Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B."

Transcript

1 πριν: µετά: Διάσπαση σωµατιδίων p A = (m A, 0) p B = (E B, p), p C = (E C,- p) E C = m C + p = m C + E B! m B m A = E B + m C + E B! m B " ( m A! E ) B = m C + E B! m B " m A! m A E B = m C! m B " E B = m A + m B! m C m A

2 !! µ + " διάσπαση σε σωµατίδια στο σύστηµα CM τα σωµατίδια βγαίνουν r σε 180 r ο r τα 4-διανύσµατα είναι p =(m,0), p =(E,p) p =(E,-p) διατήρηση 4-ορµής p! =p µ +p " π π µ µ v v p µ =p! -p " p µ = ( p! -p ) " m µ =p! +p " -p! #p " m µ =m! +0-m! E " $ E " = m! -m µ m!

3 !! µ + " µε τον ιδιο τρόπο διάσπαση σε σωµατίδια p! =p " -p µ p! = ( p " -p ) µ 0=p " +p µ -p " #p µ 0=m " +m µ -m " E µ $ E µ = m +m " µ m " E! +E µ = m " -m µ m " + m " +m µ m " = m "

4 K = Κινητική Ενέργεια! F dx =! dp dt dx =! dp "u =! ( dm "u + m "du)"u =! u dm +! mu du όµως: m = m o 1! u / c " m c! m u = m o c " mdm #c! mdm #u! m # udu = 0 " u dm + mudu = c dm άρα η κινητική ενέργεια γίνεται: K =! c dm = mc " m o c = E " E o # E = E 0 + K $c m c = m o c + m u # m c 4 = m o c 4 + m u c # # E = m o c 4 + p c # E = p c + m o c 4 ( K + m o c ) = m o c 4 + p c

5 Παράδειγµα: ποια η ταχύτητα e µε Κ= MeV K = E! E o = mc! m o c = " K + m o c m o c = m o c 1! u / c! m o c 1 " 1! u 1! u / c c = # m o c % $ K + m o c & ( ' " u c = 1! # m o c % $ K + m o c & ( ' " u = c ) 1! # % $ m o c K + m o c & ( ' # u = c! 1" $ % & ' ( # c! 1" 0.5 & $ %.5 ' ( u 0.98c = c! 1" 1 5 = c 4 5 )

6 Παράδειγµα: ισοδύναµη µάζα φωτονίου 5000 Å mc = E = hv = h! c " # m = hc "c # m = 6.63 $ 10 %34 Js ( 5 $ 10 3 $ 10 %10 m)! 3 $ 10 8 m/s ( ) 4.4 $ 10%36 kg

7 Ενεργός Διατοµή (σ) Ενεργός Διατοµή (σ) για σκέδαση από στόχο ενός σωµατιδίου: σκεδαζόµενη ροή σωµατιδίων! = = I S προσπίπτουσα ροή σωµατιδίων ανά επιφάνεια I 0 Για Ν = σωµατίδια στόχου, τότε:! = I S I 0 N Η σ έχει διαστάσεις επιφάνειας (cm ) εκφράζει την επιφάνεια των κέντρων του στόχου την κάθετη στην προσπίπτουσα δέσµη 1 barn = 10!8 m = 10!4 cm = 100 fm

8 Ενεργός Διατοµή (σ) Για πυκνότητα σωµατιδίων στόχου n (σωµατίδια /cm 3 ) για πάχος υλικού dx έχουµε ndx σωµατίδια στόχου Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης σε ένα πάχος dx είναι I o στόχος S dp = I S =!(I /S) 0 (Sndx) =!ndx I o I o dx ενεργός διατοµή στην πυρηνική ~1 barn (10-4 cm )! "#$µ =!R =! % 10 &6 A /3 cm, "'( R = 1.07A 1/3 fm=10-13 A 1/3 cm στόχος dx! =! (R 1 + R ) R 1 R R 1 +R εξαρτάται και από το στόχο και από το σωµατίδιο

9 Διαφορική Ενεργός Διατοµή (dσ/dω) στόχος I o d! θ dω sinθdθd! = dx * d! = σκεδαζόµενη ροή σωµατιδίων στη dω σε γωνίες θ,φ προσπίπτουσα ροή σωµατιδίων ανά επιφάνεια!!! " d! % # $ d! & ' d! = " d! % # $ d! & ' sin(d(d) =! " d! % * * * # $ d! & ' sin(d( 0 0 Αν µετά τη σκέδαση τα σωµατίδια εξέρχονται µε ενέργεια που εξαρτάται από θ και φ dσ( θφe,, ) ροή σε de, για ενέργεια E, στη dω dωde προπτίπτουσα ροή σωµατιδίων ανά επιφάνεια 0 $ d!(",#,e) % de = d!(",#) d!de d! 0

10 Εξασθένηση Δέσµης I o I(x) I(x)+dI I(x) ροή σωµατιδίων σε απόσταση x µέσα στο υλικό και έχουµε n = σωµατίδια /όγκο I 0 I(x)!ndx I dp dx = I(x)dP = "di(x) x # $ di = - $!ndx # I(x) = I I 0 e -!nx 0

11 Εξασθένηση Δέσµης I(x) = I 0 e! x/" "! = xp(x)dx " P(x)dx Αν x=λ τότε Ι(x)=I o /e, λ = απόσταση για την οποία η δέσµη ελαττώνεται κατά e. Συνήθως η πυκνότητα του στόχου δίνεται σε n = ρν ο /Α για στόχο από πυρήνες n = ρν ο Ζ/Α για στόχο από ηλεκτρόνια n = ρν ο για στόχο από πρωτόνια ή νετρόνια N o = 6, 03! 10 3 σταθερά του Avogadro, ρ πυκνότητα του υλικού σε gr/cm 3 A, Z µαζικός και ατοµικός αριθµός

12 Κύριοι µέθοδοι των ανιχνευτών ακτινοβολιών Ανίχνευση και ταυτοποίηση σωµατιδίων µάζας m και φορτίου z Συνήθως z=+-1 στη ΦΥΕ αλλά όχι στην Πυρηνική Φυσική, Βαριά ιόντα και κοσµικές ακτίνες Μετράµε την ακτίνα καµπυλότητας σ ένα µαγνητικό πεδίο B ( p! B) mv Η ταχύτητα σωµατιδίου προσδιορίζεται µε τη µέθοδο µέτρησης του χρόνου πτήσης (TOF):! = zevb "! = p zeb # $m %c o z Η κινητική ενέργεια προσδιορίζεται µε την θερµιδοµετρική µέθοδο:! " 1 # E kin = E! E o = ("! 1)m o c προσδιορισµός m o /z Για τον προσδιορισµό του z χρειαζόµαστε την απώλεια ενέργειας που εξαρτάται από το z: ( )! de dx " z ln $#% # εξαρτάται από το υλικό

13 Ανίχνευση Διέλευση ακτινοβολίας Αλληλεπίδραση Ανίχνευση Απώλεια Ενέργειας Απόκλιση τροχιάς σωµατιδίου Απορρόφηση σωµατιδίου πριν ανιχνευθεί Πειραµατική Σχεδίαση Διόρθωση Δεδοµένων Αλληλεπιδράσεις εξαρτάται από: το είδος της ακτινοβολίας την ενέργεια το είδος του υλικού αλληλεπίδραση µε τους πυρήνες αλληλεπίδραση µε άτοµα αλληλεπίδραση µε δοµικούς λίθους α Αu (λεπτό φύλλο χρυσού) Ελαστική σκέδαση από πυρήνα Η-Μ «κρούση» µε ατοµικά ηλεκτρόνια Απορρόφηση σε πυρηνική αντίδραση (ισχυρή αλληλεπίδραση)

14 Φορτισµένα Σωµατίδια Είδος Αλλ/σης ισχυρή ηλεκτροµαγνητική Διαδικασία Απώλειας Ενέργειας σκέδαση ιονισµό διέγερση ακτινοβολία πέδησης ακτινοβολία Cherenkov ακτινοβολία Transition (µετάπτωσης) Τεχνική Ανίχνευση Αδρονικά καλορίµετρα Nuclear emulsion Ανιχνευτές Αερίου, υγροί & στερεοί κρύστ. Ανιχνευτές φθορισµού ΗΜ καλορίµετρα Ανιχνευτές Κατωφλίου Cherenkov Ανιχνευτές TRD

15 Aφόρτιστα Σωµατίδια Τύπος σωµατιδίου Νετρόνια Φωτόνια Νετρίνα Περιοχή ενέργειας Τύπος Αλλ/σης µικρή µεγάλη µικρή µεσαία µεγάλη σκέδαση Rayleigh σκέδαση Thomson Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο σκέδαση Compton Ασθενή αλ/ση Δίδυµη γέννεση Τεχνική ανίχνευσης BF 3 καλορίµετρα Φωτοπολλαπλασιαστές Ανιχνευτές Στερεάς κατάστασης ΗΜ καλορίµετρα V-ανιχνευτές

16 Figure 1 Σκέδαση Rutherford P M S F D R B M microscope S scintillation screen F scattering foil D diaphragm R radioactive source B vacuum chamber body C T Ze L ze ˆr F = zeze r r r r x b Impact parameter p r

17 Μεταφερόµενη ορµή στο Ζ e Σκέδαση Rutherford p b = p b = +" F b # dt =!" +" F b!" +" #!" z 1 Z e r # dt = z Z e 1 $c p b = z 1 Z e $cb +" b r dx $c bdx # = z Z 1 e $cb x + b (!" )3 (!" = r e m e c $cb z 1 Z µ% r e = e m e c +" # d(x / b) 1+ (x / b) )3 Κλασσική ακτίνα e

18 Γωνία σκέδασης! = p b p = zze bc" 1 p Σκέδαση Rutherford dn d! = N 0 1 nt 56!! "# $ % Z 1 Z e m v 1 0 ( ) 1 sin 4 & CM p r p b! p b N 0 number of beam particles n target material in atoms/volume t target thickness and b is the impact parameter

19 Πολλαπλές σκεδάσεις Από τη σχέση του Rutherford προκύπτει ότι <θ>=0 Χρησιµοποιούµε τη µέση γωνία σκέδασης! plane = <! > = 13.6MeV "cp x ) + # ln x & -+ * X % o $ X (.,+ o ' /+ µε p σε [MeV/c] και Χ 0 : radiation length (η απόσταση που διανύει ένα ηλεκτρόνιο στην ύλη όταν η ενέργειά του έχει µειωθεί κατά 1/e) To µήκος ακτινοβολίας είναι σχεδόν ανεξάρτητο από το τύπο του υλικού όταν το πάχος του υλικού εκφράζεται σε Χ ο. Μια πολύ χρήσιµη ποσότητα όταν σχεδιάζουµε θερµιδόµετρα x θ plan e

20 Πολλαπλές σκεδάσεις! space =! plane =! 0 Η γωνιακή κατανοµή στην περίπτωση των πολλαπλών σκεδάσεων είναι: P(!)d! = 1!! o e "!! o d! 15.7 MeV e σε Au <5 o κυρίως πολλαπλές σκεδάσεις >5 o κυρίως µια σκέδαση

21 Απώλεια ενέργειας φορτισµένων σωµατιδίων Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µέσα στην ύλη αλληλεπιδρά ΗΜ µε τα αρνητικά e και τους θετικούς πυρήνες ανταλλάσσοντας φωτόνια. Το αποτέλεσµα αυτών των αλλ/σεων για το φορτισµένο σωµατίδιο είναι: Να χάσει ενέργεια, Να αλλάξει κατεύθυνση η τροχιά του, Τελικά να σταµατήσει και να απορροφηθεί διανύοντας συνολικά µια απόσταση που ονοµάζεται διάστηµα εµβέλειας (range). Οι µηχανισµοί δια των οποίων χάνει ενέργεια το σωµατίδιο είναι: Αλλ/ση Coulomb µε τα e και πυρήνες Ατοµικές διεγέρσεις Ιονισµό ατόµων ΗΜ ακτινοβολία πέδησης (ακτινοβολείται όταν το σωµατίδιο επιβραδύνεται σ ένα πεδίο Coulomb) Πυρηνικές Αλλ/σεις Ακτινοβολία Cherenkov (όταν ξεπεράσει ένα κατώφλι & αν τα υλικό είναι διαφανές) ΗΜ ακτινοβολία µετάπτωσης (transition radiation) (ακτινοβολείται όταν το σωµατίδιο κινείται σε υλικό µε ασυνεχή διηλεκτρική σταθερά)

22 Απώλεια ενέργειας φορτισµένων σωµατιδίων ακτίνα του πυρήνα είναι της τάξης R 1 =1 fm, ενώ η ακτίνα του ατόµου είναι R =1 τότε # αλλ/σεων µε e - # αλλ/σεων µε πυρήνες = R R = αλλ/σεις µε τα e είναι πιο πιθανές από τις αλλ/σεις µε πυρήνες Διέγερση ατόµου: τα e των ατόµων του υλικού λαµβάνουν αρκετή ενέργεια για να µετακινηθούν σε µια µεγαλύτερη τροχιά και αλλάζει από Ε 1 στην Ε, διεγερµένο άτοµο. Το e πέφτει πίσω στην αρχική του τροχιά και εκπέµπει µια χαρακτηριστική ακτίνα Χ µε ενέργεια Ε -Ε 1 Ιονισµός ατόµου: Το e του ατόµου λαµβάνει αρκετή ενέργεια ώστε να αποδεσµευτεί από το άτοµο και να αποκτήσει κινητική ενέργεια: Κ = Ε(λαµβάνει από το σωµατίδιο) Ι(ενέργεια Ιονισµού). τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συµπεριφέρονται ως ανεξάρτητα σωµατίδια τα οποία µε τη σειρά τους αν αποκτήσουν αρκετή ενέργεια µπορούν να δηµιουργήσουν ιονισµό, κλπ. Αυτά τα ηλεκτρόνια ονοµάζονται ηλεκτρόνια δ.

23 Πιθανότητα Αλληλεπίδρασης σε πάχος x Ποια η πιθανότητα για ένα σωµατίδιο να ΜΗΝ αλληλεπιδράσει σε πάχος x της ύλης;

24 Πιθανότητα Αλληλεπίδρασης σε πάχος x Η µέση ελεύθερη διαδροµή του σωµατιδίου χωρίς αλλ/ση: "! = xp(x)dx " P(x)dx " = xe#wx dx " e#wx dx = 1 w Η πιθανότητα αλλ/σης σε dx: Νσdx Για µικρό dx N!dx = P int = 1" (1" wdx +...) = 1 # $ # = 1 N!

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική & τη Βιολογία http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Βιβλιογραφία Ε. Ν. Γαζής, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εφαρμογές στη Βιολογία & Ιατρική. Glenn

Διαβάστε περισσότερα

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p δ rays Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max q, p δ-ray με κινητική ενέργεια T και ορμή p παράγεται σε μια γωνία Θ T p cosθ = p T max max όπου p max η ορμή ενός με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ Greek Teacher Programmes 08/2012 1 Θ. Αλεξόπουλος 2 Τι είναι η Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων; Η Φυσική των Στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ατρείδης Γιώργος ΑΜ: 4147 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σπ. Δεδούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας ΕΡΓΟ Οταν µια σταθερή δύναµη F δρα σε ένα σώµα µάζας m που βρίσκεται σε ηρεµία, το σώµα επιταχύνεται µε α=f/m και η ταχύτητά του αυξάνει. Ηδύναµη παράγει έργο στο σώµα και αυξάνει την κινητική του ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο 1 γ - διάσπαση Τύποι διασπάσεων Ενεργειακά Ακτινοβολία πολυπόλων Κανόνες επιλογής Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέα (μεγάλης ενέργειας) νετρόνια (fast neutrons): Τα ταχέα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν ελαστικές

Ταχέα (μεγάλης ενέργειας) νετρόνια (fast neutrons): Τα ταχέα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν ελαστικές Νετρόνια Τα νετρόνια (n) είναι αφόρτιστα σωματίδια, απαιτείται πυρηνική αλλ/ση ώστε να μεταφερθεί ενέργεια στο υλικό (απορροφητή). Η πιθανότητα αλλ/σης (ενεργός διατομή, σ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έβδοµου µαθήµατος

Ύλη έβδοµου µαθήµατος ιάλεξη 7 η Ύλη έβδοµου µαθήµατος Φασµατοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία οπισθοσκέδασης Rutherford, Φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger, Φασµατοσκοπία µάζας δευτερογενών ιόντων. Φασµατοσκοπία απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 0 ο αιώνα Κλασσική Μηχανική Κλασσική Φυσική Νόμος του Νεύτωνα F dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων Θεωρία Πεδίων 1. Πεδίο Βαρύτητας. Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ακτινοβολιών ΘεµατικήΕνότητα: ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ Κλασσικήµηχανική, Σχετικότητα, Κβαντική Θεωρία, οµή ατόµου, οµή Πυρήνα Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις Ακτίνες Χ, Επιταχυντές φορτισµένων σωµατιδίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΜΠΟΥ ΗΣ

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΜΠΟΥ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Μελέτη των χαρακτηριστικών της δέσµης νετρονίων και προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση του Ανιχνευτή

Προσομοίωση του Ανιχνευτή 9 Προσομοίωση του Ανιχνευτή Εισαγωγή Μετά από την αλληλεπίδραση, μέσω της ανταλλαγής φορτισμένων (Charge Current Interaction), των υψηλό-ενεργειακών μιονικών νετρίνων με την ύλη παράγονται σχετικιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Κεφάλαιο 1 Το αντικείµενο 1 το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Αντικείµενο της Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι οι τεχνολογικές εφαρµογές της Πυρηνικής Φυσικής. Αντικείµενο του πυρηνικού µηχανικού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Εισαγωγή Μικροσκόπιο είναι μία διάταξη που μετατρέπει ένα αντικείμενο σε ένα είδωλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που το είδωλο είναι μεγαλύτερο του αντικειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 2003-04 04 1 Η ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µετρείται σε µονάδες του ηλεκτρονιοβόλτ (ev), ορίζετα:ι: η ενέργεια που προσλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα