Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17 ης Ιουλίου 2007, η Ελλάδα κοινοποίησε την πρόθεσή της να θεσπίσει νέο καθεστώς για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η αρχική κοινοποίηση προέβλεπε τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία καθώς και για εξαγωγικές πιστώσεις. Με επιστολή της 18 ης Σεπτεμβρίου 2007, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες χορηγήθηκαν από την Ελλάδα με επιστολή της 30ής Οκτωβρίου Η Επιτροπή έθεσε συμπληρωματικές ερωτήσεις με επιστολή της 21 ης Νοεμβρίου 2007 στις οποίες οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 21 ης Ιανουαρίου Στην επιστολή αυτή, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων και οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη δεν αποτελούσαν πλέον αντικείμενο της κοινοποίησης και ότι η παρούσα κοινοποίηση αφορ μόνο περιφερειακές ενισχύσεις και ενισχύσεις καινοτομίας στην ναυπηγική βιομηχανία. 2. Περιγραφή (2) Όπως προαναφέρθηκε, το εξεταζόμενο καθεστώς περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά ενισχύσεις καινοτομίας και το δεύτερο περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Και τα δύο είδη ενισχύσεων προορίζονται για τη ναυπηγική βιομηχανία όπως ορίζεται στο σημείο 2 του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία 1. (3) Ο προϋπολογισμός και για τα δύο είδη ενισχύσεων ανέρχεται συνολικά σε 10 εκατ. ευρώ. Οι αποδέκτες του καθεστώτος είναι εταιρείες. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου ΕΕ C 317 της 30 Δεκεμβρίου 2003, σ. 11. Διορθωτικό ΕΕ C104 της , σ.71 Κυρία Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα 1 Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Τηλέφωνο: κέντρο 32 (0) Τηλεγραφική Διεύθυνση: COMEUR Brussels.

2 Ενισχύσεις καινοτομίας (4) Ενισχύσεις καινοτομίας μπορούν να χορηγούνται για τη βιομηχανική εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων. Η εφαρμογή του καινοτόμου προϊόντος ή μεθόδων πρέπει να φέρει κάποιο κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας. (5) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα αρμόδιου σε θέματα ναυπήγησης και καινοτομίας ότι το σχέδιο είναι επιλέξιμο για τη χορήγηση ενίσχυσης σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο καθεστώς. (6) Κατά συνέπεια, ο εμπειρογνώμονας πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ζητείται ενίσχυση καινοτομίας για σχέδιο που αντιπροσωπεύει νέο ή αισθητά βελτιωμένο από τεχνολογική άποψη προϊόν ή μέθοδο σε σύγκριση με την κατάσταση της τεχνολογίας στη ναυπηγική βιομηχανία εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ότι υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται κατωτέρω (ποιοτική αξιολόγηση). Ο εμπειρογνώμονας επιβεβαιώνει στην αρμόδια εθνική αρχή ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν υπολογιστεί, αποκλειστικά, για να καλύπτουν τα καινοτόμα τμήματα του σχετικού σχεδίου (ποσοτική αξιολόγηση). (7) Τα ακόλουθα προϊόντα και μέθοδοι μπορεί να είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις καινοτομίας. (α) (β) (γ) Νέα κατηγορία πλοίων: ενισχύσεις καινοτομίας μπορεί να χορηγούνται για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό μιας νέας κατηγορίας πλοίων εφόσον πρόκειται για το πρώτο σκάφος μιας δυνητικής σειράς πλοίων (πρωτότυπο). Νέα μέρη και συστήματα πλοίων: ενισχύσεις καινοτομίας μπορούν να χορηγούνται για καινοτόμα μέρη πλοίου, τα οποία μπορούν να απομονωθούν από το πλοίο ως χωριστό στοιχείο. Νέες μέθοδοι: ενισχύσεις καινοτομίας μπορούν να χορηγούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων όσον αφορά την παραγωγή, τον προγραμματισμό, την υλικοτεχνική υποστήριξη, το σχεδιασμό. (8) Οι ενισχύσεις καινοτομίας για προϊόντα και μεθόδους μπορούν να χορηγούνται με μέγιστη ένταση ενίσχυσης 20% των επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται κατωτέρω. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτής της έντασης ενίσχυσης με τη συσσώρευση και άλλων εγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης. (9) Για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας πλοίων επιλέξιμης για ενισχύσεις καινοτομίας θεωρούνται επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: (α) Κόστος σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει: δαπάνες ανάπτυξης της αρχικής ιδέας, δαπάνες σχεδιασμού της αρχικής ιδέας, δαπάνες λειτουργικού σχεδιασμού, δαπάνες λεπτομερούς σχεδιασμού, δαπάνες για μελέτες και μακέτες, και παρόμοιες δαπάνες σχετιζόμενες με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του πλοίου, δαπάνες προγραμματισμού της εφαρμογής του σχεδιασμού, δαπάνες για δοκιμές και ελέγχους του προϊόντος, αλλά όχι τον συνήθη μηχανικό σχεδιασμό που αντιστοιχεί σε προηγούμενη κατηγορία πλοίου. 2

3 (β) Οριακό εργατικό και πάγιο κόστος για μια νέα κατηγορία πλοίων (καμπύλη εκμάθησης). Πρόκειται για πρόσθετες δαπάνες παραγωγής που είναι απολύτως απαραίτητες για την επικύρωση της τεχνολογικής καινοτομίας. Πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. Ως επιπρόσθετες δαπάνες παραγωγής ορίζονται το εργατικό κόστος και τα συναφή πάγια έξοδα σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της ναυπηγικής βιομηχανίας, για μια νέα κατηγορία πλοίων, σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής των επακόλουθων πλοίων της ίδιας σειράς (αδελφά πλοία). Το εργατικό κόστος περιλαμβάνει τους μισθούς και τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει πάντοτε να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. Ως εκ τούτου, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το πολύ 10% του εργατικού κόστους και των γενικών εξόδων που συνδέονται με την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας εμπορικών πλοίων μπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες εφόσον απαιτούνται για την επικύρωση της τεχνικής καινοτομίας. Μια περίπτωση θεωρείται δεόντως αιτιολογημένη εφόσον το επιπρόσθετο κόστος παραγωγής, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 3%. (10) Για νέα μέρη και συστήματα πλοίων που είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις καινοτομίας, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες στο μέτρο που συνδέονται αυστηρά με την καινοτομία: (α) (β) (γ) (δ) δαπάνες σχεδιασμού και ανάπτυξης, δαπάνες δοκιμής του καινοτόμου μέρους, μακέτες, δαπάνες για υλικά και εξοπλισμό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δαπάνες κατασκευής και εγκατάστασης ενός νέου μέρους ή συστήματος που είναι απαραίτητες για την επικύρωση της καινοτομίας, στο μέτρο που περιορίζονται στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό. (11) Για νέες μεθόδους που είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις καινοτομίας, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σχεδιασμού και ανάπτυξης, για υλικά και εξοπλισμό, εάν απαιτείται δαπάνες δοκιμής της νέας μεθόδου, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης προς ενίσχυση. (12) Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του ναυπηγείου καθώς και οι δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών από τρίτους (π.χ. προμηθευτές συστημάτων, προμηθευτές έτοιμων συστημάτων, υπεργολαβικές εταιρείες) στο μέτρο που τα εν λόγω αγαθά και οι υπηρεσίες συνδέονται αυστηρά με την καινοτομία. 3

4 Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις (13) Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν για επενδύσεις αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ναυπηγείων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων. (14) Στις περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης και σύμφωνα με το χάρτη 2 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 22,5% ενώ στις περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και σύμφωνα με τον προαναφερθέντα χάρτη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12,5% ή το ισχύον μέγιστο όριο περιφερειακής ενίσχυσης, ανάλογα με το ποιο από αυτά τα ποσά είναι το χαμηλότερο. (15) Η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στη στήριξη των επιλέξιμων δαπανών όπως ορίζονται στις ισχύουσες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις. (16) Όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι θα ακολουθήσουν την πάγια πρακτική της Επιτροπής 3. Λειτουργία του καθεστώτος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων (17) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα εξετάζονται από το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο οποίο η Ελλάδα θα αναθέσει την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων σχετικά με το καθεστώς. (18) Το καθεστώς ενισχύσεων δεν ισχύει για σχέδια ενισχύσεων καινοτομίας για τα οποία η συνολική ενίσχυση υπερβαίνει τα 150 EUR ανά cgt για ένα πλοίο ή τα 5 εκατ. EUR για νέες μεθόδους. Όλα τα σχέδια χορήγησης ενισχύσεων καινοτομίας που υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ενισχύσεις ad hoc, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία κοινοποίησης που καθορίζεται στο τμήμα 27 του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, (19) Οι αιτήσεις ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της καινοτομίας, τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη. Οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές συμπληρώνοντας τα έντυπα Α και Β αντιστοίχως. Τα έντυπα Α και Β καθώς και το έντυπο Γ για την εκ των υστέρων παρακολούθηση επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή. 2 ΕΕ C 54 της , σ Για παράδειγμα, βλ. σχετικά την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση C 6 / 2006 Volkswerft Stralsund ΕΕ 2007 L 151 την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση C 5 / 2006 Rolandwerft ΕΕ 2007 L 112 την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση C 21 / 2006 Komarno ΕΕ.2007 L 195 και την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση N 35 / 2007 Peene Werft ΕΕ 2007 C

5 (20) H αίτηση ενίσχυσης μπορεί να εγκριθεί μόνο υπό τον όρο ότι ο αιτών θα συνάψει στη συνέχεια δεσμευτική συμφωνία εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου ή μεθόδου ναυπήγησης, επισκευής ή μετατροπής πλοίου για το οποίο ζητεί ενίσχυση. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μόνο μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Εάν η σύμβαση ακυρωθεί ή εάν το σχέδιο εγκαταλειφθεί, όλες οι καταβληθείσες ενισχύσεις πρέπει να επιστραφούν με τους σχετικούς τόκους, καταλογιζόμενους από την ημερομηνία καταβολής των ενισχύσεων. Επίσης, εάν το σχέδιο δεν ολοκληρωθεί, οι ενισχύσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις επιλέξιμες δαπάνες καινοτομίας πρέπει να πιστραφούν με τόκο. Το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται είναι το εμπορικό επιτόκιο που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4. Παρακολούθηση εκ των υστέρων (21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματική παρακολούθηση, η Ελλάδα πρέπει να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικές πληροφορίες με το έγγραφο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ, στις περιπτώσεις που χορηγείται ενίσχυση καινοτομίας κατ εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν και αντίγραφο της αρχικής αίτησης ενίσχυσης. (22) Η Ελλάδα θα υποβάλλει επίσης αναλυτικές εκθέσεις για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για περιφερειακές επενδύσεις σύμφωνα με το σημείο 28 του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία. (23) Όσον αφορά τις εκθέσεις παρακολούθησης για τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι θα περιλαμβάνουν για κάθε περίπτωση τις αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας και της παραγωγικότητας. 3. Αξιολόγηση (24) Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, κάθε ενίσχυση που χορηγείται με κρατικούς πόρους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά εάν η ενίσχυση αυτή νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στο μέτρο που επηρεάζονται οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ενδέχεται ωστόσο να εμπίπτουν στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται είτε στο άρθρο 87 παράγραφος 2 είτε στο άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. (25) Το μέτρο που πρέπει να αξιολογηθεί συνίσταται σε καθεστώς σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα σκοπεύει να χορηγήσει ενισχύσεις καινοτομίας και περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις σε εταιρείες ναυπήγησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στην Ελλάδα. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι επιλεκτικά δεδομένου ότι θα περιορίζονται στη ναυπηγική βιομηχανία. Θα χρηματοδοτούνται μέσω κρατικών πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σημαντικών διασυνοριακών συναλλαγών στον ναυπηγικό τομέα, θεωρείται πιθανόν να επηρεαστούν ο ανταγωνισμός και οι συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, τα μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Συνεπώς, θα πρέπει να προσδιοριστεί κατά πόσον τα μέτρα αυτά συμβιβάζονται με τις διατάξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο για τις 4 5

6 κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, περιλαμβανομένων των ενισχύσεων καινοτομίας και περιφερειακών επενδύσεων, μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά. Ενισχύσεις καινοτομίας (26) Όσον αφορά τις ενισχύσεις καινοτομίας, οι ενισχύσεις αυτές δεν πρέπει να οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, οι σχετικές διατάξεις του καθεστώτος καινοτομίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα, και συγκεκριμένα πρέπει να επιτρέπουν την έγκριση των ενισχύσεων κατά τη φάση που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Συγχρόνως, η διαδικασία πρέπει να είναι διαφανής και να επιτρέπει την επαρκή παρακολούθηση, αλλά να περιορίζει το διοικητικό φόρτο στο ελάχιστο απαιτούμενο. (27) Το προτεινόμενο καθεστώς σχετικά με τις ενισχύσεις καινοτομίας καθορίζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις και τους όρους χορήγησης ενισχύσεων καινοτομίας σύμφωνα με το τμήμα του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία. (28) Η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης 20% που προβλέπεται στο καθεστώς είναι σύμφωνη με το σημείο 15 του πλαισίου. Οι ενισχύσεις καινοτομίας δεν πρέπει να συσσωρεύονται με άλλα εγκεκριμένα μέτρα ενισχύσεων. (29) Οι ενισχύσεις συνδέονται με τη βιομηχανική εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων όπως ορίζονται στο σημείο 15 στοιχείο β) του πλαισίου. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερείς αιτήσεις και ο καινοτόμος χαρακτήρας του σχεδίου θα πρέπει να ελέγχεται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Προβλέπονται λεπτομερείς διατάξεις για την πληρωμή και την ενδεχόμενη επιστροφή της ενίσχυσης. (30) Οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως περιγράφονται στα σημεία 9 (α), 10 (α) έως (γ) και 11 ανωτέρω, περιορίζονται στην υποστήριξη δαπανών για δραστηριότητες επενδυτικές, σχεδιασμού, μηχανικής και δοκιμών που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το καινοτόμο μέρος του σχεδίου και πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενισχύσεις καινοτομίας σύμφωνα με το σημείο 15β), πρώτη πρόταση, του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία. Οι επιλέξιμες δαπάνες όπως περιγράφονται στα σημεία 9(β) και 10(δ) ανωτέρω, αποτελούν εξαιρετικές τεχνολογικές δαπάνες καινοτομίας όπως αναγνωρίζονται ευρέως από τη σχετική ειδικευμένη βιβλιογραφία και τον οικείο βιομηχανικό κλάδο και, συνεπώς, πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου 15β), δεύτερη πρόταση, του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία. (31) Όπως προαναφέρθηκε, οι επιλέξιμες δαπάνες θα ελέγχονται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα με βάση λεπτομερείς αιτήσεις από τους δυνητικούς δικαιούχους. (32) Η παρούσα έγκριση δεν ισχύει για σχέδια για τα οποία η συνολική ενίσχυση καινοτομίας υπερβαίνει τα 150 EUR ανά CGT για ένα πλοίο ή τα 5 εκατ. EUR για νέες μεθόδους. Οι περιπτώσεις αυτές θα κοινοποιούνται μεμονωμένα στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. 6

7 (33) Οι εκθέσεις που θα υποβάλλονται από τις ελληνικές αρχές θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελέγχει αποτελεσματικά την εφαρμογή του καθεστώτος. Ενισχύσεις για περιφερειακές επενδύσεις (34) Το πρόγραμμα πληροί τους όρους του πλαισίου για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία δεδομένου ότι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για επενδύσεις αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ναυπηγείων, οι οποίες δεν συνδέονται με οικονομική αναδιάρθρωση του εκάστοτε ναυπηγείου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το σημείο 26 α) του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία. (35) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ύψους 22,5% σε περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης και σύμφωνα με τον χάρτη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για την Ελλάδα όσον αφορά τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, και η μέγιστη ένταση ύψους 12,5% σε περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και σύμφωνα με το χάρτη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για την Ελλάδα όσον αφορά τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων ή το ισχύον ανώτατο όριο για τις περιφερειακές ενισχύσεις, ανάλογα με το ποιό από αυτά τα ποσά είναι το χαμηλότερο, είναι συμβατή με τα σημεία 26(β) και (γ) του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία. (36) Επιπλέον, οι ενισχύσεις πρέπει να περιορίζονται στην υποστήριξη επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στις περιφερειακές ενισχύσεις, και σύμφωνα με το σημείο 26(δ) του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία. Όσον αφορά τη σώρευση ενισχύσεων, ισχύουν οι κανόνες του άρθρου 29 του πλαισίου για τη ναυπηγική βιομηχανία. Σώρευση ενισχύσεων 4. Συμπεράσματα (37) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς ενισχύσεων καινοτομίας και ενισχύσεων για περιφερειακές επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία το οποίο η Ελλάδα σκοπεύει να εφαρμόσει είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τις άλλες σχετικές διατάξεις. Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του καθεστώτος αυτού πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. (38) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να θεωρήσει την ενίσχυση συμβιβάσιμη με τη συνθήκη ΕΚ. 7

8 (39) Σε περίπτωση που η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία που δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, καλείστε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι είστε σύμφωνοι με τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής στην αυθεντική γλώσσα στον εξής δικτυακό τόπο: Η αίτησή σας πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition Directorate H-1 Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Brussels Φαξ αριθ.: Με τιμή, για την Επιτροπή Neelie Kroes Μέλος της Επιτροπής 8

9 Έντυπο Α: Περιγραφή της ναυπηγικής καινοτομίας Αιτών Παραγγελία (αριθμός κατασκευής του ναυπηγείου, ναυπηγείο που αναθέτει παραγγελία) Ονομασία της καινοτομίας (τίτλος) Περιγραφή της καινοτομίας Κατάλογος των καινοτόμων στοιχείων/μερών Εξασφαλίζεται ότι δεν έχει ήδη δοθεί ενίσχυση για την καινοτομία. Στοιχεία που αποδεικνύουν την καινοτομία (αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης) Περιγραφή των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την καινοτομία (αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης) Κίνδυνοι της καινοτομίας Σύγκριση με την κατάσταση της τεχνολογίας Περιγραφή των στοιχείων καινοτομίας και σύγκριση Βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας Βελτίωση των μεθόδων παραγωγής Περιγραφή των κινδύνων Δυνητικές επιπτώσεις των κινδύνων 9

10 Έντυπο B: χιλιάδες ευρώ) Επιλέξιμες δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας (σε Αιτών Παραγγελία (αριθμός κατασκευής του ναυπηγείου, ναυπηγείο που αναθέτει την παραγγελία) Για τη βελτίωση της πληροφόρησης το περιεχόμενο του πίνακα μπορεί να τροποποιηθεί Ανάπτυξη αρχικής ιδέας Λειτουργικός σχεδιασμός Λεπτομερής σχεδιασμός Μακέτες Διαχείριση Αγορές κ.λπ Κατασκευή (εξοπλισμός) Κατασκευαστικές εργασίες Σύνολο (σε χιλ. ευρώ) Εργατοώρες (υπαλληλικό προσωπικό) Εργατοώρες (εργατικό προσωπικό) Υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών Υλικό Υπεργολαβίες Ετοιμοπαράδοτα Δοκιμές Σύνολο (σε χιλιάδες ευρώ) 10

11 Έγγραφο Γ: Εκ των υστέρων παρακολούθηση ενισχύσεων καινοτομίας στη ναυπηγική βιομηχανία Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων Δημόσιος φορέας που παρέχει τη συνδρομή Ημερομηνία έγκρισης της ενίσχυσης Αποδέκτης (αιτών), εφόσον απαιτείται μητρική επιχείρηση Κράτος μέλος, περιφέρεια και δήμος εγκατάστασης του αποδέκτη της ενίσχυσης Είδος ενίσχυσης Ενίσχυση για νέα κατηγορία πλοίων Ενίσχυση για νέα μέρη και συστήματα Ενίσχυση για νέες μεθόδους Συνολικό κόστος κεφαλαιουχικών δαπανών (σε χιλιάδες ευρώ) Επιλέξιμο κόστος κεφαλαιουχικών δαπανών (σε χιλιάδες ευρώ) Ύψος της ληφθείσας συνδρομής (σε χιλιάδες ευρώ) Παρατηρήσεις: 11

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 9. Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 10. Σώρευση 11. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 13 12. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 14 13. Άρθρο 14 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 412/2002 Ελλάδα Καθεστώς ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off)

Κρατική ενίσχυση N 412/2002 Ελλάδα Καθεστώς ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off) EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2002 C(2002)4466fin Θέµα: Κρατική ενίσχυση N 412/2002 Ελλάδα Καθεστώς ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off) Κύριε Υπουργέ, 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522

Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 89/2009 Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κλάδου Σχηματάρι Χαλκίδα (11 km) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κλάδου Σχηματάρι Χαλκίδα (11 km) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.X.2007 E(2007) 5097 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 508/2007 Ελλάδα Έργο αυτοκινητόδρομος Ιωνία Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα, αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ από Αθήνα (Α.Κ. Μεταμόρφωσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27-05-2003 C(2003)1651fin. Κρατικές ενίσχύσει N 724/2002 Ελλάδα Καινοτόµα ενεργειακά σχέδια για τα ελληνικά νησιά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27-05-2003 C(2003)1651fin. Κρατικές ενίσχύσει N 724/2002 Ελλάδα Καινοτόµα ενεργειακά σχέδια για τα ελληνικά νησιά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27-05-2003 C(2003)1651fin Θέµα: Κρατικές ενίσχύσει N 724/2002 Ελλάδα Καινοτόµα ενεργειακά σχέδια για τα ελληνικά νησιά Κύριε Υπουργέ, 1. Με την επιστολή της Μόνιµης Αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.3/3.1 ΚΑΙ 4.1.3/3.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΤΡΟ 5.1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων στους τοµείς Προτεραιότητας του ΠΕΠ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΤΡΟ 5.1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων στους τοµείς Προτεραιότητας του ΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ηµεροµηνία : 07-12-2004 /νση : Υψηλάντη 12, Λαµία Α.Π. : 9576 Τηλ. : 22310/52861-2-3 ΚΩ. ΠΡΟΣΚ. 96 Fax. : 22310/52864

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35 21.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.7.2014 L 193/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

2663 Κ.Δ.Π. 254/2001. Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

2663 Κ.Δ.Π. 254/2001. Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3508,15.6.2001 2663 Κ.Δ.Π. 254/2001 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 10(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 07.11.2012 C(2012) 7563 final Θέμα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Αξιότιμη κυρία, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 1. Προβλέπονται αλλαγές στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/45 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.8.2015 COM(2015) 411 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2014 L 369/37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2013 COM(2013) 788 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2017 COM(2017) 156 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2017 EL

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για «Εγγύηση Δανείων Αγοράς Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών»

Δημοσίευση προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για «Εγγύηση Δανείων Αγοράς Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών» Δημοσίευση προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ για «Εγγύηση Δανείων Αγοράς Πρώτων Υλών, Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών» Τίθεται σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα