت هاي لبه با اتم هیدروژن خنثی شده است. در نتیجه سلول پایه براي ساخت نانو نوار گرافنی داراي 14 اتم می باشد که در شکل 1 نمایش داده شده است. شکل 1: سلول پایه براي ساخت نانو نوار گرافن زیگزاگ. همان طور که در شکل مشاهده می شود سلول پایه در همه راستاها متناوب می باشد که با تکرار این سلول در راستاي Z می توان به نانو نوار گرافنی مورد نیاز رسید. براي سلول پایه اي که در این شبیه سازي مورد استفاده قرار گرفته است نمونه برداري از منطقه اول بریلوي ن با یک توزیع که با روش مونخورست- کپ 4 تولید شده اند صورت گرفته است. مقدار انرژي قطع بسط توابع موج تخت الکترون هاي ظرفیت 50 ریدبرگ در نظر گرفته شده است. اما قبل از ساخت نانو نوار 4 Monkhorst-Pack 1 Quantum Espresso 2 Local-Density Approximation 3 Generalized-Gradient Approximation 2849

3 E = E (ZGNR_Au) E (ZGNR) E (Au) (2) (ZGNR_Au) E (ZGNR) E و (Au) E به ترتیب انرژي گرافنی با سلول پایه باید فضاي خالی سلول پایه را در جهت هاي مختلف بهینه کرد تا برهمکنشی بین سلول هاي مجاور در راستاي X و Y وجود نداشته باشد. براي انجام این بهینه سازي باید انرژي کل ساختار را بر حسب تغییرات حجم سلول پایه در راستاهاي مختلف محاسبه کنیم که در شکل 2 این محاسبات براي راستاي X رسم شده اند. کل براي نانو نوار گرافن تزي ین شده با طلا نانو نوار گرافن و اتم طلا می باشند. در صورتی که انرژي جذب بدست آمده داراي علامت جبري منفی باشد فرآیند گرماده (خود به خودي) و در غیر این صورت گرماگیر (غیر خود به خودي) است. شکل 2: تغییرات قدرمطلق X انرژي کل سلول واحد با افزایش خلاء در راستاي همان طور که در شکل 2 مشخص است تغییرات انرژي کل با افزایش حجم سلول پایه کاهش می یابد و با انتخاب مناسب خلاء می توان برهمکنش میان سلول هاي مجاور با سلول پایه اصلی را از بین برد. پس از بدست آوردن خلاء هاي بهینه ثابت شبکه بهینه در راستاي نانو نوارگرافن (راستايZ 2/32 Å ( محاسبه شده است. حال ابریاخته نانو نوار گرافنی را با استفاده از چهار سلول پایه تشکیل می دهیم. علت استفاده از چهار سلول پایه این است که از یک طرف غلظت اتم ناخالصی طلا و مولکول اتان زیاد نشود و از طرف دیگر حجم محاسبات نیز کم باشد. استفاده از چهار سلول پایه براي ساخت ابر یاخته یعنی اینکه به ازاي هر چهار سلول پایه یک اتم طلا و یک مولکول اتان در نظر گرفته می شود. در مرحله بعد اتم طلا را بر روي گرافن قرار می دهیم و پس از واهلش ساختاري موقعیت مکانی اتم ها و انرژي جذب بین طلا و نانو نوار گرافن را بدست می آوریم. در شکل 3 ساختار واهلیده نانو نوار گرافن تزي ین شده با طلا نمایش داده شده است. براي بدست آوردن انرژي جذب باید انرژي کل نانو نوار گرافن و اتم طلا را از انرژي کل نانو نوار گرافن تزي ین شده با طلا کم کنیم که به صورت زیر تعریف می شود. شکل 3: نانو نوار گرافن تزي ین شده با اتم طلا فاصله اتم طلا با نزدیک ترین اتم کربن نانو نوار گرافن 2/47Å و انرژي جذب آن روي گرافن 47- mev می باشد که با نتایج موجود در تحقیقات مشابه انجام شده مطابقت دارد [ 19 و 20 ]. همچنین با بررسی چگالی حالت هاي نانو نوار گرافن قبل و بعد از تزي ین با اتم طلا که در شکل 4 نمایش داده شده است مشخص می شود که تزي ین نانو نوار گرافن با اتم طلا باعث انتقال بار از اتم طلا به نانو نوار گرافن می شود که در تحقیقات انجام شده مشابه همین نتایج بدست آمده است [ 19 و 21 و 22 ]. 2850

4 انتقال حامل ها در ساختار کم می شود که از این اثر می توان در نانو حسگر ها استفاده کرد. شکل 4: چگالی حالت هاي نانو نوار گرافن قبل و بعد از تزي ین با اتم طلا 4- جذب اتان بر روي نانو نوار گرافنی تزي ین شده بعد از تزي ین کردن نانو نوار گرافنی با اتم طلا مولکول اتان را وارد ساختار می کنیم و افزاره را از لحاظ نیروهاي اعمالی به هم واهلیده کرده تا موقعیت مکانی اتم ها و انرژي جذب بین گرافن تزیین شده با طلا و مولکول اتان را بدست آوریم. در شکل 5 ساختار نانو نوار گرافنی تزي ین شده با طلا و مولکول اتان جذب شده بر روي آن قابل مشاهده می باشد. شکل 6: با مولکول اتان. -5 چگالی حالت ها براي نانو نوار گرافن تزي ین شده بدون مولکول اتان و ساختار نوار انرژي و منحنی جریان-ولتاژ نانو نوارهاي گرافنی زیگزاگ داراي خواص فلزي هستند و گاف انرژي ندارند ولی با بررسی ساختار نوارهاي انرژي آن ها می توان میزان رسانایی آن ها را بررسی کرد. در شکل 7 ساختار نوار نانو نوار گرافنی تزي ین شده که نزدیک به انرژي فرمی هستند در شرایط عادي و همچنین در شرایط جذب مولکول اتان مشاهده می شود. شکل 5: نانو نوار گرافنی تزي ین شده و مولکول اتان جذب شده بر روي آن کمترین فاصله بین اتم طلا و مولکول اتان 2/21Å و انرژي جذب بین مولکول اتان و نانو نوار گرافن تزي ین شده با طلا 59- mev می باشد. اگر به چگالی حالت ها در شکل 6 توجه شود می بینیم که بعد از جذب اتان چگالی حالت ها در انرژي فرمی کاهش پیدا کرده است که این کاهش چگالی در انرژي فرمی یعنی اینکه جذب اتان بر روي نانو نوار گرافن تزي ین شده باعث انتقال الکترون از نانو نوار گرافن تزي ین شده به مولکول اتان می شود. در حقیقت میزان چگالی بار بر روي نانو نوار گرافن کم شده و میزان شکل 7: ساختار نوار انرژي و با مولکول اتان. براي نانو نوار گرافن تزي ین شده بدون مولکول اتان همان گونه که در شکل 7 مشخص است در شرایطی که مولکول اتان بر روي نانو نوار گرافنی تزي ین شده جذب می شود انرژي فرمی نوارهاي کمتري را قطع می کند و این یعنی کم شدن 2851

5 میزان حامل ها در افزاره که منجر به کم شدن رسانایی در ساختار می شود. به عبارتی دیگر در نانو نوار گرافنی تزي ین شده با طلا انرژي فرمی با دو نوار انرژي تلاقی می کند ولی بعد از وارد شدن مولکول اتان تعداد نوارهاي انرژي که با انرژي فرمی تلاقی می کنند به یک نوار انرژي کاهش پیدا می کند. همچنین این تغییر رسانایی را می توان با اعمال انرژي پتانسیل الکتریکی به دو طرف نانو نوار گرافنی و بدست آوردن منحنی مشخصه جریان-ولتاژ در شکل 8 مشاهده کرد. شکل 8: منحنی مشخصه جریان-ولتاژ نانو نوار گرافن تزي ین شده با جذب مولکول اتان و بدون مولکول اتان. با بررسی شکل 8 می توان کم شدن هدایت الکتریکی را بعد از جذب مولکول اتان مشاهده کرد که دلیل آن هم کم شدن چگالی حالت ها در انرژي فرمی بعد از جذب مولکول اتان و انتقال بار از نانو نوارهاي گرافنی تزي ین شده به مولکول اتان می باشد که باعث کم شدن تعداد سطوح انرژي در نزدیکی انرژي فرمی می شود. به بیان دیگر در شرایطی که مولکول اتان بر روي نانو نوار گرافنی تزي ین شده جذب می شود انرژي فرمی نوارهاي کمتري را قطع می کند و این یعنی کم شدن میزان حامل ها در افزاره که منجر به کم شدن رسانایی در ساختار می شود. نتیجهگیري در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی به بررسی نانو -6 نوار گرافنی زیگزاگ تزي ین شده با اتم طلا و جذب سطحی مولکول اتان روي آن پرداختیم و نشان دادیم که بعد از تزي ین نانو نوار گرافن با اتم طلا انتقال بار از اتم طلا به نانو نوار گرافن صورت می گیرد. در ادامه مولکول اتان را وارد ساختار کردیم و دیدیم که با جذب مولکول اتان بر روي نانو نوار گرافنی زیگزاگ تزي ین شده با اتم طلا میزان هدایت الکتریکی نانو نوار گرافنی کاهش پیدا می کند که دلیل این امر انتقال بار از نانو نوار گرافنی تزي ین شده با اتم طلا به مولکول اتان می باشد. از این اثر می توان در حسگرهاي گاز اتان استفاده کرد. مراجع [1] B. Hua, L. Chun and G. Q. Shi,"Complex Interface and their Role in Protein-Stabilized Soft Materials" ChemPhysChem, Vol 9, No 13, pp , [2] C. W. Smith, J. Katoch, and M. Ishigami, "Impact of charge impurities on transport properties of graphene nanoribbons" Appl Phys Lett, Vol 102, No 13, pp , [3] M. Asad and M. H. Sheikhi, "Surface acoustic wave based H2S gas sensors incorporating sensitive layers of single wall carbon nanotubes decorated with Cu nanoparticles" Sens. Actuators B, Vol 198, pp , [4] F. Schedin, "Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene"nature Mater, Vol 6, No 9, pp , [5] M. Berahman, M. H. Sheikhi, "Transport properties of zigzag graphene nanoribbon decorated with copper clusters", J. Appl. Phys, Vol 116, No 9, pp , [6] Y. Xiao, J.A. Logan, D.J. Jacob, R.C. Hudman, R. Yantosca, J. Geophys. Res."Global budget of ethane and regional constraints on U.S. sources" Journal of Geophysical Research, Vol 113, No 21, pp. 306, [7] I.J. Simpson, M.P. Andersen, S. Meinardi, L. Bruhwiler, N.J. Blake, D. Helmig, F.S. Rowland, D.R. Blake,"Long-term decline of global atmospheric ethane concentrations and implications for methane" Nature 488, pp , [8] B. Hirst, G. Gibson, S. Gillespie, I. Archibald, O. Podlaha, K.D. Skeldon, S. Monk, M. Padget,"Oil and gas prospecting by ultrasensitive optical gas detection with inverse gas dispersion modelling"geophys. Res. Lett. Vol 31, No 12, pp , [9] B. Hirst, G. Gibson, S. Gillespie, I. Archibald, O. Podlaha, K.D. Skeldon, S. Monk, M. Padget,"An improved algorithm for locating a gas source using inverse methods" Atmos. Environ, Vo 41, No 6, pp , [10] G. Ercolani."Determination of the Rotational Barrier in Ethane by Vibrational Spectroscopy and Statistical Thermodynamics". J. Chem. Educ. Vol 82, No 11, pp , [11] J.P. Perdew, A. Zunger, "Self-interaction correction to densityfunctional approximations for manyelectron systems", Physical Review B, Vol 23, No 10, pp , [12] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof,"Generalized Gradient Approximation Made Simple", Physical Review Letters, Vol 77, No 18, pp , [13] A.D. Becke, "Density-functional exchange-energy approximation with correct asymptotic behavior", Physical Review A, Vol 38, No 6, pp , [14] C. Lee, W. Yang, R.G. Parr, "Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density", Physical Review B, Vol 37, No 2, pp , [15] A.T. N Diaye, S. Bleikamp, P.J. Feibelman, T. Michely, "Two- Dimensional Ir Cluster Lattice on a Graphene Moiré on Ir(111)", Physical Review Letters, Vol 97, No 21, pp , [16] H. Rydberg, M. Dion, N. Jacobson, E. Schröder, P. Hyldgaard, S.I. Simak, D.C. Langreth, B.I. Lundqvist, "Van der Waals Density Functional for Layered Structures", Physical Review Letters, Vol 91, pp , [17] G. Román-Pérez, J.M. Soler, "Efficient Implementation of a van der Waals Density Functional: Application to Double-Wall Carbon Nanotubes", Physical Review Letters, Vol 103, pp , [18] M. Vanin, J.J. Mortensen, A.K. Kelkkanen, J.M. Garcia-Lastra, K.S. Thygesen, K.W. Jacobsen, "Graphene on metals: : A van der Waals density functional study", Physical Review B, 81, ,

6 2853 [19] G. Giovannetti, P. A. Khomyakov, G. Brocks, V. M. Karpan, J. van den Brink, and P. J. Kelly,"Doping Graphene with Metal Contacts", Phys. Rev. Lett. Vol 101, pp , [20] M. Vanin, J. J. Mortensen, A. K. Kelkkanen, J. M. Garcia-Lastra, K. S. Thygesen, and K. W. Jacobsen, "Graphene on Metal: Avander Waals density functional study"phys. Rev. B, Vol 81, pp , [21] A. Varykhalov, M. R. Scholz, T. K. Kim, and O. Rader,"Tunable Fermi level and hedgehog spin texture in gapped graphene" Phys. Rev. B, Vol 82, pp , [22] Z. Klusek, P. Dabrowski, P. Kowalczyk, W. Kozlowski, W. Olejniczak, P. Blake, M. Szybowicz, and T. Runka,"Graphene on gold: Electron density of states studies by scanning tunneling spectroscopy" Appl. Phys. Lett, Vol 95, No 11, pp , 2009.

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت متغیر x و y رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا می توان یک مدل ریاضی و یک رابطه

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان پائیز 2931/ سال ششم/ شماره ویژه دوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات www.jsme.ir ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب

Διαβάστε περισσότερα

محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته است.

محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته است. محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه 1 محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

ثابت. Clausius - Clapeyran 1

ثابت. Clausius - Clapeyran 1 جدول 15 فشار بخار چند مایع خالص در دمای 25 C فشار بخار در دمایC (atm) 25 نام مایع 0/7 دیاتیل اتر 0/3 برم 0/08 اتانول 0/03 آب دمای جوش یک مایع برابر است با دمایی که فشار بخار تعادلی آن مایع با فشار اتمسفر

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس و 3 تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر رلهدیستانس مظاهرساغري 3 2 1 مهدي فرزینفر و الهام وزیري 1 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ایران 1 saghari.mazaher@yahoo.com 2 Farzinfar.mehdi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس پیمان ترکزاده مجتبی خمسه یونس گودرزي - استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشجوي کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

اتم آهن پروین زنگانه طیبه موالروی گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود ایران

اتم آهن پروین زنگانه طیبه موالروی گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود ایران 39 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو اتم آهن نوارهای گرافنی آالیش یافته با پروین زنگانه طیبه موالروی گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود ایران چکیده در این مقاله پایداری خواص الکترونی و مغناطیسی در

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات:

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات: شاخصهای پراکندگی شاخصهای پراکندگی بیانگر میزان پراکندگی دادههای آماری میباشند. مهمترین شاخصهای پراکندگی عبارتند از: دامنهی تغییرات واریانس انحراف معیار و ضریب تغییرات. دامنهی تغییرات: اختالف بزرگترین و

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1392-1391 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: مرتضی نوشاد جلسه 28 1 تقطیر و ترقیق درهم تنیدگی ψ m بین آذر و بابک به اشتراك گذاشته شده است. آذر و AB فرض کنید

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و مدل سازي خنک کاري پره ثابت توربین با استفاده از جریان جت برخوردي و خنک کاري لایه اي

طراحی و مدل سازي خنک کاري پره ثابت توربین با استفاده از جریان جت برخوردي و خنک کاري لایه اي و 1 چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero2015P521 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره 12 تا 14 اسفند 1393 طراحی و مدل سازي خنک کاري پره ثابت توربین

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد: تخمین با معیار مربع خطا: هدف: با مشاهده X Y را حدس بزنیم. :y X: مکان هواپیما مثال: مشاهده نقطه ( مجموعه نقاط کنارهم ) روی رادار - فرض کنیم می دانیم توزیع احتمال X به چه صورت است. حالت صفر: بدون مشاهده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی یک روش حذف پسیو خازن پارازیتی جهت کاهش نویز مود مشترك در مبدل سوي یچینگ فلاي بک

بررسی یک روش حذف پسیو خازن پارازیتی جهت کاهش نویز مود مشترك در مبدل سوي یچینگ فلاي بک بررسی یک روش حذف پسیو خازن پارازیتی جهت کاهش نویز مود مشترك در مبدل سوي یچینگ فلاي بک محمد روح اله یزدانی 1 مریم فاضل 1 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان m.yazdani@khuisf.ac.ir دانش آموخته

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

کانون فرهنگی آموزش امیر قاسمی

کانون فرهنگی آموزش امیر قاسمی *اسیدها: ph < 7 *ترش مزه اکسید نافلزات در آب کاغذ تورنسل را قرمز میکند. *الووازیه: O را عنصر اصلی اسید معرفی کرد. *از دیدگاه آرنیوس: هر مادهای که در آب تولید کند. + H *جوهر لیمو ( سیتریک اسید ) و سرکه

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

يﻮﻠﻋ ﻦﺴﺤﻟاﻮﺑا دﻮﻤﺤﻣ نا ﺭداﺮﺑ ﻪﻧ ﺪﻣﺎﺣ ﺎﺿﺮﯿﻠﻋ نا ﺭداﺮﺑ ﻪﻧ ﺪﻣﺎﺣ ﻦﯿﺴﺣ ﻦﯿﻣا

يﻮﻠﻋ ﻦﺴﺤﻟاﻮﺑا دﻮﻤﺤﻣ نا ﺭداﺮﺑ ﻪﻧ ﺪﻣﺎﺣ ﺎﺿﺮﯿﻠﻋ نا ﺭداﺮﺑ ﻪﻧ ﺪﻣﺎﺣ ﻦﯿﺴﺣ ﻦﯿﻣا تحلیل کارایی پیل سوختی غشاء پلیمری دوفازی غیر همدما امین حسین حامد نه برادران علیرضا حامد نه برادران محمود ابوالحسن علوي 1 دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژي دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد hamed_technical@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان

بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان فصلنامه تحقيقات مكانيك كاربردي جلد 7 شماره 3 زمستان 433 بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان 3 2 علیرضا پیرمحمدی مهرانگیز قاضی محمد نیکیان - دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هدایت روبات موبایل توسط کنترل کننده فازي با هدف مانع گریزي و هدف گرایی در محیط هاي پیچیده آیدین تیهویی دکتر ایرج حسن زاده دانشگاه تبریز- دانشکده ي مهندسی برق E-mal: teyhooe@yahoo.com چکیده بسیاري از الگوریتم

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد دانشکده علوم پایه پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد Mg 3 P 2 دكتر ويشتاسب سلیمانیان شهريور 2931 چکیده: در این پایاننامه با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو و استفاده از امواج

Διαβάστε περισσότερα

معادلهی مشخصه(کمکی) آن است. در اینجا سه وضعیت متفاوت برای ریشههای معادله مشخصه رخ میدهد:

معادلهی مشخصه(کمکی) آن است. در اینجا سه وضعیت متفاوت برای ریشههای معادله مشخصه رخ میدهد: شکل کلی معادلات همگن خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت = ٠ cy ay + by + و معادله درجه دوم = ٠ c + br + ar را معادلهی مشخصه(کمکی) آن است. در اینجا سه وضعیت متفاوت برای ریشههای معادله مشخصه رخ میدهد: c ١ e r١x

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با پدیده ماره (moiré)

آشنایی با پدیده ماره (moiré) فلا) ب) آشنایی با پدیده ماره (moiré) توری جذبی- هرگاه روی ورقه شفافی چون طلق تعداد زیادی نوارهای خطی کدر هم پهنا به موازات یکدیگر و به فاصله های مساوی از هم رسم کنیم یک توری خطی جذبی به وجود می آید شکل

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5 -اتر

مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5 -اتر وΔ 5:11 )1314( 17-23 Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5 -اتر 2 عبدالرضا نکوئی *1 رقیه قجری 0 شیراز دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه. 2 Action. 1 Heuristic

1- مقدمه. 2 Action. 1 Heuristic یک الگوریتم نوین جهت رنگ آمیزی گراف با استفاده از آتوماتای یادگیر حبیب مطیع قادر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز باشگاه پژوهشگران جوان Habib_moti@yahoo.com عباس میرزایی ثمرین بورسیه هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند. مشخصه های نابجایی ها نابجاییها و مشخصات آنها تاثیرات مهمی بر روی خواص مکانیکی فلزات دارند. مهمترین این مشخصات میدان کرنشی است که در اطراف نابجایی ها وجود دارد. این میدان کرنش بر تحرک سایر نابجایی ها و

Διαβάστε περισσότερα

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero5P497 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا 4 اسفند 9 اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی

جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۱۰ ا ذر ۹۲ جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: معین زمانی و ا رمیتا اردشیری ۱ یادا وری همان طور که درجلسات پیش مطرح

Διαβάστε περισσότερα

Answers to Problem Set 5

Answers to Problem Set 5 Answers to Problem Set 5 Principle of Economics Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology Fall 94 5. Suppose a competitive firm has the following cost function c(y) =

Διαβάστε περισσότερα

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ طراحی و شبیه سازي یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هار مونیک هاي جریان شرکت برق منطقه اي زنجان پژوهشگران: مهندس آرام کنعانی ودکتر محسن کلانتر دانشکده برق -دانشگاه علم و صنعت ایران کلمات کلیدي : هارمونیک ها

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۶ مهر ۲ جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: ا رمیتا ثابتی اشرف و علی رضا علی ا بادیان ۱ مقدمه پیدا کردن کران مجانبی توابع معمولا با پیچیدگی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم

تحلیل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم تحلیل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم امید اعتصامی پژوهشگاه دانشهاي بنیادي پژوهشکده ریاضیات 1 انگیزه در تحلیل الگوریتم ها تحلیل احتمالاتی الگوریتم ها روشی براي تخمین پیچیدگی محاسباتی یک الگوریتم یا مساله ي

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها

تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها و 3 و 5 تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها 3 1 نوید شفیعی پژمان پورمحمدیان و محمد خسروجردي گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 1. shafiei_navid008@yahoo.com.

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد

تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد 77 ST-37 نشریه تخصصی مکانیک کاربردي دوره شماره 1 اسفندماه 1390 از صفحه 77 تا 85 تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد 2 چکیده 3 2 1* رمضانعلی مهدوي نژاد محمد خواجه افضلی و عنایت االله دزیانی 1 دانشیار

Διαβάστε περισσότερα