ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Η επίδραση του φόβου και του άγχους του τοκετού στην εµφάνιση τραυµατικού στρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Η επίδραση του φόβου και του άγχους του τοκετού στην εµφάνιση τραυµατικού στρες"

Transcript

1 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Η επίδραση του φόβου και του άγχους του τοκετού στην εµφάνιση τραυµατικού στρες Περίληψη Εισαγωγή: Η εγκυµοσύνη, ο τοκετός και η µετάβαση στη γονεϊκότητα είναι φυσιολογικές ψυχολογικές διαδικασίες µε σηµαντικές κοινωνικές και συναισθηµατικές προεκτάσεις στη ζωή των γυναικών και των οικογενειών τους. Ενώ η έκβαση µιας εγκυµοσύνης τυγχάνει να είναι ως επί το πλείστον αβέβαιη (Βewley & Cockburn, 2002), οι περισσότερες υγιείς γυναίκες δηλώνουν ικανές να βιώσουν τον τοκετό ως ένα θετικό γεγονός στη ζωή τους (Geissbuehler & Eberland, 2002; Searle, 1996). Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει: Τα επίπεδα του φόβου και του άγχους των γυναικών, τόσο κατά την περίοδο της προσδοκίας του τοκετού τους, όσο και µε την ολοκλήρωση αυτής της εµπειρίας. Τους παράγοντες που σχετίζονται µε το φόβο και το άγχος του τοκετού στην εγκυµοσύνη αλλά και στη λοχεία. Την πιθανότητα οι παράγοντες αυτοί να έχουν επίπτωση στην τελική έκβαση του τοκετού (φυσιολογικός τοκετός καισαρική τοµή). Υλικό και µέθοδος: Το δείγµα αποτέλεσαν 200 γυναίκες όλες κάτοικοι του Νοµού Αττικής παρακολουθούµενες µαιευτικά από ιδιώτη γιατρό και µαία στα ιατρεία των οποίων και συλλέχθησαν τα ερωτηµατολόγια, ο δε τοκετός τους διεξήχθη σε ιδιωτικά µαιευτήρια της Αττικής. Ο υπολογισµός έγινε µε την ανάλυση ισχύος σε επίπεδο 90%. Τα ερωτηµατολόγια (WEDQ-A, WEDQ-B, TES-A, TES-B, DASS21, DFS και STAI) δόθηκαν στις επίτοκες περίπου 6-8 εβδοµάδες πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού τους. Συλλέχθησαν δε πριν την έξοδό τους από το µαιευτήριο περίπου 5-7 ηµέρες µετά τον τοκετό τους. Τα κριτήρια ένταξης στη µελέτη ήταν: κύηση>36 εβδοµάδων, µονήρης κύηση και κύηση χωρίς επιπλοκές. Στατιστική ανάλυση: Για την περιγραφή των ποσοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες τιµές (mean) και οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation=SD). Εξαιτίας της ασυµµετρίας των κατανοµών χρησιµοποιήθηκαν λογαριθµικοί µετασχηµατισµοί σε όλες τις κλίµακες µε εξαίρεση την κλίµακα προσδοκίας/εµπειρίας τοκετού. Η µέθοδος επαναλαµβανόµενων µετρήσεων ANOVA χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση περαιτέρω διαφορών στους παράγοντες µεταξύ

2 διαφόρων οµάδων (για τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν πριν και µετά τον τοκετό). Για τον έλεγχο της σχέσης δυο ποσοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman ή του Pearson (r). Τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων κωδικοποιήθηκαν και καταγράφηκαν στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS Τα επίπεδα σηµαντικότητας της µελέτης είναι αµφίπλευρα και η στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Αποτελέσµατα: Από την έρευνα προκύπτει ότι οι γυναίκες του δείγµατος στο µεγαλύτερο ποσοστό τους δεν εµφανίζουν στοιχεία µετατραυµατικής διαταραχής µε το 10,7% να εµφανίζει ήπιας µορφής κατάθλιψη, το 13,3% µέτριας µορφής κατάθλιψη και το 13,4% να εµφανίζει µέτριας µορφής στρές. Από τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά, µόνο ο γάµος και η εθνικότητα φαίνεται να επηρεάζoυν τα επίπεδα του στρες και του άγχους, µε τις έγγαµες και τις ελληνίδες να έχουν µεγαλύτερη βαθµολογία στην κλίµακα του άγχους σε σύγκριση µε αυτές που δεν ήταν παντρεµένες. Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία των συµµετεχουσών στην κλίµακα του στρες ανάλογα µε το αν είχε γίνει προετοιµασία τοκετού ή όχι. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία των συµµετεχουσών στην κλίµακα του άγχους ως κατάσταση (state) ανάλογα µε τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά. Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία των γυναικών στην κλίµακα του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (trait) ανάλογα µε την εθνικότητά τους. Μετά τον τοκετό βρέθηκε ότι η βαθµολογία των συµµετεχουσών στην κλίµακα τραυµατικού γεγονότος ήταν σηµαντικά χαµηλότερη, που υποδηλώνει λιγότερο τραυµατική εµπειρία, σε σύγκριση µε τη βαθµολογία τους πριν τον τοκετό για όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα αν τους χορηγήθηκαν ή όχι φάρµακα.ο τοκετός ήταν λιγότερο τραυµατική εµπειρία για τις δευτεροτόκες, για όσες γέννησαν φυσιολογικά και αυτές που ο τοκετός τους ξεκίνησε αυτόµατα. Μετά τον τοκετό η βαθµολογία των συµµετεχουσών στην κλίµακα προσδοκίας/εµπειρίας τοκετού (W-DEQ-Β) ήταν σηµαντικά υψηλότερη, που υποδηλώνει αύξηση της έντασης των συναισθηµάτων σε σύγκριση µε αυτήν κατά την κύηση (WEDQ-A). Η προηγούµενη εµπειρία τοκετού συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του φόβου για τον τοκετό, αν ο τοκετός δεν είναι µε καισαρική τοµή. Οι συµµετέχουσες που δεν γέννησαν φυσιολογικά είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη

3 βαθµολογία στην κλίµακα προσδοκίας/εµπειρίας τοκετού µετά τον τοκετό σε σύγκριση µε τις γυναίκες που γέννησαν φυσιολογικά. Οι συµµετέχουσες που είχαν κάνει προετοιµασία τοκετού είχαν σηµαντικά µικρότερο φόβο κατά τη διάρκεια του τοκετού σε σύγκριση µε τις συµµετέχουσες που δεν είχαν κάνει προετοιµασία τοκετού. Τέλος οι Ελληνίδες είχαν σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία στην κλίµακα του φόβου κατά τη διάρκεια του τοκετού σε σύγκριση µε τις αλλοδαπές. Συµπεράσµατα: Η επαφή µε τη µαία, φαίνεται από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας ότι είναι πολύ σηµαντική για τις γυναίκες είτε γίνεται προγεννητικά στα πλαίσια της προετοιµασίας της για τον τοκετό, είτε γίνεται στη λοχεία, είτε γίνεται µετά από τραυµατικό τοκετό. Η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού και της περιόδου της λοχείας έχει την ανάγκη συνεχούς και αξιόπιστης ενηµέρωσης και παρακολούθησης από έµπειρους και εξειδικευµένους επαγγελµατίες όπως είναι οι µαίες. Αbstract Introduction: Pregnancy, labor and the transition to parenthood are natural psychological procedures with significant social and Sentimental consequences in the lives of the women and their families. While the outcome of a pregnancy is mostly uncertain (Bewley & Cockburn, 2002), most pregnant women are capable to live their labor as a positive fact in their lives (Geissbuehler & Eberland, 2002; Searle, 1996). Aim: The aim of the study was to investigate: The level of fear and anxiety of pregnant women before and after the experience of their labour, factors related with fear and anxiety of labour during pregnancy and the postnatal period, the possibility that these factors may have an impact in the final outcome of labour (vaginal birthcaesarean section). Materials and methods: The sample consisted of 200 women, all residents of Attica, obstetric monitored by a private doctor and midwife at the clinic of whom the questionnaires where collected, all labors took place at private maternity hospitals in Attica. The calculation of the sample was done by using power analysis at 90%. The questionnaires used in the current study (WEDQ-A, WEDQ-B, TES-A, TES-B, DASS21, DFS και STAI) were given about 6-8 weeks before the expected date of labor and where collected before leaving the hospital at about 5-7 days postpartum.

4 Inclusion criteria to participate in the study: Pregnancy> 36 weeks, singletons, pregnancy without complications. Statistical analysis: For a description of quantitative variables averages (mean) and standard deviations (Standard Deviation = SD) were used. Because of the asymmetry of the distributions logarithmic transformations on all scales except the scale prospective / experience childbirth were used. The method of repeated measurements ANOVA was used to further assess differences in factors between different groups (for questionnaires given before and after childbirth). To test the relationship between two quantitative variables the correlation coefficient of Spearman or Pearson (r) was used. The data were analysed by using the statistical package SPSS The significance levels of the study are two-sided and statistical significance was set at Results: The results shows that the sample for most part does not show evidence- of traumatic stress disorder,10.7% shows mild depression, 13.3% moderate depression and 13.4% shows moderate stress. From the sociodemographic characteristics, only marriage and nationality seems to have an influence in levels of stress and anxiety, with married Greek women having higher scores on the scale of anxiety than those who were not married. In contrast, there was a statistically significant difference in scores of participants in the scale of stress depending on whether they had attented prenatal courses for childbirth or not. There was no statistically significant difference in the scores of participants in the scale of anxiety as a state (state) according to demographic characteristics. Instead, in this study there was a statistically significant difference in rating women on a scale of anxiety as a personality trait (trait) depending on their nationality. Married Greek women had significantly higher scores before the birth experience, and had more anxiety and fear of childbirth before experiencing the event. After birth participants scores in the traumatic scale event were significantly lower, suggesting less traumatic experience than their scores before birth. A very important result in this study is the fact that after birth all participants rated on a traumatic scale event had significantly lower scores, suggesting less traumatic experience than their scores before birth for all women whether or not given drugs. Labor was a less traumatic experience for parous women, for those who had a natural birth and for those labour started automatically.

5 After birth scores of participating in the expectation level / experience childbirth (W- DEQ-B) were significantly higher, indicating increased intensity of emotions compared to that during pregnancy (WEDQ-A). In particular, previous experience of labour contributes significantly in reducing the fear of childbirth. Participants who had a caesarean section had significantly higher scores on the scale prospective / experience childbirth,postpartum,compared with women who had given birth naturally. Additionally, the degree of variation in scores of participatints in the expectation level / experience childbirth in this study differed significantly depending on whether there was a natural birth or not, showing that there is a correlation between a previous cesarean section and fear of childbirth. There were also statistically significant differences between women who attended childbirth preparation courses and those not attending, women unprepared for childbirth had the worst experience of childbirth. Participants who had childbirth preparation courses had significantly less fear during labour compared with participants who had not attended preparation courses. Finally, Greek women had significantly higher scores on the scale of fear during labour compared to foreigners. Conclusions: Contact with a midwife appears from the findings of this research that is very important for women either they had prenatally been prepared for childbirth, or in postpartum, or after a traumatic childbirth. Women during pregnancy and during labour and postpartum period are in need for continuous and reliable monitoring and information from experienced and qualified professionals such as midwives.

17ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 15-18 Μαϊου 2012

17ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 15-18 Μαϊου 2012 7ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 5-8 Μαϊου 202 7th International Congress of A.P.P.A.C. May 5-8 202 Athens Hilton ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 7ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ SΟΜΕ PRESENTATIONS FOR THE 7th A.P.P.A.C. CONGRESS

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελµατική Εξουθένωση σε είγµα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών

Η Επαγγελµατική Εξουθένωση σε είγµα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 2, 77-82 ISSN 1791-9649 Η Επαγγελµατική Εξουθένωση σε είγµα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών Τραγέα Π. 1, αµίγος. 2, Μαυρέας Β. 3, Γκούβα Μ. 4 1. Φυσικοθεραπεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

The Canadian Pensioners Mortality Table

The Canadian Pensioners Mortality Table The Canadian Pensioners Mortality Table Historical Trends in Mortality Improvement and a Proposed Projection Model Based on CPP/QPP Data as at December 31, 2007 Louis Adam, FSA, FCIA Université Laval,

Διαβάστε περισσότερα

College Readiness Systems Longitudinal Evaluation: EXCELerator Program Impact, Year 2 Report

College Readiness Systems Longitudinal Evaluation: EXCELerator Program Impact, Year 2 Report College Readiness Systems Longitudinal Evaluation: EXCELerator Program Impact, Year 2 Report August 2011 Deborah J. Holtzman Frances Stancavage 2800 Campus Drive, Suite 200 San Mateo, CA 94403 800-356-2735

Διαβάστε περισσότερα

BOOK OF ABSTRACTS ANNOUNCEMENTS (ENGLISH)

BOOK OF ABSTRACTS ANNOUNCEMENTS (ENGLISH) 15 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences Today May 4 7, 2010 the Athens Hilton Hotel,

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185 Research article Eρευνητική εργασία Evaluation of dangerousness of Greek mental patients S. Martinaki, 1 Ch. Tsopelas, 2 D. Ploumpidis, 1 A. Douzenis, 3 H. Tzavara, 4 P. Skapinakis,

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 24 (1), 2013 27. Predictors and characteristics of anxiety among adolescent students: A greek sample. Psychiatriki 2013, 24:27 36

PSYCHIATRIKI 24 (1), 2013 27. Predictors and characteristics of anxiety among adolescent students: A greek sample. Psychiatriki 2013, 24:27 36 PSYCHIATRIKI 24 (1), 2013 27 Research article Eρευνητική εργασία Predictors and characteristics of anxiety among adolescent students: A greek sample H. Lazaratou, 1 D.C. Anagnostopoulos, 1 M. Vlassopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 39. Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30)

PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 39. Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30) PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 39 Research article Eρευνητική εργασία Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30) G.M. Typaldou, 1 G.

Διαβάστε περισσότερα

Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia

Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 3, 128-136 ISSN 1791-9649 Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia Tsartsalis D. 1, 2, Dragioti E. 3, Kontoangelos

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

Religiosity dimensions and subjective health status in Greek students. Psychiatriki 2015, 26:38 44

Religiosity dimensions and subjective health status in Greek students. Psychiatriki 2015, 26:38 44 38 PSYCHIATRIKI 26 (1), 2015 Research article Eρευνητική εργασία Religiosity dimensions and subjective health status in Greek students K.T. Kioulos, 1 J.D. Bergiannaki, 1 A. Glaros, 2 M. Vassiliadou, 1

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: έλκη πίεσης, παράγοντες κινδύνου, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: έλκη πίεσης, παράγοντες κινδύνου, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ελένη Γκρούνη 1,Μαρία Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

While progress in the aetiopathology and treatment of panic disorder is indisputable,

While progress in the aetiopathology and treatment of panic disorder is indisputable, PSYCHIATRIKI 25 (3), 2014 171 Research article Eρευνητική εργασία Constraint and loneliness in agoraphobia: An empirical investigation A. Pehlivanidis, S. Koulis, Y. Papakostas 1st Department of Psychiatry,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις-Κλειδιά: εθελοντισµός, αλτρουισµός, ευτυχία, θρησκευτικότητα, οικογενειακό περιβάλλον, ανθρωπιστικές µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: εθελοντισµός, αλτρουισµός, ευτυχία, θρησκευτικότητα, οικογενειακό περιβάλλον, ανθρωπιστικές µη κυβερνητικές οργανώσεις. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(202) Τόµος 4,Τεύχος, 34-42 ISSN 79-9649 ιερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εθελοντών στην παροχή πρωτοβάθµιων νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ανθρωπιστικές µη

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27 16 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Congress Series (6): Neuropsychiatric, Psychological and Social Updates and Challenges May

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011 Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα ΠΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ-EDUCATIONAL PRACTICES FOR INTEGRATION (ENGLISH) The use of art where is hard to talk-art network of social sculpture Kaleshi E., Refraction Association,

Διαβάστε περισσότερα

Do Media Data Help to Predict German Industrial Production?

Do Media Data Help to Predict German Industrial Production? No 149 Do Media Data Help to Predict German Industrial Production? Konstantin A. Kholodilin, Tobias Thomas, Dirk Ulbricht July 2014 IMPRINT DICE DISCUSSION PAPER Published by düsseldorf university press

Διαβάστε περισσότερα

510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP NATIONAL REPORT ON PILOT TESTING a. INTERACTIVE COURSE FOR MIGRANT WOMEN / WOMEN FROM ETHNIC GROUPS b. ONLINE SELF-ASSESSMENT TOOL WP3 OUTCOME No 19 Compiled by EPICENTRE S.A., Greece December 2012 1 ALMA-DC_WP3_REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess Language of advertising in bidialectal settings: Does the code matter? Andreas Papapavlou, Melanie Satraki Abstract Advertisement has been defined as a public notice [ ] promoting the sales of marketable

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΟΣ. Ψυχοσωµατικές µεταβολές στην εµµηνόπαυση

ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΟΣ. Ψυχοσωµατικές µεταβολές στην εµµηνόπαυση ΜΙΧΑΗΛ ΜΩΡΟΣ Ψυχοσωµατικές µεταβολές στην εµµηνόπαυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Πλήθος βιβλιογραφικών δεδοµένων δείχνουν ότι η Εµµηνόπαυση, µέσω των µεταβολών των επιπέδων των γυναικείων ορµονών και ιδίως των

Διαβάστε περισσότερα

Psychometric Properties of the Greek Versions of the Self-Compassion and Mindful Attention and Awareness Scales

Psychometric Properties of the Greek Versions of the Self-Compassion and Mindful Attention and Awareness Scales DOI 10.1007/s12671-013-0237-3 ORIGINAL PAPER Psychometric Properties of the Greek Versions of the Self-Compassion and Mindful Attention and Awareness Scales Michail Mantzios & J. Clare Wilson & Kyriaki

Διαβάστε περισσότερα

The effect of an individual muscle strengthening program and dietary assessment in the quality of life in women with osteoporotic hip fracture.

The effect of an individual muscle strengthening program and dietary assessment in the quality of life in women with osteoporotic hip fracture. e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 57 The effect of an individual muscle strengthening program and dietary assessment in the quality of life in women with osteoporotic

Διαβάστε περισσότερα