ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα τεχνικά έργα κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω απ αυτήν. Η ασφαλής τους θεµελίωση προϋποθέτει καλή γνώση των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων του υποβάθρου θεµελίωσής τους, γεγονός που αποκτάται µε επιτόπου έρευνα αυτού του χώρου και διαπίστωση των συνθηκών καταλληλότητάς του για τη θεµελίωση του συγκεκριµένου έργου. Στη θέση αυτή συνεξετάζονται και µελετώνται ο τύπος του πετρώµατος που θα αποτελέσει το υπόβαθρο θεµελίωσης του τεχνικού έργου οι φυσικές, µηχανικές και υδραυλικές του ιδιότητες, όπως και η επιφανειακή του κατανοµή και η στρωµατογραφική του σχέση µε τα περιβάλλοντα πετρώµατα. 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η διάκριση των πετρωµάτων στην τεχνική γεωλογία, γίνεται µε βάση την ικανότητα σύνδεσης των επιµέρους τεµαχίων τους, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς τους απέναντι στο νερό και στη στερεότητά τους σε σχέση µε το χρόνο. Ως κριτήρια για τη γεωτεχνική διάκριση των πετρωµάτων χρησιµοποιούνται: Η συµπεριφορά του πετρώµατος απέναντι σε κλιµατικές επιρροές Η συµπεριφορά του πετρώµατος απέναντι σε πρόσθετες µεταφορές φορτίων Καθορισµένα στοιχεία δοµής του πετρώµατος Για καθαρά κατασκευαστικούς λόγους τα πετρώµατα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τα στερεά (Festgesteine) πετρώµατα και τα χαλαρά (Lockergesteine) πετρώµατα (Πίνακας 2). Στα στερεά πετρώµατα ανήκουν όλοι οι τύποι πετρωµάτων που έχουν ενδογενή προέλευση, όπως ακόµη τα ιζηµατογενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα που έχουν φτάσει στην πλήρη διαγέννεσή τους. Όλοι αυτοί οι τύποι πετρωµάτων, ανεξάρτητα από τον πετρολογικό τους χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται µε τον ενιαίο όρο «βράχος» και γενικότερα «βραχόµαζα». Στα χαλαρά πετρώµατα ανήκουν όλα τα νεώτερα ιζηµατογενή πετρώµατα που εµφανίζουν χαλαρή εσωτερική δοµή και χαρακτηρίζονται µε τον ενιαίο όρο «έδαφος» και γενικότερα ως «εδαφόµαζα». 1

2 Πίνακας 2 Τυπική ταξινόµηση των πετρωµάτων στην Τεχνική Γεωλογία Τύπος πετρώµατος Ι. Στερεά πετρώµατα («βραχόµαζα») Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώµατος 1. βράχος Αντοχή σε θλίψη, διάτµηση, κλπ 2. ηµίβραχος Κίνηση νερού διαµέσου ασυνεχειών ΙΙ. Χαλαρά πετρώµατα (εδαφόµαζα) 1. Μη συνεκτικά Κοκκοµετρική διαβάθµιση, πυκνότητα, περιεκτικότητα, υγρασία 2. Συνεκτικά Όριο υδαρότητας πλαστικότητα, πορώδες, δείκτης πόρων, συµπιεστότητα, κλπ 3. Οργανικά εδάφη Περιεκτικότητα οργανικών ουσιών 4. Τεχνητά εδάφη Σύνθεση των επιµέρους υλικών α. Χαλαρά πετρώµατα (εδάφη-εδαφόµαζα) Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2 τα χαλαρά πετρώµατα διακρίνονται παραπέρα στα «µη συνεκτικά» και στα «συνεκτικά» χαλαρά πετρώµατα. Η διάκρισή τους στις δύο αυτές κατηγορίες γίνεται µε βάση το µέγεθος των κόκκων τους, τη µορφή τους, την πυκνότητα της απόθεσής τους και κυρίως την περιεκτικότητά τους σε νερό που επηρεάζει τις πλαστικές τους ιδιότητες και τη συµπεριφορά τους απέναντι σε συνθήκες ασφαλούς θεµελίωσης. Τα στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν δίνονται στον πίνακα 3. Πίνακας 3 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χαλαρών πετρωµάτων Τύπος πετρώµατος Υποκατηγορία Χαρακτηριστικά εδαφών Χαλαρά πετρώµατα Συστατικά χαλαρών αποθέσεων σε χερσαίο, ποτάµιο, λιµναίο και θαλάσσιο περιβάλλον, που συνδέονται εντελώς χαλαρά ή ελαφρώς συνεκτικά µεταξύ τους. Μη συνεκτικά Οι ιδιότητές τους εξαρτώνται από το µέγεθος εδάφη των κόκκων, τη µορφή τους και την τραχύτητά τους. εν επηρεάζονται από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες (νερό, πάγος). Συνεκτικά εδάφη Οι ιδιότητές τους εξαρτώνται σηµαντικά από την περιεκτικότητά τους σε νερό, το µέγεθος των κόκκων τους και την περιεκτικότητά τους σε άργιλο. 2

3 Η συµπεριφορά των χαλαρών πετρωµάτων-εδαφών στην ασφάλεια της κατασκευής καθορίζεται από τις φυσικές, µηχανικές και υδραυλικές τους ιδιότητες. i. Φυσικές ιδιότητες εδαφών Οι προσδιορισµοί τους και η σηµασία τους Η εδαφόµαζα αποτελεί ένα σύστηµα που δηµιουργείται από ένα πλέγµα στερεάς ύλης από κόκκους ορυκτών και πετρωµάτων, ανάµεσα στα κενά των οποίων βρίσκεται νερό ή αέρας ή και τα δύο (Σχ. 3). Όταν δεν έχουµε νερό σ αυτούς τους πόρους µιλάµε για «ξηρό έδαφος», όταν αντίθετα αυτοί είναι γεµάτοι µε νερό µιλάµε για «κορεσµένο έδαφος». Οι φυσικές ιδιότητες των χαλαρών πετρωµάτων προσδιορίζονται κυρίως µε δοκιµές εργαστηρίου. Σ αυτές περιλαµβάνονται δοκιµές µε τις οποίες προσδιορίζεται ο τύπος του χαλαρού πετρώµατος και η κατανοµή των κόκκων µέσα σ αυτό και δοκιµές από τις οποίες προσδιορίζεται η κατάστασή τους και η συµπεριφορά τους στο τεχνικό έργο. Σχ. 3. οµή, διάταξη και φάσεις εδαφών 3

4 Με δειγµατοληψία εδαφικών δειγµάτων από το χώρο του έργου και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών πάνω σ αυτά προσδιορίζονται: Το µέγεθος και η κατανοµή των κόκκων του εδάφους Το ειδικό του βάρος Το πορώδες του, ο δείκτης πόρων και η πυκνότητα απόθεσής του Η πλαστικότητά του α. Μέγεθος και κατανοµή κόκκων-κοκκοµετρικές καµπύλες Το µέγεθος των κόκκων (d) και η κατανοµή τους µέσα στο έδαφος χρησιµοποιούνται για το χαρακτηρισµό του τύπου του εδάφους και την ταξινόµησή του. Προσδιορίζονται µε κοκκοµετρική ανάλυση (ανάλυση µε κόσκινα και ανάλυση υδροµέτρου) που απεικονίζουν αθροιστικές, κοκκοµετρικές καµπύλες. Σχ. 4. Κοκκοµετρικές καµπύλες διαφόρων εδαφικών σχηµατισµών Από τη θέση της καµπύλης µέσα στο διάγραµµα προσδιορίζεται ο τύπος του εδάφους π.χ. αµµοχάλικα, αργιλώδης ιλύς, κλπ. Από τη µορφή της κοκκοµετρικής καµπύλης προσδιορίζονται οι διαφορετικές φασικές συνθήκες ιζηµατογένεσης 4

5 Σχ. 5. Κοκκοµετρικές καµπύλες εδαφών διαφορετικών φάσεων ιζηµατογένεσης (κατά Terzaghi & Peck, 1962) Από την κοκκοµετρική καµπύλη προσδιορίζονται ακόµη: Η οµοιοµορφία του εδαφικού δείγµατος. Προσδιορίζεται µε υπολογισµό του d60 συντελεστή οµοιοµορφίας ή ανοµοιοµορφίας U = του Hazen όπου d d 60 = Η διάµετρος των κόκκων στο 60% του βάρος του δείγµατος d 10 = Η διάµετρος των κόκκων στο 10% του βάρος του δείγµατος Για U < 5 το έδαφος χαρακτηρίζεται οµοιόµορφο 5 < U < 15 το έδαφος χαρακτηρίζεται ανοµοιόµορφο U > 15 το έδαφος χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ανοµοιόµορφο Ο συντελεστής κύρτωσης, ή συντελεστής κοιλότητας ή βαθµός διαβάθµισης Ch = d d.d 60 Χαρακτηρίζει το βαθµό διαβάθµισης του εδαφικού υλικού ανάµεσα στις διαµέτρους d 10 και d 60 σε σχέση µε τη διάµετρο d 30 στο 30% του βάρους του δείγµατος. Η διαπερατότητα του εδαφικού υλικού µε υπολογισµό του συντελεστή υδραυλικής αγωγιµότητας k (m/sec) του Hazen. k = C u.d 2 w (m/sec) (2) Όπου C u = f(u) d w = f(d 10,U) η δραστική διάµετρος του υλικού. 60 (1) 5

6 Για οµοιόµορφα ή σχετικά οµοιόµορφα εδάφη λαµβάνεται d w = d 10 και C u = 100. Τα φίλτρα TERZAGHI Σαν τέτοια υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµµοι, χαλίκια και κροκάλες µε d<0,08 mm σε ποσοστό µικρότερο από το 5%. Για τα εδαφικά φίλτρα που χρησιµοποιούνται στα φράγµατα και στις γεωτρήσεις χρησιµοποιείται ως βάση το λεπτοµερέστερο υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο (π.χ. αργιλικό υλικό πυρήνα) ή θα συναντηθεί κατά τη διάνοιξη της γεώτρησης (π.χ. λεπτή άµµος). Τα εδαφικά φίλτρα Terzaghi που θα κατασκευαστούν στη συνέχεια θα πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως: D 15 /d 85 < 4 < D 15 /d 15 (3) Όπου D 15 είναι η διάµετρος του φίλτρου στο 15% του βάρους του δείγµατος d 15 και d 85 οι διάµετροι του αρχικού υλικού στο 15% και 85% του βάρους του δείγµατος αντίστοιχα. Με την αναλογία D 15 <4d 85 εξασφαλίζεται το υλικό απέναντι σε φαινόµενα διάβρωσης ενώ µε την αναλογία D 15 >4d 15 απέναντι στη διαπερατότητα και στη γραµµικότητα της ροής του νερού. Η σύνθεση του νέου υλικού (φίλτρου) και η διαβάθµισή του περιορίζεται ανάµεσα στις δύο καµπύλες µε συντελεστή U=2,0. (Σχ. 6) Σχ. 6. Σχηµατισµός των φίλτρων Terzaghi (από Prinz, 1982) 6

7 Σύµφωνα µε την αµερικάνικη βιβλιογραφία στα χωµάτινα φράγµατα χρησιµοποιούνται υλικά στα οποία η αναλογία D 50 /d 50 παίρνει τιµές: Για οµοιόµορφα υλικά D 50 /d 50 = 5-10 Για υλικά ανοµοιόµορφα µε προσµίξεις D 50 /d 60 = 12-58, και ακόµη D 15 /d 15 =12-40 και σε σχέση µε τα φίλτρα Terzagh D 15 /d 85 <5, D 15 /d 15 <20 και D 50 /d 50 <25. Η ευαισθησία του εδαφικού υλικού σε φαινόµενα παγετού Εξετάζονται σε εδάφη που θα αποτελέσουν υπόβαθρο θεµελίωσης µιας κατασκευής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ευαισθησία του υλικού απέναντι σε φαινόµενα παγετού που µπορούν να προκαλέσουν αστοχίες στο θεµέλιο, προχωράµε σε βελτίωση των συνθηκών θεµελίωσης µε αφαίρεση του ευαίσθητου υλικού και αντικατάστασή του µε άλλο περισσότερο χονδρόκοκκο και λιγότερο ευαίσθητο. Τα κριτήρια ευαισθησίας παγετού κατά Schaible (57) δίνονται στο Σχ. 7. Σχ. 7. Κριτήρια παγετού σε οµοιόµορφα (U<5) και ανοµοιόµορφα εδάφη (U>15) (κατά Schaible, 1954, 1957) β. Φυσική υγρασία εδάφους (w c ) Το νερό που περιέχεται στα κενά που σχηµατίζονται ανάµεσα στους κόκκους ενός εδαφικού δείγµατος αποτελεί τη φυσική υγρασία w c του εδάφους και µπορεί να βρίσκεται εκεί ως: Υγροσκοπικό νερό (προσφύεται στους κόκκους του εδάφους) Υµενώδες νερό (σχηµατίζει υµένα γύρω από τους κόκκους) 7

8 Τριχοειδές νερό (συγκρατείται µε τριχοειδείς δυνάµεις) Βαρυτητικό νερό (κινείται µε τη δράση της βαρύτητας) Οι πρώτες κατηγορίες νερού αποµακρύνονται µε θέρµανση και φυγοκέντρηση, ενώ η τελευταία µόνο µε τη βαρύτητα. Η περιεκτικότητα των εδαφών σε νερό w c επηρεάζει σηµαντικά την πλαστικότητα και συµπεριφορά τους. Εκφράζεται σε ποσοστό % του βάρους του εξεταζόµενου δείγµατος και δίνεται ως: W w c = w. 100 (4) Wd όπου W w = W o -W d W o = το βάρος του αρχικού υγρού δείγµατος W d = το βάρος του ξηρού δείγµατος (µετά την ξήρανση του W o ) Η µέγιστη περιεκτικότητα σε νερό ενός εδάφους εκφράζεται µε το βαθµό κορεσµού s r του εδάφους, δηλ. την ποσότητα του νερού που θα µπορούσε να προσλάβει το έδαφος αν όλα τα κενά του µπορούσαν να γεµίσουν µε νερό. Εδάφη µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άργιλο και οργανικά µπορούν να υποστούν ισχυρή διόγκωση και η υγρασία τους να φτάσει στο % του βάρους τους. ίνεται από τις σχέσεις: h wc s r =.100(%) και (5) ho - hs n s r = w.100(%) και (6) n s r = w c.γ s /100.e (7) Όπου h wc = το ύψος του νερού στο δείγµα h o = το ολικό ύψος του δείγµατος h s = το ύψος της στερεάς ύλης n w = το πορώδες του υλικού που έχει γεµίσει µε νερό n = το ολικό πορώδες του δείγµατος γ s = το φαινόµενο βάρος εδάφους e = ο δείκτης πόρων γ. Φαινόµενο ειδικό βάρος εδάφους (γ s ) Το φαινόµενο ειδικό βάρος ή καθαρό βάρος γ s (gr/cm 3 ) στερεάς ύλης είναι το βάρος της στερεάς ύλης χωρίς τους πόρους σε σχέση µε τον όγκο της στερεάς αυτής ύλης. γ s = W d (gr/cm 3 ) (8) V d Υπολογίζονται ακόµη: 8

9 W o Τα φαινόµενο ειδικό βάρος του εδαφικού δείγµατος γ= (gr/cm 3 ) (9) V W d Το φαινόµενο ειδικό βάρος ξηρού δείγµατος γ d = (gr/cm 3 ) και (10) V γ Το φαινόµενο ειδικό βάρος υπό πίεση γ =γ d (1- γ w s o o ) (gr/cm 3 ) (11) δ. Πορώδες είκτης πόρων Πυκνότητα απόθεσης Χρησιµοποιούνται αδιατάρακτα δείγµατα σε δοκιµές εργαστηρίου. Το πορώδες (n) ενός εδαφικού υλικού ορίζεται ως το πηλίκο των κενών χώρων (V v ) του δείγµατος προς τον ολικό του όγκο n = V V v.100 (%) (12) Ο δείκτης πόρων (e) του εδαφικού υλικού ορίζεται ως το πηλίκο των κενών χώρων (V v ) του δείγµατος προς τον όγκο (V s ) της ξηράς µάζας του δείγµατος. V v V V e = = s n = και (13) Vs Vs 1- n e n = (14) 1- e Σε κορεσµένα εδάφη ισχύει: W w - γ s e = (15) 100 Χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των καθιζήσεων σε εδαφικά υλικά θεµελίωσης από τις σχέσεις: e Η = Η ο (16) 1+ e Η = Η ο 1 E s o. σ' (17) ν Και στο δείκτη συµπιεστότητας Cc από τη σχέση: e C c = (18) logσ ν Όπου: Η = καθίζηση ως η µεταβολή του αρχικού προς το τελικό ύψος του δείγµατος Η ο = το αρχικό ύψος του δείγµατος e = η µεταβολή του δείκτη πόρων του αρχικού e o προς τον τελικό Ε s = Οιδηµετρικό µέτρο ή µέτρο ελαστικότητας του εδαφικού υλικού (kp/cm 2 ) σ ν = η µεταβολή των ενεργών ορθών τάσεων (kp/cm 2 ) 9

10 Πυκνότητα απόθεσης (D) και σχετική πυκνότητα (D r ) ίνεται από τη σχέση: no - n D = n - n o d Όπου: n o = το πορώδες του υλικού στη χαλαρότερή του απόθεση n d = το πορώδες του υλικού στην πυκνότερή του απόθεση n = το πορώδες του υλικού στη φυσική του απόθεση παίρνει τιµές από 0 έως 1 (19) D = ο όταν n = n o και D=1 όταν n = n d Η σχετική πυκνότητα του εδαφικού υλικού ορίζεται από τη σχέση: eo - e Dr = eo - e d Με e o = ο δείκτης πόρων του υλικού στη χαλαρή του απόθεση e d = ο δείκτης πόρων του υλικού στην πυκνότερή του απόθεση e = ο δείκτης πόρων του υλικού στη φυσική του απόθεση 1- ed D = D r. 1+ e 1- nd D r = D. 1- n Για D<0,15 έχουµε έδαφος πολύ χαλαρά αποθετηµένο D = 0,15-0,30 έχουµε έδαφος χαλαρά αποθετηµένο D = 0,30 0,5 έχουµε έδαφος σχετικά πυκνά αποθετηµένο D > 0,5 έχουµε έδαφος πυκνά αποθετηµένο Οι D και Dr χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της συµπύκνωσης ενός χαλαρού εδαφικού υλικού και τη δυνατότητα αύξησης της αντοχής του. Στους πίνακες 4 και 5 δίνονται διάφοροι τύποι µετασχηµατισµού των παραπάνω µεγεθών (Παπαχαρήση Ν. και άλλοι 1999). (20) (21) (22) 10

11 Πίνακας 4 Μεγέθη Γενικές συνθήκες Συνθήκες κορεσµού Όγκος ολικός v = v s + v w + v a V = V s + V w Όγκος κενών v v = v v + v a = v-v s = v w /s r V v = V w είκτης πόρων V v n γ e= = = s γ -1= s (1 + w) γ w γ 1 e= = V 1 - n γ d γ γ s γ Πορώδες Βαθµός κορεσµού s V n= v = V 1 Vw γ S r = = V γ v s. w. e w d s V n= w = V S r = 1 Βάρος ολικό W o = W d + W w (W a = 0) (W d = βάρος στερεών συστατικών) Περιεκτικότητα σε νερό W w γ γ W c = = w w Sr e W c =e Wd γ γ s s Φαινόµενο βάρος W o S γ= = rγ w. γ s (1 + w) w + 1 γd (1+w)= γ= γ sat = V S. γ + γ w w + 1/γ Φαινόµενο βάρος στερεών συστατικών γ s = Ξηρό φαινόµενο βάρος Φαινόµενο βάρους κορεσµένου εδάφους Φαινόµενο βάρους κορεσµένου εδάφους (µε άνωση) o W 2,70 gr/cm 3 V d d W d γ γ d = =(1-n)γs = s γ = W 1 + e 1 + w o r w s γ γ s w d w.w.w (για γ w = 1,00 gr/cm 3 ) γ d <γ< γ sat e γ =1- + e γ γ γ sat <γ d +nγ w =γ= s. γ w. e 1 + e γ = γ sat -γ w = γ d -(1-n) γ s γ w γ w γ w = =γd(1- ) 1 + e γ 0,60γ d s 11

12 Μεγέθη Περιεκτικότητα σε νερό Περιεκτικότητα σε νερό κορ. Εδάφους Πορώδες είκτης πόρων Φαινόµενο βάρος εδάφους Φαιν. βάρος ξηρ. εδάφους Πορώδες αέρα Πορώδες νερού Βαθµός κορεσµού W c w s n e γ γ d n α n w s r Πίνακας 5. Τυπολόγιο φυσικών εδαφικών µεγεθών Συµβολισµοί ιαστάσεις Ws d Κορεσµένο έδαφος Ορισµοί Μη κορεσµένο έδαφος w n e γ γ 1* - - w= W w Vw.γ (n - n w a ).γ γ γ d - w w = = w= e - n0.(1 + e) Wd W ( 1 n) γ γ γ w d d s γ s (Vw.γ a) γ w nγ eγ w w w 5 = 5 = w w 5 = w s = γw γ γ (1 + w)γ Wd (1 n)γ s w γ γ w d γ s γ γs V v V 1 w s n= w γ s s.γ s + γ w n= wγ wγ s + naγ n = n w +n u w s + γ w γ (1 - n )γ V 1 v w c= s.γ a wγ s + na w V e= C= s γ w a w t/m 3 γ= (1 + ws)γ γ= s ws + γ s + γ w (1 - na )(1 + w)γ s W o = V + W Wd V + V + s W V + s w w V a d V a t/m 1 γ d = γ s.γ w w + γ + s s γ w γd= wγ s + γ s w (1 - na)γ nγ + γ s w n (1 n) γ=(1-n)γ s +n w.γ w =(1- n)(1+w)γ s γ d = (1-n)y s n= e 1 + e γ s = - n = 1- γ s γ d + n = γ s γ (1 w) γ s γ (1 w) e= s + 1 γ γ d e= s γ γd - - γ = γ d (1 + w) V 1 n a = n a =1- a (wγ s + γ w ) γ V (1 + w)γ w γ s Vw 1 n w = n V w w s 1 S r = 1 n w = w γ d γ w wγ s ( 1 n) S r = nγ w - γ s 1 + e wγ n w = s (1 + e) γw γ s = γ 1 + w γ n w = w (1 + w) γ w - n a =1- wγ d γ w w s γ γ wγ d n w = γ w n w S r = n d s 12

13 ε. Πλαστικότητα εδαφών Όρια Atterberg Οι φυσικές ιδιότητες και η συµπεριφορά των λεπτόκοκκων και οργανικών εδαφών επηρεάζονται σηµαντικά από τις µεταβολές της υγρασίας που περιέχουν. Η περιεχόµενη υγρασία τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν δείκτης της συνεκτικότητάς τους. Για να πιστοποιηθεί η κατάσταση ενός λεπτόκοκκου εδαφικού υλικού σε σχέση µε την υγρασία που φέρει και οι µεταβολές της συνεκτικότητάς του σε περιπτώσεις πρόσληψης ή αποβολής νερού, χρησιµοποιούνται τα όρια πλαστικότητας του Atterberg. Έχουν καθοριστεί αυθαίρετα για τα λεπτόκοκκα εδάφη τέσσερις καταστάσεις συνεκτικότητας που είναι οι: Ρευστή Πλαστική (µε αυξανόµενη υγρασία: πολτώδης µαλακή παχύρευστη) Ηµιστερεή Στερεή Το όριο υγρασίας (%) που έχει ένα έδαφος όταν µεταπίπτει µε απώλεια υγρασίας από τη ρευστή στην πλαστική του κατάσταση ονοµάζεται «όριο Υδαρότητας» (WL) ή (LL). Το αντίστοιχο όριο υγρασίας (%) που έχει το ίδιο έδαφος όταν µεταπίπτει από την πλαστική κατάσταση στην ηµιστερεή κατάσταση µε ταυτόχρονη αύξηση της συνεκτικότητάς του και της αντοχής του ονοµάζεται «όριο πλαστικότητας» (WP) ή (PL). Η ενδιάµεση αυτή περιοχή χαρακτηρίζεται ως «πλαστική περιοχή» του εδαφικού υλικού, και πλαστικότητά του υλικού. Στο µικρότερο ποσοστό υγρασίας, όπου το έδαφος µεταπίπτει από την ηµιστερεή στη στερεή του κατάσταση, ονοµάζεται «Όριο συρρίκνωσης» (WS) ή (PS)» (πίνακας 6). Τα όρια υδαρότητας (WL) και πλαστικότητα (WP) προσδιορίζονται στο εργαστήριο µε δοκιµές προσδιορισµού ορίων Atterberg. Πίνακας 6 Χαρακτηριστικές µορφές πλαστικότητας εδαφικού υλικού Ρευστή κατάσταση Όριο υδαρότητας WL ή LL Πλαστική περιοχή εδαφικού υλικού WL-WP. Περιοχή δείκτη πλαστικότητας Ip ή LL- PL Όριο πλαστικότητας WP ή PL Ηµιστερεή κατάσταση Περιοχή δείκτη συρρίκνωσης Is ή PS Όριο συρρίκνωσης WS ή PS Στερεά κατάσταση 13

14 Σε σχέση µε το δείκτη πλαστικότητας τα εδάφη χαρακτηρίζονται ως: Εδάφη µικρής πλαστικότητας µε Ip < 7 Εδάφη µέσης πλαστικότητας µε I < Ip < 17 Εδάφη υψηλής πλαστικότητας µε Ip > 17 Τα αργιλοαµµώδη εδάφη έχουν όριο υδαρότητας της τάξης του 30% και δείκτη πλαστικότητας από 0-7, ενώ τα ιλυώδη εδάφη έχουν WL από % (Παπαχαρήσης, κ.ά. 1999). Οι καταστάσεις πλαστικότητας, στις οποίες µεταβαίνει ένα εδαφικό υλικό µε φυσική υγρασία WC όταν προσλαµβάνει ή αντίθετα αποβάλλει νερό αποδίδονται µε το δείκτη συνεκτικότητας ή δείκτη αντίστασης ή στερεότητας Ic. Ο δείκτης αυτός συνδέει τις τιµές των WL, WP και WC µε τη σχέση: WL - WC WL - WC Ic= = (23) WL - WP Ip Η κατάσταση των συνεκτικών εδαφών σε σχέση µε το δείκτη συνεκτικότητας Ic φαίνεται στον πίνακα 7 (Παπαχαρίσης, 1981). Πίνακας 7. Κατάσταση συνεκτικών εδαφών σε σχέση µε το δείκτη Ιc Ic γ=gr/cm 3 qu=kg/cm 2 Κατάσταση εδάφους Χαρακτηρισµός εδάφους 0,00-0,25 1,3-1,7 < 0,25 Υδαρής WC-WL Πολύ µαλακό 0,25-0,50 1,6-1,9 0,25-0,50 Πλαστική (πολτώδης) WL Μαλακή 0,50-0,75 1,8-2,1 0,50-1,00 Πλαστική (Στιφρή) WL Μέσο-στιφρό 0,75-1,00 1,9-2,2 1,00-2,00 Πλαστική WL Στιφρό >1,00 2,0-2,3 2,00-4,00 Ηµιστερεή WP Πολύ στιφρό >2,1 >4,00 Στερεά WS Σκληρό Για WC>WL και µέχρι την τιµή WC=WL έχουµε έδαφος υδαρές και Ic<<1 Για WC<WL και µέχρι την τιµή WC=WP έχουµε πλαστικό προς ηµιστερεό µε Ic<1 Για WC<WP και µέχρι την τιµή WC=WS έχουµε έδαφος υπερστερεωµένο µε IC> Για WC=0 προκύπτει Ic>>1. Από τον A. Casagrande προτάθηκε το διάγραµµα που συνδέει τα όρια υδαρότητας µε το δείκτη πλαστικότητας (Σχ. 8) µε βάση το οποίο διακρίνονται εδάφη µε τις ίδιες κοκκοµετρικές συνθέσεις αλλά διαφορετικές πλαστικές ιδιότητες. 14

15 Σχ. 8. ιάγραµµα πλαστικότητας κατά Casagrande (Παπαχαρήσης κ.ά., 1999) Ακόµη τα εδάφη µε βάση το δείκτη πλαστικότητας Ip διακρίνονται στις παρακάτω καταστάσεις: Ip = 0,5 έδαφος µη πλαστικό Ip = 5-15 έδαφος ελαφρά πλαστικό Ip = έδαφος πλαστικό Ip > 40 έδαφος πολύ πλαστικό Με τη γραµµή Α του Casagrande που δίνει: Ip = 0,73 (WL-20) (24) ιαχωρίζονται τα ανόργανα από τα οργανικά εδάφη ενώ η εξίσωση ευθείας U µε Ip=0,9 (WL-8) δίνει το ανώτατο όριο ύπαρξης των συνεκτικών εδαφών στο χάρτη πλαστικότητας του Casagrande (Παπαχαρίσης κ.ά., 1999) (Σχ. 9). 15

16 Σχ. 9. Θέσεις ορυκτών της αργίλου στο διάγραµµα Casagrande Σχ. 10. ιάγραµµα πλαστικότητας κατά Casagrandte. Περιοχή εφαρµογής της εµπειρικής σχέσης w s = w L -1,15 I p 16

17 Με το δείκτη πλαστικότητας προσδιορίζεται και η ενεργότητα (Α) του εδάφους ως: Α = Ip/N% ποσοστό αργίλου (25) Με βάση την ενεργότητα Α τα εδάφη χαρακτηρίζονται σε: Μη ενεργά µε Α < 0,75 Κανονικά µε Α από 0,75 1,25 Ενεργά µε Α > 1,25 Από την τιµή του ορίου υδαρότητας προκύπτει ακόµη και ο δείκτης συµπιεστότητας Cc, που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των καθιζήσεων προς: Cc = A(WL-10) (26) Χρησιµοποιούµενη τιµή Α ίση προς: Α = 0,007 Και τιµές Α για: Το Μοντµοριλονίτη Α = 7,2 Τον Καολινίτη Α = 0,38 Τον Ιλύτη Α = 0,9 Από το δείκτη πλαστικότητας προκύπτει ακόµη µια άλλη σχέση που αφορά την παραµένουσα γωνία τριβής (φ>φ res παραµένουσα) στη φάση των µεγάλων παραµορφώσεων ενός εδάφους σε επίπεδο ολίσθησης (Σχ. 11). Σχ. 11. Νοµόγραµµα συσχέτισης παραµένουσας γωνίας τριβής φ res και δείκτη πλαστικότητας (Deere, 1974) 17

18 Συµπερασµατικά τα όρια του Atterberg χαρακτηρίζουν την ικανότητα που έχουν τα συνεκτικά εδάφη να προσλαµβάνουν ή να αποβάλλουν µικρές ή µεγάλες ποσότητες νερού που τα επιτρέπει να µεταβαίνουν εύκολα ή δύσκολα από τη µια κατάσταση στην άλλη. Εδάφη µε µικρή πλαστικότητα είναι αρκετά επικίνδυνα σε περιπτώσεις ταχείας πρόσληψης ή αποβολής νερού από τα κενά τους. Τέτοια στερεά εδάφη µπορούν πολύ εύκολα να µεταπέσουν σε υδαρή, ρέουσα κατάσταση µε πρόσληψη µικρής ακόµη ποσότητας νερού και να καταστούν πολύ επικίνδυνα σε θέσεις ανοιχτών εκσκαφών. ii. Υδραυλικές ιδιότητες εδαφών Οι υδραυλικές ιδιότητες των εδαφών ρυθµίζονται από το µέγεθος και τη διάταξη των κόκκων τους, όπως και από το µέγεθος των κενών που δηµιουργείται ανάµεσα σ αυτούς. Το νερό εισέρχεται στα κενά και µετακινείται µέσα σ αυτά ανάλογα µε τις φυσικές και τις φυσικοχηµικές δυνάµεις που το συγκρατούν. ιακρίνεται έτσι σε διάφορες κατηγορίες ως: «υγροσκοπικό νερό» που συγκρατείται γύρω από τους κόκκους του πετρώµατος µε δυνάµεις απορρόφησης και καλύπτει µέρος του ολικού πορώδους, το «υγροσκοπικό πορώδες». Το «υµενώδες νερό» που καλύπτει µε ένα υδάτινο υµένα το προηγούµενο σύστηµα και συγκρατείται εκεί µε δυνάµεις συνάφειας και καλύπτει το µέρος του ολικού πορώδους που ονοµάζεται «υµενώδες πορώδες». Το «τριχοειδές νερό», που καλύπτει τα τριχοειδή κενά, συγκρατείται εκεί µε τριχοειδείς δυνάµεις και το κενό που καλύπτει ονοµάζεται «τριχοειδές πορώδες» και τέλος το «βαρυτιτικό νερό» που κινείται µε δυνάµεις βαρυτιτικές και καλύπτει το ωφέλιµο πορώδες των εδαφών που χαρακτηρίζεται «ενεργό πορώδες». Όλες οι παραπάνω κατηγορίες νερού εκτός από την τελευταία αποµακρύνονται από το έδαφος µόνο µε φυγοκέντρηση και θέρµανση. Το νερό που βρίσκεται µέσα στους πόρους του εδάφους ασκεί πάνω σ αυτό δυνάµεις, που ονοµάζονται «υδροστατικές δυνάµεις» και στην επιφάνεια του πορώδους υλικού πιέσεις που καλούνται υδροστατικές «πιέσεις πόρων». Οι υδραυλικές ιδιότητες των εδαφών, εξαρτώνται εποµένως από τις εσωτερικές αυτές πιέσεις των πόρων τους, αλλά και από τη δυνατότητα που έχει το νερό να κινείται µέσα σ αυτά, µε γραµµική ή στροβιλώδη ροή. Η ροή του νερού χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα ροής που δίνεται ως το διανυόµενο διάστηµα (ds) στον αντίστοιχο χρόνο dt: s ds (m) V = = (27) t dt (sec) ή ως το όριο του απειροστού όγκου Q (παροχή) που διέρχεται ανά µονάδα χρόνου από µια απειροστή επιφάνεια F που τοποθετείται κάθετα στη διεύθυνση ροής ως: 18

19 3 Q dq (m /sec) V= = (28) F df 2 (m ) Η ροή ενός υγρού (νερού) καθορίζεται από τις τροχιές (γραµµές ροής) που διαγράφουν τα στοιχειώδη σωµατίδια του νερού κινούµενα κάθετα στην επιφάνεια. Η κλίση των γραµµών ροής ονοµάζεται υδραυλική κλίση (i). i = dφ = dl απώλεια υδραυλικού φορτίου Φ κατά µήκος µιας διαδροµής µήκος διαδροµής Οι γραµµές ροής του νερού µέσα στο πορώδες µέσο έχουν διαφορετικές µορφές που εξαρτώνται από το ιξώδες του υγρού (νερού). Το ιξώδες δηµιουργεί κατά την κίνηση διατµητικές τάσεις, που εξαιτίας των τριβών που αναπτύσσονται, επιφέρουν απώλεια υδραυλικού φορτίου και δηµιουργούν καταστάσεις για την ανάπτυξη δύο µορφών ροής. Τη στρωτή, επίπεδη, γραµµική ή νηµατοειδή ροή, όπου οι γραµµές ροής είναι ευθύγραµµα τµήµατα, και τη στροβιλώδη ή τυρβώδη ροή, όταν τα ευθύγραµµα τµήµατα γίνονται κυµατοειδή, ταλαντεύονται και διαπλατύνονται. Οι διάφορες µορφές ροής εξαρτώνται από τον αριθµό (Re) του Reynolds Vd ρvd R e = ή Re = (30) v µ Όπου: V = η µέση ταχύτητα του υγρού d = η διάµετρος του σωλήνα ρ = η πυκνότητα του υγρού µ = ο συντελεστής δυναµικού ιξώδους Με R e < 2720 έχουµε γραµµικές ή επίπεδες ροές R e >> 2000 έχουµε στροβιλώδεις ροές Η κίνηση του νερού µέσα στο πορώδες µέσο ακολουθεί το νόµο του Darcy, ο οποίος θέτει ορισµένες βασικές προϋποθέσεις ισχύος όπως: 1. Η ροή να είναι γραµµική 2. Το έδαφος να είναι οµογενές και ισότροπο 3. Να έχει απεριόριστη έκταση Σύµφωνα µε το Darcy η ταχύτητα ροής διήθησης ενός υγρού µέσα σε πορώδες µέσο είναι συνάρτηση της υδραυλικής κλίσης (i) και του συντελεστή υδραυλικής αγωγιµότητας (k) του διαρεόµενου µέσου. Εκφράζεται ως: v = k.i (31) όπου: v = η ταχύτητα ροής του υγρού (m/sec) k = ο συντελεστής υδραυλικής αγωγιµότητας (m/sec) i = η υδραυλική κλίση του υγρού (-) (29) 19

20 Ο συντελεστής k λέγεται και συντελεστής περατότητας του πορώδους µέσου. Έτσι η παροχή Q του νερού που διέρχεται κάθετα από επιφάνεια F δίνεται από τη σχέση: Q = v.f ή Q = k.i.f (m 3 /sec) (32) α. Τριχοειδής ανύψωση του νερού σε εδαφικά υλικά Σε πορώδη εδάφη, όπου δηµιουργούνται συνθήκες τριχοειδούς ανόδου, το νερό συγκρατείται στους πόρους µε τη βοήθεια επιφανειακών τάσεων. Στο µηνίσκο του νερού της ελεύθερης επιφάνειας που δηµιουργείται αναπτύσσονται πάνω και κάτω από αυτήν δύο διαφορετικές τάσεις: Οι p i και p a (Σχ. 12) Σχ. 12. υνάµεις που αναπτύσσονται στο µηνίσκο ενός τριχοειδούς σωλήνα Η επιφανειακή τάση (z) που αναπτύσσεται εφαπτοµενικά, όπως και η γωνία (α) παίρνουν τιµές που εξαρτώνται από τη φύση του υγρού. Για το νερό έχουµε z=0,075 gr/cm 3 και α=10 ο. Η δύναµη P 1 που αναπτύσσεται κάτω από το νερό και γύρω από το σωλήνα είναι ίση προς: P 1 = z.2r.π (33) Και η ορθή της συνιστώσα 20

21 P 1.συνα = z.2r.π.συνα (34) Από την ατµοσφαιρική πίεση P α προκύπτει µια ορθή δύναµη P 2 ίση προς: Ρ 2 = - Ρ α.π.r 2 (35) Που δρα σ ολόκληρη την επιφάνεια του νερού Από τη συνισταµένη εσωτερική πίεση P i = P α + Ρ e, όπου P e η διαφορά πιέσεων, που επιφέρει την τριχοειδή ανύψωση, προκύπτει για ολόκληρη την υδάτινη επιφάνεια µια κάθετη δύναµη Ρ 3 ίση προς: Ρ 3 = Ρ i.π.r 2 (36) Και Ρ 3 = Ρ α.π.r 2 +Ρ e.πr 2 (37) Το άθροισµα των ορθών τάσεων θα πρέπει να είναι ίσο προς µηδέν Ρ 1.συνα+Ρ i +Ρ 3 = 0 (38) Προκύπτει: z.2πr.συνα+ρ e.π.r 2 = 0 (39) και 2z P e =. συνα (40) r Και στη συνέχεια 2z P i = P a -. συνα (41) r (µε Ρ α = 1000 gr/cm 2 = 735,5 mmhg στους 0 ο C) Η πίεση P κ της τριχοειδούς ανόδου είναι P κ = Η κ. γ w (42) Όπου H κ = το ύψος της τριχοειδούς ανόδου του νερού και η συνθήκη ισορροπίας: 2z Η κ.γ w -. συνα = 0 (43) r και 2z Η κ =. συνα (44) r.γ w Ο υπολογισµός του ύψους H κ επηρεάζει την ασφάλεια ενός επιχώµατος, που χρησιµοποιείται ως υπόβαθρο έργων οδοποιίας. Για την κατανόηση του φαινοµένου εξετάζουµε την παρακάτω περίπτωση: Το Σχ. 13 δείχνει το εδαφικό προφίλ των στρωµάτων που αναπτύσσονται κάτω από τη θέση θεµελίωσης ενός δρόµου ταχείας κυκλοφορίας. Θα χρησιµοποιηθεί επίχωµα από ιλυώδη άµµο µε Η κ = 30 cm. Η ιλύς έχει Η κmax = 1,60 m, ενώ η επικίνδυνη ζώνη σε φαινόµενα παγετού υπολογίζεται στα 1,20 m. Στο σχ. 14 φαίνεται η διάταξη των στρωµάτων του επιχώµατος που εγγυάται ασφάλεια της οδού έναντι παγετού. 21

22 Σχ. 13. Γεωλογική τοµή µιας αβαθούς γεώτρησης κάτω από τη θέση θεµελίωσης ενός αυτοκινητόδροµου Σχ. 14. ιάταξη των διαστρώσεων ενός οδικού επιχώµατος 22

23 Αφού αφαιρέσουµε το στρώµα του Humus επιστρώνουµε το έδαφος µέχρι τα 20 cm κάτω από το προβλεπόµενο επίπεδο του οδοστρώµατος µε την υπάρχουσα ιλυώδη άµµο. Τα υπόλοιπα 20 cm επιστρώνονται µε χαλίκια που συµπιέζονται. Στο Σχ. 14 η άνοδος Η κ του τριχοειδούς νερού της επίχωσης βρίσκεται 10 cm κάτω από τη ζώνη του παγετού. εχόµαστε ότι η ασφαλής απόσταση h του H κ από την κάτω επιφάνεια της ζώνης παγετού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς: h = 0,5.H κmax Προκύπτει h=15 cm, γεγονός που δε φαίνεται να πληρούται στην παρούσα περίπτωση. Στους πίνακες 8 και 9 φαίνονται το ύψος Η κ και το πάχος επίχωσης διαφόρων υλικών. Πίνακας 8 Ύψος τριχοειδούς ανόδου Η κmax, των κυριότερων τύπων εδαφών Τύπος εδάφους Μέγεθος κόκκων (mm) H κmax Άµµος 2,0-0,6 0,6-0,2 0,2-0,1 0,1-0, cm cm cm cm Ιλύς 0,06-0,02 0,02-0,006 0,006-0, m 3-10 m m Άργιλος 0, m Πίνακας 9 Υπολογισµός του πάχους των στρωµάτων επίχωσης έναντι παγετού Κατανοµή κόκκων του υποβάθρου Κυρίαρχο ποσοστό κόκκων του συνολικού του κοσκινίσµατος δείγµατος <2mm <0,02 mm < 0,02 mm < 0,1 mm 0-3 % 3-6% 6-10% > 10% - < 10% <15% >15% - <20% <30% >30% Αναχώµατα > 2m Ελάχιστο βάθος επίχωσης κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος Σε ξηρό υπόβαθρο Αναχώµατα <2 m Σε υγρό υπόβαθρο

24 Η υψηλή πλαστικότητα ενός εδάφους στη ζώνη του τριχοειδούς µειώνει την αντοχή µερικών υλικών τόσο πολύ, που µπορεί να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή του επιχώµατος κάτω από το φορτίο των οχηµάτων. Στην περιοχή του εγκλωβισµένου τριχοειδούς η τριχοειδής πίεση Ρ κ = Η κ.γ w µπορεί να φτάσει τα 2-4 kg/cm 2 στα συνεκτικά εδάφη και για αργίλους ακόµη και πάνω από 15 kg/cm 2. Στην πράξη µειώνουµε αυτήν την πίεση του τριχοειδούς νερού µε εγκατάσταση οριζόντιων και κατακόρυφων εδαφικών φίλτρων. β. ιαπερατότητα εδαφών Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο ii ο Darcy απέδειξε πειραµατικά ότι το φαινόµενο της ροής του νερού στο έδαφος ακολουθεί την εξίσωση Q = k.i.f (m 3 /sec) (32) Όπου: Q = η διερχόµενη ποσότητα νερού από µοναδιαία επιφάνεια F σε m 3 /sec F = η µοναδιαία επιφάνεια κάθετα στη ροή του νερού σε m 2 k = ο συντελεστής υδραυλικής αγωγιµότητας (ή συντελεστής διαπερατότητας) σε m/sec i = η υδραυλική κλίση µε Q/F = k.i = v σε m/sec η ταχύτητα ροής του νερού κάθετα στην επιφάνεια F Η διαπερατότητα ενός εδαφικού υλικού εξαρτάται σηµαντικά από το µέγεθος και την κατανοµή των κόκκων του, όπως και από την οµοιοµορφία του. Στα χαλαρά πετρώµατα η διαπερατότητα συνδέεται µε το πορώδες µε αντίστροφη σχέση. Λεπτοκοκκώδη εδάφη µε µεγάλο ολικό πορώδες παρουσιάζουν µικρή διαπερατότητα σε αντίθεση µε τα χονδρόκοκκα υλικά που είναι ισχυρότερα διαπερατά. Ο συντελεστής υδραυλικής αγωγιµότητας k παίρνει τιµές από µέχρι και 10-1 (πίνακας 10). Ο υπολογισµός του συντελεστή υδραυλικής αγωγιµότητας γίνεται µε τη βοήθεια δοκιµών εργαστηρίου και δοκιµών υπαίθρου. 24

25 Πίνακας 10 Τιµές του συντελεστή υδραυλικής αγωγιµότητας k των κυριοτέρων εδαφών Τύπος εδάφους Κροκάλες Χοντρά χαλίκια Μέσα χαλίκια Λεπτά χαλίκια Χοντρή άµµος Μέση άµµος Λεπτή άµµος Συντελεστής υδραυλικής αγωγιµότητας k σε m/sec Ιλύς Άργιλος Από τις δοκιµές εργαστηρίου έχουµε: Από την κοκκοµετρική ανάλυση: k=c.d 2 10 µε C 100 (cm/sec) (45) Από δοκιµές στερεοποίησης: Cv.γ w.α v k=cv.γ w.m v = 1+ e 0,435C c.c v.γ w k = P(1+ e) (46) (47) Όπου: C v = ο συντελεστής στερεοποίησης (cm 2 /sec) C c = ο δείκτης συµπίεσης (cm 2 e /kg) C c = logp e 0,435Cc α ν = ο συντελεστής συµπιεστότητας α ν = = (cm 2 /kg) p p αν m v = ο συντελεστής µεταβολής όγκου m v = (cm 2 /kg) 1+ eo γ w = το ειδικό βάρος του νερού (gr/cm 3 ) e = ο δείκτης πόρων του υλικού (-) p = η µέση τάση της βαθµίδας φόρτισης σε δοκιµές οιδηµέτρου (p=(p 1 +p 2 Y 2 ) 25

26 Από συσκευές σταθερού πιεζοµετρικού φορτίου: Q.l k = (m/sec) (48) F.h.t Με Q = τη διερχόµενη παροχή του νερού σε m 3 από την επιφάνεια F του δοκιµίου l = το πάχος του δοκιµίου (m) t = ο χρόνος δοκιµής (sec) h = το πιεζοµετρικό ύψος (m) Από συσκευές µεταβλητού πιεζοµετρικού φορτίου f.l h1 k =.ln (m/sec) (49) F.t h2 Με f = τη διατοµή του σωλήνα h 1 = το πιεζοµετρικό ύψος κατά την έναρξη της δοκιµής h 2 = το πιεζοµετρικό ύψος κατά το τέλος της δοκιµής Από επιτόπου δοκιµές που διεξάγονται σε περιοχές στεγανοποίησης υποβάθρου θεµελίωσης φραγµάτων και σε περιοχές µε προβλήµατα αποστράγγισης χρησιµοποιούνται: οκιµές σταθερού φορτίου ή δοκιµές Le Franc Q k = (m/sec) (50) C.h c όπου C = ο συντελεστής θήλακα. Παίρνει διάφορες τιµές ανάλογα µε τη γεωµετρία του θήλακα (πίνακας 11). 26

27 Πίνακας 11 Τιµές του θύλακα C σε σχέση µε τη γεωµετρία του Α/Α ΜΟΡΦΗ ΘΥΛΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΥΛΑΚΑ 1. d = εσωτερική διάµετρος C = 2,75 d σωληνώσεων Χρησιµοποιούνται και τιµές όπως C=2,85 d ή C = 2πd. Για τη δοκιµή του µεταβλητού φορτίου ο λόγος A/C 1α Όταν η δοκιµή γίνεται µεταξύ διαπερατού και αδιαπέρατου στρώµατος 2. D = διάµετρος γεώτρησης L = µήκος ασωλήνωτου τµήµατος γεώτρησης (πιο συνηθισµένος τύπος θήλακα) 2α Όπως και το (3), αλλά όταν υπάρχει ανισοτροπία περατότητας (kh/kv) και είναι γνωστός ο λόγος kh/kv. Η γνώση αυτή µπορεί να γίνει προσεγγιστικά σε δοκιµές µέτρησης των δύο περατοτήτων στο εργαστήριο. 3. Σφαιρικός θύλακας µε ακτίνα R (για να διατηρείται ρίχνεται χαλίκι που σύγχρονα εµποδίζει την ανάπτυξη τυρβώδους ροής) 4. Περίπτωση χρησιµοποίησης ειδικής διάταξης manchon Lefranc παίρνεται πολλές φορές σαν d/8. C = 2d 2πL C = 1n(2L/D) Για L>4D (καµιά φορά και περίπου για L>D (in U.S.B.R. κ.ά.) 1 C = 2πD L/D + 1/4 Για L<4D ή και _ L 2πD 1 2 D C = 2 _ L τοξ.ηµ 1 2 D Για L<D (SOLETANCHE) C=α(1,032l+30d) Με α=1 για L>6m και Α=0,481+0,173L-0,014L 2 για L<6 m (Gilg και Gavard, 1957) Για τον προσδιορισµό του kh 2πL C = 1π(2mL/D) Με m=(k h /k v ) 1/2 για L>4D K h =οριζόντια περατότητα K v =κατακόρυφη περατότητα C = 4π R (in Castany, 1968 κ.ά.) C=0,415 για menchon 7 C=0,39 για menchon 4 1/2 C=0,37 για menchon 3 5. Αν ο θύλακας βρίσκεται γενικά κοντά σε ένα από τα όρια του υδροφόρου ορίζοντα (ελεύθερη επιφάνεια ή αδιαπέρατο υπόβαθρο), ο συντελεστής C διορθώνεται σε C : = + ή = + C' C 8πζ 1 C' C 8πζ 2 Με ζ 1 την απόσταση του κέντρου του θύλακα απ το αδιαπέρατο υπόστρωµα και ζ 2 την απόσταση του κέντρου από την ελεύθερη επιφάνεια του ορίζοντα (SOLETANCHE, βλ. και Schneebeli, 1966). 2 27

28 οκιµές µεταβλητού φορτίου ή δοκιµές Maag. A h1 k =.ln (m/sec) (51) C.(t.t ) 2 1 h2 Όπου: Α = η διατοµή του σωλήνα του νερού µέσα στη γεώτρηση µε Α=1/4 π.d 2 d = η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα της γεώτρησης C = ο συντελεστής θύλακα οκιµές άντλησης. ιεξάγονται κυρίως σε βαθείς υδροφόρους ορίζοντες (ελεύθερους και υπό πίεση). Χρησιµοποιούνται στις υδρογεωλογικές έρευνες και µελέτες. Οι υπολογισµοί του συντελεστή υδραυλικής αγωγιµότητας k προκύπτουν για ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα (Σχ. 15) από τον τύπο του Dupuit k = Q(lnr π(h _ 2 2 _ 2 lnr ) h ) (52) Σχ. 15. Απεικόνιση δοκιµής άντλησης σε υπό πίεση υδροφόρα στρώµατα Και για υπό πίεση υδροφόρο ορίζοντα (Σχ. 16) από τους τύπους του Theis Σχ. 16. Απεικόνιση δοκιµής άντλησης σε ελεύθερα υδροφόρα στρώµατα 28

29 k = Q.W(u) 4ππΜ. (53) και του Cooper-Jacob k = 2,3Q.log 4ππ.Μ. 2,25T.t 2 r S (54) όπου: Q = η παροχή της γεώτρησης (m 3 /sec) h 1, h 2 = τα ύψη της στάθµης του νερού µέσα στα πιεζόµετρα Ρ 1 και Ρ 2 r 1, r 2 = οι αποστάσεις των πιεζοµέτρων Ρ 1 και Ρ 2 από τη γεώτρηση άντλησης Μ = το πάχος του υδροφόρου ορίζοντα (m) s = h 2 -h 1 = η πτώση στάθµης κατά τη διάρκεια της άντλησης (m) Από όλα τα παραπάνω φαίνεται πως η παροχή (στράγγιση) Q ενός υδροφόρου στρώµατος αυξάνεται ή ελαττώνεται αν αντίστοιχα αυξάνεται ή ελαττώνεται η υδραυλική του κλίση (i). Το γεγονός αυτό φαίνεται καθαρά αν χρησιµοποιήσουµε το παρακάτω παράδειγµα. Αν π.χ. σε κορεσµένο στρώµα από αµµώδη χαλίκια απορρέουν Q=0,03 m 3 /sec, τότε η ποσότητα Q που θα φύγει απ αυτό το στρώµα αν διπλασιάσουµε το πιεζοµετρικό ύψος και µειώσουµε στο µισό το δρόµο ροής θα είναι: Q = k.i.f και για Q = 0,03 m 3 h /sec και i 1 = w h θα έχουµε: 0,03 = k. w.f και για L L διπλάσιο πιεζοµετρικό φορτίο και µισό δρόµο ροής η υδραυλική του κλίση θα γίνει: 2h i 2 = w h = 4 w, οπότε και η ποσότητα Q θα γίνει: 0,5L L h Q = 4k. w h.f και επειδή είναι k w.f = 0,03 θα έχουµε: L L Q = 4X0,03 = 0,12 m 3 /sec Το παραπάνω παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του συντελεστή υδραυλικής αγωγιµότητα και της παροχής µιας πηγής, όταν µεταβάλλεται η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί την πηγή και µπορεί να προσδιοριστεί µε τη βοήθεια γεωτρήσεων. Στο Σχ. 17 φαίνεται η έξοδος µιας πηγής µε παροχή Q = 1,2 l/sec από τα αµµώδη χαλίκια πάχους 2, σε εύρος 1,1 m. Οι στάθµες του υδροφορέα έχουν προσδιοριστεί από γεωτρήσεις. 29

30 Σχ. 17. ιερεύνηση της λειτουργίας ενός υδροφόρου στρώµατος Η παροχή της πηγής θα είναι: Q π = k.i.f π και k = Q π Q.L ή k = i.fπ hw.f (m/sec) (55) Από το σχήµα έχουµε: Για την ελάχιστη στάθµη h w = 2,9 (545,5 542,60) m F = 2,8 X 1,1 = 3,08 m 2 L = 54,0 m Η κλίση του υδροφορέα είναι αµελητέα και δε λαµβάνεται υπόψη: Έτσι έχουµε: 0,0012m 3 /secx54m k = = 7, m/sec 2,9mX3,08 Κατά την περίοδο της µέγιστης στάθµης η i θα γίνει: 548,7 _ 543,40 i max = = 9, οπότε η Q max θα γίνει: Q max = k.i max.f = 7, m/sec X 9, X 3,08 m Q max = 2, m 3 /sec ή Q max = 2,2 l/sec 30

31 γ. Ροές του νερού στα τεχνικά έργα Κατά τη θεµελίωση τεχνικών έργων µέσα σε πορώδη µέσα δηµιουργείται η δυνατότητα ανάπτυξης γραµµικών (επιπέδων) ροών κάτω από τα βάθρα ή τα επίπεδα θεµελίωσης, οι οποίες επηρεάζουν είτε την ασφάλεια του έργου (βάθρα γεφυρών) είτε την ωφελιµότητά τους (διαρροές) χωµάτινων φραγµάτων (µέσα στο σώµα και κάτω απ αυτό). Για τους υπολογισµούς των διηθούµενων νερών χρησιµοποιούνται αναλυτικές µέθοδοι (µέθοδος οριακών στοιχείων µέθοδος πεπερασµένων διαφορών), αλλά και καθαρά υπολογιστικές, που τα αποτελέσµατά τους, πολύ λίγο αποκλίνουν από αυτά των αναλυτικών. Υπολογισµός της ποσότητας του νερού που διέρχεται κάτω από ένα βάθρο θεµελίωσης (Bölling, 1969). Στο Σχ. 18 φαίνεται η θεµελίωση ενός µεσόβαθρου γέφυρας πλάτους b και βάθους n µέσα σε υδροφόρο στρώµα χαλικών πάχους (t+n). Σχ. 18. Σχηµατική παράσταση θεµελίωσης ενός βάθρου γέφυρας σε διαπερατό στρώµα Όταν έχουµε συνεχή µεταβολή των τιµών n, b και t χαρακτηρίζουµε το πηλίκο n 2 /n 1 ως παράγοντα ροής Φ (Strömungsfaktor) που συνέχεια µεταβάλλεται. Αν βρούµε εποµένως τη συνάρτηση εκείνη κατά την οποία αλλάζει το Φ, όταν παράλληλα αλλάζουν και οι γεωµετρικές σχέσεις t/b και n/b, τότε αυξάνεται ουσιαστικά η ακρίβεια των αποτελεσµάτων µας. 31

32 Χρησιµοποιούνται τόσο για πλατειές και αβαθείς, σχετικά, θεµελιώσεις µε: 0<n/b<10 όσο και για περιφραγµατικές δοκούς και κουρτίνες τσιµεντενέσεων µε 10 < n/b < 200 Σύµφωνα µε τον Bölling (1972) για να κατανοήσουµε τη συνάρτηση εκείνη κατά την οποία αλλάζει ο παράγοντας ροής Φ, όταν αλλάζουν οι σχέσεις t/b και n/b θα πρέπει να σχεδιάσουµε δίκτυα ροής για διαφορετικές τιµές t/b και n/b στην περιοχή 0,1<t/b<1000 και 0<n/b<200. Τα παραπάνω φαίνονται καθαρά εποπτικά στα σχήµατα 19 και 20. Στο Σχ. 20 µεταφέρονται σε ηµιλογαριθµικό διάγραµµα οι παράγοντες ροής Φ σε σχέση µε τις τιµές του πηλίκου t/b. Για τιµές 0<n/b<1 και t/b=1 προκύπτει σε ηµιλογαριθµική κλίµακα µια γραµµική πορεία της συνάρτησης. Για τιµές n/b>1 η συνάρτηση παύει να είναι γραµµική. Σχ. 19. Παράγοντες ροής Φ ως συνάρτηση της σχέσης n/b (Bölling, 1972) 32

33 Σχ. 20. Παράγοντες ροής Φ ως συνάρτηση της σχέσης t/b (Bölling, 1972) Αν δε γνωρίζουµε µια συγκεκριµένη γεωµετρική σχέση, τότε η πορεία του παράγοντα Φ γι αυτήν τη σχέση ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. Στο Σχ. 20 από το σηµείο t/b που αντιστοιχεί στην επιθυµητή σχέση φέρουµε µια παράλληλο προς τον άξονα του Φ. Η παράλληλος αυτή τέµνει τις καµπύλες που δίνονται για τις γεωµετρικές σχέσεις n/b στα σηµεία Ρ 1, Ρ 2, Ρ 3. Οι αποστάσεις αυτών των σηµείων από την τεταγµένη δίνουν τις τιµές για τη ζητούµενη συνάρτηση. Τις τιµές αυτές µεταφέρουµε στο Σχ. 19. Συνδέουµε µεταξύ τους τα ευρεθέντα σηµεία, οπότε και προκύπτει Φ ως συνάρτηση της σχέσης n/b για την επιθυµητή σχέση t/b. Στην ηµιλογαριθµική παράσταση του Σχ. 20 φαίνεται µια γραµµική σχέση ανάµεσα στον παράγοντα Φ και τη γεωµετρική σχέση t/b µε t/b>1 και n/b<1. Η σχέση αυτή επιτρέπει έναν εύκολο υπολογισµό της ποσότητας του διηθούµενου νερού σε όλα τα φράγµατα και τις θεµελιώσεις. Σε γραµµική κλίµακα στο Σχ. 20 θα έχουµε: x = 5.logt/b (cm) (56) y = 10Φ. ή (57) 10Φ = 5log t/b (58) 33

34 Οι αποστάσεις των σηµείων Ρ 1, Ρ 2, Ρ 3 από το σηµείο Ρ 0 του σχήµατος 20 σε γραµµική κλίµακα τοποθετώντας 1cm=0,1 Φ θα είναι: P 0 P 1 = C 1 για n/b = 0 = 5,0 cm P 0 P 2 = C 2 για n/b = 0,5 = 4,0 cm P 0 P 3 = C 3 για n/b = 1,0 = 3,6 cm Έτσι οι εξισώσεις των ευθειών για n/b = 0 θα είναι: 10 Φ = 5 log t/b + 5 Φ = 0,5 log t/b + 0,5 Για την ευθεία n/b = 0,5 Φ = 0,5 log t/b + 0,4 Και για n/b = 1 Φ = 0,5 log t/b + 0,36 Και γενικά Φ = 0,5 log t/b + c Όπου c µια συνάρτηση του n/b, την οποία παίρνουµε από το Σχ. 21. Σχ. 21. Παράγοντες c ως συνάρτηση της σχέσης n/b (Bölling, 1972) 34

35 Αν τοποθετήσουµε την εξίσωση Φ = 0,5 log t/b + c στην εξίσωση Q = n 2 /n 1.k.h t (m 3 /m.sec). Που εκφράζει τη συνολική διηθούµενη (διερχόµενη) ποσότητα νερού από τους διαθέσιµους αγωγούς ροής (γραµµές ροής) µε n 1 = το πλήθος των δυναµικών γραµµών και n 2 = το πλήθος των γραµµών ροής στο δίκτυο ροής τότε θα πάρουµε: Q = k.h t (0,5.log t/b + c) (m 3 /m.sec) ή (59) Q = 0,5.k.h t.log t/b + k.h t.c (60) που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που έχουµε t/b>1 και n/b<1. Για την ξεχωριστή περίπτωση που έχουµε n/b=0 και t/b>1 ισχύει: Q = 0,5.k.h t. (log t/b + 1) (61) Αν µεταφέρουµε τις ξεχωριστές τιµές των παραγόντων ροής Φ σε ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων µε τετµηµένη σε λογαριθµική και τεταγµένη σε δεκαδική κλίµακα, προκύπτει µια γραµµική σχέση του παράγοντα Φ από τη γεωµετρική σχέση t/b µε t/b>1 και n/b>10. Με τα γεωµετρικά στοιχεία του Σχ. 18 και τις παραπάνω εξισώσεις υπολογίζονται οι ποσότητες ροής Q που διαφεύγουν κάτω από το υπόβαθρο θεµελίωσης του βάθρου της κατασκευής. Υπολογισµός της ποσότητας του νερού που διέρχεται από το σώµα οµογενούς χωµάτινου φράγµατος µε οριζόντια αποστράγγιση στον οπίσθιο πόδα του φράγµατος. Για να υπολογίσουµε τις ποσότητες νερού που µπορούν να διαφύγουν κάτω από το σώµα ενός οµογενούς χωµάτινου φράγµατος, στην οπίσθια κάτω πλευρά του οποίου έχει τοποθετηθεί ένα οριζόντιο στρώµα αποστράγγισης (Σχ. 22) εργαζόµαστε ως εξής: Σχ. 22. Εγκάρσια τοµή ενός χωµάτινου φράγµατος µε οριζόντιο φίλτρο διαστράγγισης 35

36 Στην περίπτωση του χωµάτινου αυτού φράγµατος δεν είναι γνωστά όλα τα όρια του δικτύου ροής. Η ελεύθερη επιφάνεια ροής, δηλ. η πρώτη γραµµή ροής όπου η ατµόσφαιρα εφάπτεται µε το νερό δε µπορεί να οριοθετηθεί ακριβώς από την αρχή, παρά µόνο προσεγγιστικά ύστερα από εµπειρικές προσεγγίσεις που προκύπτουν από πολυάριθµες µετρήσεις και δοκιµές. Η επιφάνεια αυτή παρουσιάζει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που λαµβάνονται υπόψιν στο σχεδιασµό της. Έτσι: α) µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων τοµής των ισοδυναµικών γραµµών µε την ελεύθερη επιφάνεια δεχόµαστε ότι υπάρχει µια σταθερή πιεζοµετρική διαφορά h (Σχ. 23). Σχ. 23. Σταθερές διαφορές πιεζοµετρικού ύψους της ανώτατης γραµµής ροής β) στο σηµείο εκείνο, από το οποίο αρχίζει η διαρροή στην ανάντη πλευρά του φράγµατος (Σχ. 24), η ανώτατη γραµµή ροής τοποθετείται κάθετα στο ανάντη πρανές του φράγµατος. Στο Σχ. 23 δίνονται και άλλα χαρακτηριστικά και µετασχηµατισµοί αυτής της καµπύλης. οκιµές και µετρήσεις έδειξαν ότι η ανώτατη γραµµής ροής µέσα σε χωµάτινο φράγµα ακολουθεί την πορεία µιας παραβολής (Σχ. 25), η οποία µεταβάλλεται µόνο στην αρχή και στο τέλος της πορείας ροής ή κατά τη µετάβαση από ένα εδαφικό υλικό σε άλλο. Για κάθε παραβολή ισχύουν: 36

37 Σχ. 24. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και σχέσεις µετασχηµατισµού της ανώτατης γραµµής ροής σε οµογενές χωµάτινο φράγµα (Bölling, 1972) Σχ. 25. Κατασκευή µιας παραβολής 37

38 2 2 x + z = x + S (62) z S Και x = (63) zs Και κατά τον Gasagrande AB=0,3BE Στη θέση Α έχουµε: z = h t και x = d Όπου µ αυτές τις τιµές και παραπέρα µετασχηµατισµούς παίρνουµε: S = 2 t d 2 + h - d (64) Από το δίκτυο ροής HGCF που φαίνεται στο Σχ. 26 και την εξίσωση n2 Q =.k.h t = k.s (65) n 1 Σχ. 26. Υπολογισµός της διπλής απόστασης S και της θέσης της ανώτατης γραµµής ροής σε οµογενές χωµάτινο φράγµα Υπολογίζεται η ποσότητα νερού που διέρχεται από το σώµα του χωµάτινου αυτού φράγµατος. Το πλήθος των γραµµών ροής λαµβάνεται µε n 2 =3 και το πλήθος των ισοδυναµικών γραµµών n 1 =3 επίσης. Στο σηµείο G έχουµε ένα πιεζοµετρικό ύψος ίσο προς S. Η απώλεια πιεζοµετρικού φορτίου µεταξύ των ισοδυναµικών γραµµών GH και FC (µηδενικό φορτίο) είναι ίση προς S. 38

39 Σε τέτοια οµογενή χωµάτινα φράγµατα θα πρέπει να τοποθετούνται στην κατάντη βάση τους αποστραγγιστικά στρώµατα από χονδρόκοκκα υλικά, τα οποία ανεβάζουν την ασφάλεια του κατάντη πρανούς. Σε αντίθετη περίπτωση οι γραµµές ροής αποστραγγίζονται στην επιφάνεια του πρανούς και όχι στον πόδα του µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κίνδυνος αποκοπής και κατολίσθησής του. Υπολογισµός της ποσότητας του νερού που διέρχεται από το σώµα οµογενούς χωµάτινου φράγµατος χωρίς οριζόντια αποστράγγιση στον οπίσθιο πόδα του φράγµατος Σε ένα οµογενές χωµάτινο φράγµα που δεν έχει τοποθετηθεί οριζόντιο αποστραγγιστικό στρώµα, το διηθούµενο και αποστραγγιζόµενο νερό εξέρχεται στην επιφάνεια του κατάντη πρανούς (Σχ. 27). Η ανώτατη γραµµή ροής τέµνει το κατάντη πρανές σε απόσταση α από τον οπίσθιο πόδα του φράγµατος. Για τον υπολογισµό της απόστασης αυτής α χρησιµοποιούνται τρεις µέθοδοι: Σχ. 27. Αποτύπωση της ανώτατης γραµµής ροής σε οµογενές χωµάτινο φράγµα χωρίς φίλτρο διαστράγγισης. α. Η µέθοδος CASAGRANDE (1937). Χρησιµοποιείται για γωνία 30 ο <β<180 ο β. Η εξίσωση CASAGRANDE (1934). Χρησιµοποιείται για γωνία β<30 ο γ. Η µέθοδος GILBOV (1940) και TAYLOR (1948). Χρησιµοποιείται για 0 ο <β<90 ο Στην πρώτη περίπτωση όπου η γωνία β του κατάντη πρανούς είναι 30 ο <β<180 η σχέση: α α + α 39

40 υπολογίζεται από το νοµόγραµµα Casagrande (Σχ. 28). Στο Σχ. 27 η γραµµή AF στο σηµείο Α είναι η εφαπτοµένη στην ανώτατη γραµµή ροής. Η παραβολή προσδιορίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην προηγούµενη παράγραφο. Επειδή η απόσταση α+ α της εστίας της παραβολής µέχρι του σηµείου τοµής του πρανούς µε την προσεγγιστική παραβολή είναι γνωστή, µπορεί να υπολογιστεί από αυτό το διάγραµµα η απόσταση α. Σχ. 28. Υπολογισµός της απόστασης a για 30 ο <β<180 ο (κατά Casagrande, 1937) Γωνίες β>90 ο έχουµε τότε µόνο, όταν στον οπίσθιο πόδα του πρανούς του φράγµατος έχει τοποθετηθεί αποστραγγιστικό στρώµα µε τη µορφή που φαίνεται στο Σχ. 24d. Το διάστηµα µε το µήκος α είναι ένα γεωµετρικό όριο, σε κάθε σηµείο του οποίου το πιεζοµετρικό φορτίο είναι ίσο µε µηδέν. Η ποσότητα του νερού που διέρχεται από το σώµα του φράγµατος υπολογίζεται κι εδώ µε τη βοήθεια της εξίσωσης (65). n2 Q =.k.h t = k.s n 1 Στη δεύτερη µέθοδο ο Casagrande (1934) ξεκινά από την προσέγγιση του Dupuit κατά την οποία κατά µήκος της κατακόρυφης γραµµής CD (Σχ. 27) η υδραυλική κλίση παραµένει σταθερή και η κλίση d z /d x αντιστοιχεί στο σηµείο C της ανώτατης γραµµής ροής. Σύµφωνα µ αυτή την παραδοχή έχουµε: dz Q = k.i.f = k..z d x (66) εχόµαστε ότι ισχύει ακόµη η συνθήκη συνέχειας µε 2 2 dq (z ) = 0 = k. (67) 2 d x x 40

41 Όπου µε διπλή ολοκλήρωση παίρνουµε την εξίσωση της παραβολής z 2 = Ax+B (68) Για το σηµείο G ισχύει η οριακή συνθήκη x=d και z = h t και για το σηµείο Α η οριακή συνθήκη x=α.συνβ d z /d x =εφβ και z=α.ηµβ Σχ. 29. Υπολογισµός της απόστασης a για 0 ο <β<90 ο (κατά Gilboy, 1940) Από τις οριακές συνθήκες και την εξίσωση της παραβολής παίρνουµε τελικά: z ηµ β 2 ηµ β = 2.α..x + ht - 2.α..d (69) συνβ συνβ 41

42 Αν η οριακή συνθήκη που ισχύει στο σηµείο Α τοποθετηθεί στην παραπάνω εξίσωση προκύπτει: α= d συνβ και µε d/συνβ= α = S d ht - (m) (70) 2 2 συν β ηµ β 2 2 t d + h = S+d προκύπτει (71) 2 2 ht (S + d) - + d (m) (72) 2 ηµ β Η διερχόµενη ποσότητα νερού µε d z /d x = εφβ και z=αηµβ προκύπτει τελικά ίση προς: Q = k.α.ηµβ.εφβ (m 3 /sec.m) (73) Η µέθοδος GILBOY αποδίδεται γραφικά µε τη βοήθεια του (Σχ. 29) (TAYLOR, 1948). Στο σχήµα αυτό η παράµετρος m δηλώνει τη σχέση της κάθετης απόστασης AJ (Σχ. 27) προς το µέγιστο πιεζοµετρικό ύψος h t. Σύµφωνα µε τον Gilboy µε τιµές m που παίρνουµε από το νοµόγραµµα του Σχ. 29 και τη σχέση: m.h α = t (74) ηµβ σχεδιάζουµε την ανώτατη γραµµή ροής (Σχ. 30) και υπολογίζουµε τη διερχόµενη ποσότητα νερού Q από τη σχέση: Q = k.α.ηµβ.εφβ (75) Σχ. 30. Υπολογισµός της απόστασης a και της θέσης της ανώτατης γραµµής ροής σε οµογενές χωµάτινο φράγµα χωρίς οριζόντιο φίλτρο διαστράγγισης στην οπίσθια πλευρά του φράγµατος 42

43 iii. Μηχανικές ιδιότητες εδαφών α. Γενικά στοιχεία Για την ασφαλή θεµελίωση των τεχνικών έργων, είτε αυτά θεµελιώνονται στην επιφάνεια είτε κατασκευάζονται υπόγεια, πραγµατοποιούνται ορισµένες εργασίες που αφορούν την προετοιµασία της θέσης θεµελίωσης, την καταλληλότητα του υποβάθρου θεµελίωσης, την καταλληλότητα των δοµικών υλικών, όπως και τη διερεύνηση της ασφάλειας του έργου απέναντι σε παραµορφώσεις των πετρωµάτων και µετακινήσεις εδαφών και βράχων. Για τη διερεύνηση όλων των παραπάνω σε θεµελιώσεις που γίνονται σε εδαφικά υλικά απαιτείται εκτός της γνώσης των φυσικών τους ιδιοτήτων και η γνώση των µηχανικών τους ιδιοτήτων και η συµπεριφορά τους απέναντι στις προβλεπόµενες πρόσθετες φορτίσεις. Οι φορτίσεις αυτές οδηγούν αρχικά σε παραµορφώσεις της αρχικής τους δοµής, που εκδηλώνονται µε µείωση του αρχικού τους όγκου και διαφοροποίηση της υδραυλικής τους συµπεριφοράς και στη συνέχεια, εφόσον τα φορτία αυτά είναι σηµαντικά, σε υπέρβαση της αντοχής τους και τελικά στη θραύση τους. Στα όρια ισχύος του νόµου του Hook, δηλ. µέσα στα όρια ελαστικότητας του εδαφικού υλικού υπάρχει αναλογία τάσεων-παραµορφώσεων. Ισχύει δηλ.: ε = α.σ (76) Όπου ε = η σχετική παραµόρφωση σ = η τάση παραµόρφωσης α = 1/Ε = συντελεστής µοναδιαίας γραµµικής παραµόρφωσης Ε = µέτρο ελαστικότητας (µέτρο του Young) Που για σ=1 ισχύει: Ε = σ (kp/cm 2 ) (77) Το Ε είναι χαρακτηριστική µηχανική παράµετρος του πετρώµατος που χαρακτηρίζει τις δυνατότητες ελαστικής παραµόρφωσης του υλικού. Οι τιµές του διαφέρουν από θέση σε θέση του εδαφικού υλικού, όταν αυτό παρουσιάζει εξαιρετική ανοµοιογένεια και ανισοτροπία. Με την ελεύθερη µεταφορά φορτίου πάνω στο εδαφικό υλικό, παρατηρείται ταυτόχρονα εκτός από τη γραµµική επιµήκη παραµόρφωση και εγκάρσια παραµόρφωση του υλικού. Το πηλίκο της σχετικής εγκάρσιας παραµόρφωσης l d/do προς τη σχετική επιµήκη παραµόρφωση µας δίνει το λόγο v του Poisson. l Η αντίστροφη τιµή του v µας δίνει το συντελεστή m του Poisson. Οι τιµές του m κυµαίνονται από 4 µέχρι 10 και εξαρτώνται από την ταχύτητα της καταπόνησης. 43

44 β. Παραµόρφωση εδαφών Συµπιεστότητα Όταν σ ένα εδαφικό υλικό µεταφέρεται κάποιο πρόσθετο φορτίο, τότε το εδαφικό αυτό υλικό αντιδρά σ αυτό το φορτίο µε παραµόρφωση της αρχικής του δοµής. Μέσα στην ελαστική του περιοχή η παραµόρφωσή του αυτή είναι ανάλογη της τάσης που την προκαλεί και το πέτρωµα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση, όταν οι τάσεις που εξασκούνται πάνω σ αυτό σταµατήσουν να ενεργούν. Αν όµως συνεχιστεί η καταπόνηση του υλικού προκαλούν επιπλέον παραµορφώσεις, που γίνονται µόνιµες και το υλικό αντιδρά πλέον πλαστικά. Στην περίπτωση αυτή το υλικό συµπιέζεται, συµπυκνώνεται και στερεοποιείται. Το αποτέλεσµα εκφράζεται µε µείωση του αρχικού του όγκου, αποµάκρυνση του περιεχόµενου αέρα και νερού στους πόρους του και τελική καθίζηση της αρχικής του επιφάνειας. Επιτυγχάνεται στο εργαστήριο µε εκτέλεση δοκιµής στερεοποίησης (δοκιµή Οιδιµέτρου) και αξιολογείται µε διαγράµµατα πιέσεων καθιζήσεων, καθιζήσεων - χρόνου δοκιµής, πιέσεων-δείκτη πόρων, κλπ. Η συσκευή οιδιµέτρου ανταποκρίνεται τέλεια στο ρεολογικό µοντέλο του Terzaghi που απαιτεί: α. το έδαφος να είναι οµογενές β. να βρίσκεται σε πλήρη κορεσµό γ. να προκύπτει κάθετη φόρτιση. Να έχουµε δηλ. µοναξονική κατάσταση τάσεων δ. να έχουµε µοναξονική, κατακόρυφη, αποστράγγιση του δείγµατος ε. να ισχύει ο νόµος του Darcy στ. να δηµιουργείται γραµµική σχέση τάσεων και δείκτη πόρων. Είναι κατανοητό, ότι καµιά από τις παραπάνω προϋποθέσεις δε συναντάται πλήρως σε οποιοδήποτε φυσικό έδαφος. Με τη συσκευή οιδιµέτρου, η περιγραφή της οποίας δίνεται στο κεφ. 5α το δείγµα φορτίζεται σταδιακά µε διαφορετικές κλίµακες φόρτισης, οι οποίες παραµένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της δοκιµής και µετρώνται ταυτόχρονα ο χρόνος δοκιµής και οι παρατηρούµενες καθιζήσεις του δοκιµίου. Τα αποτελέσµατα µεταφέρονται αρχικά σε διάγραµµα καθιζήσεων-χρόνου (Σχ. 31) που απεικονίζει τη χρονική εξέλιξη των επιτυγχανόµενων καθιζήσεων. Οι καθιζήσεις τοποθετούνται στην τεταγµένη (γραµµική κλίµακα) και ο χρόνος δοκιµής στην τετµηµένη (λογαριθµική κλίµακα). Σε δοκιµές που εκτελούνται σε χαλαρά συνεκτικά εδάφη διακρίνουµε τρία τµήµατα καθιζήσεων. 44

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Δ/ντής Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κύριος σκοπός της έρευνάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Ξάνθης Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων www.agribusiness.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός Οικογενειακή Κατάσταση: Ονοματεπώνυμο Συζύγου: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Φθιώτιδας Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα