Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση."

Transcript

1 1 1 H 3 C H 3 C αναγωγή H 3 C H 3 C H H ± A B Η διφαινυλική κετόνη Α εµφανίζει ατροποϊσοµέρεια και σε συνήθη θερµοκρασία µπορεί να αναλυθεί σε δυο σταθερές έναντιοµερικές µορφές. 1. Χαρακτηρίστε τις πλευρές του καρβονυλίου της ένωσης Α ως οµο-, εναντιο- ή διαστερεοτοπικές. 2. Εξετάσετε πόσες διαστερεοµερείς αλκοόλες Β µπορούν να προκύψουν κατά την αναγωγή της Α µε αχειρικό αντιδραστήριο (π.χ. NaBH 4 ). 3. Εξετάστε εάν είναι κατ αρχήν δυνατή η κινητική διάσπαση (ανάλυση) του ρακεµικού µίγµατος της κετόνης Α µε την αντίδραση της αναγωγής του καρβονυλίου, εάν χρησιµοποιηθεί χειρικό αντιδραστήριο αναγωγής. 4. Εάν δεχθείτε ότι η αλκοόλη Β έχει και αυτή σταθερά ατροποϊσοµερή, τότε εξετάσετε αν η αλκοόλη που προκύπτει ως προϊόν από την επιτυχή ανάλυση του ρακεµικού µίγµατος της Α, θα είναι οπτικά ενεργή. 2 Η αµινοκετόνη Α στο 1 HNM φάσµα της περιέχει ως πιο αποθωρακισµένο σήµα (χαµηλού πεδίου) µια διπλή διπλής µε συζεύξεις 4Ηz και 6Hz. Με ΝaΟΗ η ουσία Α ισοµερειώνεται προς το διαστερεοµερές Β του οποίου το 1 HNM περιέχει µια αντίστοιχη διπλή- διπλής µε συζεύξεις 5Ηz και 11Hz. H H B N ισοµερείωση A Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση. 3 H H CH ClCH 2 CH 2 H H + H Cl βάση A B Γ Το προϊόν ακετάλη Γ (που παρασκευάζεται όπως φαίνεται πιο πάνω) διαχωρίζεται µε απόσταξη σε δυο συστατικά Γ 1 και Γ 2. Τα φάσµατα 1 HNM των Γ 1 και Γ 2 περιέχουν και τα δυο µια διπλή κορυφή στην περιοχή χαµηλού πεδίου µε J= 1.5 Hz για το Γ 1 και J= 7 Hz για το Γ 2.

2 2 Ποιά είναι η δοµή των προϊόντων Γ 1 και Γ 2. Χρησιµοποιήστε τύπους ανακλίντρου για την απεικόνιση των δοµών. 4 i) Br 2 Me Br Br cis CF 3 ii) Br 2 F 3 C Br trans Br Εξηγήστε την στερεοεπιλογή που παρατηρείται στις δυο παραπάνω περιπτώσεις i και ii (cis ή trans διβρωµίδιο). 5 HCl Cl Εξηγήστε µε µηχανισµό πώς µπορεί να προκύψει το προϊόν της παραπάνω αντίδρασης. 6 Z H + κατάλυση E 1. Ποιός είναι ο µηχανισµός της ισοµερείωσης που εικονίζεται παραπάνω. 2. Εάν η ισοµερίωση εκτελεσθεί σε DCl / D 2 το ισότοπο βρίσκεται στη θέση 4 και σχεδόν καθόλου σε άλλη θέση της αλυσίδας. 3. Το δευτεριωµένο Ε- διένιο συνοδεύεται και από µη επισηµασµένο Ε- διένιο σε αναλογία δευτεριωµένο : µη δευτεριωµένο 1 : 2 (εάν αγνοηθεί το ισοτοπικό φαινόµενο του δευτερίου). ικαιολογήστε τις παρατηρήσεις 2 και 3 βάσει του µηχανισµού που προτείνατε στο 1.

3 3 7 Η πιβαλική αλδεΰδη (Α) σχηµατίζει εύκολα µε εναντιοκαθαρό αµυγδαλικό οξύ (Β) µια κυκλική ακετάλη : H CH + C 2 H - H 2 ακετάλη A B Γ 1 +Γ 2 Με χρωµατογραφική ανάλυση βρέθηκε ότι η ακετάλη είναι ένα µίγµα δυο (οπτικά ενεργών) ισοµερών σε αναλογία Γ 1 : Γ 2 = 96 : 4. Με υδρόλυση και οι δυο ουσίες δίνουν πιβαλαλδεΰδη και -αµυγδαλικό οξύ. Με επίδραση της ισχυρής βάσης LDA η ακετάλη Γ 1 µετατρέπεται σε ενολικό άλας ( ) το οποίο αλκυλιώνεται µε ΕtBr προς την ακετάλη (Ε) η οποία µε υδρόλυση δίνει το οξύ Ζ ως οπτικά ενεργή ουσία µε τη στερεοχηµεία που εικονίζεται (διατήρηση σε σχέση µε το αρχικό αµυγδαλικό οξύ). Li EtBr Et H 2 Et H C 2 H E Z Ποιές µπορεί να είναι οι δυο ουσίες Γ 1,Γ 2 και πως µπορεί να δικαιολογηθεί η µεγάλη διαφορά στις ποσότητές τους. Είναι σωστό ή λάθος να συµπεράνουµε ότι το κύριο προϊόν Γ 1 σχηµατίζεται ταχύτερα από το Γ 2 ; Είναι σωστό ή λάθος να συµπεράνουµε ότι το ενολικό άλας είναι χειρική ένωση; Προτείνετε µια εξήγηση για την εναντιοεκλεκτικότητα που παρατηρείται κατά την αντίδραση αλκυλίωσης του ενολικού ιόντος. Εάν το ενολικό άλας µε εξουδετέρωση αφεθεί να µετατραπεί στο καρβονυλικό ταυτοµερές του Γ, ποιά αναµένετε να είναι η δοµή του Γ; Εάν το µίγµα Γ 1 + Γ 2 αφεθεί να ισορροπήσει µε καταλυτική ποσότητα ισχυρής βάσης, αναµένετε να µεταβληθεί η αρχική αναλογία Γ 1 : Γ 2 = 96 : 4 ; Αναµένετε να διατηρήσουν τα Γ 1, Γ 2 την εναντιοµερική τους καθαρότητα;

4 4 8 Li Li H + περίσσεια H µίγµα (~1:1) κύριο προϊόν, 94% Εξηγήστε πως είναι δυνατόν η σύνθεση που περιγράφεται παραπάνω να είναι συνολικά αρκετά διαστερεοεκλεκτική (94%) µολονότι το πρώτο στάδιο έχει ελάχιστη διαστερεοεκλεκτικότητα ενώ, το δεύτερο είναι µια άλλη πρωτονίωση στο οξυγόνο. 9 Me * 1. t-buk 2. C 2 Me C 2 Me * Για την παραπάνω αντίδραση γράψτε αναλυτικά το µηχανισµό και εξηγήστε i) την τοποεπιλογή της αλκυλίωσης (δευτεροταγής α-θέση έναντι πρωτοταγούς). ii) την διαστερεοεπιλογή (cis υποκατάσταση ως προς την t-βουτυλοµάδα). 10 H MgBr 1,4-προσθήκη + H µίγµα προϊόντων Στη συζυγιακή προσθήκη που εικονίζεται παραπάνω τα δυο διαστερεοµερή προϊόντα παράγονται σε συγκρίσιµες ποσότητες. Εάν όµως το µίγµα προϊόντων αφεθεί παρουσία

5 5 καταλυτικής ποσότητας KH, η σύστασή του µεταβάλλεται ώστε συνολικά η αντίδραση να είναι διαστερεοεκλεκτική. i) Γράψτε το µηχανισµό και εξηγήστε γιατί παρατηρείται προτίµηση σε ένα εκ των δυο προϊόντων. ii) Είναι σωστό ή λάθος να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η 1,4-προσθήκη παράγει το αρχικό µίγµα υπό κινητικό έλεγχο; iii) Εάν η αρχική συζυγιακή κετόνη είναι οπτικά ενεργή αναµένετε να είναι οπτικώς ενεργά τα προϊόντα µετά την κατεργασία µε το KH ; H εναντιοκαθαρό ρακεµικό Εξηγήστε την τυχαιοποίηση του ισοτόπου 18 Ο µεταξύ των δυο οξυγόνων του οξεικού εστέρα στο προϊόν. Εξηγήστε τη ρακεµίωση που παρατηρείται. 12 Πώς θα προσδιοριστεί µε φασµατοσκοπία NM η στερεοχηµεία των ενώσεων Α και Β. A B 13 Κατά την προσπάθεια ανάλυσης σε εναντιοµερή (ατροποϊσοµέρεια) ενός όξινου διφαινυλικού παραγώγου Α, µε την βοήθεια της οπτικά ενεργού αµίνης Β*, έγιναν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Αµέσως µετά την ανάµειξη ισοδυνάµων ποσοτήτων Α (διάλυµα 1) και Β σε διαλύτη CHCl 3 το διάλυµα του άλατος ΑΒ* που σχηµατίσθηκε παρουσιάζει στροφική ικανότητα: [α]= Με επανάληψη της πολωσιµέτρησης του προηγούµενου διαλύµατος (1) διαπιστώθηκε σταδιακή µείωση της απόλυτης τιµής [α] µε την πάροδο του χρόνου, µηδενισµός της και τελικά εµφάνιση θετικών τιµών, οι οποίες σταθεροποιούνται µετά από αρκετό χρόνο στην τιµή [α]= +7 (διάλυµα 2). 3. Εξάτµιση του διαλύτη (CHCl 3 ) από το διάλυµα (1) αφήνει ένα ελαιώδες υπόλειµµα το οποίο διαλύεται σε αιθανόλη και το διάλυµα αφήνεται σε θερµοκρασία δωµατίου. Μετά από µακρά

6 6 παραµονή καταβυθίζεται σχεδόν ποσοτικά κρυσταλλικό άλας ΑΒ*. Το άλας αυτό εµφανίζει [α] = -100 αµέσως µετά τη διάλυσή του σε CHCl 3, αλλά η τιµή αυτή µετά από παραµονή γίνεται και πάλι [α] = +7 όπως και προηγουµένως στο διάλυµα (2). 4. Μετά την αποκατάσταση ισορροπίας το διάλυµα (2) οξινίζεται µε παγωµένο ΗCl και εκχυλίζεται αµέσως το ελευθερούµενο οξύ Α και πολωσιµετρείται: [α] = -90. Με την παραµονή του διαλύµατος εµφανίζεται και πάλι πολυστροφισµός µε τελική τιµή ισορροπίας το µηδέν [α] = 0. α) Για τους τρεις πολυστροφισµούς που παρατηρήθηκαν στα πειράµατα (1), (3), (4) συγκρίνετε ανα δυο τις σταθερές ταχύτητας (ίσες ή διαφορετικές) και δικαιολογήστε σχετικά. β) Προσδιορίστε (κατά προσέγγιση) τη στροφική ικανότητα του εναντιοµερικά καθαρού οξέος Α, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα H H [H] [H] H α) Σχεδιάστε ευκρινείς στερεοχηµικούς τύπους για τη δικετόνη, την υδροξυκετόνη και τη διόλη που σχετίζονται όπως δείχνει το παραπάνω σχήµα. Γράψτε όλα τα δυνατά διαστερεοϊσοµερή και εξετάστε εάν αυτά είναι χειρικά ή όχι. β) Για κάθε µια από τις ισοµερείς διόλες σχεδιάστε όλα τα δυνατά διαµορφοµερή ανακλίντρου και επιλέξτε το επικρατέστερο (σταθερότερο) για τους λόγους που θα εξηγήσετε. Υπόδειξη : Τα στερεογονικά κέντρα µπορούν να απεικονιστούν ικανοποιητικά µε τη χρήση τύπων Newman, ενώ για τη σχεδίαση των ανακλίντρων προτιµήσετε προοπτικούς τύπους: 15 α) Με επίδραση t-βουτυλοϋπεροξειδίου σε εναντιοκαθαρό 2-οκτυλο-φαινυλοσουλφίδιο λαµβάνονται τα δυο διαστερεοµερή σουλφοξείδια Α και Β µε ειδικές στροφικές ικανότητες 192 (ΕtH) και +173 (ΕtH) αντιστοίχως. β) Το ισοµερές Α µετά από θέρµανση µε βουτοξείδιο του Καλίου σε διαλύτη διµεθυλοσουλφοξείδιο µετατρέπεται σε µίγµα δυο επιµερών σουλφοξειδίων Α και Γ το οποίο ακολούθως οξειδώνεται µε υπεροξείδιο του υδρογόνου προς 2-οκτυλο-φαινυλοσουλφόνη µε [α] = +3.3 (CHCl 3 ). γ) Το σουλφοξείδιο Α µε υπεροξείδιο του υδρογόνου οξειδώνεται κατ ευθείαν προς σουλφόνη µε [α] = (CHCl 3 ).

7 7 Θεωρήστε ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν επηρεάζει τον στερεογονικό άνθρακα του µορίου όπως επίσης ότι η ισχυρή βάση δεν επηρεάζει το στερεογονικό άτοµο θείου. εχθείτε ακόµη ότι η οπτική καθαρότητα ταυτίζεται µε την εναντιοµερική περίσσεια. Οι στροφικές ικανότητες µετρήθηκαν µε φως λυχνίας Hg. Γράψτε εξισώσεις µε µηχανισµό και στερεοχηµικούς τύπους για τη σειρά των αντιδράσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Υπολογίστε τη στροφική ικανότητα του µίγµατος επιµερών β) όταν µετρηθεί σε διάλυµα αιθανόλης οµοίως µε λυχνία Ηg. Λύση: Έστω ότι το εναντιοκαθαρό σουλφίδιο είναι το εικονιζόµενο. Τότε η ακολουθία των µετατροπών εκφράζεται ως εξής: ξείδωση + ξείδωση A B βάση 2 ξείδωση + + () 2 ξείδωση () εναντιοµερείς σουλφόνες θερµοδυναµικό µίγµα διαστερεοµερών σουλφοξειδίων Παρατηρούµε ότι µε την οξείδωση προς σουλφόνη καταστρέφεται το στερεογονικό κέντρο του θείου και τα δυο διαστερεοµερή σουλφοξείδια εκφυλίζονται σε εναντιοµερείς σουλφόνες. Η αναλογία των σουλφοξειδίων είναι η αναλογία των σουλφονών. Για τις σουλφόνες όµως δίδεται τα [α] του µίγµατος εναντιοµερών καθώς και το [α] του καθαρού εναντιοµερούς που αντιστοιχεί στο σουλφοξείδιο Α, άρα υπολογίζεται η σύσταση του µίγµατος: - + = α, + = 1 α max - = α α max -(1-)= α α max = α max+α 2α max [] =0.614 [] =0.386

8 8 Επειδή το [α] είναι θετικό το εναντιοµερές σε περίσσεια (0.614 > 0.386) σχετίζεται µε το αριστερόστροφο σουλφοξείδιο Α σύµφωνα µε τα δεδοµένα. Αντίστοιχα το εναντιοµερές της σουλφόνης σχετίζεται µε τον αντίποδα του Β όπως φαίνεται και στις αντιδράσεις. Ώστε η ζητούµενη τιµή [α] για το µίγµα β) θα είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών για (-) -Α και (-) -Β σουλφοξείδια : [α] = 0.614x (-192) x (-173) =

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ Οι μονοσακχαρίτες αποτελούν τους απλούστερους υδατάνθρακες. Ως δε υδατάνθρακες ορίζουμε τα οργανικά βιομόρια, των οποίων ο χημικός τύπος αποτελείται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά Μακρομόρια

Βιολογικά Μακρομόρια Βιολογικά Μακρομόρια Στυλιανός Χαμηλάκης 2011 Υδατάνθρακες Με το γενικό όρο «υδατάνθρακες» χαρακτηρίζονται πολύ-υδροξυλιωμένα παράγωγα αλδεϋδών και κετονών, προϊόντα συμπύκνωσης αυτών καθώς και περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Theoretical Problems. 44th International Chemistry Olympiad July 26, 2012 United States of America

Theoretical Problems. 44th International Chemistry Olympiad July 26, 2012 United States of America Theoretical Problems 44th International Chemistry lympiad July 26, 2012 United States of America ame: Οδηγίες Γράψε το όνοµα και τον κωδικό σου σε κάθε σελίδα Το φυλλάδιο εξέτασης αυτό περιλαµβάνει 8 προβλήµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Ε Ν O Τ Η Τ Α ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Α Α 1 ο ατμοσφαιρικός αέρας Α 2 τα άτομα και η ατομική δομή Α 3 τα μόρια και η μοριακή δομή Α.4 η χημική αντίδραση Α.5 το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου

Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται η μοριακή δομή του ουρανοκενίου ή, τυπικώς κατά IUPAC του δι(η 8 -κυκλοοκτατετραενιο)ουρανίου ISBN 978-960-456-090-5 Copyright:

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή ημέρα

1 η Εργαστηριακή ημέρα Περιεχόμενα 1 η Εργαστηριακή ημέρα... 2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ... 2 ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ... 7 ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΝΙΤΡΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ... 10 ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΕΝΖΥΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα